Қазақстан республикасының білім жəне ғылым министрлігіPdf көрінісі
бет1/4
Дата18.03.2017
өлшемі0,72 Mb.
#10054
  1   2   3   4

1

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. СƏТБАЕВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ

УНИВЕРСИТЕТІ

Ақпараттық жəне телекоммуникациялық технологиялар институты

Ақпараттық технологиялар кафедрасы

   Б.І.Жұмағалиев

      М.А.Сыдыбаева

      П.ОралханWeb технологиялары

студент пəнінің оқу-əдістемелік кешені

(5B070300 “Ақпараттық жүйелер”  мамандығы)

Алматы 2012

2

Құрастырғандар:  Жұмағалиев Б.І., тех.ғыл.канд., ТК кафедрасы профессоры.

 Сыдыбаева М.А., ТК кафедрасының оқытушысы.

 Оралхан П., ТК кафедрасының оқытушысы.

Қ.И.Сəтбаев  атындағы  ҚазҰТУ  студенттеріне  арналған 5В070400 “Есептеу

техникасы жəне бағдарламалық қамтамасыз ету” (бакалавр)   мамандығы үшін

«Web технологиялары” пəні бойынша пəнінің оқу-əдістемелік кешені. –Алматы

Қ.И.Сəтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2011. – С.1 -136

Аңдатпа: Студенттің пəндік оқу-əдістемелік кешені (СП ОƏК) белгілі бір

курстың  концепциясын  анықтайтын  құжат  болып  табылады. Оқу-əдістемелік

кешенді типтік  бағдарламалар  негізінде  тьютор дайындайды, ол баспаханалық

əдіспен  басылып  шығарылып  несиелік  жүйе  бойынша  оқитын  студенттерге

арналады. Оқу-əдістемелік кешен студенттерге пəнді оқытуды бастамас бұрын

алдын  ала  тапсырылады  жəне  ол  пəннің  оқу  бағдарламасынан (Syllabus),

курстың тақырыптық жоспарынан, студенттердің өздік жұмыстарына арналған

тапсырмалар  жүйесінен  жəне  пəн  бойынша  есеп  беру  жұмыстарын  орындау

кестесінен тұрады.

Осы оқу əдістемелік кешеннің ерекшелігі оқыту кезеңінде тақырыптарды

уақытымен  жəне оқу түрлеріне бөлген  жəне бақылау сұрақтары берілген дəріс

конспектілері жəне дəрістен тыс уақыттағы, зертханалық жұмыстарға арналған

тапсырмалар, СӨЖ  жəне  СОӨЖ (студент  пен  оқытушының  өздік  жұмысы)

түрінде мəліметтер келтірілген

Cурет –

Кесте –


Библ. 9 атау

Рецензент, Абдолдина Ф.Н..,т.ғ.к.,  «ЖжЖПҚ»кафедрасының доценті

   © Қ.И.Сəтбаев атындағы

 Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2012ж.


3

1. SYLLABUS – ПƏНІНІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

1.1 Оқытушылар жөнінде деректер:

Дəріс жүргізуші оқытушы

Жұмағалиев Б.И., профессор, тех.ғыл.канд.;

Сыдыбаева М.А.,  аға оқытушы;

Оралхан П., оқытушы.

Байланыс түрі: кафедра телефоны

Кафедра телефоны (байланыс ақпараты): 2577196

          Кафедрада болу уақыты. Сабақ кестесіне байланысты.1.2 Пəн туралы мəліметтер:

Пəн атауы «Web технологиялары”

Кредит саны 4

Өткізу  орны: Ақпараттық  технологиялар кафедрасының  компьютерлік

зертханалары.

Кесте 1

Оқу жоспарының көшірмесі

Бір аптадағы академиялық сағаттар

Курс

Семестр


Кр

ед

иттер

Дəрістер  Зерт.

сабақтар

Тəжірибелік

саб.

СӨЖ*


СМӨЖ* Барлығы

Бақыл


ау

түрі


1 2 3 4

5

67

8

910

3 6 4 2


1

1

44

12

емтихан

1. 3 Пререквизиттер: «Web технологиялары”  пəнінің алдында оқылуға

тиісті пəндер (мамандықтың жұмыстық оқу жоспары бойынша пəндер тізімі).

«Web технологиялары”  пəні  студенттердің «Ақпараттану», «Интернет

программалау», «Программалау  технологиясы», «Объектті  бағытталған

программалау» пəндерін оқу кезінде алынған білімдеріне негізделеді.

1.4 Постреквизиттер: оқытылатын  пəннің  білімі  қолданылатын  пəндер

тізімі (мамандықтың жұмыстық оқу жоспары бойынша).

Берілген  пəнді  оқу  кезінде  алынған  білімдерге  сүйеніп  оқытылатын

пəндер: «Компьютерлік  тораптар», «Ақпараттық  жүйелердік  программалық

қамтамасы», сонымен қатар ЖОО (жоғарғы оқу орны) кеңесімен орнатылатын

пəндер.


1.5 Пəнді оқытудың мақсаты

«Web технологиялары”  пəнін  оқытудың  мақсаты  Интернет  ортасында

қазіргі  заманғы  технологияны  пайдаланып, Интернетті  функционалдау  жəне

үрдістерін  ұйымдастыру  жəне  қосымшаларды  жобалау  əдістерін  игеру  болып

табылады.

«Web технологиялары”  пəнін оқу барысында студенттер:4

- ақпаратты өңдеу технологияларын жəне Интернетті функциональдауды,

ұйымдастыру үрдістерін білулері тиіс;

- қазіргі 

заманғы WEB технологиясы 

негізінде 

программалық

қосымшаларды құра  алулары тиіс;

- қазіргі  заманғы  перспектива  мен WEB –программалаудың  даму

тенденциясын елестете білулері тиіс.1.6. Тапсыралардың  тізімі  мен  түрлері  жəне  оларды  орындау

графигі:

- тапсыралардың  тізімі  мен  түрлері (курстық  жобалар (жұмыстар)

тематикасы, есептеу-графикалық  тапсырмалар, типтік  есептемелер  жəне  т.б.

тізімдері);

- ұсынылатын əдебиеттер тізімі;

- орындау уақыттары;

- бақылау  формалары (тесттер, экспресс-сұрау, отчет, реферат, баяндама

жəне т.б.).

График  төменде  көрсетілген  форма (кесте2) бойынша  тьютормен

құрастырылады  жəне  оқу  семестрінің  басынан  білім  алушылар  назарына

жеткізіледі.

Кесте 2

Тапсырмалар түрлері жəне оларды орындау мерзімі

Бақылау

түрі

Жұ-

мыс

түрі

Жұмыстың

тақырыбы

Ұсынылатын  əдебиетке

беттерін 

көрсету

арқылы сілтемелеу

Тапсыру

уақыты

Ағымдық


бақылау

З1

WEB-серверiменөзара байланыс

6нег[70-103], 9қос. [5-59].

1 апта

Ағымдық


бақылау

ТС1


Интернеттегі

адрецация

3нег.[371-468], 4нег.[225-

280].


1 апта

Ағымдық


бақылау

З2

  Қолданушыныңидентификациясы

6нег[70-103],

9қос. [5-59],

12 қос.[183-190].

2 апта

Ағымдық


бақылау

ТС2


HTTP

хаттамаларының

əдістері

3нег.[371-468], 4нег.[225-

280].

2 апта


Ағымдық

бақылау


ӨЖ

СӨЖ 


тақырыбы

бойынша


1нег[596-665], 2нег[22-41

3 апта


Ағымдық

бақылау


З3

WEBресурстарына

қолдау

6нег[70-103], 9қос. [5-59],12 қос.[183-190].

4 апта


Ағымдық

бақылау


ТС3

Бағыттауыштар

3нег.[371-468], 4нег.[225-

280].


4 апта

Ағымдық


бақылау

З4

Қолданушы тіркелуібар  WEB-қосымшасы

6нег[70-103], 9қос. [5-

59],12 қос.[183-190].

5 апта


Ағымдық

бақылау


ӨЖ

СӨЖ 


тақырыбы

бойынша


1нег[596-665], 2нег[11-

20], 13нег[21-35].

6 апта

Ағымдық


бақылау

ТС4


Web – сервистері

хаттамалары

3нег.[371-468], 4нег.[225-

280].


6 апта

5

Ағымдық


бақылау

З5

Ақпаратты қорғауэлементі бар WEB-

қосымшасы

9нег[138-170], 9қос. [5-

59],12 қос.[183-190].

7 апта

Ағымдық


бақылау

АБ

3нег.[371-468], 4нег.[225-280].

8 апта


Ағымдық

бақылау


ТС5

Клиенттік

программалау

3нег.[371-468], 4нег.[225-

280].

9 апта


Ағымдық

бақылау


З6

Мəліметтер база

сервері бар WEB-

қосымшасы

9нег[138-170], 9қос. [5-

59],12 қос.[183-190].

10 апта

Ағымдық


бақылау

ӨЖ

СӨЖ тақырыбы

бойынша


1нег[596-665], 2нег[22-41  11 апта.

Ағымдық


бақылау

З7

Ақпаратты қорғауэлементтері бар WEB-

қосымшасы

6нег[70-103], 9қос. [5-

59],12 қос.[183-190].

12 апта.

Ағымдық


бақылау

ТС6


Серверлік

программалау

3нег.[371-468], 4нег.[225-

280].


13 апта

Ағымдық


бақылау

З8

Мәліметтер базасы

сервері  бар WEB-

қосымшасы.

Мәліметтер  базасын

құру және енгізу.

6нег[70-103], 9қос. [5-

59],12 қос.[183-190].

14 апта.


Аралық

бақылау


АБ

1нег[596-665], 2нег[11-

20, 110-126], 6нег[15-32],

13нег[21-35]. 3қос. [128-

184].

15 апта.


Қортынды

бақылау


Емтихан

1. Бақылау  түрлері  реттік  нөмерлері  көрсетілген  ағымдық  жəне  аралық

болып  құралады. Бір  апта  ішінде  бақылаудың  екіден  көп  түрін  жобалауға

болмайды.

2. Жұмыс  түрлеріне  зертханалық, семестрлік  жұмыстар, коллоквиумдар,

рефераттар, отчеттер, баяндамалар жəне т.б. жатады.

3. Жұмыс тақырыбы көрсетілген кезде сөздердің қысқартылуы болмайды.

4. 4-ші  бағананы  толтыру  кезінде  əдебиеттің  реттік  нөмерін  көрсету

қажет  жəне  тік  жақшаларда  беттердің  нөмерін  көрсету  керек. (Мысалы,

1нег[10-13]).

5. 5-ші бағанада балдар бүтін сандармен көрсетіледі.

1.7 ƏДЕБИЕТ ТІЗІМДЕРІ

Негізгі əдебиет

1. Петров В.Н.Информационные  системы.Учебник. СПб:Издательство

"Питер",2002.

2. Прохоров А.Н. Интернет: как  это  работает.- СПб:БХВ-

Петербург,2004.

3. Филимонов А.Ю. Протоколы Интернета.- СПб:БХВ-Петербург,2003.

4. Найк Д. Стандарты  и  протоколы Интернета. Пер. с англ.-М.:1999.


6

5.  Ганеев Р.М. Проектирование  интерактивных WEB-приложений. М.:

2001.

6. А. Павлов.CGI-программирование: учебный  курс. .- СПб:Питер, 2000.7. А.В.Картузов, Д.В.Николенко.Программируем на  языке Java: краткий

курс.- СПб:Наука и техника,2001.

8. Ливингстон  Д., Белью  К., Браун  М. Perl 5. Web  -  профессионалам:

Пер. с  англ. - К.: Издательская  группа  BHV, 2001.

9. Косентино  К. РНР. Web  -  профессионалам: Пер. с  англ. - К.:

Издательская  группа  BHV, 2001.

10. Э.Кингсли-Хью,К.Кингсли-Хью.JavaScript1.5.Учебный  курс.-

СПб:Питер, 2001.

11. Бишоп Д., Java 2. Питер, 2002

12. Д. Вебер, Технология  Java в  подлиннике: Пер. с  англ.-СПб.: БХВ-

Петербург, 2000.

13. В.Г.Олифер,Н.А.Олифер. Компьютерные  сети.Учебник.-  СПб:Питер,

1999.

Қосымша əдебиет

1. КузнецовС.Д. РНР 4.0. Руководство пользователя.-М.: Майор, 2001.

2. Дунаев В.В. Сам себе Web-дизайнер. СПб.: Арлит. 2002.

3.   Леонтьев  Б. Web-дизайн: Хитрости  и  тонкости: -М.: Познавательная

книга плюс,     МиК, 2001.

4. Будилов В.А. РНР 5. Экспресс-курс.-СПб: БХВ-Петербург, 2005.

5. Андерсон  Э. Macromedia Flash MX 2004. Пер. с  англ.-М.: НТ  Пресс,

2003.


6. Николенко Д.В. Практические занятия по JavaScript. СПб.: 2002.

7. Гультяев А.К., Машин В.А. Уроки WEB-мастера. СПб.: 2002.

8. Ахромов  Я.В. Технологии Web-дизайна  и Flash-технологии. Серия

«Высшее образование», Ростов н/Д: Феникс, 2004.

9. Жумагалиев Б.И. Лабораторный  практикум по интернет-технологиям.

Учебное    пособие. Алматы: ААЭиС. 2003.

10.Дейтел 

Х.М., Дейтел 

П.Д., Сантри 

С.И. «Технологии

программирования на Java», 2003.

11.Питер  Вейнер. Языки  программмирования Java и JavaScript, ЛОРИ,

1998.

  12.Шкрыль  А.А. РНР-это  просто.Программируем  для  WEB-сайта.-Спб:БХВ-Петербург,2006.

13.Успенский  И.В. Интернет  как  инструмент  маркетинга. - СПб:БХВ-

Петербург,1999.

1.8 Білімді бақылау жəне бағалау. Қ.И.Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық

техникалық  университетінің  барлық  курс  пен  барлық  пəндері  бойынша

студенттердің  білімін  тексеруде  рейтингтік  бақылау  қолданылады. Балдық-

рейтингтік  жүйеде  іске  асырылатын  білімді  бағалау  туралы  мəліметтер

бақылаудың барлық түрі көрсетілетін шкала түрінде беріледі.


7

Мамандық  бойынша  оқу  жұмыс  жоспарына  енгізілген  əрбір  пəннің

рейтингі қорытынды бақылауға тəуелсіз 100 балдық шкаламен бағаланады.

Əрбір  пəнге  келесі  бақылау  түрлері  белгілеаптаі: ағымдық  бақылау,

аралық бақылау, қорытынды бақылау.

Ағымдық бақылау түріне: бақылау жұмысы, реферат, семестрлік

тапсырма, коллоквиум, зертханалық жұмыстарды орындау жəне басқалар

жатады. Қорытынды бақылау түріне байланысты бақылау түрлерінің балдық

көрсеткіштері қолданылады (3- кесте). Емтихан ауызша түрде тапсырылады.

Кесте 3

Бақылау түрлеріне қарай рейтингтік балдарды бөлу

Нұсқаулар

Қорытынды бақылау

түрі


Бақылау түрлері

Пайыз %


Қорытынды

бақылау


100

Аралық бақылау

100

1.

ЕмтиханАғымдық бақылау

100


Ағымдық  бақылаудың  қорытындысын  өткізу  мерзімі  пəн  бойынша  оқу

процесінің  күнтізбелік  кестесімен  белгілеаптаі (4-кесте). Ағымдық  бақылау

саны  пəннің  оқу-əдістемелік  кешенінде  көрсетілген  пəннің  мазмұнымен  жəне

оның көлемімен анықталады.Кесте 4

«Web технологиялары”  пəні бойынша

бақылаудың барлық түрлерін өткізу бойынша күнтізбелік кестесі

Апта


1

2

34

5

67

8

9 10 11 12 13 14 15Апталық

бақылау


саны

2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1  1 1 1

Бақылау

түрлері


З1

ТС

1З2

 Ө

ЖТС

2

З3ТС

3

З4 Ө

Ж

ТС4

З5 АБ ТС


5

З

6Ө

Ж

З7 ТС6

З8 АБ


Бақылау түрлері: З – зертханалық жұмыс; ӨЖ - өздік жұмыс; АБ – аралық

бақылау, тәжірибелік сабан-ТС;

Студент  жалпы ≥30 рейтинг балы есебімен қорытынды бақылауға

жіберіледі. Қорытынды бақылауға ≥ 20 балл жинаған жағдайда ғана өткізілді

деп есептеліаптаі. Пəннің қорытынды бағасы шкала бойынша  (5-кесте)

анықталады.Кесте 5

Студенттердің білімдерін бағалау

Баға


Əріптік

эквивалент

Рейтингтік балл

(пайзбен


%)

Балмен


А

95-100


4

Өте жақсы

А-

90-94


3,67

8

В+

85-893,33

В

80-843,0

Жақсы


В-

75-79


2,67

С+

70-742,33

С

65-692,0

С-

60-641,67

D+

55-591,33

Қанағаттанарлық

D

50-54


1,0

Қанағаттанарлықсыз

F

0-49


0

1.8. 1 1-ші  модул  бойынша  бақылау  жүргізуге  арналған  сұрақтар

тізімі

1. Интернеттің негізгі тапсырмалары қандай?

2. Клиенттік

компьютерлердің,

серверлерлік-компьютерлерінен

айырмашылығы қандай?

3.   Клиенттік қосымшалардың серверліктен айырмашылығы қандай?

4.   Интернет желілер иерархиясы қандай?

5.   Провайдерлер желілері қалай қосылады?

6. Интернетте  қандай коммуникациялар моделі қолданылады?

7. Интернетте интерактивті термині нені білдіреді?

8. Интернет желісінде байланыс қалай ұйымдастырылады?

9. Интернет  желісіаптае  байланысты  ұйымдастырудың  технологиялық

шешімі қандай?

10.Интернет желісінде  WEB-серверінің ролі қандай?

11.Интернетте клиент-сервер технологиясы қалай ұйымдастырылады?

12.Интернет желісінде  прокси-серверінің ролі қандай?

13.Интернеттегі кэштеу операцисының мəні аптае?

14.Интернетте ақпаратты іздеу қалай ұйымдастырылады?

15.Интернетте іздеу жүйесінің жұмыс механизімі қандай?1.8. 2 2-ші  модул  бойынша  бақылау  жүргізуге  арналған  сұрақтар

тізімі

1. Интернеттің негізгі қызметтері қандай?

2. E-mail қызметінің жұмыс механизмі қандай?

3. FTP қызметінің жұмыс механизмі қандай?

4. Интернетте ақпаратты қорғау калай іске асады?

5. Интернетте сандық таңбаны қорғау қалай жүзеге асады?

6. Интернетте қолданушы идентификация механизмі қалай жүзеге асады?

7. Cookie негізінде идентификациялау механизімі қалай жұмыс істейді?

8. Интернетте  қолданбалы  қосымшаны  құрудың  негізгі  технологиялары

қандай?


9. DHTML технологиясының тағайындалуы қандай?

10. Интернеттің  қолданбалы  қосымшалары  үшін FLASH мүмкіншіліктерін

қалай қолдануға болады?


9

11. Клиенттік  технологияларында  интернет-қосымшасын  құрудың  негізгі

технологиялары қандай (қалың клиент)?

12. Серверлік  технологияларда  интернет –қосымшасын  құрудың

технологиялары қандай (жұқа клиент)?

13. CGI жəне ISAРI серверлік спецификацияларының негізі сипаттамалары

мен айырмашылығы қандай?

14. e-business, e-goverment, e-learning бойынша интернет-шешімдер

функциясы мен тағайындалуы қандай?

15. Интернеттің қарқынды даму бағыты қандай?1.8.3 Аралық аттестаттауға арналған сұрақтар тізімі

1. Интернетте глобальді желі қалай орнатылған?

2. Интернетте клиент-серверлік архитектура.

3. Интернет қызметін жеткізушілер.

4. Провайдерлер желісі.

5. Əртүрлі деңгейдегі провайдерлер желісінің сипаттамалары.

6.  Интернеттегі  Pull-  жəне  Push-  моделдер  коммуникацияларының

мағынасы қандай?

7. "Соңғы  мили" –ді өңдеудің технологиялық шешімі қандай?

8. Қазіргі заманғы модемдердің сипаттамалары.

9. Интернет  желісіндегі DSL-технологияларына  қол  жеткізу  сипаттамасы

қандай?


10. Интернет желісіндегі ISDN -технологияларына қол жеткізу сипаттамасы

қандай?


11. Интернет  желісіндегі  АDSL- -технологияларына  қол  жеткізу

ерекшеліктері қандай?

12. CGI технологиясы, өңделудің принциптері.

13. Интернет желісіндегі прокси-серверлердің ролі қандай?

14. Интернетте скрипт-программаны қалай түсінесіз?

15. Интернеттегі серверлерден ақпаратты жүктеу қалай жүзеге асады?

16. Интернеттегі  іздеу  жүйесінде WEB-ресурстарын  индексациялау  қалай

жүзеге асады?

17. Керекті ақпаратты іздеу сұранысы қалай қалыптасады?

18. SMTP жəне POP3  серверлерімен клиенттер қалай өзара əрекеттеседі?

19. FTP  серверлерімен клиенттер қалай өзара əрекеттеседі?

20. Интернеттегі  ақпарат  алмасу  кезіндегі  растау  (идентификация),

аутентификациялау, құпиялылық (конфиденциальност) түсінігі.

21. Расталған  қолданушы  үшін cookies жəне   sessions механизмдерін

қолдану.

22. FLASH-те ActionScript тілі  көмегімен  интерактивтілік  қалай  жүзеге

асырылады?

23. PHP, Java, JavaScript негізінде  Интернет  жобаларын  технологиялық

шешу ерекшеліктері қандай?

24. CGI жəне ISAРI технологияларының артықшылықтарымен кемшіліктері.

25. Интернеттің даму қарқыны.


10

 1.9 Курстың саясаты мен процедурасы

Студенттер  міндетті  түрде  сабаққа  қатысу  керек. Сабақты  жіберген

жағдайда (дəлелді  немесе  дəлелсіз  себеппен) студенттер  оқудан  тыс  уақытта

сабағын  өтейді. Зертханалық  жұмысқа  тапсырманы  студент  алдыңғы

зертханалық жұмысты тапсырған жағдайда алады. Студент бақылаудың барлық

түрлерін тапсырған жағдайда қорытынды бақылауды тапсыруға жіберіледі.2 НЕГІЗГІ ТАРАТЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДАР МАЗМҰНЫ

2.1 Курстың  тақырыптық  жоспары кесте  түрінде  құралады, онда

тақырыптар  аты  жəне  алдын-ала  қарастырылған  əрбір  тақытып  үшін

академиялық сағат саны көрсетіледі.

Кесте 6

Курстың тақырыптық жоспары

Академиялық сағат саны

Тақырып аты

Дәріс 


Зертханал

ық

саб.Тәжірибелі

к саб.


СОӨЖ 

СӨЖ


1

2

34

5

61. Интернет 

технологиялар

негіздері.

2

11

4

42. Интернеттің

коммуникациялау модельдері.

2

1

14

4

3. Қолданушының  Интернеткеқосылуын ұйымдастыру.

2

11

4

44 Интернет 

тораптарына

қосылу технологиялары.

2

11

4

45. Интернеттегі WEB

серверлері.

2

1

14

4

6. WEB ресурстарын  алутехнологиялары.

2

11

4

47. Интернеттен іздеу

технологиялары.

2

1

14

4

8.Интернет сервистері.

Электрондық почта.

2

1

14

4

9.Интернетқызметтері.

Файлдармен алмасу.

2

1

14

4

10.Интернетте ақпараттарды

қорғау.


2

1

14

4

11. Интернеттегі қолданушыларидентификациясы.

2

11

4

412. Интернет  қосымшаларын

құру технологиялары.

2

1

14

4

13.Интернеттің қолданушы

қосымшарын

құру

технологиялары.2

1

14

4

14.Интернеттіңсерверлік

қосымшаларын

құру

технологиялары.2

1

14

4


11

15. Интернет

технологияларының

даму


қарқыны.

2

11

4

4БАРЛЫҒЫ:

30

1515

60

60
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет