Баршањызды ¦лыстыњ ±лы к‰ні Наурыз мейрамымен ќ±ттыќтаймыз!жүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата15.03.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ОВЕН. У Овнов возможно, произойдут пере-

мены в карьере. Это особенно актуально для

тех, кто последнее время был недоволен сво-

ей  работой  и  хотел  её  поменять.  В  самых

крайних ситуациях вы можете спонтанно по-

дать начальству заявление об увольнении. Это может

быть спровоцировано какой-то служебной проверкой с

выявлением ваших ошибок в работе.С 21 по 28 марта

  Ќ¦РМЕТТІ  САТЫП  АЛУШЫЛАР!

 

Егер Сіз банк карточкасыныњ иесі болып табылсањыз, онда Сіз келесідейтауарларды жєне (немесе) ќызметтердіњ ќ±нын тµлеу кезінде «Тµлемдер

жєне  тµлемдерді  аудару  туралы»  ЌР  Зањында  айќындалѓан  POS-терми-нал арќылы ќолма-ќолсыз есеп айырысу ќ±ќыѓын пайдалануды талап етуге

ќ±ќылысыз.

Сіздіњ назарыњызды аударамыз!

Сатушы  POS-терминалы  арќылы  ќолма-ќолсыз  тµлем  ж‰ргізуге

міндетті.

Ќолма-ќолсыз тµлемді ж‰ргізуден бас тарту – POS-терминалды ќолданутєртібін б±зу болып табылады жєне єкімшілік жауапкершілікке тартуѓа єке-

леді. POS-терминал арќылы ќолма-ќолсыз есеп айырысудан бас тартќан

барлыќ фактілер бойынша мемлекеттік кірістер органдарына хабарлањыз.

 Талдыќорѓан ќаласы бойынша мемлекеттік кірістер басќармасы.УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!

 Если Вы являетесь владельцем банковской карточки, то при получе-

нии услуг и покупке товаров Вы вправе потребовать оплатить  посред-

ством POS-терминала, как установлено Законом РК «О платежах и

переводах».

Обращаем Ваше внимание!

Продавец обязан произвести безналичный расчет посредством

POS-терминала.

Отказ в безналичном расчете - является нарушением порядка при-

менения POS-терминала и влечет административную ответственность.

По всем фактам отказа безналичного расчета через POS-терминалы

сообщать  в органы государственных доходов.


Ж.  Балапанов  кµшесі,  28.  Тел.:  41-10-82,  41-10-84,  41-10-83,  41-10-87

МЄДЕНИЕТ

e-mail: taldyk@bk.ru

20.03.2014

11

БАЙЌАУ

 Жалпы ережелері

  «Жетісу µрнегі» би байќауыныњ

негізгі маќсаттары:

-оќу-тєрбие ж±мыс барысындаѓы

шыѓармашылыќтарын жетілдіру;

-  ењ ‰здік би ±жымдарын аныќтау;

– хореографиялыќ µнер саласын-

даѓы дарынды балаларды аныќтап,

оларѓа ќолдау кµрсету;

–  ќосымша білім беру ±стазыныњ

кєсіби шеберлігі мен беделді ењбегін

жоѓарылату;

– хореографиялыќ ±жымында ба-

лалармен  ж±мыс  істейтін  маман-

дарѓа єдістемелік кµмек кµрсету;

– балалар хорегорафиялыќ ±жым-

даѓы ±стаздардыњ ‰лгілі тєжірибелік

ж±мыстарын  аныќтау  жєне  наси-

хаттау;

-¦лы  Отан  соѓысындаѓы  батыр-ерлердіњ ерлігі негізінде азаматтар-

д ы њ   с а н а - с е з і м і н д е   п а т р и о т т ы ќ

сезімді ќалыптастыру жєне µз елі-

не, жеріне деген маќтаныш сезімін

ояту.

Б А Й Ќ АУД Ы   ¦ Й Ы М Д АСТ Ы РУ -

ШЫЛАР:

 «Талдыќорѓан ќаласыныњ мєде-

ниет жєне тілдерді дамыту бµлімі»

 «ЖЕТІСУ ¤РНЕГІ - 2015»  2015  ЖЫЛЃЫ  CЄУІРДІЊ  10-11  К‡НДЕРІ    АРАЛЫЃЫНДА  ТАЛДЫЌОРЃАН

ЌАЛАСЫ  ЄКІМІНІЊ  Ж‡ЛДЕСІ  ‡ШІН    ДЄСТ‡РЛІ  «ЖЕТІСУ  ¤РНЕГІ-2015»

БИ  БАЙЌАУЫ  ¤ТЕДІ

ММ-сі


 БАЙЌАУДЫЊ ТАЛАПТАРЫ

  БАУЌАУЃА  ЌАТЫСА  АЛАТЫН-

ДАР:

-  мектеп  жасына  дейінгі  мекеме-

лер,  оќу  орындары,  мекеме  ±йым-

дары, єскери бµлімшелері, сондай-

аќ, аудан мен ќалаларда іріктелген,

о р ы н д а у ш ы л ы ќ   ш е б е р л і к т е р і м е н

ж е к е   д а р а   к µ р і н г е н   « Х а л ы ќ т ы ќ » ,

«‡лгілі» жєне єуесќой би ±жымдары;

 Би ±жымдарындаѓы ќатысушылар

саны  8  не  одан  да  кµп  болуы  тиіс.

Б а й ќ а у ѓ а   ќ а т ы с у ш ы л а р д ы њ   ж а с

ерекшеліктеріне шектеу ќойылмай-

ды.


 БАЙЌАУДЫЊ ¤ТУ ТЄРТІБІ

 Байќаудыњ іріктеу кезењі сєуірдіњ10-даќорытынды кезењі сєуірдіњ

11-деТалдыќорѓан ќаласында µтеді.

Байќау 2 номинация мен  3 катего-

рия бойынша µтеді.

 БАЙЌАУ НОМИНАЦИЯЛАРЫ

 ¦лттыќ би номинациясы:

 1.  ¦лттыќ биі (2,5-4 мин);

 2.  Сюжеттік би (2,5-4 мин).

 ІІ. Ќазіргі заман биі номинация-

сы.

1. ±лттыќ бидіњ ќазіргі заман хорео-

графиялыќ ‰лгідегі т‰рі (2,5-4 мин);

2.  ќазіргі  заман  сюжеттік  биі  (кон-

тапурен  данс,  модерн,  электрик-

буги, степ, рэп, джаз, диско, хип-хоп,

д ж е к с о н с   с т и л ь ,   д е ф и л е   д а н с ,

джангл, фанк, т.б. т‰рлерінде) (2,5-4

мин)

 БАЙЌАУ КАТЕГОРИЯЛАРЫ

1 .   О р т а ш а   т о п :   9 - д а н   1 3   ж а с ќ а

дейін;

2. ‡лкен топ (А): 14-17 жас аралы-ѓында;

3. ‡лкен топ (В):18 жаста жєне 18

жастан жоѓары.

 Осы байќау аясында б±рындары

кµрсетілген билер есепке алынбай-

ды. Егер аќтыќ кезенде би «тірі с‰йе-

мелдеумен»  орындалмаса,  СД  не-

месе мини-дискідегі жазбалар ±сы-

нылады.

  Б А Й Ќ АУ   Ќ АТ Ы С У Ш Ы Л А Р Ы Н

БАЃАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ:

 Байќауѓа ќатысушылардыњ µнері

тµмендегі кµрсеткіштер бойынша ба-

ѓаланады:-   ќ а т ы с у ш ы л а р д ы њ   д а й ы н д ы ќ

дєрежесі мен хореографиялыќ ма-

териал дењгейініњ сай болуы;

-  хореографиялыќ  ќойылым  бей-

несін ашу дењгейі;-   о р ы н д а у ш ы л а р -

д ы њ   х о р е о г р а ф и я л ы ќ   д а й ы н д ы ќ

дењгейі мен репертуарларыныњ жас

ерекшеліктеріне сай болуы;-  

е р е к ш е л і к  

д е њ г е й і  

( а й ќ ы н

єдістері);

орындаушылыќ шеберлігініњ дењ-

гейі: саздылыѓы, сахналыќ мєдени-

еті.

 МАРАПАТТАУ:

 Байќаудыњ єр номинациясы бой-

ы н ш а   ж е њ і м п а з д а р ѓ а   д и п л о м а н т

атаѓы беріліп, сыйлыќтар тапсыры-

лады.

– байќаудыњ бас ж‰лдесі;–єр номинация бойынша 1,2,3 дењ-

гейдегі дипломант атаѓы;

– дипломант.

Байќау лауреаттарын тєрбиелеген

жетекшілер мен ±стаздар алѓыс хат-

тармен марапатталады. Би байќау-

ыныњ  ќорытындысы  ќ±рылтайшы-

мен бекітіледі.

«Жетісу  µрнегі  -  2015»  би  байќау

ќорытындысы бойынша «¦лы Отан

соѓысына  арналѓан  «Ењ  ‰здік  сю-

жеттік би» атаѓына ие болѓан ±жым-

ѓа  арнайы  Диплом  жєне  баѓалы

сыйлыќ табысталады.  Ќ АТ Ы СУ Ш Ы   ¦ Ж Ы М Д А РД Ы Њ

КЕЛУІ:

 Ќаладан тыс жерлерден келетін

б а й ќ а у ѓ а   ќ а т ы с у ш ы л а р д ы њ   ж о л

шыѓынын жіберуші жергілікті  орын-

дар  кµтеріп  алады.  Би  ±жымдары

µздерініњ  келуін  ±йымдастырушы-

ларѓа алдын-ала (10 к‰н б±рын) ес-

керту керек.¤ТІНІМ ЖІБЕРУ РЕТІ:

  Би  байќауына  ќатысу  жµніндегі

с±раныстар сєуірдіњ 5-не дейін мына

мекенжайѓа жолдануы тиіс: Талды-

ќорѓан ќаласы, Абай кµшесі, 256 ‰й,

ќала єкімдігі ѓимараты, 207 бµлме,

ќалалыќ мєдениет жєне тілдерді да-

мыту    бµлімі,  байланыс  телефон-

д а р ы   ( ф а к с )   8   ( 7 2 8 2 )   2 4 2 2 5 8 ,

271002.


С±раныста  ±жымныњ  9*14  кµле-

міндегі  фотосуреті  мен  байќауда

орындалатын репертуары µткізіледі.

 ¦йымдастыру комитеті.

‡лкен  µнер  жолына  жолдама.

Б і л і к т і   м а м а н д а р д ы њ   б а ѓ а   ж е т -

пес  кењестері.  ¤зге  µнерлі  бала-

лармен  дос  болу  ќуанышы.  Б±л

а р м а н д а р д ы њ   б є р і     « А я л а ѓ а н

Астана-2015»  жас  поп-орындау-

ш ы л а р д ы њ   ¦ л т т ы ќ   м у з ы к а л ы ќ

телевизиялы ќ  балалар  байќау -

ында  орындалады!

  4 - 6   ш і л д е   к ‰ н д е р і   А с т а н а

ќ а л а с ы н д а   « А я л а ѓ а н   А с т а н а -

2015»  ж ас  поп-орындаушылар -

дыњ  ¦лттыќ  музыкалыќ  телеви-

зиялыќ  балалар  байќауы  µтпек.

«Аялаѓан  Астана-2015»  –  Ќазаќ-

с т а н н ы њ   т ‰ к п і р - т ‰ к п і р і н е н   к е -

л е т і н   е њ   т а л а н т т ы   ж а с µ с п і р і м -

дердіњ  басын  ќосатын  балалар

б а й ќ а у ы .

Байќауѓа  8  бен  12  жас  ара-

л ы ѓ ы н д а ѓ ы  

µ н е р л і  

б а л а л а р

ќатыса  алады.  «Аялаѓан  Астана-

2015»  ж ас  поп-орындаушылар -

дыњ  додасы  III  кезењнен  т±рады:

іріктеу  кезењі,  жартылай  финал,

ф и н а л .   І р і к т е у   к е з е њ і н е   ќ а т ы с у

‰ ш і н   ќ а т ы с у ш ы л а р   µ т і н і ш т е р і н

т а п с ы р у л а р ы   к е р е к .  2 - н а у р ы з -да республика бойынша облыс

орталыќтары,  Астана  мен  Ал-

м а т ы   ќ а л а л а р ы н д а   б а й ќ а у ѓ а

ќатысушыларды  іріктеу  кезењі

б а с т а л д ы

.

Б а й ќ а у   ж е т е к ш і с і ,   Ќ Р   Е њ б е ксіњірген  ќайраткері,  Алматыдаѓы

« Та њ д а у »   к о м п а н и я с ы н ы њ   д и -

ректоры  Ќарлыѓаш  Єжиева  би-

ылѓы  доданыњ  негізгі  ерекшелі-АСТАНА ЖАЊА Ж¦ЛДЫЗДАРДЫЊ

БАЃЫН АШАДЫ!

к т е р і   м е н   µ з г е р і с -

терін  айтып  берген

еді. Біріншіден, б±лж о л ы  

б ± р ы н -

ѓ ы д а й  

м є с к е у л і к

м а м а н д а р   ќ а т ы с -

пайды.  Екіншіден,

ж о б а  

Ќ а з а ќ с т а н

халќы  Ассамблея-

сыныњ  20  жылды-

ѓына  орай,  еліміз-

де  тату-тєтті  µмір

с ‰ р і п   ж а т ќ а н   µ з г е

± л т   µ к і л д е р і   а р а -

с ы н а н  

т а л а н т т ы

балаларды  табуѓа

е р е к ш е  

к µ њ і л

бµлмек.

‡ ш і н ш і д е н ,

« Ќ а з а ќ с т а н »   Р Т Р К

арќылы  жоба  б±рынѓыдан  да

‰лкен  аудиторияѓа  жол  тарта-

тын  болады.

¦ й ы м д а с т ы р у ш ы л а р   є з і р ш е

байќау  єділќазылар  алќасыныњ

е с і м і н   ќ ± п и я   ± с т а п   о т ы р .   А л ,

і р і к т е у   к е з е њ і н д е   т а л а н т т ы л а р -

д ы   т а њ д а у ѓ а   е л і м і з г е   т а н ы м а л

ж а р ы ќ   ж ± л д ы з д а р   а т с а л ы с п а ќ .

О л а р д ы њ  

ќ а т а р ы н д а  

М є д и н а

С є д у а ќ а с о в а ,   Н ± р л а н   А л б а н ,

Ќайрат  Баекенов,  Алмас  Кішкен-

б а е в ,   Г ‰ л н ± р   О р а з ы м б е т о в а ,

Иван  Бреусов,  Салтанат  Баќае-

ва,  Адам,  «Орда»  мен  «Ринго»

т о п т а р ы   ж є н е   т а ѓ ы   б а с ќ а л а р ы

б а р .

Іріктеу  кезењінде  Ќазаќстан-н ы њ   б а р л ы ќ   а й м а ќ т а р ы н д а ѓ ы

µнерлі  балаларды  ќамтуѓа  ерек-

ш е  

н а з а р  а у д а р ы л ы п  

о т ы р .

Б±ѓан  дейін  екі  рет  µткен  жоба-

да  бірнеше  ќиындыќтар  болѓан.

Мєселен,  оњт‰стік  аймаќтар  мен

К µ к ш е т а у,  

П е т р о п а в л ,  

А ќ т а у,

Ќызылорда  облыстары  аса  бел-

сенділік  кµрсетпеген.  Негізінен,

оњт‰стік  µњірден  µнерлі  жастар-

д ы њ   к µ п   ш ы ѓ а т ы н ы   б є р і м і з г е

белгілі.  Ал,  Алматы  облысы  µте

‰ л к е н  

б о л ѓ а н д ы ќ т а н ,  

к е й б і р

а у д а н д а р д а н   б а л а л а р   т ы м   а з

ќатысќан.  Сондыќтан,  биыл  осы

к е м ш і л і к т е р д і њ   о р н ы н   т о л т ы р у

ж ± м ы с т а р ы   ж ‰ р г і з і л і п   ж а т ы р .

Осы  т±рѓыда  байќау  жетекшісі

Ќарлыѓаш Єжиева: «Осы жолы

еліміздіњ  шалѓай  аймаќтарын-

даѓы  таланттардыњ  б±л  µнер

додасынан  ќалып  ќоймауына

баса мєн беріп отырмыз. Біздіњ

балаларымыздыњ  бєрі  дарын-

ды,  µнерлі.  Бірінен  бірі  µтеді.

М ± н д а й  

ж о б а ѓ а  

ќ а т ы с у ѓ а

бєрініњ ќ±ќыѓы бар. Сондыќтан,

біз  єлеуметтік  желі  мен  б±ќа-

ралыќ  аќпарат  ќ±ралдары  ар-

ќылы  баласыныњ  µнеріне  бей-

ж а й   ќ а р а м а й т ы н   а т а - а н а л а р -

д ы   б е л с е н д і   б о л у ѓ а   ш а ќ ы р а -

мыз.  «Ќазаќстан»  телеарнасы

д а   а ќ п а р а т т ы ќ   ќ о л д а у   к µ р с е -

теді»,  -  дейді.

Б±ѓан дейінгі байќауѓа баќ сы-

н а у ѓ а   к е л г е н   б а л а л а р д ы њ   а р а -

сында  дайындыќсыз  келгендері

кµп  болѓан.  Негізі  балалар  ќазаќ

тілімен  ќатар,  µзге  єлем  тілде-

рінде  єн  айта  алуы  шарт.  Б±л  –

б а й ќ а у д ы њ   б а с т ы   т а л а б ы .   С е -

бебі,  ХХІ  ѓасыр  жастары  барлыќ

жаѓынан  алда  болуы  керек.  Сон-

дай-аќ,  б±л  жобада  ±лттыќ  киім

киіп,  тек  ±лттыќ  єн  айту  міндет

емес.  Баланыњ  жан-жаќтылыѓын

кµрсетуге,  µзге  ќырларын  ашуѓа

ерекше  мєн  беретін  додада  ата-

анал ард ыњ  да  рµ лі  аса  ма њыз-

ды.

«Аялаѓан  Астана-2015»  бай-ќ а у ы н ы њ   ж е њ і м п а з ы н а   х а л ы ќ а -

ралыќ  байќауѓа  ќатысуѓа,  ‰лкен

µ н е р  

м е к т е б і н д е  

ш ы њ д а л у ѓ а

жолдама  беріледі.  Ол  жерде  жас

µ н е р п а з   х а л ы ќ а р а л ы ќ   д е њ г е й -

д е г і   м а м а н д а р д а н   с а б а ќ   а л у

м‰мкіндігіне  ие  болмаќ.  ¤зге  де

жењімпаздарѓа  баѓалы  сыйлыќ-

тар  тапсырылады.  Ењ  бастысы,

б±л  –  µнер  мектебі.

Ж а л п ы   о с ы м е н   ‰ ш і н ш і   р е т

µ т е т і н  

ж о б а н ы њ  

б а с т ы  

е р е к -

шелігі  –  жас  таланттыњ  µмірдегі,

µ н е р д е г і   µ з   ж о л ы н   т а б у ѓ а   с е -

бепші  болуы.  Єрі  байќау  жењім-

паздары  µнер  додасы  біткен  соњ

± м ы т   ќ а л м а й д ы .   О л а р м е н   х а -

лыќќа  танымал,  µз  ісініњ  майтал-

мандары  бірге  ж±мыс  істеп,  жас

талантќа  ќолдау  білдіріп  отыра-

д ы.  Мыса лы,   былтырѓы  байќау

ќ а т ы с у ш ы л а р ы  

е л і м і з д і њ  

б а с

шыршасын  жаѓу  салтанатты  ке-шіне  ќатысып,  т‰рлі  шараларда

µнер  кµрсеткен.  Яѓни,  байќаудыњ

є р б і р   ќ а т ы с у ш ы с ы   µ н е р   ж а ѓ ы -

нан  ќолдау  табады.  Ал,  «Аяла-

ѓ а н  

А с т а н а - 2 0 1 4 »  ж е њ і м п а з ы

М ± х а м е д є л і   Ж ‰ г і н і с о в   б ы л т ы р

«Новая  волна»  байќауына  ќаты-

с ы п ,  

2  

о р ы н  а л ѓ а н  

б о л а т ы н .

Б ‰ г і н д е  

б і л і к т і  

п р о д ю с е р

Ќыдырєлі  Болмановтыњ  ќамќор-

л ы ѓ ы н д а  

ш ы ѓ а р м а ш ы л ы ќ

ж±мыстарѓа  кірісіп  кеткен.

 М±ндай м‰мкіндік к‰нде бола

б е р м е й д і !  

С о н д ы ќ т а н  

µ н е р л і

болсањыз,  ‰здіктер  сынында  баќ

сынауѓа  асыѓыњыз!

  ЌОСЫМША  АЌПАРАТ

  Е л і м і зд і њ   т ‰ рл і   о бл ы с та р ы -

н а н  

к е л і п ,  б і р і н ш і  

к е з е њ н е н

µткендер  келесі  кезењге  жолда-

ма  алады.  Жартылай  финал  Ас-

тана ќаласында 8-маусым мен 3-

ш і л д е  

а р а л ы ѓ ы н д а  

б о л а д ы .

Дода  соњында  финалѓа  ќатыса-

тын  µнерпаздардыњ  есімі  аныќ-

талады.  Байќаудыњ  соњѓы  кезењі

А с т а н а  

к ‰ н і  

ќ а р с а њ ы н д а  

4 - 6

ш і л д е   к ‰ н д е р і   µ т е д і .   ‡ ш   к ‰ н г ежалѓасќан  µнер  додасыныњ  со-

њында  єділќазы  м‰шелері  жєне

SMS  дауыс  беру  арќылы  жењім-

п а з д ы   а н ы ќ т а й д ы .   Ќ а т ы с у ш ы -

л а р д ы њ   µ н е р і н е   б а ѓ а н ы   н а ѓ ы з

µ н е р   м а й т а л м а н д а р ы   б е р е т і н

б о л а д ы .

Б а й ќ а у   ± й ы м д а с т ы р у ш ы -

лары:  «Н±р  Отан»  ХДП  партия-

с ы ,  

А с т а н а  

ќ а л а с ы н ы њ

є к і м ш і л і г і ,   « Ќ а з а ќ с т а н »   Р Т Р К

А Ќ   ж є н е   « Т а њ д а у »   к о м п а н и я -

сы.

Б а й ќ а у  

т у р а л ы  

т о л ы ќ

аќпаратты�www.aa2015.kz  сай-

тынан алуѓа болады. Сонымен

ќатар,  баспасµз  ќызметіне  ха-

б а р л а с у ѓ а   б о л а д ы :   а y a l a g a n .

astana@gmail.  com,    8  701  360

66  63,  8  727  354  06  07

Алматы  облысы  бойынша

кастинг  2015  жылдыњ  29  нау-

рызында  саѓат  10-да  Талдыќо-

рѓан  ќаласы  Ілияс  Жанс‰гіров

атындаѓы  мєдениет  сарайын-

да  µткізіледі.


20.03.2015 ж.

e-mail: taldyk@bk.ru

12

МЕНШІК  ИЕСІ:  «Медиахолдинг «Жетісу Аќпарат» АЌ (Алматы облысы)

Ќ¦РЫЛТАЙШЫ:  АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ ЄКІМДІГІДИРЕКТОР - БАС РЕДАКТОР

Мєулетхан  АЌСАНОВ

Г‰лайым  Т‡СТІКБАЙ  -  бас  редактордыњ  орынбасары

Г‰лжанат Н¦РШАНОВА  -  жауапты  хатшы

Телефондар:  Бас  редактор  -  41-10-88,

  бас  редактордыњ  орынбасары  41-10-85,  жауапты  хатшы  -  41-10-89,

тілшілер:  41-10-85,  41-10-86,  компьютер  бµлімі  41-10-87  E-mail:  taldyk@bk.ru

Т

ТТ

Т

ТАЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

  Газет  аптасына  бір  рет  -  ж±ма  к‰ні  шыѓады.

ТАРАЛЫМЫ 

7 000

Кезекші редакторА. КЄЛІМХАН.

  «Талдыќорѓан»  газетініњ  компьютер  орталыѓында  теріліп,  беттеледі.Газет Ќазаќстан Республикасыныњ Мєдениет  жєне аќпарат министрлігінде ќайта тіркеліп,

№13896-Г куєлігі 27.09.2013 жылы берілген.

Ќазаќ жєне орыс тіліндегі ќоѓамдыќ-саяси, єлеуметтік - экономикалыќ апталыѓы

Жарияланѓан маќала авторларыныњ пікірлері редакция кµзќарасын білдірмейді.

Жарнама мен хабарландырулардыњ мазм±ны мен мєтініне жарнама беруші жауапты.

  Тапсырыс  №335  Индекс    65711

Газет «Алматы-Болашаќ» АЌ филиалы «Офсет» баспаханасында басылады. Талдыќорѓан ќ.,

Ќабанбай батыр к-сі, 32 ‰й

БІЗДІЊ МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ: Талдыќорѓан ќаласы,  Ж. Балапанов кµшесі, 28 ‰й. 5 ќабат

«Талдыќорѓан» газетінде жарияланѓан материалды µзге басылым р±ќсатсыз пайдаланбайды.

Т

ТТ

Т

ТАЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

АЛДЫЌОРЃАН

ЖАРНАМА     АЌПАРАТ

**Требуется в офис помощник  (-ца), пятидневка + Д – 325 тыс. тенге.

87021559708.

** В новый офис требуются      военные в отставке и молодые пенсионе-

ры. 87058051114.

  ТРЕБУЕТСЯ

2015  жылдыњ  наурыз  айыныњ  26-да  Талдыќорѓан  ќаласы  бойынша

мемлекеттік кірістер басќармасыныњ ѓимаратында кєсіпкерлікті жањадан

бастап жатќан т±лѓаларѓа Бірыњѓай кењес беру к‰ні µткізілетіні туралы ха-

барлайды.

 Талдыќорѓан ќаласы, Жанс‰гіров к-сі 113, 106 кабинет. Байланыс телефондары: 24-42-33, 24-51-67

  УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!

 26 марта 2015 года в здании Управления государственных доходов

по г.Талдыкорган проводится Единый день консультаций для начинающих

предпринимателей.г. Талдыкорган, ул.Жансугурова 113, кабинет 106.

Телефоны для справок: 24-42-33, 24-51-67

Ќ¦РМЕТТІ  ЌАЛА  Т¦РЃЫНДАРЫ!

«ЌАСИЕТТІ  ХАЛЫЌ ТОЙЫ  - Н¦РЛЫ НАУРЫЗ»

22 НАУРЫЗ

9.00 – 10.00 Наурыз єндері мен єуендерініњ тањѓы эфирі

9.30-10.00

«Б±лаќ кµрсењ – кµзін аш» атты дєст‰рлі б±лаќтыњ кµзін ашу рєсімін µткізу.

9.30 – 11.30 Алматы облыстыќ С‰йінбай атындаѓы филармонияныњ мерекелік концерті

10.00 – 10.05 «Наурыз ауылы»  (Тєуелсіздік жєне Абылай хан кµшелерініњ ќиылысында «Ас-

сорти» мейрамханасыныњ алањы) «¦лыстыњ ±лы к‰ні кµњіл аќ болсын!» наурыздыњ тілек-

тері.


10.05-10.30 Орталыќ саябаќтыњ бас кіреберісінде орнатылѓан сахнада «Наурыздыњ с±лу тањы»

атты «Наурыз Аруы» байќауыныњ ќорытынды марапаттау кезењі.10.30-11.30  Ќ. Байсейітов атындаѓы Саз колледжініњ ќазаќ ±лт аспаптар оркестрініњ мерекелік

концерті


 Наурыз ауылы: «Наурыз – ќ±т мейрамы ±лыстыњ». Наурыз ауылындаѓы той кµріністері.

 «Спорт алањы»: (Абай кµшесі бойында) Т‰рлі ќазаќ ±лттыќ спорт ойындарынан жарыстар (ќазаќ-ша к‰рес, армреслинг, гір кµтеру, арќан тартыс, тоѓыз ќ±малаќ ойындары, т‰йе палуан жєне

т.б.)

 «Н±рлы Наурыз мерекелі – жаса, Жетісуым берекелі» ¦лттыќ мєдениет орталыќтарыныњ

наурыз тартулары.

11.30 – 12.00 Орталыќ алањда«Ќасиетті халыќ тойы  - Н±рлы Наурыз» атты театрландыры-

лѓан кµрініс.

12.05 – 12.15 Алматы облысы єкімі А.Ѓ.Баталовтыњ мерекелік ќ±ттыќтауы

12.15 – 13.30 «Наурыз шашуы». Арнайы баѓдарлама бойынша Алматы облыстыќ С‰йінбай

атындаѓы филармония єртістерініњ жєне «Талдыќорѓан єуендері» фольклорлыќ-этнографиялыќ

ансамблініњ µнер тартулары

13.30 – 19.00 Техникалыќ ‰зіліс

19.00 – 22.00  «Кµктем мерекесініњ жарыќ ж±лдыздары»  -  атты жастарѓа арналѓан кешкі

дискобаѓдарлама-Этно-рок тобы «Тигрохауд» -«ОрысStar» шоу баѓдарламасы -«Бид-батл» би

байќауы -«Ќазаќ хандыѓыныњ 550 жылдыѓына» жєне «Наурыз мерекесіне» арналѓан викторина
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет