4 апта 40сұрақ Q=∆U формуласы сәйкес келеді +изохоралык процестің жылулық эффектісі Формуласы арқылы анықтауға болады: dS=nr in V2/V1 = nr in P1/P2бет18/146
Дата26.04.2022
өлшемі2,71 Mb.
#32327
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   146
Спецификалық емес

48. Ферментативті реакция жылдамдығы мыналарға байланысты:Ферменттің табиғатына

49. Ферментативті реакциялар кинетикасы-… ғылым:Ферментативті реакциялардың жылдамдығы әртүрлі факторларға тәуелділігі туралы

50. Ферменттің субстартқа жоғары жақындығы сипатталады :Михаэлис тұрақтысының төмен мәнімен

1)Ерітінділердісұйылтукезіндекүштіжәнеәлсізэлектролиттердіңэквиваленттіэлектрөткізгіштігіқалайөзгерді: өседі

2)Иондықтасымалдау саны қалайаталады: электролит катионы мен анионы белгілібіруақытаралығындақткізгенэлектрэнергиясыныңмөлшері

3)Кольраштыңбіріншізаңықолданылады:күштіэлектролиттердіңконцентрліерітінділеріүшін

4)Меншіктікедергі: электролит ерітіндініңтабиғатынабайланысты

5)Кондуктометриялықтитрлеудіңартықшылығы:түрлітүстіжәнелайланғанерітінділердізерттеугеболады

6. Диссоциация тұрақтысынеғұрлымүлкенболса, онда:көбірекдиссоциацияланғанқышқыл

7. Кондуктометрлікұяшықконстантасынанықтайтынформула:K =RKCl ∙ ϰӕKCl

8. Диссоциацияланудәрежесі- бұлэквиваленттіэлектрөткізгіштіктіңшектіэлектрөткізгішкеқатынасы:әлсізэлектролиттерүшін

9. Кедергігекерімән: электрөткізгіштік

10. Концентрацияныңартуыменменшіктіэлектрөткізгіштік: өседі

11.Шексіз сұйылтукезіндесулы электролит ерітіндісініңэквиваленттіэлектрөткізгіштіктеңболады:

+шектіиондыққозғалғыштардыңқосындысына

12. Электролиттердегеніміз:+иондардантүзілгензаттар

13. Фарадей саныныңөлшемі:+Кл/моль

14. Электролиттіңэлектрлікөткізгіштігі  (λ∞ ) тәуелді:+ерітіндідегі электролит иондарыныңқоғалужылдамдығына

15. NH4Cl тұзындағы NH4+ тасымалдау саны 0,488 құрайды. Тасымалдау саны Cl- қаКондуктометрлікұяшықконстантасынанықтайтынформула:ндай?+0,512

16.Меншікті кедергініанықтайтынформула:ρ=RS/l

17. Диссоциация дәрежесіқалайаталады:иондарғадиссоциацияланатынмолекулаларсаныныңеріген электролит молекулаларыныңжалпысанынақатынасы

18. λс=λ∞-A түбірастында С теңдеуітүбірастындағыконцентрацияға... :сызықтытәуелді

19. Әлсізэлектролиттерүшіндиссоциациялануконстантасыанықталады:Оствальдтыңсұйылтузаңымен

20. Кондуктометриялықтитрлеуде индикатор болыптабылады:электрөткізгіштік

21. Кондуктометриялықтитрлеуәдісініңкемшілігі:төменселективтілігі

22.Кондуктометрия әдісі ... негізделген:ерітіндініңөткізгіштігінөлшеуге

23.Электролиттің электрлікөткізгіштігі (λ∞ ) шегінежетеді: сұйықерітінділерде

24.электрондардыңқозғалуынәтижесіндеөткізетінөткізгіштер: Металдар

25.екіншізаңымынаконцентрацияларүшінжарайды: 0-0,003 г/экв·л

26.емесжауаптытабыңыз: Тура кондуктометрия әртүрлі физика- химиялықшамалардыәртүрлітемпературадаэлектрөткізгіштігінөлшеугенегізделгенәдіс

27.Электрөткізгіштіктің электролит концентрациясынатәуелділігіненкатиондар мен аниондардыңқозғалысыныңабсолюттікжылдамдығықалайөрнектеледі: Uk+Ua=χ*1000/ C*F

28.Электролиттердегі электрөткізгіштігініңфизикалықтабиғатықандай?Иондық

29.Күшті электролиттерүшінэлектрөткізгіштіккоэффициентібылайөрнектеледі:fλ=λ/ λ∞

30.Кольрауштың екіншізаңыәлсізэлектролиттерүшінқолданылмайды, себебі:Олардыңтолықдиссоциациясыөтетөменконцентрациялардыжүреді

31.Электрөткізгіштіктің нақтыөлшембірлігіқандай. См·м-1

32.Температураның жоғарылауымен электролит ерітіндініңэлектрөткізгіштігі ...жоғарылайды

33.Электролиттердің диссоциацияланудәрежесін, ерітіндініңконцентрациясынанықтапбереді:Тікелей кондуктометрия+++

34.Ерітіндіні сұйылтуартқансайын:Молярлыэлектөткізгіштікартады+++

35.Иондардың неғұрлым заряды жоғарынемесе радиусы аз болғансайын:Иондардыңқозғалғыштығы аз+++

36.Молярлық электрөткізгіштіканықталады:λc=χ*1000/C+++

37.Дұрыс емесжауаптытабыңыз:Кондуктометрліктитрлеуөтеәлсізқышқылдар мен әлсізнегіздердіңтұздарынталдаудақолданылмайды+++

38.Тұрақты кондуктометриялықұяшық … есептеудеқолданылады: меншіктіэлектрөткізгішті

39. Молярлықэлектрөткізгіштіктіңөлшембірлігіқандай: См·м2·моль-1

40. Электролит ерітіндісініңнақтыэлектрөткізгіштігідепаталады (егерол См·м-1-де көрсетілсе): электродтарарасында 1 м қашықтықтажәне 1 м2 алаңдаорналасқанерітіндібағаныныңэлектрөткізгіштігі

41. Сулы электролит ерітіндісініңбаламалыэлектрөткізгіштігімаксимумғатең:шексізсұйылтукезінде

42. Екіжекезарядталғанионғадиссоциацияланатынкүшті электролит ерітіндісіүшінКольраушиондарыныңтәуелсізқозғалысыныңтеңдеуікелесітүргеие: λ∞=λk+λa

43. Күшті электролит ерітіндісіүшіншектіэквиваленттіэлектрөткізгіштіктіанықтағанкезде, Кольраушзаңыныңтүріболады: λ=λ∞-A түбірасты С

44.Ерітінділерді сұйылтукезіндекүштіжәнеәлсізэлектролиттердіңэквиваленттіэлектрөткізгіштігіқалайөзгереді:Кемиді

45. Шексізсұйылтукезіндеэквиваленттіөткізгіштікөрнектеледі: λ∞ = λ+ + λ-

46.Электрөткізгіштік коэффициенті – бұлэквиваленттікэлектрөткізгіштіңшектіэлектрөткізгішкеқатынасы:күштіэлектролиттерүшін

47.Электрөткізгіштікті өлшеудіңқосымшаәдісі:жанама кондуктометрия

48.Кондуктометриялық әдіспенанықтайды:ерітіндідегі аз еритінзаттардыңсанын

49.Электролиттер- бұлар:1 тектіөткізгіштіктер

50.Кондуктометриялық титрлеуде координата тұрғызғанда, график бойыншаэквиваленттікнүктенітабады:меншіктіэлектрөткізгіштік- титранткөлемі

  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   146
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет