Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ақмола облысының ӘкімдігіPdf көрінісі
бет2/28
Дата15.03.2017
өлшемі5,97 Mb.
#9812
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Литература
1.
 
Модельный опыт изучения влияния тяжѐлых металлов на биологическую 
активность  почв//  И.Н.Безкоровайная.-  Красноярск.  2002.  и  нтернет  ресурс. 
http://polpoz.ru 
2.
 
 Методика агрохимических исследований / Ф.А. Юдин. – М.: Колос, 1980. 
– 366 с. 
3.
 
Дождевые черви // А.М.Игонин. Народное образование» Москва. -  2006. 
 
 
 
СОЛТҤСТІК ҚАЗАҚСТАНДА БАДАНА ӚНІМДІЛІГІНІҢ 
КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫН ЗЕРТТЕУ  
 
Бекимова Г.Б. 
Ш.Уәлиханов атындағы Кӛкшетау мемлекеттік университеті,  
Кӛкшетау қ. 
bgbask@inbox.ru 
 
Солтүстік  Қазақстан  жағдайында  астық  бадана  коллекциясын  зерттеу 
нәтижесінде  шаруашылық-бағалы  белгілері  бойынша  Солтүстік  Қазақстанның 
қырлы-тегіс  аймағы  үшін  бадананың  бастапқы  материалы  іріктеліп  алынды. 
Бастапқы  материалды  жинаудың  негізгі  параметрлеріне  бадана  сорттарының 
биологиялық ерекшеліктері, ӛнім құрылымын анықтау, коллекциядан іріктеліп 
алынған үлгілерді қолдану арқылы будандастыру жатады.      
Адамзаттың ақуыздық қоректену сапасы мен ақуыздың жалпы деңгейінің 
жоғарылауына  астықбұршақ  дақылдары  үлкен  рӛл  атқарады,  соның  ішінде 
сіңімділік пен асхана мақсатында кӛп мӛлшерде қолданылатын бадана дақылы.  
Бадана  (Phaseolus  vulgaris)  –  бағалы  жоғарыақуыздық  дақыл,  халық 
шаруашылығында жан-жақты қолданылады. Оның негізгі мәні – азық-түліктік: 
бадана  тұқымдары  мен  бұршақтары  жас  және  консервленген  түрінде  азыққа 
қолданылады  және  де  адам  организміне  қажетті  аминқышқылдардың  кӛзі 
болып табылады.  
 Бадана 
тұқымында  17-33%  ақуыз,  3%  дейін  май,  50-60% 
кӛмірқышқылдар,  5,2-7,3%  клетчатки,  2,1-2,3%  күл.  Бадана  тұқымындағы 

 
13 
ақуыз  құрамы  бидай  мен  қара  бидай  дәніндегі  ақуыздан  1,5-2  есе  артық,  ал 
колориялығы бойынша картоп дақылынан 3,5 есе жоғары [1: 47]. 
Сонымен  қатар  бадана  дақылы  мал  азықтық  мақсатта  да  кеңінен 
қолданылады.  Мал  тағамы  ретінде  тұқымдарды  тазарту  және  іріктеуден  кейін 
азықтық  мақсатқа  жарамсыз  бӛліктері  мал  азығына  қолданылады.  Бадананың 
мал азықтық бағалығы ӛте жоғары. 1 кг тұқымында 880 г құрғақ зат, 225г шикі 
протеин, жеткілікті мӛлшерде кальций, фосфор және каротин болады [2: 56]. 
Бадана  дақылы  емдік  және  сәндік  ӛсімдік  ретінде  де  пайдаланылады, 
қоректілігі  жоғары  болғаннан  кейін  бадана  дақылын  қышқылдығы  тӛмен 
гастритпен  ауыратын  адамдарға,  бүйректің  суық  тию  ауруларымен,  қуық 
ауруымен,  ревматоидтық  артритпен  ауыратын  адамдарға  да  ұсынуға  болады. 
Құрамында  минералдық  заттардың  (калий,  фосфор,  мыс,  мырыш)  жоғары 
болуына  байланысты  бадана  дақылы  организмнің  сулы-тұзды  алмасуына  оң 
әсерін, сонымен қатар жүрек-тамыр жүйесіне жақсы әсерін тигізеді.   
Осыған  байланысты  Солтүстік  Қазақстан  жағдайында  кәдімгі  бадана 
коллекциясын  шаруашылық-бағалы  белгілері  бойынша  зерттеу  нәтижесінде 
бастапқы материал жинау ӛте ӛзекті болып келеді.  
Бадана  сорттарын  зерттеу  бойынша  негізгі  жұмыс  университеттің 
танабында  жүргізілді.  Зерттеу  объектісі  ретінде  СібАШҒЗИ  (Омбы  қ.) 
сорттары,  ОмМАУ  (Омбы  қ.)  сорт  үлгілері,  ҚазАШҒЗИ  сорттары  алынды, 
жалпы бадананың 22 сортүлгілері (Рhaseolus vulgarus l.) сынаққа енгізілді. Егіс 
мамырдың  22-25    күндері  үш  мәрте  қайталаумен  жүргізілді,  егіс  тереңдігі  4-5 
см, егу мӛлшері – 0,4 млн.ӛ.т./га. Бақылау сорттары ретінде ерте пісетін Щедрая 
және орташа пісетін Бусинка сорттары пайдаланылды. 
Вегетация  кезінде  ӛсімдіктердің  ӛсуі  мен  дамуындағы  есептеулер  мен 
бақылаулар  Вавилов  атындағы  БОӚШИ  әдістемесіне  сәйкес  жүргізілді  (1987). 
Тәжірибелер тәжірибе ісі әдістемесінің талаптарына сәйкес, мал азығы БОҒЗИ 
әдістемелік  нұсқауларына  сәйкес  жүргізілді  [3:  15].  Зерттеу  нәтижелерін  жан-
жақты  бағалау  мақсатында  егістік  тәжірибе  нұсқауларында  фенологиялық 
бақылаулар,  фазааралық  мерзімдерінің  ұзақтығы  ауыл  шаруашылық 
дақылдарының  Мемлекеттік  сортсынау  әдістемесіне  сәйкес  есепке  алынды 
(1989).  Егін  жиналғаннан  кейін  құрылымдық  анализ  негізгі  сандық  және 
сапалық 
кӛрсеткіштері 
бойынша 
есептелді. 
Бадана 
сортүлгілерінің 
құрылымдық  анализі  есептелгеннен  кейін  ӛнімнің  құрылымдық  элементтері 
арасындағы корреляциялық байланысы есептелді [4: 26]. 
Корреляциялық  байланыс  арқылы  селекционерлерге  дақыл  белгілері 
арасындағы  байланысты  зерттеуге  мүмкіндік  береді,  бұл  байланыс  неге 
байланысты екенін анықтауға кӛмектеседі.    
Бекітіліген,  қалыпты  жағдайда  пайда  болатын  эмпириялық  корреляция 
байланыстары  алдын-ала  нақты  болжам  жасауға,  іріктеуді  жеңілдетуге  және 
селекциялық  процессті  арзандатуға  ӛз  септілігін  тигізеді.  Осы  нәтижелер 
селекционерлерге  қажетті  белгілер  мен  қасиеттердің  нық  индикаторларын 
береді.  Осы  нәтижелер  арқылы  келесі  бағыт  –  жанама  белгілер  бойынша 
селекция негізделеді [5: 84]. 

 
14 
Астық  бадана  ӛнімділігін  анықтайтын  негізгі  параметрлерге  вегетация 
ұзақтығы,  ӛсімдік  биіктігі,  ӛнімді  сабақ  саны,  ӛсімдіктердегі  бұршақ  саны, 
ӛсімдіктегі тұқым саны жатады (кесте 1).  
 
Кесте 1 – Астық бадана ӛнімділігінің негізгі құрылымдық элементтерінен 
корреляциялық байланысы  
Параметрлер 
Вегетац
иялық 
кезең, 
күн 
Ӛсімдік 
биіктігі, 
см 
Ӛнімді 
сабақ 
саны, 
дана 
Ӛсімдік
тегі 
бұршақ 
саны, 
дана 
Ӛсімдікте
гі тұқым 
саны, 
дана. 
Ӛнімд
ілігі, 
ц/га 
Вегетациялық 
кезең, күн 

r = + 
0,32 
r = 
+0,41 
r = +0,35  r = +0,32 
r = 
+0,72 
Ӛсімдік биіктігі, 
см 
r = +0,32 

r = 
+0,36 
r = +0,30  r = +0,35 
r = 
+0,36 
Ӛнімді сабақ 
саны, дана 
r = +0,41  r = +0,36 

r = +0,78  r = +0,86 
r = 
+0,78 
Ӛсімдіктегі 
бұршақ саны, 
дана 
r = +0,35  r = +0,30 
r = 
+0,78 

r = +0,84 
r = 
+0,81 
Ӛсімдіктегі 
тұқым саны, 
дана. 
r = +0,32  r = +0,35 
r = 
+0,83 
r = +0,84 

r = 
+0,85 
Ӛнімділігі, ц/га  r = +0,72  r = +0,36 
r = 
+0,78 
r = +0,81  r = +0,85 

 
 
Корреляциялық  байланыс  келесі  нәтижелер  кӛрсетті:  ӛнімділік  – 
ӛсімдіктегі  тұқым  саны  (r  =  +0,85),  ӛнімділік  –  ӛсімдіктегі  бұршақ  саны  (r  = 
+0,81), ӛнімділік – ӛнімді сабақ саны (r = +0,78) және ӛнімділік – вегетациялық 
кезең (r = +0,72).  
Әдебиеттер: 
1.
 
Смирнова-Икотникова  М.И.  Содержание  качество  белка  у  зерновых 
бобовых культур / М.И. Смирнова-Икотникова // Вестн. с.-х. науки. 1962, 
№ 7. - Б. 40-53. 
2.
 
Иванов Н.Р. Фасоль / Н.Р. Иванов. М.; Л.: Сельхозгиз, 1961.- Б. 280.  

 
15 
3.
 
Буданова  В.И.  Изучение  образцов  мировой  коллекции  фасоли 
(методические указания) / В.И. Буданова, Т.В. Буравцева, Л.В. Лагутина. 
Л.: ВИР, 1987. - 27 б.  
4.
 
Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. - 402 б.  
5.
 
Боровиков  В.П.,  Боровиков  И.П.  Statistica.    Статистический  анализ  и 
обработка данных в среде Windows. М.: Филин, 1997. – 227б. 
 
 
 
УСТОЙЧИВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Бермаганбетова Л.А., Какабаев А.,  
Нурмуханбетова Н., Бельгибаева А.   
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова,  
г. Кокшетау 
lyazat0308@mail.ru
  
 
Казахстан  -  агроиндустриальная  страна,  в  которой  сельское  хозяйство 
является  сферой  жизнедеятельности  основной  части  населения.  В  сельской 
местности  сегодня  проживает  сорок  три  процента  населения.  Сельское 
хозяйство  –  это  основная  и  наиболее  перспективная  отрасль  экономики 
Казахстана.  По  словам  Президента  Республики  Казахстан  Н.А.  Назарбаева,  – 
«Аграрный 
сектор 
Казахстана 
обладает 
большими 
экспертными 
возможностями  и  высоким  потенциалом  для  внедрения  инвестиций. 
Потребность  в  продовольствии  с  каждым  годом  в  мире  будет  возрастать.  Эту 
возможность нам упустить нельзя» [1]. 
Большинство  сельскохозяйственных  районов  в  Российской  Федерации  и 
Казахстане  характеризуется  резкими  изменениями  в  сельскохозяйственном 
секторе  и  секторе  питания,  связанными  с  приватизацией,  модернизацией  и 
увеличивающимися  различиями  между  масштабными  агрохолдингами  и 
мелкими  фермерскими  хозяйствами.  Важность  развития  сельских  районов  и 
необходимость 
разработки 
перспективы 
для 
сельскохозяйственного 
использования земель признана и политикой, и образованием.  
Важным 
условием 
формирования 
эффективной 
системы 
сельскохозяйственной промышленности является наличие квалифицированных 
трудовых  ресурсов  –  работников,  обладающих  знаниями  и  навыками  в 
технической,  агрономической,  экономической  сферах.  Ввиду  того,  что 
человеческий  фактор  выступает  в  качестве  основополагающего  стержня 
обеспечения 
и 
улучшения 
сельскохозяйственной 
отрасли,  нехватка 
высококвалифицированных  специалистов  затормаживает  весь  процесс 
действующей государственной аграрной политики. В Казахстане во многом это 
связано не с автоматизацией и модернизацией производства (как это бывает в 

 
16 
развитых  странах), а  обусловлено  падением  престижа  аграрного  труда  за  счет 
закрывающихся производств, и низким уровнем заработной платы. 
В  связи  с  этим  существует  недостаточность  стратегии  устойчивого 
развития и интегрированных подходов на региональном или местном уровне, а 
также  современных  методов  и  квалифицированных  людей  для  оценки  и 
дальнейшего  развития  услуг  агро-экосистем,  которые  состоят  не  только  из 
сельскохозяйственной  продукции,  но  также  из  экологических  и  социальных 
услуг. Необходимо подготовить таких специалистов,  которые будут способны 
принимать  теоретических  концепции    развития  сельских  территорий  в  
конкретных  местных  условия.  На  основе  международного  опыта  смгут 
применять современные методы оценки агро-экосистем и природных ресурсов,  
планирования использования сельскохозяйственных земель,  и  их управления.
 
 Одной из причин слабой подготовки профессиональных кадров, является 
обучение  на  основе  устаревшей  образовательной  программы,  нехватки 
инновационных методов и технологий обучения. Это требует своего решения с 
помощью  соответствующих  инвестиций,  ведь  именно  инвестиции  в  аграрную 
науку в разы эффективнее прямых инвестиций в сельское хозяйство. По этому 
случаю  требуется  качественный  прорыв  по  вопросам  технологической 
модернизации  –  нужен  вклад  в  развитие  отечественной,  высокоразвитой 
системы  аграрных  исследований,  а  также  контроль  и  мониторинг  за  их 
реализацией [2]. 
В  составе  консорциума  университетов  и  организации  из  Европы,  и 
Российской  Федерации  в  2015  году  Кокшетауский  государственный 
университет  им.  Ш.Уалиханова  получил  финансирование  Европейской 
Комиссии  для  реализации  проекта  ERASMUS+  KA  2  –  «Повышение 
потенциала высшего образования»  SARUD «Устойчивое сельское хозяйство и 
развитие  сельских  районов».  Координатор  проекта:  Университет  Хоенхайм, 
Германия  
Целью предлагаемого проекта SARUD является:  
 
Разработка  профессиональной  магистерской  программы  по  устойчивому 
сельскому  хозяйству  и  развитию  сельских  территорий  с  учетом  спроса  на 
специалистов  государственных  органов,  местных  и  региональных  органов 
власти, частных поставщиков услуг и предприятий. В разработке и внедрении 
практико-ориентированных  учебных  программ  будут  участвовать  три 
российских  университета,  представляющие  различные  регионы  и  три 
университета  Северного  Казахстана  вместе  с  партнерами  в  местных  рабочих 
группах. 
 
Анализ  ситуации  и  опыты  на  местном  и  региональном  уровнях  будут 
обогащены  и  использованы  через  наращивание  платформы  знаний  в  области 
устойчивого  развития  сельского  хозяйства,  интегративного  развития  сельских 
районов с вовлечением национальных партнеров по сети.  
 
Через  мероприятия  проекта  будет  усилены  подготовка  компетенций  для 
сельскохозяйственного  сектора  и  других  факультетов  образования  и  их 
межрегиональная сеть [3].  

 
17 
Развитие  сельских  территорий  представляет  собой  одно  из  важнейших 
направлений деятельности Европейского Союза, ведущего активную политику 
их сбалансированного развития наряду с городскими.  
 
Сельские  территории  выполняют  важные  народнохозяйственные 
функции в сфере производства, демографии, рекреации, культуры, сохранения 
природы, социального контроля над территорией. 
Разработанная  образовательной программы высокого качества в области 
устойчивого  сельского  хозяйства  и  развития  сельских  территорий  будет 
востребована государственными, региональными и местными органами власти. 
Это  поможет  выпускникам  в  будущем  найти  работу  в  области  их  обучения 
(устойчивое  сельское  хозяйство  и  развитие  сельских  территорий),  так    как  их 
подготовка  будет  осуществляться  в  соответствии  с  долгосрочными 
программами  или  стратегиями    на  различных  уровнях  (национальные, 
региональные  или  местные  стратегии  развития  сельских  районов).
 
Для  этого 
был  проведен  анализ  существующей  ситуации,  результаты  данного 
ситуационного  анализа  показали,    какими  знания,  навыками  и  компетенции 
должны    обладать  выпускники    по  разработанной  программе  в  области 
устойчивого  сельского  хозяйства  и  развития  сельских  территорий,  чтобы  в 
дальнейшем  трудоустроиться  и  успешно  развивать  карьеру.  Также  было 
проведено  анкетирование  и  интервьюирование  с  заинтересованными  лицами 
(стейкхолдерами),  которые  выявили  ключевых  компетенций  будущих 
специалистов  в области  устойчивого  сельского хозяйства и  развития  сельских 
территорий.  
В период с 19 по 22 апреля 2016 года на базе ОмГАУ им.П.А.Столыпина 
состоялось  крупное  международное  мероприятие  –  стартовая  встреча 
партнѐров  –  участников  проекта  Европейского  Союза  «Устойчивое  сельское 
хозяйство и развитие сельских территорий», в работе которой приняли участие 
и преподаватели КГУ им.Ш.Уалиханова. 
В ходе встречи был обсужден перечень предлагаемых учебных модулей и 
даны  рекомендации  по  разработке  дисциплин.  При  этом  все  партнѐры  – 
участники обсуждения были едины во мнении о том, что в процессе обучения  
магистрантам  необходимо  дать  понимание  многоотраслевой  сущности 
сельской  экономики,  показать  межотраслевые  взаимосвязи,  роль  каждой 
отрасли в наполнении бюджета, в обеспечении занятости, а также  их влияние 
на окружающую среду и социум.  
20  –  22  июня  2016  г.  на  базе  Немецкого  Аграрного  Центра  (Чаглинка) 
прошла вторая региональная координационная встреча с вузами  – партнерами  
из Казахстана и главными координаторами проекта из Университета Хоенхайм 
(Германия).  Одним  из  основных  достижений  встречи  стало  то,  что  все  вузы-
партнеры  обсудили  содержания  учебных  модулей  и  сформировали 
предварительную  структуру  учебного  плана  для  всех  трех  университетов.  По 
возвращении,  вузы,  ответственные  за  определенный  блок  модуля  добавили 
краткое  описание  к  дисциплине  и  выслали  для  рассмотрения  и  утверждения 
экспертам из европейских вузах- партнерах. 

 
18 
На  данном  этапе  реализации  проекта,  вузами-партнерами  из  Казахстана 
составлена  окончательная  структура  учебного  плана  по  магистерской 
программе  на  основе  специальности  «Экономика»  и  разрабатываются  юниты 
по каждой дисциплине.  
C 2 по 15 октября 2016 г. в Варшавском университете естественных наук 
(Польша) и Чешском университете естественных наук (Чехия) пройдет первая 
обучающая  поездка  для  преподавателей  экономического,  экологического, 
социального и сельскохозяйственного  направления в рамках проекта. 
Целью  данного  обучающего  тренинга  является  усовершенствование 
проведения  исследований  по  устойчивому  сельскому  хозяйству  и  развитию 
сельских  территорий  в  университетах.  Участники  пройдут  обучение  по 
методологическим принципам и методам практического применения в области 
сельского хозяйства, а также посетят производственные предприятия.    
Так  как  сельские  территории  играют  важную  роль  в  экономике  района, 
региона  и  страны  в  целом,  то  устойчивое  развитие  сельских  территорий 
является  приоритетным  направлением  социально-экономической  политики 
государства.  
От  эффективности  данной  политики  зависит  рост  уровня  и  качества 
жизни  сельского  населения,  обеспеченность  предприятий  аграрного  сектора  и 
социальной  сферы  квалифицированными  кадрами,  сохранение  и  развитие 
народной культуры 
В  связи  с  этим,  участие  нашего  университета  в  реализации  проекта 
SARUD 
даст 
возможность 
в 
ближайшем 
будущем 
выпускать 
высококвалифицированных  магистров  по  специальности  «Экономика», 
способных  внести  весомый  вклад  в  реализацию  концепции  устойчивого 
развития сельского хозяйства и сельских территорий.  
 
Литература:  
 
1.  Назарбаев  н.  А.  Послание  президента  Республики  Казахстан  народу 
Казахстана  «социально-экономическая  модернизация  –  главный  вектор 
развития Казахстана» от 27 января 2012 г. 
2. 
http://www.sarap.kz/index.php/ru/pol-ob/pol-ec/424.html
 
3. Проектная заявка 
4.  Занятая  молодежь  по  РК  (в  возрасте  15-28  лет)  по  видам 
экономической  деятельности  за  2010-2013гг.  Официальная  статистика 
Министерства  Национальной  экономики  Республики  Казахстан.  Комитет  по 
статистике.  
http://www.stat.gov.kz

 
 
 
 
 

 
19 
ВОСCТАНОВЛЕНИЕ РОСТОВЫХ СВОЙСТВ МИКОБАКТЕРИЙ ПРИ 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
 
Борсынбаева А.М. 
Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы 
asiajan@mail.ru
 
 
В  Казахстане  все  еще  имеет  место  заболеваемость  людей  туберкулезом, 
хотя  из  года  в  год  наблюдается  тенденция  к  снижению  абсолютного  числа 
больных  людей.  Так  с  2001  по  2010  годы  число  вновь  выявленных  больных 
туберкулезом  людей  снизилось  с  23355  до  14325  человек.  Положение 
усугубляется тем, что возбудитель туберкулеза приспосабливается к созданным 
для  его  подавления  антибиотикам.  Современные  лекарства  оказывают  все 
меньшее 
сопротивление 
новым, 
мутировавшим 
формам 
бактерий. 
Единственный  надежный  способ  противостоять  туберкулезу  -  обнаружить  его 
на  начальной  стадии.  Однако  проблема  ранней  диагностики  весьма  сложна, 
поскольку бактерии туберкулеза способны долгое время находиться в "спящей" 
(латентной)  форме,  а  такие  бактерии  практически  невозможно  обнаружить 
традиционными  методами.  Характерной    особенностью    таких  форм  является 
их «некультивирумость», т.е. неспособность образовывать колонии на  плотных 
питательных    средах    или  размножаться  в  жидкой  среде.  Согласно 
литературным  данным,  при  проведении  электронно-микроскопических 
исследований  по  изучению  взаимодействия  возбудителя  туберкулеза  и 
фагоцитов  после  их  контаминации,  помимо  микобактерий  обычной 
морфологии  были  обнаружены  в  цитоплазме  фагоцитов  единичные 
ультрамелкие формы микобактерий туберкулеза. Сегодня ученые полагают, что 
каждый  третий  человек  -  носитель  туберкулезной  инфекции.  Болезнетворные 
микобактерии  способны  многие  годы  находиться  в  организме,  никак  себя  не 
проявляя себя. Однако стоит иммунитету по каким-то причинам ослабеть, как 
они  могут  "проснуться",  и  болезнь  начнет  стремительно  прогрессировать. 
Именно поэтому таким принципиально важным шагом в борьбе с туберкулезом 
станет метод выявления "спящих форм" микобактерий туберкулеза. 
Разработка  метода  выявления  микобактерий  в  начальных  стадиях 
развития или находящихся в «спящем» состоянии позволит в течение до 10 - 15 
суток  ставить  диагноз  на  туберкулез  бактериологическим  методом,  что 
позволит принять эффективные и своевременные меры по нераспространению 
и купированию инфекции. 
Применяемые в настоящее время методы диагностики туберкулеза весьма 
трудоемки  и  недостаточно  информативны.  Возникает  необходимость 
разработки новых методов диагностики туберкулеза у животных, позволяющих 
за короткое время установить диагноз. Актуальность заключается в том, что он 
позволяет  с  высокой  достоверностью  устанавливать  диагноз  в  сжатые  сроки, 
определяя видовую принадлежность получаемых микобактериальных культур. 
При этом также имеется возможность выделять дефектные по клеточной стенке 

 
20 
или утратившие ее варианты – L-формы микобактерий туберкулеза, способные 
реверсировать в исходный бактериальный вид с восстановлением свойственной 
возбудителю вирулентности. 
Микобактерии туберкулеза размножаются invitro на питательных средах. 
В  результате  размножения  из  отдельных  микобактерий  формируются 
микроколонии, которые, сливаясь между собой, образуют культуру. 
Культуральный метод считается эффективным не только в отношении его 
диагностической  ценности,  он  позволяет  с  большей  достоверностью 
дифференцировать 
кислотоустойчивые 
сапрофиты 
от 
микобактерий 
туберкулеза, а также определять с большей точностью одно из важных свойств 
микобактерий  –  их  вирулентность.  Это  открывает  перспективы  в  области 
специфической профилактики и терапии. 
Совместно  с  сотрудниками  Костанайской  НИВС  в  неблагополучном  по 
туберкулезу 
хозяйстве 
ТОО 
«Приреченское», 
Денисовского 
районаКостанайской области был проведен убой реагировавших на туберкулин 
крупного  рогатого  скота.  При  диагностическом  убое  реагировавших  на 
туберкулин  животных    зарегистрированы  видимые  туберкулезные  изменения 
во  внутренних  органах  и  лимфоузлах.С  соблюдением  требований  асептики  и 
антисептики были отобраны 24 пробы патологического материалаи доставлены 
в отдел бактериологии Казахского НИВИ для проведения микробиологических 
исследований.  
Посевной 
материал 
подвергали 
предпосевной 
обработке 
по 
общепринятому  методу  (Аликаевой),  и  высевали  на  среду  Левенштейна-
Йенсена и Гельберга. 
Каждую  пробу  лимфоузла  и  паренхиматозных  органов    нарезали  на 
кусочки, помещали в ступку и заливали 5 %-ым раствором серной кислоты на 
10-20 мин. Затем кислоту сливали, материал промывали 2-3 раза в течение 5-10 
мин физ.раствором, после чего кусочки тщательно растирали с незначительным 
объемом 
свежего 
физиологического 
раствора. 
Полученную 
взвесь 
использовали для посевов и приготовления мазков. 
Обработанный материал высевали в 4-6 пробирок с яичной средой. Посев 
проводили  платиновой  петлей,  осторожно  втирая  посевной  материал  по  всей 
поверхности  питательной  среды  или  пастеровской  пипеткой.  Засеянные 
пробирки  укладывали  в  наклонном  положении  и  помещали  в  термостат  при 
температуре 37-38
0
С градусов. Через 2 дня посевы просматривали, пробирки в 
которых появился рост посторонней микрофлоры, удаляли. 
Для  восстановления  ростовых  свойств  микобактерий  проводили 
предкультивирование,  для  чего  отмытую  физиологическим  раствором 
суспензию  биоматериала  после  предпосевной  обработки  вносили  по  1  см
3
  в 
пробирки  со  средой  Школьниковой  и  выдерживали  в  термостате  при  37
0
С  в 
течение  1  сут.  Затем,  используя  пастеровскую  пипетку,  посевной  материал 
вместе с жидкой средой Школьниковой пересевали по 0,25см

в 2-3 пробирки с 
полужидкой 
питательной 
средой 
Школьниковой, 
в 
модификации 

 
21 
И.Р.Дорожковой.  Посевы  ежедневно  просматривали  ежедневно  в  проходящем 
свете.   
 
 
Рисунок 2 – Рост M.bovis на синтетической среде через 3 суток. 
 
Как видно из рисунка 2, на 3 сутки на полужидкой среде Школьниковой в 
модификации И.Р.Дорожковой наблюдали рост культуры микобактерий в виде 
нежного облачка. После появления в пробирках роста используя пастеровскую 
пипетку,  выросшую  культуру  вместе  со  средой  пересевали  по  0,25  см

в  3-5 
пробирок среды Гельберга. Посевы ежедневно просматривали, через 5-7 суток 
обнаружили характериный рост культур микобактерий на плотной питательной 
среде (рисунок 3). 
 
 
Рисунок 3 – Рост  M.bovis на среде Гельберга через 5-7 суток. 
 
На  рисунке  3,  показан  рост  M.bovis  через  5-7  суток  на  среде  Гельберга 
наблюдали рост культуры в виде мелких, сухих шаровидных колоний. 
Анализируя  результаты  проделанной  работы  можно  прийти  к 
заключению,  что  применение  метода  предварительного  культивирования 
исследуемого  биоматериала  материала  после  предпосевной  обработки  по 
Аликаевой  в  жидкой  питательной  среде  Школьниковой  при  37
о
С  в  течение  1 
суток  с  последующим  высевом  суспензии  на  среду  Школьниковой  в 

 
22 
модификации 
И.Р.Дорожковой 
сокращает 
срок 
выделения 
культур 
микобактерий.  Видимый  рост  патогенных  микобактерий  по  разработанной 
нами  методике  появляется  на  плотной  питательной  среде  Гельберга  на  5-7 
сутки,  тогда  как  на  среде  Левенштейна-Йенсена  при  прямом  посеве  видимый 
рост культур патогенных микобактерий наблюдали только на 30 сутки.  
В результате проведенной работы из 24 проб биоматериала полученного 
от  реагировавших  на  туберкулин  животных  выделено  10  эпизоотических 
культур микобактерий бычьего вида. 

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет