Бұл өнімді орнатар алдында құрастыру бойынша нұсқаулықты міндетті түрдежүктеу 2.56 Mb.
Pdf просмотр
Дата28.01.2017
өлшемі2.56 Mb.

www.lg.com

001

Бұл өнімді орнатар алдында құрастыру бойынша нұсқаулықты міндетті түрде 

толығымен оқып шығыңыз. 

Орнату жұмыстары электр сымдарын төсеу бойынша мемлекеттік стандарттарға 

сəйкес орындалуы тиіс жəне ол жұмыстарды тек тиісті рұқсаты бар қызметкерлер 

жүргізуі тиіс. 

Осы құрастыру бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шыққаннан кейін анықтамалық 

мақсатта пайдалану үшін оны өзіңізде сақтаңыз.

КІРІКТІРІЛГЕН АРНАЛЫ, ТӨМЕН СТАТИКАЛЫҚ ҚЫСЫММЕН. 

Түпнұсқа нұсқаудың аудармасы

ҚҰРАСТЫРУ БОЙЫНША

НҰСҚАУЛЫҚ

КОНДИЦИОНЕР

РУССКИЙ ЯЗЫК


Ішкі блок

Жасырын төбелі арнасы бар – жоғары статикалық қысыммен ішкі блокты құрастыруу бойынша нұсқаулықМАЗМҰНЫ

o "A" типті төрт бұранда

o Жалғастырғыш кабель 

o Құбырлар: газ жіберетін

жақтан

Сұйықтық жібере-тін жақтан (бұйым

туралы мәліметті

қараңыз)

o Оқшаулағыш материалдар 

o Қосалқы ағызатын құбыр 

o Деңгей өлшегіш 

o Бұрағыш

o Электр бұрғы

o Іші қуыс бұрғы 

o Развальцовка аспаптарының жинағы 

o Динамометрикалық кілттер

(модель нөміріне байланысты)

o Бұрайтын кілт .....Жартылай

жалғау


o Бір стақан су

o Бұрағыш

o Бүйір жақ гайка кілт 

o Газдың шығуын анықтайтын

детектор 

o Вакуум сорғы

o Манометрлік коллектор

o Пайдаланушы нұсқаулығы 

o Термометр

Мүмкіндіктері .......................3

Сақтық шаралары.................4

Орнату

  Орнату орнын таңдау.............7

  Төбедегі саңылау өлшемі

және аспалы болттың

қалпы ....................................8

  Сымдарды қосу........................9

  Дренажды тексеру.................10

  Ішкі блокқа арналған дре-

нажды құбырлар жүйесі  11

  DIР-ауыстырып қосқышты

орнату .................................13

  Топтық басқаруды

орнату .................................14

Модельді таңбалау ...........19 

Ауаға шу шығару ...................19

Шектік рұқсат етілген кон-

центрация ..........................19

E.S.P қалай орнату

керек?...................................20

Құрастыруға қойылатын

талаптар

Қажетті жинақтаушылар

Қажетті аспаптар


Құрастыру бойынша нұсқаулық 3

Мүмкіндіктер

РУССКИЙ ЯЗЫК

Кіріктірілген арналы типі

Ауа жинайтын торкөз

Ауа жинайтын торкөз + 

Матадан жасалған сүзгі

Сымдық қашықтықтан басқару пульті 

Сымдық қашықтықтан басқару пульті Мүмкіндіктер

Атауы


Ағызатын

құбыршек


Металл қамыт

Аспаға арналған

қапсырма  шай-

басы


Бекіту элементі (ка-

бель тұтастырғыш

Құбыр желісін  қиы-

стырып келтіруге ар-

налған оқшаулағыш

Количество

1 шт.

2 шт.


8 шт.

4 шт.


1 комплект

Форма


(Өзгелері)

• Пайдаланушы

нұсқаулығы

Құрастыру бо-

йынша

нұсқаулықГазы бар

құбыр желіге

арналған

Сұйықтығы бар

құбыр  желіге

арналған


Орнатуға арналған аспап

Сақтық шаралары

Ішкі блок

Сақтық шаралары

Бұйымды пайдаланған кезде дене жарақаттары болмас үшін және материалдық шығындардың

алдын алу үшін төменде келтірілген нұсқауларды ұстану қажет. 

n Бұл нұсқауларды ұстанбау сынуға немесе зақымдануға әкеледі. Қауіптіліктің ауырлығы ке-

лесі жолмен жіктеледі. 

n Бұл нұсқаулықта пайдаланылатын белгілердің мәні төменде келтіріледі.ЕСКЕРТУ!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл белгі өлім немесе ауыр дене жарақатының қаупін көрсетеді.

Бұл белгі дене жарақатының қаупін немесе материалдық шығынды көрсетеді.

Бұлайша әрекет етпеңіз.

Осы нұсқаудың сақталуын қадағалаңыз.

ЕСКЕРТУ!

ОрнатуАз жүктемеге есептелген немесе

ақаулығы бар автоматты ажыратқыш-

тарды пайдаланбаңыз. Бұл аспапты

арнайы белгіленген тізбекте пайдала-

ныңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар. 

Электротехникалық жұмыстарды

жүргізу үшін жеткізушіге, сату-

шыға, білікті электрикке немесе

ресми сервис орталығына жүгініңіз. 

• Бұйымды өз бетіңізбен бөлшекте-

меңіз немесе жөндемеңіз. Тұтану

немесе электр тоғыныңҚұрылғыны үнемі жерге

тұйықтаңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Панельді және басқару блогының

қақпағын берік бекітіңіз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Үнемі жеке электр желісін және

сақтандырғышты пайдаланыңыз. 

• Электр сымдарын дұрыс салмау не-

месе орнатпау тұтануға немесе

электр тоғының соғуына әкелуі

мүмкін. 

Автоматты ажыратқышты немесе

қажетті номиналды  балқығыш

сақтандырғышты пайдаланыңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Күш беретін кабельді ауыстыр-

маңыз және ұзартпаңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Өз бетіңізбен аспапты орнат-

паңыз, шешпеңіз және қайта ор-

натпаңыз. 

• Тұтану, электр тоғының соғу, жары-

лыс немесе жарақат алу қаупі бар.

Бұйымды ашқанда және құрас-

тырғанда сақ болыңыз. 

• Өткір шеттерінен жарақат алуыңыз

мүмкін. Әсіресе корпус шеттері мен

конденсатор мен буландырғыш қыр-

ларынан сақтаныңыз.

Орнату сұрақтары бойынша дел-

далға немесе ресми сервис орта-

лығына хабарласыңыз. 

• Тұтану, электр тоғының соғу, жары-

лыс немесе жарақат алу қаупі бар.

Бұйымды сынған монтажды ті-

реуге орнатпаңыз. 

• Бұл нұсқауларды қадағаламау жа-

рақатқа, қайғылы оқиғаға немесе

құрылғының бұзылуына әкелуі

мүмкін. 

Уақыт өте келе орнату орнының

бұрынғыдай жарамды болаты-

нына көз жеткізіңіз. 

Егер тірек сынып кетсе, кондицио-

нер одан құлап кетуі мүмкін, бұл

материалдық шығынға, құрылғының

зақымдалуына және адамдардың

жарақат алуына әкеледі.Құрастыру бойынша нұсқаулық 5

Сақтық шаралары

РУССКИЙ ЯЗЫК

Электр тетіктерге судың тиюіне

жол бермеңіз. 

• Тұтану, құрылғының зақымдалу не-

месе электр тоғының соғу қаупі бар. 

Құрылғының жанында жанғыш

газдар мен заттарды сақтамаңыз

және пайдаланбаңыз. 

• Тұтану немесе құрылғының зақым-

далу қаупі бар. 

Тұйық кеңістікте бұйымды ұзақ

уақыт пайдаланбаңыз.

• Бұл оттектің жетіспеуіне әкелуі

мүмкін. 

Жанғыш газ шығып кеткен

жағдайда құрылғыны қосардың

алдында газды өшіріңіз, терезені

ашып, жайды желдетіңіз. 

• Телефонды және электр ажыратқыш-

тарды пайдаланбаңыз. Бұл тұтануға

немесе жарылысқа әкелуі мүмкін. Бұйымнан әдеттегіден тыс дыбы-

стар, иіс немесе түтін шыққаны

байқалса, бірден үзгішті өшіріңіз

немесе күш беретін кабельді ажы-

ратыңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Найзағай немесе қатты дауыл ке-

зінде кондиционерді өшіріңіз және

терезелерді жауып қойыңыз. Егер

мүмкін болса, дауыл басталар ал-

дында құрылғыны терезеден

алып қойыңыз. 

• Жарақат алу, электр тоғының соғу,

жарылыс немесе бұйымның жұмыс

істемеу қаупі бар.Жұмыс кезінде кіру торкөзін аш-

паңыз. (Егер құрылғы электрста-

тикалық сүзгімен жабдықталған

болса, оған қол тигізбеңіз).

• Жарақат алу, электр тоғының соғу,

жарылыс немесе бұйымның жұмыс

істемеу қаупі бар.Бұйымға су тиген кезде (су

құйылу немесе су басу) уәкілетті

сервистік орталыққа хабарла-

сыңыз. 

• Жарақат алу, электр тоғының соғу,

жарылыс немесе бұйымның жұмыс

істемеу қаупі бар.Құрылғының ішінде судың кіріп

кетуіне жол бермеңіз.

• Жарақат алу, электр тоғының соғу,

жарылыс немесе бұйымның жұмыс

істемеу қаупі бар.Егер құрылғы орнатылған бөлмеде плита, жылытқыш

және т.б болса, бөлмені үнемі желдетіп отырыңыз.

• Тұтану немесе электр тоғының соғу қаупі бар. Бұйымды тазалағанда немесе оған күтім жасағанда

электр қуатын өшіріңіз. 

• Электр тоғының соғу қаупі бар.Пайдалану кезінде қорек сымы-

ның ашасын розеткаға сұқпаңыз

және одан суырып алмаңыз.

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Бұйымды су қолмен ұстамаңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Күш беретін кабельдіің жанына

жылытқыш және жылу бөлетін

басқа аспаптар қоймаңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Егер есік немесе терезе ашық

болса және ауа ылғалдылығы

тым жоғары болса 

• Жиһаздағы ылғал суға айналуы ықти-

мал, бұл оны бүлдіруі мүмкін. 

Пайдалану кезінде күш беретін

кабельді зақымдамас үшін немесе

жұлып алмас 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Электр қуат кабеліне ешқандай

зат қоймаңыз. 

• Тұтану немесе электр тоғының соғу

қаупі бар.

Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, күш бере-

тін кабельдіің ашасын желі розеткасынан

шығарыңыз немесе айырғыны өшіріңіз.

• Құрылғының зақымдалу қаупі немесе істен шығу немесе

оқыс операциялар қаупі бар.

Сырттағы блокка ешкім шығып тұра алмайтындай

немесе құлап кетпейтіндей шаралар қолданыңыз.

• Бұл дене жарақатына немесе құрылғының зақымда-

луына әкелуі мүмкін.

ПайдалануАлдыңғы панель, корпус, жоғарғы қақпақ, басқару

блогының қақпағы шешіліп немесе ашық тұрған

кезде, автоматты ажыратқышты немесе қуат көзін

қоспаңыз.

• Бұл нұсқауды сақтамау тұтануға, жарылысқа, электр

тоғының соғуына немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Құбыр желілерін ағып кетуге немесе үрлеп тазартуға

тексерген кезде, вакуум сорғыны немесе инертті

газ(азот) пайдаланыңыз. Жанғыш газдар болғанда

сығылған ауа немесе оттек қолданбаңыз. Бұл тұта-

нуға немесе жарылысқа әкелуі мүмкін.

• Өлімге әкелуі, дене жарақаты немесе жарылыс орын

алуы мүмкін.


Сақтық шаралары

Ішкі блок

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

ОрнатуБұйымды орнатқан немесе жөндеу-

ден өткізген соң бұйымнан газдың 

• Хладагенттің төмен деңгейі

құрылғының зақымдалуына әкелуі

мүмкін.


Дұрыс дренаждалу үшін ағыза-

тын құбыршек орнатыңыз. 

• Дұрыс жалғамау судың ағуына әке-

луі мүмкін. 

Бұйымды әрдайым, тіпті құрас-

тырған кезде түзу ұстаңыз.

• Дірілден немесе судың ағуынан сақ

болыңыз.

ПайдалануІшкі блоктан шу немесе ыстық ауа

қоршаған ортаға зиян тигізуі

мүмкін жерге құрылғыны орнат-

паңыз.

• Бұл көршілермен қиындықтар

туғызуы мүмкін. 

Құрылғыны екі немесе одан да

көп адам көтеруі немесе тасымал-

дауы керек.

• Жарақат алудан сақ болыңыз.Құрылғыны теңіз ауасының  (тұзды

тұманның) тікелей әсеріне ұшарау

салдарынан бұзылуына жол ашатын

жерге орнатпаңыз. 

• Бұл құрылғыны коррозияға ұшыратуы

мүмкін. Әсіресе, конденсатордың және

буландырғыштың қырындағы коррозия

бұйымды істен шығаруы немесе оның

тиімділігін төмендетуі мүмкін.Теріңізге салқындатылған ауаның

ұзақ уақыт тікелей әсер етуіне

жол бермеңіз (Ауа ағымының

астында отырмаңыз).

• Бұл денсаулыққа зиян тигізуі

мүмкін.

Бұйымды арнайы мақсаттарда пай-

даланбаңыз, мысалы, тамақ өнімде-

рін, өнер туындыларын сақтау үшін

және т.б.  Бұл арнайы салқындату

жүйесі емес, тұрмыстық кондицио-

нер болып табылады. 

• Мүлікті зақымдау немесе оған зиян

келтіру қаупі бар. 

Тұйық кеңістікте бұйымды ұзақ

уақыт пайдаланбаңыз.

• Бұл құрылғының істен шығуына әке-

луі мүмкін.

Тазалау үшін жұмсақ матаны пай-

даланыңыз. Күшті жуғыш заттар,

еріткіштерді және т.с қолданбаңыз.

• Бұл тұтануа, электр тоғының соғуына не-

месе бұйымның пластик тетіктерінің

зақымдалуына әкелуі мүмкін.Ауа сүзгісін шешкен кезде бұйым-

ның металл тетіктерін ұстамаңыз.

Олар өте өткір!

• Дене жарақаттарын алу қаупі бар.Бұйымға шығып тұрмаңыз және

оған бөгде заттар қоймаңыз (Сырт-

тағы блоктар)

• Жарақат алу немесе бұйымның

сынып қалу қаупі бар.

Сүзгіні үнемі нық орнатыңыз.

Сүзгіні екі аптада бір рет, немесе

қажет болса одан да жиірек таза-

лап тұрыңыз. 

• Лас сүзгі кондиционердің тиімділігін азай-

тады және дұрыс жұмыс істемеуіне не-

месе бұйымның зақымдалуына әкелуі

мүмкін.

Кондиционер жұмыс істеп тұрғанда

қолдың немесе басқа заттардың кіріс,

шығыс ауа саңылауларына кіруіне бер-

меңіз.

• Құрылғының ішінде жарақаттауы

мүмкін өткір, қозғалмалы тетіктер

бар


Құрылғыдан шыққан суды ішпеңіз.

• Бұл техникалық су, оның денсау-

лыққа келтіретін зияны ауыр болуы

мүмкін. 


Бататейкалардағы сұйықтық теріге немесе киімге

тиген кезде оны дереу сумен шаю керек. Батарейка-

лар ағыңқыраған жағдайда басқар у пультін пайдала-

нуға жол берілмейді.

• Батарейкалар құрамындағы химиялық заттар күйіктің пайда

болуына және денсаулыққа басқа да зиян тигізуі мүмкін.

Батареядағы сұйықтық кездейсоқ ауыз қуысына

түскен жағдайда, тісіңізді тазалаңыз және дәрігерге

жүгініңіз. Батареядан су аққан жағдайда, басқару

пультін пайдалануға болмайды. 

• Батарейкалар құрамындағы химиялық заттар күйіктің пайда

болуына және денсаулыққа басқа да зиян тигізуі мүмкін.

Кондиционерді тазалағанда не-

месе оған басқаша қызмет көрсет-

кенде орнықты тұғырды   немесе

басқышты пайдаланыңыз.

• Сақ болыңыз және жарақат алмауға тыры-

сыңыз.

Басқару пултінің батарейкаларын дәл

сондай типті батарейкалармен ауы-

стырған жөн. Пайдаланылып болған

батарейкаларды жаңаларымен бірге,

және әр түрлі типті батарейкалармен

бірге пайдаланбаған жөн.

• Тұтану немесе жарылыс қаупі бар.Батарейкаларды бөлшектеуге не-

месе қайта қуаттауға тырыспаңыз.

Батарейкаларды отқа тастамаңыз.

• Олардың жануы және жарылуы

мүмкін.


Құрастыру бойынша нұсқаулық 7

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

Орнату

Кондиционерді келесі шарттарды

қанағаттандыратын орынға орнатыңыз.

Орын салмағы ішкі блок салмағынан 4 есе

үлкен жүкті көтеруі керек. 

• Орын құрылғының ішін тексеру үшін қолже-

тімді болуы керек. 

• Бұл орын құрылғыны теңестіруге болатын

орын болуы керек. 

• Орнату орнында су дренажы қарастырылуы

керек. (Жеткілікті «Н» қашықтығы суретте

көрсетілгендей, конденсатты ағызу үшін еңіс

жасау үшін қажет) 

• Орын сырттағы блокпен қиындықсыз

жалғасуы керек. 

• Бұл орында электр шуы болмауы керек. 

• Бұл орында ауа алмасу жақсы болуы керек.

• Құрылғының маңайында жылу немесе бу

көздері болмауы керек. 

Аспалы болттардың және блоктың позиция-

лары сәйкес келетінін тексеріңіз. 

• Сүзгіні тазалауға немесе құрылғыға қызмет

көрсетуге арналған төбе саңылауының

құрылғысы. Орнату орнын таңдау

      Өнімділік  (кБТЕ/ч)               A                      B

                 B3                         600                   900

                 B4                         600                  1100

(Өлш.бірл: мм)

270 мм және

одан жоғары

520 мм және

одан жоғары

Тексеру тесігі

(600 x 600)

Басқару блогы

600

600


A (мин.)

B (мин.)


Төбе

Қызмет көрсету аймағы

A

B

Кіріктірілген арналы типті• Кіріктірілген арналы типті құрылғыны орнату бо-

йынша толығырақ мәліметті ауа жинайтын

торкөз бен матадан жасалған сүзгіні орнату

нұсқаулығынан қараңыз.Ішкі блок

Орнату

Төбенің өлшемі және аспалы болттың қалпы

Блокты орнату

Блокты дұрыс қалыпта төбенің үстінен орна-

тыңыз

• Блок және арна жалғасқан жерге артық дірілдісіңіріп тұратын бір кесек мата салыңыз.

• Желдету ағыны үшін саңылаудағы сүзгіні (аксес-

суар) пайдаланыңыз. 

• Бүйір еңісті блокты судың оңай ағуы үшін дре-

нажды тесікке қарай орнатыңыз. 

• Блоктың салмағын ұстауға және теңестіруге ар-

налған орын. 

• Блок өз дірілін көтере алатындай орын. 

• Қызмет көрсетуге қолжетімді орын. 

ЖАҒДАЙ 1

АСПАЛЫ БОЛТТЫҢ ҚАЛПЫ 

(Өлшем бірлігі: мм)

           B3            850     900    383     575      93     190      21      795    163     820

        B4           1130   1180   383     575      93     190      21     1065   163    1100

Өлшемдер

Өнімділік

(кБТЕ/сағ)

A

BC

D

EF

G

HI

J

CE

G

DA

J

BГайка M10

Шайба M10

X 4

X 4


Гайка M10

Шайба M10

X 4

X 8


I

F

HДренажды

тесік


Ағызу сорғысының қолданылуы

КОНСОЛЬДЫ БОЛТТЫҢ ҚАЛПЫ

B3/B4: 295

Төбе тесігі

B4: 1118


B3: 840

Төбе тесігіЖАҒДАЙ 2

Құрастыру бойынша нұсқаулық 9

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

• Бекіткіш болттарға орын таңдаңыз және белгілеңіз. 

• Төбеде фиксатор үшін тесік бұрғылаңыз.

• Төбеге аспалы болттарды бекіту үшін фикса-

торды және шайбаны аспалы болттарға орна-

тыңыз. 


• Фиксаторды берік бекіту үшін аспалы болттарды

бұраңыз. 

• Гайка, шайба және серіппелі шайбалардың көме-

гімен аспалы болттармен құрастыру пластина-

сын(биіктікті реттеңіз) бекітіңіз.

1  ФиксаторЕскі ғимарат

Жаңа ғимарат

2  Жалпақ шаба

3  Серіппелі шайба

4  Гайка


5  Аспалы

    болттар

Сымдарды үлестіргіш қораптың клеммаларына жеке-жеке қораптағы сырттағы блоктың қосылуына сәйкес

қосыңыз. 

• Сырттағы блок сымдарының түсі және клемма нөмірі ішкі блок сымдарының түсіне және клемма нөміріне

сәйкес келуін қадағалаңыз.Кабельдерді бекіту 

1) Корек көзінің 2 кабелін үлестіру панеліне орнатыңыз. 

2) Басқару панелінің ішкі байланыс аймағына бұрандамен болат қысқышты бекітіңіз. 

3) Салқындату жүйесі бар үлгілер үшін қысқыштың басқа шетін бұрандамен берік бекітіңіз. 

Жылу сорғысы бар үлгілер үшін қысқышқа қимасы 0,75 мм2  болатын жіңішке кабель орнатыңыз және

оны басқару панелінің басқа байланыс аймағында пластик клипсамен бекітіңіз. 

Шығарудың ішкі блогы

1(Ц)


2(М)

Шығарудың ішкі блогы

3

4

ҚОРЕК КӨЗІНІҢ ІШКІБЛОККА ҚОСУ

ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ

юи

юи

Сырттағы блокІшкі блок

Орталық контроллер

БОйУ БОйУ

12V


Сырттағы блок

ҒАЛАМТОР


Құрғақ

контакт  1

Құрғақ

контакт  2ЖЕРГЕ

ТҰЙЫҚТАУ


Сымдарды қосу

Ішкі блокты орнату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғы құлап кетпес

үшін, гайканы және болтты жақсылап тартыңыз.

ЕСКЕРТУ. Клемма негіздеріндегі бұрандалардың нық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Блокқа қосылған күш беретін кабельді келесі ерекшелік-

терге сәйкес таңдау қажет. 

Орнату

10 Ішкі блок

1. Ауа сүзгісін алып тастаңыз. 

2. Дренажды тексеріңіз.

• Эвапораторға бір-екі стақан су ша-

шыңыз. 

• Судың ішкі блоктың дренажды құбыры-мен ағып жатқанына көз жеткізіңіз. 

Дренажды тексеру

ОҚШАУЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАСЫ

Жалғауларды және құбырларды толық оқшаулау 

Ж

ЫЛУ ОҚШАУЛАУ ЖЕРГІЛІКТІ ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС ӨТКІЗІЛУІ ТИІС.

ІШКІ БЛОК

Барлық жұмыс аяқталғаннан кейін, құрылғының қалай жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. 

• Ауаның берілуі .................... Ауаның тиімді алмасуы бар ма? 

• Ағын ..................................... Ағын бір қалыпты және тершу жоқ па? 

• Газдың тарауы.................... Құбырлар дұрыс жалғанған ба? 

• Сымдар жүйесі................... Сымдар дұрыс жалғанған ба? 

• Бекіткіш  болт..................... Компрессордың бекіткіш болты бос па? 

• Оқшаулау ............................ Блок толықтай оқшауланған ба? 

• Жерге тұйықтау ................. Блок жерге тұйықталған ба?

ЖЫЛУ ОҚШАУЛАУ

Газы бар құбыр желілеріне

арналған жалғау

Киіз


Оқшаулау

Саңылаусыз

Корпус

Хладагенттің құбырына арналған жылу оқшаулау(жергілікті өндірушілермен жеткізіледі)

Хладагенттің құбырына арналған жылу оқшаулау

(жергілікті өндірушілермен жеткізіледі)

Жылы оқшаулауға арналған құбыршек қысқыш

(жергілікті өндірушілермен жеткізіледі)

Соединение для трубопровода с жидкостью

Бұл жерде саңылаудың болмауына көз жеткізіңіз.

Құбырларға арналған жылу 

оқшаулағыш материалмен ораңыз.

Хладагенттің құбырына арналған жылу

оқшаулау

(жергілікті өндірушілермен жеткізіледі)

Құбырларға арналған жылу 

оқшаулағыш материал  (жергілікті 

өндірушілермен жеткізіледі)

Жылы оқшаулауға арналған құбыршек қысқыш

(жергілікті өндірушілермен жеткізіледі)

ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ СЫНАУ


Құрастыру бойынша нұсқаулық 11

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Төбе


Ағызу сорғысының қолданылуы

Дренажды тесікАлдынан көрінісі

1. Ішкі блок үшін еңісті орнату арналы типті кондиционер үшін маңызы көп болып ке-

леді.

2. Жалғағыш құбырдың оқшаулау қалыңдығы 5 мм кем болмауі тиіс.• Құрастыру жүргізіліп болған соң блок дренажды түтікке көлденең немесе еңкіш

қалыпта орнатылуы тиіс.

Құбырларды 

жоғарыға бағытталған 

орнатуға тыйым 

салынады


Құбырларға 

арналған қысқыш

Дренажға 

техникалық 

қызмет көрсетуге 

арналған тесік

Ішкі блок

Қоретеуші су

Ағызу сорғысы

Дренажды тұғырық

Иілгіш ағызу құбыршегі

 (аксессуар)

Негізгі дренажды 

құбыр


Жалғауды

жабыстырыңыз

Суағардың

тесігі


Дренажды келте құбырды жалғау

Қысқышты пайдаланыңыз (аксессуарІшкі блокка арналған дренажды құбырлар жүйесі 

• Дренажды арналар 1/50-1/100 төмен түсу коэффициентімен

бұрыш астымен төмен бағытталуы тиіс: теріс ағыс болмас

үшін арналарды көтермеңіз және түсірмеңіз. 

• Дренажды құбырларды жалғастырған кезде сақ болыңыз,

ішкі блоктағы су ағуға арналған тесікке шамадан тыс қысым

көрсетпеңіз. 

• Ішкі блоктағы дренажды жалғаудың сыртқы диаметрі 32 мм. 

• Дренажды құбырларға міндетті түрде жылу оқшаулағыш

орнатыңыз. 

Түтіктердің материалы: ПВХ ВП-25 жасалған

түтік және арматура.

Жылу оқшаулауға арналған материалдар: жуан-

дығы 8 мм кем болмайтын полиэтилен көбік. 

Кондиционер суды айдап шығару үшін ағызу сорғысын пайдаланады. 

Ағызу сорғысының қалай жұмыс істейтінін көру үшін келесі әрекеттерді іске асырыңыз: 

• Негізгі дренажды құбырды сыртқысымен жалғаңыз

және оны тестілеу аяқталғанша қалдырыңыз. Иілгіш

дренажды келте құбырға су құйыңыз, құбырдан су

ақпайтынын тексеріңіз. 

• Электротехникалық жұмыстар аяқталғаннан кейін,

міндетті түрде ағызу сорғысы қалыпты күйде екенін

және ешқандай шу шықпайтынын тексеріңіз.

• Тексеру аяқталғаннан кейін иілгіш дренажды келте

құбырды ішкі блоктағы дренажды тесікпен

жалғаңыз.Дренажды сынау

Орнату

12 Ішкі блок

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жоғарыдағы талаптарды қанағаттандыратын кабель таңдағаннан кейін мына-

дай жолмен қосуға дайындалыңыз: 

1) Кондиционер үшін бөлек қуат көзін таңдаңыз. Сымдарды үлестіруші

қораптың қақпағының ішкі бетіне жазылған сызбаға сәйкес қосыңыз. 

2) Кондиционер мен қуат көзінің арасына қорғаныс автоматын орнатыңыз. 

3) Сымдарды корпустың ішіндегі электрарматураға бекітіп тұрған бұранда-

лар тасымалдау процесі кезіндегі дірілден босап қалуы мүмкін. Олардың

барлығының мықты бекітіліп тұрғанына көз жеткізіңіз. (Сымдарды бекі-

тетін бұрандалардың нашар бұралуы сымдардың жануына әкелуі

мүмкін). 

4) Қуат көзінің ерекшелігі. 

5) Берілетін электр күшінің жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. 

6) Сымдардың қалқанда көрсетілген номиналды кернеуден 90 %-ға асып

түсетін іске қосу кернеуін көтеретініне көз жеткізіңіз. 

7) Кабельдің қима ауданы электрсымдарға қатысты көрсетілген техника-

лық талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. (Әсіресе, кабель ұзын-

дығы мен оның қима алаңының қатынасына назар аударыңыз). 

8) Жоғары ылғалды жерлерде тоқ үзгіштің бар екеніне көз жеткізіңіз.

9) Кернеу төмендеген жағдайда келесі ақаулар пайда болуы мүмкін: 

• Магнит ажыратқыштың дірілі, байланыс нүктесіндегі зақымданулар, ерігіш

сақтандырғыштың сынуы, қорғаныс құрылғысының шамадан асқан жұмысы-

мен байланысты қолайсыздықтар. 

• Компрессор іске қосылуға қажетті күш алмайды. 

ТАПСЫРУ

Пайдалану бойынша нұсқаулықты пайдалана отырып, клиентті жұмыс процедурасымен таныстырыңыз

және құрылғыға қалай күтім жасау керектігін үйретіңіз (Ауа сүзгісін тазалау, температураны бақылау

және т.б.).  Құрастыру бойынша нұсқаулық 13

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

DIP-ауыстырып қосқыш

7 сегмент

РСВ сырттағы блогы

сырттағы блоктың DIP-ауыстырып қосқышы

DIP-ауыстырып қосқышты орнату

Multi V модельдері үшін 1, 2, 6, 8   DIP-ауыстырып қосқыштар OFF (Өшіру) деп орнатылуы керек. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Функция

Сипаттама

Орнатуды өшіру

Орнатуды

қосу

Үнсіздік

бойынша

SW1 Байланыс

Қолданылмайды

(үнсіздік бойынша)

-

-

Өш.SW2 Цикл

Қолданылмайды

(үнсіздік бойынша)

-

-Өш.

SW3


Топтық

басқару


Басты немесе жетекші

блокты таңдау

Басты блок

Жетекші


блок

Өш.


SW4

Құрғақ кон-

тактілер ре-

жимі


Құрғақ контактілер ре-

жимін таңдау

Автоматты немесе қол-

мен жұмыс режиміне ие

сымды/сымсыз ҚБ пуль-

тін таңдау

Авто

Өш.


SW5 Орнату

Үздіксіз желдету функ-

циясы

Іздіксіз жұмыс режимінжою работы

-

Өш.SW6

Жылыту эле-

ментін жалғау

Қолданылмайды

-

-

Өш.SW7

Желдеткішті

жалғау

Желдеткішту жалғаужолын таңдау

Жалғауды кетіру

Жұмыс

Өш.


Жапқышты

таңдау(кон-

соль)

Жоғарғы/төменгі жақтыңжапқышын таңдау

Жоғарғы жақтың +

төменгі жақтың

жапқышы


Тек жоғарғы

жақтың


жапқышы

Аймақты


таңдау

Тропикалық аймақты

таңдау

Жалпы модельТропикқа ар-

налған мо-

дель

SW8 Және с.с.Резерв

-

-Өш.

1. Ішкі блок

2. Сырттағы блок

Егер құрылғы белгілі шарттарға сәйкес келсе, автоматты адрестеу функциясы сырттағы блок-

тағы № 3 DIP-ауыстырып қосқышты бұрау арқылы және қорек көзі бойынша қайта іске қосу

арқылы автоматты түрде жетілдірілген жылдамдықта іске қосылуы мүмкін. 

※ Ерекше шарттар:

- Ішкі блоктың барлық атаулары ARNU****4 қамтиды.  

- Multi V super IV (сырттағы блоктар) сериялық нөмірі 2013 жылдың қазан айынан кейінгі уақытқа келеді. 


Орнату

14 Ішкі блок

Басты блок

ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАУ

Сигнал


12 В

LGAP желі жүйесі

Басты блок

жетектегі блок

жетектегі блок

жетектегі блок

Қателік туралы хабарламаның көрсетілуі

Бір ізді жалғау мен жетектегі ішкі блоктар

арасындағы тұйықталу желісінің сигналы ғана

или

Топтық басқаруды орнату

1. Топтық басқару 1

Сымдық ҚБ пульті 1 + стандартты ішкі блоктар  

Кейбір құрылғылардың РСВ блогында DIP-ауыстырып қосқыш жоқ. Ішкі блокты DIP-ауыстырып

қосқышты емес, қашықтықтан басқарудың сымсыз пультін пайдаланып, басты немесе жетекші

етіп орнатуға болады. 

Орнату туралы ақпаратты сымсыз ҚБ пульті туралы нұсқаулықтан қараңыз. 1. Бір сымдық ҚБ пультіне 16-ға дейін ішкі блок қосуға болады. 

Тек бір ғана ішкі блокты басты қылыңыз, қалғандарын жетектегі ретінде орнатыңыз. 2. Ішкі блоктың кез-келген түрімен жалғауға болады. 

3. Бір уақытта сымсыз қашықтықтан басқару пультін пайдалануға болады. 

4. Жалғау үшін бір уақытта құрғақ контактіні және орталық контроллерді пайдалануға болады. 

- Басты ішкі блок тек құрғақ контактіні және орталық контроллерді анықтай алады.5. Ішкі блокта қателік пайда болған жағдайда, қателік коды сымдық ҚБ пультінде

көрсетіледі.  

Қателік қалпында тұрған блоктарды есептемегенде,  басқа ішкі блоктардың барлығын басқаруға болады. 

НЕГІЗГІ РСВ БЛОГЫНДАҒЫ DIP-АУЫСТЫРЫП 

¿ Басты блокты орнату - № 3 OFF (Өшіру)

¡ ҚОСҚЫШ Жетекші блокты орнату - № 3 ON (Қосу)

Ішкі блоктың DIP-ауыстырып қосқышы

Құрастыру бойынша нұсқаулық 15

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

Жерге тұйықтау

Сигнал 

12 В


LGAP желі жүйесі

Басты блок

Басты блок

Жетектегі блок

Жетектегі блок

12 В кернеуі бар желіні

бір ізді жалғамаңыз. 

или


Қателік туралы

хабарламаның көрсетілуі

Басты блок

Жетектегі блок

h Ішкі блоктарды жалғау 2009 жылдың ақпан айынан бастап қолжетімді болды. 

h Егер басты және қосымша блоктар белгіленбеген болса, жүйе дұрыс жұмыс істемеуі

мүмкін.

h Топтық басқару кезінде келесі функцияларды пайдалануға болады: - Жұмысты, тоқтатуды және режимді таңдау.

- Температураны белгілеу және бөлме температурасын тексеру. 

- Қазіргі уақытты өзгерту. 

- Ауа ағымын басқару (үлкен/орта/кіші). 

- Жұмыс кестесін белгілеу. 

Кейбір функцияларды пайдалану мүмкін емес. 

Басты сымдық ҚБ пульті арқылы 16 ішкі блокты басқаруға болады. 

Қалғандары ұқсастығына қарай топтық басқарумен 1.Топтық басқару 2

Сымдық ҚБ пульттар + стандартты ішкі блоктар  Орнату

16 Ішкі блок

Жерге тұйықтау

Сигнал 

12 В


LGAP желі жүйесі

M

N

Басты блок

Жетектегі блок

Қателік туралы хабарламаны көрсетуMaster

Жетектегі

FAU

Жетекші


блок FAU

или


Қателік туралы хабарламаны көрсету

Главный блок

Главный блок

FAU

Стандарт

Стандарт

FAU

FAU

Стандарт

Стандарт

FAU

* FAU: таза ауаны алу блогы

  Стандарт: Стандартты ішкі блок

h Стандартты ішкі блокты және таза ауаны жинайтын блокты пайдаланған кезде,

соңғысы ішкі блоктардан бөлек қосылуы тиіс (M+N≤17 блок).

(Бұл температураны белгілеудің түрлі процедураларымен байланысты). 

h Қалғандары ұқсастығына қарай топтық басқарумен 1. 

3. Топтық басқару 3

Ішкі блоктардың және таза ауаны жинайтын блоктардың аралас қосылуы. Құрастыру бойынша нұсқаулық 17

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

LGAP желі жүйесі

Басты блок

Жетектегі блок

Жерге тұйықтау

Сигнал 

12 В


или

Қателік туралы

хабарламаны көрсету

Басты блок

Жетектегі блок

Жетектегі блок

Жетектегі блок

4. Қашықтықтан басқарудың 2 пульті  

Сымдық ҚБ пульт 2 + ішкі блок 11. Бір ішкі блок екі сымдық ҚБ пультіне қосылуы мүмкін. 

Тек бір ғана ішкі блокты басты қылыңыз, қалғандарын жетектегі ретінде орнатыңыз. 

Басты блок үшін тек бір қашықтықтан басқару пультін, қалғандарын жетектегі блоктар

үшін белгілеңіз. 2. Кез-келген типті ішкі блокқа қашықтықтан басқарудың екі пультін қосуға болады. 

3. Бір уақытта сымсыз қашықтықтан басқару пультін пайдалануға болады. 

4. Жалғау үшін бір уақытта құрғақ контакт және орталық контроллер пайдалануға

болады. 

5. Ішкі блокта қателік пайда болған жағдайда, қателік коды сымдық ҚБ пультінде

көрсетіледі. 

6. Ішкі блоктың функциясы үшін шектеулер жоқ.   

Орнату

18 Ішкі блок

5. Топтық басқаруды орнатуға арналған керек-жарақтар 

Төменде келтірілген қосымша керек-жарақтардың көмегімен топтық басқаруды орна-

туға болады. .

Ішкі блок 2 EA + сымдық ҚБ пульт

Ішкі блок 1 EA + сымдық қашықтықтан

басқаратын пульт 2 EA

h Жалғау үшін PZCWRCG3 кабелі қолданылады.

h Қосылу үшін PZCWRC2 кабелі қолданылады.

Жетектегі блок

Басты блок

Басты блок

PZCWRC G3

Басты блок

Жетектегі блок

PZCWRC 2

• Егер құрылыс нормалары бойынша төбе мен жалған төбенің арасындағы кеңістікте  кабель

өткізу қажет болса, жанбайтын материалдан жасалған толықтай жабық кабель өткізгіштер

пайдаланыңыз. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Құрастыру бойынша нұсқаулық 19

Орнату

РУССКИЙ ЯЗЫК

Модельді таңбалау

ARN

U

G

07

A

BH

4

Зауыттық нөмір 

Корпустың атауы

Электрлік параметрлер

1: 1Ø, 115 В, 60 Гц

6: 1Ø, 220–240 В, 50 Гц

3: 1Ø, 208/230 В, 60 Гц

2: 1Ø, 220 В, 60 Гц

7: 1Ø, 100 В, 50/60 Гц

G: 1Ø, 220–240 В, 50 Гц/1Ø, 220 В, 60 Гц

Салқындату бойынша жалпы өнімділік (БТЕ/ч)

МЫСАЛ: 5 000 БТЕ/ч 

➝ «05»      18 000 БТЕ/ч ➝ «18»

Инвертор типін және тек салқындатуды немесе жылу сорғысын қиыстыру 

N: Ауыспалы тоқтың және H/P инверторы           V: Ауыспалы тоқтың және C/O инверторы

U: Тұрақты тоқтың және H/P және  C/O инверторы

                         R410A % LGETA: U  пайдаланумен ішкі блогы бар жүйе  

❈ Мысал: URN

Функциялардың үйлесуі

A: Негізгі функция 

L: Неоплазма (қабырғаға құрастыру )

C: Плазма (төбенің блогы)

G: Төмен статикалық қысым               K: Қызуға жоғары сезімділік  

U: Корпусы жоқ еден үстілік 

SE/S8 - R: Айналы          V: Күміс               B: Көк (ART COOL типті панельдің түсі )

SF - E: Қызыл                 V: Күміс               G: Алтын 1: Сүю (сурет өзгереді 

Q: Консоль 

     Z: Таза ауаны жинағышы бар блок;

Бұл құрылғының амплитудалық өлшенген акустикалық қысымы 70 дБ төмен. 

** Шу деңгейі орнатқан орынға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. 

Көрсетілген сандар шу шығарудың деңгейіне қатысты және қауіпсіз жұмыс деңгейі болмауы мүмкін. Шу шығару

мен сәулелеу деңгейлерінің арасында корреляция болса да, бұл ақпарат сәйкес сақтық шараларын қолданудың

қажеттілігін дұрыс анықтау үшін пайдаланылмайды. Қызметкерлерге әсер етудің нақты деңгейіне ықпал ететін

факторлар жұмыс орнының сипаттамаларын және дыбыстың басқа көздерін, мысалы, жақында орналасқан жаб-

дықтардың саны және жақында орындалып жатқан басқа да процестерді, сонымен қатар, операторға шу әсер

ететін уақытты қамтиды.   Одан басқа, әсер етудің жол берілген деңгейлері  мемлекетке байланысты түрленуі

мүмкін. Алайда, бұл ақпарат жабдықты пайдаланушыға қауіптің деңгейін дұрыс бағалауға мүмкіндік береді. 

Ауаға шу шығару 

Шектік рұқсат етілген концентрация – бұл хладагенттің ауаға тарау жағдайында, адам ағзасына зиян тигізбей

жедел шаралар қолдану кезіндегі  фреон газы концентрациясының шегі. Есептеуге қолайлы болу үшін шектік

рұқсат етілген концентрация  кг/м3 беріледі (фреонның массасы ауа көлемінің бірлігіне). 

Хладагенттің концентрациясын есептеңіз 

Хладагенттің концентрациясы   = 

Тоңазытқыш құрылғыдағы құйылған хладагенттің жалпы мөлшері (кг)

Ішкі блок орнатылған ең шағын бөлменің көлемі (м

3

)

Шектік рұқсат етілген  концентрацияШектік рұқсат етілген концентрация: 0,44 кг/м3 (R410А)

E.S.P қалай орнату керек?

20 Ішкі блок

E.S.P қалай орнату керек?

Ескертпе.   1. Жоғарғы кесте ауа көрсеткіштері мен E.S.P арасындағы қатынасты көрсетеді.

2. Бұйымды орнатқаннан кейін E.S.P мәнін тексеріңіз және реттеңіз(сыртқы статика-

лық қысым). Олай болмаған жағдайда, салқындатылған/жылытылған судың және

конденсаттың ағу қаупі бар.

ARNU07GB3G4+PBSGB30(Acc'y), PBSC30(Acc'y)

ARNU09GB3G4+PBSGB30(Acc'y), PBSC30(Acc'y)

ARNU12GB3G4+PBSGB30(Acc'y), PBSC30(Acc'y)

ARNU15GB3G4+PBSGB30(Acc'y), PBSC30(Acc'y)

ARNU18GB4G4+PBSGB40(Acc'y), PBSC40(Acc'y)

ARNU24GB4G4+PBSGB40(Acc'y), PBSC40(Acc'y)

                                                                                                                            

                                                      0(0)                 1(10)               2(20)                3(30)               4(40)                    

                      60                           6.29                 3.03                 0.93                    -                      -

                      65                           6.61                 4.84                 1.52                    -                      -

                      70                           7.69                 5.64                 2.18                 0.79                   -

                      75                           8.19                 6.28                 2.81                 0.85                   -

                      80                           8.91                 7.43                 4.96                 1.58                   -

                      85                           9.51                 8.14                 5.91                 2.75                0.95

                      90                          10.21                8.76                 6.79                 3.41                1.36

                      95                          10.83                9.62                 8.11                 5.48                2.61

                     100                         11.31               10.55                9.02                 6.12                3.31

                     105                         11.84               11.19                9.99                 8.28                5.32

                      110                         12.68               11.88               10.38                9.16                6.92

                      115                         13.19               12.22               11.55               10.21               8.23

                                                                                                       

                                                      0(0)                 1(10)               2(20)                3(30)               4(40)                    

                      75                          10.32                7.68                 3.55                    -                      -

                      80                          11.06                8.77                 4.71                 1.38                   -

                      85                          11.84               10.02                6.95                 2.16                   -

                      90                          12.73               10.74                8.26                 4.73                1.25

                      95                          13.47               12.13                9.93                 6.74                2.73

                     100                         14.16               13.25               10.51                8.41                3.65

                     105                         15.29               14.11               12.31                9.83                6.21

                      110                         16.09               14.77               13.49               10.39               8.32

                      115                         16.91               15.88               14.48               12.77               9.92

                     120                         17.81               16.88               15.15               13.98              10.85

                     125                         18.55               17.84               16.12               15.13              12.97

                     130                         19.01               18.55               17.33               16.28              14.59

(Өлшем бірл.:минутына текше м.)

(Өлшем бірл.:минутына текше м.)

С татикалық қысым (мм су. ст. (Па))

Параметр мәні

С татикалық қысым (мм су. ст. (Па))

Параметр мәні


[Производитель] LG Electronics Inc, Республика Корея,

Кёнгсангнам, Чангвон, Сёнгсан, Ванам-ро, 84, завод Чангвон №2

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет