8 тапсырма Қозғалысы координаталық тәсілмен берілген материялық нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтауДата05.04.2023
өлшемі115 Kb.
#79745

8 тапсырма
Қозғалысы координаталық тәсілмен берілген материялық нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау

Материалық М нүкте ху жазықтықта қозғалады. Нүктенің қозғалыс заңдары х = f1(t), y = f2 (t), қайда х пен у сантиметрлерде берілген, t – секундтарда, теңдеулер арқылы берілген.


Нүктенің траектория теңдеулерін анықтау керек; уақыт t = t1 (с) мезетіндегі нүктенің траекториядағы орнын, оның жылдамдығы мен үдеуін анықтау керек.
Есеп шешіміне керек шамалардың мағыналары 1-кестеде берілген.

1-кесте – ЕГЖ-нің шарттары

Варианттың №Қозғалыс теңдеулері

t1 , сек.

х = х (t), смy = у (t), см1

2

3

4

1


-2 t2 + 3-5 t


1/2


2


4cos2(πt/3) + 24sin2(πt/3)1


3


-cos(πt2 /3) +3Sin(πt/3) -11


4


4 t +4


-4/(t+1)


2


5


2sin(πt/3)-3cos(πt/3)1


6


3 t2 –t +15t2 -5t/3 – 21


7


3t2 + 2-4t


1/2


8


7sin(πt2/6) + 32 – 7cos (πt2/6) – 31


9


-3/(t + 2)3t +6


210


-4cos(πt2/3)-2sin(πt/3) – 31


11


-4t2 + 1-3t


1/2


12


5sin2(πt/6)-5cos2(πt/6) – 31


13


5cos (πt2/3)-5sin(πt2/3)1


1

2

3

4

14


-2t – 2


-2/(t + 1)2


15


4сos (πt/3)-3sin(πt/3)1


16


3t


4t2 +11/2


17


7sin2(πt/6) – 5-7cos2(πt/6)1


18


1 + 3cos (πt/3)3sin(πt/3) + 31


19


-5t2 – 43t


1


20


2 – 3t – 6t23 – 3t/2 – 3t20


21


6sin (πt2/6) – 26cos (πt2/6) + 31


22


7t2 – 35t


1/4


23


3 – 3t2 + 14 – 5t2 + 5t/31


24


- 4cos (πt/3) – 1- 4sin(πt/3)1


25


- 6t


- 2t2 – 41


26


8cos2(πt/6) + 2-8sin2(πt/6)1


27


- 3 – 9sin(πt2/6)- 9cos(πt2/6)1


28


- 4t2 + 1- 3t


1


29


5t2 + 5t/3 – 33t2 + t + 31


30


2cos (πt2/3) – 2- 2sin(πt2/3 + 31

ЕГЖ-нің шығару үлгісі.
Материялық нүктенің ху жазықтықтағы қозғалыс теңдеулері:
x = - 2 cos ( t) + 3, y = 2 sin ( t) - 1
(x, y өлшемдері - сантиметр, t өлшемі - секунда).
Нүкте траекториясының теңдеуін анықтау керек; уақыт мезеті t = 1c үшін нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау керек, сонымен қатар оның траекторияның сәйкес нүктесіндегі жанама мен нормаль үдеулерін және қисықтық радиусын анықтау керек.
Есеп шешімі :
1. Нүкте траекториясының теңдеуін анықтау үшін берілген қозғалыс теңдеулерінен t уақытты алып тастау керек. t - тригонометриялық теңдеулердің аргументтерінде болған соң, мынадай формулаларды қолданамыз:
Cos 2α = 1 – 2 sin2α
немесе
cos ( t) = 1 – 2 sin2 ( t). (2.1)
Қозғалыс теңдеулерінен тиісті функцияларды тауып алып, оларға (2.1) теңдікті қоямыз. Сонда
cos ( t) = , sin ( t) = ,
сонымен,
.
Осыдан нүкте траекториясының мынадай теңдеуін табамыз (бұл теңдеу парабола қисығы болып келеді, 2.1-сурет):
x = (y + 1)2 + 1. (2.2)

2. Нүктенің жылдамдығын оның координаталық осьтердегі проекциялары арқылы табамыз. Жылдамдық проекцияларының жалпы түрі:


Vx = = sin ( t),


Vy = = cos ( t);


V = vx2 + vy2 .


Уақыттың t = 1c мезетінде


V1x = 1,11см/с, V1y = 0,73 см/с, V1 = 1,33 см/с. (2.3)


3. Нүктенің үдеуін анықтаймыз:


аx = = cos ( t),


аy = = - sin ( t);

а = ax2 + ay2 .


Уақыттың t1 = 1c мезетінде


a1`x = 0,87 см/с2, a1y = - 0,12 см/с2, a1 = 0,88 см/с2. (2.4)


4. V2 = Vx2 + Vy2 теңдеуді дифференциялап нүктенің жанама үдеуін табамыз:


2V dV/dt = 2Vx dVx/dt + 2Vy dVy/dt,


осыдан

ax = dV/dt = (Vx·ax + Vy·ay)/V. (2.5)
(2.5) формуладағы барлық шамалардын сан мағыналары белгілі де (2.3) және (2.4) теңдеулермен берілген. Сол сандарды (2.5) қойып алып, уақыт t1 = 1с мезетіндегі жанама үдеуді табамыз: a1τ = 0,66 см/сә.
5 . Нүктенің нормаль үдеуі аn = a2 - aτ2 . Осыған a1 мен a1τ шамаларын қойып уақыт t1 = 1с мезетіндегі нормаль үдеуді анықтаймыз: a1n = 0,58 см/сә.
6. Нүкте траекториясының қисықтық радиусы ρ = V2/an . Осыған V1 және a1n шамалардың мағынасын қойып, уақыт t1 = 1с мезетіндегі қисықтық радиусын табамыз: ρ1 = 3,05 см.
Ескеру. Траекторияның қисықтық радиусы жалпы түрде уақыттқа тәуелді шама, өйткені қисық сызық әртүрлі қисықтық радиусы бар көптеген шеңберлер доғаларынан құрастырылған деп түсінеміз. Сонда қисықтың бойымен қозғалып тұрған материялық нүкте траекторисының қисықтық радиусы да өзгеріп тұрады.
7. Қозғалыстағы материялық нүктенің уақыт t1 = 1с мезетіндегі траектория бойындағы орнын х пен у координаталары нұсқайды: х1 = 1,6 см, у1 = -0,2 см.
8. 2.2-кестесінде нүктенің уақыт t1 = 1с мезетіндегі барлық кинематикалық сипаттамаларының (жылдамдық және оның проекциялары, үдеу және оның проекциялары, жанама, нормаль үдеулер, траекторияның қисықтық радиусы) сан мағыналары көрсетілген. Осы шамалар және траекторияның (2.2) теңдеуі бойынша материялық нүктенің уақыт t1 = 1с мезетіндегі кинематикалық қозғалыс графигін саламыз.


2.2-кесте – Нүктенің уақыт t1 = 1с мезетіндегі кинематикалық сипаттамалары.

Координата,


см

Жылдамдық, см/сҮдеу, см/сәҚисықтық радиусы, см

х1

у2V1xV1yV1a1xa1ya1aa1nρ11,6


- 0,2


1,11
0,73


1,33


0,87


-0,12


0,88


0,66


0,58


3,05


9. Алдымен Оху координаталық осьтерді қабылдаймыз да, оған қолайлы масштаб кіргіземіз. Осы осьтерге тиімді траекторияның қисық сызығын суретке түсіреміз (2.1-сурет). Материялық нүктенің уақыт t1 = 1с мезетіне траекторияның бойындағы М11, у1) орнын х1, у1 координаталар арқылы табамыз. Жылдамдық векторын оның бөлшектері арқылы сызамыз: V1 = V1x + V1y. Оның үстіне V1 вектордың траектория жанамасында орналасуы қажет. Дәл солай үдеуді де көрсетеміз: а1 = а +а.


2.1-сурет.

Содан кейін а1τ жанама үдеуді суретке саламыз. Оның шама таңбасы V1 жылдамдықтың таңбасымен бірдей (екеуі де плюс), сондықтан нүкте қозғалысы үдемелі болып келеді. a1 = a1τ + a1n екенін ескере отырып нормаль үдеуді суретте көрсетеміз.


Жылдамдық пен толық үдеудің векторлары бір жаққа қарай бағытталғаны материялық нүктенің қозғалыс түрі үдемелі екенін нұсқайды да жоғарыда осы туралы айтылғанды құптайтын дәлел болып келеді.

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет