Баршањызды ¦лыстыњ ±лы к‰ні Наурыз мейрамымен ќ±ттыќтаймыз!


 Бµлімді ќайта ±йымдастыру жєне таратужүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет5/8
Дата15.03.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 5. Бµлімді ќайта ±йымдастыру жєне тарату

 27.  Бµлім ќайта ±йымдастыру жєне тарату Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес ж‰зеге асырылады. 6. Бµлімніњ ведомстволарындаѓы ±йымдардыњ тізімі

 1)   «Талдыќорѓан   ќаласыныњ   т±рѓын   ‰й-коммуналдыќ   шаруашылыќ

бµлімі» мемлекеттік мекемесі «Талдыќорѓанжылусервис» шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓындаѓы коммуналдыќ мемлекеттік кєсіпоры-

ны;


2) «Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ бµлімі» мемлекеттік мекемесі шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓын-

даѓы «Жетісу су ќ±быры» ќалалыќ мемлекеттік коммуналдыќ кєсіпорыны;

3) «Талдыќорѓан ќаласыныњ т±рѓын ‰й-коммуналдыќ шаруашылыќ бµлімі» мемлекеттік мекемесі шаруашылыќ ж‰ргізу ќ±ќыѓын-

даѓы «Кµркем Талдыќорѓан» мемлекеттік коммуналдыќ кєсіпорыны;

4)  «Талдыќорѓан ќаласы т±рѓын ‰й ќызметі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;

5)  «104 аппатыќ газ ќызметі»  коммуналдыќ мемлекеттік ќазыналыќ кєсіпорын.Т а л д ы ќ о р ѓ а н   ќ а л а с ы   є к і м д і г і н і њ

2015  жылѓы  «05»    аќпандаѓы

№ 8 - 9 7 ќ а у л ы с ы м е н

б е к і т і л г е н   ќ о с ы м ш а

« Т а л д ы ќ о р ѓ а н   ќ а л а с ы н ы њ

т ± р ѓ ы н   ‰ й - к о м м у н а л д ы ќ   ш а р у а ш ы л ы ќ ,

ж о л а у ш ы л а р   к µ л і г і   ж є н е   а в т о м о б и л ь

ж о л д а р ы   б µ л і м і »   м е м л е к е т т і к

мекемесініњ  Ережесін  бекіту  туралы

  «Ќазаќстан  Республикасындаѓы  жергілікті  мемлекеттік    басќару    жєне    µзін-µзі  басќару  туралы»  2001  жылѓы  23

ќањтардаѓы  Ќазаќстан  Республикасы    Зањыныњ  31-бабына,  «Мемлекеттік  м‰лік  туралы»  2011  жылѓы  1  наурыздаѓы

Ќазаќстан  Республикасы  Зањыныњ  18-бабы  8)  тармаѓына  жєне  «Ќазаќстан  Республикасы  мемлекеттік  органыныњ

‰лгі  ережесін  бекіту  туралы»  2012  жылѓы  29  ќазандаѓы  №410  Ќазаќстан  Республикасы  Президентініњ  Жарлыѓына

сєйкес  ќала  єкімдігі  ЌАУЛЫ  ЕТЕДІ:

1.  «Талдыќорѓан  ќаласыныњ  т±рѓын  ‰й-коммуналдыќ  шаруашылыќ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль  жолда-

ры  бµлімі»  мемлекеттік  мекемесініњ  Ережесі  ќосымшаѓа  сєйкес  бекітілсін.

2.  «Талдыќорѓан  ќаласыныњ  т±рѓын  ‰й-коммуналдыќ  шаруашылыќ,  жолаушылар  кµлігі  жєне  автомобиль  жолда-

ры  бµлімі»    (М.М.  Ќалиев)  мемлекеттік  мекемсініњ  зањмен  белгіленген  тєртіпте  Ережені  єділет  органдарында

тіркеуді  ж‰зеге  асырсын.

3.  Осы  ќаулыныњ  орындалуын  баќылау  аппарат  басшысы  Мєрлен  Ќапаш±лы  Кµлбаевќа  ж‰ктелсін.

4.  Осы  ќаулы  єділет  органдарында  мемлекеттік  тіркелген  к‰ннен  бастап  к‰шіне  енеді  жєне  алѓашќы  ресми

жарияланѓан  к‰нінен  кейін  к‰нтізбелік  он  к‰н  µткен  соњ  ќолданысќа  енгізіледі.Ќ а л а   є к і м і

Е .   А Л П Ы С О В

АЛМАТЫ  ОБЛЫСЫ  ТАЛДЫЌОРЃАН  ЌАЛАСЫ

ЄКІМДІГІНІЊ    ЌАУЛЫСЫ

2015 ж. 05 аќпан №8-97

Талдыќорѓан ќаласы

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЄДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ ЄДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

НОРМАТИВТІК  Ќ¦ЌЫЌТЫЌ  АКТ  2015  ЖЫЛЃЫ

«20» АЌПАН НОРМАТИВТІК Ќ¦ЌЫЌТЫЌ

КЕСІМДЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДІЊ ТІЗІЛІМІНЕ

№3071  БОЛЫП  ЕНГІЗІЛДІ.

Об  утверждении  Положения

государственного  учреждения

« О т д е л   ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о

хозяйства,  пассажирского  транспорта  и

а в т о м о б и л ь н ы х   д о р о г   г о р о д а   Т а л д ы к о р г а н »

  В  соответствии  со  статьей  31  Закона  Республики  Казахстан  от  23  января  2001  года  «О  местном  государствен-

ном  управлении  и  самоуправлении  в  Республике  Казахстан»,  пунктом  8)  статьи  18  Закона  Республики  Казахстан

от  1  марта  2011  года  «О  государственном  имуществе»  и  Указом  Президента  Республики  Казахстан  от    29  октября

2012  года  №  410  «Об  утверждении  Типового  положения  государственного  органа  Республики  Казахстан»  акимат

го р од а   ПО СТАНО ВЛЯ ЕТ:

1.  Утвердить  Положение  государственного  учреждения  «Отдел  жилищно-коммунального  хозяйства  пассажирс-

кого  транспорта  и  автомобильных  дорог  города  Талдыкорган»  согласно  приложению.

2 .   Го с уд а р с т в е н н о м у   у ч р еж д е н и ю   « О тд ел   ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о го   х оз я й с т в а   п а с с а ж и р с к о го   т р а н с п о рта   и

а в т о м о б и л ь н ы х   д о р о г   г о р о д а   Т а л д ы к о р г а н »   ( К а л и е в   М . М . )   в   у с т а н о в л е н н о м   з а к о н о м   п о р я д к е   о с у щ е с т в и т ь

регистрацию  Положения  в  органах  юстиции.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  руководителя  аппарата  Кольбаева  Мар-

лена  Капашовича.

4 .   Н а с т о я щ е е   п о с т а н о в л е н и е   в с т у п а е т   в   с и л у   с о   д н я   г о с у д а р с т в е н н о й   р е г и с т р а ц и и   в   о р г а н а х   ю с т и ц и и   и

вводится  в  действие  по  истечении  десяти  календарных  дней  после  дня  его  первого  официального  опубликова-

н и я .


А к и м   г о р о д а

  Е.   АЛПЫСОВ

АКИМАТ  ГОРОДА  ТАЛДЫКОРГАН  АЛМАТИНСКОЙ

ОБЛАСТИ  ПОСТАНОВЛЯЕТ

2015 г. 05 февраля №8-97

город  Талдыкорган

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЄДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫЊ ЄДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

НОРМАТИВТІК  Ќ¦ЌЫЌТЫЌ  АКТ  2015  ЖЫЛЃЫ

«20»  ФЕВРАЛЯ  НОРМАТИВТІК  Ќ¦ЌЫЌТЫЌ

КЕСІМДЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДІЊ ТІЗІЛІМІНЕ

№3071  БОЛЫП  ЕНГІЗІЛДІ.

 Положение о государственном учреждении

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган»

 1. Общие положения

 1. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

Талдыкорган» (далее – Отдел) является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах

жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.

2. Отдел не имеет ведомств.

3. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и

Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Отдел является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим

наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

счета в органах казначейства.

5.  Отдел вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

6. Отдел имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответ-

ствии с законодательством.

7. Отдел по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке принимает решения, оформляемые приказами

руководителя Отдела и другими актами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности Отдела утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

9. Местонахождение юридического лица: индекс 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, улица Абая №

241.

10. Полное наименование государственного органа - государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажир-ского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган».

11. Настоящее Положение является учредительным документом Отдела.

12. Финансирование деятельности Отдела осуществляется из местного бюджета.

13. Отделу запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей,

являющихся функциями Отдела.

Если Отделу законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные

от  такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

 2. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Отдела

 14. Миссия Отдела:  осуществление государственной политики в области жилищных отношений, коммуникаций и автомобильного транс-

порта.


15. Задачи Отдела:

1) организация работ по содержанию и благоустройству

, по санитарному состоянию, озеленению и проведению комплексных  мероприятий

по созданию и поддержке благоприятной окружающей среды в городе;

2) реализация государственных программ на территории города в пределах своей компетенции, установленной законодательством;

3) организация мероприятий по сохранению и надлежащей эксплуатации жилищного фонда;

4) в пределах своей компетенции организация перевозок пассажиров в сфере транспорта в�соответствии с�законодательством Республики

Казахстан;

5) развитие жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

.

16. Функции Отдела:1) выступает заказчиком по строительству, реконструкции и ремонту объектов городской коммунальной собственности в соответствии 

с

законодательством Республики Казахстан;2)  организует строительство и эксплуатацию водопроводов, очистных сооружений, тепловых и электрических сетей и других объектов

транспортной и инженерной инфраструктуры города в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) решает вопросы благоустройства и внешнего оформления общественных мест в соответствии с законодательством Республики Казах-

стан;


4) организует строительство, эксплуатацию и содержание дорог города областного значения в соответствии с законодательством Респуб-

лики Казахстан;

5) организует сохранение коммунального жилищного фонда;

6)   проводит инвентаризацию жилищного фонда;

7) в пределах своей компетенции осуществляет постановку на учет граждан Республики Казахстан, нуждающихся в жилище из государ-

ственного жилищного фонда;

8) обеспечивают возмещение расходов по изготовлению�технических паспортов на объект кондоминиума в порядке, предусмотренном

законодательством Республики Казахстан, за счет бюджетных средств;

9) в пределах своей компетенции осуществление мероприятии по организации регулярных городских, пригородных и внутригородских

перевозок пассажиров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

10) выдают разрешения на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы в соответствии с законодательством Республики

Казахстан;

11) взаимодействие с предприятиями коммунальной сферы в вопросах стабилизации уровня и дальнейшего роста качества коммунальных

услуг


, получаемых населением и учреждениями бюджетной сферы;

12) осуществление иных полномочий, возлагаемых на Отдел законодательством Республики Казахстан.

17. Права и обязанности:

1) представление интересов государства по вопросам государственного жилищного фонда и защищать его имущественные права в судах,

организациях всех форм собственности;

2) ведение служебной переписки с государственными и негосударственными органами, по вопросам отнесенным к ведению  Отдела;

3) подготовка проектов решений, распоряжений акима города и постановлений акимата города;

4) рассматрение в установленном порядке письма и жалобы населения, организация приема граждан по личным вопросам;

5) запрашивать и получать от государственных органов, иных организаций, а также должностных лиц, граждан документы и сведения,

необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций;

6) ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных задач в соответствии с законодательством Республики

Казахстан;

7) осуществление иных прав в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

 3. Организация деятельности Отдела

 18. Руководство Отдела осуществляется первым руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на Отдел задач и осуществление им своих функций.

19. Первый руководитель Отдела назначается на должность и освобождается от должности по распоряжению Акима города Талдыкорган.

20. Первый руководитель Отдела имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от должности в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

21. Полномочия первого руководителя Отдела:

1) Первый руководитель Отдела принимает меры направленные на противодействие коррупции и несет персональную ответственность;

2) действует руководствуясь на принципах единоналичия и самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения в соответствии с его

компетенцией, определяемой законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением;

3) в пределах своей компетенции представляет интересы Отдела в государственных органах и организациях в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан;

4) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.

5) издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников учреждения;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

Исполнение полномочий первого руководителя Отдела в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии

с законодательством Республики Казахстан.

22. Первый руководитель определяет полномочия своего заместителя в соответствии с законодательством.

23. Отдел возглавляется Руководителем, назначаемым на должность и освобождаемым от должности в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан.

 4. Имущество Отдела

 24. Отдел может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Отдела формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы),

приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

24. Имущество, закрепленное за Отделом относится к коммунальной собственности города.

25. Отдел не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом,

приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

 5. Реорганизация и упразднение Отдела

 26. Реорганизация и упразднение  Отдела осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

 6. Перечень организаций, находящихся в ведении Отдела

 1) коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Талдыкорган Теплосервис» государственного учрежде-

ния «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган»;

2) городское государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жетысу Водоканал» государственного учреж-

дения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган»;

3) государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Коркем Талдыкорган» государственного учреждения

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган»;

4) товарищество с ограниченной ответственностью «Жилищная служба города Талдыкорган»;

5) коммунальное государственное казенное предприятие «Аварийная газовая служба 104».Приложение утвержденное

постановлением акимата

№8-97 от  «05»  февраля  2015 года

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ

e-mail: taldyk@bk.ru

20.03.2015

  Д‰йсенбі  23  наурыз

Сєрсенбі 25 наурыз

Бейсенбі 26 наурыз

Сейсенбі 24 наурыз

31  КАНАЛ

АСТАНА

ЕВРАЗИЯ


ХАБАР

ЖЕТІСУ


31  КАНАЛ

АСТАНА


7  КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ


ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН

КТК

ЖЕТІСУ


31  КАНАЛ

АСТАНА


7  КАНАЛ

ЕВРАЗИЯ


ХАБАР

ЌАЗАЌСТАН

31  КАНАЛ

АСТАНА


7  КАНАЛ

ЖЕТІСУ


ЌАЗАЌСТАН

ЖЕТІСУ


7  КАНАЛ

ЌАЗАЌСТАН

КТК

КТК


07.05 Н±рлан Байзаќовтыњ

шыѓармашылыќ кеші

09.20 «Базар жоќ алањы»

10.20 «Дорого дамой». (по-

втор)

10.50 «Она сказала Да» (по-втор)

10.30  М/с  «Пришельцы  с

теплурии»

11.30 «Кукушечка» комедия

15.15    «Ѓашыќ  Ж‰рек  или

коктейль для звезды»

17.10 «Шаншарѓа» 2 жыл

21.00 «Операция «Ы» и дру-

гие приключение Шурика»

22.45 «Легальный допинг»

00.40  «Дорога,  ведущая  к

счастью»


02.15 «Жанќияр патшайым»

ќытай Т/х

03.00-05.00 «Ѓаплы д‰ние»

кµркем фильм

07.00 Программа «Суперпа-

па»


07.40 Х/ф «Коктейль»

10.30 Сериал  «Фериха»

11 . 3 0 ,  

1 8 . 3 0  

« Ќ Ы З

Ѓ¦МЫРЫ» ‰нді Т/х1 3 . 0 0   Ќ а й р а т   Н ± р т а с т ы њ

жања єндері

14.45,  21.00  Сериал  «Ван-

гелия»


15.50  «М±рагер» Кєріс Т/х

17.15 «Шортан» М/ф

17.30, 22.00  «Фериха» т‰рік

т/х


22.00 Тамаша сауыќ-отауы

23.00 «Шал» кµркем фильмі

01.00 «Сезім шарабы» Т/х

01.45 Єн шашу

07.00 «Тањшолпан»

10.00, 21.05 «Айтуѓа оњай»

10.50,  12.40,  14.15,  17.25,

17.50 Наурыз ќ±тты болсын!

10.55 «Айгµлек»

12.25,  14.40  «Ќазаќ  халыќ

ертегілері»

12.45 «SPORT. KZ»

13,10,  22.40,  00.35    «¦лы

жењіске-70 жыл»

13.20 Концерт. ¤мірќ±л Ай-

ниязов


14.20 Баламен бетпе-бет

15.05 «Єйел баќыты»

16.10 Наурыз-думан

17.00 Замана б±лб±лдары

17.30,  20.30,  00.00,  03.00

Жањалыќтар

17.55,  05.45  Ќазаќстан  би

єлемі


18.10 Айг‰л ‡лкенбаеваныњ

концерті


19.35 Т/х «Жедел жєрдем»,

«Ќазаќстан»

2 1 . 5 0   Т / х   « С ы р ѓ а л ы м » ,

«Ќазаќстан»

22.45 Т/х «Келін»

23.30 «Т‰нгі Студияда»

01.05 Дала думан. 2-бµлім

07.00 «Айт±мар»

07.50 Єсем єуен

08.20 Ас арќау

09.10, 10.15 Х/ф «Берегись

автомобиля»

10.00,  13.00,  17.00,  20.00,

02.40 Жањалыќтар

11.00,  15.00,  18.00,  21.00,

03.10 Новости

11.15  М/с

11.45 «Магия кухни»

12.15 Аймаќтар аламаны

13.15  Ќазаќ аруы-2015

15.15 Б±йымтай

1 5 . 4 5 ,  

1 7 . 1 5  

К о н ц е р т

«Т±ран»

17.30 Декоративно-приклад-ное  искусство

18.15, 20.30 Х/ф «Осторож-

но, корова»

21.30  Концерт  «Махаббат

аралы» «Азия» тобы

23.30 Музфильм «Шаг впе-

ред-3»

01.20 К/ф «Кешіккен махаб-бат»

06.00, Ќуырдаќ

0 6 . 3 0 , 1 4 . 1 5 ,  

0 4 . 3 0

«Айнаonline»

07.30 «Анама деп» концерт

09.00 «Смеяться разреша-

ется»


10.30 Измайловский парк

12.00 К/ф «Ќауіпті ќылмыс-

кер»

15.00  Петросян.  60  лет  вобед

16.00, 23.10 Х/ф «Любовь-

морковь-2»

18.00 Саѓындырѓан єндер-ай

19.00  К/ф  «Бір  к‰ні  багаж-

никтіњ ішінде»

21.00 Х/ф «Мумия. Гробни-

ца императора драконов»

01.20 Х/ф «Мертвая тиши-

на»


03.00 Кім білген

03.30 Ќыздар арасында

05.00 Ќорќыныш факторы

07.00 К/ф «Шал»

09.00, 15.20 Т/х «М±рагер»

10.20 М/ф

10.30 Т/с «Фериха»

11 . 3 0 ,  

1 8 . 3 0  

Т / х  


« Ќ ы з

ѓ±мыры»


13.10  Астана  кеші  кµњілді.

2014


1 4 . 1 5 , 2 1 . 0 0   Т / с   « В А Н Г Е -

ЛИЯ»


16.40 «Kaznet»

17.00 «Такси»

17.30, 22.00 «Фериха»

20.00 Терісќаќпай

23.00 Єн кеші

00.00 Т/х «Сезім шарабы»

00.50 Єн шашу

06.00,  21.00    Т/х  «С‰йген

жар»

07.00 Т/с «Джентльмен»08.35, 13.50 «П@утина»

09.00 Т/с «Если любишь, то

прости»

11.10 Угадай мелодию11.50,  23.45  Лучший  город

KZ

12.00, 02.15 «Ашыѓын айтќ-анда»

12.50 101 кењес

13.20, 01.45 Караоке-такси

14.45 Старые песни о глав-

ном

16.50 Т/с «Замок на песке»22.20,  03.00  Т/х  «Джодха

жєне Акбар»

23.55  Т/с  «Орлова  и  Алек-

сандров»


06.00 Алдараспан

07.00 «Ризамын»

08.00,  12.00  М/с

10.00 М/ф

15.00 М/ф «Шрек навсегда»

17.00 М/ф «Мадагаскар»

19.00 М/ф «Мадагаскар-2»

2 1 . 0 0   ¤ н е р   ќ ы р а н д а р ы

к‰нделігі

00.00  Х/ф  «Любовь  с  уве-

домлением

04.00 Ќазаќша концерт

07.00, 00.30 Єн шашу,

07.20 К/ф «Кек»

09.00, 15.40 Т/х «М±рагер»

10.30 Т/с «Фериха»

11 . 3 0 ,  

1 8 . 3 0  

Т / х  

« Ќ ы з


ѓ±мыры»

12.55 Х/ф «Сырты б‰тін...»

13.20 «Жігіттер» квартетіне

10 жыл.


14.35 Т/с «Вангелия»

17.00 Такси

17.30, 22.00 «Фериха»

20.00, 23.00 Жањалыќтар

20.20 «Kaznet»

20.30, 23.20 Новости

20.50 Т/с «Лист ожидания»

23.40 «Сезім шарабы» Т/х

06.00 Ќуырдаќ

0 6 . 3 0 ,  

1 4 . 1 5 ,  

0 4 . 3 0

Айнаonlіne

07.30 Концерт «Анама деп»

09.00 «Смеяться разреша-

ется»


10.30 Измайловский парк

12.00 К/ф «Мумия. Импера-

тор ќорымы»

15.00  Петросян.  60  лет  в

обед

16.00, 23.10 Х/ф «Любовь-морковь-3»

18.00 К/ф «Мамма миа»

20.10 Новый год в КZландии

21.00 Х/ф «Келинка»

01.20 Х/ф «Оно того не сто-

ит»


03.00 Кім білген

03.30 Ќыздар арасында

05.00 Ќорќыныш фаторы

07. 00 «Тањшолпан»

8.00, 09.30 Жањалыќтар

10.00, 21.50 «Сырѓалым»

10.50, 21.05 «Айтуѓа оњай»

11 . 3 5 ,  

1 9 . 3 0  

« Ж е д е л

жєрдем» Т/х

12.30,  17.30,  20.30,  00.00,

03.00 Жањалыќтар

12.45,  22.40  ¦лы  жєњіске  –

70 жыл. Арнайы тележоба

12.50 «Агробизнес»

13.15    «Журналистік  зерт-

теу»


13.40 «Сіз не дейсіз?»

14.10 «Жан жылуы»

14.35  «Ќазаќ  халыќ  ертегі-

лері»


15.05 «Єйел баќыты»

16.10, 22.40 «Келін» Т/х

17.00 «¦лт маќтанышы»

17.50, 00.35 «¤зекжарды»

1 8 . 1 0 ,   0 1 . 5 5   « М є л і м   д е

беймєлім Ќазаќстан»

18.40 Поэзия єлемі

19.10  Индустрияландыру

«¦лттыќ µндіріс»

22.40 Жењіске – 70 жыл.

23.30, 02.30  «Т‰нгі студия-

да»


06.00, 20.40 «С‰йген жар»

07.00 «Доброе утро»

11.00  Х/ф «Королева бан-

дитов»


12.00  Ду ќол шоколад

12.55, 21.40 Жањалыќтар

13.00,  23.35  Лучший  город

KZ

13.10 «Ашыѓын айтќанда»14.00, 20.35  «П@ytina»

14.50 «112»

15.00 «Доктор смерть»

16.40 «Давай поженимся»

17.45 «Время собирать»

18.50  «Пусть говорят»

20.00 Новости

21.45  «Ключи т прошлого»

22.40 «Джоха жєне Акбар»

23.20, 02.05 «Паутина»

23.55  Орлова  и  Алексан-

дров. Сериал

06.05 «ЯПЫР-АЙ»

06.45, 02.15 «Жанќияр пат-

шайым» Т/х

07.30, 03.00 «Ќайран заман!

Жалѓасы»

08.35, 18.45 «КТК Коржыны-

нан»

10.10, 22.40 Хуторянин Т/с12.05 «Полынь – трава ока-

янная»


14.10 «Семейные драмы»

15.10,  00.30    Т/с  «Не  ври

мне»

16.15, 03.10 Т/х «Махаббатм±њы»

17.45, 04.00 «М±здан суыќ,

оттан ыстыќ» Т/х

18.40 «КТК Коржынынан»

20.30, 04.40 Жањалыќтар

21.00 Новости

21.40 «Наша правда»

22.40 «Минус один» Сери-

ал

00.35 «Лесник» Т/с05.05-05.30  «Экстремаль-

ные каникулы»

06.00,  12.00,    21.00  Алда-

распан,  Шаншар,  Нысана

к‰нделігі

07.00 Ризамын

08.00  М/с

10.00 М/ф «Подводная брат-

ва»

15.00 М/ф «Шрек-3»17.00 М/ф «Шрек навсегда»

19.00 М/ф «Мадагаскар»

00.00 Х/ф «Большая кража»

02.00 Х/ф «Пятница, 13»

04.00 Ќазаќша концерт

07.00 «Айт±мар»

07.55 Концерт «Елім барда»

10.00,  13.00,  17.00,  20.00,

01.00 Жањалыќтар

10.15  М/с

11.00,  15.00,  18.00,  21.00,

01.30 Новости

11.10  М/с

11.45 Магия кухни

12.15 Арнайы хабар

13.15 «Тамшылар» єн фес-

тивалі

15.15 Б±йымтай15.45 М/ф

1 7 . 1 5   « Д е к о р а т и в н о - п р и -

кладное искусство казахов»

1 8 . 1 5   К о н ц е рт.   А л т ы н а й

Жорабаева

20.30 Мен кµрген соѓыс

21.30 Т/с «Дворец Абдин»

22.15 Х/ф «Риддик»

00.00  К/ф  «Семетри  ќала-

шыѓы»


02.00 «Єр ‰йдіњ сыры бас-

ќа»


07.05,  02.25  Т/х  «Жанќияр

патшайым»

07.45 Концерт «Баќытыњ µз

ќолыњда»


10.20 М/ф

10.30 Х/ф «Я счастливая»

12.30 Х/ф «Школа для толс-

тушек»


16.30 Т/х «Ќ±далар»

21.00 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет профессию»

22.45  Мелодрама  «Минус

один»

00.35 Х/ф «Полынь - траваокаянная»

0 3 . 1 0  

Т / х  

« Т ‰ н г і  о н б і р

ќырыќ бесте»

06.00, 21.00   «С‰йген жар»

07.00 Т/с «Джентльмен»

08.35, 13.50 «П@ytina»

0 9 . 0 0   Х / ф   « Н е   п о к и д а й

меня, любовь»

11.05 Угадай мелодию

11.45,  23.45    «Лучший  го-

род. КZ»


12.00, 02.15 «Ашыѓын айт-

ќанда»


12.50 101 кењес

13.20, 01.45 Караоке-такси

14.45 Концерт «Все начина-

ется с любви»

16.50 Т/с «Недотрога»

22.20,  03.00  Т/х  «Джодха

жєне Акбар»

23.55  Т/с  «Орлова  и  Алек-

сандров»

06.00  –  12.00  Алдараспан,

Шаншар, Нысана к‰нделігі

07.00 «Ризамын» шоу

08.00 Кино «Доброе утро»

10.00 М/ф  «Замбезия»

15.00 М/ф «Шрэк -2»

17.00 М/ф «Шрэк-3»

19.00 М/ф «Подводная брат-

ва»


21.00  Фильм  концерт  Ќай-

рат Н±ртас, Маќпал Ж‰нісо-

ва

00.00 Кино «Симона»01.00 Кино «Забирая жизни»

04.00 Ќазаќша концерт

06.00  Т/х «С‰йген жар»

0 6 . 4 5  

М н о г о с е р и й н ы й

фильм «Джентльмен»

08.15 «101 кењес»

08.35  «П@утина»

09.00  «Звезды светят всем»

11.05  «Угадай мелодию»

11.45 «Лучши город. KZ».

12.00  «Ашыѓын айтќанда»

ток-шоуы

12.50  101 Кењес

13.20 «Караоке такси»

13.50 «П@утина»

15.00  Легенды «Ретро FM»

16.50  Сериал  «Если  ты  не

со мной»

21.00  «С‰йген жар» Т\х

22.20  «Джжодха  жєне  Ак-

бар» ‰нді т/х

23.45  «Лучши город. KZ».

23.55  Сериал  «Орлова  и

Александров»

01.45 «Караоке такси»

02.15  «Ашыѓын айтќанда».

03.00    «Джжодха  жєне  Ак-

бар» ‰нді т/х

07.05 Мультфильмдер

07.25, 02.15  «Жанќияр пат-

шайым»


08.15  К/ф  «Ѓашыќ  ж‰рек,

или коктейль для звезды»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Дорога, ведущая

к  счастью»

12.10 Х/ф «Позвони в мою

дверь»

16.00 Шаншарѓа 20 жыл18.00 Концерт. Єлишер Ка-

римов


21.00 Комедия «Кавказская

пленница, или Новые при-

ключения Шурика»

22.45  Т/с  «Легальный  До-

пинг»

00.35 Мелодрама «Я счас-тливая»

03.00  Т/с  «Арман  болѓан

кµліктер»

07. 05 Єн єлемі

07.  20  Net.laik

07. 30 «Тањжарыќ» аќпарат-

ты-сазды баѓдарлама

09.00  Айтпаќшы.

09. 20 Ой т‰бінде

09.50 Жењіске 70 жыл

10.00 Апта (ќаз)

10.35 Экономика жањалыќ-

тары

10.  45  Net.laik11. 00  Апта ( рус)

11.35 Мерекелік арнайы ре-

портаж

13.00 Хош келдіњ – Наурыз13.10 Мейір

13.30 Полиция ќызметі

13.40 Хош келдіњ – Наурыз

14.25 Ќалаќай

14.35 Г.Дєукенованыњ шы-

ѓармашылыќ кеші

16.30    Док/сериал  “Кухни

народов мира “

17.00 Хош келдіњ  - Наурыз

17.10 Д/ф «Наурызым»

17.35 Сержан Єлидіњ шыѓар-

машылыќ кеші

19.35  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

20.20 Ќазаќ хандыѓы 550

20.30 ¦лаѓатын ±лыстыњ ай-

шыќтаѓан Жаркентім

21.05 Наурыз – жыл басы

21.35 Жењіске 70 жыл

21.40 Єн єлемі

22.00 Есенќ±л Жаќыпбеков-

ты еске алу кеші

23.25 Наурыз – жыл басы

07. 05  Єн єлемі.

07.  15  Net.laik

07.30  «  МузАрт»  тобыныњ

концерті

09.25 Наурыз – жыл басы

10.00  Д/ф «Наурызым»

10.30 ¦лттыќ бренд

11.00  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

11.45  Полиция ќызметі

12.00 Концерт «Балауса»

13.03 Жењіске 70 жыл

13.10 Мейман

13.45  Концерт «Еркеледім

туѓан ел»

15.25 Ой т‰бінде жатќан сµз

Є.Єрін


16.20  Док/сериал “Милли-

онеры”. Фэнги Хартати

16.45 К/ф «Асау толќын»

17.52 Жењіске 70 жыл

1 8 . 0 0   К о н ц е р т   « Є с е т т і њ

єсем єндері-ай»

19.35  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

20.20 Ќазаќ хандыѓы- 550

20.25 роликтер

20.30 Ќанат Ємірхановтыњ

шыѓармашылыќ кеші

22.05 К/ф «Айхан»

23.20 Концерт «Алтын таяќ-

ша»

ЕВРАЗИЯ


07.00 Эфирдіњ басталуы

07.05 Єн єлемі

07.15  Net.laik

07.30 «Тањжарыќ»

09.00 Айтпаќшы.

09.25  Школа  потребителя

продукты

09.45 Ќалаќай

10.00 Жетінші  студия

10.35 Ќылмыс кітабы

11.00  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

11.50  Net.laik

12.00 Шашу

1 2 . 4 5   Ж е т і с а з .   Д є с т ‰ р л і

єндер


13.00 Жаћан жаршысы

13.10    С.Ќалымовтыњ  кон-

церті

14.40 Ќалаќай14.50 Жењіске 70 жыл

15.00 Ел жањалыќтары

15.10  Д.ф.  “Исцеляющая

сила природы”

15.40 Д/ф «Сахна сањлаѓы»

16.25 Концерт «Елге сєлем»

17.45 Ќазаќтыњ хандыѓы-550

18.00 Жањалыќтар

18.15 Меніњ Жетісуым

18.20 Жењіске 70 жыл

18.30 Новости

18.45  Net.laik

19.00  Жетінші  студия.

19.35  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

20.20 Ќазаќ хандыѓы - 550

20.30 Жањалыќтар

21.00 Спринтер

21.15 Жењісе 70 жыл

21.30 Новости

22.00 Шашу

22.45  Net.laik

23.00 Ел жањалыќтары

23.05 Жаћан жаршысы

23.10 Жањалыќтар

23.35 Новости

07.00 Эфирдіњ басталуы

07.  05  Net.laik

07. 15 Єн єлемі.

07.30  Концерт «Наурыз ду-

ман» ДВД143

09.00 Жаућар

09.15 Мейір

09.30 Жењіске 70 жыл

09.40  Сырласайыќ  сырѓа-

лым


10.10 «Сазген» ансамблініњ

концерті


11.00  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

11.50  Net.laik

12.00 Концерт «Ел іші µнер

кеніші»

13.10 Ой т‰бінде13.45 Ќалаќай

14.00 Ќазаќтыњ 1000 к‰йі

15.30 Д.ф. “Искусство про-

странства”

16.00 К/ф «Аран»

17.20    Д.ф.  “Спасение  жи-

вотных”

18.05 Жењіске 70 жыл18.10  Е.Жаќыпбековты еске

алу кеші


19.35  Телесериал  «М±зды

жарып шыќќан г‰л»

20.20 Ќазаќ хандыѓы- 550

20.25  ¦лт  рухын  кµтерген

сазгер

21.00 Ќылмыс кітабы21.20 Жењіске 70 жыл

21.30 Ербол Спаналиевтыњ

шыѓармашылыќ кеші

23.05 Айтпаќшы.

23.30  Ќ.Намазованыњ  кон-

церті


07.00 «Айт±мар»

08.00 «Жања к‰н»

10.00 Жањалыќтар

10.15, 22.20 «Мишки Гамми»

10.30 «Маша и Медведь»

10.45 «Белка и Стрелка»

11.00 Новости

11.15, 16.00 «Єр ‰йдіњ сыры

басќа»

11.45 «Магия кухни»12.15, 16.30 «Фархат» Т/с

13.00 Жањалыќтар

13.15  «Страх в твоем доме»

14.00 «Долгий путь домой»

15.00 Новости

15.15  «Б±йымтай»

17.00, 01.15  Жањалыќтар

17.15 «Кµзќарас»

17.45 «Бизнес сыры»

18.00 Новости

18.15 Т/х «Ѓашыќ ж‰рек»

19.00 «Жекпе-жек»

20.00, 23.45 Жањалыќтар

20.30 «Моя история войны»

20.45 «Жер±йыќ»

21.00, 00.15 Новости

21.30 Сериал «дворец Аб-

дин»


23.00 Сериал «След»

23.00  «Біздіњ ‰й»

ХАБАР

07.00 «Єсем єуен»08.00  «Ду-думан» сборка

09.10 «Аймаќтар аламаны»

10.00  «Жеті к‰н»

11.00  «Маша и медведь»

11.15  «Белка и Стрелка»

11.30  «Магия кухни»

12.00  Семейное  кино  «По

с е м е й н ы м  

о б с т о я т е л ь -

ствам»


13.00 Т‰скі жањалыќтар

13.15  «Наурыз кµктем»

15.00  Дневной  выпуск  но-

востей


15.15  «Б±йымтай»

16.00, 18.15 «Мыњ к‰й» кон-

церті

17.00  Кешкі жањалыќтар17.45, 18,15 «Ќызыќ Times»

1 8 . 0 0     В е ч е р н ы й   в ы п у с к

новостей

20.30   «Наурыздаѓы хикая»

21.00 Итоговый выпуск но-

востей


2 1 . 3 0     Ж і г і т е р   к в а р т е т і

«Ќ±стармен сырласу»

2 3 . 3 0     Х / ф   «   П р и н ц е с с а

Монако»


0 7 . 0 0  

« М е н  

ќ а ш а н ѓ ы

ж‰йрігіњ» концерт

08.00  «¤нер ќырандары»

10.00 «Апта кz»

11.05,  13.25,  17.50,  20.25

«Наурыз ќ±тты болсын!»

11.10  «Ќазаќ халыќ ертегі-

лері»


11.40  «Шын ж‰ректен»

12.55 «Аќсауыт»

13.30  «Бірлік пен берекеніњ

жер ±йыѓы»

17.30,  20.30.  00.00,  30.00

«Жањалыќтар»

1 8 . 0 0     « Ж а у   ж ‰ р е к   м ы њ

бала» тарихи драмасы

21.05  «Айтуѓа оњай»

21.50 «Асыл ана» концерт

23.30  «Сіз не дейсіз?»

00.35  «Дала  думаны  »  1-

бµлімі  2008 ж

01.30 «Кµкпар»

02.15 «Шын ж‰ректен»

06.00 «Ќуырдаќ»

0 6 . 3 0 - 1 4 . 1 5 - 0 4 . 3 0

«Айнаonline»

07.30-18.00  «Сѓындырѓан

єндер-ай» концерт

09.00 «Смеяться разреша-

ется»


10.30 «Исмайловский парк»

1 2 . 0 0   « Ќ ± д і р е т т і   х а л ы ќ »

кино

15.00  «Потросян.  60  лет  вобед»

16.00-23.10 «Любовь - мор-

ковь»

19.30 «Бозбала мен бойжет-кен» кµркем фильм

21.00 Х/ф «Особа опасен»

01.20 «Моя история»

02.00 «Я - шопоголик»

02.30  «Страсти у плиты»

03.00 «Кім білген»

03.30 «Ќыздар арасында»

05.00 «Ќорќыныш факторы»

07.00 «Тањшолпан»

08.00, 09.30 Жањалыќтар

10.00,  21.50      Т/х  «Сырѓа-

лым»


10.50,21.05  «Айтуѓа оњай...»

11.35,  19.35    Т/х  «Жедел

жєрдем»

12.30,  17.30,  20.30,  00.00,03.00 Жањалыќтар

12.45, 22.40 ¦лы Жењіске -

70 жыл

1 2 . 5 0 ,   0 1 . 3 0       « П о э з и яєлемі»

13.15 Концерт

14.35 Ќазаќ халыќ ертегілері

15.05 «Єйел баќыты»

16.10, 22.45 Т/х «Келін»

17.00, 01.55 «¦лт маќтаны-

шы»

17.50, 00.35  «¤зекжарды»18.10 «Єзіл єлемі»

19.10  Журналистік зерттеу

23.30,  02.30    Т‰нгі  студия-

да

00.55  Мєлім  де  беймєлімЌазаќстан

06.00 «Ризамын»

07.00,  21.00  Т/х  «Сен  ке-

лерсіњ-2»

07.50 «‡мітіњді ‰збе» Сери-

ал

09.30,  23.30  Алдараспан,Шаншар, Нысана к‰нделегі

10.30 М/ф «Горбун из Нотр-

дама-2»

12.00  М/с15.00 «Мадагаскар-2»

17.00 «Счастливы вместе»

19.00  Т/с  «Кухня»

20.00 «Информбюро»

01.00 «Дом восковых фигур»

Кино


02.00 Ќазаќша концерт

07.00 «Єн шашу»

07.20,  14.00,  20.30,  00.20

Новости


07.40  10.00,  13.00,  20.00,

23.50 Жањалыќтар

08.00 Т/с «Кто в доме хозя-

ин?»


08.30, 17.00 «Такси»

09.00, 10.10, 15.15 «М±рагер»

10.30, 17.30 «Фериха» Т/с

11.30, 18,30 «Ќыз ѓ±мыры»

13.10  «Мы вместе»

1 3 . 3 5   А р н а й ы   ж о ба .   То й

жыры

14.10,  21.00  «Лист  ожида-ния»  Т/с

16.35 «Ел аузында»

23.00 «SKY-студия»

00.50 Т/х «Сезім шарабы»

06.00 «Ќуырдаќ»

0 6 . 3 0 ,  

1 2 . 0 0 ,  

1 8 . 0 0  

Т / х

«Арам  аќша.  Адал  махаб-бат»  Т/х

07.30, 08.30  «К‰нбастар»

0 8 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 9 . 0 0 ,   0 5 . 3 5

«Айнаonline»

09.00 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 «Домашний ресторан»

12.00 «Баспана бабы»

13.00 Ќыздар арасында

13.50,20.00 «7 NEWS»

15.00 «Гадалка»

16.00 Шоу «ВООМ!»

17.00 «СвиДЕТИли»

17.30 «Страсти у плиты»

19.30  «Моя история».

21.00 Человек-невидимка

22.00  Премьера!  Шоу  «Эк-

страсенсы против ученых»

23.00 «Ќорќыныш факторы»

00.00 Т/с «Демоны Да Вин-

чи»

02.30  Х/ф  «Взрослая  нео-жиданность»

КТК
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет