Баршањызды ¦лыстыњ ±лы к‰ні Наурыз мейрамымен ќ±ттыќтаймыз!


Єзєзіл  араќтыњ  кесірінен  ќылмысќажүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет6/8
Дата15.03.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Єзєзіл  араќтыњ  кесірінен  ќылмысќа

барып  жататындар  аз  емес.  Азамат  А.И.

адамныњ  денсаулыѓына  ќасаќана  ауыр

зиян келтірген.

Б±л жолѓы сотталушылар орындыѓында

отырѓан,  Талдыќорѓан  ќаласыныњ  т±рѓыны

А.И.  2014 жылдыњ наурыз айыныњ 8 к‰ні µзініњ

пєтерінде азаматтыќ некедегі єйелі Ш.Мыр-

СОТ  ЗАЛЫНАН

АЩЫ СУДЫЊ АЗАБЫН ТАРТТЫ

АЩЫ СУДЫЊ АЗАБЫН ТАРТТЫ

АЩЫ СУДЫЊ АЗАБЫН ТАРТТЫ

АЩЫ СУДЫЊ АЗАБЫН ТАРТТЫ

АЩЫ СУДЫЊ АЗАБЫН ТАРТТЫ

забекова, жолдасы Б.Нахитов ‰шеуі дастархан

жаяды.  Сотталушы  А.  И  єйелімен  сµзге  келіс-

пей ќалады. Сол жерде жанжал шыѓады. Ќатты

ашуѓа мінген ол ‰стелдіњ ‰стіндегі темір шаны-

шќыны алып жєбірленушініњ бетіне  ќарай лаќ-

тырып жібереді. Шанышќы оњ жаќ кµзін жараќат-

тап,    жєбірленушініњ  бет-аузын  ќан  жауып  ке-

теді. Осылайша, сот- медициналыќ сараптама

ќорытындысына сєйкес, жараќат адам µміріне

ќауіпті, ќасаќана ауыр зиян келтірілген деп дєре-

желенді.

Сотта сотталушы А. И-тыњ т±рѓылыќты же-

рінен жаѓымды мінездемесі, б±рын сотталма-

ѓандыѓы жєне шын ж‰ректен µкініш білдіргендігі

ескерілді.

 Алайда, ќылмыстыњ  араќ ішкен мас к‰йінде

жасалѓандыѓы кешірілмес нєрсе болѓандыѓы

µкінішті.

  Талдыќорѓан  ќалалыќ  сотыныњ  ‰кімімен

А. И. ЌР ЌК 103- бабыныњ 1- бµлігімен кінєлі деп

табылып,  оны  3    жылѓа  бас  бостандыѓынан

айыруѓа жєне жазасын жалпы режимдегі т‰зеу

колониясында µтеуге жіберілді.

Т.  ОМАРХАНОВ,

Талдыќорѓан  ќалалыќ  прокурорыныњ

аѓа кµмекшісі.


ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ

e-mail: taldyk@bk.ru

20.03.2015

Ж±ма 27 наурыз

Сенбі 28 наурыз

Жексенбі 29 наурыз

ХАБАР


ЌАЗАЌСТАН

КТК


ЖЕТІСУ

31  КАНАЛ

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ


ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН

КТК

31  КАНАЛХАБАР

ЌАЗАЌСТАН

ЖЕТІСУ

31  КАНАЛАСТАНА

7  КАНАЛ


7  КАНАЛ

АСТАНА


7  КАНАЛ

ЖЕТІСУ


08.00, 01.10 Єн шашау

08.45 “Такси”

09.10 “Суперпапа”

10.00 М/ф

10.45 “КАЗнет”

11.05 “Д‰ние жарыќ”

11.30, 18.30 “Ќыз ѓ±мыры”

13.00 Сериал “Обмани если

любишь”

15.05 Х/ф “Шерлок Холмс идоктор Ватсон”

16.35 Прграмма “Сделка”

17.00 “Єн мен єзіл”

20.05 “Ел аузында”

20.30 «Біздіњ уаќыт»

20.55 «Sky-студия»

21.45 «Астана кеші кµњілді»

концерт


23.00  Х/ф  “Четыре  комна-

ты”


00.45 «¦мытылмас»

06.55, 03.30 Єн±ран

07.00 “Тањшолпан”

10.00 Т/х “Сырѓалым”

1 0 . 5 5 ,  

2 1 . 0 5  

« А й т у ѓ а

оњай»...


11.40, 19.35 “Жедел жєрдем”

12.30,  17.30,  20.30,  00.00,

03.00 Жањалыќтар

12.45,  22.40  «¦лы  Жењіске

– 70 жыл»

12.50 «¦лттыќ µндіріс»

13.20 “Кµкпар”

14.05 “Жарќын бейне”

14.35 Ќазаќ халыќ ертегілері

14.45 «Баламен бетбе-бет»

15.05 “Єйел баќыты”

16.10, 22.45 “Келін”

17.00 “Жан жылуы”

17.50, 00.35 “¤зекжарды”

18.10,  03.30  “Меніњ  Ќазаќ-

станым»


18.40 “Ѓасырлар ‰ні”

19.10, 02.05 “Иман айнасы”

21.50 “”Шын ж‰ректен”

23.30,  02.30  “Т‰нгі  студия-

да Н. Ќоянбаев”

00.55 “Сардар” драма

0 6 . 0 0 ,  

2 0 . 4 0 ,  

0 3 . 4 5  

Т / х


“С‰йген жар”

06.50 Жањалыќтар

07.00 «Доброе утро»

11.00 «Королева бандитов»

12.00, 03.45 «Ду ќол шоко-

лад»


12.55 Ж±ма уаѓызы

13.10,  03.05  “Ашыѓын  айт-

ќанда»

14.00, 23.20, 02.45 “Паути-на”

14.50 “112”

1 5 . 0 0  

С е р и а л  

“ Д о к т о р

смерть”


16.40 «Жди меня»

17.45 “Время собирать”

18.50 “Полечудес”

20.00 «Новости в 20:00»

21.40 “Басты жањалыќтыр”

22.20 “Джоха жєне Акбар”

23.45 «Танцуй»

02.10 «Ќылмыстыќ іс»

04.30 “Контрольная закупка”

06.00 “Ризамын”

07.00, 22.00 “Сен келерсіњ-

2”

08.00, 21.00 “‡мітіњді ‰збе”09.30,  23.30  Алдараспан.

Шаншар. Нысана к‰нделігі

10.00, 16.00 “Папаши”

11.00,  16.00,  17.00  “Счаст-

ливы вместе”

12.00 М/ф

15.00 М/ф

19.00 “Кухня”

20.00 Информбюро

00.00 Х/ф «Джейсон Х»

00.00 Ќазаќша концерт

07.00 “Ќалжыњ ќоржыны”

08.30 М/ф

10.00 «Подвопрос»

10.20 М/ф

11 . 5 5   Х / ф   “ П р и к л юч е н и я

Бейли: потерянный щенок”

1 3 . 1 0   “ Д е к о р а т и в н о - п р и -

кладное  искусство”

13.25 Орталыќ хабар

14.25 «Жеті єн»

15.55  З.  Кµпбосын±лыныњ

жеке концерті

17.45 “Тур де хабар”

18.15 Кино “Препод”

20.00 «Бенефис шоу»

21.00 «Жеті к‰н»

22.00 Кино “Авиатор”

00.50 Кино “Ќашпаќ болсањ

зымыра”


02.50 “Тентек періште”

06.00, 03.25 Х/ф “Джентль-

мен”

07.30 “Ќылмыстыќ іс”08.00 “Тањѓы пошта»

08.30, 14.05 “Паутина”

08.50, 22.15 Жањалыќтар

09.00, 21.00 Новости

09.10 «Смак»

09.45  Кино  «Любит  не  лю-

бит»

11.35 «Фабрика грез»12.05,  02.20  “Ду  ќол  шоко-

лад”


13.00, 03.05 “101 кењес”

13.25, 01.55 «Караоке-так-

си»

14.00 “Паутина”14.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

15.50 Х/ф “Ты заплатешь за

все”


20.00 “Новости а субботу”

20.30 “Лучший город.кз”

21.30 “Кешкі кездесу”

22.50,  23.35  «Сенбілік  жа-

њалыќтар»

23.10 “Тілші т‰йіні”

23.35  «Сенбілік  жањалыќ-

тар»


23.55 “Надоела бояться”

07.00 Єн±ран

07.05 К/ф “Деловые люди”

08.20 “Ж‰рек жарды”

09.00 “Шаншардан керемет

єзіл”


09.45 “Юрмала - 2013”

11.30 “Бюджетный ремонт”

12.00 Новости

12.40 “Наша правда”

13.35 “ Звездная жизнь “

14.40 “Выходной со звездой”

15.15 “Табыс кілті”

15.45 Кино “Ѓашыќ ж‰рек”

18.00 “Ревизорро”

19.00  Сериал  “Унеси  все

что сможешь”

19.35 “Ќарадайы” Т/х

21.00 “Другая правда”

22.00 “Очная ставка”

23.00 “Беременна 16”

00.00 «Toй BestStar»

01.15 “Базар жоќ алањы»

02.05 “Бейбітшілік бастауы”

кино

03.45, 05.10 “Аленка”05.58 Єн±ран

06.00,  13.00,  21.00  Алда-

р а с п а н . Ш а н ш а р . Н ы с а н а

к‰нделігі

07.00 “Ризамын”

08.00 М/ф

09.30 М/ф

11.30 “Дом рецептов”

12.00 “Налегке”

12.30 “Ж±лдызды шањыраќ”

13.30 Сериал “Кухня”

15.30 Кино “Гарри Поттер и

филосовский камень”

19.00 М/ф

21.00 “Ќызыл г‰лім-ай”

00.00 “Поранормальное яв-

ление”

02.00 Кино “48 часов”04.00 Ќазаќша концерт

06.55, 03.20 Єн±ран

07.00 концерт

08.30  “Мєлім  де  беймєлім

ќазаќстан”

09.00 “Б‰гін жексенбі”

10.30 М/ф

11.20 “Аќсауыт”

11.50 “Шарайна”

12.20 “¦лттыќ шоу”

13.45 “Келбет”

14.15 “¦стаз”

16.10 “Баламен бетпе-бет”

16.30 М/ф

16.50 А. Ќосанованыњ шы-

ѓармашылыќ кеші

18.30 “Єзіл єлемі”

20.00, 02.00 “Апта.кз”

21.00 “Саѓындырѓан єндер-

ай”


23.20 “Алањ”

00.10 “Шерлок”

01.40 “Кµкпар”

07.00 Ќалжыњ ќоржыны

08.30 “Айбын»

09.00, 21.00 “Жеті к‰н”

10.00 “Ас арќау”

10.20 “Спорт єлемі”

10.50 М/ф

12.20 “Приключения Бейли”

13.50 “Бенефис шоу”

1 4 . 5 0  

“ ¤ з  

б а л а м ”  ‡ н д і

фильмі


17.20 «Ду-думан»

18.00  “Ќызыќtime”

19.10 “Шањыраќтыњ шыраќ-

шылары”


22.00 «Пассажиры»

23.40 БОКС

01.40 Кино «Тентек періш-

те»


06.00, 06.45 Сенбілік жања-

лыќтар


06.20 “Тілші т‰йіні”

07.00, 03.55 “Джентльмен”

08.35 Жањалыќтар

08.45 «Воскресеные Бесе-

ды»

09.00 Новости09.10 “Здоровье”

10.10 “Казлото”

10.45 “Лучший городКЗ”

11.55,  02.50  “Ду  ќол  шоко-

лад”

12.45, 03.35 “101 кењес”13.10,  02.25  “Караоке  так-

си”


13.45 “Кешкі кездесу”

14.55 “Угадай мелодию”

15.30 “Добрый вечер Казах-

стан!”


16.40 Сериал “Иллюзия сча-

стья”


21.00 “Аналитика”

22.00 “Паутина”

23.05  “Точь  в  точь”

07.00 Єн±ран

07.10 М/ф

08.00, 15.40 “КТК ќоржыны-

нан”

09.00  “Табыс кілті”09.35 “Бюджетный ремонт”

10.10 “Звездная жизнь”

11.10 “Куклы”

15.00 “Дорога домой”

17.00, 02.10 “ТойБестСтар”

18.00 “Удиви меня”

19.00 “Унеси чт сможешь”

19.35 “Ќарадайы”

21.00 “Портрет недели”

22.00 “Слуги народа”

22.50 “¤нерлі отбасы”

00.00 Кино “Только вернись”

01.45 УЕФА

0 3 . 3 0   К и н о   “ Е р к і н д і к т і њ

елесі”

05.00, 05.25 “Эстремальныеканикулы”

06.00 “Ќырыќ  миллион тењ-

ге шоуы”

08.00 “Шебербек аѓай”

09.00 “Измайловский парк”

11.00 “Выжить любой ценой”

12.00, 03.00 “Соњѓы сурет”

14.30,  19.00,  02.30  “Айна-

онлайн”

15.00 Т/ф «Коснуться неба»17.00 “Шоу ВООМ”

18.00 “Жанкештілер жары-

сы”

20.00, 01.30 “Нысана”20.30, 02.00 “Кім білген”

21.00 “Один в один-2”

00.00 Сериал “Агент Джон-

ни Инглиш”

07.00 “Айт±мар”

08.00 “Жања к‰н”

10.00 “Тањѓы жањалыќтар”

10.15 М/ф

11.00,  13.00,  15.00,  17.00,

18.00,  20.00,  21.00,  03.00,

03.30 Жањалыќтар

11.15, 15.45 “Єр ‰йдіњ сыры

басќа”

11.45 “Магия кухни”12.15  Сериал “Дворец Аб-

дин”


13.15 “Страх в твоем доме”

14.00  Сериал  “Долги  путь

домой”

15.15 “Б±йымтай”16.15 “¦лт саулыѓы”

1 7 . 1 5   “ Б а р м ы с ы њ   б а у ы -

рым?”

18.15 “Ѓашыќ ж‰рек”19.00 “Орталыќ хабар”

20.30 “Сильные духом”

21.30 “Жеті єн”

22.40 Кино “Пляж”

07.  15Net.laik

07.30 «Тањжарыќ»

09.00 Айтпаќшы.

09. 30 ¤мірі µнеге А. Исаев

10.00 Жетінші  студия.

10.35 Д/ф «Бикен апай»

11.00  «М±зды  жарып  шыќ-

ќан г‰л»


11.50 Люди и страны мира

12.00 Шашу

12.45 Ќалаќай

13.00 Жаћан жаршысы

13.10 Ой т‰бінде жатќан сµз

Б.Єбділманов

1 4 . 1 0     Н . Н ‰ с і п ж а н о в т ы њ

концерті


15.00 Ел жањалыќтары

15.10 ¤мірі µнеге ¤.Ќалиев

15.40  Азат  Базаркелдініњ

шыѓармашылыќ кеші

17.00  Д/ф «Ањсарым»

17.30 Прокурор уаќыты

17.50 Ќазаќ хандыѓы 550

18.00 Жањалыќтар

18.15 Меніњ Жетісуым

18.20 Жењіске 70 жыл

18.30 Новости

18.45 Ќалаќай

19.00  Иманашар.

19.35  «М±зды  жарып  шыќ-

ќан г‰л»

20. 20 Ќазаќ хандыѓы 550

20.30 Жањалыќтар

21.00 Экономика жањалыќ-

тары

21.15 Жаућар21.30 Новости

22.00 Шашу

22.45.  Net.laik

23.00 Ел жањалыќтары

23.05 Жаћан жаршысы

23.10  Жањалыќтар

23.35 Новости

09.00  Єн єлемі.

09.15  Net.laке

09.25  Концерт  «Астанаѓа

арнау»

11.00 Слжба спасение11.20  Д/ф  «Менящий  звук

поющего бархана»

11.43 Мультсериал «Камбу»

12.00 Шашу

12.45 Мейір

1 3 . 0 0   Т а л д ы ќ о р ѓ а н   µ н е р

мектебініњ концерті

15.00 К/ф «Єн мен анаша»

16.25  д.ф “Искусство про-

странства”

17.00 Ой т‰бінде жатќан сµз

О.М±ќатова

18.00 Концерт «Елім-ай»

19.35 Ќылмыс кітабы

20.00 Тілсаќшы

20.15 Полиция ќызметі

20.30 Апта (ќаз)

21.00  Net.laке

21.15 Полиция ќызметі

21.30 Апта (рус)

22.00 МейMAN жањасы

22.45 Айтпаќшы

2 3 . 0 5 .   К о н ц е р т   « ¤ н е р і м

меніњ µмірім»ТЕЛЕЦ.

    Неделя  связана  у  Тельцов  с

возрастанием вероятности травматизма. Тем,

кто  страдает  от  хронических  заболеваний

опорно-двигательной системы, следует быть

осмотрительнее  при  ходьбе  по  улицам.  От

участия  в  спортивных  соревнованиях  лучше  воздер-

жаться. Также звезды советуют вам быть вниматель-

нее при проведении безналичных финансовых опера-

ций. Возрастает вероятность ошибок и потерь в день-

гах.

БЛИЗНЕЦЫ.

 У Близнецов, состоящих

в  браке,  неделя  пройдет  в  напряжении.  Са-

мое  сложное  в  партнерстве  в  эти  дни  –  до-

биться взаимопонимания. Попытка вести диа-

лог  по  острым  и  принципиальным  вопросам

может лишь привести к еще большим разногласиям.

Позиция партнера будет отличаться твердостью, хо-

лодностью и неуступчивостью. Поэтому, самое разум-

ное в эти дни – не пытаться концентрировать внимание

на проблемных моментах, как бы игнорируя или вовсе

их не замечая.РАК.

 

У Раков  может ухудшиться само-чувствие. Например, могут напомнить о себе

хронические заболевания позвоночника и су-

ставов. В связи с этим рекомендуется вести

спокойный умеренный образ жизни, не допус-

кать больших физических перегрузок. Для этих дней ха-

рактерно состояние повышенной утомляемости и общее

ослабление иммунитета. Рекомендуется уменьшить на-

грузку на основной работе, не брать на себя излишних

обязательств.

ЛЕВ. 

У  Львов  могут  осложниться  ро-

мантические  отношения.  Вы  можете  почув-

ствовать в себе или в любимом человеке про-

явления  холодности  и  отчужденности.  Это

может быть связано с ощущением недостатка

любви, и в какие-то мгновения вам может казаться что

любовь уходит из ваших отношений.ДЕВА.

 Девам   рекомендуется предель-

но деликатно вести себя в семье и в отноше-

ниях с партнерами. Дело в том, что в отноше-

ниях с партнером по браку может произойти

недоразумение, что может привести к ухуд-

шению отношений, подозрительности и недоверию. И,

как следствие, это может привести к отчуждению или

холодности в семейных отношениях в целом.  �

ВЕСЫ. 

У Весов   могут совершенно раз-

ладиться отношения с окружающими людьми.

Возможно,  это  будет  связано  с  вашим  внут-

ренним  нежеланием  поддерживать  дальше

общение с некоторыми знакомыми и прияте-

лями. Если вы чувствуете, что эти люди отвлекают вас

и мешают сконцентрироваться на делах, то самое вре-

мя  положить  конец  такому  общению  и  не  позволять

никому воровать ваше личное время. Поэтому не ис-

ключено, что к середине недели список ваших контак-

тов на мобильном телефоне сильно поредеет.СКОРПИОН. 

Скорпионам  рекомен-

дуется более тщательно планировать свои

финансовые расходы. Возможно, вы будете

испытывать нехватку денег для покупки ка-

ких-то товаров. Либо вам задержат зарпла-

ту, и вам придется какое-то время урезать свои расхо-

ды. Если вы поддерживаете романтические отноше-

ния, то период безденежья может негативно отразить-

ся на вашем союзе с дорогим сердцу человеком. На-

пример, вы не сможете позволить себе посетить доро-

гой  ресторан  или  концертное  выступление,  а  также

купить подарок второй половинке. Конец недели свя-

зан с улучшением партнерских отношений.КОЗЕРОГ. 

Козерогам в первой поло-

вине недели не рекомендуется обзаводить-

ся новыми знакомствами. В это время могут

активизироваться ваши тайные недоброже-

латели и появление новых людей в вашем

поле зрения может привести к неприятностям. Напри-

мер звезды не советуют откровенничать о своей лич-

ной жизни со случайными попутчиками в дороге. Мир

тесен и ваши слова могут быть использованы против

вас  самих.  Женщинам  не  рекомендуется  садиться  в

автомобиль с незнакомыми мужчинами.РЫБЫ.

 Рыбам в первой половине не-

дели,  возможно,  придется  поволноваться

относительно  своей  карьеры.  В  это  время

начальство может усилить контроль и повы-

сит требования к исполнению своих поручений. В слу-

чае неисполнения в срок плановых заданий, к вам мо-

гут предъявить административные взыскания и лишить

премии. Это не лучшее время для личных инициатив в

карьере. Также в эти дни могут ухудшиться отношения

с кем-то из родителей, что также может негативно отра-

зиться на вашем финансовом положении. Вторая поло-

вина недели благоприятствует коротким увеселитель-

ным поездкам.

ВОДОЛЕЙ.

  Водолеи  в  первой  поло-

вине недели могут столкнуться с серьезны-

ми препятствиями при реализации своих пла-

нов. Возможно, это будет связано с внезап-

ным  изменением  внешних  обстоятельств.

Также могут ухудшиться ваши отношения с друзьями.

Не следует связывать дружеские контакты с финансо-

выми обязательствами, брать или давать деньги взай-

мы – это может привести к охлаждению в отношениях.

ЕВРАЗИЯ

КТК


ЕВРАЗИЯ

06.00 “Ќуырдаќ”

0 6 . 3 0 ,   1 2 . 0 0 ,   1 8 . 0 0   Т / х

“Арам  аќша.  Адал  махаб-

бат”

07.30, 08.30 “К‰нбастар”08.00,  14.00,  19.00,  23.30,

02.20,  04.00,  05.30  “Айна-

онлайн”

09.00 “С новым домом”10.00 “О самом главном”

11.00 “Домашний ресторан”

12.00 “Баспана бабы”

13.00,  04.00  “Ќыздар  ара-

сында”

13.50, 20.00 “7NEWS”15.00 “Гадалка”

16.00 Сериал “Виктория”

17.00 “Измайловский парк”

19.30, 22,35 “КЗландия. Пе-

резагрузка”

2 1 . 0 0   “ З д р а в с т в у й т е ,   я

ваша пятница!”

2 3 . 0 0 ,   0 2 . 3 0   “ Ќ о р ќ ы н ы ш

факторы”

00.00 “Демоны Да Винчи”

07.00, 20.30, 23.55 Новости

“20:30”


07.30,  10.00,  13.00,  20.00,

23.25 Жањалыќтар

08.00 “Кто в доме хозяин?”

08.30, 17.00 “Такси”

09.00,  10.10,  15.15  “М±ра-

гер”


10.30,17.30, 22.00 Т/х «Фе-

риха»


11.30, 18.30 “Ќыз ѓ±мыры”

13.10 “Sky-студия”

14.00 Новости

14.10,  21.00  Сериал  “Лист

ожидания”

16.35 “Сырты б‰тін”

23.00 «Ел аузында»

00.25 Т/х «Сезім шарабы»

01.10 Єн шашу

09.00  «Тањжарыќ»

10.30 Иманашар. ќайталау

11.00  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»  39-бµлім

11.50 Мультсериал «Камбу»

12.00 Шашу

12.45 Ќалаќай

13.00 Ой т‰бінде

13.35  ¤мірі  µнеге  Н.Єлбо-

сынов

14.00  «Аќќу  –  Гєкку»  теат-рыныњ концерті

16.15 Д/ф «Сахнаѓа сапар»

17.10 «Ќош бол – ќарой»

18.00 Жањалыќтар

18.20 Жењіске 70 жыл

18.30 Новости

18.45 Ќалаќай

19.00 Служба спасение

19.20 МейMAN

20.00 Айтпаќшы

20.20 Ќазаќ хандыѓы-550

20.30 Жањалыќтар

21.00 Мейір

21.15 Жењіске 70 жыл

21.30 Новости

22.00 Шашу

22.45  Net.laik

22.55 ¦лттыќ бренд

23.15 Жањалыќтар

23.40 НовостиСТРЕЛЕЦ. 

Стрельцы  в  первой  половине

недели могут почувствовать усиление сомне-

ний относительно целесообразности тех или

иных  своих  инициатив.  Особенно  это  отно-

сится к вашим идеям относительно благоус-

тройства жилья. В результате споров с членами семьи

вы можете понять, что пока не пришло время для реа-

лизации ваших намерений и ваши предложения по ре-

монту и перестановкам в квартире не находят поддер-

жки и понимания. Это не лучшее время для обсуждения

на семейном совете важных вопросов – между близки-

ми людьми сейчас сложно добиться взаимопонимания.

06.55, 03.35 Єн±ран

07.00 Концерт

08.40 «Агробизнес»

09.00 «Сенбілік тањ»

10.05, 02.30 “Дауа”

10.40 “Ас болсын”

10.25 “Єзіл єлемі”

13.10 “Поэзия єлемі”

13.40 “¦стаз”

15.35  “Єлем  чемпионаты

2015”


20.20,  00.30,  03.00  Жања-

лыќтар


20.40 Футбол

22.35 “Жайдарман”

01.00 “Шерлок”

02.30 “Ѓасырлар ‰ні”

06.05 Єн±ран

06.05 «Япыр-ай»

07.00 Жањалыќтар

07.25, 02.50 «Ќайран заман

жалѓасы»

08.30, 04.15 «КТК ќоржыны»

10.10 “Хуторянин”

12.00, 21.00 Новости

12.40, 21.40 “Наша правда”

13.40 Кино “Лесник”

15.30 “Не ври мне”

16.30 “Махаббат м±њы”

17.15 “Ќарадайы”

19.45 “Ж±лдызды аќиќат”

20.30,03.40 Жањалыќтар

21.00, 03.15 Кешкі жањалыќ-

тар

21.40 “Наша правда”22.40 Кино «Ожерелье»

00.45 “Смотреть всем”

01.40 “ТойBestStar”

03.45 “КТК ќоржынынан”

06.00«Б‰к пен Шік»

07.00 “Ќырыќ миллион тењ-

ге шоуы”

08.00 “Шебербек аѓай”

09.00 “Орел и решка”

10.00 “Моя история”

10.30 “Я шопоголик”

11.00 “Свидетели”

11.30 “Страсти у плиты”

12.00, 03.00 “Махаббатым -

с±луым”

14.30, 19.00 “Айнаонлайн”17.00 “Экстрасенсы против

ученых”


1 8 . 0 0   К / ф   “ Ж а н к е ш т і л е р

жарысы”


19.50 Х/ф “Козырные тузы”

22.00 “Другими словами”

22.40, 02.00 Кєсіби бокс

00.00  Х/ф  «Амфибиус  Ни-

дерланды»

06.00,  00.00  Алдараспан.

Шаншар. Нысана к‰нделігі

07.00 “Ризамын”

08.00  “Гарри  Поттер  и  фи-

лосовский камень”

11.30 “Дом рецептов”

12.00 “Сєт сапар”

12.30 “Ж±лдызды шањыраќ”

14.00 Кино “Гарри Поттер и

тайная комната”

17.00 М/ф

19.00 М/ф

2 1 . 0 0   Ф и л ь м - к о н ц е р т   К .

Нуртаса

00.00 Кино “Танго и кэш”02.00  Кино  «Другие  78  ча-

сов”


04.00 Ќазаќша концерт

08.00, 01.00 Єн шашу

08.00 Х/ф “Ангел”

08.15 Х/ф “Шерлок Холмс и

доктор Ватсон”

09.45 Такси

10.15 “Астана кеші кµњілді “

11. 30, 18.30 “Ќыз ѓ±мыры”

12.45 Сериал “Обмани если

сможешь”


14.45 “Фатима и Зухра”

16.55 “Сырты б‰тін”

17.20 “Сырласу”

18.10 “Бай бол”

20.05 “Той жыры”

20.30 “Избранное за неде-

лю”

20.55 “Репортер”21.15 Х/ф “Эквилибриум”

23.15 “¦мытылмас”

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет