А т а с ы а ќ и ќ а т àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³ президент 18 марта прошло заседаниеPdf көрінісі
бет1/5
Дата17.01.2017
өлшемі8,35 Mb.
#2121
  1   2   3   4   5

Н Ұ Р А

№12

(5349)

21 наурыз

2014 жыл

С Ǿ З     А Т А С Ы   -   А Ќ И Ќ А Т

Àóäàíäûқ қîғàìäûқ-ñàÿñè ãàçåò³

ПРЕЗИДЕНТ

18 марта прошло заседание Совета 

безопасности

В ходе очередного заседания под председательством Главы го-

сударства были обсуждены актуальные аспекты международной

повестки дня, в частности, ситуация в Украине. Кроме того, рас-

смотрены вопросы влияния данных событий на экономическое

развитие нашей страны.

По итогам обсуждения Президент Казахстана обратил внимание

на необходимость учета в практической работе факторов и тен-

денций, складывающихся в мировой политике и экономике на

фоне событий вокруг Украины.

Глава государства также подчеркнул важность принятия реше-

ний, направленных на обеспечение дальнейшего экономического

роста и выполнение намеченных планов по развитию страны.

akorda.kz

Т ў є ы р л ы б о л ,   Т ў л п а р ж ы л ы !

Республикалыќ

аќпараттыќ-насихат

тобы 

Нўра ауданында18 наурызда аудан єкімдігінде ЌР Ауыл шаруашылыѓы министрлігініџ

Ветеринарлыќ баќылау жєне ќадаѓалау комитеті тǿраѓасыныџ орынбасары

М.Тайтубаев пен Ќараѓанды облысыныџ Ауылшаруашылыќ басќармасы

бастыѓыныџ орынбасары Ш.Тỳкеев бастаѓан республикалыќ аќпараттыќ-

насихаттыќ топ мỳшелері Нўра ауданыныџ ауыл шаруашылыќ саласыныџ

ǿкілдері, шаруа ќожалыќтарыныџ директорларымен ǿткізген аудандыќ активі

Елбасымыз, Ўлт Кǿшбасшысы Нўрсўлтан Єбішўлы Назарбаевтыџ Ќазаќстан

халќына арналѓан «Ќазаќстан жолы – 2050: Бір маќсат, бір мỳдде, бір болашаќ»

атты кезекті Жолдауына арналды.

Кездесу барысында сǿз алѓан М.Тайтубаев Елбасы Жолдауында берілген наќты

тапсырмаларды орындау жолында ауыл шаруашылыѓы, мал, егін, ќўс

шаруашылыќтарын ілгері дамыту жолында ўйымдастырылып жатќан тиімді де

ўтымды іс-шаралармен жиналѓан кǿпшілікті таныстыра кетті. Таќырып

тǿџірегінде сўраќтар ќойылып, тиісті жауаптар берілді.

Сонымен ќатар аќпараттыќ-насихат топ мỳшелері Кертінді ауылына барып,

ауыл тўрѓындарымен Ўлт Кǿшбасшысы Н.Є. Назарбаевтыџ Ќазаќстан халќына

арналѓан  «Ќазаќстан жолы – 2050: Бір маќсат, бір мỳдде, бір болашаќ»  атты

кезекті  Жолдауын тỳсіндіру жўмыстарын ǿткізді.

Аќпараттыќ-насихат тобыныџ мỳшелері аудан тўрѓындарына Нўра

ауданыныџ ауыл шаруашылыѓы саласында одан да жоѓарыда болуын тілей от-

ырып: “Алдымызда  Елбасы Нўрсўлтан Єбішўлы Назарбаев ќойѓан ỳлкен мін-

деттер тўр. Биылѓы Жолдау  - барлыќ Ќазаќстан халќы ỳшін ǿте маџызды

стратегиялыќ ќўжат. Ал оны орындау – біздіџ еџ басты міндетіміз. Сондыќтан,

бўл жўмысты атќаруда баршаџызѓа сєттілік пен табыс тілейміз” - деп ойларын

ќорытты.

Маќпал ЖЎМАТАЕВА

Ќымбатты жерлестер! 

Ќадірменді аудан тўрѓындары!

Кǿгілдір кǿктемніџ жан жадыратар жўпар иісі мен шуаѓын ǿзімен бірге ала ке-

летін Наурыз мерекесі де келіп жетті, тǿрімізге озды.

Ўлыстыџ ўлы кỳні - Наурыз дана халќымызда ќай кезде де еџсесі биік елдіктіџ,

іргесі сǿгілмес бірліктіџ, ырыс пен ынтымаќтыџ мерекесі болып келген.

Кеџестік кезеџніџ солаќай саясатыныџ кесірінен ажырап ќалѓан ќасиетті ме-

рекемізбен тєу етер тєуелсіздігіміздіџ арќасында ќайта ќауыштыќ. Ќауышып

ќана ќоймай, ел Президенті, Ўлт Кǿшбасшысы Нўрсўлтан Єбішўлы

Назарбаевтыџ арнайы Жарлыѓымен мемлекеттік мереке ретінде белгіленді.

Бỳгінгі кỳні Елбасымыздыџ салиќалы саясатыныџ арќасында елімізде жỳзден

аса ўлт ǿкілдері тату-тєтті  ǿмір сỳріп, ортаќ Отанымыздыџ дамуына ǿз

ỳлестерін ќосып келеді. Осы кỳні ǿркенін жайѓан тєуелсіз еліміздіџ тўтќалы

тўѓыры да, кỳннен кỳнге ǿсіп-ǿркендеп келе жатќан ауданымыздыџ ќарымды

ќарќыны да осынау ўлы дєстỳр дєріптейтін еџбек пен ерліктіџ жемісі. 

Ўлыстыџ ўлы кỳні – жаџа жылдыџ, жаќсылыќтыџ жаршысы. Бўл ǿткенімізді

саралап, сана сỳзгісінен ǿткізіп, алдаѓы кỳндерге жоспар ќўратын кезеџ. На-

урыздан наурызѓа дейін ќол жеткізген табыстарымыз да аз емес. Оны ǿздеріџіз

де жаќсы білесіздер. Ауданымыздыџ єлеуметтік-экономикалыќ кǿрсеткіштері

жыл санап кǿтеріліп келеді. Еџ бастысы – ќоѓамымызда саяси тўраќтылыќ пен

ўлтаралыќ келісім саќталып отыр. Єрине, бўл халќымыздыџ бỳкіл єлемге ỳлгі-

ǿнеге болып отырѓан ынтымаѓы мен бірлігініџ, достыѓы мен бауырмалдыѓыныџ

арќасы екені сǿзсіз.

Баршаџызды єз Наурыз мерекесімен ќўттыќтаймыз!

Отбасыларыџызѓа тек ќана ќызыќ-ќуаныш, береке мен бірлік тілейміз.

Ќ.Бексўлтанов                                         Б.Шайжанов

Нўра ауданыныџ єкімі                    Аудандыќ мєслихат хатшысы

Уважаемые жители района! 

Дорогие земляки!

От всей души поздравляем вас с замечательным праздником весны - Наурыз

мейрамы!

Светлый весенний праздник Наурыз пришел к нам из глубины веков. На Вос-

токе он был не только символом наступления Нового года, но и обновления при-

роды, доброты, взаимопонимания и уважения.

Этот праздник вернулся к нам с обретением Казахстаном независимости. И се-

годня Наурыз связан у всех казахстанцев с позитивными переменами, достиг-

нутыми благодаря реформам, проводимым под руководством Президента

страны, Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Основой этих успехов стал крепкий фундамент дружбы и согласия, который

мы заложили за годы независимости.

Наурыз утвердил гуманные устремления людей, готовность проявлять добрую

волю, помощь нуждающимся, заботу о мире и согласии в народе. Именно по-

этому Наурыз во многих странах, в том числе и в Казахстане, стал государст-

венным праздником, а его мудрые обряды и традиции остаются образцами

высокой нравственности и духовности.

Наурыз мейрамы открывает богатства культурного наследия казахского народа,

делится ими с представителями других национальностей, проживающих в Ка-

захстане. И потому стало доброй традицией единой большой семьей отмечать

этот поистине всенародный праздник.

День весеннего равноденствия знаменует начало нового периода. В этот день

мы осмысливаем пройденное время, подводим итоги, строим планы на буду-

щее. В нашем районе сделано немало, чтобы повысилось благосостояние насе-

ления, развивались сельское хозяйство, малый и средний бизнес, улучшался

облик наших поселков и сел, становились качественными образовательные и

медицинские услуги. И это позволяет нам встречать нынешний праздник с оп-

тимизмом и уверенностью в будущем.

Примите искренние слова поздравления и пожелания счастья, благополучия,

добра и здоровья вам и вашим близким.

К. Бексултанов                                        Б. Шайжанов

Аким Нуринского района          Секретарь районного маслихата2  бет

21  наурыз  2014 жыл

Н   Ў   Р   А  В единое будущее!

Глава нашего государства, выступая с новым посланием народу Казахстана, опреде-

лил план вхождения РК в 30 развитых стран мира и план реализации «Стратегии Ка-

захстана 2050 как новый политический курс состоявшегося государства». Эта

программа конкретных практических дел касается всех

казахстанцев и нас, сотрудников системы МЧС РК. В ос-

нове достижения поставленной Президентом задачи по

вхождению Казахстана в число безопасных и комфорт-

ных для проживания стран мира лежит важнейший прин-

цип: люди - главная ценность государства. Это самое

важное направление, которое можно назвать руководя-

щим в нашей деятельности, которая направлена, прежде

всего, на обеспечение безопасности жизни и здоровья

людей, защиты территории. Вопросы защиты населения

на новом стратегическом уровне отражены в законо-

проекте «О гражданской защите». 

В рамках реализации стратегического плана МЧС РК на

2011-2015 годы, ориентированного, в первую очередь, на

стратегический курс государства, ведется работа по развитию инфраструктуры, про-

должается возведение пожарных депо, водно-спасательных станций. Продолжается

работа по улучшению материально-технического состояния противопожарной службы,

что способствует сокращению среднего времени реагирования на ЧС и снижению числа

погибших. Как отметил министр по ЧС РК Божко В.К., говоря о других ключевых мо-

ментах Послания, в частности создания эффективного механизма методической по-

мощи начинающим предпринимателям, а также снижения административного давления

на бизнес, нужно значительно усилить профилактическую, разъяснительную работу.

Ее цель – формирование у предпринимателей понимания, что «самым строгим по-

жарным инспектором должен стать сам собственник». Планируется выделять еще

больше средств на повышение общеобразовательного потенциала. 

Одним из приоритетных направлений Послания является совершенствование работы

государственных институтов. При движении в число 30-ти развитых стран мира нам не-

обходима атмосфера честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и

высокой правовой культуры. Нужны обновленные инструменты взаимодействия госу-

дарства с неправительственным сектором и бизнесом.

Надо поднять качество работы всей правоохранительной системы. Люди в погонах, на-

деленные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением и

высоким профессионализмом.

Также Глава государства отметил одну из важнейших задач – продолжить формирова-

ние и реализацию новой антикоррупционной стратегии, по исполнению которой Мини-

стерством ведется активная работа.

В Послании определены новые задачи и цели, направленные на социально-экономи-

ческую модернизацию Казахстана. Особое внимание уделено повышению качества

жизни людей, поставлены ясные цели, что дает возможность уверенно смотреть в бу-

дущее и вселяет уверенность, что Казахстан станет страной с полностью сбалансиро-

ванной системой экономических, социальных и политических ценностей.

С. Наскенов, ст. инженер ОЧС 

Нуринского района лейтенант ппс

Жолдау - келешек кепілі 

Қазақстан Республикасының биылғы дəстүрлі Жолдауы ел игілігіне халықтың

əлеуметтік ахуалының жақсара түсуіне, жайлы тұрмыс кешіп, болашақтары жарқын бо-

луына бағытталған. Осы орайда 10 ілкімді идея айтылды.

Осы идея арқылы «Қазақстан-2050» Стратегиясын

жүзеге асырудың негізгі бағыттары айқындалған. Елбасы

бұл Жолдауында “Қазақстан жолы -2050”: Бір мақсат, бір

мүдде, бір болашақ”  Стратегиясын қабылдай отырып,

біздің кемелді жарқын болашаққа жол салғанымызды

ерекше айтты. Бұл стратегия барлық саланы қамтитын

жəне үздік өсуді, дамуды қамтамасыз ететін жаңғыру

жолы деп білуіміз керек. Халықтың тұрмыс-тіршілігін

жақсарту мақсатында айтылған əлеуметтік тақырыптарға

ел іші риза болуда. Оның ішінде зейнетақы,  шəкіртақы

жəне əлеуметтік жəрдемақыны көтеру, шағын жəне орта

бизнесті мейлінше жақсы дамытуға жан-жақты көмек

көрсету бастамалары ерекше қолдауға ие болуда.   

Мүмкіндігі шектеулі адамдарды жұмысқа тарту,  Отанымыздың жетістіктері əрбір

азаматтың ұлттық мақтанышы болуы керек екені айтылды. 

Қазақстан! “Мəңгілік  ел” – бұл ұлттық ортақ идея, бабаларымыздың арманы екені ай-

тылды. Егемендік дамудың 22 жылында ел болашағының іргетасын қалаған, уақыт сы-

нынан өткен жеті түрлі құндылықтар жасалғанын атап, ел болашағына бағдар ететін,

ұлтты ұйыстырып ұлы мақсаттарға жетелейтін “Мəңгілік ел” идеясы екенін баса айтып

өтті. 


Елбасы сонымен қатар елімізде жүріп жатқан əкімшілік реформаларға да тоқталды.

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіне көптеген мүмкіншіліктер берілген,  ендігі кезекте

олардың жергілікті тұрғындар, яғни  халық  алдындағы жауапкершіліктерін арттырып,

жұмыс сапасын арттыра түсу керек екенін атап өтті. 

Елбасы «Біз көптеген жетістіктерге жеттік, өйткені біздің бағытымыз дұрыс, алды-

мызда əлі талай алынбаған асулар  бар, мақсат-мұраттарымыз бар, біз оны бірге

бағындырамыз»  деп баршамызға жаңа бағыт-бағдар нұсқады. Əрине, Елбасы Жолда-

уынан əркім өзі қызмет ететін салаларға қатысты жаңалық күтеді. Сондықтан, бұл

Жолдаудың бір ерекшелігі - алдағы жылдарда бар сапаларда да айтулы оң өзгерістер

мен жаңалықтар легі көптен болмақ. Бəрі де ел игілігіне, халықтың əл-əуқатына

көтеріліп, жарқын да бақытты өмір сүруіне бағытталған. Сондықтан да бəріміз ерінбей

еңбек етіп, ынтымақ пен бірлікте еліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қоса білейік.Е.С Оспанов,

Кертінді ауылының əкімі                           

Внешняя политика

В заявлении министерства иностранных дел

Казахстан воспринял прошедший в Крыму референдум как свободное волеизъявле-

ние населения  Автономной Республики и с пониманием относится к решению Россий-

ской Федерации в сложившихся условиях, говорится  в заявлении министерства

иностранных дел от 18 марта 2014 года.

«В связи с проведением референдума в Автономной Республике Крым 16 марта 2014

года Казахстан вновь подчеркивает свою приверженность фундаментальным принци-

пам международного права в соответствии с Уставом ООН. В Казахстане восприняли

прошедший в Крыму референдум как свободное волеизъявление населения этой Ав-

тономной Республики и с пониманием отнеслись к решению Российской Федерации в

сложившихся условиях. Мы выступаем за мирные формы выхода Украины из кризиса

и его преодоление путем переговорного процесса под эгидой ООН и других авторитет-

ных международных организаций “, — говорится в заявлении.

В Крыму 16 марта прошел референдум о статусе автономии. По официальным дан-

ным, более 96% избирателей высказались за вхождение Крыма в состав России.

Президент России Владимир Путин заявил, что проведение референдума соответ-

ствует нормам международного права и Уставу ООН.

Выступая во вторник перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руково-

дителями регионов РФ и представителями гражданского общества, Путин сообщил,

что вносит во вторник в парламент конституционные законы о вхождении Крыма и Се-

вастополя в состав России. Позже в Кремле Россия и Крым подписали договор о вхож-

дении республики и города Севастополя в состав России. Путин заявил, что не

понимает возмущения Запада в отношении Крыма. По его словам, ситуация в респуб-

лике аналогична ситуации с односторонним провозглашением албанскими властями

Косово в 2008 году независимости от Сербии. Как отметил президент, если в первом

случае (в ситуации с Крымом) Запад против, то независимость Косово им признана.ИА Новости-Казахстан

Спикер Мажилиса выступил в Женеве на

130-ой Ассамблее Межпарламентского

Союза

Астана, 18 марта. Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках дебатов на

130-ой Ассамблее Межпарламентского Союза (МПС), которая проходит в Женеве, при-

нял участие в дискуссии на тему: «125-летие Ассамблеи МПС: подтверждение обяза-

тельств парламентов-членов МПС по укреплению мира и демократии». 

Данная Ассамблея является знаменательной, поскольку позволяет парламентариям из

всего мира подвести некоторые итоги деятельности МПС.

В Женеве собралось порядка 1500 делегатов из более чем 150 стран мира.   

Выступая на высоком форуме, Спикер Мажилиса подчеркнул важность этой одной из

старейших международных организаций, отметив при этом, что сегодня все страны не-

зависимо от их размера, экономической, политической мощи и географического рас-

положения могут вступать в равноправный межпарламентский диалог. 

При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на вкладе казахстанских парла-

ментариев в общее дело укрепления мира. 

-  Главным практическим результатом активного участия казахстанских парламента-

риев в работе МПС являются принимаемые законодательные акты, при создании ко-

торых учитывается как опыт парламентов государств – наших партнеров, так и

международных парламентских организаций, - сказал Председатель Мажилиса.

Говоря о приоритетных направлениях внешней политики Казахстана, Нурлан Нигмату-

лин подчеркнул важность всех инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, на-

правленных на содействие стабильному развитию и безопасности. Прежде всего, это

проекты по ядерному разоружению и нераспространению, казахстанская модель меж-

этнической и межконфессиональной толерантности, а также комплекс мер по укреп-

лению сотрудничества в целях обеспечения мира и безопасности в Азии. По словам

Председателя Мажилиса, все это свидетельствует о высоком уровне ответственности

нашей страны в международном сообществе.

Приверженность Казахстана сохранению мира подтверждается и тем, что наша страна

выдвинула свою кандидатуру в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН

на 2017–2018 годы.

- Отличительной особенностью нынешней Ассамблеи Межпарламентского Союза стала

актуализация идеи Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева - G-

global. И сегодня с этой высокой трибуны мы не раз слышали, как парламентарии из

многих стран мира в своих выступлениях отмечали важность инициативы казахстан-

ского Лидера. Все это в очередной раз подтверждает своевременность и масштабность

международных инициатив Главы нашего государства, - резюмировал Председатель

Мажилиса по окончании выступления. 

В повестку дня 130-ой Ассамблеи МПС вынесены также вопросы ядерной безопасно-

сти, устойчивого развития в современных условиях с акцентом на экономической, при-

родоохранной и социально-политической устойчивости, а также защита прав детей и

предотвращение их эксплуатации в условиях войны и конфликтов.     

Межпарламентский Союз, образованный в 1889 году, представляет собой междуна-

родную организацию, служащую для координации действий парламентов мира. На се-

годняшний день членами организации являются парламенты 163 стран и 10

ассоциированных членов. МПС имеет статус наблюдателя при ООН.

Парламент Республики Казахстан был принят в члены МПС 4 марта 1993 года. В Пар-

ламенте Казахстана в качестве национальной группы МПС создана делегация Парла-

мента Республики Казахстан, главой делегации является Председатель Мажилиса.

Tengrinews

РЕШЕНИЕ

председателя  двадцать шестой  сессии 

Нуринского районного маслихата

пос.Киевка                                             №24                              20 марта  2014 г. 

О созыве очередной двадцать шестой

сессии Нуринского районного маслихата

Созвать очередную двадцать шестую сессию Нуринского районного маслихата 27

марта  2014 года в 11:00 часов в зале районного акимата.

Председатель двадцать шестой

сессии районного маслихата                                           С.Меркулов

СООБЩЕНИЕ

На рассмотрение очередной ХХVI сессии районного маслихата 27 марта  2014 года

вносятся следующие вопросы:

1.О состоянии и мерах по улучшению деятельности учреждений культуры района.

2.О предоставлении мер социальной поддержки специалистам здравоохранения, об-

разования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии,прибывшим

для работы в сельские населенные пункты на 2014 год.

3.О возмещении затрат на обучение на дому детей с ограниченными возможностями

из числа инвалидов по индивидуальному учебному плану.

4.Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и

определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан.

5.Разное.Секретарь районного маслихата                           Б.Шайжанов

Ағымдағы жылдың наурыз айының 17 жұлдызында аудан əкімі Қ.Бексұлтановтың

төрағалық етуімен аппараттық жиын өткізілді. Оған аудан əкімінің орынбасарлары,

құрылымдық бөлімшелер мен бөлімдердің басшылары, Киевка кентінің əкімі, «Қаратал»

КММ директорының міндетін атқарушы, «Нұратал» ЖШС директоры қатысты. Күн

тəртібіне қойылған мəселелер бойынша мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімінің бас-

шысы Р.Қ. Құтжанова ««ҚР Тілдер туралы» Заңын жəне Тілдерді дамытудың мемле-

кеттік бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы»

ақпараттандырса, Жұмыспен қамту орталығы директорының міндетін атқарушы

Г.Қ. Бексұлтанова  «2013 жылдың қорытындысы бойынша Нұра ауданындағы  «Жол

картасы – 2020» бағдарламасының жүзеге асырылу барысы жəне 2014 жылға арналған

жоспарлар туралы» баян етті. Кəсіпкерлік бөлімінің басшысы Ж.А. Мұхамеджанов

«Əлеуметтік маңызы бар тұтыну тауарларының бағаларын талдау» мəселесі бойынша

есеп берді.  

Аппараттық жиын соңында аудан əкімі бөлім, бөлімше басшыларына бірқатар

ауқымды тапсырмалар жүктеді. Аудан əкімдігінде

3  бет

21 наурыз 2014 жыл

Н   Ў   Р   А  

Профориентация

Выбери свой путь

13 марта 2014 года в районном Доме культуры состоя-

лась встреча юношей - учеников старших классов школ

районного центра и близлежащих сел, с участием препо-

давателей НВП с сотрудниками отдела по делам обо-

роны, РайОО, физической культуры и спорта. Целью

мероприятия являлось проведение агитационно-пропа-

гандистской работы по вопросам поступления в военные

учебные заведения Республики Ка-

захстан. 

С информацией о высших военных

учебных заведениях, условиях по-

ступления, обучения, трудоустрой-

ства выпускников выступил

начальник отдела по делам обороны

Нуринского района подполковник

К.Жолболдин. В своем выступлении

он отметил, что сегодня у каждого

молодого патриота есть возмож-

ность сделать шаг к осуществлению

своей мечты - стать защитником

своей Родины. Ежегодно в респуб-

лике Казахстан требуются кадровые

офицеры для укрепления обороно-

способности страны, усиления во-

оружённых сил. Для их подготовки и

существуют высшие военно- учеб-

ные заведения, где готовят офице-

ров - специалистов.

«Подросток после окончания

школы сталкивается с задачей, от

решения которой зависит его даль-

нейшая судьба, – отмечает К. Жол-

болдин. Эта задача - выбор

профессии. Если во времена СССР

профессию выбирали по своей душе

и по своим способностям, то в настоящее время надо

учитывать финансовое положение и возможность трудо-

устройства после окончания учёбы.

Если у вас хорошие физические данные, неплохие

оценки по школьным предметам, вы морально устойчивы,

то предлагаю вам профессию офицера. Конечно, офице-

ром быть нелегко -это  физические нагрузки, ненормиро-

ванный рабочий день, и у него должно быть чувство

патриотизма. Но есть и плюсы: не надо думать, что оста-

нешься без работы- ведь в Казахстане с каждым годом

требуются всё больше кадровых офицеров. Не надо ло-

мать голову, чем прокормить семью, - у офицеров Воору-

жённых Сил неплохое обеспечение и имеется широкий

выбор специальностей. Офицер - это честь армии. Офи-

цер - не просто государственный служащий, он госу-

дарственный человек, которому доверяют судьбы многих

людей.


Ежегодно юноши Нуринского района пополняют ряды

курсантов военных институтов: это курсанты Касенбаев

Ануарбек - СШ им. Талжанова, Стефанович Виталий -

КСШ №3, Молоковичев Максим из СШ им. Мынбаева, Му-

катай Абылай - КСШ № 2,Саким Руслан - СШ им. Асу-

баева».


В ходе встречи ученики узнали, что в высшие военные

заведения принимаются лица мужского пола, годные по

состоянию здоровья, в возрасте от 17 до 21 года, про-

служившие срочную военную службу, - не старше 23 лет.

Абитуриенты и курсанты военных институтов обеспечи-

ваются бесплатным проездом, питанием, общежитием,

получают стипендию. В период обучения курсантам два

раза в год представляется отпуск зимой - продолжитель-

ностью до 2-х недель, летом - 30 суток.

После окончания высших учебных заведений выпускни-

кам выдается диплом о высшем образовании (равный

диплому гражданских университетов) и присваивается

звание «лейтенант”.

Военные учебные заведения республики Казахстан.

Названы высшие военные учебные заведения респуб-

лики Казахстан, где желающие ребята могут получить во-

енную специальность: 

- Военный институт Сил воздушной обороны имени

дважды Героя Советского Союза Т. Я. Бигельдинова. Об-

разован на базе Актюбинского военного авиационного

училища.

- Военно-инженерный институт радиоэлектроники и

связи; 

-  Военный институт сухопутных войск; - Военно-морской институт; 

- Кадетский корпус Министерства Обороны Республики

Казахстан имени Ш. Уалиханова; 

- Республиканская школа «Жас улан» имени генерала

армии С. К. Нурмаганбетова. 

В военные учебные заведения принимаются:

-   граждане, не проходившие воинскую службу, достиг-

шие 17 лет, но не старше 21 года;

-  граждане, прошедшие воинскую службу, и военнослу-

жащие, проходящие воинскую службу  до достижения

ими в год поступления возраста 24 лет;

военнослужащие, проходящие воинскую службу по конт-

ракту. Воспитанники организаций образования с допол-

нительными программами по воинской

подготовке имеют преимущественное право

поступления в военно-учебные заведения.

Кандидаты, желающие поступить в военное

учебное заведение, проходят отбор по меди-

цинским, физическим и психологическим по-

казателям.

При проведении конкурса преимуществен-

ное право имеют:

- учащиеся, награжденные знаком «Алтын

белп»;


-  выпускники организаций образования, даю-

щие среднее общее, начальное профессио-

нальное или среднее профессиональное

образование, являющиеся победителями рес-

публиканских и международных олимпиад и

научных соревнований по общеобразова-

тельным предметам (награжденные дипло-

мами I, II, III степени) текущего года, при

соответствии выбранной ими специальности

предмету олимпиады, научного соревнова-

ния, конкурса, по которому они являются по-

бедителями.

В случае одинаковых показателей при про-

ведении конкурса преимущественное право

поступления в институт имеют:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей;

- выпускники республиканской школы «Жас улан»;

- выпускники республиканских военных школ-интернатов;

- дети военнослужащих;

- граждане, имеющие аттестаты с отличием или дипломы

начального и среднего профессионального образования

с отличием, затем имеющие высокий средний балл атте-

стата или диплома, далее имеющие наиболее высокий

балл по профилирующему предмету.

Порядок поступления в институт:

- военнослужащие срочной и контрактной службы подают

рапорт до 1 марта по команде на имя командира части. К

рапорту прилагаются: служебная карточка, характери-

стика и документы, необходимые при поступлении.

Лица из числа гражданской молодежи подают заявление

в отдел по делам обороны до 1 апреля года поступления.

В завершение встречи участники просмотрели фильм о

военном институте СВ г.Алматы.

Заинтересовавшиеся обучением в высших военных

учебных заведениях могут обратиться во второе отделе-

ние отдела по делам обороны Нуринского района по ад-

ресу: ул. Талжанова, 15, кабинет № 2, тел.: 22 4 54
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет