Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет9/40
Дата22.12.2016
өлшемі3,96 Mb.
#65
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40

ІІІ кезең – оқу 
Кешенді  емтиханның  бұл  бөліміне  оқытушы  бірнеше  мәтін  немесе 
күрделілік деңгейі орташа ғылыми мақала дайындауы керек. Әр тексерілушінің 
нұсқасы  мен  тапсырмалары  қайталанбауына  байланысты  әр  мәтін  бойынша 
мүмкіндігінше  көп  сұрақ  құрастырылады.  Мұнда  студент  берілген 
математикалық  өзекті  мәселеге  арналған  мақаланың  логикалық  құрылымын, 
қарастырылып отырған мәселенің өзекті тұстарын аңғаруы тиіс. 
Oxford,  Wadham  College  профессоры  Marcus  du  Sautoy  даярлаған  2008 
жылдың  4  қазанында«The  Telegraph»  басылымында  жарық  көрген    «If  maths  is 
boring,  what  is  the  answer?»мақаласы  ұсынылды  [3].Автор  бұл  мақалада 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
76 
оқушылардың  математика  пәніне  деген  қызығушылығының  төмендігін  айта 
отырып, олардың сабақтардан шаршауы мен жалығу себептерін талдай келе,  осы 
олқылықтарды  математика,  ондағы  мәселелердің  шығу  тарихын  жете  зерттеу 
және оны оқушыларға жеткізе білу  жолымен  түзеуге  болатынын  баяндап отыр. 
Аталған жұмыста Marcus du Sautoy, негізінен, π саны, теріс және оң сандардың 
пайда  болуы,  оларды  есептеп  табу  жолында  жасалған  талдау  жұмыстарының 
мысалдарын, қателіктерін,  математикалық жаңалықтарды жасауға еңбегі сіңген 
тұлғаларды  атап  өткен.  Қазіргі  таңда  оқушылардың  математикаға  деген 
қызығушылығын ояту мақсатында шетелдік BBC4 арнасында әр дүйсенбі сайын 
сағат  21:00-де  «Математика  тарихы»  жаңа  бағдарламасы  жарыққа  шығатыны 
хабарланып отыр. Жарияланған ғылыми мақала бойынша студенттерге 4-кестеде 
берілген сұрақтарға жауап беру керек: 
 
Кесте 4.  
Кешенді емтиханның оқу кезеңінің тапсырмалары 
 
№  Тест тапсырмалары 
Жауап нұсқалары 

What 
averts 
the 
pupils 
in 
Mathematics  according  to  the 
educational standards? 
A) Calculation of the significance of 

 
B) Learning of formulas to solve quadratic 
equations and the mindless application of the 
rules of trigonometry.  
C)Control works 
D) Dividing of fractional numbers 

With  the  help  of  what  game  did 
ancient Egyptians invent


A) Mancala. 
B) Chess 
C) Madhava  
D) Tennis 

Which number does the length of 
circle equal? 
A) 1 
B) 

 
C) 
R

2
 
D) 2R 

Which  scientist  got  approximate 

  with  the  help  of  96  side 
shape? 
A) Archimedes 
B) ancient Egyptians 
C) Isaac Newton 
D) Indian mathematicians 

What  concepts  were  discovered 
by Indian mathematicians? 
A) fraction twenty two divided by seven 
B) value of 

 
C) negative numbers and zero 
D) symmetry 

If a circle is one unit in diameter, 
what is its circumference? 
A) 1 
B) 

 
C) 
R

2
 
D) 2R 


 is … 
A) a negative number 
B) equal zero 
C) infinite decimal fraction 
D) ordinal fraction 

In  what  year  was  “zero” 
temporally banned? 
A) twelve ninety-nine 
B) thirteen ninety-nine 
C) fourteen hundred 
D) three hundred ninety-nine 

Who 
brought 

lot 
in 
development of maths? 
A) ancient Egyptians and Indian mathematicians 
B) Scientists in Florence 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
77 
C) Kate Bush 
D) Computer 
1

According to Archimedes results  

equals? 
A) two hundred fifty-six divided by eighty-one 
B) twenty-two divided by seven 
C) ninety-six divided by seven 
D)Hundred ninety seventh signs. 
 
Білімді жоғарыда талданып көрсетілген кешенді емтихан ретінде бақылау 
студент  қауымының  болашақ  кәсіби  шет  тілді  меңгерген  маман  ретінде 
қалыптасуына  алғышарт  болады,  Қазақстанда  орын  алған  үзіліссіз  білім  беру 
үрдісінде  жоғары  білімнен  кейінгі  білім  беру  деңгейіне,  магистратура-
докторантураға, үлкен қиындықсыз көшуіне жағдай жасайды. 
 
Әдебиеттер: 
1.
 
Маслов  А.С.  Высшая  школа  и  ее  педагогические  основы:  система 
контроля знаний // Учебное пособие. – Волгоград, 1993. – 148 с. 
2.
 
Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты. - 
http://astana.gov.kz/

3.
 
The Telegraph news papers, Marcusdu Sautoy, If maths is boring, what is the 
answer? – 04 Oct 2008. - 
http://www.telegraph.co.uk/

 
Жумагалиева А.Е., Ашекенова А.А. 
Совершенствование итогового контроля в организации полиязычного образования 
Статья  посвящена  организацииитогового  контроля  по  математике  студентов  старших 
курсов полиязычного обучения. Авторами предложено проведение итогового контроля в виде 
комплексного  экзамена,  содержащего  3  блока  –  аудирование,  тест  по  предмету  и  чтение. 
Особое  внимание  уделено  подбору  материалов  и  организации  процесса  проведения  каждого 
блока комплексного экзамена. 
Ключевые слова: полиязычное обучение, самостоятельная работа, профессиональный 
иностранный язык, итоговый контроль, комплексный экзамен. 
 
Zhumagalieva A.E., Ashekenova A.A. 
The improvement of a final control in organization of multilingual education 
The  article  is  devoted  for  final  control  in  mathematics  to  graduate  students  of  multilingual 
education. The author offers final control in a form of complex exam containing 3 blocks  – listening, 
test  on  the  subject  and  reading.  Particular  attention  is  paid  to  the  selection  of  materials  and 
organization of the process of each block integrated exam. 
Keywords:  multilingual  education,  independent  work,  professional  foreign  language,final 
control, complex exam. 
 
 
УДК: 378.046-021.68-051:502(09) 
 
Жорова И.Я. – кандидат педагогических наук, доцент,  
проректор по научной работе, 
Херсонская академия непрерывного образования  
(г.Херсон, Украина) 
E-mail: zhorova_i@mail.ru 
 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются трансфер педагогических технологий в систему 
последипломного  педагогического  образования  с  учётом  особенностей  обучения  взрослых 
людей,  имеющих  опыт  профессиональной  деятельности.  С  этой  точки  зрения  раскрыты 
основные  аспекты  реализации    образовательных  технологий,  которые  имеют  значительный 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
78 
стимулирующий  и  развивающий  потенциал,  в  процессе  организации  практико-
ориентированной учебной деятельности педагогов-слушателей. 
Ключевые  слова:  учреждения  последипломного  образования,  учебный  процесс, 
образовательные технологии, профессиональное развитие педагогов. 
 
Современная  образовательная  ситуация  в  Украине  обозначена  рядом 
трансформационных процессов. Одним из ключевых субъектов образовательных 
реформ  выступает  учитель,  а  необходимым  условием  их  эффективности  − 
профессионализм  педагога.  Важное  значение  в  профессиональном  развитии 
педагогических 
кадров 
имеет 
эффективно 
организованная 
система 
последипломного  образования,  которая  выступает  средой  для  осуществления 
такого  процесса.  Ведь  именно  последипломное  образование  ориентировано  на 
последующее  личностное  и  профессиональное  развитие,  саморазвитие, 
расширение  индивидуального  опыта,  повышение  уровня  профессионализма, 
педагогического  мастерства,  удовлетворение  познавательных  потребностей 
учителей, нахождение путей оптимизации профессиональной деятельности. 
Проблема  профессионального  развития  педагогических  кадров  в  системе 
последипломного  образования  сегодня  актуализируется  на  государственном 
уровне,  что  отмечено  в  Государственной  национальной  программе 
«Образование»  (Украина  XXI  век),  Национальной  доктрине  развития 
образования, Белой книге национального образования Украины и др. 
Интенсификация  процессов  в  образовательном  пространстве  Украины 
акцентирует  внимание  общества  на  необходимости  непрерывного  образования 
педагогов  как  важного  условия  развития  личности  педагога  и  его  творческого 
потенциала.  Рост  уровня  профессионализма  с  учетом  накопленного  опыта  и 
личностных  изменений,  происходящих  по  мере  взросления  человека, 
обеспечивает  последипломное  образование,  продолжающееся  в  течение  всей 
профессиональной 
деятельности 
учителя. 
Непрерывность 
повышения 
квалификации  педагога  направлена  не  только  на  последовательное 
совершенствование  его  профессиональных  достижений,  обновление  знаний, 
умений, но и на развитие личностных качеств, удовлетворение индивидуальных 
образовательных  потребностей,  социальную  защиту  для  возможности  его 
успешной самореализации в процессе профессиональной деятельности. 
Инновационный 
характер 
последипломного 
образовательного 
пространства  детерминирован  возрастанием  информационных  потоков, 
внедрением новых педагогических технологий, необходимостью удовлетворения 
потребностей  личностного  и  профессионального  развития  педагогов,  в 
большинстве  случаев  не  в  полной  мере  готовых  к  внедрению  новшеств  в 
школьную  практику  и  испытывающих  определённые  затруднения  в 
профессиональной деятельности, среди которых:  

 
способность  руководить  проектной  и  исследовательской  деятельностью 
учащихся;  

 
готовность к разработке и реализации методических моделей, технологий 
и приёмов;  

 
способность  к  анализу  результатов  образовательного  процесса  и  их 
дальнейшему использованию в педагогической деятельности;  

 
готовность  к    изучению,  обобщению  и  творческому  использованию 
передового педагогического опыта.  
Указанные причины актуализируют поиск современных приёмов, методов, 
технологий не только организации, диагностики и оценивания образовательного 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
79 
процесса,  но  и  формирования  образовательной  среды  в  учреждениях 
последипломного образования. 
Вопросу 
профессионального 
развития 
педагогов 
в 
системе 
последипломного  образования  посвящены  многочисленные  исследования 
отечественных  и  зарубежных  ученых:  В. Андрущенко,  Е. Голобородько, 
А. Деркача, 
И. Зязюна, 
А. Кузьминского, 
В. Олийныка, 
Н. Протасовой, 
Т. Сорочан и других.  
Теоретические  и  практические  вопросы  создания,  моделирования, 
функционирования образовательной среды рассматриваются в трудах Г. Беляева, 
Ю. Мануйлова,  В. Панова,  Н. Селивановой,  В. Слободчикова,  И. Якиманской, 
В. Ясвина и других. 
Считаем 
целесообразным 
более 
подробно 
остановиться 
на 
технологических  аспектах  профессионального  развития  педагогов  в  системе 
последипломного образования.  
Актуальность  проблемы  развития  профессионализма  педагога  привлекает 
внимание ученых сегодня как и много лет подряд. Так, А. Бодалев делает вывод 
что профессионализм является «интегральной характеристикой индивидуальных, 
личностных  и  субъективно-деятельностных  качеств  и  рассматривается  как 
целостное  образование,  которое  дает  возможность  на  максимальном  уровне 
успешно  решать  задачи,  которые  являются  типичными  для  той  отрасли,  в 
которой работает специалист» [1, с. 137]. 
В 
научном 
наследии 
С. Дружилова 
находим 
определение 
профессионализма  как  особого  свойства  людей  систематически,  эффективно  и 
надежно  выполнять  сложную  деятельность  в  разнообразных  условиях. 
Профессионализм  не  ограничивается  высококвалифицированным  трудом  ибо 
предполагает  особое  мировосприятие  человека  и  представляет  собой 
определенное системное свойство личности [2]. 
Н.Кузьмина  раскрывает  сущность  понятия  профессионализм  как  «как 
совокупность  устойчивых  свойств  личности,  индивидуальности  специалиста, 
которые удовлетворяют требованиям профессии» [3, с. 36]. 
Анализ справочной и научно-педагогической литературы свидетельствует 
о  наличии  разных  взглядов  на  понимание  понятия  «профессионализм»,  однако 
следует  отметить,  что  общей  во  всех  определениях  есть  идея  сочетания 
деятельностной и личностной составляющей у человека любой профессии. 
Интересными  являются  положения  относительно  понимания  структуры 
профессионализма  педагога,  выдвинутые  С. Дружиловым.  В  своих  работах 
профессионализм  он  рассматривает  с  позиций  системного  подхода,  как 
динамическое  состояние  человека.  Исследования,  проведенные  учеными, 
показали,  что  происходит  изменение  структуры  профессионализма,  которая 
касается  как  состава  системообразующих  элементов  профессионализма,  так  и 
связей  между  ними.  Исходя  из  этого  положения,  он  определяет  фазы 
(экстенсивного  развития,  интенсивного  развития,  стагнации,  деградации), 
которые  характеризуют  изменение  структуры  профессионализма  [2].  Таким 
образом,  как  свидетельствуют  научные  поиски  в  области  педагогики  и 
психологии,  развитие  профессионализма  педагога  исследуется,  во-первых, 
согласно  схеме  развертывания,  становления  этого  процесса  (как  поэтапное, 
поочередное  прохождение  специалистом  определенных  периодов,  стадий,  фаз), 
во-вторых, в соответствии со структурой деятельности (постепенное появление и 
исчезновение  совокупности  способов,  приемов  работы,  детерминированных 
определенными целями). 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
80 
Развитие  педагога  как  личности  и  как  профессионала  может  быть 
реализована  двумя  путями:  произвольным  (становления)  и  целенаправленным 
(формирования).  При  управлении  этими  процессами  используют  два  вида 
воздействия:  для  становления  −  регуляцию  (воздействие  на  субъект  с  целью 
стабилизации  его  свойств,  оптимизации  функционирования,  направления 
развития  по  определенной  программе),  для  формирования  −  управление  как 
координацию усилий для достижения цели − обогащения тезауруса педагога за 
счет  усвоения  достижений  культуры  под  влиянием  направленных  действий. 
Рассматривая  в  данном  контексте  профессиональное  развитие  педагога  как 
ожидаемый 
результат 
функционирования 
системы 
последипломного 
педагогического  образования  меняется  вектор  целеполагания  от  наполнения 
знаниями  к  осмысленному  личностному  росту.  К  тому  же,  поступательное 
развитие  педагога  как  личности  и  как  профессионала  осуществляется  только  в 
ходе  практики,  когда  он  занимает  позицию  активного  субъекта  педагогической 
деятельности,  в  которой  реализуются  его  творческие  способности.  Этому 
способствуют  мобильные,  динамичные,  гибкие  формы  работы  с  педагогами  в 
системе последипломного образования.  
Таким  образом,  проанализированные  выше  мнения  ученых  относительно 
сущности  понятия  «образовательная  среда  системы  последипломного 
образования»  дают  основания  определить  основные  задачи  по  развитию 
профессионализма  педагога.  В  частности,  в  среде  системы  последипломного 
образования должно обеспечиваться: 

 
личностно ориентированный и гуманистический  подходы к её созданию 
с  учетом  партнерского  сотрудничества,  уважения  и  доверия  всех  участников 
учебно-воспитательного процесса; 

 
расширение  направлений  профессионального  развития  в  системе 
последипломного  образования:  возможность  выбора  видов  и  форм  повышения 
квалификации 
в 
соответствии 
с 
индивидуальными 
потребностями, 
способностями педагога

 
обновление  содержания 
последипломного  образования 
новыми 
методиками  и  образцами  инновационных  технологий,  ознакомление  с  ними  в 
курсовой и межкурсовой периоды повышения квалификации; 

 
создание  положительной  эмоциональной  среды,  психологического 
микроклимата; 

 
создание  новых  программ,  спецкурсов,  спецсеминаров,  тренингов  как 
научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов; 

 
развитие  рефлексивности  учителя  с  целью  лучшего  понимания 
особенностей собственной педагогической деятельности; 

 
исследовательская 
направленность 
системы 
последипломного 
образования: включение педагога в исследовательскую деятельность; 

 
направление на развитие и саморазвитие каждой личности; 

 
эффективное 
использование 
научно-методических, 
материально-
технических и кадровых возможностей образовательных учреждений региона; 

 
применение инновационных технологий обучения взрослых. 
Сопоставление    качественных  характеристик  существующих    тенденций 
развития  образования  и  развиваемых  в  настоящий  момент  инновационных  
технологий    обучения    в    информационном  пространстве  последипломного 
образования  позволяет  выделить  эффективные  образовательные  технологии 
организации  практико-ориентированной  учебной  деятельности  педагогов-

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
81 
слушателей,  имеющие  значительный  стимулирующий  и  развивающий 
потенциал. 
По типам взаимодействия между субъектами образовательного процесса и 
образовательной  средой  можно  выделить  следующие  группы  образовательных 
технологий: технологии  организации  группового  взаимодействия, технологии  
кооперативного  обучения,  технологии    организации  самостоятельной  работы 
слушателей. 
Технология  организации  групповой  деятельности  –  в  учреждениях 
последипломного  образования  основывается  на  взаимодействии  слушателей  с 
целью достижения профессионально значимого результата.  
Эффективности  ее  реализации  способствуют  некоторые  факторы,  а 
именно:  организация  коллективной  познавательной  деятельности  педагогов, 
обеспечение  позитивного  эмоционального микроклимата, четкое распределение 
функций,  осуществление  взаимодействия,  требующего  индивидуальной 
ответственности каждого, рефлексия групповой работы, предусматривающая как 
анализ результатов коллективной работы, так и самоанализ. 
Одним  из  вариантов  организации  групповой  деятельности  является 
технология  кооперативного  обучения,  подразумевающая  работу  в  малых 
группах. 
Следует отметить, что форма взаимодействия слушателей в группах может 
быть  разной:  совместно-индивидуальная,  совместно-последовательная  и 
совместно-взаимодействующая. 
Совместно-индивидуальная 
форма 
предусматривает  представление  итогов  собственной  деятельности  каждого 
участника,  которые  обсуждаются,  и  избирается  целесообразный  вариант 
(наиболее характерно для технологии организации  группового  взаимодействия). 
При  совместно-последовательной  −  результат  деятельности  каждого  участника 
является  фрагментом
,
  необходимым  для  построения  общего  ответа  (наиболее 
характерно  для  технологии    кооперативного  обучения).  Совместно-
взаимодействующая  форма  обуславливает  выбор  определенных  аспектов 
решения задачи, на основе которых принимается групповое решение. 
Технологии  организации самостоятельной работы слушателей позволяют 
стимулировать  активность,  самостоятельность,  познавательный  интерес  и 
являются 
импульсом 
к 
дальнейшему 
саморазвитию. 
Специфика 
последипломного педагогического образования позволяет разделить задания для 
самостоятельной работы на следующие группы:  
1.
 
Для  овладения  знаниями  −  работа  с  различными  источниками 
информации, учебно-исследовательская работа. 
2.
 
Для  закрепления  и  систематизации  знаний −  аналитическая  обработка 
текста,  подготовка  ответов  на  контрольные  вопросы  и  тесты,  подготовка 
сообщений  к  выступлению  на  семинарах,  заседаниях  «круглого  стола», 
конференциях, подготовка рефератов. 
3.
 
Для  формирования  умений  −  выполнение  вариативных  заданий  и 
упражнений,  решение  ситуационных  профессиональных  задач,  подготовка 
проектов  по  введению  инноваций  в  образовательный  процесс,  выполнение 
выпускной работы [5]. 
В  ряде  образовательных  технологий,  способствующих  конструктивному 
овладению ключевыми видами профессиональной педагогической деятельности 
можно  выделить:  технологии  контекстного  обучения,  технологии  обучения 
научно-исследовательской деятельности, проектные технологии.  

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
82 
Технология  контекстного  обучения,  реализующаяся  с  помощью  как 
традиционных,  так  и  инновационных  форм и  методов обучения,  подразумевает 
моделирование  не  только  предметного,  но  и  социального  содержания 
профессиональной деятельности педагога. Перемещение слушателей в плоскость 
субъектов  реальных  педагогических  ситуаций,  деловых  и  учебных  игр  (игры-
коммуникации,  игры-защиты  от  манипуляции,  игры  для  развития  интуиции, 
игры-рефлексии 
и 
пр.), 
которым 
характерны 
неоднозначность 
и 
противоречивость  возможных  решений,  а  также  их  последующий  анализ 
способствует значительному профессиональному развитию учителя. 
Технология  контекстного  обучения  состоит  из  трех  базовых  форм 
деятельности:  учебная  деятельность  с  ведущей  ролью  лекций  и  семинаров; 
квазипрофессиональная,  воплощающаяся  в  играх,  спецкурсах,  спецсеминарах; 
учебно-профессиональная (практика на базе учебных учреждений) [4]. 
Проектная  и  исследовательская  деятельности  в  силу  своих  особенностей 
позволяют обеспечивать включенность педагога в актуальную образовательную 
и  социокультурную  проблематику;  овладение  им  современным  знанием  и 
другими 
интеллектуальными 
средствами; 
адекватное 
современной 
образовательной  ситуации  профессиональное  развитие  педагога;  создание 
качественного  продукта  профессиональной  деятельности  (новое  качество 
образования учеников и выпускников школы); развитие внутреннего потенциала 
педагога. 
Использование  проектной  технологии  в  учреждениях  последипломного 
образования  как  особого  вида  интеллектуальной  деятельности,  предоставляет 
возможность  проектирования  объекта  (уровня  развития),  перспективного 
планирования,  практической  направленности,  исследовательской  работы. 
Наиболее  эффективными  зарекомендовали  себя  следующие  формы  проектных 
технологий:  описание  собственного  педагогического  опыта;  авторская 
программа  факультатива,  спецкурса  или  кружка;  методические  рекомендации 
преподавания предмета (темы); методические разработки уроков. 
Основными  идеями  исследовательского  метода  обучения  являются 
использование  научного  подхода  к  решению  педагогических  задач,  т.е. 
построение  работы  слушателей  на  логике  проведения  классического  научного 
исследования  с использованием всех методов и приемов научного исследования. 
Профессионально-личностному  развитию  педагогов  способствует  также 
использование технологии развития системного и  рефлексивного,  в  том числе  
критического
,
  мышления,    технологии    эвристического    обучения,    технологии  
продуктивного  обучения, технологии игрового моделирования. 
Технология 
развития 
критического 
мышления 
предусматривает 
рефлексивное  взаимодействие  субъектов  образовательного  процесса  на  всех 
этапах  обучения:  совместная  постановка  целей,  совместная  учебная 
деятельность,  определение  степени  достижения  запланированных  результатов 
(рефлексия).  
Следует  отметить,  что  реализация  технологии  критического  мышления  в 
работе  с  педагогами  позволяет  использовать  множество  различных  методов 
обучения  (дискуссии,  проекты,  портфолио,  кейс-метод,  круглые  столы  и  т.д.), 
обеспечивая при этом открытость и индивидуальный характер мышления.  
Применение  данной  технологии  в  учебном  процессе  учреждений 
последипломного  педагогического  образования  позволяет  организовать 
целенаправленную, 
содержательную 
деятельность, 
в 
ходе 
которой 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
83 
интеллектуальная  работа  слушателей  приводит  их  к  решению  насущных 
профессиональных проблем.  
Подбирая  и  анализируя  теоретический  материал,  сопоставляя  опыт 
собственной  педагогической  работы  и  альтернативные  точки  зрения  коллег, 
используя возможности коллективного обсуждения, они ищут и находят ответы 
на актуальные вопросы обучения и воспитания учащихся. 
Технологии   эвристического   обучения  учителей  направлены  на развитие 
продуктивных процессов мышления для предоставления педагогам возможности 
овладения новыми, более рациональными вариантами действий в нестандартных 
педагогических ситуациях. 
Наиболее  широко  применяемым  методом  эвристического  обучения 
является  метод  «мозгового  штурма»,  активизирующий  коллективную 
творческую  деятельность.  Отличительной  особенностью  его  использования 
является  проблемность  поисковой  задачи  и  возможность  выбора  различных 
вариаций  её  решения,  даже  те,  которые  гипотетически  не  могут  быть 
результативными.  Далее  следует  всестороннее  обсуждение  каждой  идеи  и 
выводы  о  целесообразности  применения  избранного  варианта.  Это  даёт 
возможность  педагогам  увидеть  множество  различных  взглядов  на  решение 
одной профессиональной задачи. 
Технология    продуктивного  обучения  предусматривает  организацию 
определенной  деятельности  слушателей,  формирующей  умения  экстери-
оризировать профессиональные знания.  
Одним  из  методов,  в  полной  мере  реализующим  идеи  продуктивного 
обучения,  является  кейс-метод.  Его  использование  в  учебном  процессе 
учреждений  последипломного  образования  дает    возможность    развивать    у 
слушателей  аналитические,  исследовательские,  коммуникативные  навыки, 
формировать  умение  анализировать    ситуацию,    планировать    стратегию,  
принимать  решение.  
С  методической  точки    зрения  кейс  −  это  специально  подготовленный 
учебный материал, который содержит структурированное описание ситуаций из 
реальной 
практики 
педагогов. 
Кейс 
представляет 
собой 
единый  
информационный комплекс,  в  котором  освещается  определенная  ситуация  в  
разных  аспектах.  
В  педагогической  практике  сложились  такие  виды  кейсов  по  способу 
приобретения исходной информации:  «полевые»   (основывающиеся   на  фактах  
из  реальной  жизни)   и «описательные»   (базирующиеся  на  выдумке  автора); 
по  определенным целями различают иллюстративные и обучающие кейсы. 
Преимущества    кейс-метода    сравнительно  с    традиционными    формами  
организации  учебной  работы  со  слушателями  заключаются  в  том,  что,  с  одной 
стороны, кейс-метод  нуждается  более  жесткой  структуризации  информации,  
а  с  другой  − создает  важную  часть  единой  информационной  базы, которая в 
дальнейшем может использоваться педагогами [6]. 
Использование 
технологии 
игрового 
моделирования 
позволяет 
максимально  приблизить  учебный  процесс  учреждения  последипломного 
образования не только к реальным условиям взаимодействия субъекта и объекта 
деятельности, но и к условиям практического взаимодействия между педагогами.  
Целостное  представление  проблемы,  формирующееся  в  ходе  деловой 
игры, становится базовым для общей дискуссии и понимания ее многогранности. 
Происходит  приобретение  не  столько  фактического  знания,  сколько  умения 
согласовывать действия при решении проблем 

                                                                                                           
 
                                                                 
 
                                                                     Хабаршы 
№1- 2015ж.
 
 
84 
Проведение  деловой  игры  подразумевает  не  только  совместное 
воссоздание реальных педагогических ситуаций, но и наполнение их содержания 
определёнными ролями всех участников. В дальнейшем каждый из них, исходя 
из  выбранной  ролевой  позиции,  анализирует  внешние  и  внутренние  факторы, 
определяют  пути  разрешения  проблемы,  прогнозируют  дальнейшее  развитие 
событий.   
Рассмотрев  некоторые  педагогические  технологии,  следует  отметить 
многовекторность 
их 
направлений 
в 
контексте 
личностного 
и  
профессионального развития педагога.  
Использование  инновационных  технологий  в  учебном  процессе 
учреждений последипломного образования, с нашей точки зрения, способствует 
определению  и  четкому  осознанию  собственных  убеждений  каждого  учителя. 
Это  способствует    повышению  уровня  эффективности  его  дальнейшей 
профессиональной  деятельности,  осознанию  степени  взаимного  влияния 
участников  учебно-воспитательного  процесса,  осмысленному  использованию 
опыта своих коллег, нивелированию стереотипов педагогической деятельности и 
формированию 
личностной 
мотивации 
педагога 
к 
дальнейшему 
профессиональному развитию. 
 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   40
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет