ҒӘЖ жөніндегі директор орынбасарының м ажүктеу 330.52 Kb.

Дата07.04.2017
өлшемі330.52 Kb.

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

 

«Қазақмыс»  корпорациясының   Технологиялық колледжі 

                                                                                                Технологический колледж корпорации «Казахмыс» 

 

               

 

  

 

  

                                                                                                      

      КЕЛІСІЛДІ                                                                                                                            БЕКІТЕМІН 

      СОГЛАСОВАНО                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

      ҒӘЖ жөніндегі  директор орынбасарының м.а. 

                                                       Оқу ісі  бойынша директордың орынбасары                                                                                                                                                 

      И.о. зам. директора по НМР                                                                                                Заместитель директора по УР 

      _____________ Мусина Г.Б.                                                                                                                       Оспанова А.Т.      

      «__»__________2012  г                                                                                                          «__»__________2012  г 

       . 

                                                                                          

                                                                                  

                                                                                    

ОҚЫТУШЫНЫҢ КҤНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ  ЖОСПАРЫ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

                                              семестр 200      /         оқу  жылы            На                1        семестр 2012  /    13 учебного года 

Жоспар ______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________ бекітілген  бағдарламаға  сәйкес жасалады 

План составлен в соотвествии с рабочей программой, утвержденной зам. директора по УР Технологического  колледжа корпорации «Казахмыс»  от 

03.09.12 г. 

Пән                       

 

 

  

 

  

 

Предмет                Математика  

 

  

 

  

 

Оқытушы  Боранова Жанилсын Абиловна                      

 

  

 

  

 

Преподаватель      

 

  

 

  

     


Курс       1 

 

  

 

  

 

          Топ  ГМ-12,ТР -11,ТР-12           

 

  

 

  

 

 Группа    

 

  

 

  

 

 Мамандығы  0707000-«Тау-кен  электромеханикалық  жабдықтарына  техникалық  қызмет  көрсету  және  жөндеу»  0705000      «Пайдалы  қазбалардың 

кен орындарын жер астында өңдеу»  

Специальность 

 

Квалификация 0707193 - «Электромеханик»,  0705113 – «Техник  – технолог»  

 

 

 

 № 

Оқу уақытын бөлу 

Распределение учебного времени 

Барлық сағаттар 

Общее 

количество часов 

Сонымен бірге                            В том числе 

Дәрісханалық  сабақтар 

Аудиторные занятия 

Тәжірибелік  және 

зертханалық  сабақтар 

Практические  и 

лабораторные занятия 

Курстық жұмыстар 

Курсовой проект 

Оқу жоспары бойынша барлық сағаттар 

Всего часов по плану 

167 

 

  

Бұрын оқылған сағаттар Ранее дано часов 

 

  

 Семестрге жоспарланды 

Запланировано на семестр 

95-72 

 

  

Алдағы кезеңге  қалды Осталось на следующий  учебный 

год 


Жоқ 

 

  

 

  

 

  

 

ПЦК отырысында қаралды және бекітуге  ұсынылды Рассмотрен на заседании ПЦК и рекомендован к утверждению 

Хаттама   №  1    от 29     .08. 2012  ж. 

_______________ 

Протокол 

 

 

ПЦК төрағасы ________________ Ж.А.Боранова  Председатель  ПЦК                           

 

  

 

  

 

 

  

 

                                                                                               ШАРТТЫ  БЕЛГІЛЕР УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ      

1. Негізгі  әдебиеттер 

    Основная литература                               Н-1    Ә.Н. Шыныбеков 10  сынып, «Атамұра»  Алгебра  және анализ бастамалары. 2006 ж                   

                                                                        Н -2   Ә.Н. Шыныбеков 11 сынып, «Атамұра»  Алгебра және анализ бастамалары. 2007 ж 

                                    Н -3   Райхмист Р.Б. Задачник по математике, «московский  лицей», -Москва, 2006 г 

                                                                        Н -4  Погорелов А.Б. Геометрия, 7-11 сынып, «Рауан»,-Алматы,  1997 ж 

                                                                        Н-5   Данко П.Е.  Высшая  математика в упражнениях и задачах  , 1-бөлiм,  «Оникс»,- Москва, 2008 ж. 

                                                                        Н-6   Данко П.Е.  Высшая  математика в упражнениях и задачах  , 1-бөлiм,  «Оникс»,- Москва, 2008 ж.  

                                                                 Н-7   Әбілқасымова  А.Е. Алгебра  және анализ бастамалары. 10 сынып,  –«Мектеп», - Алматы, 2006 ж 

                                                                        Н-8  Әбілқасымова  А.Е. Алгебра  және анализ бастамалары. 11 сынып,  –«Мектеп»,  - Алматы, 2007 ж 

                                                                        Н -9     Исмаил Акийол Математика – 1,2   Алматы «ШЫҢ»  2007 ж  

                                                                        Н-10    Ә.Н. Шыныбеков 10 -11 сынып, «Атамұра»Геометрия   

                                                                        Н-11  В.А. Подольский, А.М. Суходский,Е.С.  Мироненк  Сборник задач по математике, 2005 ж., Москва 

 

2. Қосымша әдебиеттер  Дополнительная литература         Қ-1

 

Апанасов П.Т.  Сборник задач по математике. 1987 г. 

                                                           Қ -2

 

Яковлев Г.Н.  1- және 2- бөлімдері  Математика для техникумов «Наука»,  - Москва, 1987 г.,                                                                                                                                                 Қ -3 Лисичкин М.С. , Солодовников А.Г. Математика для техникумов,  1999    

 

                                                           Қ -4 Атанасян Л.С. Геометрия  «Мектеп»,   2002 ж.                                                            Қ-5 В.С. Крамор Алгебра  и начала анализа, «Высшая  школа»,  - Москва, 1981 

                                                           Қ-6  Математика,  Жоғары оқу  орындарына тҥсушілерге  арналған тестік  есептер, 1 бөлімі,  2012

 ж. 

                                                           Қ-7 Математика,  Жоғары оқу  орындарына тҥсушілерге  арналған тестік  есептер, 2 бөлімі,  2012 ж.

 

                                                                                        

                  

 

 

                                                                                 

 

  

 


                                                                                                

№ 

 Бағдарлама  бойынша тақырып 

Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырып


арналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

С

роки

 и

зуче

ни

е те

м

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 


көрнекіліктер 

Наглядные 

пособия и 

дидактический 

материал 

Ҥй  тапсырмасы 

негізгі  әдебиет 

Задание на дом 

основная 

литература

 

 

  

Т

еори

ял

ық 

Т

еоре

ти

ческ

их

 Т

әжі


ри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

Кіріспе.(1  )  

  

Математика  және ғылыми-техникалық  прогресс (жетістік).  Орта  арнаулы білімді  мамандар даярлаудағы 

математиканың орны ( мамандақ бойынша) 

 

жаңа тақырыпт

ы 

меңгеру, топпен 

жұмыс 


 

Н-6  . 11 бөлімі 

§ 5 

346  бет. 

Теңдеу, теңсіздік,  теңдеу мен теңсіздік  жҥйелері ( 10) 

10 


 

 Теңдеу. Теңдеу тҥбірі.  Тепе-теңдік  теңдеуі.  Теңдеу 

қасиеттері.  Теңдеу тҥрлері. 

 

эвристикалық әңгіме 

Кейіптемелер 

жҥйесі 

Н-3  § 7-§11 32-54бет.

 

  

 

  

 Сызықтық   теңдеу, квадраттық  теңдеу  және оған 

келтірілген  квадрат  теңдеу. 

 

«Миға шабуыл», 

жұппен 

жұмыс 

Кейіптемелер 

жҥйесі 

Н-3  § 7-§11 32-54бет. 

 

  

  

Рационал-дәрежелі  теңдеу. 

 

аралас Кейіптемелер 

жҥйесі 


Н-3  § 7-§11 

32-54бет. 

 

 

  

 Теңсіздік.Теңсіздікті  шешу.Теңбе-теңдік  теңсіздік. 

Теңсіздік  қасиеттері. 

Бақылау  кіру тестісі 

 әңгіме 

Кейіптемелер 

жҥйесі 

Н-3  § 7-§11 32-54бет. 

 

  

  

Теңдеу мен  теңсіздік  жҥйелері.  Шешу амалдары; 

геометриялық  интерпретация.2-3-ретті  анықтауыштар. 

Екі  ( ҥш )  белгісізі  бар сызықтық  теңдеулер  жҥйесін 

Крамер формуласы бойынша шешу. 

 лекция 

Кейіптемелер 

жҥйесі 

Н-3  § 7-§11 32-54бет. 

Функция,  олардың қасиеттері, және графиктері,сҥреңдері(14) 

14 


 

 Сандық  функция. Берілу тәсілдері.  Сандық  тізбек.   

 «Миға 

шабуыл», 

жұппен 

Кестелер 

 Н-11-бөлімі 

§1-§49-31бет. 

 

 

  

  Функция  графигі.  Функция графигін  тҥрлендіру. 

Функцияның  монотонды  

(бірсарынды),  тежеулі,  жұп, тақ,  периодты 

 (оралымды)  болуы. 

 

лекция, Сызбалар 

Н-1 


1-бөлімі  §1-§4 

9-31бет.   

 

 

  

  Кері  функция. 

Функцияның  нҥктедегі  шегі.  Шектің  негізгі  қасиеттері.      

 

аралас Кейіптемелер 

Н-1 


1-бөлімі  §1-§4 

9-31бет. 

 


№ 

 

Бағдарлама  бойынша тақырып Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырыпарналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

С

роки

 и

зуче

ни

е те

м

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 


көрнекіліктер 

Наглядные пособия 

и дидактический 

материал 

Ҥй 

тапсырмасы негізгі 

әдебиет 


Задание на дом 

основная 

литература

 

Тео

ри

ялы

қ 

Тео

ре

тиче

ск

их 

Т

әжіри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

  

 

10  

  Функцияның нҥктедегі  және аралықтағы  ҥздіксіздігі. 

Ҥздіксіз  функциялардың  қасиеттері.  Шектер  туралы 

теоремалар.  

  эвристи

калық 

әңгіме

 

 Н-1 

3-бөлімі  §2-§3 

117-137бет. 

 

  

 

11  

Функцияның  шексіздіктегі  шегі. 

 

диалогтық 

проблемал

ық 

 

Н-1 3-бөлімі  §2-§3 

117-137бет 

 

 

  

12 


 

Екі  тамаша шек 

 

лекция  

Н-1 


3-бөлімі  §2-§3 

117-137бет 

 

 

  

13 


 

  Тізбектің  шегі. 

 

диалогтық-

проблемал

ық 

 

Н-1 3-бөлімі  §1-§3 

117-137бет 

Көрсеткіштік,  логарифмдік, дәрежелік  функциялар(16) 

16 


 

14 


 

Нақты  көрсеткішті  дәреже және оның қасиеттері

.   

  

эвристика

лық әңгіме 

Кестелер 

Н-2 

2-бөлімі  §1-§4 67-86  бет 

 

  

 

15  

  Логарифмдер және олардың  қасиеттері.  Шынайы 

логарифм (натурал  логарифм

   


 

лекция 

Кестелер 

Н-2 


2-бөлімі  §6-

§11 


96-132  бет 

 

  

 

16  

 Көрсеткіштік  өрнектерді  тҥрлендіру,  олардың мәнін 

есептеу. 

  

«Миға шабуыл

»,

 

Кестелер Н-2 

2-бөлімі  §6-

§11 

96-132  бет  

 

  

17 


 

   Логарифмдік өрнектерді  тҥрлендіру,  олардың мәнін 

есептеу. 

  

«Миға шабуыл

»,

 

Кестелер Н-2 

2-бөлімі  §6-

§11 

96-132  бет  

 

  

18 


 

  Көрсеткіштік,  логарифмдік  функциялар, олардың  

қасиеттері  және графиктері. 

  

лекция 

 

Н-2 2-бөлімі  §6-

§11 


96-132  бет 

 

 

№  

Бағдарлама  бойынша тақырып 

Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырыпарналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

С

роки

 и

зуч

ен

ие т

ем

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 


көрнекіліктер 

Наглядные 

пособия и 

дидактический 

материал 

Ҥй 


тапсырмасы 

негізгі 


әдебиет 

Задание на дом 

основная 

литература

 

Т

еори

ял

ық 

Т

еоре

ти

ческ

их

 Т

әжі


ри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

  

 

19  

Дәрежелік  функциялар, олардың  қасиеттері  және 

графиктері.   

  

лекция 

 

Н-2 2-бөлімі  §6-

§11 


96-132  бет 

 

  

 

20  

Көрсеткіштік  теңдеулер  мен теңсіздіктерді  шешу 

тәсілдері. 

 «Миға 

шабуыл»,

 

Кестелер Н-2 

2-бөлімі  §6-

§11 

96-132  бет  

 

  

21 


 

Логарифмдік теңдеулер  мен теңсіздіктерді  шешу 

тәсілдері. 

 «Миға 

шабуыл»,

 

Кестелер Н-2 

2-бөлімі  §6-

§11 

96-132  бет Тригонометриялық 

функциялар (26) 

26 


 

22 


 

Сандық  аргументті (айғақты)  тригонометриялық 

функциялар.    

  

эвристик

алық 

әңгіме 

 

График сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

23 


 

Тригонометриялық функцияның қасиеттері  мен 

графиктері.  y=sinx 

 

 әңгіме 

График 


сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

24 


 

Тригонометриялық функцияның қасиеттері  мен 

графиктері   y=cosx 

 диалогтық-

проблемал

ық 

График 


сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

25 


 

Тригонометриялық функцияның қасиеттері  мен 

графиктері.  y=tgx,   Бақылау  аралық тестісі 

 диалогтық-

проблемал

ық 

График 


сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

26 


 

Тригонометриялық функцияның қасиеттері 

мен графиктері  y=ctgx 

 диалогтық-

проблемал

ық 

График 


сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

27 


 

Кері тригонометриялық функциялар.y=arcsinx; 

 

әңгіме 

График 


сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 № 

 

Бағдарлама  бойынша тақырып Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырыпарналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

Ср

оки 

из

учен

ие

 тем

 

Сабақ мазмұны Содержание занятия 

Тақырып 


арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 


Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 

көрнекіліктер Наглядные пособия 

и дидактический 

материал 

Ҥй 


тапсырмасы 

негізгі 


әдебиет 

Задание на дом 

основная 

литература

 

Т

еори

ял

ық 

Т

еоре

ти

ческ

их

 Т

әжі


ри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

 

 

 

28 


 

Кері  тригонометриялық  функциялар Y=arccosx  

 диалогты

проблемал 

График 


сызбалары 

Қ-2,5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

29 


 

Кері  тригонометриялық  функциялар y=arctgx,  y=arcctgx 

 

диалогтыпроблемал 

График 


сызбалары 

Қ-2,  5-бөлімі   

§24-§28,225-

283  бет  

 

 

 

30 


 

Тригонометриялық теңдеулер   sinx = -1; 1; 0;  

cosx = -1; 1; 0; sinx  =а,  

cosx =а  

 

Эвристикалық 

әңгіме 

График 


сызбалары 

Н-3,  8-бөлімі   

§25-§26,121-

139   бет  

 

 

 

31 


 

tgx = 1; -1; 0; ctgx = 1; -1; 0; tgx =а  

 диалогты

қ-

проблемал

ық 

График 


сызбалары 

Н-3,  8-бөлімі   

§25-§26,121-

139   бет 

 

 

  

32 


 

Тригонометриялық  теңсіздіктер  sinx  >(<)  1; -1; 0; cosx  

>(<)   1; -1; 0;  

  

«Миға 

шабуыл», 

График 


сызбалары 

Қ-5,  Лекция 

28,  §5 202  бет 

 

  

 

33  

tgx   >(<) 1; -1; 0; ctgx   >(<)  1; -1; 0;) 

  диалогты

қ-

проблемал

ық 

 

Қ-5,  Лекция 28,  §5 202  бет 

 

  

 

34  

Біраттас  тригонометриялық  функциялардың 

қосындысы  мен айырмасының формуласы 

(кейіптемесі)  Тригонометриялық  өрнекті  теңбе тең 

тҥрлендіру. 

 аралас 

 

Қ-5,  Лекция 23-24,  §1,173-

184  бет 

Векторлар  мен координаталар (6) 

 35 

 

Жазықтықтағы  және кеңістіктегі  векторлар. Векторларға  қолданылатын  амалдар. Векторларды 

жіктеу.  Вектордың  проекциясы. Векторлардың 

қосындысының проекциясы туралы теорема. 

Жазықтықтағы  және кеңістіктегі  тік  координаттар. 

  әңгіме 

Сызбалар 

Қ-3,1-

бөлімі, 


§1-

§6, 63-92 

беттер 


 

 

№  

Бағдарлама  бойынша тақырып 

Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырыпарналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

С

роки

 и

зуче

ни

е те

м

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 


көрнекіліктер 

Наглядные пособия 

и дидактический 

материал 

Ҥй 

тапсырмасы негізгі 

әдебиет 


Задание на дом 

основная 

литература

 

Тео

ри

ялы

қ 

Тео

ре

тиче

ск

их 

Т

әжіри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

  

 

36  

Координаттар  арқылы берілген  векторларға 

қолданатын  амалдар. Векторлардың  ұзындығының 

формуласы, екі  нҥктенің  ара қашықтығының 

формуласы.  

  

аралас 

Сызбалар 

Қ-3,1-

бөлімі, 


§1-

§6, 63-92 

беттер 

 

  

 

37  

Тҥзудің  теңдеуі.  Бір  нҥктеден,   екі нҥктеден  өтетін 

тҥзулердің  теңдеулері.  Тҥзулердің  арасындағы бұрыш.  

Тҥзулердің  өзара параллель  немесе перпендикуляр  болу 

шарттары; 

  

лекция 


Сызбалар 

Қ-3,1-


бөлімі, 

§1-


§6, 63-92 

беттер 


Туынды және оның қолдануы 

(20) 

20 


 

38 


 

Туынды және оның физикалық,  геометриялық  мәні. 

Натурал  көрсеткішті  дәрежелік  функцияның туындысы. 

Бұрыштық  коэффициенті,  жанама теңдеуі

  

  

лекция 

Дифференциал 

кестелері 

0-1 


7-бөлімі   

111-117бет 

 

 

  

39 


 

Sinx,  cosx, tgx,  ctgx функцияларының туындылары. 

  эвристикалы

қ әңгіме 

Дифференциал 

кестелері 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет. 

 

 

  

40 


 

Қосындының,  көбейтіндінің,  бөлшектің  туындысы.   

  диалогтық-

проблемалық 

Дифференциал 

кестелері 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 

 

  

41 


 

Кҥрделі  функцияның туындысы, есептеу ережесі. 

  диалогтық –

проблемалық 

Дифференциал 

кестелері 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 

 

  

42 


 

Дәрежелік,   көрсеткіштік,  логарифмдік,  кері 

тригонометриялық  функциялардың  туындылары. 

  

әңгіме

 

Дифференциал кестелері 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 

 

  

43 


 

Екінші  туынды және оның физикалық  мәні. 

Функцияның  өсуінің , кемуінің,  тұрақтылығының 

белгілері.  Жанама теңдеуі. 

  әңгіме

 

Дифференциал кестелері 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 


 

№ 

 Бағдарлама  бойынша тақырып 

Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырып


арналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

С

роки

 и

зуче

ни

е те

м

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактик


алық 

материалд

ар мен 

көрнекіліктер 

Наглядные 

пособия и 

дидактическ

ий материал 

Ҥй 


тапсырмасы 

негізгі 


әдебиет 

Задание на дом 

основная 

литература

 

Т

еори

ял

ық 

Т

еоре

ти

ческ

их

 Т

әжі


ри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

  

 

44  

Функцияның  экстремумы: бірінші  және екінші  туынды 

арқылы функцияны экстремумге зерттеу

 аралас 

Кестелер 

Схемалар 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 

 

  

45 


 

Функцияның  дөңес, ойыстығын зерттеу,  туынды 

арқылы дөңестіктен  ойыстыққа ауысуын зерттеу. 

 диалогтық-

проблемалық 

Кестелер 

Схемалар 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 

 

  

46 


 

 

Туындыны функцияның графигін  сызуға қолдануы.  

аралас Кестелер 

Схемалар 

Н-1 

4-бөлімі  §1-§9 142-208  бет Бақылау  жұмысы 

 

 

47  

 

функции дифференциалы және оның геометриялық мағынасы .  

 аралас 

Кестелер 

Схемалар 

Н-1 


4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

 

 

  

48 


 

Туынды және оның қолдануы.  Туындыны жуықтап 

есептеулерге қолдану 

1-семестрдің  соңы 

 «Миға шабуыл» 

 

Н-1 4-бөлімі  §1-§9 

142-208  бет 

Интеграл  және оның қолдануы (14) 

14 


 

49 


 

 

Алғашқы  функция. Анықталмаған  интеграл  және оның қасиеттері.        

 лекция 

Интеграл 

кестесі 

Н-2 


1-бөлімі  §1-§7 

8-62  бет 

 

 

  

50 


51 

 

Анықталмаған  интегралды  табу.   

лекция 

Интеграл 

кестесі 


Н-2 

1-бөлімі  §1-§7 

8-62  бет 

 

  

 

52  

 

Анықталған    интегралдың  негізгі  қасиеттері, анықталған    интегралды  есептеу. 

 эвристикалық 

әңгіме 

Интеграл 

кестесі 

Н-2 


1-бөлімі  §1-§7 

8-62  бет 

 

 

  

53 


 

 

Анықталған    интеграл  және оның геометриялық  мәні. Бақылау  аралық тестісі   

 «Миға шабуыл» 

Интеграл 

кестесі 

Н-2 


1-бөлімі  §1-§7 

8-62  бет 

 

 

  

54,


55 

 

Анықталған    интеграл  арқылы фигуралардың аудандарын есептеу. Интегралдың  есеп шығаруға 

қолдануы.  Бақылау  жұмысы. 

 

аралас Интеграл 

кестесі 


Н-2 

1-бөлімі  §1-§7 

8-62  бет 

 


 

№ 

 Бағдарлама  бойынша тақырып 

Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Тақырып


арналған 

сағ саны 

Кол-во 

часов на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 мер

зі

мі 

С

роки

 и

зуче

ни

е те

м

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 


көрнекіліктер 

Наглядные пособия 

и дидактический 

материал 

Ҥй 

тапсырмасы негізгі 

әдебиет 


Задание на дом 

основная 

литература

 

Тео

ри

ялы

қ 

Тео

ре

тиче

ск

их 

Т

әжіри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

Кеңістіктегі  тҥзулер мен жазықтықтар  (16) 

16 


 

56 


 

Стереометрия аксиомалары және одан шығатын 

салдарлар.  Кеңістіктегі  екі тҥзудің  өзара орналасуы. 

 аралас 

Сызбалар 

Н-4,  §15, 

130,230  -бет 

 

 

  

57 


 

Тҥзу мен жазықтықтардың  параллельдігі. 

 

әңгіме Сызбалар 

Н-4,  §16,  130, 

230--бет 

 

  

 

58  

Жазықтықтардың  параллельдігі.  Параллель 

проекциялау және оның   қасиеті.  Стереометриядағы 

фигураның кескіні. 

 

эвристикалық эңгіме 

Сызбалар 

Н-4,  §16,  139, 

242-бет 


 

 

  

59 


 

Тҥзу мен жазықтықтың  өзара параллельдігі  мен 

перпендикуляр  болу арасындағы байланыс, ортогональ 

проекциялау. 

 

жаңа тақырып 

меңгеру 

сабағы 

Сызбалар 

Н-4,  §16,  138, 

241-бет 


 

 

  

60 


 

Перпендикуляр  және көлбеу 

 

жаңа сызба жұмыстары

н меңгеру 

Сызбалар 

Н-4,  §17,  147, 

258-бет 


 

 

  

61 


 

Тҥзу мен жазықтық  арасындағы бұрыш. Ҥш 

перпендикуляр  туралы теорема. 

  

аралас 

Сызбалар 

Н-4,  §16,  148, 

259  бет 

 

 

  

62 


 

Екі  жақты бұрыш. Жазықтықтар  арасындағы бұрыш. 

 

эвристикалық әңгіме 

Сызбалар 

Н-4,  §19,  167, 

293-бет 


 

 

  

63 


 

Екі  жазықтықтың  перпендикулярлығы.   

 

  

жаңа 

тақырыпты 

меңгеру 

Сызбалар 

Н-4,  §19,  166, 

294-бет 


1

Геометриялық денелер мен беттер (14) 

14 


 

64 


 

Фигуралардың  теңдігі.  Дене және оның беті. 

Көпжақтар.  Призма. 

 эвристикалы

қ әңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §19-20, 169-170 

беттер,  331-

бет 

 

№  

Бағдарлама  бойынша 

тақырып 

Тақырып


арналған 

сағ саны  С

аб

а

қ  

№ за

ня

тия 

О

қу 

м

ерзі

мі

 С

ро

ки 

из

уче

ние 


те

м

 Сабақ мазмұны 

Содержание занятия 

Тақырып 

арналған 

сағ саны 

Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 


Ҥй 

тапсырмасы 

негізгі 


Білім  беру мақсаты 

Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Кол-во часов на 

тему 


Кол-во часов 

на тему 


көрнекіліктер 

Наглядные пособия 

и дидактический 

материал 

әдебиет 

Задание на дом 

основная 

литература

 

Т

еори

ял

ық 

Т

еоре

ти

ческ

их

 Т

әжі


ри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

 

  

 

65  

Параллелепипед  және оның қасиеті. 

 

«Миға шабуыл» 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §19-20, 172,  301-бет 

 

  

 

66  

Пирамида. Пирамиданың  параллель  қимасының 

қасиеттері. 

 Эвристикал

ық әңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §19-20, 176,  304-бет 

 

  

 

67  

Дұрыс көп жақтар  туралы ұғымы. Қиық  пирамида. 

Қималар. 

 эвристикалы

қ эңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §19-20, 178,  306-бет 

 

  

 

68  

Цилиндр.  Конус. Қиық  конус. Цилиндрдің  өстік 

қимасы, конустың өстік  қимасы, қиық  конустың өстік 

қимасы. 


 

лекция 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §20,  181-185,  318-322-

бет 


 

 

  

69 


 

Айналмалы денелер. Айналу беті.  Шар және сфера. 

  Эвристика

лық 


әңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §20,  187-192,  325-330-

бет 


 

 

  

70 


 

Жазықтық  пен шардың өзара орналасуы. Сфераға 

жанама жазықтық. 

  

лекция 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §20,  187-192,  325-330-

бет 


11 

Геометриялық денелердің 

көлемдері   мен беттерінің 

аудандары (22) 

20 

 

71  

Дененің көлемі.  Призманың көлемі.                                                                           

  диалогтық 

проблемалық 

әңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §21,  194-197,  339-342-

бет 


 

 

  

72 


 

Пирамида, қиық  пирамиданың көлемдері. 

 

эвристикалық әңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §21,  187-198-200,  344-

347-бет 


 

 

  

73 


 

Цилиндрдің  көлемі. 

 

«Миға шабуыл» 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §22,  187-202,  352-бет 

 

№  

Бағдарлама  бойынша 

тақырып 

Білім  беру мақсаты 

Тақырыпар

налған 


сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 

С

абақ

 №

  з

анят

ия

 О

қу

 м

ер

зім

і 

Сро

ки

 из

уч

ение

 

тем

 

Сабақ мазмұны Содержание занятия 

Тақырып 


арналған 

сағ саны 

Кол-во часов 

на тему 


Сабақ тҥрі 

Вид занятия 

Дидактикалық 

материалдар 

мен 

көрнекіліктер Ҥй 

тапсырмасы 

негізгі 

әдебиет 


Т ема по программе 

Образовательная цель

 

Т

еори

ял

ық 

Т

еоре

ти

ческ

их

 Т

әжі


ри

бе

лік 

П

ракт

ич

ески

х

 Т

ео

риял

ы

қ Т

ео

рети

че

ских

 

Тәжі

ри

белі

к 

Пра

кт

ичес

ки

х 

Наглядные пособия 

и дидактический 

материал 

Задание на дом 

основная 

литература

 

  

 

 74 

 

Конустың,  қиық конустың көлемі.  

эвристикалық әңгіме 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §22,  187-203-204,  353-

бет 


 

 

  

75 


 

Шардың  , шардың бөліктерінің  көлемдері. 

 

аралас Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §22,  187-206,  355-356-

бет 


 

 

  

76 


 

Дене беттерінің  аудандары.  Призманың беттерінің 

аудандары 

  

аралас 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §19,  174-180,  303-311-

бет 


 

 

  

77 


 

Пирамиданың,  қиық пирамиданың беттерінің 

аудандары. 

 аралас 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §19,  174-180,  303-311-

бет 


 

 

  

78 


 

Цилиндрдің  беттерінің  аудандары. 

  «Миға 

шабуыл», 

жұппен 

жұмыс 

Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §22,  208-206,  357-бет 

 

  

 

79  

Конустың,  қиық конустың беттерінің  аудандары. 

 

аралас Сызбалар 

Макеттер 

 

Н-4,  §22,  208-209,  357-бет 

 

  

 

80  

Шардың,  шардың бөліктерінің  аудандары. 

Қорытынды  бақылау тестісі  ( 2 сем) 

  

«Миға 

шабуыл», 

жұппен 

жұмыс

 

 Н-4,  §22,  208-

210,  358-бет 

12 

Ықтималдық  және математикалық  статистика 

(6 сағ)


 

 

 81 

 

Ықтималдықтың  элементтері,  математикалық статистика  элементтері.   

  

лекция 

 

Н-1,  5-  бөлімі  §1-§4,  187-

214-237-бет 

 

 

  

82 


 

Ықтималдықтарды  қосу және көбейту. 

 

лекция  

Н-1,  5-  бөлімі  

§1-§4,  187-

214-237-бет 

 

 

  

83 


 

Ықтималдықтарды  қосу және көбейту. 

 Кездейсоқ  шама. Таңдау әдістерінің  элементтері. 

Қайталау 

 

аралас  

Н-1,  5-  бөлімі  

§1-§4,  187-

214-237-бет 

13   

Барлығы  167 167 

 

  

 

  

 

  

 

 1.

 

Кҥнтізбелік  –тақырыптық жоспарға енгізілген  бағдарламалардағы  өзгерістер   (Хатамма №_____  «_____» _________________ж. Циклдік  (пәндік)  комиссия кеңесі 

        


1. Изменения по программе, которые внесены в календарно-тематический  план    (Протокол  №________  от «___» ________________ 200__г. 

заседания цикловой    (предметной)  комиссии

 _____________________________________________________________________________________ 28,29-сабақтар біріктірілді, оқытушының ауыруына байланысты   

 2. Қандай тақырыптар мен бағдарламалар  өткізілмеген        

 

2. Какие  темы программы не пройдены ________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

                                                                                             Жоспарлы-бақылау жұмыстарын орындау 

Выполнение  плановых  контрольных  работ 

 

Жоспар бойынша (саны) 

По плану (количество) 

Жоспарланған (мерзім) 

Запланировано (срок) 

Орындалған (мерзім) 

Выполнено  (срок) 

Бақылау  жұмыстарының мазмұны (тарау,тақырыптың 

уақыты мен орындалу мерзімін  нұсқау 

Содержание  контрольной работы (указать  раздел,  тему врем я на ее 

выполнение) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Кҥнтізбелік-тақырыптың  жоспардың қолданылуы мен құрастырылуы  туралы ЕСКЕРТУ 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по  составлению  и использованию  календарно-тематического  плана 

 

Бақылау  кҥні 

Дата контроля 

Бақылау 


мақсаты 

Цель  контроля 

Ескерулер 

Замечания 

Тҥзету  мерзімі 

Срок исправления 

Кім тексерді 

Кто  проверил 

Кемшіліктер 

тҥзетілді 

Недостатки  исправлены 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал