Атты І халықаралық конференция ЕҢбектері


кейін  дауыссыз,  дауыссыздан  кейін  дауысты  болады»Pdf көрінісі
бет12/39
Дата25.12.2016
өлшемі8,57 Mb.
#403
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

кейін  дауыссыз,  дауыссыздан  кейін  дауысты  болады»  деген  мектеп  және  жоғары  оқу 
орындарының  оқулықтарындағы  жаңсақ  анықтамамен  қатар,  екінші  жағынан,  олар 
«дауысты  мен  дауыссыздың  тіркесін  белгілейтін  таңба»  деген  академиялық 
грамматикадағы ақиқат анықтама беріледі. Біз бұл жерде қазақ тілі оқулықтары мен ғылыми 
грамматикаларында  кездесіп  жүрген  бір-біріне  қарама-қарсы  пікірлердің  негізгілерін  ғана 
келтіріп отырмыз. 
Өзара  артикуляциялық  үйлесімі  күшті,  естілімі  ұқсас  болып  келетін  қысаң  дауыстылар 
мен  үнді  дауыстылар  тіркесінің  құрамды  бөліктерін  ажыратып  алу  оңай  болмайды.  Оның 
үстіне орыс тілінің ы, и, у дауыстыларының естілімі мен қазақ тілінің  ый, ій, ұу, үу дыбыс 
тіркестерінің естілімі өзара ұқсас болуы да өз әсерін тигізді. Кезінде қазақтың төл сөздерінің 
құрамында  и,  у  таңбаларын  жазу  туралы  тоталитарлық  ереже  қабылдауға  да,  сөз  жоқ,  осы 
жай себеп болған. Олардың құрамды бөліктерінің жігін ажыратудың бірнеше тәсілі бар.  
6.Солардың бірі – морфем талдау: егер өзге морфем жігі анық тіркестермен ұқсас келсе, 
яғни  тіркесім  сыңарларының  арасынан  морфем  жігі  өтетін  болса,  онда  олар  дербес-дербес 
дыбыстардың тіркесі болып саналады.  
Ендеше,  бірінші,  морфем  жігі  анық  тіркестермен  салыстырып  шығамыз.  Төмендегі 
әртүрлі  түбір  морфем  дыбыс  құрамының  әртүрлілігіне  қарамай,  бірыңғай  тілдік  бірліктер 
болып  табылады  (көпшілікке  түсінікті  болу  үшін  тіркес  транскрипцияларын  да  кирилше 
беріп отырмыз): 
 
ай [ай], әй [әй], ей [ей], ой [ой], өй [өй], ұй [ұй], үй [үй], и [ый], и [ій] 
 

93 
 
Алғашқы  жеті  сөздің  (тіркестің)  дыбыс  құрамына  ешкім  күманданбайды,  ал  соңғы  и 
арқылы  жазылып  отырған  сөзге  (тіркеске)  келгенде  күмән  басталады.  Шындығында,  
барлығы  ды  әртүрлі  дауысты  дыбыстар  мен  үнді,  жуысыңқы,  тіл  ортасы  (тілшік)  й 
дауыссызының  тіркесі  болып  келеді.  Егер  ай    немесе  үй    тіркестерінің  дыбыс  құрамына 
күман  туғызбайтын  болсақ,  онда  солармен  теңдес  ый,  ій  тіркестерінің  де  дыбыс  құрамына 
күмәнданбауымыз керек. 
Тіптен,  басқаны  былай  қойғанда,  и  таңбасы  бір  дауысты  дыбыс  болса,  онда  ми  деген 
сөздің құрамында неге жуан айтылып, ти деген сөздің құрамында неге жіңішке айтылып, екі 
түрлі  дыбысталады  деп  ойлану  керек  қой.  Өйткені  и  таңбасы  бірде  құрамында  жуан  ы 
дауыстысы  бар  ый    тіркесін,  бірде  құрамында  жіңішке  і  дауыстысы  бар  ій  тіркесін 
белгілейді. Тілі қазақы шыққан, естілімі қазақы қалыптасқан адам үшін оны аңғарудың 
еш қиыншылығы жоқ. 
Енді у  таңбасымен келетін бірыңғай сөздер тобын көрейік (у таңбасының мәні түсінікті 
болу үшін оны арнайы  w таңбасымен белгілеп отырмыз, өйткені  қазақ тілінде ерін-еріндік, 
жуысыңқы, үнді w дыбысы бар. Ескерте кететін нәрсе, орыс тілінде ондай дауыссыз дыбыс 
жоқ,  сондықтан  да  олар  қазақтың  Көкшетау  тәрізді  сөзінің  соңына,  w  дауыссызын  айта 
алмайтын болғандықтан, өздерінің үйреншікті в дыбысымен алмастырып отырады): 
 
ау [аw], әу [әw], оу [оw],  өу [өw],  у [ұw], у [үw] 
 
Алғашқы төрт сөздің (қазақ тілінде ы, і, е дауыстылары у[w] дауыссызымен тіркеспейді) 
дыбыс  құрамына  ешкім  күманданбайды,  ал  соңғы  у  арқылы  жазылып  отырған  екі  сөзге 
(тіркеске)  келгенде  тағы  да  күмән  басталады.  Шындығында,    барлығы  ды  әртүрлі  дауысты 
дыбыстар  мен  үнді,  жуысыңқы,  еріндік  у  дауыссызының  тіркесі  болып  келеді.  Егер  ау  
немесе әу  сөздерінің дыбыс құрамына күмән туғызбайтын болсақ, онда солармен теңдес ұу, 
үу  сөздерінің (тіркестерінің) де дыбыс құрамына күмәнданбауымыз керек. 
Тағы  да,  басқаны  былай  қойғанда,  у  таңбасы  бір  дауысты  дыбыс  болса,  онда  алу  деген 
сөздің құрамында неге жуан айтылып, елу деген сөздің құрамында неге жіңішке айтылып, екі 
түрлі  дыбысталады  деп  ойлану  керек  болар.  Өйткені  у  таңбасы  бірде  құрамында  жуан  ұ 
дауыстысы  бар  ұу    тіркесін,  бірде  құрамында  жіңішке  ү  дауыстысы  бар  үу  тіркесін 
белгілейді.  Мұның  да  тілі  қазақы  шыққан,  естілімі  қазақы  қалыптасқан  адам  үшін 
аңғарудың еш қиыншылығы болмайды. 
Екінші, түбір морфема мен қосымша морфеманың жігіне қарайық. 
 
май [май],        ма-йы [ма-йы] 
ми [мый],         ми-ы [мы-йы] 
 
 
тау [тау],          та-уы [та-уы] 
ту [тұу],            ту-ы [тұ-уы]  
 
7.Қазақ тіліндегі қосымшалар талғампаз келеді. Соның бірі түбір морфеманың дауысты не 
дауыссызға  бітуіне  байланысты.  Егер  май,  тау  сөздерінің  дауыссыз  дыбысқа  бітуіне 
байланысты  қосымша  морфема  дауысты  дыбыстан  басталып  тұрса,  онда  дауысты  дыбысқа 
бітіп  тұр  (?)  деген  ми,  ту    сөздеріне  неге  дауысты  морфема  жалғанып  тұр?  Ендеше  бұл 
сөздер  де  дауыссыз  дыбысқа  бітіп  тұр  деген  сөз.  Олай  болса,  транскрипциядан  көрініп 
тұрғандай, дыбыс тіркесінің екінші сыңары й, у  дауыссыз дыбыстары болғаны. Бұған қоса, 
мысалға  алынып  отырған  сөздердің  бәрінің  буын  және  морфем  құрамы  біркелкі  екенін  де 
ескеру керек.  
Ендеше  и,  у    таңбаларының  дыбыс  құрамын  ый,  ій,  ұу,  үу    дыбыстарының  тіркесі  деп 
қарау  керек.  Өйткені  қазақ  жазуының  құрамына  енген  кірме  әріптердің  дыбыстық  мәнін 
анықтау аса күрделі фонетикалық мәселеге айналып отыр. Себебі қазақ тілінің оқулықтары 

94 
 
мен  әдістемелік  құралдарында  кірме  әріптер  бірде  дауысты,  бірде  дауыссыз,  ал  енді  бірде 
дыбыс  тіркесі  деп  түсіндіріліп  келеді.  Соның  салдарынан,  өкінішке  орай,  кейбір  авторлар 
оларды қазақ тілінің жаңа латын әліпби құрамына да енгізуге тырысып жатыр.  Жаңа фонема 
болу  үшін  ол  қазақ  сөзінің  үндесім  әуезін  бұзбайтын  (қазақтың  жуан  үндесім  әуезді  мый 
сөзін  жіңішке  әузбен  ми  деп  айтқызбайтын),  буын  құрамын  өзгертпейтін  (ми-ы  деп 
тасымалдатпайтын),  морфем  жігін  үзбейтін  (мый+ы  деп  түбір  мен  қосымша  тіркесіміне 
нұқсан келтірмейтін) болу керек. 
Ал, қазақтың төл сөздерінің жазылымына еніп кетіп, дауысты дыбыс болып жүрген  я, ю 
таңбаларының  тек  дыбыс  құрамын  ғана  ашып  кетеміз.  Дауысты  я  деп  жүргеніміз  йа,  йә 
тіркестерінің таңбасы болса, дауысты ю деп жүргеніміз йұу, йүу тіркестерінің таңбасы болып 
табылады.  Мысалы,  жая  [жайа],  сая  [сайа],  әлия  [әлійә],  дүрия  [дүрүйә],  аю  [айұу],  ою 
[ойұу],  үю  [үйүу],  түю  [түйүу].  Бұлардың  да  ақиқат  дыбыс  құрамына  жоғарыдағы 
әдістермен көз жеткізуге болады. 
Жаңа  латын  әліпби  мен  оның  емле-ережелері  қазақ  сөзінің  айтылым  әуезіне,  буын 
құрамына, морфем жігіне, тасымал ретіне нұқсан келтірмейтіндей болу керек. Мұндай келелі 
шара  мектеп  «Әліппесі»  мен  оқулықтарынан  бастау  алмаса,  «әліпби  мен  емле-ереже 
сырқаты» бүгінгіден де асқынып кетері сөзсіз. 
 
 
КАРИМОВ Б.Р. 
 
 
Международный институт языка ортатюрк, Ташкент, Узбекистан 
 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ И ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ 
ТЮРКСКИМИ ЯЗЫКАМИ, В ЧАСТНОСТИ КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ, МИРОВОГО 
СТАТУСА ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ И 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 
Тюркская общность народов внесла и вносит оригинальный и значимый вклад в мировую 
историю  и  мировую  цивилизацию,  наследие  Тюркской  цивилизации  имеет  мировое 
общецивилизационное  значение.  Тюркская  цивилизация  способна  самоорганизоваться  в 
форме  локальной  цивилизации.  Тюркская  цивилизация  является  одной  из  древнейших 
цивилизаций  мира.  Истоки  её  уходят  к  5-6  тысячелетию  до  нашей  эры,  когда  Древний 
Шумер  как  первое  развитое  государство,  образовавшееся  на  территории  расселения 
протоалтайских и прототюркских народов (территории нынешних государств Турция, Иран, 
Азербайджан,  Афганистан,  Туркменистан,  Узбекистан,  Таджикистан,  Казахстан, 
Кыргызстан,  СУАР  в  КНР  и  др.)  в  числе  первых  в  мире  создал  великие  достижения 
человеческой  цивилизации  –  развитые  формы  государства,  этнической  общности,  языка, 
письменности,  мифологии,  религии  (Тенгрианство),  градостроительства  и  материальной 
культуры.  После  завоевания  Древнего  Шумера  семитскими  племенами  и  включения  его 
территории в Древний Аккад, и затем в Древний Вавилон, новые центры развития Тюркской 
цивилизации  возникают  на  оставшихся  территориях  расселения  протоалтайских, 
прототюркских  и  древнетюркских  народов.  После  завоевательных  нашествий  на  эти 
территории скотоводческо-земледельческих полукочевых племен древних арийцев в XII-YII 
веках  до  нашей  эры  на  значительной  части  этих  территорий  образуются  государства  с 
арийской  государственной  элитой,  но  значительную  часть  населения  в  них  продолжают 
составлять  потомки  прототюрков,  древние  тюрки,  а  также  смешанное  арийско-
древнетюркское население [1].  
В древнекитайских письменных источниках этноним «тюрк» встречается уже 4700 лет до 
наших  дней.  Эти  же  источники  свидетельствуют  также  и  о  том,  что  уже  в  те  времена  на 

95 
 
территориях  от  Каспийского  моря  до  территории  Маньчжурии  проживали  древнетюркские 
племена  и  народности  [2].  Древние  археологические  памятники  культуры  на  этих 
территориях древнего Турана свидетельствуют об этом. Тюркская цивилизация, находясь на 
пути между ведущими государствами, цивилизациями, культурами Востока и Запада, Севера 
и  Юга,  выступала  как  цивилизация,  оказывавшая  значительное  влияние  в  системе 
цивилизаций  мира.  Важную  роль  она  играла  на  Великом  Шелковом  пути.  Тюркский  язык 
был  одним  из  ведущих  международных,  мировых  языков  на  этом  пути.  Тюркская 
цивилизация создала целый ряд государств, имевших большое влияние на развитие мировой 
истории,  культуры,  науки,  искусства  и  мировоззрения.  В  современную  эпоху  нового 
возрождения,  Ренессанса  Тюркской  цивилизации  она  имеет  возможности  интенсивно 
развить свою культуру, науку и язык, посредством использования достижений современной 
мировой  цивилизации.    Гениальные  и  выдающиеся  деятели  науки,  искусства  и  культуры 
Тюркской  цивилизации  внесли  огромный  вклад  в  развитие  мировой  науки,  искусства  и 
культуры. Наука, культура и язык Тюркской цивилизации внесли огромный вклад в развитие 
мировой  науки,  духовной  культуры  и  языковой  системы  мировой  цивилизации.  Тюркская 
цивилизация  в  течение  тысячелетий  создала  цепь  последовательно  возникавших  развитых 
тюркских языков, фольклора, литературы и письменностей. Тюркский язык по длительности 
периода  пребывания  в  статусе  международного,  мирового  языка  занимает  первое  место 
среди  всех  языков,  когда-либо  имевших  такой  статус.  Тюркская  цивилизация  оказала  и 
оказывает большое влияние на развитие письменностей цивилизаций Востока и Запада. 
В  процессе  глобализации  идет  формирование  многополюсного  мира,  что  связано  с 
возникновением  новых  полюсов,  центров  геополитической  силы.  Этими  центрами 
выступают чаще всего локальные цивилизации. Тюркской общности народов целесообразно 
сформировать у своих членов тюркское локально-цивилизационное мировоззрение. 
Фундаментальной  идеей  локального  цивилизационного  мировоззрения  является  идея 
цивилизационизма,  идея  цивилизационной  солидарности,  единства  исторических  корней  и 
исторической  судьбы  народов,  относящихся  к  данной  локальной  цивилизации, 
необходимости их сотрудничества для решения стоящих перед ними общих проблем.  
Для  перспектив  развития  Тюркской  цивилизации  в  современной  мировой 
информационной  цивилизации  большое  значение  имеет  идеология  тюркизма,  являющаяся 
идеологией  имеющей  целью  формирование  Тюркской  локальной  цивилизации.  Кратко 
резюмируя  ряд  исследований  в  данном  направлении  можно  утверждать,  что  следующие 
концепции  и  положения  соответствуют  идеологии  тюркизма,  интересам  Тюркской 
цивилизации в целом и каждого из тюркских народов в отдельности: 
По  цивилизационным  вопросам  [3;  4;  5;  6]:  1)  Поддержка  концепции 
этнолингвопанизма  [3],  концепции  тюркизма  и  возрождения  Тюркской  цивилизации, 
разъяснение  и  поддержка  концепций  демократического  тюркизма  и  ортатюркизма;  2) 
Позиция против концепции массовой культуры, против ликвидации национальных культур, 
за равноправный диалог, полилог локальных цивилизаций в рамках мировой цивилизации; 3) 
Поддержка 
концепции 
формирования 
среднеалтайского 
языка, 
общеалтайского 
мировоззрения и единого общеалтайского информационного пространства [7]. 
По  политическим проблемам: 1) Создание Тюркской Конфедерации государств (ТКГ). 
Конфедерация  должна  обеспечивать  сохранение  суверенитета  отдельных  тюркских 
государств  и  их  членство  в  ООН.  В  Тюркской  Конфедерации  допускается  на  основе 
консенсуса  всех  её  членов  участие  отдельных  стран  ещё  и  в  других  межгосударственных 
объединениях;  2)  Соблюдение  устава  ООН,  поддержка  её  международной  деятельности; 
3)Поддержка  концепции  международно-правовой  защиты  прав  человека;  4)Поддержка 
геополитической концепции многополярного мира. Одним из полюсов при этом может стать 
Тюркская Конфедерация; 5) Расширение Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), 
и  превращение  её,  в  Организацию  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Азии  (ОБСА),  в 
аналог  Организации  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ).  При  этом  надо 
пользоваться  тем,  что  тюркских  государств  в  ШОС  много  –  Узбекистан,  Казахстан, 

96 
 
Кыргызстан,  и  добиться  расширения  за  счет  добровольного  включения  всех  других 
азиатских стран. Организация «Совещание по взаимопониманию и мерам доверия в Азии», 
созданная по инициативе Казахстана, может слиться с ОБСА. 
По  военным  вопросам:  1)  Создание  в  рамках  Тюркской  конфедерации  государств 
военного  оборонительного  союза  на  базе  имеющейся  системы  межгосударственных 
договоров  с  сохранением  суверенитета  каждого  тюркского  государства;  2)  Поддержка 
договора  о  нераспространении  ядерного  оружия  и  договора  о  безъядерной  зоне  в 
Центральной  Азии  с  адекватным  совместным  своевременным  реагированием  ТКГ  на 
происходящие в мире изменения в сфере ядерных угроз и ядерной безопасности. 
По национальному вопросу [3; 4; 5; 6]1) Поддержка ойкуменической концепции нации, 
этносистского  гуманизма  и  гуманистического  этносизма  и  соответствующей  концепции 
межнациональных, 
международных 
отношений. 
Опровержение 
крайних 
форм 
конструктивизма,  инструментализма  и  примордиализма;  2)  Поддержка  концепции 
равноправия наций, борьба против гегемонизма, шовинизма одних наций против других; 3) 
Поддержка  концепции  межнациональной  толерантности;  4)  Поддержка  концепции 
трехуровневого  равноправия  наций  и  их  языков;  5)  Поддержка  принципа  права  наций  на 
самоопределение, концепции адекватного понимания права наций на сепарацию, отделение 
и образование своего независимого государства признаваемого ООН. При этом использовать 
принцип  компактификации  и  стягивания  этнических  территорий  наций  внутрь 
образующихся своих отдельных национальных государств [8; 9].  
По  лингвистическим  вопросам  [10;  11;  12;  13;  14;  15]:  1)  Создание  среднетюркского 
языка ортатюрк (анатюрк [14]) методом усреднения норм тюркских языков, признание его в 
качестве  языка  межтюркского  межнационального  общения,  языка  информации  имеющей 
общетюркское и мировое значение и достижение признания его в качестве одного из языков 
ООН.  Это  обеспечивает  равноправие  всех  тюркских  языков  между  собой,  каждый  из 
тюркских народов имеет право использовать свой тюркский язык как государственный язык 
в  своем  национальном  государстве  и  развивать  его  в  меру  своих  возможностей.  Механизм 
усреднения  при  создании  норм  языка  «ортатюрк»  дает  близость  к  языку  предков 
современных  тюркских  народов  и  внесение  в  язык  ортатюрк  основной  части  своего 
языкового  наследия  каждой  из  тюркских наций;  2)  Создание  системы  усредненных  языков 
для родственных языков; 3) Создание всемирного  общечеловеческого языка на основе всех 
языков  мира  посредством  системы  усредненных  языков;  3)Поддержка  концепции 
государственного  статуса  национальных  языков;  4)  Поддержка  концепции  «понятных» 
языков.  Близкородственные  языки  могут  официально  быть  признанными  в  качестве 
«понятных»  языков  на  территориях  других  государств;  5)  Создание  координированной 
системы  алфавитов  национальных  тюркских  языков  и  языка  ортатюрк;  6)  Создание 
координированной  системы  терминов  тюркских  языков  [15];  7)  Поддержка  концепции 
межъязыковой толерантности; 8) Поддержка концепции культурного разнообразия и защиты 
национальных языков; 9) Целесообразно каждый год 21 февраля отмечать в Тюркском мире 
«День родного языка», солидаризуясь в этом вопросе с решениями ЮНЕСКО. 
По  экономическим  проблемам:  1)  Создание  Тюркского  экономического  пространства, 
экономического  союза  в  рамках  Тюркской  конфедерации  государств;  2)  Поддержка 
концепции Всемирных денег в системе ООН. Национальная валюта отдельной страны и даже 
группы стран не способна обеспечить устойчивую реализацию функции Всемирных денег; 3) 
Поддержка Концепции человеческого развития и Концепции Целей развития тысячелетия. 
По  проблемам  культуры:  1)  Поддержка  Концепции  культурного  разнообразия;  2) 
Создание общетюркской культуры путем усреднения и на базе языка ортатюрк для развития 
культуры,  как  отдельной  тюркской  нации,  так  и  Тюркской  цивилизации  в  целом;  3) 
Поддержка  деятельности  ЮНЕСКО  по  защите  языков  от  гибели;  4)  Поддержка  концепции 
межкультурного  диалога,  полилога  и  толерантности  [17];  5)  Поддержка  концепции 
глобальной экокультуры, планетарной этики [18]. 

97 
 
По  проблемам  религии:  1)  Поддержка  концепции  свободы  совести  и  вероисповедания 
как  личной  свободы  отдельного  человека.  Отказ  от  отождествления  национальной  и 
религиозной  идентичности,  признание  их  взаимной  независимости  [19];  2)  Поддержка 
концепции светского государства в мире и в каждом из тюркских государств; 3) Поддержка 
концепции  межконфессиональной  толерантности;  4)  Поддержка  права  тенгрианства  как 
древнейшей  религии  протоалтайцев,  прототюрков  и  древних  тюрков  [1]  на  своё 
добровольное возрождение, без принуждения индивидов. 
По  проблемам  истории  [20]:  1)  Выработка  координированной  концепции  всемирной 
истории,  истории  Тюркского  мира,  Тюркской  цивилизации,  истории  отношений  между 
тюркскими  и  другими  народами;  2)  Выработка  согласованной  концепции  этногенеза  и 
культурно-исторического  наследия  тюркских  народов;  3)  Развитие  исследований  о  роли 
Тюркской цивилизации в древнем глобальном взаимодействии цивилизаций через Великий 
шелковый  путь  и  в  процессе  формирования  великих  евразийских  империй;  4)  Углубление 
исследований  в  сфере  шумерологии  в  рамках  концепции  исторической  взаимосвязи 
Тюркской  цивилизации  с  Шумерской,  тюркского  языка  с  шумерским,  тюркского 
тенгрианства с шумерским.  
По проблемам науки [21]: 1) Создание Фонда научных исследований ТКГ; 2) Создание 
Ассоциации  Академий  наук  тюркских  государств;  2)Создание  в  каждом  тюркском 
государстве  Тюркской  Академии  (ТА)  с  отделами:  тюркологии;  языка  и  литературы; 
истории;  этнологии;  философии;  политики;  права;  экономики;  демографии;  экологии; 
социологии;  информационного  развития;  культурологии;  религиоведения;  психологии; 
педагогики  и  образования;  искусствоведения;  спорта;  здравоохранения  и  медицины; 
энергетики  и  природных  ресурсов;  водных,  сельскохозяйственных  и  продовольственных 
проблем;  востоковедения;  глобалистики  и  футурологии.  Целесообразно,  чтобы  эти  ТА 
входили  в  систему  международной  организации  «Международная  Тюркская  Академия» 
(МТА).  Тюркская  Академия,  созданная  по  инициативе  Президента  Республики  Казахстан 
Н.А.Назарбаева  в  столице  Казахстана  Астане,  могла  бы  выступить началом  этого  великого 
объединения  интеллектуальных  сил  Тюркской  цивилизации.  Для  равноправия  тюркских 
государств  целесообразно,  чтобы  каждый  год  председательство  в  МТА  переходило  от  ТА 
одного тюркского государства к ТА другого тюркского государства.  
В целом система этих концепций даёт основы тюркского мировоззрения, при сохранении 
постмодернистского  мировоззренческого  плюрализма  во  многих  других  аспектах 
мировоззрения (онтология, гносеология, методология, этика, эстетика и др.) [22].  
В  процессе  глобализации  растет  роль  языковых  реформ  нацеленных  на  самосохранение 
наций, локальных цивилизаций и Человечества, на рост их интеллектуального и духовного 
потенциала.  Языковый  консерватизм  при  этом  выступает  как  фактор  тормозящий  ход 
языковых  реформ.  Укоренился  стереотип  о  том,  что  языки  должны  развиваться 
«естественным»,  «естественно-историческим»,  стихийным  образом,  что  искусственные 
языки  не  должны  широко  использоваться  в  социальной  жизни.  Этот  стереотип  своим 
философским  основанием  имеет  постулат  о  том,  что  языки  являются  объективной 
естественной  данностью,  также  как  и  природная  (неживая  и  живая)  данность,  объективная 
реальность.  Поэтому,  мол,  субъективное  воздействие  на  эту  реальность  путем  создания 
искусственных языков, функционирующих на равных основаниях с естественными языками, 
неуместно  в  принципе.  На  самом  деле  язык  создан  обществом,  а  не  непосредственно 
природой. Поэтому развитие языка должно идти и идет путем воздействия человека, в ходе 
развития деятельности социальных групп именно как средство реализации такой совместной 
деятельности. Индивидуальное субъективное воздействие на развитие языка не столь броско 
вследствие  того  что  язык  есть  средство  деятельности  социальной  общности,  а  не  только 
индивида. Поэтому язык  выступает для  индивида как определенная данность, реальность в 
значительной  мере  не  зависящая  от  его  сознания  и  воли.  Но  социальная  общность  как 
субъект  истории,  создавший  данный  язык  в  ходе  своей  жизнедеятельности,  реально 
преобразует  и  имеет  право  преобразовывать  в  дальнейшем,  развивать  свой  язык. 

98 
 
Естественная природа, неживая и живая природа развивается по естественным, природным 
законам. В социуме происходит переход к социальным законам и закономерностям и «закон 
джунглей»,  утверждающий  победу  сильного  над  слабым,  в  социуме  заменяется  на  закон 
социального партнерства,  социального  сотрудничества  и  толерантного  сосуществования  по 
принципу  кантовского  категорического  императива  всех  субъектов  социальной 
жизнедеятельности  вне  зависимости  от  их  силы  или  слабости  в  рамках  социальной 
общности. От царящей в природе смертельно опасной борьбы за жизнь, за существование в 
социуме  должен  произойти  переход  к  ноосфере,  к  сфере  подчиненной  разуму,  к 
рациональной регуляции социальных процессов на основе принципов гуманизма, этносизма 
и  этнолингвопанизма  [4;  5;  6].  В  этой  связи  в  языковой  сфере  необходимо  отказаться  от 
стереотипа языкового консерватизма о неотвратимости естественно-исторического процесса 
развития  языков,  так  как  этот  процесс  противоречит  гуманизму  и  этносизму,  приводит  к 
интенсивной  гибели  языков  народов  мира.  Но  ведь  эти  языки  являются  бесценным 
культурным  наследием  Человечества,  которое  необходимо  беречь.  Поэтому  необходимо 
перейти  к  сознательной  регуляции  процессов  языкового  развития  всех  социальных 
общностей.  Лингвистические  инновационные  концепции  формируются  в  форме  гипотез  и 
постепенно превращаются в теории, которые могут быть реализованы в практике языковой 
жизни,  если  они  ей  соответствуют.  Этим  концепциям  приходится  преодолевать  языковый 
консерватизм и его стереотипы, укоренившиеся в сознании личностей и социальных групп.  
В самосохранение и развитие Тюркской цивилизации вносят вклад все тюркские народы. 
В  данной  статье  будет  рассмотрен  вклад  казахского  народа  и  перспективы  развития 
казахского языка в системе тюркских языков, Тюркской и мировой цивилизаций.  
Казахский  народ  внёс  и  продолжает  вносить  огромный  вклад  в  восстановление 
исторической  памяти  Тюркской  цивилизации,  в  развитие  интеграционных  процессов  в  её 
системе,  в  развитие  взаимосвязей  Тюркской  цивилизации  с  другими  цивилизациями  в 
системе  евразийских  народов  и  мировой  цивилизации.  Казахский  народ  имел  широкую 
систему  контактов  и  взаимодействий  со  многими  урало-алтайскими,  индоевропейскими, 
китайскими, тюркскими, славянскими народами. Одновременно казахский народ достаточно 
устойчиво  сохранял  свои  внутренние  духовные  ценности,  свою  культуру.  Этому 
способствовало доминирование номадической компоненты в структуре культуры казахского 
народа,  что  позволяло  подвергаться  меньшему  изменяющему  влиянию  внешних 
инокультурных  социальных  воздействий.  Оседлое  население  чаще  всего  оказывается  не 
способным  уйти  с  территории  завоеванной  агрессором  и  подвергается  сильному 
всестороннему  социальному  воздействию  с  его  стороны,  в  ходе  которого  происходят 
большие изменения в его языке, культуре и мировоззрении. В отличие от оседлого населения 
кочевое  население  имеет  больше  возможностей  уйти  от  удара  агрессора,  не  стать 
завоеванным  народом  и  в  большей  мере  сохранить  свой  язык,  свою  культуру  и 
мировоззрение.  Казахский  народ  в  большей  мере,  чем  многие  другие  тюркские  народы, 
сохранил  тюркское  ядро  в  системе  своего  языка.  Это  связано  с  тем,  что  казахский  народ 
является  крупнейшим  тюркским  народом  с  историческим  доминированием  номадической 
компоненты  в  своем  составе.  Этому  способствовало  и  то,  что  казахский  народ 
территориально находится в центре Тюркской цивилизации, в основном окружен тюркскими 
народами и тем самым в определенной мере защищен от нетюркских внешних воздействий. 
Казахский  язык  испытал  воздействие  многих  вариантов  тюркского  языка,  и  кипчакских,  и 
огузских,  и  карлукских,  и  алтайско-сибирских.  Впитав  в  себя  богатства  этих  вариантов 
тюркских  языков  казахский  язык  в  лексическом  аспекте  исторически  оказался  близким  к 
большинству тюркских языков, и в этом смысле среднетюркским. Это проявилось и в том, 
что  язык  великого  Абая  (1845-1904),  являвшийся  региональным  вариантом  литературного 
тюркского языка  «тюрки», оказался наиболее близким к среднетюркскому языку ортатюрк, 
нормативная  система  которого  выявляется  посредством  методов  математической  и 
компьютерной лингвистики в ряде современных исследований [10; 11; 12; 13; 14; 15].   

99 
 
Идеи  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.Назарбаева  о  единстве  тюркских  народов 
дали  мощный  духовно-интеллектуальный  импульс  тюркологическим  исследованиям 
современных  ученых  и  будут  способствовать  дальнейшим  исследованиям  последующих 
поколений  ученых  в  сфере  истории,  этнологии,  лингвистики,  графемики,  культурологии, 
политологии,  социологии,  экологии,  геополитики  и  философии  Тюркской  цивилизации. 
Республика Казахстан внесла большой вклад в формирование и развитие Тюркского совета, 
Межпарламентской  Ассамблеи  тюркских  государств,  Тюркской  Академии  и  других 
интеграционных структур Тюркского мира. В Казахстане создан Евразийский национальный 
университет им. Л.Н.Гумилева, Международный Центр алтаистики и тюркологии, в которых 
ведется  много  исследований,  посвященных  истории  древних  алтайцев,  древних  тюрков, 
современному состоянию и перспективам развития Тюркской цивилизации.  
После  достижения  независимости  Республикой  Казахстан  и  казахской  нацией  делаются 
большие  усилия  для  подъема  внутригосударственного  и  международного  социального 
статуса  казахского  языка.  Принята  и  проводится  в  жизнь  государственная  программа  по 
поддержке развития казахского языка как государственного языка страны. Созданы центры 
по  обучению  казахскому  языку  и  традициям.  Однако  в  этом  направлении  есть  еще  много 
трудностей  и  нерешенных  проблем.  Значительная  часть  делопроизводства  в  стране  не 
ведется  на  государственном  языке.  Не  достаточным  для  современного  уровня  развития 
мировой  цивилизации  является  уровень  развития  терминологической  системы  казахского 
языка  и  объем  информации,  имеющейся  на  казахском  языке.  В  межнациональной  и  в 
международной системе коммуникации казахский язык используется недостаточно активно. 
В  этих  функциях  в  основном  используются  русский  и  английский  языки.  В  комплексе  эти 
факторы понижают социальный статус и имидж казахского языка, создавая о нем ошибочное 
мнение  как  о  сугубо  национальном  языке  неконкурентоспособном  с  «мировыми  языками». 
Для  прорывного  ускоренного  повышения  социального  статуса  казахского  языка  требуются 
оригинальные  нестандартные  решения,  так  как  стандартные  решения  не  дают  ожидаемого 
эффекта в требуемые сроки, несмотря на очень большие выделяемые средства. 
Цель  данного  проекта:  Обеспечить  научную  основу  для  прорывного  инновационного 
модернизационного  повышения  внутригосударственного  и  международного  социального 
статуса казахского языка посредством создания близкородственного среднетюркского языка 
ортатюрк, имеющего потенциальные возможности для превращения в международный язык 
признаваемый  ООН  [10;  11;  12;  13;  14;  15].  Для  достижения  этой  цели  требуется  решение 
следующих задач: 1) создать среднетюркский язык ортатюрк; 2) создать координированную 
и унифицированную систему алфавитов национальных тюркских языков и языка ортатюрк; 
3)  создать  координированную  терминологическую  систему  тюркских  языков  и  языка 
ортатюрк  [15];  4)  развить  информационные  ресурсы  на  языке  ортатюрк  и  национальных 
тюркских языках, в том числе на казахском языке [23; 24]. 
Среднетюркский язык ортатюрк в лексическом аспекте будет близок к языку Абая (1845-
1904),  одного  из  последних  классиков  Тюркской  цивилизации,  писавших  на  региональном 
варианте  литературного  языка  «тюрки»,  который  был  среднетюркским  и  общетюркским 
языком той эпохи. Этот великий язык Тюркской цивилизации в 1924 году был юридически 
превращен в мертвый язык не имеющий социального функционирования в значимых сферах 
жизни  общества  и  государства.  На  всех  активных  сторонников  сохранения  единства 
тюркского  языка,  тюркского  народа  и  Тюркской  цивилизации  большевики  навесили  ярлык 
«пантюркист»,  объявили  их  «врагами  народа»  и  жесточайшим  бесчеловечным  образом 
преследовали  и  уничтожали  [25].  Эта  шовинистическая,  отрицающая  право  наций  на 
самоопределение  акция  была  осуществлена  в  ходе  так  называемого  «национально-
государственного  размежевания»  произведенного  посредством  массового  террора  под 
руководством  Сталина  без  выявления  свободного  волеизъявления  народа  Туркестана  и 
тюркских народов. Но те, которые желали уничтожить и думали, что уничтожили языковое 
единство  Тюркской  цивилизации,  ошиблись.  Создание  языка  ортатюрк  выступает  как 
оживление  великого  тюркского  языка  «тюрки»,  выведение  его  из  состояния  «клинической 

100 
 
смерти»  с  помощью  современных  методов  математической  и  компьютерной  лингвистики, 
современных средств информационной цивилизации. Это фундаментальное лингвистическое 
единство Тюркской цивилизации независимые тюркские народы смогут восстановить. 
Реализация  предлагаемого  нами  проекта  создания  языка  ортатюрк  и  совершенствования 
системы  функционирования  тюркских  языков  и  письменностей  выступила  бы  как  фактор 
прорывного,  инновационного,  модернизационного  социального  развития  государств  и 
наций, входящих в Тюркскую, Центрально-азиатскую цивилизацию и мировой цивилизации. 
Для социально-экономического развития Казахстана выполнение данного проекта имело 
бы  большое  значение,  так  как  позволило  бы  оперативно,  без  очень  больших  затрат 
собственных  ресурсов,  коллективными  усилиями  всех  тюркоязычных  народов  и  структур 
ООН,  получать  основную  мировую  информацию  и  передавать  миру  свою  информацию  на 
близкородственном мировом языке ортатюрк. Это подняло бы социальный статус и имидж 
казахского  языка  почти  до  уровня  международных,  мировых  языков.  В  свою  очередь,  это 
привело бы к повышению и его внутригосударственного социального статуса.  
Возможны  следующие  негативные  последствия  в  случае  отказа  от  данной  программы. 
Будет  упущена  стратегически  важная  историческая  и  геополитическая  возможность 
самосохранения и успешного саморазвития Казахстана, казахской нации и казахского языка 
на  основе  опоры  на  сотрудничество  и  взаимопомощь  родственных  тюркских  народов. 
Казахский  язык,  может  быть,  будет  оттеснен  из  основных  сфер  социальной  жизни  такими 
международными,  мировыми  языками  как  русский,  английский  и  китайский  языки  или 
подвергнется  их  очень  сильному  деформирующему  воздействию.  В  результате  этого 
языковая,  национальная  и  государственная  идентичность  населения  Казахстана  может 
испытать  большие  колебания  и  стать  нестабильной  в  процессе  глобализации  и  мощного 
воздействия  нетюркских  геополитических  акторов.  Это  противоречит  национальным 
интересам и национальной безопасности Казахстана и казахской нации. 
Существуют  следующие  основные  варианты  решения  проблемы  языка  межтюркского 
межнационального  общения:  1)  Признание  английского  языка  как  лидирующего  мирового 
языка,  который  знают  многие  представители  тюркских  народов  в  качестве  языка 
межтюркского  межнационального  общения;  2)  Признание  русского  языка  как  одного  из 
мировых  языков,  который  знают  многие  тюркские  народы  в  качестве  языка  межтюркского 
межнационального  общения;  3)  Признание  одного  из  национальных  тюркских  языков  в 
качестве языка межтюркского межнационального общения; 4) Возрождение языка «тюрки» в 
качестве  языка  межтюркского  межнационального  общения;  5)  Создание  среднетюркского 
языка  «ортатюрк»  методом  усреднения  тюркских  языков  и  признание  его  в  качестве  языка 
межтюркского  межнационального  общения;  6)  Синтетический  вариант  по  отношению  к 
вариантам 4 и 5, в этом варианте можно, приняв за основу фонетику и грамматику «тюрки», 
в аспекте лексики использовать усреднение лексики современных тюркских языков. 
В  целом  представляется  целесообразным  реализовать  пятый  вариант,  то  есть  создание 
среднетюркского языка «ортатюрк» методом усреднения тюркских языков, признание его в 
качестве  языка  межтюркского  межнационального  общения,  языка  информации  имеющей 
общетюркское и мировое значение и достижение признания его в качестве одного из языков 
ООН  [10;  11;  12;  13;  14;  15].  Этот  вариант  обеспечивает  равноправие  и  равенство  всех 
тюркских языков между собой, не предоставляет привилегий и не создает ущемления прав и 
достоинства  каждого  из  тюркских  народов.  Каждый  из  тюркских  народов  имеет  право 
использовать  свой  тюркский  язык  как  государственный  язык  в  своем  национальном 
государстве  и  развивать  его  в  меру  своих  возможностей.  А  при  решении  очень  крупных 
задач, которые не под силу отдельному тюркскому народу, таких как освоение общемировой 
информации  и  внесение  на  этой  основе  большого  вклада  в  мировую  цивилизацию,  каждая 
тюркская нация будет иметь возможность добровольно и в меру своих интересов и желаний 
дополнительно  использовать  язык  «ортатюрк»  как  наиболее  близкий  родственный  язык  из 
признанных  ООН  мировых  языков.  Механизм  усреднения  при  создании  норм  языка 
«ортатюрк»  дает  также  и  близость  к  языку  предков  современных  тюркских  народов  и 

101 
 
внесение  в  язык  ортатюрк  основной  части  своего  языкового  наследия  каждой  из  тюркских 
наций.  Создание  усредненного  языка  ортатюрк,  выступающего  в  функциях  добровольно 
признанного  нейтрального  языка  межнационального  общения,  накопления  информации 
общетюркской 
и 
общечеловеческой 
значимости 
способствовало 
бы 
развитию 
взаимопонимания и равноправного сотрудничества между тюркскими народами, социально-
экономическому, 
политико-правовому, 
информационно-коммуникативному, 
профессионально-квалификационному,  духовно-интеллектуальному  развитию  личностей  и 
социальных групп, как тюркского мира, так и всего человечества. 
Ортатюрк 
способствовал 
бы 
сотрудничеству 
между 
тюркскими 
народами, 
информационно-коммуникативному,  духовно-интеллектуальному  развитию  личностей  и 
социальных групп, как Казахстана и Тюркского мира, так и всей Мировой цивилизации. 
Тюркская  группа  языков  входит  в  состав  более  крупного  генетического  объединения 
языков,  названных  алтайскими.  Возникает  возможность  варианта  языкового  развития  с 
созданием  среднеалтайского  языка.  Меру  целесообразности  вариантов  языкового  развития 
следует  исследовать  отдельно.  Расчет  меры  близости  различных  генеалогически 
родственных  языков  в  рамках  групп  и  подгрупп  языков  может  быть  произведен  на  основе 
разработанного  в  математической  лингвистике  метода  определения  количественной  меры 
близости  и  удаленности  родственных  языков  и  диалектов  [26].  Это  позволит  найти 
оптимальные  пути  усреднения.  На  этой  основе  можно  выяснить,  какой  из  вариантов 
языкового  развития  лучше:  1)  произвести  усреднение  по  всей  группе  генеалогически 
родственных  языков;  2)  произвести  усреднение  по  отдельным  подгруппам  генеалогически 
родственной группы языков; 3) не производить усреднения.  
Процессы  развития  языков,  особенно  проблемы  изменения  языковой  идентичности, 
целесообразно оценить с точки зрения соотношения прав человека и прав наций и языковых 
групп  личностей.  В  индивидуалистической  концепции  личности  личность  отрывается  от 
сформировавшего её социума и рассматривается как независимое априорно самодостаточное 
исходное  начало  для  оценки  всех  процессов  происходящих  в  мире.  Права  социума, 
общности,  коллектива,  который  сформировал  данного  человека,  при  этом  учитываются  в 
недостаточной мере. Целесообразно достичь большей гармонизированности в соотношении 
прав личности и прав социума. Для этого необходимо учесть социальную сущность человека 
и  нации.  В  этой  связи  целесообразно  использовать  ойкуменическую  теорию  нации, 
концепции этносизма, этнолингвопанизма, усредненных языков и среднемирового языка [10; 
11;  12;  13;  14;  15],  которые  в  целом  составляют  лингвогеополитическую  концепцию, 
ведущую к синтезу языков Востока и Запада.  
Концепции этносизма и этнолингвопанизма основываются на ойкуменической концепции 
нации [4; 5; 6]. Они дают основу для конвергентного развития цивилизаций, наций и культур 
Востока и Запада, так как эти концепции показывают, что такие характеристики нации, как 
общность  территории,  экономики,  языка,  культуры,  социально-психологических  черт 
являются  акциденциями,  но  не  атрибутами.  В  контексте  ойкуменической  теории  нации 
рассмотрим  проблемы  глобального  развития  и  пути  сохранения  национальных  культур, 
языков,  развития  языковой  и  культурной  конвергенции  Востока  и  Запада.  В  этих  вопросах 
целесообразно  достичь  оптимального  сочетания  общечеловеческих  и  национальных 
интересов.  Для  обеспечения  единства  Человечества  и  сохранения  его  многообразия 
целесообразно  создание  системы  усредненных  языков  для  групп  генеалогически 
родственных  языков  [10;  11;  12;  13],  а  в  дальнейшем  создание  среднемирового  языка 
посредством  усреднения  в  многообразии  усредненных  языков  и  изолированных  языков  на 
основе  ностратической  (борейской)  концепции,  концепции  языковых  универсалий  и 
статистических  методов  усреднения  языковых  феноменов  [10;  11;  12;  13].  Создаваемый 
таким  путем  всемирный  вспомогательный  язык  межкультурного,  межнационального 
общения,  накопления  мировой  информации  и  глобального  обучения  способствовал  бы 
решению 
многих 
глобальных 
проблем 
мировой 
цивилизации 
и 
духовному 
взаимообогащению всех локальных цивилизаций и народов. Создание среднемирового языка 

102 
 
могло  бы  выступить  как  путь  языковой  и  культурной  конвергенции  Востока  и  Запада  в 
рамках системы единого Человечества [27].  
В  современную  эпоху  глобализации  и  формирования  мировой  информационной 
цивилизации  важно  решение  проблем  формирования  единого  информационного 
пространства  для  каждой  из  групп  родственных  по  языку  народов.  Рассмотрим  это  на 
примере алтайских народов. Языковые барьеры, как обусловленные различием языков, так и 
различием  их  письменностей,  являются  препятствиями  развитию  данного  единого 
информационного пространства. Иероглифы, используемые в японском языке, относящемся 
к алтайской семье языков, создают «иероглифический барьер», который также препятствует 
развитию единого информационного пространства алтайских народов. Для алтайской семьи 
в  целом,  включающей  в  себя  тюркские,  монгольские,  тунгусо-маньчжурские,  корейский  и 
японский  языки,  проблему  языкового  барьера  между  алтайскими  языками  предлагается 
преодолеть  посредством  использования  метода  создания  усредненных  языков  для 
соответствующих  групп  родственных  языков,  то  есть  путем  создания  среднеалтайского 
языка  на  основе  создания  среднетюркского,  среднемонгольского  языков  и  усредненного 
тунгусо-маньчжурского  языка.  Для  создания  среднеалтайского  языка  целесообразно 
усреднить  следующие  пять  языков:  среднетюркский,  среднемонгольский,  усредненный 
тунгусо-маньчжурский,  японский  и  корейский  языки.  При  этом  предлагается  использовать 
метод  усреднения  в  меру  его  применимости,  используя  также  достижения  современной 
алтаистики  и  борейской,  ностратической  теории.  При  таком  построении  среднеалтайский 
язык  не  будет  достаточно  целостным.  Поэтому  для  дополнения  недостающих компонентов 
целесообразно  использовать  теорию  языковых  универсалий,  статистические  методы 
переработки баз данных. При создании усредненного языка для других семей и групп языков 
(романской, 
германской, 
индийской, 
дравидийской, 
индонезийско-малайзийской, 
славянской,  семитской,  иранской,  уральской  и  др.)  целесообразно  применять  метод 
аналогичный методу, примененному в отношении алтайской семьи языков [28].  
Целесообразно также создать глобальную единую всемирную систему письменности [29], 
охватывающую  как  письменности  на  основе  алфавитов,  так  и  иероглифические  и 
силлабарийные  системы  письменности  [30].  Ныне  иероглифический  барьер,  сильнее  чем 
«Великая  китайская  стена»  в  древности,  разделяет  мировую  цивилизацию  и  мировое 
информационное  пространство.  Для  реализации  западно-восточного  синтеза  культур 
необходимо  решение  этой  глобальной  проблемы  развития  письменности.  Богатства 
человеческой  культуры  мирового  значения,  закодированные  в  сложнейших  системах 
письменности  связанных  с  иероглифическим  принципом  письма,  целесообразно 
перекодировать,  перейдя  к  оптимальной  по  затратам  человеческих  сил  новой  кодировке 
построенной на основе алфавитного принципа. Это было бы благом для всего Человечества, 
в том числе для самих народов Китая и Японии, являющихся неотъемлемой частью мировой 
цивилизации.  Это  позволит  объединить  интеллектуальные  и  материальные  ресурсы 
Человечества  для  инновационного  решения  стоящих  перед  всеми  нами  сложнейших  и 
опаснейших глобальных проблем. Самореализация, наполнение смыслом жизнедеятельности 
человека  в  этих  сообществах  приобрело  бы  характер,  соответствующий  требованиям 
современной информационной и инновационной эпохи. 
В  процессе  формирования  мировой  информационной  цивилизации  для  каждого 
тюркского  языка  целесообразно  создание  компьютерных  программ,  которые  преобразуют 
тексты  на  одном  алфавите  в  тексты  на  другом  алфавите.  Целесообразно  создание 
компьютерных  программ  для  перевода  с  одного  тюркского  языка  на  другой.  При  этом 
перевод на язык ортатюрк мог бы служить основным этапом для последующего перевода на 
другие  тюркские  языки  [23].  Необходимо  увеличить  информационные  ресурсы  в  Интернет 
на  национальных  тюркских  языках  и  на  языке  ортатюрк  [23;  24].  Осуществление  этих 
предложений  способствовало  бы  развитию  Тюркской  цивилизации  в  системе  мировой 
информационной цивилизации. 

103 
 
В  решении  проблем  межкультурной  коммуникации  близкородственных  по  языку  наций 
целесообразно  использование  концепции  понятных  языков  [16].  Понимать  неродной 
родственный  язык  значительно  легче,  чем  свободно  говорить  на  этом  языке,  поэтому 
концепция  понятных  языков  существенно  облегчает  общение  наций  на  территориях, 
включающих  в  свой  состав  население  с  родственными  языками.  Юридически  признанный 
статус  понятного  языка  позволил  бы  этим  этноязыковым  группам  активно  участвовать  в 
государственной,  общественной  и  производственной  жизни  страны.  Это  помогает 
государствообразующей  нации  обеспечить  государственный  статус  своего  национального 
языка, так как расширяет сферу его применения на близкородственные по языку этнические 
группы  и  предотвращает  их  переход  на  неродственный  официальный,  региональный  или 
международный  языки.  Ответ  на  обращение  на  понятном  языке  можно  будет  давать  на 
государственном  языке,  или  на  другом  официальном  языке  данного  государства,  или  на 
языке, официально признанном понятным.  
В  течение  столетий  в  значительной  части  территории  Евразии  было  широко 
распространено  знание  двух  языков:  тюркского  («тюрки»)  и  иранского  («фарси»).  В  XXI 
веке можно было бы содействовать добровольному изучению желающими двух усредненных 
языков  –  среднетюркского  («ортатюрк»)  и  среднеиранского  («ирани»).  Это  способствовало 
бы  мирному  сосуществованию,  взаимопониманию,  сотрудничеству  и  межкультурному 
диалогу между представителями Тюркской и Иранской цивилизаций [31; 32; 33; 34]. 
Реализация  этих  проектов  выступила  как  фактор  инновационного  модернизационного 
развития  мировой  цивилизации.  Развитие  системы  информации,  трансфер  технологий, 
информационное обеспечение инновационной деятельности, защита права интеллектуальной 
собственности,  международное  сотрудничество  в  этих  сферах  обеспечивается  в  большей 
мере  при  преодолении  языковых  и  иероглифических  барьеров  и  формировании  единого 
мирового  информационного  пространства,  использующего  алфавитный  принцип  и  единую 
координированную и унифицированную систему алфавитов [29; 30; 35]. 
Предлагаемые  преобразования  соответствуют  тенденциям  развития  и  расширяют 
горизонты  развития  межкультурной  коммуникации  в  процессе  формирования  мировой 
информационной  цивилизации  в  XXI  веке.  Они  направлены  на  решение  проблем  в  данной 
сфере  на  основе  общепризнанных  в  системе  норм  международного  права  принципов 
равноправия, суверенитета государств, обеспечения прав и свобод человека и коллективных 
прав социальных групп (национальных, языковых, этнических, расовых, конфессиональных, 
локально-цивилизационных и др.).  
Создание среднетюркского языка ортатюрк, который в лексическом аспекте будет близок 
к  языку  Абая,  приведет  к  возрождению  каждого  из  тюркских  языков  и  всей  системы 
тюркских  языков  в  качестве  международных,  мировых  языков.  Это  послужит  основанием 
для прорывного инновационного модернизационного повышения внутригосударственного и 
международного  социального  статуса  каждого  тюркского  языка,  в  том  числе  и  казахского 
языка, и всестороннему развитию каждой из тюркских национальных культур [36]. 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет