БАҒдарламасы бағдарлама жобасын wwf-тің Ресей бөлімшесі дайындағанPdf көрінісі
бет5/5
Дата30.12.2016
өлшемі2,06 Mb.
#773
1   2   3   4   5

ПАЙДАЛЫНЫЛҒАН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

МҚАШ


 

(ГЗОХ) – Мемлекеттік Қорықтық Аңшылық Шаруашылық 

ГАЖ (ГИС) – Гео-ақпараттық жүйе 

МТР (ГПР) – мемлекеттік табиғи резерват 

МБ (ГУ) – мемлекеттік басқару 

ҒЭҚ (ГЭФ) – Ғаламдық Экологиялық Қор 

РҒА ҚШБ (ДВО РАН) – Ресей Ғылым Академиясының Қиыршығыс бөлімшесі 

ЕХАҚ (ЕАЗА) – Еуропалық хайуанатар бақтары және Аквариумдар Қауымдастығы 

ТҒН (ЕНО) – табиғи ғылыми негіздеме 

ЕО (ЕС) – Еуропалық Одақ 

ЕАХАҚ  (ЕРАЗА)  –  Еуро-Азиялық  хайуанаттар  бақтары  және  Аквариумдар 

Қауымдастығы 

ІБА (ИББ) – Іле-Балқаш атырауы 

РҒА  ЭЭМИ  (ИПЭЭ  РАН)  –  Ресей  Ғылым  Академиясының  Экология  және  Эволюция 

Мәселелері Институты 

ОАШК  (КЛОХ)  –  Орман  және  аң  шаруашылығы  комитеті  (бұрын  ауыл 

шаруашылығының Министрлігіне қарған, қазір ҚО және СРМ қарамағында)  

ҚҰГҚ (КНГО) – Қазақ Ұлттық Географиялық Қоғамы 

ҚХР (КНР) – Қытай Халық Республикасы 

МОТ (КОТ) – Маңызды орнитологиялық территориялар 

ІҚМ (КРС) – ірі қара малы 

ХТҚО (МСОП) – Халықаралық табиғатты қорғау Одағы 

(МООС РК) – Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны Қорғау Министрлігі қазіргі 

кезде ҚО және СРМ, ОАШК осыған кірген 

ҚО және СРМ (МОСиВР) қоршаған орта және су ресурстар Министрлігі 

БҒМ (МОН) – Білім және Ғылым Министрлігі 

МҚМ (МРС) – ұсақ қара мал 

АШМ (МСХ) – Ауыл Шарушылық Министрлігі 

ЕҚТА (ООПТ) – ерекше қорғалатын табиғи аумақтар 

ҮТҰ (НПО) – үкіметке тәуелсіз ұйым 

КГБ (ПМГ) – кіші гранттар бағдарламалары 

ӨБ (ПО) – өндірістік бірлестік 

БЖ (ПУ) – Басқару Жобасы 

ҚБО және «Терра» ГАЖ (ЦДЗ и ГИС «Терра») – қашықтықтан бақылау Орталығы және 

«Терра» ГАЖ 

БҰҰДБ (ПРООН) – Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму Бағдарламасы 

ОАӨЭО (РЭЦ ЦА) – Орталық Азияның Өңірлік Экологиялық Орталығы 

СИТЕС (СИТЕС) – жойылып кету қаупі төнген фауна мен флораның жабайы түрлерінің 

халықаралық конвенциясы  

БАҚ (СМИ) – бұқаралық ақпарат құралдары 

СУАР – Синьцзян-Ұйғыр автономиялық ауданы 

ЮНЕП – БҰҰ қоршаған ортаны қорғау Бағдарламасы 

 

 


 

42 


ҚОСЫМШАЛАР: 

 

1  Қосымша.  Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  Министрлігінің 

География Институтының шолуы. 2  Қосымша.  Қашықтықтан  бақылау  Орталығы  ЖШС  және  ГАЖ  «Терра»-ның 

аналитикалық мәліметі. 3  Қосымша.  Жобаланып  отырған  өңірдің  жерді  пайдаланушыларының  тізімдері 

(ЖШС қашықтықтан бақылау Орталығы және ГАЖ «Терра» дайындаған). 4 Қосымша. Бағдарламаны дайындаудың, іске асырудың және зерттеу жұмыстарын 

жүргізудің заңдық негіздері. 5 Қосымша. Ақпарат берудің артуы, экологиялық білім мен әлеулеттіліктің артуы.  

6  Қосыша.  Балқаш  көл  алабының  экологиялық  жағдайларын  жақсарту 

мақсатындағы қабылданған шаралар. 7 Қосымша. Жолбарысты қайта жерсіндіру бағдарламасын дамытуға тұрғындардың 

көз қарасы және адамдармен болатын қақтығыстың мүмкінділігі. 8  Қосымша.  Қазіргі  кездегі  жолбарыс  қоныстанатын  экологиялық  қуыстағы 

болатын басқа түрлермен қарым-қатынас мүмкінділігі.  9 Қосымша. Бағдарламаның мал дәрігерлік көмекпен қамтылуы. 

10  Қосымша.  Іле  өзенінің  атырауына  жолбарысты  қайта  қоныстандыру 

Бағдарламасының ақпараттық-білім берідің келіп-кету орталығын құру. 11  Қосымша.  Бағдарламаны  іске  асыру  барысындағы  жұмыс  жоспарының 

жобасы(Бағдарлама бекітілген соң әріптестермен бірге пысықтау және пікір алысу).  

43 


Әдебиеттер тізімі 

 

Аламанов  С.К.,  Лелевкин  В.М.,  Подрезов  О.А.,  Подрезов  А.О.,  2006.  Изменение климата и водные проблемы в Центральной Азии. М.-Бишкек, 188 с. 

Алфераки С.Н.  1882. Тигры в Кульджинском районе // Природа и охота, май.  – С. 

38-53. 

Алфераки Н.С. , 1891. Тянь-Шань. Бюллетень Русского географического общества., т.  XXIII. 

Аржанова  Т.,  Алексеичева  И.,  Московский  зоопарк,  2013  г.  «Анализ  состояния 

популяции амурских тигров (Panthera tigris altaica) зоопарков ЕАРАЗА».  

АСБК,  2008.  Ключевые  орнитологические  территории  Казахстана.  2008.  Под  ред. 

Скляренко С.Л., Уэлш Д., Бромбахер М., Алматы.  

Бадридзе  Я.К.  2003,  Волк.  Вопросы  онтогенеза  поведения,  проблемы  и  методы 

реинтродукции. Тбилиси: Тбилисский гос. ун-т,. 116 с. 

Базарбаев  А.Т.,  2006.  Оценка  водных  ресурсов  трансграничной  реки  Или  с  учетом 

климатических  изменений//  Современные  проблемы  Балхаш-Алакольского  бассейна

Алматы. ТОО Контур, с. 60-86. 

Баймагамбетов Б.О., Попова В.П., 2006. Проблемы мониторинга водных ресурсов в 

Балхаш-Алакольском бассейне// Современные проблемы Балхаш-Алакольского бассейна. 

Алматы. ТОО Контур, с. 31-34. 

Балицкий Ю. 1873. Заметки о кочевом населении в Верненском уезде // ТВ.№ 6.  

Бирюков  А.В.    Антропогенные  изменения  местообитаний  туранского  тигра  как 

причина  его  исчезновения  //  Влияние  антропогенной  трансформации  ландшафта  на 

население  наземных  позвоночных  животных.  Тезисы  Всесоюзного  совещания.  Ч.  1.  М, 

1987. С. 246-248 

Брагин  Е.  2010.  Обзор  состояния  озера  Балхаш  и  политики  в  области  управления 

водными 


ресурсами 

в 

Или-Балхашском бассейне. 

21 


стр. 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/tiger

 

Брагин  А.  1986.  Популяционные  характеристики  и  социально-пространственные паттерны  тигра  на  восточном  макро-склоне  Сихоте-Алиньского  хребта.  Тез.  Дисс.  На 

соискание канд.биол.наук, Тихоокеанский Ин-т географии, Владивосток..  

Будникова Т., 2001. Ландшафтно-экологическая оценка Или-Балхашского региона. // 

Проблемы освоения пустынь. №2. с. 19-26. 

Бузуттил  С.,  Скляренко  С.Л.,  2008.  Дельта  Или//  Ключевые  орнитологические 

территории  Казахстана.  Под  ред.  Скляренко  С.Л.,  Уэлш  Д.,  Бромбахер  М.,  Алматы.  С. 

222-224. 

Ванисова  Е.А.,  2013.  Аттракторы  в  биологическом  сигнальном  поле  некоторых 

видов млекопитающих. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук. 25с.  

Ванисова  Е.А.,  Никольский  А.А.,2012.  Биологическое  сигнальное  поле 

млекопитающих.  //К  110-летию  со  дня  рождения  профессора  Н.П.  Наумова.  Журн.  общ. 

биологии. Т. 73, № 6. С. 403-417. 

Ванисова  Е.А.,  Карнаухов  А.С.,  Поярков  А.Д.,  Рожнов  В.В.,  2013.  Маркировочные 

деревья  как  аттракторы  в  биологическом  сигнальном  поле  ирбиса  (Unica  unica)// 

Биологическое  сигнальное  поле  млекопитающих  (памяти  профессора  Н.П.Наумова). 

Материалы научной конференции 26-27 ноября 2012 г., Москва. 

Гептнер  В.Г.  1969.  Тигр  //  Гептнер  В.Г.,  Наумов  Н.П.,  Банников  А.Г. 

Млекопитающие Советского Союза. Гиены и кошки.  

Гептнер  В.Г.,  Слудский  А.А.  1972.  Млекопитающие  Советского  Союза.  //  Гептнер 

В.Г.,  Наумов  Н.П.  др.    Млекопитающие  Советского  Союза.  Хищные  (гиены  и  кошки). 

Москва, из-во Высшая школа, 83-158.  

44 


Герн В. фон. 1897-1899. Из записной книжки // Сборник статей по Семипалатинской 

области. ( Из памятных книжек на 1897-1899 гг.). Семипалатинск, 1899.  

Гудрич  Дж.М.,  Микелл  Д.Дж.  ,2005.  Второй  шанс  для  тигра:  реабилитация  и 

переселение проблемных амурских тигров для смягчения конфликтов с человеком. 

Тигры 

Сихотэ-Алинского  заповедника:  Экология  и сохранение,  глава  24  (Владивосток,  2005  г.) http://www.wcsrussia.org/Publications/TigerMonograph/tabid/2082/Default.aspx 

Гудрич  Д.М.,  Микелл  Д.Г.,  Смирнов  Е.Н.,  Керли  Л.Л.,  Серёдкин  И.В.,  Хорнокер 

М.Г.,  Куигли  Х.Б.,  2010.  Размер  индивидуального  участка,  характеристики 

пространственного  распределения  и  расчетная  плотность  популяции  амурского 

тигра.//Биологические  особенности  и  предпосылки  сохранения  Амурского  тигра. 

/Амурский тигр в северо-восточной Азии- проблемы сохранения в XXI веке. Владивосток, 

Дальнаука, стр 49-60. 

Гудрич  Д.М.,  Серёдкин  И.В.,  Микелл  Д.Г.,  Керли  Л.Л.,  Куигли  Х.Б.  и  Хорнокер 

М.Г.,  2012.  Сломанные  зубы  у  тигров  –  причина  конфликтов  с  человеком?  //В  сборн. 

Болезни  и  паразиты  диких  животных  Сибири  и  Дальнего  Востока  России.  Монография 

под ред. И.В.Середкина и Д.Г.Микелла. Владивосток, Дальнаука, с. 96-107.  

Зарудный  Н.А.,  1915.  Краткий  отчет  охотничьего  промысла  в  Сырдарьинской 

области. // Журн. Туркестанский сельский хозяин, Ташкент. 

Капланов Л.Г., 1948. Тигр, Изюбрь, лось. Изд. МОИП 

«Концепция  устойчивого  развития  Или-Балхашского  бассейна»  -  одобрена 

Мажилисом Парламента РК 30 ноября 2001 № 9-9-605// Современные проблемы Балхаш-

Алакольского бассейна. Алматы. ТОО Контур, с. 124-142.  

Костенко  1887.  Джунгария.  Военно-статистический  обзор.    Сборник  статей  по 

географии, топографии и статистике Азии. т. XXVIII.  

Кревер  В.,  Переладова  О.,  Виллиамс  М.,  Юнгиус  Х.  1998.  Сохранение 

биоразнообразия  в  Центральной  Азии:  Анализ  современного  состояния  и  угроз  и 

начальный пакет проектов для инвестирования. М., РПО WWF, 114 стр. 

Лукаревский  В.,  Байдавлетов  Р.  2010.  Отчет  о  проведении  (зимнего)  полевого 

обследования  на  предмет  обитания  тигра  в  долине  р.  Или  и  возможности  его 

реинтродукции - 10 стр. 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/tiger

 

Льюис  Дж.,  1998.  Руководство  по  ветеринарии.  По:  Программа    ЕАРАЗА  по размножению и сохранению Амурских тигров (Panthera tigris altaica), 2006. 

Льюис  Дж.,  1994.  Анестезия  кошек:  глава  14.  Под  редакцией  Л.В.  Холла  и  П.М. 

Тейлор.  По:  Программа  ЕАРАЗА  по  размножению  и  сохранению  Амурских  тигров 

(Panthera tigris altaica), 2006. 

Мармазинская Н.В., 2012. Методическое руководство для работ по воспроизводству 

и  расселению  бухарского  оленя  в  местах  естественного  обитания.  Москва,  WWF,87  с. 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/716

 

Матюшкин Е.Н. (сост.), 1985 туранский тигр // Красная книга СССР. Т. 1. М.: Лесная промышленность,. с. 46-47. 

Матюшкин  Е.Н.  (сост.),  1998.  Амурский  тигр  в  России.  Библиографический 

справочник (1925-1997). М.: Всемирный Фонд Дикой Природы, 416 с. 

Мейендорф Е.К. 1826. Путешествие из Оренбурга в Бухару. Переиздание М., 1975. 

Микелл Д.Г., Серёдкин И.В., Гудрич Д.М., Астафьев А.А., 2011. Радиотелеметрия в 

изучении  амурского  тигра  в  Сихотэ-Алинском  заповеднике  //  Дистанционные  методы 

исследования  в  зоологии.  Материалы  научной  конференции.  М.:  Товарищество  научных 

изданий КМК. 50 с. 

Михайлов  А.    Туранский  тигр  в  Казахстане:  остались  только  шкуры?  //  Global 

geographic. Алматы. - 1(01)2006. С. 72-77.  

Мухаммедов  Э.К.,  2006.  О  состоянии  и  использовании  водных  ресурсов  Балхаш-

Алакольского  бассейна//  Современные  проблемы  Балхаш-Алакольского  бассейна. 

Алматы. ТОО Контур, с. 5-10. 


 

45 


Найденко  С.В.,  Эрнандес-Бланко  Х.А.,  Лукаревский  В.С.,  Сорокин  П.А.,  Литвинов 

М.Н., Котляр А.К., Рожнов В.В. , 2011.Сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке 

России: насколько опасна чума плотоядных? //В кн.: "Териофауна России и сопредельных 

территорий",  материалы  Международного  совещания,  1-4  февраля  2011  г.,  г.  Москва, 

Товарищество научных изданий КМК, М., 2011, стр. 322 

Никольский А.М. 1885. Путешествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую область // 

Записки Зап.-Сиб. отд. РГО. – кн. 7, вып.1. С.43-69 

Никольский  А.М.  1887.  О  фауне  позвоночных  долины  Балхаша.  Материалы 

общества естествоиспытателей, Санкт-Петербург, т. XIX С. 11-23 

Н.Ш., 1930. Тигры на озере Балхаш. Журн. Охотник, №2, с.18. 

Паспорт Программы восстановления тигра в Казахстане. 2012, Ин-т зоологи РК 

Пажетнов В.С., 1990. Бурый медведь. Агропромиздат,216 стр. 

Пикунов Д.Г., 1981. Размеры хищничества амурских тигров // Редкие и исчезающие 

животные суши Дальнего Востока СССР. Владивосток, с. 71–75.  

Пикунов  Д.Г.,  2005.  Биологические  особенности  и  предпосылки  сохранения 

Aмурского  тигра  //  Тигры  Сихотэ-Алинского  заповедника:  Экология  и  сохранение- 

Владивосток, с.210-219 

Программа    ЕАРАЗА  по  размножению  и  сохранению  Амурских  тигров  (Panthera 

tigris  altaica),  2006.  Исполнители:  Татьяна  Аржанова  Ирина  Алексеичева  ,  2006; 

Приложение 8 – рекомендации по содержанию животных 

Протас Е.Л., Середкин И.В., Ниссен С., Гудрич Д.М., Смирнов Е.Н.,. Микелл. Д.Г., 

2010. Характеристика Маркировочной Деятельности Амурского Тигра. //Амурский тигр в 

Северо-Восточной  Азии:  проблемы  сохранения  в  XXI  веке.  Владивосток:  Дальнаука,  с. 

396 


Прохоров В., 2002 Нелегальная торговля объектами животного мира. Веб-страница: 

http://www.yurclub.ru/docs/ecology/article13.html

 

Рожнов  В.В.,  2011Место  центров  разведения,  реабилитации  и  реинтродукции 

крупных  хищных  млекопитающих  в  программах  сохранения  редких  видов.  //  В  кн.: 

Технологии  сохранения  редких  видов  животных.  Материалы  конференции  21-23  ноября 

2011 г. Москва, с. 51 

Рожнов В.В., Юдин В.Г., Лукаревский В.С., Найденко С.В., Эрнандес-Бланко Х.А., 

Литвинов М.Н., Котляр А.К., Гапонов В.В., 2011. Реабилитация и возвращение в природу 

тигрят-сирот»  В  кн.:  "Териофауна  России  и  сопредельных  территорий",  материалы 

Международного  совещания,  1-4  февраля  2011  г.,  г.  Москва,  Товарищество  научных 

изданий КМК, М., с. 402. 

Ротшильд  Е.В.,  Евдокимова  А.К.,  Амгалан  Л.,1988.  Аномальное  содержание 

микроэлементов в растениях как фактор гибели монгольского дзерена. Бюлл. МОИП, отд. 

биол., Т. 93, В. 2, с. 35-42 

Руководство  по  Реинтродукции.  Подготовлено  группой  специалистов    Комиссии 

МСОП  (IUCN/SSC)  по  сохранению  видов.  1998,  МСОП,  Information  press,  Oxford,  UK. 

Русск-Англ, 20 сс.  

Рычков  П.И.,  1762.  Топография  Оренбургской  губернии    (переиздание  1949  года), 

Москва. 492 cc. 

Северцов Н.А., 1873. Вертикальное и горизонтальное распределение  туркестанских 

животных. Изв.общ. любит. ест., антропог. и этногр., 8, № 2, М. 157 сс. 

Седельников А.Н., Бородин Н.А.,  1903. Растительный и животный мир. Ж. Россия, 

18. Киргизский край, СПб. 

Слудский А.А. 1939. Пушные звери Казахстана. – Алма-Ата, – 244 с. 

Слудский А.А., 1953. Тигр в СССР. Изв. АН Каз ССР, сер. биол., №8, с.18-73. 

Слудский  А.А.,  1966.  Мировое  распространение  и  численность  тигров.  Охотничье-

промысловые животные Казахстана. Труда ин-та зоологии АН КазССР, т. XXVI, Алмата, 

212-261.  


 

46 


Слудский А.А., 1973. Распространение и численность кошачьих в СССР. Охотничье-

промысловые  животные  Казахстана.  Труда  ин-та  зоологии  АН  КазССР,  т.  XXXIV, 

Алмата. 5-106. 

Смирнов  Е.Н.  ,  Микелл  Д.Дж.,  2005.  Динамика  популяций  Амурского  тигра  в 

Сихоте-Алинском  биосферном  заповеднике:  1966-2003.  Тигры  Сихоте-Алиньского 

заповедника: Экология и сохранение. Глава 12. Владивосток  

Строганов С.У., 1961. Тигр в Средней Азии. Ж.. Охота и охотничье хозяйство, №12. 

с.22-24 


Тилсон  Р.,  Ред,  1994.  Содержание  и  сохранение  тигров  в  неволе.  По:  Программа  

ЕАРАЗА по размножению и сохранению Амурских тигров (Panthera tigris altaica), 2006. 

Флеров К.К., 1935.  Хищные звери  (Fissipedia) Таджикистана.// В: Виноградов Б.С., 

Павловский Е.Н., Флеров К.К. Звери Таджикистана.  Из-во АН СССР, М-Л., с. 131-200.  

Флинт  В.Е.,  Переладова  О.Б.,  Ковшарь  А.Ф.,  Бланк  Д.А.,  1988.  Методические 

рекомендации:  "Реинтродукция  куланов  -  отлов,  транспортировка,  передержка,  выпуск". 

М., 36с. 

Формозов А.Н. 1990. Снежный покров в жизни млекопитающих и птиц. Из-во МГУ. 

Чернышев  В.И.,1958.  Фауна  и  экология  млекопитающих  тугаев  Таджикистана.//Тр. 

Ин-та зоологии и паразитологии АН Тадж. ССР, т.85, 167сс. 

Чикин Ю.А.,

 

Царук О.И., 2009. Туранский тигр – анализ современной ситуации. 34с. http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/tiger

 

Шарипов Т.С., 2001. Проблемы трансграничных рек // Правительственный вестник. Алматы, - №8. С. 36-45 

Шишкин И.Б. 1974. Тигр. М., 70 с. 

Шнитников В.Н., 1936. Млекопитающие Семиречья. Изд. АН СССР, стр. 319, М-Л. 

Юдин В.Г., Юдина Е.В. 2009. Тигр Дальнего Востока России. Владивосток,. 485 с. 

Юнгиус  Х.,  Чикин  Ю.,  Царук  О.,  Переладова  О.,  2009.  Предварительное 

обследование  возможности  реинтродукции  каспийского  тигра  в  дельте  Амударьи.  37  с. 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/tiger

 

Юнгиус  Х.  2011. 

Анализ  осуществимости  /возможности  восстановления 

Каспийского 

(Туранского) 

тигра 

в 

Центральной Азии

 

http://www.wwf.ru/resources/publ/book/460 

ЮНЕП, 2004. .Устойчивое использование ресурсов озера Балхаш. 

http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/balkhash/index.php

 

Эверсманн Э., 1850. Естественная история Оренбургского края, ч.1. Оренбург.  

Goodrich,  J.  M.,  and  D.  G.  Miquelle.  2005.  Translocation  of  problem  Amur  tigers Panthera tigris altaica to alleviate tiger-human conflicts. Oryx. 39(4):454-457. 

Dostaj,  J.D. 2006. Wasserressourcen und deren  Nutzung im  Ili-Balchas  Becken.  Zentrum 

für Internationale Entwicklungs- und Umweltforschung der Justus-Liebig-Universität Giessen. In 

Zusammenarbeit mit E. Giese und W. Hagg. Nr. 34, Giessen, November 2006 

Driscoll  C.  A.  et  al.,  2009.  Mitochondrial  Phylogeography  illuminates  the  origin  of  the 

extinct Caspian Tiger and its relationship to the Amur Tiger. - Plos One 4: e4125. 

Driscoll  С.  A.,  Shujin  Luo,  MacDonald  D.,  Dinerstein  E.,  Chestin  I.,  Perladova  O., 

O’Brien S. J., 2011. Restoring Tigerto the Caspian Region - Science, 12 August: 822-823 

IUCN  1984.  The  IUCN  position  statement  on  translocation  of  living  organisms, 

introductions, re-introductions and stocking. International Union for Conservation of Nature and 

Natural Resources, Gland, Switzerland. 

Jungius, H. 1985. Prospects for re-introductions. In Symp.zool.Soc.Lond. (1985) No. 54. 

Karanth K. Ullas, Nichols James D., Kumar N. Samba, Link William A., and Hines James 

E., 2004. Tigers and their prey: Predicting carnivore densities from prey abundance PNAS April 

6, vol. 101 no. 14  


 

47 


Kock,  D.  (1990).  Historical  record  of  a  tiger,  Panthera  tigris  (Linnaeus,  1758),  in  Iraq. 

Zoology in the Middle East (4): 11-15 

Majumder,  Yadav.  S.P.  2013.  A  note  on  Canine  Distemper  Virus  (CDV),  its  Threat  on 

Tiger (Panthera tigris) Population and Suggested ways for combating CDV GTF’s News Letter, 

June, pp 56-57. 

Mark Kinver, 2013. Asian tigers at risk from domestic dog distemper virus. 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22812914#story_continues_2 

http://ria.ru/danger/20101123/299946115.html

 

Mazak V., 1965. Der Tiger // Die Neue Brehm-Bucherei. – A.Ziemsen Verlag-Wittenberg Lutherstadt,  164 pp. 

Miquell  D.G.,  Goodrich  J.M.,  Kerley  L.L.,  Pikunov  D.G.,  Dunishenko  Yu.M.,  Aramiliev 

V.V., Simonov E.N., NIkolaev I.G., Salkina G.P., Zhang E., Seryodkin I.V., Carrol C., Gapanov 

V.V.,  Fomenko  P.V.,  Kostyria  A.V.,  Murzin  A.A.,  Quigley  H.B.,  Homocker  M.G.,  2010. 

Science-based conservation of Amur tigers in Russian far East  and Northern China // Tigers of 

the  World:  the  science,  politics,  and  conservation  of  Panthera  tigris,  2nd  edition/  Elsevier 

Limited, Oxford, United Kingdom, p.399-419.  

Nobuyuki  Yamaguchi  ,  2001.  Wild  Cats  in  Kazakhstan  and  Uzbekistan  /  Cat  News,  35 

Autumn 2001, p. 22-24. Wildlife Conservation Research Unit, Department of Zoology, Oxford 

University. 

Pereladova  O.  2013  Restoration  of  Bukhara  deer  (Cervus  elaphus  bactrianus  Lydd.)  in 

Central Asia in 2000-2011// IUCN DSG Newsletter № 25, March, p.19-30 

Ramesh K.et  al.,  2011.  Rehabilitation of captive tigress  in  Panna Tiger  Reserve, Madhya 

Pradesh:  a  preliminary  report.  Wildlife  Institute  of  India  and  Madhya  Pradesh  Forest 

Department. Pp 17. September 2011 

Reinforcement/Reintroduction of Tigers in Panna Tiger Reserve, Madhya Pradesh Madhya 

Pradesh Forest Department & Wildlife Institute of India September 2009. 

Schrenk,  L  1845.  Ueber  eine  im  Jahr  1840  in  die  Dsungarische    Kirgisen-Steppe 

unternommene Reise. Aus dem russischen Manusklript übersetzt von C.A. Meyer. Beiträge zur 

Kenntnis des Russichen Reiches von Baer und Helmersen. 

Seidensticker  John,  2010.    Saving  wild  tigers:  A  case  study  in  biodiversity  loss  and 

challenges to be met for recovery beyond 2010 Integrative Zoology; 5: 285-299 

Standard Operating Procedure (SOP) for dealing with emergency arising due to straying of 

tigers in human dominated landscapes) 

Wlangali, 1853. Reise nach der östlichen Kirgisen-Steppe. Mountain Magazine 4-7 

 

Основные интернет-ресурсы 

http://scientificrussia.ru/rubric/biology/china-captive-tigers

 

http://www.customsunion.by/info/2458.html http://news.gazeta.kz/art.asp?aid=375859 

http://islam-ca.com/2011-06-13-23-01-12/818-2013-02-13-04-47-30 

http://www.zakon.kz/top_news/4550336-kazakhstan-poluchil-podderzhku-kitaja-v.html 

http://centralasia.iwlearn.org/iniciativy-komponenty-proekta/nacionalnyi-komponent-v-

kazahstane/ili-balhash

 

http://www.time.kz/index.php?newsid=13301 

http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1153534800

 

http://www.lenzoo.ru/russian/zoo/?id=2385&p=2 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22919919

 

http://www.deccanherald.com/content/66643/kaziranga-has-highest-density-tiger.html 

 

WWF RU  

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia

 

http://www.wwf.ru/resources/publ/tab151?cat2.cat=81 

 

48 


http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/closed/econet

 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/closed/econet/maps 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/closed/leopard_turkmenistan/doc879/page 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/kazakh

 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/kazakh/results2012 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/asia/tiger 

 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет