Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіPdf көрінісі
Дата28.12.2016
өлшемі142,87 Kb.
#622
түріБағдарламасы

Пән бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Филология, журналистика және өнер факультеті

Психология және педагогика кафедрасы

Психология және педагогика бойынша практикумы 

пәнінен 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

5В010300


 

«Педагогика және психология», 050103 «Педагогика және

психология» 

мамандықтарының сырттай оқитын студенттеріне арналған

Павлодар


Пән бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

Құрастырушы: ассистент Кодекова Ғ.Б.

Психология және педагогика кафедрасы

Психология және педагогика бойынша практикумы 

пәнінен 

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

5В010300

 

«Педагогика және психология», 050103 «Педагогика жәнепсихология» 

мамандықтарының сырттай оқитын студенттеріне арналған

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама. 

Кафедра меңгерушісі  ______________ Бурдина Е.И. 20__ж. «____» ________

Филология,  журналистика және өнер факультетінің   оқу - әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

20 ___ ж. «___»__________ № ____Хаттама 

                 

        


ОӘК төрайымы _____________ Жуманкулова Е.Н. 20 ___ ж. «___»__________

КЕЛІСІЛДІ * 

Кафедра меңгерушісі  ______________ Бурдина Е.И. 20__ж. «____» ________

                 

          *   –  егер   пән   мамандар   дайындаушы   кафедрада   бекітілмесе,   онда   бағдарламаны   осы

мамандықтар   бойынша   мамандар   дайындаушы   кафедралардың   меңгерушілерімен   келісуі

қажет.

БЕКІТЕМІНФЖжӨ деканы

                     ______Сарбалаев Ж.Т.

  

20__ж. «___»________  

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары 

Кодекова Ғалия Бикеновна

Психология және педагогика кафедрасы А корпусында (бас ғимараты) (Ломов көш. 64), 149

аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673685, ішкі 1139.2 Пән туралы мәліметтер

Психология   және   педагогика   бойынша   практикум   курсы   студенттің   жалпы   психологиялық

дүниетанымын   кеңейтеді,   бала   дамуының   мәселелерінің,   дамудың   қалыпты   және   ауытқу

сұрақтарын,   білім   беру   мекемелерінде   практикалық   психологтың   жұмыс   түрлерінің

нәтижелілігінің қарастырылуын қамтамасыз етеді. 

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ар

 сан

ы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

Бар-

лығы


3

135


18

117
 Пәннің мақсаты мен міндеттері:

Пәннің   мақсаты:  «Психология   және   педагогика   бойынша   практикумы»

пәнінің   сабақ   беру   мақсаты   студенттерді   басты   әдістері   мен   қазіргі

тәжірибелік   психологияның   құралдары,   оқуының   құрылуы,   педагог-

психологтың   кәсіптік   қызметте   нәтижелілігін   көтеру   үшін   тәсілдермен

таныстыру.

Пәннің міндеті:

Әлеуметтік жүйеде тәжірибелік психологтың ролін студенттерге көрсете білу;

Тәжірибелік психолог қызметіндегі басты әдістердің мазмұнын ашу;Тәжірибелік психологияның басты тәсілдері, психологиялық білімді 

жүйелей білу;

Профессионалды-психологиялық қарым-қатынас тәсілдерінің дамуы;Тәжірибелік психодиагностикада тәсілдерді құру;

Студенттерде психотерапияда теоретикалық білім негізін құрастыру.5 Нақты пәнді оқыту нәтижесінде студент:

Тәжірибелік психологияның құрылу тарихын толық меңгеруі тиіс;тәжірибелік психологияда басты бағыттардың дамуын білуі қажет;

тәжірибеде   меңгерген   білімді   қолдана   алу  дағдысына   ие   болуытиіс;

Коррекционды  және   диагностикалық   жұмыстардың   әдіс-тәсілдерінпрактикалық машықтарды иемдену қажет.

6 Пререквизиттер: 

Жалпы психология,  Әлеуметтік психология.7 Постреквизиттер: 

Психологияны оқыту әдістемесі.8 тақырыптық жоспары

8.1 пәннің тақырыптық жоспары (с/б ОКБ негізінде)

тақырыптар

Сағат саны

Дәріс Практ

и-

калы

қ  

Лаб

о-

рато

рлы

Студ

ия-

лық

Инди

ви-

дуал-

дық

СӨЖ

М

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мектептің психологиялық 

қызметтің жұмысында 

жүйелік тәсілді 

қолдану


-

-

2Мектепке дейінгі 

балалармен 

психодиагностикалық 

жұмыс


2

13

3Бастауыш сынып 

жасындағы 

балалармен 

психологиялық жұмыс 

жасаудың 

ерекшеліктері

2

13

4Психологтың 

жасөспірімдермен 

жұмыс жасау

2

135

Жеткіншек жастағы 

балалармен 

психологтың жұмыс 

жасауы

2

136

Психолог пен 

педагогтың жұмысы 

2

137

Мектеп психологы мен 

оқушылардың ата-

анасы


2

13

8Мектеп жасындағы 

бұзылуларды түзету

2

13

9Үрейлік пен 

ұялшақтықты түзету

2

13

10Психикалық күйлерді 

реттеудің әдістері

2

13

Барлығы:              13518

117

9

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Курстың мазмұны және құрылысы студентердің пән бойынша теориялық білімді меңгеруді,

болашақ кәсіби іс-әрекетте дағдылар мен икемдерді практикалық қолдануды көздейді.10 Курс компоненттері

10.1 Практикалық сабақтардың тізімі мен мазмұны.

Тақырып   2.     Мектепке   дейінгі   балалармен   психодиагностикалық

жұмыс

Есті зерттеу. Жастың жалпы мінездемесі. Мектепке дейінгі оқушылармен

психодиагностикалық   жұмыстың   негізгі   принциптері.   Депривация   және

оны   анықтау   жолдары.   Мектепке   дейінгі   оқушылардың   танымдық

сферасын   зерттеу.   Ойлау   қабілетін   зерттеу.   Мектепте   оқуға

психологиялық   дайындығын   анықтау.   Балалар   мен   ата-аналардың

арасындағы тұлғаралық қатынастарды зерттеу. Эмоционалды-аффективті

сферасының диагностикасы. Тақырып   3.  

 Бастауыш   сынып   жасындағы   балалармен

психологиялық жұмыс жасаудың ерекшеліктері

Бастауыш сыныптегі оқушылардың зейнін бағалау. Зейіннің тұрақтылығын

бағалау. Динамикалық зейіннің көлемін бағалау. Зейіннің бөлінуін бағалау.

Қысқа   уақыттық   есте   сақтауды   бағалау.   Бастауыш   сынып   оқушылардың

ойлау қабілетін бағалау. Вербалды-логикалық ойлауды бағалау. Бейнелік

ойлауды   бағалау.   Бастауыш   сынып   оқушының   тұлғалық   ерекшеліктерін

бағалау.   Практикалық   психологтардың   жұмыстарында   грфикалық

тәсілдерін   қолдану.   Бастауыш   сынып   оқушының   өз-өзін   бағалауы   және

жетістікке   жету   ұмтылысының   деңгейі.   Оқушының   психологиялық

ерекшеліктерін анықтау мақсатында бақылау әдісін қолдану. Тақырып 4.  Психологтың жасөспірімдермен жұмыс жасау

Жасөспірім  шақтың ерекшеліктері. Жасөспірім  шақта өз-өзін  өзектендіру

мәселесі. Зейінді бағалау (Мюнстерберг әдісі бойынша). Жасөспірімдердің

танымдық   сферасын   зерттеу.   Интеллект   деңгейін   диагностикалау.

Тұлғалық   профильды   құрастыру   (   16   факторлы   сұрақнама).

Темпераменттің   типін   анықтау.   Жасөспірімдерде   мінез   акцентуациясын

анықтау. Патомінездік диагностикалық сұрақнама (ПДС). Шмишектің тест-

сұрақнамасы   көмегімен   жасөспірімдердің   акцентуациясын   анықтау.

Жасөспірімдерде агрессия күйін диагностикалау. Жасөспірімдерде үрейлік

деңгейін анықтау. Тақырып   5.  Жеткіншек   жастағы   балалармен   психологтың   жұмыс

жасауы

Жеткіншек   жастың   ерекшелігі.   Жүйке   әрекет   типінің   мінездемесі.   Әзіл

фразалар   тесті   көмегімен   мотивоциондық   сферасын   зерттеу.   Тұлғалық

ерекшеліктерін   анықтау.   Кәсіби   бағдарлау   міндеттерімен   байланысты

танымдық   қызығушылықтарын   зерттеу.   Алғашқы   кәсіби   кеңес   беру

үрдісінде коммуникативті және ұйымдастырушылық әуестіктерін бағалау.

Үрей деңгейін анықтау. Субдепрессия-төмен көңіл-күйдің көріну деңгейін

өлшеу.   Жүйке-психикалық   кернеуін   бағалау.   Астения,   төмен   көңіл-күй,

жүйке-психикалық   кернеуін   бағалау.   Бақылау   локализациясын   анықтау.

Әзіл   фразалар   тесті   көмегімен   мотивоциондық   сферасын   зерттеу.

Аффиляция мотивацияны  өлшеу.   Жетістік  мотивациясын  өлшеу.  Жоғары

сынып оқушыларының мінез-құлық мотивациясын анықтау. Жоғары сынып

оқушыларының   мінез   акцентуациясын   анықтау   амалдары.   (Э.Г.

Эйдемиллердің   мінез   акцентуациясының   аугоидентификация   әдісі).

«Автопортрет» әдістемесі. «Тіршілік етпеген жануар» әдістемесі. 


Тақырып 6.  Психолог пен педагогтың жұмысы

Психолог   іс-әрекетінің   ерекшелігі,   басқа   адам-адам   кәсіп   салаларынан

басты   ерекшеліктері.   Педагогикалық   іс-әрекетінің   барьерлері.

Психогеометриялық тесттің көмегімен тұлғаны зерттеу. Педагогтың кәсіби

іс-әркетін   бағалау.   Тұлғаның   типологиялық   ерекшеліктерін   анықтау.

Оқытушының   тұлғалық   кәсіби   бағытталуын   бағалау.   Педагогтың

агрессивтілігін   бағалау.   Педагогтың   эмпатияға   қабілеті.   Оқытушының

қарым-қатынасқа икемділік деңгейін бағалау. Құптау мотивацияға өз-өзін

бағалау   шкаласы.   Конфликттарда   жауап   қайтару   амалдарын   бағалау.

Шаруашылық   іс-әрекетіне   педагогтың   қабілеті.   Педагогикалық   ұжымда

психологиялық климатты бағалау.

Тақырып 7. Мектеп психологы мен оқушылардың ата-анасы

Мектепке дейінгі ата-аналарымен психологтың жұмыс жасауы. Отбасыда

психологиялық   климатты   анықтау.   Ата-ана   қатынасының   тест-

сұрақнамасы.   «Үй-ағаш-адам»   тесті.   Ата-аналардың   бағдарлануын   және

реакцияларын өлшеу әдістемесі. 

Тақырып 8.  Мектеп жасындағы бұзылуларды түзету

Зейінді дамыту амалдары. Есте сақтау қабілетін дамыту амалдары. Ойлау

әрекетін   дамыту   амалдары.   АДМТ   тестінің   нәтижелері   бойынша   түзету

бағдарламасы. Қиял дамыту амалдары.Тақырып 9. Үрейлік пен ұялшақтықты түзету

Жұмыстың негізгі бағыттары мен принциптері. Балалық жастағы тұлғалық

дамудың бұзылуы. Тұйықтық және оны түзету жолдары. Тұйық балалармен

түзету   жұмыстары.   Тұйық   балалардың   ата-анасымен   түзету   жұмыстары.

Тұлғалық қарым-қатынастың бұзылу мен байланысты қорқулар. Тұлғалық

қарым-қатынастың   бұзылу   мен   байланысты   емес   қорқуларды   түзету

амалдары. 

Тақырып 10. Психикалық күйлерді реттеудің әдістері

Психологиялық   босанысу   кабинеты   жүйке-психикалық   денсаулықты

алдын-алу   амалдарының   бірі.   Нейролингвистикалық   бағдарламалау

көмегімен   оқытушының   психикалық   өз-өзін   реттеушілік.   Аутогенді

машықтану.   Оқушылардың   реабилитация   мақсатында   музыкалық

құралдарды қолдану. Психологтың жұмысында түсті қолдану. 10.2 Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

10.2.1 СӨЖ түрлерінің тізімі (с/б ОКБ негізінде)

Сөж түрлеріЕсеп беру

Бақылау түрі

Сағат

Көлемі


к/б

1

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй 

тапсырмаларын орындау

Жұмыс

дәптері


Сабаққа

қатысу


18

2

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына 

кірмеген материалдарды

зерделеу 

Баяндама


Баяндаманы

қорғау


89

3

Бақылау іс-шараларына дайындалу

конспект


МБ 1, МБ 2,

емтихан


10

       Барлығы: 

117


10.2.2 Студенттердің өзіндік зерделеуіне шығарылған тақырыптар

Тақырып 1 Практикалық психолог әрекетінің кәсіби моделі

1.

Адам өмірінде мамандықтың ролі және мамандық әлемі туралы түсінік.2.

Психологтың кәсіби портреті

3.

Практикалық психологтың құқық пен міндет статусыҰсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 1 69-78 б, 2 55-61 б, 3 67-75 б,

қосымша 14 46-51 б, 15 53-67 б, 16 61-69 б;Тақырып 2. Адам тануға психологиялық амалдың ерекшелігі

1.

Адам тануға психологиялық амалдың спецификасы2.

Адам   танудың   психологиялық   амалдың   басқа   тану   амалдардан

ерекшелігі (философиялық, медициналық, діни). 

3.

Шығармашылық және психологияҰсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 4 81-86 б, 5 64-69 б, 6 72-79 б,

қосымша 17 61-65 б, 18 58-63 б, 19 72-79 б;Тақырып 3. Психикалық денсаулық туралы түсінік

1.

Психикалық дамудың қалыпты және патологиялық жағдай түсінігі2.

Антикалық денсаулық эталоны

3.

Денсаулықтың бейімделу эталоны4.

Денсаулықтың антропоцентрикалық эталоны

5.

Психикалық денсаулықты анықтауда әрекеттік амал6.

Психикалық денсаулық күрделі деңгейлік құрылыс ретінде

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 7 49-54 б, 8 69-74 б, 9 73-81 б,

қосымша 18 59-65 б, 19 68-73 б, 20 74-80 б;Тақырып 4. Психологиялық диагноз

1.

Психологиялық диагноз – диагностикалық-түзету жұмысының орталықмезеті. 

2.

Диагноз қоюдағы қиындықтар3.

Зерттеу кезеңдерінің нәтижесінде болжам

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 8 77-84 б, 9 85-94 б, 10 59-67 б,

қосымша 18 69-74 б, 19 78-83 б, 20 69-78 б;Тақырып 5. Практикалық психологтың диагностикалық жұмысы

1.

Диагностикалық жұмыстың міндеттері2.

Диагностикалық   процедураларын   өткізу   әдістемесі   және

көрсеткіштерді интерпретациялау.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 10 97-102 б, 11 69-73 б, 12 79-87

б, қосымша 20 86-94 б, 21 80-86 б, 22 78-89 б;

Тақырып 6. Практикалық психологтың түзету жұмыстары

1.

Оқушылармен түзету жұмысының әдістемесі.2.

Оқушылармен түзету жұмысын ұйымдастыру спецификасы

3.

Тақырып 7. Психотерапия – психологиялық көмек беру әдістерінің бірі4.

Психотерапиялық бағыттылықтың ерекшелігі

5.

Психотерапияның  әдістеріҰсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 11 76-85 б, 12 89-95 б, 13 93-104

б, қосымша 21 94-105 б, 22 91-99 б, 23 98-119 б;Тақырып 7. Дарынды балалармен жұмыс жасау

1.

Қабілеттілік және дарындылық2.

Дарындылықтың айқындалуы

a)

таным дамуының ерте жетілуіb)

дамудың психоәлеуметтік аспектісі

c)

дене көрсеткіштері3.

Дарынды балалармен өзара әрекеттесу ерекшеліктері4.

Мектепке дейінгі балалардың дарындылығын диагностикалау.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі 11 89-97 б, 12 99-114 б, 13 106-

112 б, қосымша 22 101-117 б, 23 121-129 б, 24 98-125 б;Тақырып   8.   Мектеп   жасындағы   ауытқыған   (конструктивті   емес)

мінез-құлықты балалармен психолог жұмыс жасаудың стратегиясы

мен тактикасы

1.

Балалардың   конструктивті   емес   мінез-құлық   психологиялық-педагогикалық мәселе ретінде

2.

Балалардың конструктивті емес мінез құлықтың себептері мен типтері3.

Балалардың   конструктивті   емес   мінез-құлқын   бағалау   критерий   мен

диагностикасы

4.

Балалардың конструктивті емес мінез-құлқын түзету жұмыстарыҰсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі  11  104-118 б,  12  116-121 б,  13

118-127 б, қосымша 23 131-145 б, 24 129-138 б, 25 127-136 б;Тақырып 9. Психологиялық кеңес беру.

1.

Психологиялық   кеңес   беру   түсінігі.   Индивидуалды   кеңес   берудіңәдістері. 

2.

Топтық кеңес берудің әдістері.Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі  11  124-135 б,  12  127-148 б,  13

134-147 б, қосымша 23 151-162 б, 24 142-158 б, 25 146-162 б;Тақырып 10.  Педагогтар мен ата-аналарға кеңес беру техникалары

1.

Білім   беру   мекемелерінің   педагогтарына   кеңес   ебур   үрдісінұйымдастыру. 

2.

Ата-аналармен кеңес беру жұмысын ұйымдастыру.Ұсынылған әдебиеттер тізімі: негізгі  11  124-135 б,  12  127-148 б,  13

134-147 б, қосымша 23 151-162 б, 24 142-158 б, 25 146-162 б;11 Курс саясаты

Оқытушы   мен   студенттердің   академиялық   этикасының   саясаты   университеттің   ішкі

тәртібінің ережелеріне сәйкес болуы тиіс. Оқу үдерісіне белсенді түрде қатысуы қажет. Оқу

материалы   бойынша   сұрақтар   қою,   тиянақты   жауаптар   беру   және   өзіндік   көзқарастарды

таныту   өте   маңызды.   Оқытушы   мен   курстастарды   сыйлау   керек.   Оқытушы   сөйлегенде,

дауыстап әңгімелесуге болмайды, екінші ескертуден соң студент аудиториядан шығарылады.

Сабақтарды   орынды   себепсіз   босатуға   тыйым   салынады.   Әрбір   себеп   анықтамасымен

расталуы қажет. Студент босатқан сабақтарының орнын оқытушының анықтаған уақытында

толықтырылуы   тиіс.   10   минуттан   артық   кешіккен   студент   сабаққа   жіберілмейді.   Сабаққа

кешігудің немесе келмеудің себептерін алдын-ала ескерген жөн. Үй тапсырмасын және басқа

жазба жұмыстарды дерт кезінде тапсыру қажет. Бақылау жұмысын, тестті емтиханды тасыруда

көшіруге   жол   берілмейді.   Оқытушының   кщнсультациясына   қатысуы   міндетті.   Сабақ

барысында   ұялы   телефондар   сөндірілген   қалыпта   болуы   талап   етіледі.   Сағыс   шайнауға,

дөрекілік пен мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қатаң тиім салынады. 

Оқу процесіне қатысу дегеніміз – сабаққа қатысу, пікірталаста және топ жұмысында

белсенділік көрсету, топтастарының оқуына  әсер ету.

Сабаққа 100 пайыз қатысып, берілген тапсырмаларды уақытымен және дұрыс орындаса

–   ең   жоғарғы   100   балл   қойылады.   Курсты   меңгеру   барысында   төмендегідей   баллдары

қойылады:

Дәріске қатысу – 1 балл, конспектің бар болуы -1 балТәжірибелік сабаққа қатысу – 1 балл, тәжірибелік жұмысты орындау 5 балл (оның ішінде

үй тапсырмасын орындау – 3 балл, сұраққа жауап беру, жаттығу жұмыстарын орындау,

тақырып бойынша талдау жасау – 2 балл)Ағымдық бақылау    студенттердің  өзіндік  жұмыстары  қорғау барысында іске  асырылады.

Бағалау кезінде көрсеткіштер ескеріледі:Материалды толық меңгеру – 10 (екінші рейтинг кезінде – 13) балл.

Сұрақтарға жауап бере алу 4 (5) балл.Материалдың мазмұндалуына шығармашылық көзқарас және өз ойын айта білу – 3 балл.

Грамматикалық және стилистикалық сауаттылық – 1 балл.Айып балы білімді бағалаудың жүйесіне орай белгіленеді

Мәселен,   дәрісті   орынды   себепсіз   босату   үшін   2   балл   шегеріледі   (-2);   дәрістің   шала

конспектіленгені   үшін   жарты   балл   кемітіледі   (-0,5);   тәжірибелік   сабақтарда   белсенділік

танытпай, немқұрайды қатынасу ең кем дегенде жарты баллды шегеруімен (-0,5) жазаланады. Межелік бақылау пәннің тиесілі кезеңде өтілген тақырыптары бойынша сынақ немесе

коллоквиум түрінде ұйымдастырылады. Межелік бақылауда келесі критерийлер ескеріледі:

Толық дұрыс жауап 100 баллмен бағаланады, оның ішінде:

100-90 балл – тиянақты, дәйекті, байланысты, толыққанда жауап; балдардың шегерілуі

жауаптың мәнін және дұрыстығын бұзбайтын кемшіліктердің кездесуімен байланысты;

89-75 балл – материалды  толық  игергендігі,  мәселе  бойынша  әдебиеттерді  білетіндігі

көрінетін және қосымша сұрақтардың қажеттігінсіз берілген жауапқа қойылады;

74-50   балл   –   студент   тек   негізгі   материалды   біледі,   мәселе   бойынша   әдебиеттерді

шатастырады, қойылған қосымша сұрақтарға жеткіліксіз жауаптар қайырады;

49-0 балл – студент толық және дұрыс жауап беруге қауқарсыз, қосымша сұрақтар оған

көмектеспейді, мәселе бойынша әдебиеттер қарастырылмаған. 

Қорытынды бақылау. Курс пән бойынша тестілеу түрінде өтетін емтихан тапсыруымен

аяқталады.   Бақылау   үстінде   көшіріп   жазуға   тыйым   салынады.   Емтиханда   студенттің   әр

қайсысына тесттік формадағы 50 сұрақ беріледі. Әрбір дұрыс жауап 2 баллмен бағаланады.

Емтиханның жалпы бағасы дұрыс жауаптардың бағаларын қосу арқылы анықталады. Курстың ақтық бағасы  бұған  дейінгі  жинақталған  барлық балдарды  ескеру арқылы

қойылады.

Пән бойынша рейтинг мына формула бойынша анықталады:

Р1(2)


АҮ1 (2)*0,7+МБ1 (2)*0,3

мұндағы Р1, Р2, АҮ – бірінші, екінші рейтингінің, ағымды үлгерімнің

балдары;

РД

(Р1+Р2)/2 – (емтиханға жіберілуі)Қорытынды

РД*0,6+ҚБ*0,4

Егер студент  емтиханда  Ғ деген  баға алса, оның қорытынды рейтингі  анықталмайды.

Ведомосқа «қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


1.

Педагогика. Дәріс курсы. – Алматы: «Нұрлы әлем», 2003.-368 бет.

2.

Ж.Әбиев,   С.Бабаев,   А.Құдиярова.   Педагогика.-Алматы:   Дарын,   2004.-448 бет.

3.

С.Ш.   Әбенбаев.   Тәрбие   теориясы   мен   әдістемесі.   –Алматы:   Дарын,2004.-352 бет.

4.

Қазақстан   Республикасында   білім   беруді   дамытудың   2005-2010жылдарға   арналған   бағдарлама.   //   «Егемен   Қазақстан»,   №16   қазан,

2004.


5.

Н.Хмель.   Жалпы   білім   беретін   мектептегі   педагогикалық   процесс.   –

Алматы: Ғылым, 2002.-170 бет.

6.

С.Қалиев, т.б. Тәрбие хрестоматиясы. –Алматы: Ғылым, 2001.-331.7.

Педагогика.   Лекциялар   курсы.   /Ред.   басқарған   Б.Р.Айтмамбетова,

А.А.Бейсенбаева.-Алматы, 2001.


8.

«Педагогикалық   және   жас   ерекшелік   психологиясы»   Оқулық:

Аудармашылар:   Қ.   Қойбағаров,   Д.   Мадеев,   Р.   Шаймерденов,   А.

Файзоллаев. 2008. 

9.

Байжанов   З.Т.   Жалпы   педагогика:   Оқу   құралы.   –   Алматы:   «Таймас»баспа үйі, 2008. – 168 бет.

10. Бабаев   С.Б.,   Оразов   Ш.Б.,   Бабаева   Қ.С.   Педагогика:   жалпы   негіздері

және тәрбие теориясы. Оқу құралы. – Алматы: Заң әдебиеті, 2008. –

124 бет.


11.  Әлемдік педагогикалық ой – сана. 10 томдық. 1 – том: Ежелгі дәуір /

Жетекшісі Ә.Н. Көшербаева. – Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 400

бет.

12. Ғаббасов   С.   Педагогика   мен   психология   негіздері.   Оқу   құралы.   –Алматы: «Таймас» баспа үйі, 2008. – 448 бет.

13. Жұмабекова Ф.Н. Мектепке дейінгі педагогика: Оқу құралы. – Астана:

Фолиант, 2008. – 336 бет.

14. Сәбет Бап-Баба. Жантану негіздері. –Алматы, 2001.

15. Жүсіпбек Аймауытұлының  психологиялық көзқарастары :  студенттер

мен мұгалімдерге арналған көмекші құрал / Қ.Б.Жарықбаев. - Алматы :

Білім, 2000. - 75 б.

16. Кереку-Баян   кітапханасы   Рухнама 

Кітапта   :   биография

(Автобиография).   11-кітап.   Жүсіпбек   Аймауытов.   -   Павлодар   :   С.

Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2003. - 240

б.

17. Орысша-қазақша   түсіндірме   сөздік.  Психология   =   Русско-казахскийтолковый словарь. Психология : сөздік / Құрас. Е.Арын. - Павлодар : С.

Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2002. - 134

б. 

18. Жалпы психология : дәрісбаяндар жинағы / С. Б. Бап-Баба. - Алматы :Дарын, 2005. - 354 б. 

19. Асқаров   Е.С.  Ғылыми   зерттеулердің   негіздері   :   оқу   құралы   /   Е.   С.

Асқаров, Е. Қ. Балапанов, Б. Ә. Қойшыбаев ; Қазақстан Республикасы

білім   және   ғылым   министрлігі.   -   Алматы   :   ЖТИ,   2005.   -   182   б.   -

(Информациялық мәдениеттің негіздері). - ISBN 9965-9293-8-6 : 410 т.

20. Психология.   Адамзат   ақыл-ойының  қазынасы.   10   томдық   :   ғылыми

басылым. Т.5. Гуманистік  психология. - Алматы : "Таймас" баспа үйі,

2005.


21. Қазақ   тілі   терминдерінің  салалық   ғылыми   түсіндірме   сөздігі

педагогика және психология: 4000-ға жуық термин : сөздік. - Алматы :

Мектеп, 2002. - 254 б.

22. Тарақов Ә.С.  Аударма  психологиясы және мәдениеті : оқулық / Ә. С.

Тарақов. - Алматы : Қазақ университеті, 2005. - 58 б.

23. Жұмасова   К.С.  Психология   :   оқулық   /   К.   С.   Жұмасова.   -   Астана   :

Фолиант, 2006. - 289 б. - (Кәсіптік білім).

24. Сарсембаева Г.А. Социология және психология негіздері : сырттай оқу

бөлімінін студенттері үшін бақылау жұмыстарының тақырыптары және

оларды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Г. А. Сарсембаева

;   Қазақстан   Республикасының   Білім   және   ғылым   министрлігі

(Өскемен), Д.Серікбаев ат. ШҚМТУ. - Өскемен : ШҚМТУ, 2005. - 10 б. 

25. Бондарева   Т.Г.   Еңбек   физиологиясы   және  психологиясы   :   050731

"Еңбек   және   тіршілік   қауіпсіздігі"   мамандығының   студенттеріне

практикалық   сабақтарға   арналған   әдістемелік   нұсқаулар   /   Т.   Г.

Бондарева, Д. К. Омарова, А. М. Рахметова. - Өскемен : ШҚМТУ, 2006.26. Сейталиев К. Жалпы психология [Текст] : оқу құралы / Қ. Сейталиев. -

Алматы : Білім, 2007. - 359 б.Сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік

кестесі 

СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және  «

Психология   және

педагогика   бойынша   практикумы»   5В010300

 

«Педагогика   жәнепсихология»,  050103  «Педагогика  және психология»  мамандықтары  бойынша

сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі 

СӨЖ түрі


Максималды

балл

Тапсырма

ны 

тапсыру

мерзімі

Тапсырман

ы орындау

мерзімі

Бақылау


нысаны

1

сабақта

барлығ


ы

Аудиториялық

сабаққа

кірмеген


материалдарды

қарау


72

1 сабақта

Кесте

бойынша


Есеп беру

Тәжірибелік

сабақтарға

дайындалу және

тапсырмаға есеп

жасау


1

18

1 сабақтаКесте

бойынша


Қатысу

Бақылау


шараларына

дайындалу (РК1,

РК2, емтихан)

10

1 сабақтаКесте

бойынша


емтихан

100


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.  «___»________№_____ Хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________  Бурдина Е.И.   20__ж. «___» ___________

                                                            (қолы)

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • КЕЛІСІЛДІ *
   • 2 Пән туралы мәліметтер
  • 8.1 пәннің тақырыптық жоспары (с/б ОКБ негізінде)
 • Сағат саны
 • Дәріс
 • Практи-калық
 • Лабо-раторлы
 • Студия-лық
 • Индиви-дуал-дық
 • СӨЖМ
 • 1
 • Мектептің психологиялық қызметтің жұмысында жүйелік тәсілді қолдану
 • Мектепке дейінгі балалармен психодиагностикалық жұмыс
 • Бастауыш сынып жасындағы балалармен психологиялық жұмыс жасаудың ерекшеліктері
 • Психологтың жасөспірімдермен жұмыс жасау
 • Жеткіншек жастағы балалармен психологтың жұмыс жасауы
 • Психолог пен педагогтың жұмысы
 • Мектеп психологы мен оқушылардың ата-анасы
 • Мектеп жасындағы бұзылуларды түзету
 • Үрейлік пен ұялшақтықты түзету
 • 10
 • Психикалық күйлерді реттеудің әдістері
 • 2
 • 13
 • Барлығы: 135
 • 18
 • 117
 • Тақырып 9. Үрейлік пен ұялшақтықты түзету
 • (қолы)


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет