А т а с ы а ќ и ќ а т àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ президент 18 марта прошло заседание


  Д/с ”Құрлықтардың қалыптасуы 18.00Pdf көрінісі
бет5/5
Дата17.01.2017
өлшемі8,35 Mb.
#2121
1   2   3   4   5

17.15  Д/с ”Құрлықтардың

қалыптасуы18.00Вечерний выпуск новостей 

18.15 Т/с “Жігіттер хикаясы ” 

20.00, 23.50 Қорытынды

жаңалықтар 20.30 Вектор развития

21.0000.20Итоговый выпуск новостей 

21.30 Х/ф“Тихая Гавань”

00.50  Журналдар

01.00  Жаңалықтар Бизнес Ауа

райы Спорт Журналдар . 29.03.2014

СЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00,02.30 Х/ф “Эффект до-

мино”


07.30,08.10,21.30,22.15

“Сенбілік жаңалықтар”07.45,21.45 “Тілші түйіні”

08.25 “Таңғы пошта”

09.00 Новости 

09.10 “Смак” 

09.45 Х/ф “Жених”

11.35 “Фабрика грез”

12.05,04.00 “Идеальный ре-

монт”


13.00 Т/с ”Игры разума”

13.55 “Ду қол шокалад”

15.00 “Угадай мелодию”

15.30 Т/с “Андрейка”

20.00 “Лучший город.KZ”

21.00 “Новости в субботу”

22.35 “Пришельцы на чердаке”

00.15 Х/ф “Фантастическая

четверка”ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 

08.30 “Сенбілік таң”

09.35 ”Агробизнес”

10.00  “Дауа”

10.35 “Ас мəзірі”

11.10 “Əзіл əлемі”

12.50 “Телкоңыр”

13.35 “Мың түрлі мамандық”

14.05 “Біз қазақша сөйлейміз”

14.45 “Өнер шежіресі”

15.00 Т/с “Сұңқар”

16.35 “Жарқын бейне”

17.05

“Қазақстан-2050:

МƏҢГІЛІК ЕЛ

17.30, 20.30,  23.05, 02.50

Жаңалықтар17.50 “ЕҢСЕЛІ ЕЛОРДА”

18.00  К/ф“Көксерек”

19.40 ”Жан жылуы” 

20.05 ”Арнайы репортаж”

21.05 “Жаңа күн” Концерт

22.35 “Сіз не дейсіз?”

23.40  Х/ф “Шерлок”  

01.15 ”Арнайы репортаж“

01.40 “Ғасырлар үні”

02.25 “Жарқын бейне”

ХАБАР

07.00 Т/с“Махаббат мерейі”

08.35 М/ф

09.20 Д/с “Табиғаттың тартуы”

09.55 ”Подари детям жизнь”.

10.00 Утренний выпуск новостей 

10.10 М/с

11.00 Таңғы жаңалықтар 

11.10 “Дела вкуса ”    

11.30 Прод.вопрос 

12.00 ”Сноски“

12.30 Х/ф“Əр үйдің сыры басқа

13.00 Түскі жаңалықтар

13.10 Х/ф “Рrada и чувства”

15.00 Дневной выпуск новостей

15.10 “Жансарай”   

15.50 “Мақтанышым - Отаным”

17.00 Кешкі жаңалықтар

17.15 Бармысың , бауырым?

18.00 Вечерний выпуск новостей

18.15 Х/ф “600 келі алтын”

20.00, 23.30  Қорытынды

жаңалықтар20.30 “Энергия будущего”

21.00, 00.00  Итоговый выпуск но-

востей


21.30 Х/ф“Ромовый дневник”

01.30 Х/ф “Ымырттағы махаббат”

30.03.2014

ЖЕКСЕНБІ

ЕВРАЗИЯ

06.00,04.35 “Контрольная за-

купка”


06.30 “ Пришельцы на чердаке07.50, 08.30 “Сенбілік 

жаңалықтар”

08.05 “Тілші түйіні”

08.45 “Воскресные беседы”

09.00 Новости

09.10 “Здоровье”

10.10 “Казлото”

10.55 “Лучший город.KZ”

12.05, 03.50 “Они и мы”

13.00 Т/с ”Игры разума”

14.00 “Тайна спасения”

14.45 “Кто хочет стать миллио-

нером?” 


15.50 “Добрый вечер,  Казахстан!”

16.55 Т/с “Во саду ли, в огороде”

21.00 “Аналитика”

22.00 “П@утина+”

23.00 “Ду қол шоколад”

00.00 КВН.Высшая лига

02.30 Х/ф “Все в порядке,

мама! ”


ҚАЗАҚСТАН

07.00 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

08.05 “Мəлім де беймəлім

Қазақстан”08.35 М/с “Умизуми коман-

дасы”


09.30 М/ф 

11.05 “Сыр-сұхбат” 

11.35 “Ақсауыт” 

12.10 “Сіз не дейсіз?”

12.40 “Ұлттық шоу”

13.45   “Шетелдегі қазақ бала-

лары”


14.15 “Толағай”

15.05 Т/с “Сұңқар”

16.50 Д/ф “Қазақ даласының

құпиялары”17.15 “Арнайы репортаж”

17.40 “ЕҢСЕЛІ ЕЛОРДА”

17.50 “Қазақстан би əлеміі”

18.05 “Жаңа күн”

Концерт


19.40 Х/ф ”Ғасырлар үні”

20.30,02.15  ”АПТА. KZ”

21.35 “Жайдарман”

23.10 “Алаң”

00.00 “Көкпар”

00.40 Х/ф“Шерлок”

ХАБАР

07.00 Т/с "Махаббат мерейі" 

08.30 Айбын

09.10 М/с 

10.00 Куб удачи.  

10.10 Х/ф “Три ниндзя; Ко-

стяшки вверх”11.40 М/ф

12.30 Шакен Аймановтың 

100 жылдығына орай

өткізілген киноконцерт

14.20 АС АРҚАУ

15.30 ТВ Бинго

16.30 Х/ф“Тамаша жігіт” 

18.00 Көзкөрген

18.45 “Сол бір кеш...”

20.00 Ақпарат арнасы- 

Жеті күн


21.00 Жеті күн

22.00 Х/ф “Просто вместе” 

00.10 Х/ф “Үй күзеткен елес”

02.00 Х/ф “Не сынаққа да

төземін.”11 бет

Н   Ў   Р   А  КөГІЛДІР ЭКРАН АПТАЛЫҒЫ  24 - 30 НАУРЫЗ

КөГІЛДІР ЭКРАН АПТАЛЫҒЫ  24 - 30 НАУРЫЗ

21 наурыз 2014 жыл

ЌЎРЫЛТАЙШЫСЫ:

Нўра аудандыќ єкімдігі

Меншік иесі: “Аудандыќ “Нўра”

газетініџ редакциясы” ЖШС-гі

Ќазаќстан Республикасыны

Мєдениет жєне аќпарат   ми-

нистрлігінен 2012 жылдыџ  16

ќаџтарында бўќаралыќ аќпарат

ќўралын есепке ќою туралы

№12240-Г куєлік  берілген.

Бас редактор

Тазагỳл


ПІШЕНБАЕВА

Мекен-жайымыз: 

Ќараѓанды  облысы

Нўра ауданы

Киевка кенті, Талжанов

кǿшесі, 5а ỳй. Электронды

адрес: gazeta.nura@mail.ru

Телефондары: Бас редактор:

22-4-77 Тілшілер: 21-4-37,    22-4-97

Газет “Арко” баспаханасында

басылѓан. Ќараѓанды ќаласы,

Сєтбаев кǿшесі, 15

Телефондары: 41-17-83,

41-17-80


Офсеттік басылым, кǿлемі

2,0 баспа табаќ. Газет сенбі

сайын шыѓады.

Жарияланѓан маќала

авторларыныџ пікірлері

редакцияныџ ќǿзќарасын

білдірмейді. Газетте

жарияланѓан материалдарды

сілтемесіз кǿшіріп 

басуѓа болмайды.

Жарнамалар мен 

хабарландырулардыџ 

мазмўнына жарнама беруші

жауап береді

Газет сенбі сайын шыѓады

Индексі 65421   

Тиражы 3434

Тапсырыс 12

Понедельник

24 марта


- 6°.. + 3°

0°.. - 8° 

Вторник

25 марта


- 3°.. + 5°

+ 1°.. - 6°

Среда

26 марта


- 1°.. + 7°

+ 4°.. - 3°

Воскресенье 

+ 7°.. + 10°

Четверг

27 марта


+ 4°.. + 6°

+ 3°.. -  2°

Пятница

28 марта


+ 6°..  + 8°

+4°..  + 1°

Суббота

29 марта


+ 7°.. + 10°

+ 5°.. + 1°

30 марта

+ 4°.. + 1°

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ


Поздравляем!

С  50-тилетием совместной  жизни

поздравляем 

Мутафян Людмилу Пав-

ловну и Владимира

Варткезовича!

Вместе прожито полвека

золотых,


Но душа и сердце не

стареют,


Ставим Вас в пример

для молодых,

Пусть посмотрят, как

любить умеют!

Пусть время идёт не спеша

никуда, 


Пусть радость украсит и дни,

и года!


Пусть счастье и солнце со-

греют в пути, 

Любовь пусть поможет сквозь

грозы пройти!

С поздравлениями дети и

внуки.  № 168

ТОО “АГРОСТИМУЛ.KZ”

- доильные аппараты

- зернодробилки

- кормоизмельчители (по сену, соломе,

траве, корнеплодам)

- сепараторы

- маслобойки

- домашние кормоцеха

Производство России. Гарантия.

г. Караганда, ул. Молокова, 112 (ТД «КАЗА-

МЕТА»)

8 (7212) 48 -16 -04; 91 -19 -31, 8 -701-527-18-77; 8-701-751-13-05

е-mail: info@agrostimul.kz

Вся информация на сайте www.agrostimul.kz

Реализуем уголь: в кредит, в рассрочку,

за наличные- скидка!

1) К-12 в кредит по 13000 тенге за тонну,

за наличные-скидка по 11500 тг за т., 

2) Кумыс- кудук (рядовой)- в кредит по

9500 тг за тонну, за наличные -скидка -

по 8000 тг за тонну. Доставка по Киевке

-бесплатно, по совхозам свыше 4 тонн -

бесплатно.

3) Шубаркульский - в кредит по 13500 тг

за тонну, за наличные -скидка- по 12000

тг за тонну. Доставка  по Киевке -бес-

платно, по совхозам -договорная.

4) Шубаркульский (рядовой)- в кредит по

11 000 тг за тонну, за наличные -скидка

-по 9500 тг за тонну;

5) Жанаркинский - в кредит по 13500 тг

за тонну, за наличные -скидка -по 12000

тг за тонну;

6) Жанаркинский - в кредит по 12500 тг

за тонну, за наличные -скидка- по 11000

тг за тонну;

7) Майкубинский - в кредит по 9500 тг за

тонну, за наличные -скидка- по 8000 тг

за тонну;

8) Барлинский - в кредит по 7500 тг за

тонну, за наличные -скидка-по 6000 тг за

тонну  Доставка  по Киевке -1000 тг, по

совхозам -200 тг за км.

По всем интересующим вопросам обра-

щаться 


по тел.: 87012622970;

87766000777.,

21494 с 10.00ч.до 18.00 ч. 50700 после

18.00ч. до23.00ч.    №161

Ќўттыќтаймыз!

Кертінді ауылыныџ тўрѓындары

Оспанов Еркін Серікбайўлы мен Мадина

Шолпан Мажитќызын  отасќандарына 30

жыл толуымен шын жỳректен

ќўттыќтаймыз!

Босаѓасына ќызыр ќонѓан

берекелі отбасы, шырайлы

ш а џ ы р а ѓ ы м ы з д ы џ

ўйытќысы, берік темірќазыѓы

– аяулы ана, ардаќты єке! 

Біз сіздерді табиѓи болмыс-

бітіміне адамшылыќ

абзалдыѓы сай біткен жай-

дарман жан, жарастыќты

жўп ретінде єркез маќтаныш

етеміз, ќўрмет тўтамыз.

Ќўтханамызда ќалыптасќан

ќасиет – саналы тєлім-тєрбие, ỳлгілі

ǿнеге-ǿрістеріџіз ỳшін алдарыџызда мєџгі

ќарыздармыз деп білеміз.

Сіздердіџ аќ пейіл, ќапысыз

ќамќорлыќтарыџыздыџ арќасында

ќалауымызша білім алып, талабымызша

еџбек етіп жỳрміз. Осы орайда біздіџ

барша ќызыќ-ќуанышымыздыџ

кǿзайымы – ǿздеріџізге мыќты

денсаулыќ, баянды баќыт, ўзаќ

ѓўмыр тілейміз. Ортамызда жанѓан оттай

жарыќ тǿгіп, шапќан аттай шабыт беріп,

аман-есен жỳре беріџіздер!

Адамныџ алдан кỳтер маќсаты не?!

Ўрпаќќа басты мўрат, басты тілек- 

Ананыџ адал болу аќ сỳтіне,

Єкеніџ жалѓас болу жаќсы ісіне!

Ǿмірдіџ ǿздерінсіз бар ма мєні?!

Арайлап ата берсін таџдар єлі.

Жылуы жỳректердіџ ортаймасын,

Тірліктіџ таусылмасын арман єні!

Ǿмір ǿтер, шаш аѓарар ... аѓара

берсін,

Кǿџілдеріџіз єрќашан шаѓалакǿрсін.

Ўрпаќтарыџыз арттарыџыздан

єке-аналап ерсін,

Немере-шǿберелер шўбырып, єже-аталап

ǿрсін!

Ізгі ниетпен: балаларыџыз: Маќсат-Саягỳл, Саин-Жанар, Руслан-Жансая,

Шынар, Дильназ, жиендеріџіз: Рабия,

Райымбек, Набиль. №188

Уважаемые жители района!  

Ќўттыќтаймыз!

Ќадірлі Салтанат!

Саѓан осындай мерейлі кỳні шын

кǿџілімізден зор денсаулыќ,

ќажымас ќайрат, отбасыџа

баянды баќыт тілейміз!

Ќўтты болсын ќуанышты

кỳніџіз,


Баќытты боп шаттыќ ǿмір

сỳріџіз.


Алпыстыџ да асќарына

жеттіџіз,

Енді жỳзге ќўлаш сермеп

шыѓыџыз.


Мереке кỳн нўрѓа толсын

жỳзіџіз,


Ќуаныџыз, шаттаныџыз, кỳліџіз.

Бала-шаѓа ќызыѓына кенеліп,

Ортамызда аман-есен жỳріџіз!

Ізгілікті нўрын шашар маџайѓа,

Адамсыз ѓой ỳлгі болар талайѓа.

Жаќсылыќты ǿзіџізден кǿп кǿрген,

Ўмытпайды туѓан-туыс ќалайда!

Ỳлгі болѓан ỳлкенге де жасќа да,

Сыйлар Сізді туѓан-туыс, басќа да.

Баќытты боп бўл ǿмірде мєџгілік,

Ќуатыџыз таусылмасын 100 жаста

да!


Ізгі тілекпен: Балтабековтер єулеті

№180


Ќўттыќтаймыз!

Киевка кентініџ тўрѓыны  Хабдал

Дємеліні Ўлыстыџ ўлы кỳні – Наурыз мей-

рамымен тўспа-тўс келген туѓан кỳнімен

шын 

жỳректен ќўттыќтаймыз!Осы мерейлі кỳні достары, туѓан-туыстары

мен єріптестеріне сыйлы, ардаќты жанѓа

ўзаќ ѓўмыр, отбасына береке-бірлік тілей-

міз. Ǿмірдіџ бар ќызыѓын кǿріп, жỳзінен

шаттыќтыџ нўры ессін. Шаџыраѓына

мєџгілік ырыс-нєсіп, ќўт-береке ўяласын.

Ǿмір атты айдында ќандай ортада жỳрсе

де, лайым мєртебесі биік болѓай. Тǿмендегі

жыр шумаќтарын осы ќадірлі жанныџ

ќўрметіне арнаймыз.

Ќўтты болсын мерейлі елу жасыџ,

Ортамызда баќыттыџ нўры тасысын.

Ќуаныштыџ ќўт-бесігін тербетіп,

Алла ќолдап, жасыџ жỳзден ассын!

Елу деген еџселі жас, мєнді жас,

Елу деген ертегі жас, сєнді жас.

Шын кǿџілден ізгі тілек айтамыз,

Болашаќта бола бер деп мєџгі жас.

Кǿк аспанда кỳлім ќаѓып кỳн тўрсын,

Бойдаѓы арман биіктерге ўмтылсын.

Кǿџіл-дария кіршіксіз боп єрдайым,

Ǿмір ємєн ќыр гỳліндей ќўлпырсын!

Денсаулыѓыџ зор болып, ỳрім-

бўтаѓыџыздыџ ќуанышын ќызыќтап ўзаќ

ǿмір сỳруіџізді бар ниеттерімен тілеуші:

№1 КОМ ўжымы атынан Ќарлыѓаш

Ерѓалиќызы, Аягǿз, Бертай, Гỳлден,

Сандуѓаш, Света, Алена, Баќытжан,

Сєуле, Адина. №184

Аќпан айында Ауѓан

соѓысында ќўрбан

болѓан жауынгер-ин-

тернационалистерді

еске алуѓа арналѓан

1996-1997 жылы

туылѓан жастар ара-

сында бокстан

«Ќазаќстан  спорт

клубыныџ II Ашыќ Бі-

ріншілігі» ǿткізілді.

Нўра ауданыныџ на-

мысын ќорѓауѓа Кер-

тінді ауылыныџ

тўрѓыны Айтбек

Асќар ќатысып, 69

келі салмаќ

дєрежесінде I орынды

ќанжыѓалап ќайтты. 

Сонымен ќатар 2000-2001 жылы

туылѓан жасǿспірімдер арасында

бокстан Ќараѓанды ќаласыныџ Бі-

ріншілігі ǿтіп, аудан атынан Кер-

тінді ауылыныџ жас спортшылары

Мереке Нўрмаѓамбетов пен

Еркебўлан Кǿлзаќ барып,

Еркебўлан II орыннан, ал Мереке III

орыннан кǿрінді. 

Жас боксшыларды жеткен жеті-

стіктерімен ќўттыќтай отырып,

алар асуларыныџ кǿп болуларын ті-

лейміз! 

Ѓ.Хасенов,

М.Сỳлейменов атындаѓы ОМ  

Установка пластиковых окон (профиль Галвин, фурнитура производства Турции,

Германии – Рото (простое, сложное открывание), цвет: белый, золотой дуб, махагон,

тонировка стеклопакетов).

Установка пластиковых дверей (профиль

Галвин, цвет: белый, золотой дуб, махагон,

тонировка).

Установка пластиковых откосов, подокон-

ников, сливов, москитных сеток.

Реставрация окон: замена уплотнителей

(резины), замков, ручек, стеклопакетов, на-

весов.


Обращаться  по адресу: автомагазин

«Премьера». Конт. Тел.: 22-3-19,

87789444917, 

8 777 89 

09 300,

87789444914. №17527.03.2014 года  11.00 часов  в

Доме Культуры п. Киевка Нурин-

ского района состоится Фестиваль

народного творчества с участием

сотрудников ОВД Нуринского рай-

она совместно с сотрудниками ДВД

Карагандинской области.

Приглашаем жителей поселка для

просмотра  Фестиваля народного

творчества. Вход бесплатный.

Личный состав ОВД 

Нуринского района. № 176

Так держать!

Мы все привыкли, что ежегодно

зимой приходится убирать выпав-

ший снег во дворах, очищать про-

езды и тропинки. Молодые

справляются сами, а особенно тя-

жело пожилым, и что делать?  Мне

78 лет, живем с супругой по ул.

Масалина. Снега в февральские

бураны выпало особенно много. Я

попробовал обратиться за помо-

щью к акиму п. Киевка И.Ю. Про-

нину. Несмотря на субботу,

выходной день, г. Пронин не отка-

зал мне, ответив, что хоть вся тех-

ника и занята, он  что-нибудь

придумает. И, действительно,

через полчаса я увидел, что трое

молодых людей чистят лопатами

мой двор от снега. Среди них был

и сам И. Пронин. От удивления и

растерянности я не смог выйти и

сказать им слов благодарности.

Выражаю их сейчас через район-

ную газету и хочу от всей души

сказать им большое спасибо! Вме-

сте с акимом поселка мне помогли

Темиров Даулет и Матвеев Сергей.

Я хочу пожелать им всем здо-

ровья, успехов и дальнейшего

процветания! Спасибо всем, кто

не оставляет без внимания пожи-

лых и пенсионеров, ветеранов

тыла. 


С наилучшими пожеланиями тру-

женик тыла, ветеран педагогиче-

ского труда Ж. Турханов.  

Кертінділік боксшылар

ỳздіктер ќатарында 

Пластиковые окна и двери

Вниманию 

жителей поселка!
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет