Бағдарламасы 2021-2022 оқу жылына арналған Мектептегі оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдемелербет4/7
Дата25.02.2022
өлшемі185 Kb.
#26401
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Мектептегі оқыту мен бағалау 5 КР. 2 к.к.б силлабус 2021-2022 Канапиной С.Г.

8 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

 1. Орта білім мазмұнын Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі негізнде жаңарту. /Әдістемелік құрал. – Астана: Ы.Алтынсарин ат.ҰБА, 2014. -43 б.

2.Бастауыш мектепте оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау жүйесін еңгізудің әдіснамалық және оқу-әдістемелік негіздері/Әдістемелік құрал-Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА.2015. -58 б.

 1. Камалова С.Т. Сыныпта оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау: оқу-әдістемелік құрал. –Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы. 2014. -44 б.»

 2. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся. Методическое пособие. –Астана: Националльная Академия образования им. Ы. Алтынсарина. 2013. -80 с.

 3. Айтпукешев А.Т., Кусаинов Г.М, Сагинов К.М. Оценивание результатов обучения. Методическое пособие. –Астана: Центр педагогического мастерства. 2014. 108 с.

 4. Звонников В.И. Современные средства оценивания результатов образования: уч.пособие для студентов вузов. –М.: Академия, 2009. -224с.

 5. Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. –М.:Знание,1980. -96 с.

 6. Костылев Ф.В. Учить по-новому: нужны ли оценки-баллы: книга для учителя. –М.: ВЛАДОС, 2000. -104 с.

 7. Красноборова А.А. Критериальное оценивание в школе: учебное пособие. –Пермь: Перм.гос.пед.ун-т, 2010. -84 с.

 8. Матвеева Е.И., Панькова О.Б. и др. Критериальное оценивание в начальной школе. –М.:Вита-Пресс, 2012. -168с.

 9. Концепция внедрения системы критериального оценивания учебных достижений учащихся Автономной Организации Образования «Назарбаев Интеллектуальные школы». –Астана: АОО НИШ, 2013. -6 с.

 10. Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған критериалды бағалау бойынша нұсқаулық: Оқу-әдіст. құрал /«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ /О.И.Можаева, А.С.Шилибекова, Д.Б.Зиеденованың редакциясымен. - Астана, 2016. - 48б.

 11. Руководство по критериальному оцениванию для учителей начальной школы: Учебно-метод. пособие /АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» /Под ред. О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой, Д.Б.Зиеденовой. - Астана, 2016. - 48 с.

 12. Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. Ата-аналарға арналған ақпарат. –Астана. 2016. 11 б.

 13. Шакиров Р.Ф. Оценка учебных достижений учащихся. Методическое руководство. – Бишкек, 2012.- 87 с.

 14. 15. Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе [Мәтін] / В. Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс. – 10-басылым. – Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 608 бет.

 15. 16. Тер-Минасова С. Г. Тіл және мәдениетаралық коммуникация [Мәтін] / С.Г. Тер-Минасова. – Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 320 бет.

 16. 17. Пинкер Стивен. Тіл – инстинкт: тіл мен сана туралы жаңа ғылым [Мәтін] / Стивен Пинкер. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 386 бет.

 17. 18.Янсон Т. Тіл тарихы: Кіріспе [Мәтін] / Т. Янсон. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 244 бет.

Қосымша1.Бейнбриж Ж. Медиа және журналистика: теория мен практикаға жаңа көзқарас [Мәтін] / Ж. Бейнбриж, Н. Гок, Л. Тайнан. – 3-басылым. – Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 592 бет.

2.Ли Энн Пек. Медиа этика. Жас мамандарлың тәжірибесінен [Мәтін] / Ли Энн Пек, Гай С. Рил. – 2-басылым. – Алматы: Ұлттық аударма бюросы, 2018. – 304 бет.

3.Мұғалімге арналған нұсқаулық. Екінші (негізгі) деңгей.- Астана. НЗМ. -2013. -248 б.

4.Мұғалімге арналған нұсқаулық. Үшінші (негізгі) деңгей.- Астана. НЗМ ДББҰ. 2012.-304 б.

5.Мұғалімге арналған нұсқаулық «Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау». –Астана. НЗМ. 55 б., 107 б.

6.Роберт Родман, Нина Хайамс Аудармашылар:М.Жаңабекова, Б.Мизамхан,Ұ.Ісләмова Тіл біліміне кіріспе 10- басылым. Баспасы: W. W. Norton & Company, 2014 ж. 624 бет 1. Вертьянова А.А. Технология критериального оценивания образовательных достижений учащихся. Учебно-методическое пособие. – Пермь, 2014

 2. Көкіжанова Г.К. Оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау білім сапасын басқарудағы негізгі критерий . /ж. Педагогика,  2009. -№2. -45-51б.

 3. Утегенова Б.М., Онищенко Е.А. Формативное оценивание: само- сзаимооценивание. –Астана.: АОО НИШ. -2015. – 63 с.

 4. Жиынтық бағалау бойынша жиі қойылатын сұрақтарға жауап [Электронный ресурс] / «Kүнделік (Kundelik)» ЖШС YouTube ресми арнасы. – Қолжеткізу тәртіптемесі:https://www.youtube.com/watch?v=_xTeg4EmFvs

 5. Қалыптастырушы бағалау бойынша жиі қойылатын сұрақтарға жауап [Электронный ресурс] / «Kүнделік (Kundelik)» ЖШС YouTube ресми арнасы. – Қолжеткізу тәртіптемесі: https://www.youtube.com/watch?v=uZqzXfRsA2s

 6. 1-бөлім:"Күнделік" жүйесіне кіру. Мектеп профилі. Пәндер. Баға түрлері[Электронный ресурс] / «Kүнделік (Kundelik)» ЖШС YouTube ресми арнасы. – Қолжеткізу тәртіптемесі: https://www.youtube.com/watch?v=oDDgaH-RUYg

 7. 6-бөлім: Журналдар [Электронный ресурс] / «Kүнделік (Kundelik)» ЖШС YouTube ресми арнасы. – Қолжеткізу тәртіптемесі: https://www.youtube.com/watch?v=lzwiT_2Vv4M

 8. 10-бөлім: Оқушының және ата-ананың профилдері. Қолдау порталы [Электронный ресурс] / «Kүнделік (Kundelik)» ЖШС YouTube ресми арнасы. – Қолжеткізу тәртіптемесі: https://www.youtube.com/watch?v=BkJ7_JW-1VU

 9. Кохаева Е.Н. Формативное (формирующее) оценивание: методическое пособие / Е.Н. Кохаева. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2014. – 66 с.

 10. 2. Формативное оценивание в начальной школе. Практическое пособие для учителя/ Сост. О. И. Дудкина, А. А. Буркитова, Р. Х. Шакиров. – Б.: «Билим», 2012. – 89 с.

 11. Система критериального оценивания учебных достижений учащихся. Методическое пособие. – Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2013.–80с.

 12. Білім алушылардың жетістіктеріне жиынтық бағалау жүргізу туралы 5- ші сынып мұғалімдеріне көмек ретінде әдістемелік ұсынымдар. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2017. – 85 б. // Методические рекомендации в помощь учителям 5-х классов по проведению суммативного оценивания достижения обучающихся – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2017. – 85 с.

 13. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар және үйде оқытылатын балалардың оқу жетістіктерін бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдар. Әдістемелік құрал. – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА, 2017. – 88 б. // Методические рекомендации по оцениванию учебных достижений детей с особыми образовательными потребностями и детей, обучающихся на дому. Методическое пособие. – Астана: НАО имени И. Алтынсарина, 2017. – 88 с.

 14. Руководство по критериальному оцениванию для учителей основной и общей средней школ: Учебно-метод. Пособие. / Под ред. О.И.Можаевой, А.С.Шилибековой, Д.Б.Зиеденовой. – Астана: АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2016. - 56 с.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет