«а-полиграфия» баспаханасында басылдыжүктеу 1.68 Mb.
Pdf просмотр
бет1/3
Дата03.03.2017
өлшемі1.68 Mb.
  1   2   3

Газет аптасына бір рет шығады.

Таралымы  1648 дана. Тапсырыс № 1584

Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65510

«А-Полиграфия»  баспаханасында  басылды.

Т.Рысқұлов  көшесі,  190.

Басылу    сапасы  жөнінде 56-21-54  телефонына

хабарласуға  болады

Газеттің таратылуы жайында аудандық «Казпошта»

бөлімшесіне  хабарласуға  болады.

Алға  аудандық  «Жұлдыз-Звезда»  газетінің

мекен-жайы: 030200 Ақтөбе облысы, Алға ауданы,

Алға қаласы, А.Байтұрсынов көшесі, 16 үй, 17 пәтер,

байланыс  телефоны: 8-(71337)-4-31-02Меншік  иесі:

«Алға    аудандық

«Жұлдыз-Звезда»  газеті»  ЖШС-і

ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

«Алға  аудандық  қаржы  бөлімі»  ММ-сі

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде

2013 жылғы 19 ақпанда

 тіркеліп, №13391-Г куәлігі берілген.Директор - редактор: Сагадат Мусагалиева

Жарияланым авторларының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді,

қолжазба қайтарылмайды және сапасыз түсірілген суреттер газетке

жарияланбайдыІшкі саясат

Терроризмге  қарсы  тұру  -

Терроризмге  қарсы  тұру  -

Терроризмге  қарсы  тұру  -

Терроризмге  қарсы  тұру  -

Терроризмге  қарсы  тұру  -

әркімнің  міндеті

әркімнің  міндеті

әркімнің  міндеті

әркімнің  міндеті

әркімнің  міндеті

Қазақстан  Республикасының  «Терроризмге  қарсы  іс-қимыл  туралы»  За-

ңының 9-бабына  сәйкес, Қазақстан  Республикасының  азаматтары  дайын-

далып жатқан немесе жасалған терроризм актісі туралы мәліметтерді тер-

роризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға «102»

нөмірі арқылы дереу хабарлауға міндетті.    

Дайындалып  жатқан  немесе  жасалған  терроризм  актілері  туралы  ақпа-

ратты  мемлекеттік  органдарға  беру  азаматтық  борышты  орындау  болып

бағаланады.

Терроризм  актісін  болғызбауға  немесе  жолын  кесуге  көмектескен  ақпа-

рат  үшін  терроризмге  қарсы  іс-қимыл  саласындағы  қызметті  үйлестіру

жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган сыйақы белгілейді және төлейді.

Сонымен, дайындалып жатқан немесе жасалған терроризм актілері тура-

лы  қандай  да  ақпарат  жөнінде  хабардар  болған  азаматтар  тез  арада  бұл

туралы  құқық  қорғау  немесе  басқа  да  мемлекеттік  органдарға  хабарлауға

міндетті.

Терроризм  актісін  болғызбауға  немесе  жолын  кесуге  көмектескен  ақпа-

рат үшін заңнамамен сыйақы төлеу көзделгенін ескеру қажет.

Терроризмге қарсы іс-қимылға ықпал етуші тұлғалар мемлекеттің қорға-

уында болады.Н.Қалдығожин,

Ақтөбе  облыстық

прокуратурасының  бөлім  бастығы.

МЕМЛЕКЕТТІК

ҚЫЗМЕТТІҢ

ТИІМДІЛІГІ  БАСЫМ

Мемлекеттік қызмет - көрсетілетін

қызметті  алушылардың  өтініші  бой-

ынша  жеке  тәртіппен    жүзеге  асы-

рылатын және олардың құқықтарын,

бостандықтары  мен  заңды  мүдде-

лерін іске асыруға, оларға тиісті ма-

териалдық  немесе  материалдық

емес  игіліктер  беруге  бағытталған

жекелеген мемлекеттік функциялар-

ды  іске  асыру  нысандарының  бірі

болып табылатын, мемлекеттік қыз-

мет  көрсетуге қойылатын талаптар-

ды  белгілейтін,  сондай-ақ  мемле-

кеттік  қызмет      көрсету  процесінің

нысаналық  сипаттамаларын,  мазм-

ұнын және нәтижесін қамтитын нор-

мативтік  құқықтық  акт.

Мемлекеттік  көрсетілетін  қызмет

регламенті - мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартын сақтау жөніндегі

талаптарды белгілейтін  және  көрсе-

тілетін қызметті  беруші  қызметінің

тәртібін, халыққа қызмет көрсету ор-

талықтарымен  өзара  іс-қимыл,  сон-

дай-ақ ақпараттық жүйелерді пайда-

лану  тәртібін  айқындайтын  норма-

тивтік  құқықтық  акт  болып  есепте-

леді. Аудан әкімінің бекітуімен «2014

жылға арналған мемлекеттік қызмет-

тер көрсету  сапасын жақсарту бой-

ынша іс-шаралар  жоспары» негізінде

Қарағаш ауылдық округі көрсетілетін

мемлекеттік стандартқа сәйкес қыз-

меттердің    үлгісі  мен  ережелерін,

мемлекеттік  көрсетілетін  қызметтер

тізілімі,  жалпы  ақпараттар  үшін  ар-

найы  стенд  жаңа  жұмыс  жылының

жоспарына  қарай  өзгертіліп,

рәсімделді  және  электрондық  қыз-

меті  Е-gov  қызметінің  тиімділігі  мен

қажеттілігі  жөнінде  ауыл  тұрғында-

рына  ауызша  түсіндірме  жұмыста-

ры  жүргізіліп,  адамдар  көп  шоғыр-

ланатын  жерлерге  хабарландыру

ілінді.  Мемлекеттік  қызметтерді  алу

үшін қолайлы жағдай жасалып, тұты-

нушылар үстел, орындықпен қамта-

масыз етілген.   Көрсетілетін  мемле-

кеттік  қызметтер сапасына ішкі ба-

қылау бойынша ай сайын аудандық

мемлекеттік  қызметтер  көрсету

мәселелерін үйлестіру және ақпарат-

тық технологиялар бөліміне арнайы

есептер  тапсырылып,  мемлекеттік

қызметкерлердің  қызмет  барысын-

дағы  мемлекеттік  стандарт  бойын-

ша бекітілген қызметтері мен жұмыс

регламентінің  бұзылмауын  қадаға-

лау  қатаң тәртіп бойынша  бекітіл-

ген.


Г.  ЕРТАЗИНА,

Қарағаш  селолық  округінің

бас  маманы.

Воспитанники и  педагогический

коллектив Алгинского  областного

детского  дома  от  всей  души  по-

здравляет  с 85-летием  Самарско-

го Михаила Алексеевича ветерана

педагога,  посвятившего  всю  свою

профессиональную  деятельность

самому  святому  делу – воспита-

нию и становлению подрастающе-

го поколения.

Уважаемый

Михаил Алексеевич, вы мудрый

педагог,  одаренный  воспитатель,

человек  с  большой  заглавной  бук-

вы.  Вы  вложили  свою  душу,  серд-

це, здоровье на  неоценимые и бла-

городные поступки. Для нас, вы яв-

ляетесь  примером  большой  чело-

вечности.

Желаем Вам здоровья, душевной

теплоты и оптимизма. Низкий по-

клон Вам, Михаил Алексеевич!

 

АЛҒЫСАЛҒЫС

АЛҒЫС


АЛҒЫС

АЛҒЫС


Маржанбұлақ  орта  мектебінің

ұжымы    жерлесіміз,  аудандық

мәслихат  депутаты    Владимр  Сер-

геевич  Якимовқа    мектепке  бейне-

бақылау  қондырғыларын  орнатуға

қаржылай  көмек  көрсеткені  үшін

және ауылдық ақсақалдар кеңесінің

төрағасы Телағыс  Жанатқа  мектеп

жанындағы интернатқа Ұлттық теле-

арна  /Отау  ТВ/  қосуға  қаржылай

көмек  бергені үшін алғыс білдіреді.

Қос  азаматтың  отбасына  амандық,

дендеріне саулық, еңбектеріне табыс

тілейміз.

  МЕКТЕП  ӘКІМШІЛІГІ.

Поздравление

Поздравление

Поздравление

Поздравление

Поздравление

МЕКТЕП  ӨМІРІНДЕГІ

МЕКТЕП  ӨМІРІНДЕГІ

МЕКТЕП  ӨМІРІНДЕГІ

МЕКТЕП  ӨМІРІНДЕГІ

МЕКТЕП  ӨМІРІНДЕГІ

МАЗМҰНДЫ    ЖҰМЫСТАР

МАЗМҰНДЫ    ЖҰМЫСТАР

МАЗМҰНДЫ    ЖҰМЫСТАР

МАЗМҰНДЫ    ЖҰМЫСТАР

МАЗМҰНДЫ    ЖҰМЫСТАР

Жаңа  оқу    жылын  бастағалы  бір  айды  артқа  тастап,

біздің  білім  мекемесінде  де    «Мектепке  жол»  акциясы

аясында  біраз  жұмыс  атқарылды.  Аз    қамтылған,  көп

балалы    отбасылары    балаларының    тиянақты    білім

алуына  жағдай  жасап,  болашақта  парасатты  шәкірт

тәрбиелеу  мақсатын  көздеген  мұғалімдер  ұжымының

ішінде  тіл  мамандары  да  өз  үлестерін  қоса  білді. Тіл

жанашырлары  өз  қаражаттары  есебінен  мектеп    кітап-

ханасын балаларға  арналған  көркем  әдеби  кітаптар-

мен  толықтырып, түрлі тақырыптағы кітаптар сыйлады.

Атап  айтсақ: С. Балмағамбетова,  Л. Ким, С.Мырза,  Б.

Құлынтаева,  Г.Тонтова т.б.  Сондай-ақ,  осы  білім орда-

сынан    білім  алып,  қазіргі  таңда  елеулі  еңбегімен ел

құрметіне бөленіп жүрген  Тікебаева  Гүлнар  Мырзалы-

қызы  65  мыңның  көлемінде  балаларға  қажетті  жылы

киімдер    тарту  етті.  «Жақсы    адам - барша    жұрттың

анасындай»  демекші,  осындай    жаны    жайсаң    қайы-

рымды    адамдарға  айтар  алғысымыз  шексіз.

«Тіл -  ата-бабамыздың  асыл    мұрасы»  айдарымен

қыркүйек-қазан  айларына  жоспарланған  шаралар  не-

гізінде  «Тілдер  күні»  салтанатты  түрде  ашылып,  ба-

лалар    өздерінің    тіл    туралы      тақпақтары    мен    ән-

жырларын  айтты.  Мерекелік шарада  «Мемлекеттік  тіл-

ұлт  тірегі  фестивалі»  аясында  өткізілген  «Тіл - халық

жанын  танудың  кілті» сайысында  жүлделі  3 -  орын

алған  10-класс  оқушысы  Тю  Ларисаға  мақтау  қағазы

табыс етілді. Жас  маман  Турмагамбетова Гулгул ұйым-

дастырған  «Ана  тілім-әнім»  атты  концерттік  бағдарла-

ма да  көпшілік  көңілінен  шықты. Әрбір  класс  тақыры-

пқа  сай  қабырға  газеттерін  шығарып, өздерінің  шы-

ғармашылық    қабілеттерін  көрсетті.   Г.Аманжулова,

А.Омарова,  Л.Тесленко,  М.Мырза,  М.Никоненко,  И.Ро-

тарь  жетекшілік  ететін  класс  оқушылары  үш  тілдің

өмірдегі  алатын  орны  мен  маңыздылығын  насихатта-

уда  өте  құнды  материалдар ұсынды.

  Г.  КАНАПИНА, Қарақұдық  орта  мектебі.

ҰРПАҚ  ТӘРБИЕСІ

ҰЛАҒАТТЫ  ІС

Жыл  сайын  өтетін  Республикалық    әскери-патриот-

тық  тәрбие  айлығы    мектеп  оқушыларының    бойына

адамгершілік  асыл  қасиеттерді  дарытып,  ұлттық  таны-

мын  кеңейтуге,  Отанға  деген  сүйіспеншілік  сезімін  арт-

тыруға көмектеседі. Биыл да 22 – 27 қыркүйек  аралы-

ғында    осы  мақсатта    мектебімізде  ұйымдастырылған

дәстүрлі  форум  жұмысына 7 – 11  класс  оқушылары

белсене қатысып, тіл мамандары,  үйірме  жетекшілері

және  кітапхана  қызметкері қолға алған  тақырыптық іс –

шаралар жоспарға сай жүргізілді. «Туған  елім – тірегім»

тақырыбында жазылған шығармаларға мектепішілік кон-

курс  жарияланып,  жеңімпаздар  анықталды.

Г.  Тұрлыбаева,

А.  Байтұрсынов  атындағы  орта  мектептің

мұғалімі.

 

ҰСТАЗДАРҒА  АРНАЛДЫҰСТАЗДАРҒА  АРНАЛДЫ

ҰСТАЗДАРҒА  АРНАЛДЫ

ҰСТАЗДАРҒА  АРНАЛДЫ

ҰСТАЗДАРҒА  АРНАЛДЫ

Ұстаздар  мерекесі  қарсаңында  №1  «б»класында

«Ұстаз - ұлы  тұлға»  атты  мерекелік  тәрбие  сағаты

өткізілді. Бүлдіршіндер әріппен жаңа танысып жатса да,

өз ізденістерін байқатып,  алғашқы мұғалімдеріне  деген

ерекше ықыластарын  жатқа айтқан  ұстаз туралы өлең

жолдарымен  жеткізді.       Тәрбие сағатына  қатысқан

мектеп  тәлімгері    Ләззат  Ержанова      бүлдіршіндердің

мәнерлеп  оқу  ерекшеліктеріне  көңіл  бөліп,  мектеп

әкімшілігі атынан  сынып жетекшісінің ұйымдастырушы-

лық  шеберлігіне  ризашылық  білдірді.  Шара  соңында

бүлдіршіндер  бірнеше  әріптердің  ішінен  «Ұстаз»  деген

сөзді  құрастырып , аз  уақыт  ішінде  алған  білімдерін

көпшілікке паш ету мақсатында өнерлерін ортаға салды.

  Самал  НУРГАЛИЕВА,

№4  Алға  орта  мектебінің

бастауыш  класс мұғалімі.

Қысқа  хабарлар

ДЕНЕЖНЫЕ  ЗАЙМЫ

ДЕНЕЖНЫЕ  ЗАЙМЫ

ДЕНЕЖНЫЕ  ЗАЙМЫ

ДЕНЕЖНЫЕ  ЗАЙМЫ

ДЕНЕЖНЫЕ  ЗАЙМЫ

От 5000 до 40000 тенге сроком от 1 до 25 дней «без справок

и поручителей». Возможное досрочное погашение и пересче-

том процентов.

Адрес: г.Алга, ул. Байтурсынова 19, 1 этаж, кабинет № 3

(здание гостиницы, напротив Колледж), тел: 87053989797.РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: с 09 до 18 часов без выходных.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Қазақстан  Республи-касының  халықтары

тілдерінің  күніне  орай

Ақтөбе  облысы

қорғаныс  істері

жөніндегі  департамен-

тінде  «Тіл – татулық

тірегі»  атты  іс-  шара

өтті.

  Оның  мақсаты  Қазақ-

станда тұратын ұлттар до-

стығын нығайтуға және ба-

сқа  ұлт  өкілдерінің  мемле-

кеттік  тілді  меңгеру  және

әскери  қызметшілер  мен

қызметкерлердің  мемле-

кеттік  тілге  деген  құрмет-

терін  көрсетуге  бағытталғ-

ан болатын.

«Тілге  жүйрік,  сөзге  ше-

шен,  ойға  ұшқыр»  сайы-

сында  қатысушыларды

ана  тілімізде  айтылатын

шешендік  сөздер,  мақал  –

мәтел,  сөйлем  құрастыру,

жұмбақ  айту,  аударма  жа-

сау,  мемлекеттік  тілде

құжаттар 

толтыру

біліктіліктері тексерілді.Берілген  үй  тапсырмасы

бойынша  Алға  ауданынан

барған бөлім қызметкерле-

ріне неміс халқының өнерін,

ұлттық  құндылықтарын

көрсету  берілді.  Жыл  сайын

өткізіліп  тұратын  осындай  байқа-

уларда  бөліміміз  алдыңғы  орын-

дардан көрініп келеді.

Аталмыш  мерекеге  қатысқан

Алға  аудандық  қорғаныс  істері

жөніндегі  бөлім  бастығы  подпол-

ковник  Ж  сыдықов  пен  мемле-

кеттік  тілге  жауапты  тұлға,  қыз-

меткер  Г.Альниязова  биыл  да

жүлделі 2 орынды иеленіп, Ақтөбе

облысы қорғаныс істері жөніндегі

департаментінің  мақтау  қағазы-

мен  және  бағалы  сыйлықпен  ма-

рапатталды.Г.АЛЬНИЯЗОВА,

  запастағы  офицерлермен

мамандар  жұмысы

бойынша  топ  бастығы.

ТІЛ


 –

ТІЛ


 –

ТІЛ


 –

ТІЛ


 –

ТІЛ


 –

татулық


 тірегі

татулық


 тірегі

татулық


 тірегі

татулық


 тірегі

татулық


 тірегі

В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ АТТЕ-

СТАТ  О  СРЕДНЕЕМ    ОБРА-

ЗОВАНИИ  №  КВ 530544 ВЫ-

ДАННОГО  ТОКМАНСАЙСКО-

ГО СШ  В .1980 ГОДУ НА ИМЯ

БАКТЫБАЕВОЙ  К.Ж.,  СЧИ-

ТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НЫМ.

ИП  КУАНАЛЫ  Г  (ИН661130401497)  ОБЪЯВЛЯЕТ

О  ПРЕКРАЩЕНИИ  СВОЕЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Профилактика

Профилактика

Профилактика

Профилактика

Профилактика

пожарно

пожарно

пожарно

пожарно

пожарной

й

й

й

й

безопасно

безопасно

безопасно

безопасно

безопасности

сти

сти

сти

сти

С наступлением отопительного се-

зона,  с  понижением  температуры

населению района во избежание по-

жаров  предлагаем следующие мероп-

риятия:


 Очищать дымоходы и печи от сажи

необходимо перед началом , а также

в течении всего отопительного сезо-

на не реже одного раза в три месяца

для отопительных печей; одного раза

в два месяца для печей и очагов не-

прерывного действия.

При эксплуатации печного отопле-

ния не допускается ; располагать топ-

ливо,  другие  вещества  и  материалы

на  предтопочном  листе;  применять

для розжига печей бензин, дизельное

топливо и другие ЛВЖ и ГЖ; топить

углем, коксом и газом печи, не пред-

назначенные для этих видов топлива;

применять  для  топки  дрова , длина

которых превышает размер топливни-

ка;  сушить  и  складировать  на  печах

дрова,  одежду  и  другие  сгораемые

предметы и материалы; использовать

вентиляционные и газовые каналы в

качестве  дымоходов;  перекаливать

печи.

Печи  и  другие  отопительные  при-боры  должны  иметь  установленные

нормами противопожарные разделки

(отступы) от горючих конструкции. А

также  без  прогаров  и  повреждении

предтопочный  лист  не  менее

0,5х0,7м.9 (на деревянном или  дру-

гом полу из горючих материалов).

Зачастую причинами  пожаров яв-

ляются неправильный монтаж и эксп-

луатация  электрических сетей, элект-

роустановок.

При  эксплуатации  электроустано-

вок необходимо: все токоведущие ча-

сти, распределительные устройства,

предохранительные  устройства  раз-

рывного типа, рубильники, и все про-

чие пусковые аппараты должный мон-

тироваться  только  на  негорючих  ос-

нованиях  (мрамор,  текстолит,  гети-

накс); все электроустановки должный

быть защищены аппаратами защиты

от токов короткого замыкания.

 При эксплуатации электроустано-

вок не допускается: эксплуатировать

электропровода  и  кабели  с  повреж-

денной или потерявшей свойства изо-

ляции; пользоваться поврежденными

розетками, рубильниками, и др. элек-

троустановками;  применять  нестан-

дартные  (самодельные)  электронаг-

ревательные приборы, применять элек-

тронагревательные приборы во всех

взрывопожароопасных и пожароопас-

ных помещениях.А.УМАРОВ,

ст.инженер ОЧС Алгинского

района майор п/п службы.

Ерлік    ешқашан

Ерлік    ешқашан

Ерлік    ешқашан

Ерлік    ешқашан

Ерлік    ешқашан

ұ м ы т ы л м а й д ы

ұ м ы т ы л м а й д ы

ұ м ы т ы л м а й д ы

ұ м ы т ы л м а й д ы

ұ м ы т ы л м а й д ы

Қыркүйек  айының 25 жұлдызын-

да  қаламызға  «Жергілікті  соғысқа

қатысушылардың  жауынгерлік  бау-

ырластығы»  қоғамдық  бірлестігінің

облыстық автошеруі келді. Бұл атал-

мыш  шара  Ұлы  Отан  соғысындағы

Жеңістің 70 жылдығына  және Кеңес

әскерінің  Ауғаныстаннан  шығарыл-

ғанына 25 жыл  толуына  байланыс-

ты өткізіліп отыр.

  Еске  алу  жиынын  аудан  әкімінің

орынбасары  Мирлан  Алпамысұлы

кіріспе сөзбен бастап, ҰОС ардагері

Ұзақбай  Аметов  соғыста  бастан

кешкен  қиындықтар,  майдандағы

жауынгерлердің ерлігі туралы баян-

дады.  Аудандық  Ауған  соғысы  ар-

дагерлер  қоғамының  төрағасы  Кен-

жебай Қойшыбайұлы Кушетов те та-

қырыпқа қатысты өз пікірін білдіріп,

жас ұрпақты Отанды сүюге,  ерлікті

құрметтеуге  шақырды.

  «Жергілікті  соғысқа  қатысушы-

лардың жауынгерлік бауырластығы»

ұйымы атынан қала мектептері мен

колледждің әскери дайындық пәнінің

оқытушыларына  кітаптар,  газет-

журналдар  мен  бірлестіктің  арнайы

туы  табысталды.  Тәрбиелік    шара

соңы  гүл  шоқтарын  қою  рәсімімен

аяқталды


                                                           Шыңғыс

Ильясов

ҰСТАЗДАР

МЕРЕКЕСІ

МҰҒАЛІМ-әлемнің  ізгі  мәдениеті

мен  рухани  байлығын  халыққа  та-

ратушы,  жаңалықты  жырлаушы  бо-

лғандықтан үнемі жасампаз, ойшыл

болуға  тиіс.  Ұстаздар  мерекесіне

орай В.И.Пацаев атындағы № 2 Алға

орта  мектебінде  аудандық  білім

бөлімі мен аудандық кәсіподақ ұйы-

мының  ұйымдастыруымен  Қарттар

күнімен  тұспа  тұс  келген  Ұстаздар

мерекесінің  салтанатты жиыны өтті.

Ардагер    ұстаздарды  аудандық

білім  бөлімінің  басшысы  М.Төлеуов

құттықтап, жылы лебізін білдірді.

Мерекелік шараға аудандық білім

бөлімінің  әдіскерлері,балабақша,

қосымша  білім  беру  ұйымдарының

басшылары  қатысты.

Құрмет демалысындағы ұстаздар

Р.Каликова,  О.Атабаева,  В.Сапар-

бековалар  ұстаздық  өміріндегі

қызықты оқиғаларынан сыр шертіп-

,жас  ұстаздарға  сәттілік,шығарма-

шылық  табыс  тіледі.  Аудан  әкімі

А.Шерияздановтың  атынан  Алғыс

хаттар табыс етілді.

Жиын  соңы  концерттік  бағдарла-

мамен ұласты. Ұстаздардың қиын да

қызықты  енбектері  бағаланып,алар

асулары көп болатынына сенімдіміз.

                            Р.АБИЛОВА,  № 2 Алға ОМ директордың

тәрбие  ісі  жөніндегі

орынбасары.

№ 42 

 (6790) (8466)

7 қазан, бейсенбі, 2014 жыл

alga.gazet@mail.ru

Газет 1938 жылғы 5 мамырдан бастап шығады

Алға  ауданының  газеті

ТАҒАЙЫНДАУЛАР

Аудан әкімінің 1 қазан 2014 жылғы № 273-ө өкімімен Жұмабаев Бақберген

Нәбиұлы аудан әкімінің орынбасары болып тағайындалды.

Алға қаласы әкімінің 30 қыркүйек 2014 жылғы № 214-ө өкімімен Ағниязов

Медет Болатбекұлы Алға қаласы әкімі орынбасарының міндетін атқарушы

болып тағайындалды.«Ақтөбе облысы  саясаткер  әйелдер  клубы»  қоғамдық

бірлестігі    облыстық    ішкі  саясат  басқармасының    тапсырысы-

мен    «Журналистік  қоғамның    бірігуін  ұйымдастыру  жұмыста-

ры,  екі  жақты  қарым-қатынасты  дамыту  және    БАҚ  пен  мемле-

кеттік  ұйымдардың  өзара  байланысы,  журналистердің

құқығын  қорғау»  жөнінде  әлеуметтік  жобаларды  жүзеге  асы-

рып,  бұған  дейін  осы  бағытта  журналистер  қауымына  арналғ-

ан    5  арнайы  оқыту  семинарлары  өткізілген  еді.

Медиафорум

  КӘСІБИ    ШЕБЕРЛІКТЕРІН

КӘСІБИ    ШЕБЕРЛІКТЕРІН

КӘСІБИ    ШЕБЕРЛІКТЕРІН

КӘСІБИ    ШЕБЕРЛІКТЕРІН

КӘСІБИ    ШЕБЕРЛІКТЕРІН

ШЫҢДАДЫ

ШЫҢДАДЫ


ШЫҢДАДЫ

ШЫҢДАДЫ


ШЫҢДАДЫ

  Жақында    Ақтөбе  қаласында

«Өңірлік    БАҚ    жұмысын  жаңғыр-

ту» тақырыбында  әр аймақтан жи-

налған  журналистердің    басын

қосып,  өзекті мәселе қозғаған ма-

ңызды    медиафорум  ұйымдасты-

рылды.


  Бұл  мақсатта  облыстық  драма

театрының    кең  залы  мен  9

бөлмесін  аудитория    үшін  пайда-

ланып,  компьютерлік  қондырғы-

лармен, жұмысқа қажетті  түрлі тех-

никалық    құралдармен  жабдықтау

арқылы    қоғамдық  шараға    қаты-

сушылардың  шеберлік сабақтары-

нан  жан-жақты  дәріс  алуына,

кәсіби  біліктіліктерін    арттыруына

толық  жағдай жасалды.

Пленарлық мәжілісті   облыстық

ішкі  саясат  басқармасының  бас-

шысы  Зәпен  Жұмабаева    жүргізіп,

облыс  әкімінің  орынбасары  Сара

Қайыржан қызы  кіріспе  сөзбен

ашты.

Мінберге  шыққан    Қазақстанжурналистер  одағының  төрағасы

Сейітқазы    Матаев,  «Телекомпа-

ния «Эра»  ЖШС директорлар ке-

ңесінің  төрайымы,  Бас  редактор-

лар клубының президенті  Бибігүл

Жексенбай,  режиссер - сценарист

Евгения Головня /Москва қаласы/,

республикалық    «Түркістан»  га-

зетінің  бас  редакторы  Шамшиддин

Паттеев, «Абай КЗ» порталының бас

редакторы Д. Қуат  жиын тақырыбы-

на орай өз ойларын ортаға салды.

Мәжілістен  соң  белгілі  мамандар

күні  бойы  бірнеше  аудиторияда  ше-

берлік класын өткізіп, форумға қаты-

сушылардың  БАҚ жұмысын жаңғыр-

ту, жергілікті басылымдардың  мазм-

ұны мен сапасын арттыру, ғаламтор-

ды  тиімді  пайдалану,  тележүргізуші-

лердің талапқа сай  қызметін қалып-

тастыру,  ел  алдында  сөйлеу  ше-

берлігін  шыңдау  бағытында    көп

нәрсені  үйренуіне  мүмкіндік  берілді.

Кешке үлкен залда қайта бас қосқ-

ан    қонақтар  мен  жергілікті  БАҚ

өкілдері  облыста алғаш рет өткізіліп

отырған    форумнан    алған  әсерлері-

мен бөлісіп, Қарағандыдан,  Ақтаудан,

Оралдан,  Қостанайдан,  Шымкенттен,

Атыраудан, Астанадан келген әріпте-

стер ақтөбеліктерге  тәжірибе алмасу

бағытында  респуликалық  деңгейде

байланыс  орнатуға  мүмкіндік    жаса-

ғаны  үшін    жылы  лебіздерін  жеткізіп,

алғыстарын білдірді.

Журналистер    тарапынан  мұндай

игілікті шара  өзге облыстарда  жалға-

сын тапса деген ұсыныстар да айтыл-

ды.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет