Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚАPdf көрінісі
бет2/4
Дата22.12.2016
өлшемі0,71 Mb.
#41
1   2   3   4

7 0 0 5 -нұсқа

16. Арифметикалық прогрессияның айырымы 6-ға, ал оның алғашқы он 

мүшелерінің қосындысы 340-қа тең.  Прогрессияның оныншы мүшесін 

табыңыз.


A) 67.

B)  55.


C) 61.

D) 79.


E) 59.

17.  Функцияның туындысын табыңыз:   (x)  — 3  (x5  + x)

A)  5 x+ 2(2 x5ln5 + 3 x ln 5 -1 )

B)  7 x_1( ln 3 -  xln5 + 1)

C)  5x (3x5 ln3 + xln3 + 4 / - 3 )

D)  3x(x5 ln3 + ln 3 + 5x4 + 1)

E)  3x+1 (2x5 ln5 + ln 5 + 3x5  +1)2

18. f(x) функциясының туындысы мынаған тең: f  '(x)=(xz -1 )(x z -  9)(x2 -1 6 ). 

Он да оның кему аралықтарының ұзындығының қосындысын табыңыз.

A) 5.


B) 2.

C) 6.


D) 3.

E) 4.


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

21

7 0 0 5 -нұсқа

19. Бір үшбүрыштың периметрі оган үцсас үшбүрыштың периметрінің11  бөлігіндей. Сәйкес екі цабыргасының айырмасы  1м-ге тең.  Осы

цабыргаларды табыңыз.

A)  5,5м; 8,5м.

B)  6,5м; 5,5м. 

c) 

6,5м;  7,5м.

D)  6,5м; 8,5м.

E)  5,5м;  7,5м.

|x -1| + / =  4 

^ 7 =  3

20. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (0;3)

B) (-3;3)

C ) (3;0)

D) (3;-3)

E) (0;0)

 

. . f . d .   3& 

3

21. Есептеңіз:  16  sin—sin— , огер cosa =  —4A) 6.

B)  5.


C) 7.

D) 8.


E) 26.

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

22

7 0 0 5 -нұсқа

22. Теңсіздікті шешіңіз:  sin (y   - 2x)  • cos( y   - 2x) > - “^ 3 .

A)  [ - у   + як;  ^   + Ttk], k  e  Z.

B)  [ - -   +  - k ;   -   +  - k ] ,  k  e  Z.

2  J

C)  [ - -   + 2Tik;  -   + 2nk], k  e  Z.

4

D)  [- —  + 7rk;  —  + 7ik], k  e  Z.6

4

E) ( - ^   + 27tk;  ^   + 2nk), k  e  Z.6

4

423. y=—

2

; y=-x-1;  x=-1c ызықтарымен шектелген фигураның ауданы:х 2

A)  1,5


B) 2,5

C) 2


D) 3

E)  1


24. Дсрыс үшбүрышты пирамиданың бүйір қыры 6-ca тең, табанына 30с 

бұрыш жасап көлбеген. Пирамида көлемін табыңыз.

A) 8 1 ^

B) 27


4

V3

4C) 80.

D) 75 —


4

E) 72— .


4

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

23

7 0 0 5 -нұсқа

25. Биіктігі h конус, р адиусы  г шарға іштей сызылған. Конус көлемін 

табыңыз.

A) яг2һ 


в ) 3тіг2һ

C) яг2


D) 2л;г2һ 

л һ 2(2г - һ )

E)

3

МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

ФИЗИКА

24

7 0 0 5 -нұсқа

1. Б ір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың жылдамдығының анықтамасына 

сәйкес келетін өрнек

B)  & = 


cd

R

с ) i

9 = 27


ü

R

vD)  $  = S

t

E)  &x= ^0x + a0t2.  Сур етте денеге эсер етуші күштің қозғалыс уақытына тэуелдік графигі 

көрсетілген.  Д ен е оң үдеумен бірқалыпты үдемелі қозғалатын уақыт

аралығы

A) 2 - 4.в ) 

0

 - 2

с )  8 -  10.D) 4 - 6.

E) 6 - 8.

T

t,c


БАИҚАУ СЫНАҒЫ

25

7 0 0 5 -нұсқа

3. Дененің потенциалдық энергиясының биіктікке тэуелділік графигі

Ep  А

A)

hB)

Ep  A


C)

Ep  A


D)

h

Ep  AE)

h

4. Механикалык кернеудің өлшем бірлігіA) Па

B) Дж


C) н

D) кг/м3


E) В

5. Б ір денеден екінші денеге абсолют шамасы бойынша берілетін ең аз электр 

заряды

A) е. 


в )  1  Кл.

C) 0,1  Кл.

D) е/5.

E) 2е.


6.  Өе екшесіз соленоид ішіндегі өрістің индукциясы В0 = 2мТл.  С еленоидқа 

болат өзекшені енгізгенде оның индукциясы ( ^gonaT = 8000)

A)  16103Тл 

в )  16мТл

C)  16Тл

D) 4000мТл

E) 4  105Т

л

0h

0

h0

0

0БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

26

7 0 0 5 -нұсқа

7. Жиілігі 2000 Гц контурдың тербеліс периоды

A) 0,0005  с.

B) 0,5  с.

C)  1,0 с.

D) 2,5 с.

E)  1,5 с.

8. Шынының сыну көрсеткіші  1,5 б олғанда он даты жарық жылдамдығының 

шамасы (с = 310  м/с)

A) 2-108 м/с. 

в ) 3-107 м/с.

C) 2,5108 м/с.

D) 3 1 0 8 м/с.

E)  1,5108  м/с.

9. 

14

 N +  0n —>  ^ C  + ?  реакциясындағы белгісіз бөлшекA) 

01 n


B) У

C)  >


D)  1 p

E)  2 He


10.  Суретте көрсетілген түзу сызықты қозғалыстағы дененің 4 секундта 

жүрген жолы

.9,м/с 4

і L


A) 60 м

B) 40 м.


C) 50 м.

D) 80 м


E) 20 м.

БАИҚАУ СЫНАҒЫ

27

7 0 0 5 -нұсқа

11. Автомобиль  10 м/с жылдамдықпен қозғалуда.  О ның кинетикалық 

энергиясын 

2 е с е арттыру үшін оның қозғалыс жылдамдығы

A) 40 м/с.

B)  10V2


m

/

c.

C) 20 м/с.

D) 5  м/с.

E) 2,5 м/с.

12.  Суреттегі рычаг тепе-теңдік қалыпта тұр. Р ычагтың массасын ескермеуге 

болады. Егер рычагтың қысқа иінінің ұзындығы 20 см болса, онда 

рычагтың ұзындығы (g = 9,8 м/с  )

1—5 кг

F = 24,5 Н 

A) 20 см 

в ) 40 см

C) 80 см

D) 60 см


E ) 100 см

13. Бу турбиналарындағы будың бастапқы жэне ақырғы температуралары 

шамамен мынадай T1 = 800К, Т2 = 300К.  О сы температурадағы бу 

турбинасының ПӘК-інің ең жоғарғы мэні

A) 72%.

в ) 62%.


C) 82%.

D) 42%.


E) 52%.

14. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігі кейбір нүктеде 4 Н/Кл. Егер зарядтың 

орналасу қашықтығын 2 есе арттырсақ, онда өріс кернеулігінің мэні

A)  16 Н/Кл 

в )  1  Н/Кл

C) 4 Н/Кл

D)  і ң / К л

4

E) 8 Н/Кл15. То к жүрген кезде зат тасымалы болатын өткізгіштер

1. Металдар;

2. Жартылай өткізгіштер;

3. Электролиттер.

A) Тек қана 2.

B) Тек қана 1. 

c

) Тек қана 3.D)  1, 2 және 3.

E)  1  және 2.16. Индукциясы 28,2 мТл магнит өрісінде электрон  107 м/с жылдамдықпен 

қозгалады.  О ның айналып ұшу орбитасының радиусы

m e = 9 ,Ы 0 “31кг;  е = \, 6Л0~19Кл)

A) 2,8 см. 

в )  5 см.

C) 3  см.

D) 0,2 см.

E) 4,8 см.

17. Егер математикалық маятниктің ұзындыгын 4 есе арттырса, оның тербеліс 

периоды


A) 2 есе артады.

B) 2 есе кемиді.

C) 4 есе артады.

D) 4 есе кемиді.

E) 4,5 есе артады.

18. Тізбектегі токтың максимал мэні 5 А болса, оның эсерлік мэні 

A) 7,1  A.

в )  10 A.

C) 3,5 A.

D) 5 A.


E)  12 A.

19. Жарық толқынының жиілігін 2  есе арттырғанда, фотондар импульсі 

A) 4 есе азаяды.

в ) 2 есе азаяды.

C) 4 есе көбейеді.

D) өзгермейді.

E) 2 есе көбейеді.

20.  180 м биіктіктегі тікұшақтан жүк тасталды. Егер тікұшақ 3  м/с 

жылдамдықпен жогары көтеріліп бара жатса, жүктің жерге түсу уақыты 

(g =  10 м/с2)

A) 5,3  с. 

в )  5,7  с.

C) 6,7  с.

D) 6 с.


E) 6,3  с.

21.  Соцгы 2 секундта 60 м жол жүріп, жсрге құлаған дененің құлау уақыты

( g = 1 0 4 )

с2

A) 4 с в )  5 с

C) 2 с


D)  1  с

E) 3  с


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ 

2 8  

7005  -нұсқа

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

29

7 0 0 5 -нұсқа

2 2


2

 м/с және 1

  м/с жылдамдықпен бір- біріне қарама-қарсы қозғалған 

массалары 

1

  кг жэне 2

 кс екі шардың абсолют серпімсіз центрлік 

соқтығысуы нэтижесінде ішкі энергияларының өзгеруі

A) 2 Дж. 

в ) 3 Дж. 

с ) 2,67 Дж

D) 0,33 Дж.

E)  1  Дж.

23. Ис отермиялық  сығылу кезінде газ көлемі 5 л-ге азайып, қысымы 3  есе 

артса, ссздың бастапқы көлемі

A)  5,5 л 

в ) 9,5 л 

с ) 7,5 л

D) 6,5 л


E)  8,5 л

24. Массасы 300 кс сутегін қыздырганда 60 кДж жылу мөлшері берілді. Бұл

процестегі температураның өзгерісі

с = 14,2-103 Дж

кг-К

A) 0,2 К. в ) 0,04 К.

C) 0,1  К.

D) 4 К.

E) 0,014 К.25.  Б ір  пластинкасының  ауданы  200  см2,  пластиналар  арасында қалыңдыгы  1 

мм шыны бар конденсатор сыйымдылыгы

( вШ

Ыны= 7, 


80

 = 8,85-10"12 Кл2/Н-м2)

A)  1,24 нФ 

в ) 3,5  нФ 

с ) 4,2 нФ

D)  8,85 нФ

E) 6,2 нФ

ФИЗИКА 

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

ХИМИЯ

30

7 0 0 5 -нұсқа

1. Химиялық құбылыс:

A) оттектің кристалдануы.

в ) сұйық ауадан ректификациялық айдау арқылы оттек алу.

C) оттектің суда еруі.

D) сұйық оттектің булануы.

E) бертолле тұзынан оттекті алу.

2. Ядросында 26 протоны бар элемент 

A) Fe

в ) в а


C) Cu

D) Al


E) Zn

3. Диссоциацияланғанда коп анион түзетін зат 

A) кальций хлориді

в ) калий хлориді

C) мыс (II) хлориді

D) алюминий хлориді

E) темір (II) хлориді

4. Катализатор деп  ...  айтамыз

A) химиялық реакцияны жылдамдататын заттарды 

в ) химиялық реакцияныіь ц німін ц згертететін заттарды

C) химиялық реакцияны баяулататын заттарды

D) химиялық реакцияны  ц згертпейтін заттарды

E) 

химиялық реакцияныіь т%оСІн 

ц 

згертетін заттарды

5. Қосылыстарда алюминий дің тотығу дэрежесі:

A) -1


в ) 

+1

C) -1D) +3

E) +5


6.  Оссаникалық заттыц құрамына міндетті түрде кіретін элемент 

A) оттек


в ) азот

C) көміртек

D ) кремний

E) сутек


7. Қср смында он екі сутек атомы бар алкенніц мольдік массасы (г/моль) 

A)  84


в ) 96

C) 98


D) 104

E)  112


8. Жоғары карбон қышқылдары глицеринмен әрекеттескенде түзілетін қосылыс:

A) Альдегид.

в ) Тұз.

C) Майлар.

D) Жай эфир.

E) Ангидрид.

9. Қыздырғанда жүмсарып, суытқанда қатып қалу қасиеті бар пластмасса түрі:

A) Термопластар.

в ) Гетинакс.

C) Пенопластар.

D) Текстолит.

E) Волокнит.

10. N2 + 

3

H2

 = 


2

NH

3  реакциядагы сутектің концентрациясын 2 есе азайтқанда реакция 

жылдамдығы  ...

A) 2 есе артады. 

в )  8 есе кемиді.

C) 6 есе кемиді.

D) 6 есе артады.

E) 3  есе кемиді.

11.  80 с ерітіндіні буландырган соң, ыдыста 20г тұз қалды. Ерітіндідегі еріген заттың 

массалық үлесі

A) 20% 


в ) 25%

C) 35%


D) 30%

E) 22%


12.  Осы реакция нәтижесінде суда ерімейтін негіз түзіледі

A) CuCl2 + H2SO4 

в ) Na + H2O

C) в а ( Ш 3)2 + 2NaOH

D) K2O + H2O

E) FeCl3  + 3NaOH

13. Моль сандары тең зат

A) 22,4 л Cl2 жэне 380 г F2 

в ) 4,48 л F2 жэне 73 г Cl2 

с ) 2,24 л Cl2 жэне 38 с F2

D)  11,2 л F2 жэне  127 с J2

E) 5,6 л Cl2 жэне  16 г вг2БАЙҚАУ СЫНАҒЫ 

31 

7005  -нұсқа

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

32

7 0 0 5 -нұсқа

14. Кснцентрлі күкірт қышқылымен эрекеттеспейтін заттар жүбы:

A) Al, Pt 

в ) Ca, Cu

C) Fe, Ca

D) Al, Ag

E) Na, Au

15.  10,7 г сммоний хлоридін қыздырғанда бөлінген газды азот қышқылына сіңіргенде 

алынған түз массасы:

A)  16 г. 

в )  160 г.

C) 8 г.


D)  1,6 г.

E)  80 г.

16. Жүмыртқа қабығы кальций карбонатынан түратынын дэлелдейтін реакция:

A) CaCOs + 2HCl -> CaCb + H2O + CO2t  

в ) CaCO

3

 -> CaO + CO2C) K2CO

b

 + Cu(OH)2 2KOH + CuCOs

D) CaCO2 + 2NaOH -> Ca(OH)2 + Na2COs

E) CaCOs + BaSO4 

CaSO4 + BaCOз

17. Жер қыртысында тек қосылыс күйінде кездесетін металдар қатары 

A) Pt, Au, Ag

в ) Na, Ca, K 

с ) Cu, Fe, Pt

D) Ag, Pb, K

E) Mn, Au, Zn

18.  Өсгерістер тізбегіндегі түнба түзілетін реакциялар

CuO 


CuCl

2

  2  > Cu ^ Н)2

 

CuSO4  4  > Cus(PO4)2A)  1,3

B)  1,2


C) 3,4

D) 2,3


E) 2,4

19.  Өзгерістерді жүзеге асыру нэтижесінде түзілген A затының 

аталуы:

(C6H„O5)n -> C6H,2O6  «--рт-^У  >  X -+HCU  A.

A) Глюкоза.

B) Хлорвинил.

C) Хлорэтан.

D) Этил спирті.

E) Сірке қышқылы.20. Р еакция теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы

Cl

2 + Ca(OH

)2

 -> Ca(ClO)2

 + H


2

O + CaCl


2

.

A) 9. в )  5.

C)  11.


D) 8.

E) 7.


+H

2

 о

 

А

  ж  + 

H J

 t° 

21. Mg3N2 ------ 2— >  A T --------- >  B ------>  AT

тізбегіндегі B с атының молекулалық массасы:

A)  17 


в )  145 

с ) 278


D)  129

E)  127


22. Егер теория жүзіндегіге қарағандағы шығымы 80% болып, 33,32 г циклобутан 

алынған болса, о нда металдық  натриймен әрекеттескен  1,4 дибромбутанның массасы:

A)  160,65 г 

в )  152,65 г

с )  154,65 г

D)  156,65 г

E)  158,65 г

23. Егер шығымы 55% болса, онда 42 кг көміртек (II) о кс иді бар синтез газдан түзілетін 

метанолдың массасы

A)  15,9 кг 

в ) 21,9 кг

C) 23,9 кг

D)  19,9 кг

E) 26,4 кг

24. Картопта 20 % крахмал бар. Егер шығымы 75  % болса, онда 1620 кс картоптан 

алынатын глюкозаның массасы:

A) 360 кг 

в ) 180 кг

с ) 300 кг

D ) 220 кг

E) 270 кг

БАЙҚАУСЫНАҒЫ 

33 

7005  -нұсқа


БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

34

7 0 0 5 -нұсқа

25. Ал анинге азот қышқылымен эсер еткенде 304 с тұз түзілді. сК^мсалган  аланиннің 

массасы (г)

A)  89 


в ) 267

C) 445


D) 358

E)  178


ХИМИЯ 

ПӘНІНЕН СЫ НАҚ Б ІТ Т ІБАЙҚАУ СЫНАҒЫ

БИОЛОГИЯ

35

7 0 0 5 -нұсқа

1. Ботаника... зерттейді:

A) Өлі табиғатты

B) Өсімдіктерді

C) Топырақты

D) Вирустарды

E) Жануарларды

2. Гүлтабан дегеніміз -

A) күлтені қүрайтын ішкі жапырақшалар.

B) гүлдің негізгі бөлімі.

C) гүл сағағының кеңейген жері.

D) гүлдің ең жіңішке бөлімі.

E) тсстаганшаны қүрайтын сыртқы жапырақшалар.

3. Қснтышқақ амебасының кэдімгі амебадан айырмашылығы

A) Теңіздерде тіршілік етеді.

B) Адамның ішегінде паразитті тіршілік етеді.

C) Топырақта тіршілік етеді.

D) Асысы қатты суларда тіршілік етеді.

E) 

Ө 

сімдіктерде паразитті тіршілік етеді.

4.  Тірі ағзаларда тіршілік етеді:

A) Паразиттер

B) Сапрофиттер

C) Түйнек бактериялары

D) Цианобактериялар

E) Шіріту бактериялары

5. Алқа түқымдасының гүліндегі күлте жапырақшаларының саны-

A)  8.


в ) 

10

.C) 6.

D) 4.


E) 5.

6. Ең жоғары сатыдағы омыртқалы жануарлар

A) Сүтқоректілер класы

B) Балықтар класы

C) Қосмекенділер класы

D) Қүстар класы

E) Жорғалаушылар класы

7. Есту мүшесі.

A) Мүрын. 

в ) Тіл.


C) Қүлақ.

D) Ауыз.


E) Тері.

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

36

7 0 0 5 -нұсқа

8.  Тыныс алатын ауаны жылытып, салалсыздандыратын мүше:

A) көмей

B) мүрын қуысы

C) кеңірдек

D ) аңқа


E) ауыз

9. Нссепағардың төменгі бөлімі жалғасатын мүше.

A) Қуық.

B) Зәр шығару өзегі.

C) Несепағар.

D) Бүйрек.

E) Ішек.

10. Жасушалары үнемі бөлінетін үлпа:

A) Фотосинтез деуші.

B) Өткізуші. 

с ) Түзуші.

D) Жабын.

E) Тірек.

11. Мыналар минералды тыңайтқышқа жатады:

A) Шымтезек, қи, қарашірік.

B) Азот, шымтезек, қи.

C) Қарашірік, қи, күл.

D) Қи, күл, құс саңғырығы.

E) Азот,  фосфор, күл.

12. Гидраның жауынан қорғану және жемін аулауға эсер ететін жасушалары

A) Аралық.

в ) Безді.

C) Атпа.

D) Жүйке.

E) Тері -  бүлшықет.

13.  Ортаңғы қүлаққа жатады

A) Қүлақ қалқаны, сыртқы дыбыс жолы

B) Қуыстар, дабыл жарғағы

C) Дабыл жарғағы, сыртқы дыбыс жолы

D) Дсбыл жарғағынан самай сүйегінің ішіне дейін

E) Қуыстар мен иірім озекшелері

14. Төмендегі қайсысы жүп сүйектер

A) Төссүйек

B) Төменгі жақ сүйек

C) Маңдай

D) Шүйде


E) Самай

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

37

7 0 0 5 -нұсқа

15. Ең ірі қан  тамыры:

A) Қолқа

B) Салатамыр

C) Қылтамыр

D) Көктамыр

E) Өкпе салатамыры

16. Ас қорыту кезінде май ыдырайды:

A) Суға.

B) Аминқышқылына.

C) Глюкозаға.

D) Көмірқышқыл газына.

E) Глицерин мен май қышқылына.

17. Жасушаны энергиямен қамтамасыз ететін реакциялар жиынтығы:

A) метаболизм.

B) катаболизм (снергетикальщ алмасу).

C) анаэробты ыдырау.

D) аэробты ыдырау.

E) анаболизм (пластикалық алмасу).

18. сслғашқы прокариотты жасушалардың пай да болуы.

A) 5-кезең.

B)  1- кезең.

C) 2- кезең.

D) 4- кезең.

E) 3-кезең.

19. Редуценттерге жататын ағзалар

A) Етқоректі жануарлар.

B) Бір жасушалы балдырлар.

C) Автотрофтылар.

D) Продуценттер.

E) С аңырауқұлақтар мен ұсақ ағзалар.

20. Гидраның жыныссыз жолмен көбеюі.

A) Зигота.

B) Гамета.

C) Бүршіктену.

D) Пілде түзу.

E) Гермафродитті.

21.  Өте сирек кездесетіндіктен, Қсзақстан Қызыл кітабына тіркелген ашық 

түқымды осімдік.

A) Самырсын.

B) Зеравшан аршасы.

C) Қос масақшалы қылша.

D) Кәдімгі арша.

E) Жатаған шырша.БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

38

7 0 0 5 -нұсқа

22. Қырықбуынның көктемде дамитын өркенінде болады

A) сабақ.

B) тамырсабақ.

C) м асақшасы бар қоңыр өркендер.

D) қосалқы тамырлар.

E) жасыл өркендер.

23. Мейоздың бірінші бөлінуі.

A) Эквационды.

B) Зиготена.

C) Диплотена.

D) Редукциялық.

E) Лептотена.

24. Айқас тозаңданатын өсімдіктер селекциясында әр түрлі тармақтары өзара 

тозаңдандыру:

A) Ментор әдісі.

B) Мутагенездік әдіс.

C) Линияаралық гибридтер.

D) Полиплоидиялық эдіс.

E) Әріден гибридтеу.

25. Полеозой кезеңі.

A) Юра.


B) Неоген. 

с ) Бор.


D) Девон.

E) Палеоген.БИОЛОГИЯ 

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

ГЕОГРАФИЯ

39

7 0 0 5 -нұсқа

1. Магеллан саяхатының мәні

A) Жердің шар тэрізді екені дәлелденді.

B) Жаңа аралдар ашылды.

C) Африка ашылды.

D) Үндістанга жол ашылды.

E) Жаңа жерлер ашылды.

2. Экватор орналасқан ендік

A) Шығыс.

B) Оңтүстік.

C) Солтүстік.

D) Экватор да 0°, ендік болмайды.

E) Батыс.

3. Жыралардың пайда болуы неге байланысты:

A) Ауаның қүрғақшылығына.

B) Судың ағуына.

C) Желдің эсеріне.

D) Жоғары температураға.

E) Өсімдіктер мен жануарлар эсеріне.

4. Климаттық элементтердің таралауы картада бейнеленеді

A) Изосызықтармен

B) Сызықтармен

C) Нүктелермен

D) Бояулармен

E) Түстермен

5. Мүхиттың белгілі бір бөліктерін алып жатқан зор көлемді су

A) Толқын

B) Су массасы

C) Мүзтау

D) Толысу

E) Цунами

6.  Ф о сфорит рудасы өндірілетін тау жоталары

A) Сауыр, Тарбағатай.

B) Көкшетау, Сарыарқа.

C) Кетпен, Үлытау.

D) Мүғалжар, Қаратау.

E) Маңғыстау, Алтай.

7. Бурабай курорты орналасқан тау.

A) Қарқаралы.

B) Мүғалжар.

C) Маңғыстау.

D) Баянауыл.

E) Көкшетау.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет