Элективті пәндер каталогыPdf көрінісі
бет19/62
Дата24.12.2016
өлшемі2,29 Mb.
#354
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   62

Пән оқытушысы1. Жолдасов С.  

                             2. Саулебаев Б. 

 

22.  Геометриялық  есептерді  шешу  әдістері,  коды  -  GEShA  3213,    5-

семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студенттердің  сапалы  білім  алу  үшін  кӛптеген  есептердің 

шығару 


жолдары 

берілген, 

аналитикалық 

геометрияның 

теориясын 

түсінуге,игеруге кӛмегін тигізеді. Пререквизиттер: Алгебралық есептерді шешу әдістері.   

Постреквизиттер: Планиметрия элементтері. 

Пәннің  мақсаты:  Геометрия  курсының  толық  кӛлемді  материалдарынан 

тұрады  және  студенттерді  іргелі,  негізгі  геометриялық  пәндерді  оқып  білуге 

дайындайды.  Сонымен  қатар  геометрияны  оқытудың  теоретикалық  негізі 

болатын түйіні болып табылады. Қысқаша мазмҧны: Геометриялық фигуралар. Фигуралардың ауданының 

ӛлшемі туралы түсінік. Бұрыштың түрлері және ӛлшемі. Градус, радиан туралы 

түсінік  Үшбұрыштар,  үшбұрыштардың  түрлері.  Үшбұрыштың  биіктігі, 

биссектрисасы, медианасының  қасиеттері. Тікбұрышты үшбұрыштың бабырга 

ларының  байланысы..  Пифогор  теоремасы.  Ауданды  есептеу.  Кӛпбұрыш. 

Кеңістіктегі дене. Кӛлем туралы түсінік. Кӛлем ӛлшем бірлігі. Дененің кӛлемін 

есептеу және қолдану формулалары. 

Пән оқытушысы: 1. Белес А.  

                             2. Наримов Ш.  

 

137  

23.  Аналитикалық  геометрия  есептеріне  жаттығулар,  коды  -  AGEJ 

3213, 5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Аналитикалық геометрияда ӛтетін тақырыптар толығымен 

қарастырылып,  әр  тақырыптың  басында  қажетті  анықтамалар,  формулалар 

келтіріліп және оларды қалай қолдану жолдары кӛрсетіледі. 

Пререквизиттер: Кӛп айнымалы функциялар теория

Постреквизиттер: Сызықтық кеңістіктер.   

Пәннің  мақсаты:  геометрия  курсының  толық  кӛлемді  материалдарынан 

тұрады  және  студенттерді  іргелі,  негізгі  геометриялық  пәндерді  оқып  білуге 

дайындайды.  Сонымен  қатар  геометрияны  оқытудың  теоретикалық  негізі 

болатын түйіні болып табылады. Қысқаша мазмҧны: Түзудің әр түрлі тәсілдермен берілуі. Түзудің жалпы 

теңдеуі,  түзуді  жалпы  теңдеу  бойынша  зерттеу.  Ах+Ву+С  үшмүшесінің 

таңбасының геометриялық магынасы. Екі түзудің ӛзара орналасуы. Түзулердің 

арасындагы бұрыш. Нүктеден түзуге  дейінгі қашықтық. Екінші ретті сызықтар. 

Эллипс. Гипер бола. Парабола. Жазықтық және түзулер.  

Пән оқытушысы: 1. Белес А.  

                            2. Наримов Ш. 

 

24. Теориялық механика, коды - TM 2211,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қатты дененің қозғалысын теориялық механика негізіндегі 

қарастыру нәтижелерін білу.  Пререквизиттер: Механика, элементар математика. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Теориялық  механиканың  принциптік  негіздерімен, 

қозғалыс теңдеулерімен, сақталу заңдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Динамиканың  кейбір  мәселелері.  Қатты  дене 

қозғалысының динамикасы. Тұтас орта механикасының негіздері. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С. 

   


                  2. Наримов Ш. 

 

25. Қатты дене теориясы, коды KDT,  5-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Қатты дененің қозғалысын теориялық механика негізіндегі 

қарастыру нәтижелерін білу.  Пререквизиттер: Механика, элементар математика. 

Постреквизиттер: Электродинамика және АСТ. 

Пәннің  мақсаты:  Теориялық  механиканың  принциптік  негіздерімен, 

қозғалыс теңдеулерімен, сақталу заңдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Динамиканың  кейбір  мәселелері.  Қатты  дене 

қозғалысының динамикасы. Тұтас орта механикасының негіздері. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С. 

   


                  2. Алматов Д. 

 

  

 

138  

26. Физика, коды Fiz 3305, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Табиғаттағы  физикалық  құбылыстар  мен  процестерді 

түсіндіре білу.  Пререквизиттер: Мектеп физика курсы. 

Постреквизиттер: Жалпы физика. 

Пәннің  мақсаты:    Студенттерде  қазіргі  әлемнің  физикалық  бейнесі 

туралы түсінік пен ұғымдарды қалыптастыру. Қысқаша  мазмҧны:  Кинематика  негіздері.  Материялдық  нүкте 

динамикасы.  Сұйықтар  механикасы  негіздері.  Механикалық  тербелістер  мен 

толқындар.  Идеал  газдың  молекула-кинетикалық  теориясы.  Термодинамика 

негіздері. 

Электростатика. 

Тұрақты 


электр 

тогы. 


Магнит 

ӛрісі. 


Электромагниттік  индукция.  Электромагниттік  тербелістер.  Электромагниттік 

толқындар.  Геометриялық  оптика  негіздері.  Физикалық  оптика.  Кванттық 

физика. Атомдық физика. Атом ядросы физикасының элементтері. 

Пән оқытушысы: 1. Жамединова А.  

                            2. Бердалиев Е. 

 

27. Механика, коды - Mex 3305, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Танымдық  және  кәсіптік  қызметінде  физикалық  білімін 

қолдану  қабілеті.  Кәсіптік  мәселелерді  шешу  үшін  базалық,  теориялық 

білімдерін қолдану қабілеті. 

Пререквизиттер: Элементар физика курсы. 

Постреквизиттер: Молекулалық физика, классикалық механика 

Пәннің мақсаты: Механикалық процестерді сипаттайтын негізгі заңдарды 

оқып үйренеді. Қысқаша  мазмҧны:  Кеңістік  пен  уақыт  қасиеттері  туралы  түсінік. 

Ньютон  заңдары.  Масса.  Күш.  Механикадағы  күштердің  түрлері.  Сақталу 

заңдары.  Кеңістік  пен  уақыттың  симметриялы  екендігінің  салдарлары. 

Эйнштейн постулаттары. Пән оқытушысы: 1.Бердалиева Т. 

                             2.Бердышев А. 

 

28. Абайтану, коды - Aba 3202,  6-семестр, 2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Абайды  тану  арқылы  ӛзін-ӛзі  тануды,  белгілі  бір  нәрсеге 

пікір  айтуды,  ӛзінің  жаңашылдығы  мен,  ӛзгешелігімен  ерекшеленетін  жеке 

тұлғаның  бойындағы  қабілеттіліктің,  білім  мен  біліктіліктіліктің  болуын  

қамтамасыз етеді. Пререквизиттер: Жоқ. 

Постреквизиттер: Жоқ. 

Пәннің мақсаты:  Абайтану курсы студенттердің ХІХ  ғасырда Абайдың 

ӛмірі  мен  шығармашылығы  тӛңірегінде  алған  білімдерін  одан    әрі  тереңдете 

түсуге,  Абай  ӛлеңдерінің,  қара  сӛздерінің,  поэмаларының  және  кӛркем 

аудармаларының  ішкі  табиғатын  талдай,  үңілу  арқылы  оларға  ұлы  ақын 

талантының кӛркемдік-эстетикалық мәнін кең ауқымда игертуді мақсат етеді. 


 

 

139  

Қысқаша  мазмҧны:  Абайтану  пәніне    кіріспе.  Абай  ӛмірбаяны  - 

Абайтанудың  іргелі  саласы.  Абайтанудың  алғашкы  негізі.  Абай  ӛмірбаяны 

және  ондағы  тарихи  деректер  кӛзі.  Абай  ӛмірбаяны  жайлы  соңғы  деректер. 

Абай  ӛмірбаянының  тӛрт  нұскасы.  Ӛмірбаяндық  деректерді  екшеу  тәсілдері.  

М.  Әуезов  -  Абай  шығармаларын  жинаушы  және  текстологы.  Абай 

шығармаларының  таралу  жолдары.  Абай  ӛлеңдерін  түпнұсқа  қалпына  келтіру. 

Абай  ӛлеңдерінің  жазылу  мерзімін  анықтау.  Абай  шығармаларындағы  арнау 

ӛлеңдердің  жазылу  сыры.  Абай  поэзиясының  ӛрнек  -үлгісін  калыптастыру. 

М.Әуезовтің  текстологиялық  зерттеулері.  Ақын  шығармаларының  канондық 

тексін  жинаудың  негізі.  Абай  мұрасының  шығысқа  катысы  М.  Әуезов 

зерттеуінде.  

Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

                             2. Байболова А   

27. Ыбырайтану, коды - Ybr 3210, 6-семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Ағартушы-педагог  Ыбырай  Алтынсаринның  балалар 

әдебиетіне қосқан үлесі, қазақ хрестоматиясын жасаудағы ерекшелігін кӛрсету. Пререквизиттер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ әдебиеті. 

Пәннің  мақсаты:  Ыбырай  Алтынсарин  шығармаларының  идеялық 

тақырыптық мәнін ашу.  Қысқаша мазмҧны: Ы.Алтынсариннің ӛнегелі ӛмірі мен шығармашылық 

жолы. 


Ы.Алтынсарин  жазба  әдебиетке  тән  проза  жанрының  да  негізін  салушы. 

Ыбырай -ғалым, этногроф. 

 Ыбырай Алтынсарин- реалист жазушы, ағартушы педагог. Ы.Алтынсарин 

– әңгіме жанрының шебері. Ы.Алтынсарин мұраларының әдеби мәні. Пән оқытушысы: 1. Абенова Л.  

                             2. Байболова А  

 

28.  Функциялар  теориясы  мен  функционалдық  анализ  бастамалары, 

коды - FTFAB 3211, 6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Классикалық және қазіргі функциялар теориясының негізгі 

ұғымдарын, заңдарын, нақты есептерді шешуде қолдау әдістері. Пререквизиттер: Элементар математика. 

Постреквизиттер: Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі.   

Пәннің  мақсаты:    Нақты  анализ  курсының ең  басты  мәселелері  болатын 

Лебег ӛлшемі мен интегралы ұғымдарын баяндау, оларды математиканың басқа 

салаларында қолдану әдістерін үйрету,  теориялық мағлұматтарды практикалық 

мағыналы есептермен  байланыстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Функционалдық  анализдің  негіздері.  Сызықтық 

функционалдар  және  бірінші    вариациялар.  Екінші  дәрежелі  функционалдар 

және  екінші  ретті  вариациялар.  Кез  келген  дәрежелі  функционалдар.  Бірінші 


 

 

140  

ретті  функционалдық  туындылар  теңдеулері.  Грин  функциясы  үшін 

функционалдық туындылар теңдеулері. 

Пән оқытушысы: 1. Карашева К.  

                             2. Жаңабаев Ж. 

 

29. Математика канондары, коды - MK 3211,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Физика-математика  факультеттерінің  студенттеріне, 

математиика пәні мұғалімдеріне арналған оқу құралы.  Пререквизиттер: Сызықты Алгебра. 

Постреквизиттер: Алгебралық есептерді шешу әдістері.   

Пәннің  мақсаты:    Нақты  анализ  курсының ең  басты  мәселелері  болатын 

Лебег ӛлшемі мен интегралы ұғымдарын баяндау, оларды математиканың басқа 

салаларында қолдану әдістерін үйрету,  теориялық мағлұматтарды практикалық 

мағыналы есептермен  байланыстыру. Қысқаша мазмҧны: Бӛлінгіштік. Қалдықпен бӛлу туралы теорема. Санау 

жүйелері.  Арифметикалық амалдар.  Теңдеулер  мен  теңсіздіктер.  Айнымалысы 

модуль  таңбасымен  алынга  н  теңдеулер  мен  теңсіздіктер.  Интервал  әдісімен 

теңсіздіктерді  шешу.  Тригонометриялық  тебе  –  теңдіктер  мен  теңсіздіктерді 

дәлелдеу.  Тригонометриялық  теңдеулер,  теңсіздіктер  жүйелерді  шешуде 

тригонометриялық  функциялардың  қасиеттері.  Алга  шқы  функция  және 

анықталмаган  Интег  рал.  Стереометрия.  Айналу  денелері.  Айналу  денелерінің 

аудандары мен кӛлемдерін есептеу. Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С.  

                             2. Саулебаев Б.  

30.  Нақты  айнымалы  функциялар  теориясы,  коды  -  NAFT  3216,    6-

семестр,  2 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Классикалық және қазіргі функциялар теориясының негізгі 

ұғымдарын, заңдарын, нақты есептерді шешуде қолдау әдістері..  Пререквизиттер: Элементар математика, Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі.   

Пәннің  мақсаты:    нақты  айнымалы  функциялар  теориясының  негізгі 

ұғымдарымен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Жиындарға  амалдар  қолдану.  Жиынның  ӛлшемі. 

Лебег интегралы. Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж.  

                             2. Карашева К. 

 

31.  Арнайы  циклдік  математикасы,  коды  -  ASM  3216,    6-семестр,  3 

кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Оқу 


құралында 

жоғары 


математика 

бойынша 


математикалық анализ дифеференциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы 

және қаржылық есептеулер теориясы қамтылған. Пререквизиттер: Кӛп айнымалы функциялар теориясы. 

 

 

141  

Постреквизиттер: Аналитикалық геометрия және сызықты алгебра.   

Пәннің  мақсаты:    Бұл  пән  математикадан  білімін  тереңдетуді  мақсат 

еткен әрбір оқырманға арналады. Қысқаша  мазмҧны:  Мамандықтардың  оқу  жоспарына  және  қазіргі  ӛмір 

талабына  сәйкес  математикалық  ұғымдардың,  тұжырымдардың  экономикалық 

мағаналары мен қолданулары.  

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж.  

                             2. Карашева К.  

32. Комплекс айнымалы  функциялар теориясы, коды -  KAFT 4303, 6-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Оқу 


құралында 

жоғары 


математика 

бойынша 


математикалық анализ дифеференциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы 

және қаржылық есептеулер теориясы қамтылған.  Пререквизиттер: Бӛлшек ретті дифференциалдық теңдеу 

Постреквизиттер: Екі айнымалы функциялар теориясы.   

Пәннің  мақсаты  Комплекстік  анализ  пәнін  оқып  үйренудің  мақсаты 

комплекс  сандар  ӛрісінің  ерекшеліктерін  қолданатын  және  ақырсыз 

кішкенелерді  талдауга    сүйенген  айнымалы  шамаларды  фундаментальды 

тәсілдермен таныстыру. Қысқаша  мазмҧны:  Комплекс  айнымалы  функциялар.  Үзіліссіздік. 

Функцияның  нақты  айнымалы  және  комплекс  айнымалы  мағаналары 

дифференциалдануы.  Комплексті  айнымалы  бойынша  Интег  рал,  оны  нақты 

айнымалы бойынша Интег ралга  келтіру. Аналитикалық функцияның ақырсыз 

дифференциалдануы.  Вейерштрасс  магынасындагы  толық  аналитикалық 

функция. Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж.  

                             2. Карашева К. 

 

33. Математиканың теориялық негіздері, коды MTN 4303,  6-семестр,  

3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Оқулық  жаңа  оқу  жоспары  мен  бағдарламаға  сәйкес  және 

осы  курс  бойынша  авторлардың  кӛп  жылдар  бойы  ӛздері  жинақтаған  іс-

тәжірибелерінің негізінде жазылған.  

Пререквизиттер: Геометрия негіздері. 

Постреквизиттер: Модульдер. Сан жүйелері. Сызықты Алгебра.   

Пәннің  мақсаты:    Бұл  пән  математикадан  білімін  тереңдетуді  мақсат 

еткен әрбір оқырманға арналады. Қысқаша мазмҧны: Алгебралық ӛрнектерді түрлендіру. 

Алгебралық  теңдеулер  мен  теңсіздіктер  және  олардың  жүйелері. 

Теңдеулер құруға ареалхан есептер. 

Пән оқытушысы: 1. Жаңабаев Ж.  

                             2. Карашева К. 

 


 

 

142  

34. Математикалық логика және дискретті математика, коды - MLDM 

3304,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Студентердің  ойлау  қабілетін  артыруға,біліктілік  пен 

білімділіке, шапшаңдыққа, дарынды қалыптастыруға, негізделген пән. Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Математикалық модельдеу.  

Пәннің  мақсаты:    Кез-келген  ықтималдықты  –статистикалық  жүйе 

туралы  жалпыланған  білім  беру,  оның  жалпы  құрылу  және  басқарылу 

заңдылықтарын  кӛрсету. 

Қысқаша мазмҧны: Жиындар, ішкі жиындар және элементтер. Жиындар 

алгебрасының  теңдігі.  Декарттық  кӛбейтіндісі  және  қатынасы.  Қатынастарға 

жасалатын  операциялар.  Функциялар  эквиваленттілік  және  реттік  қатынас. 

Дирихле принципі. Эрдеш – Шекереш теоремасы. Математикалық индукция. Пән оқытушысы: 1. Рузыбаев А. 

                             2. Сарайбаев М.  

35.  Математикалық  бағдарламалау  есептерін  шешу,  коды  -  MBESh 

3304,  6-семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету.   Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Есептеуіш жүйелер, желілер және телекоммуникация.  

Пәннің  мақсаты:  Есептеу  жүйелері  мен  тораптарын  жобалау  әдістерін 

үйрету.   Қысқаша  мазмҧны:  Кӛппроцессорлық  есептеу  жүйелерінің  қолдану 

салалары. Есептеу жүйелерінің архитектурасы. Коммуникациялық ортаны құру 

қағидалары.  Локальдық  және  кең  ауқымды  жүйелер.  Байланыс  жүйелері  және 

желілері.  Байланыс  жүйелерімен  желілерін      құрудың    негізгі  мәселелері. 

Байланыс арнасында мәліметтерді беру әдістері. 

Пән оқытушысы: 1. Рузыбаев А. 

                             2. Сарайбаев М. 

 

36.  Есептерді  шешудің  әдістемелік  негіздері,  коды  -  EShAN  4216,  6- 

семестр,   4 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

жүргізілген 

геометриялық 

талдау 


нәтижесінде 

практикалық  ұсыныстар  жасай  алуы  тиіс.  қолайлы  геометриялық, 

математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдауға құзіретті 

болуы тиіс Пререквизиттер:  Математикалық  есептерді  шешу  практикумы,  Алгебра 

және анализ бастамалары, Геометрия, Геометрия негіздері.  Постреквизиттер: 

Есептерді 

шешудің 

әдістемелік 

негіздері, 

Аналитикалық геметрия және сызықтық алгебра. Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  геометрия  курсы  бойынша  алған 

білімдерін,  машықтарын,  икемділіктерін  жүйелеу.Геометриялық    есептерді  

 

143  

шешу  техникасында  тәжірибелік  дағдыларды  игеру. 

Oқу-танымдық 

белсенділігін дамыту және қалыптастыру. Қысқаша мазмҧны: Стереометрия аксиомалары және олардың қарапайым 

салдарлары. 1.Стереометрия аксиомалары. 2.Берілген түзу және берілген нүкте 

арқылы  ӛтетін  жазықтықтың  бар  болуы.  3.Түзудің  жазықтықпен  қиылысуы. 

Түзулер  мен  жазықтықтардың  параллельдігі.  1.Кеңістіктегі  параллель  түзулер. 

2.Түзулердің параллельдігінің белгісі. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С.  

                             2. Саулебаев Б. 

 

37. Интегралдық теңдеулер, коды - IT 4216, 7-семестр,  3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: Классикалық және қазіргі функциялар теориясының негізгі 

ұғымдарын, заңдарын, нақты есептерді шешуде қолдау әдістері.  Пререквизиттер: Математикалық талдау. 

Постреквизиттер: Дифференциалдық геометрия және топология.   

Пәннің  мақсаты:    Бұл  курстың  мақсаты  –  негізгі  зерттеу  обьектісі 

болатын  фунукциялар  теориясының  басты  ұғымдарымен  жан  -  жақты 

таныстыру

Қысқаша  мазмҧны:  Нақты  сандар  және  олардың  қасиеттері.  Бірінің 

ішінде  бірі  жатқан  кесінділер  принципі.  Жиындар.  Бірігуі,  айырымы, 

жиындардың  қиылысуы.  Жиындардың  қуаты.  Сандар  жиынының  дәл 

шекарасы. Сандық тізбектер. Тізбектің шегі  және оның қасиеттері. Монотонды 

тізбектің  шегі.  Больцано-Вейерштрасс  теоремасы.  Тізбек  жинақтылыгының 

критериі.  Шексіз  аз,  шексіз  үлкен  тізбектер.  Тізбектің  жоғарғы  және  тӛменгі 

шегі және оның қасиеттері. 

Пән оқытушысы: 1. Жолдасов С.  

                             2. Саулебаев Б.  

38. Дифференциалдық геометрия және топология, коды DGT 4302,  7-

семестр, 3 кредит. 

Қҧзыреттілігі: 

Дифференциялдық 

геометрия 

және 


топология 

теорияларының негізінде терең білім қалыптастыру. 

-алған  білімдерін  жаратылыстанудың  әртүрлі  салаларында  кездесетін 

топологиялық  және дербес есептерін шешуге қолдану. 

- математикалық білімін ұштай отырып, дифференциалдық геометрия және 

топология тақырыптарын оқып үйреніп, түсінетіндей деңгейде меңгеруі тиіс Пререквизиттер:  Математикалық  талдау,  аналитикалық  геометрия

математикалық логика.  Постреквизиттер:  Функционалдық  анализ,  математикалық  физика 

теңдеулері.  Пәннің  мақсаты:  Топология  және  дифференциалдық  геометрияның 

теориясы  туралы  толық  мағлұмат  алу,  сонымен  қатар  игерген  білім  бойынша 

жаңа ақпараттық технологияны пайдаланып қолдану объектісін анықтау. 


 

 

144  

Қысқаша  мазмҧны:  Дифференциалдық  геометрия  және  топология‖  пәні 

негізгі  математикалық  курстар  мен  топологияның  теориялық  негізін 

байланыстырушы түйін болып табылады.  

Курсты 


оқытудың 

негізгі 


мақсаты  студенттердің  бойында  математикалық  индукцияның  дамуы, 

математикалық  әдебиетпен  ӛз  бетінше  жұмыс  істей  білу,  математикалық 

ойлауды  немесе  аналитикалық  ойлауды,  анализ  жасауды  дамыту.  Вектор  – 

функциялар ұғымы. Векторлық алгебра және векторлық анализ. Векторлардың 

скаляр  кӛбейтіндісі  және  оның  қасиеттері.  Векторлық  кӛбейтінді.  Екі 

вектордың векторлық кӛбейтіндісі. Векторлық кӛбейтінді қасиеттері.  
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет