Ғылыми кітапханаPdf көрінісі
Дата22.12.2016
өлшемі247,86 Kb.
#305

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 

аграрлық-техникалық университеті 

Ғылыми кітапхана 

 

 

 

 

 

 

 

Айшықты Ата Заң – Азаттық айғағы 

Библиографиялық әдебиеттер көрсеткіші  

 

 

 

 

 

 

 

Орал-2013 

 

 Құрастырушы:      Кудабаева Г. А., ғылыми кітапхананың сектор   

                                   жетекшісі 

 

Шығаруға жауапты:   Есенаманова А. Б., ғылыми кітапхананың  

                                         директоры 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Кіріспе 

Тәуелсіз  елдің  мызғымас  тұғырына  айналған  Ата  Заң 

елдігіміздің  киелі  кітабы  іспетті  қастерлі  құжат.  Халықтың 

жүрегінен  шыққан,  заман  сынына  қапысыз  төтеп  берген 

мемлекеттігіміздің темір қазығы. 

Ата  Заңымыз  қазақ  мемлекетінің  дамылсыз  дамуына,  үздіксіз 

өсуіне  кепіл  болған  барша  заңдарымыздың  қайнар  көзі,  бастау 

бұлағы.  

Біз елдігіміздің тұғыры – Ата Заңымызды құрмет тұтып, оның 

әрбір  әрпі  өмірлік  заңымызға  айналуын  қадағалап  келеміз.  Соның 

нәтижесінде асқар асулар мен биік белестерді бағындырдық, еңселі 

елге айналдық. Кешегі тарихтан тамыр алған, ертеңгі тарихқа тұғыр 

болған  Ата  Заңымыз  салтанат  құрып  тұрғанда  еліміз  толағай 

табыстарға бөлене бермек. 

Ата Заңымыздың мерекесіне орай Жәңгір хан атындағы Батыс 

Қазақстан 

аграрлық-техникалық 

университетінің 

ғылыми 

кітапханасы  «Айшықты  Ата  Заң  –  Азаттық  айғағы»    атты оқырманға  арнап  қазақ  және  орыс  тілдерінде  әдебиеттер 

көрсеткішін  ұсынады.  Көрсеткіш  екі  бөлімнен  тұрады:  бірінші  

«Ата  заң  -  тәуелсіздіктің  теңдессіз  тартуы»  атты  бөлімде 

әдебиеттер  тізімі  берілген,  екінші  «Конституция  -  болашақ кепілі» бөлімінде мақалалар тізімі жинақталған.   

          Әдебиеттер,  автор  немесе  мәліметтердің  атына  байланысты 

әріптік  түрде  реттелген.  Әдебиеттер  көрсеткіші  оқытушыларға, 

магистранттарға,  студенттерге  және  басқада  оқырман  қауымына 

арналады. 

 

  

 

 

Предисловие 

          Конституция  –  основной  закон  и  это  не  просто  выбор 

правил, а живой текст, отражающий нашу повседневную жизнь.  

      Казахстан выбрал путь эффективного эволюционного развития. 

Это  осознанный  выбор  народа  на  основе  исключительно  важных 

Посланий Президента страны, направленных на создание прочного,  

целенаправленного, 

стабильного 

и 

динамичного развития 

государства. 

      Казахстанский  конституционализм,  основанный  на  принципе 

построения  правового  государства,  обеспечения  верховенства 

Конституции  и  права  с  учетом  социокультурной  системы 

ценностей  казахского  народа,  в  полной  мере  соответствовал 

исторически  сложившимся  реалиям  в  обществе  и  стал  прочной 

основой развития страны. 

      Научная 

библиотека 

Западно-Казахстанского 

аграрно-


технического  университета  имени  Жангир  хана    подготовила 

рекомендательный  указатель  литературы  «Айшықты  Ата  Заң  – Азаттық айғағы», посвященный ко Дню Конституции Республики 

Казахстан.  

В  указатель  включены:  разделы  «Ата  заң  -  тәуелсіздіктің 

теңдессіз  тартуы»  где  собраны  литературы  о  Конституции  с 

аннотациями,  а  списки  статей включены  в раздел  «Конституция  - болашақ кепілі». В указатель включены материалы на казахском и 

русском языках. 

Материал  сгруппирован  по  разделам,  внутри  разделов  по 

алфавиту 

авторов 

и 

заглавий публикаций. 

Нумерация 

библиографических записей сквозная. 

Указатель 

адресован 

преподавателям, 

докторантам, 

магистрантам  и  студентам  вузов,  а  также  широкому  кругу 

читателей. 

 

  

Азат елдің ар-намысындай болған Ата Заңымыз қазақтың ұлан-

байтақ даласының кеңдігін де, елінің ерлігі мен өрлігін де бойына 

сыйғызған құдірет. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті                                                                              Н. Ә. Назарбаев  

 

Ата заң - тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы 

 

1.  Ағдарбеков  Т.  Құқық  негіздері:  оқу  құралы  /  Т.  Ағдарбеков,  А. 

Әлайдар,  А.  Алайдаров.  -  Алматы:  Заң  әдебиеті,  2009.  -  260  б. 

Оқу  құралында  мемлекет,  құқық  және  мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар 

туралы 


негізгі 

ұғымдарға, 

соның 

ішінде 


Конституциялық  құқығының  негіздері,  әкімшілік  құқығының 

негіздеріне сипаттама берілген. 

 

2.  Айткен  Д.  Нурсултан  Назарбаев  и  созидание  Казахстана  /  Д. Айткен. - М. : Издательство "Художественная литература", 2010. 

-  384  с.  Книга  известного  писателя  и  общественного  деятеля 

Великобритании  Джонатана  Айткена  "Нурсултан  Назарбаев  и 

созидание  Казахстана"  сразу  стала  популярной  в  мире. 

Бестселлер  выразительно  и  правдиво  рассказывает  не  только  о 

личности, судьбе, победах и поражениях одного из самых ярких 

из 

ныне 


действующих 

политических 

лидеров 

мира 


и 

становлении независимого Казахстана. 

 

3.  Баишев  Ж.  Н.  Судебная  защита  Конституции  /  Ж.  Н.  Баишев.  - А.:  Жетi  жарғы,  1994.  -  190  с.  В  книге  рассматриваются 

теоретические  и  практические  проблемы  судебной  защиты 

Конституции,  обобщаются  мировой  опыт  функционирования 

органов  конституционного  контроля  и  надзора  в  сравнении  с 

работой  конституционных  судов,  образованных  в  суверенных 

республиках. 

 

4.  Джунусова  Ж.  Х.  Введение  в  политологию  /  Ж.  Х.  Джунусова, Ю. О. Булуктаев, А. М. Акимова. - А.: Жетi жарғы, 1998. - 224 с. 

Книга  включает  учебно-методические  материалы  к  лекциям, 

семинарским занятиям, тематику рефератов и докладов, краткий 

словарь 

политолога. 

Освещены 

вопросы 


государства, 

конституционного  права,  гражданского  общества,  правового 

государства, демократии Казахстана. 

 

5.  Джунусова  Ж.  Х.  Республика  Казахстан:  Президент.  Институты демократии / Ж. Х. Джунусова. - А.: Жетi жарғы, 1996. - 208 с. 

  

6.  Дулатбеков  Н.  О.  Основы  государства  и  права  современного Казахстана: Учеб.пособие / Н. О. Дулатбеков, С. К. Амандыкова, 

А. В. Турлаев. - Астана: ИКФ "Фолиант", 2000. - 284 с. Учебное 

пособие  написано  в  соответствии  с  программой  по  Основам 

государства  и  права.  Пособие  предназначено  для  студентов 

неюридических  специальностей  вузов,  а  также  самостоятельно 

изучающих основы государства и права Республики Казахстан. 

 

7.  Жамбылов  Д.  Саясаттану:  оқулық  /  Д.    Жамбылов.  -  3-ші басылымы,  өзгеріссіз.  -  А.:  Жеті  жарғы,  2007.  -  280  б.  Оқулық 

саясаттану  пәні  бойынша  соңғы  типтік  бағдарламаға  сәйкестеп 

жазылған. Мұнда саяси билік, қоғамның саяси жүйесі, мемлекет, 

конституция, 

қоғамдық-саяси 

ұйымдар 


мен 

қозғалыстар, 

адамның  құқытары  мен  бостандықтары,  саяси  мәдениет,  ұлттық 

қатынастар,  сыртқы  саясат  мәселелері  жүйелі  түрде  ғылыми 

тұрғыдан кеңінен сипатталады. 

 

8. Ихданов    Ж.  Мемлекеттік  басқару  теориясы:  оқу  құралы  /  Ж.  Ихданов,  Ғ.  Н.  Сансызбаева,  Р.    Ғ.    Есенжігітова.  -  Алматы: 

Экономика,  2007.  -  216  б.  Бұл  оқу  құралында  Қазақстан 

Республикасының 

тәуелсіз 

мемлекет 

ретінде 


қалыптасу 

жылдарындағы 

және 

қазіргі 


кезең 

экономикасындағы 

инфляциялық құбылыстар туралы баяндалған. 

 

9.  Конституция  Республики  Казахстан:  Конституция  принято  на республиканском  референдуме  30  августа  1995  г.  по  состоянию 

законодательства  на  13  марта  2000  года.  -  Астана:  ИКФ 

"Фолиант", 2000. - 48 с. 

 

10.  Конституция Республики 

Казахстан. 

Научно-правовой 

комментарий  /  под  ред.  Г.  С.  Сапаргалиева.  –  Алматы:  Нұр-

пресс,  2004.  –  560  с.  В  работе  дается  научно-правовое 

разъяснение  Конституции  Республики  Казахстан  1995  г. 

Преамбула, 

все 


статьи 

и 

положения Конституции 

прокомментированы  с  позиции  современной  правовой  науки  с 

достаточно 

полным 


использованием 

нормативно-правовых 

актов,  составляющих  действующее  право  Республики  Казахстан 

и  относящихся  прямо  и  косвенно  к  Конституции  Республики 

Казахстан.  В  определенной  степени  использованы  материалы, 

связанные  с  реализацией  правовых  идей,  принципов  и  норм 

Конституции. 

 

11.  Конституция Республики Казахстан: Альбом схем / сост. В. В. Мамонов,  С.  А.  Табанов.  -  А.:  Жетi  жарғы,  1996.  -  102  с.  В 

пособии 


дается 

комплект 

схем, 

отражающих основы 

конституционного строя Республики, правовой статус человека и 

гражданина,  систему  и  принципы  организации  государственных 

органов. 

 

12.  Конституция Республики Казахстан. - Астана: Елорда, 2008. – 56 с. 

 

13.  Қазақстан  Республикасының  Конституциясына  10  жыл  (заң актілерінің  жинағы)  /  Құраст.  Ғ.  Сапарғалиев.  –  10  лет 

Конституции  Республики  Казахстан  (сборник  законодательных 

актов) / сост. Г. Сапаргалиев. – Алматы: Жеті жарғы, 2005. – 376 

б. 


 

14.  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы:  Ғылыми  - 

құқықтық   түсiнiктеме  /  Ред.  басқарғ. Ғ. Сапарғалиев.  -  А.:  Жетi 

жарғы, 


1999. 

424 с. 

Аталған 


еңбекте 

Қазақстн 

Республикасының  1995  жылғы  Конституциясына  ғылыми 


құқықтық түсініктеме беріледі. Барлық баптары мен қағидалары 

кіріспесінен 

бастап 

егжей-тегжейлі талдана 

отырып, 


Конституцияға қатысты  нормативтік  құқықтық  актілер негізінде 

қазіргі  заманғы  заң  ғылыми  көзқарасы  тұрғысынан  зерделенеді. 

Қажетті  реттерде  Конституцияның  құқықтық  қағидаларын  іске 

асыруға қатысты материалдар да пайдаланылған. 

 

15.  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы  =  Конституция Республики  Казахстан  =  The  Constitution  of  the  Republic  of 

Kazakhstan. - Алматы: Жеті жарғы, 2000. - 144 б. 

 

16.  Қазақстан  Республикасының  мемлекеті  мен  құқығының негіздері.  1-ші  кітап:  оқулық  /  М.  Т.  Баймаханов,  Е.  Баянов.  - 

Алматы:  ҚР  білім  және  ғылым  министрлігі,  Абай  атындағы  ҚҰ 

пед.  университетінің  кеңесі,  2009.  -  384  б.  Бірінші  кітап  төрт 

бөлімнен  тұрады:  І-бөлім.  Мемлекет  және  құқық  теориясының 

негіздері;  ІІ-бөлім.  Конституциялық  құқық  негіздері;  ІІІ-бөлім. 

Әкімшілік  құқық  негіздері;  ІV-бөлім.  Сот  жүйесі  және  құқық 

қорғау органдарының құқықтық негіздері. 

 

17.  Қазақстан  Республикасының  мемлекеті  мен  құқығының негіздері.  2-ші  кітап  :  оқулық  /  М.  Т.  Баймаханов,  Е.  Баянов.  - 

Алматы:  ҚР  білім  және  ғылым  министрлігі,  Абай  атындағы  ҚҰ 

пед.  университетінің  кеңесі,  2009.  -  368  б.  Екінші  кітап  сегіз 

бөлімнен  тұрады:  бөлімдерді  қаржылық,  азаматтық,  отбасы, 

еңбек, қылмыстық, халықаралық құқық негіздері қарастырылған. 

 

18.  Қазақстан:  мемлекеттiлік  кезеңдерi:  Конституциялық  актiлер. Конституционные  акты  /  құраст.  Ж.  Бәйiшев.  -  А.:  Жетi  жарғы, 

1997. - 496 с. Жинаққа мемлекетіміздің негізгі заңдарының ресми 

мәтіндері  кейіннен  енгізілген  өзгерістермен  қоса  беріліп  отыр. 

Ол  «Алаш»  партиясының  бағдарламасынан  (1917ж.)  бастап, 

Қазақстан  Республикасының  соңғы  (1995  ж.)  Конституциясына 

дейінгі аралықты қамтиды. 

 


19.  Қазақстан 

Республикасы 

Конституциясының 

түсiндiрме 

сөздiгi = Толковый словарь конституции Республики Казахстан / 

Қазақстанның  даму  институты  =  Институт  развития  Казахстана. 

- А.: Жетi жарғы, 1996. - 368 с. 

 

20.  Қазақтың ата заңдары. Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 томдық  =  Древний  мир  права казахов. Материалы,  документы  и 

исследования.  5  т.  /  ред.  С.  З.  Зиманов  ;  сост.  С.  З.  Зиманов  [и 

др.]. - Алматы: Жеті жарғы, 2005. - 544 б. 5 томда қазақ заңдары 

туралы зерттеулер берілген. 

 

21.  Қазақтың ата заңдары. Құжаттар, деректер және зерттеулер. 10 томдық  =  Древний  мир  права казахов. Материалы,  документы  и 

исследования.  4  т.  /  ред.  С.  З.  Зиманов;  сост.  С.  З.  Зиманов  [и 

др.].  -  Алматы:  Жеті  жарғы,  2005.  -  552  б.  ІV  томда  Қазақ  әдет-

ғұрып  құқығының  ескерткіштері,  ізденістер  мен  табыстар, 

«Қасым  ханның  қасқа  жолы»,  Есім  ханның  ескі  жолы  «Жеті 

Жарғы» олардың тізімі мен нұсқалары беріліп отыр. 

 

22.  Матаева  М.  Х.  Конституционная  история  Казахстана  и  стран Центральной 

Азии. 


ХХ 

век. 


Сравнительно-правовое 

исследование / М. Х. Матаева. - Астана : Елорда, 2007. - 416 с. В 

монографии  исследована  история  конституционного  развития 

Казахстана  и  стран  Центральной  Азии  на  протяжении  всего  ХХ 

века. 

 

23.  Назарбаев Н. Жүз жылға татитын он жыл: Н. Назарбаевтың ҚР тәуелсіздігінің  он  жылдығына  арналған  салтанатты  жиналыста 

сөйлеген  сөзі  =  Десять  лет,  равные  столетию:  выступление  Н. 

Назарбаева  на  торжественном  собрании,  посвященном 10-летию 

независимости  РК  /  Н.  Назарбаев.  -  Алматы  :  Атамұра,  2001.  - 

112 б. 

 

24.  Назарбаев  Н.  А.  Казахстанский  путь  /  Н.  А.  Назарбаев.  - Караганда,  2006.  -  372 с. Книга Главы  государства рассказывает 

о  самых  трудных  и  ярких  моментах  в  новейшей  истории Казахстана.  Каждая  глава  раскрывает  знаковые  шаги  на  пути 

становления 

молодого 

независимого 

государства. 

Книга 


задумана  как  обращение  Президента  к  молодежи  страны.  Автор 

надеется, что эта книга станет настольной для нового поколения 

лидеров Казахстана.  

 

25.  Назарбаев  Н.  А.  Қазақстан  жолы  /  Н.  А.  Назарбаев.  -  Астана, 2007.  -  372  б.  Елбасының  кітабы  Қазақстанның  қазіргі 

тарихының  аса  күрделі  де  жарқын  сәттерінен  баяндайды. 

Тараулардың 

әрқайсысы, 

тәуелсіз 

жас 


мемлекетіміздің 

қалыптасу  жолындағы  айшықты  қадамдарын  ашып  көрсетеді. 

Кітап Президенттің ел жастарына үндеуі түрінде ойластырылған. 

Автор  бұл  кітаптың  Қазақстан  көшбасшыларына  жаңа  буыны 

үшін қолдан түсірмейтін құралға айналар деп сенеді. 

 

26.  Независимый  Казахстан  и  Лидер  Нации  (Новейшая  история Казахстана  и  историческая  роль  Первого  Президента  Н.А. 

Назарбаева) : монография / Б. Г. Аяган [и др.] ; ред. Б. Г. Аяган. - 

Алматы : Раритет, 2010. – 392 с. Дан анализ становления нового 

государства,  рассматривается  исторический  вклад  Первого 

Президента  РК  Н.  А.  Назарбаева  в  становление  и  укрепление 

Казахстана. 

 

27.  Нысанбаев    Ә.  Қазақстан.  Демократия.  Рухани  жаңару  = Казахстан. Демократия. Духовное обновление  / Ә. Нысанбаев. - 

А.: Қазақ  энциклопедиясы, 1999. - 416 с. 

 

28.  Основы  государства  и  права  Республики  Казахстан:  учеб. пособие.  –  Алматы:  Жеті  жарғы,  1999.  –  320  с.  В  пособии 

рассматриваются  общие  вопросы  теории  государства  и  права

государственного 

устройства 

Республики 

Казахстан; 

раскрываются  понятие  и  содержание  основ  конституционного 

строя, 


отраслей 

права; 


гражданского, 

трудового, 

административного, уголовного и др. 

 

29.  Оспанов К. И. Основы права : учеб. пособие для студ. вузов / К. И. Оспанов. - 2-е изд., доп. - Алматы : Жеті жарғы, 2007. - 304 

с. Приведены основные понятия и термины по основам права 

30.  Республика  Казахстан:  Информационный  паспорт.  -  А.:  Жетi 

жарғы, 1998. - 112 с. 

 

31.  Сапарғалиев Ғ. Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері. –  Алматы:  Атамұра,  2003.  –  192  б.  Қазақстан  Республикасының 

тәуелсіздік  пен  егемендік  алуы  нәтижесінде  мемлекеттік 

органдардың  жаңа  жүйесі  құрылып,  заң  шығарудың  ұлттық 

үрдісі  қалыптасуда.  Оның  негізгі  1995  жылғы  Конституция 

болып табылады. Оқулықта мемлекетте қабылданған заң актілері 

қарастырылып,  негізгі  құқықтық  ұғымдардың  анықтамасы 

берілген.   

 

32.  Сапаргалиев    Г.  Конституционное  право  Республики Казахстан: академ. курс для студ. юрид. вузов / Г. Сапаргалиев. - 

3-е  изд.,  доп.  -  Алматы:  Жеті  жарғы,  2007.  -  544  с. 

Академический  курс  «Конституционное  право  Республики 

Казахстан»  представляет  систематизированное  исследование 

проблем  и  изложение  материалов,  связанных  с  процессом 

становления  и  развития  конституционного  права  Республики 

Казахстан  в  течение  10  лет.  Наряду  с  традиционными  в  курсе 

излагаются  новые  теоретические  и  прикладные  вопросы, 

позволяющие углубленно изучать конституционное право. 

 

33.  Сапаргалиев    Г.  Конституционное  право  Республики Казахстан: академ. курс для студ. юрид. вузов / Г. Сапаргалиев. - 

Алматы:  Жеті  жарғы,  2005.  -  544  с.  Академический  курс 

«Конституционное  право  Республики  Казахстан»  представляет 

систематизированное  исследование  проблем  и  изложение 

материалов,  связанных  с  процессом  становления  и  развития 

конституционного права Республики Казахстан в течение 10 лет. 

Наряду 

с 

традиционными в 

курсе 


излагаются 

новые 


теоретические и прикладные вопросы, позволяющие углубленно 

изучать конституционное право. 

 

34.  Сапаргалиев    Г.  С.  Конституционное  право  Республики Казахстан:  Учеб.  /  Г.  С.  Сапаргалиев.  -  А.:  Жетi  жарғы,  1998.  - 

336 с. Учебник написан в соответствии с вузовской программой курса  «Конституционное  право  Республики  Казахстан»  и 

разъясняет  Конституцию  республики,  правовые  акты.  Особое 

значение  в  учебнике  уделено  отличительными  особенностями 

Конституции  нашей  республики,  последним  достижениям 

конституцинного законодательства страны. 

 

35.  Сапаргалиев  Г.  С.  Конституционное  право  Республики Казахстан:  Академический  курс  /  Г.  С.  Сапаргалиев.  -  А.:  Жетi 

жарғы,  2002.  -  528  с.  Академический  курс  «Конституционное 

право 

Республики Казахстан» 

представляет 

систематизированное  исследование  проблем  и  изложение 

материалов,  связанных  с  процессом  становления  и  развития 

конституционного права Республики Казахстан в течение 10 лет. 

Наряду 


с 

традиционными 

в 

курсе 


излагаются 

новые 


теоретические и прикладные вопросы, позволяющие углубленно 

изучать конституционное право. 

 

36.  Табанов С. А. Совершенствование законодательства: теория и опыт  Республики  Казахстан  /  С.  А.  Табанов.  -  А.:  Жетi  жарғы, 

1999. - 288 с. 

 

37.  Табанов  С.  А.  Күрделі  заманның  өтпелі  кезендеріндегі  қазақ қоғамы 

Ата 


заңдарының 

(Конституцияларының) 

тарихи-

құқықтық сабақтастығы / С. А. Табанов, А. Ә. Оразова. - Алматы :  Жеті  жарғы,  2005.  -  360  б.  Ұсынылып  отырған  еңбектің  басты 

желісі  –  еліміздің  эволюциялық  тарихи-конституциялық  даму 

сатыларын  бейнелейтін  негізгі  Ата  заңдарымыздың  оң  және 

теріс  жақтарын  айқындау.  Кітап  студенттерге  және  құқық 

мәселелерін оқып-үйренушілерге арналған. 

 

38.  Тәуелсіздік  шежіресі:  1991-2000  жж.  І  т.  /  сост.  Г. Тәңірбергенова [и др.]. - Астана : "Күлтегін" баспасы, 2008. - 424 

б.  -  ("Қазақстан  Республикасы").  Бірінші  томға  тәуелсіз 

Қазақстанның  алғашқы  он  жылдығына  (1991-2000  жж.) 

мемлекетті  және  мемлекеттілікті  қалыптастыру  мен  нығайтуға, 

ұлттық  қауіпсіздік,  тіл,  ұлттық  валюта  туралы  және  басқа 

құжаттар енгізілді. 

 


39.  Тәуелсіздік  шежіресі:  2001-2005  жж.  ІІ  т.  /  сост.  А. 

Жолдасбекова [и др.]. - Астана : "Күлтегін" баспасы, 2009. - 424 

б.  -  ("Қазақстан  Республикасы").  Екінші  томға  2001-2005  жж. 

аралығында  ҚР  Парламентінде  қабылданып,  Президент  Н. 

Назарбаевтың  құптауының  арқасында  өмірге  жолдама  алған 

Заңдары мен Жарлықтары енген. 

 

40.  Тәуелсіздік  шежіресі:  2006-2008  жж.  ІІІ  т.  /  сост.  А. Жолдасбекова [и др.]. - Астана : "Күлтегін" баспасы, 2009. - 200 

б.  -  ("Қазақстан  Республикасы").  Үшінші  томға  2001-2005  жж. 

аралығында  ҚР  Парламентінде  қабылданып,  Президент  Н. 

Назарбаевтың  құптауының  арқасында  өмірге  жолдама  алған 

Заңдары мен Жарлықтары енген. 

 

41. Шаймерденов 

Ш. 


Қазақстан 

Республикасының 

тәуелсіздік  рәміздері  =  Символы  независимости  Республики 

Казахстан / Ш. Шаймерденов. - Алматы: Алматы кітап баспасы, 

2008.  -  240  б.  Кітапқа  еліміздің  мемлекеттік  рәміздері  туралы 

зерттеу  еңбектер  және  Қазақстан  Республикасының  заңына 

өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізілген  Конституциясының 

ресми мәтіні енгізілген.  

 

Конституция - болашақ кепілі  

42.  Назарбаев  Н.  А.  (Қазақстан  Республикасының  Президенті) 

Конституция  үшін  күрес  /  Н.  Назарбаев  //  Егемен  Қазақстан.  - 

2011. - 30 қыркүйек. 

 

43.  Назарбаев  Н.  А.  (Президент  Республики  Казахстан)  Жить  по Конституции   / Н. А. Назарбаев // Страна и мир. - 2010. - 30 авг. 

(№ 34). - С. 1-2. 

 

44.  Назарбаев  Н.  А.  (Қазақстан  Республикасының  Президенті) Конституция 

бойынша 


өмір 

сүру 


азат 


адамдардың 

артықшылығы  / Н. Назарбаев // Ақиқат. - 2010. - № 10. - 4-7 б. 

 


45.  Назарбаев  Н.  Ә.  (Қазақстан  Республикасының  Президенті) 

Конституция  -  біздің  асқақ  абыройымыз!  /  Н.  Ә.  Назарбаев  // 

Ақиқат. - 2009. - № 10. - 4-6 б. 

 

46.  Назарбаев  Н.  А.  (Президент  Республики  Казахстан)  Новый этап  демократизации  Казахстана  -  ускоренное  развитие 

свободного 

демократического 

общества: 

выступление 

Президента  РК  Н.  А.  Назарбаева  на  совместном  заседании 

Парламента РК / Н. А. Назарбаев // Казахстанская правда. - 2007. 

- 17 мая.  

 

47.  Абдиканов  Н.  Фундамент  развития  правового  государства  : Единство  курса  Президента  и  воли  народа  подтверждается 

общественным  согласием  и  политической  стабильностью  /  Н. 

Абдиканов // Казахстанская правда. - 2010. - 3 августа. 

 

48.  Ағыбаев  А.  Конституциялық  реформалар  халықаралық деңгейге сай / А. Ағыбаев // Қазақ әдебиеті. - 2007. - 15 маусым.  

 

49.  Ағыбаев А. Адам құқығының бас құжаты / А. Ағыбаев // Айқын. - 2012. - 24 тамыз. - Б. 4. 

 

50.  Аймукашева  Ш.  С.  Конституция  Казахстана  -  гарант  наших прав и свобод / Ш. С. Аймукашева // Ғылым және білім. - 2009. - 

№ 1. - 139-142 б. 

 

51.  Аймукашева  Ш.  Казахстан  -  страна  восходящей  демократии  / Ш. Аймукашева // Приуралье. - 2009. - 29 августа. 

 

52.  Аймукашева Ш. С. Конституция - еліміздің тұрақтылығы мен тыныштығының  кепілі  /  Ш.  С.  Аймукашева,  Г.  Е.  Рамазанова  // 

Ғылым және білім. - 2011. - № 1. - 246-249 б. 

 

53.  Алдияр  Б.  Ата  Заң  -  ол  біздің  өміріміз  /  Б.  Алдияр  //  Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 


54.  Алияров Е. К. Место и роль Конституции (Основного Закона) 

в  общественно-политической    системе  Казахстана    /  Е.  К. 

Алияров  //  Вестник    Казахского  национального  университета 

имени Аль-Фараби /серия  фил,культ,полит/. - 2010. - № 2 (35). - 

С. 3-5. 

 

55.  Аманжол Қ. Атажұрттың Ата Заңы мың медет / Қ. Аманжол // Егемен Қазақстан. - 2009. - 25 тамыз. 

 

56.  Аргынов  Б.  Лучшее  доказательство  силы  и  прогресса: аналитический  обзор  /  Б.  Аргынов  //  Казахстанская  правда.  - 

2010. - 28 августа.   

 

57.  Арыстан  Ф.  Паспорт  страны  /  Ф.  Арыстан  //  Аргументы  и факты Казахстан. - 2011. - № 36. - С. 11. 

 

58.  Ата заң - мемлекеттіліктің арқауы // Егемен Қазақстан. - 2011. - 30 тамыз. 

 

59.  Ашанова А. Біздің Ата Заңымыз - Қазақстан халқының саналы таңдауы / А. Ашанова // Қазақ әдебиеті. - 2009. - 28 тамыз. 

 

60.  Ашимбаев  М.  Новые  рубежи  демократии  /  М.  Ашимбаев    // Казахстанская правда. - 2007. - 25 мая. 

 

61.  Ауешова Б. Механизм осуществления защиты прав человека в Республике Казахстан / Б. Ауешова // Высшая школа Казахстана. 

- 2011. - № 2. - С. 219-224. 

 

62.  Ауешова  Б.  Основные  проблемные  вопросы  прав  человека  в конституционном  законе  Республики  Казахстан  /  Б.  Ауешова  // 

Высшая школа Казахстана. - 2011. - № 2. - С. 224-228. 

 

63.  Әбішев Қ. Конституция - мемлекет құрудың негізі / Қ. Әбішев // Егемен Қазақстан. - 2009. - 26 тамыз. 

 


64.  Әбдіқанов  Н.  Конституция  құрметтеу  -  оны  қабылданған 

адамдарды құрметтеу / Н. Әбдіқанов // Егемен Қазақстан. - 2010. 

- 11 тамыз. 

 

65.  Әлімбеков  М.  Конституция  -  өркениет  пен  мәдениеттің тоғысы / М. Әлімбеков // Егемен Қазақстан. - 2010. - 18 тамыз. 

 

66.  Әпеков Р. Мемлекеттіліктің темірқазығы / Р. Әпеков // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

67.  Әшкеева Н. Қазақстан Республикасы конституциясының саяси мәнi / Н. Әшкеева // Iзденіс-Поиск (гуман. ғылым. сер.). - 2006. - 

№ 1. - 64-67 б.  

 

68.  Бақтыбаев  І.  Заң,  мемлекет  және  еркіндік  /  І.  Бақтыбаев  // Егемен Қазақстан. - 2012. - 13 наурыз.  

 

69.  Бекжанов  Б.  Еліміздің  бас  құжаты  /  Б.  Бекжанов  //  Егемен Қазақстан. - 2011. - 30 тамыз. 

 

70.  Бекжанов  Б.  Құқықтық  негіз  мықты  болсын  /  Б.  Бекжанов  // Ана тілі. - 2010. - 29 сәуір-5 мамыр. 

 

71.  Бекназаров  Б.  Жарқын  болашақтың  бұлжымас  бағдары  /  Б. Бекназаров // Егемен Қазақстан. - 2011. - 30 тамыз. 

 

72.  Бектасова  Г.  Ата  Заңды  ұлықтау  -  ұлтты  ұлықтау  /  Г. Бектасова // Түркістан. - 2012. - 30 тамыз.  

 

73.  Бектұрғанов  Ә.  Тәуелсіздіктің  баянды  болуына  негіз  қалады  / Ә. Бектұрғанов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

74.  Бижанов  А.  Фундамент  стабильности  и  демократии  // Казахстанская правда. - 2010. - 27 апреля. 

 

75.  Бижанов А. Конституционные реформы - веление времени / А. Бижанов // Приуралье. - 2007. - 9 июня.  

 

76.  Билисбеков  Н.  Потенциал  Конституции  -  источник  права  /  Н. 

Билисбеков // Юридическая газета. - 2009. - 18 сентября. 

 

77.  Бисенов Қ. Құқықтық нормалардың қайнар көзі / Қ. Бисенов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

78.  Борбасов  С.  Ата  Заң  -  өркениетке  бастаушы  /  С.  Борбасов  // Түркістан. - 2011. - 25 тамыз. 

 

79.  Борбоасов С. Конституция - мемлекеттік тірегі / С. Борбасов // Айқын. - 2012. - 30 тамыз.  

 

80.  Бурханов К. Конституция, государство, народ! / К. Бурханов // Страна и мир. - 2010. - 23 августа. 

 

81.  Габжалилов А. 

Президенттің 

рөлін 

анықтаудағы Конституцияның мәні / А. Габжалилов // Ақиқат. - 2008. - № 11. - 

45-52 б. 

 

82.  Дуйсенов  Э.  Конституция  -  живой  механизм  /  Э.  Дуйсенов  // Страна и мир. - 2011. - 29 августа. 

 

83.  Дьяченко С. Это прежде всего пример политической зрелости / С. Дьяченко // Казахстанская правда. - 2007. - 24 мая.  

 

84.  Ергалиев  Б.  Конституция  -  гарантия  успешного  развития  /  Б. Ергалиев // Юридическая газета. - 2009. - 25 августа. 

 

85.  Ергалиев Б. Конституция - фактор стабильности / Б. Ергалиев // Приуралье. - 2009. - 14 июля.  

 

86.  Ештай  А.  Конституциялық  реформаның  тарихи  рөлі  /  А. Ештай // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

87.  Жакупова А. К. Конституционные права человека и 

гражданина Республики Казахстан / А. К. Жакупова // Наука и 

образование. - 2011. - № 1. - С. 249-252. 

 

88.  Жаулин  К.  Новый  этап  конституционного  реформирования политической  системы  Республики  Казахстан  /  К.  Жаулин  // 

Высшая школа Казахстана. - 2007. - № 4. - С. 243-246. 

 

89.  Жаңарған  Конституция  тұрақтылыққа  қызмет  етедi  //  Егемен Қазақстан. - 2007. - 25, 26 мамыр. 

 

90.  Жаңарған  Қазақстанның  арайлы  Ата  Заңы  //  Дала  мен  қала.  - 2007. - 30 тамыз. 

 

91. Жанділдин  Ж.  Президент  -  ынтымақ  пен  тұрақтылықтың 

кепілі  /  Ж.  Жанділдин  //  Дала  мен  қала.  -  2010.  -  3  мамыр. 

Президенттік институт туралы. 

 

92.  Жұмабеков О. Дамудың берік іргетасы / О. Жұмабеков // Егемен Қазақстан. - 2010. - 20 тамыз. 

 

93.  Жумагулов  Б.  Парламентаризм    и  партийная  система    - развитие  в  новых  конституционных  условиях  /  Б.  Жумагулов  // 

Страна и мир. - 2007. - 30 ноября.  

 

94.  Жұмахметұлы Е. Конституция - эволюциялық дамудың басты кепілі / Е. Жұмахметұлы // Заң. - 2010. - № 8. - 12-14 б. 

 

95.  Жусупкалиев И. На пороге политических преобразований / И. Жусупкалиев // Приуралье. - 2007. - 31 мая.  

 

96.  Жусупкалиев  И.  Цели  обозначены,  задачи  ясны  /  И.  Жусупкалиев // Приуралье. - 2007. - 16 июня.  

 

97.  Ибраев  А.  Во  имя  высшей  цели  /  А.  Ибраев  //  Казахстанская 

правда. - 2007. - 3 июля. 

 

98.   Ибраева  Д.  Разработка  новой  конституции  для  суверенного Казахстана  /  Д.  Ибраева  //  Актуальные  проблемы  социально-

экономического  развития  Прикаспийского  региона  в  условиях 

инновационной 

экономики: 

мат. 

Российско-Казахстанской междунар.  науч.-практ.  конф.  /  Элиста:  изд-во  Калм.  ун-та.  - 

2012. - Ч. ІІ. - С. 158-159. 

 

99.  Идеи нации в букве закона // Правительственный бюллетень. - 2010. - № 4. - С. 105-110. 

 

100.  Исмагамбетова З. 

Н. 


Культуро-философское 

значение 

Конституции  Республики  Казахстан  /  З.  Н.  Исмагамбетова  // 

Вестник    Казахского  национального  университета  имени  Аль-

Фараби /сер.  фил. культ. полит./ - 2010. - № 2 (35). - С. 9-12. 

 

101.  Казанцева  О.  Идея  нации  в  букве  закона  :  Вчера  во  Дворце Мира  и  согласия  с  участием  Нурсултана  Назарбаева  открылась 

международная 

конференция, 

посвященная 

15-летию 

Конституции / О. Казанцева // Казахстанская правда. - 2010. - 28 

августа.   

 

102.  Касымбеков М. Выбор: Вехи независимости / М. Касымбеков //  Казахстанская  правда.  -  2010.  -  20  апреля.    Институт 

президентства,  учрежденный  на  заре  независимости  Казахстана, 

позволил  сформировать  основы  новой  структуры  управления 

государством и обеспечил условия для преодоления переходного 

периода  в  экономике,  реформирования  политической  системы 

республики. Становление  института  президентства  происходило  

в  сложной  обстановке.  О  тех  преисполненных  драматизма  днях 

вспоминает Махмуд Касымбеков. 

 

103.  Кенжин  Ж.  Ата  заң  -  тәуелсіздіктің  теңдессіз  тартуы    /  Ж. Кенжин // Заңғар. - 2011. - 2 желтоқсан. 

 

104.  Колдыбаев 

С. 

Конституционная реформа: 

история 


и 

современность / С. Колдыбаев  // Мысль. - 2007. - № 8. - С. 29-31.  

 

105.  Конституция  -  діни  сенім  бостандығының  кепілі  //  Егемен Қазақстан. - 2013. - 20 ақпан.  

 

106.  Котов  А.  Конституционная  реформа  -  начало  политической модернизации общества / А. Котов // Мысль. - 2006. -  № 8. - С. 

2-7.  


 

107.  Кошкаров Ж. Нас сплотил Основной закон / Ж. Кошкаров // 

Казахстанская правда. - 2011. - 20 августа.  

 

108.  Кудайбергенов  У.  Концепция  правовой  политики  Республики Казахстан  на  период  с  2010  до  2020  года  и  вопросы 

формирования  конституционного  правосознания  граждан  /  У. 

Кудайбергенов  //  Юрист.  -  2010.  -  №  3.  -  С.  20-23.    О  богатом 

идеологическом  и  политико-правовом  потенциале  Конституции 

Республики Казахстан. 

 

109.  Курманов  А.  Логика  реформы  :  Социальное  обеспечение  в контексте  Конституции  РК  /  А.  Курманов  //  Казахстанская 

правда. - 2010. - 27 августа. 

 

110.  Қалмырзаев  Ә.  Демократияландырудың  жаңа  кезеңi  /  Ә. Қалмырзаев // Егемен Қазақстан. - 2007. - 9 маусым. 

 

111.  Қопабаев Ө. Ата заң - азаттығымыздың тірегі / Ө. Қопабаев // Ана тілі. - 2012. - 23 тамыз - 5 қыркүйек.  

 

112.  Қосжанов  А.  Қазақстан  Республикасы  конституциясының тікелей  қолданылуы  тұрғысында  /  А.  Қосжанов  //  Қазақстан 

жоғары мектебі. - 2009. - № 3. - 224-227 б.   

 

113.  Көбеев  Е.  Құқықтық  жүйенің  темірқазығы  /  Е.  Көбеев  // Егемен Қазақстан. - 2011. - 30 тамыз. 

 

114.  Құдайбергенов  Н.  Жаңарудың  бастауында  конституция  тұр  / 

Н. Құдайбергенов // Егемен Қазақстан. - 2010. - 14 тамыз. 

 

115.  Құрманов  А.  Конституция  -  әр  азаматтың  әлеуметтік қамсыздандыру кепілі / А. Құрманов // Егемен Қазақстан. - 2010. 

- 24 тамыз. 

 

116.  Қыдыр  М.  Тарихи  тәуелсіздігіміздің  тұғыры  /  М.  Қыдыр  // Денсаулық. - 2011. - № 12. - Б. 44. 

 

117.  Мажирин  Д.  Перспективы  развития  правого  государства  в Республике  Казахстан  /  Д.  Мажирин  //  Высшая  школа 

Казахстана. - 2010. - № 4. - С. 229-233.  В статье говорится о том, 

что 

правовое государство 

политические оформление 

гражданского  общества,  сферы  общественной  жизни,  где 

действуют  развитые:  демократические  институты,  имеют  место 

самоуправление,  инициатива  и  активность  граждан  и  их 

организаций. 

 

118.  Мами  К.  Принятые  законы  должны  работать  /  К.  Мами  // Казахстанская правда. - 2009. - 27 августа. 

 

119.  Мәми  Қ.  Жаңарған  ата  заң  -  демократиялық  кемелденудiң кепiлi / Қ. Мәми // Егемен Қазақстан. - 2007. - 12 маусым.  

 

120.  Мұқашев Р. Құқықтық саясат тұжырымдамасы - Қазақстанның құқықтық  жүйесін  дамытудың  жаңа  кезеңі  /  Р.  Мұқашев  // 

Егемен Қазақстан. - 2009. - 4 қыркүйек. 

 

121.  Мұса  С.  Демократияны  дамытудың  қарышты  қадамдары  /  С. Мұса // Егемен Қазақстан. - 2007. - 30 мамыр. 

 

122.  Нагашыбаев М. Конституция - символ нации / М. Нагашыбаев // Приуралье. - 2012. - 21 августа ( №   94). - С. 3. 

 


123.  Нигматулин  Н.  Исторический  шаг  /  Н.  Нигматулин  // 

Казахстанская правда. - 2007. - 19 мая.  

 

124.  Нысанбаев,Ә.  Құқықтардың  қорғаушысы  /  Ә.  Нысанбаев  // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

125.  Нуржанов  Б.  Нация,  конституция,  государство:  компоненты национальной  идеи /  Б.  Нуржанов // Мысль.  -  2009.  -  №  11.  -  С. 

21-27. Рассмотрена теория национальной идеи в опыте развитых 

стран.  

 

126.  Нүркенов  А.  Қазақстан:  іргелі  мемлекеттілік  және  күрделі конституциялық құбылыс / А. Нүркенов // Ақиқат. - 2010. - № 8. 

- 13-17 б. 

 

127.  Оспанов  К.  Егемендік  декларация  және  демократиялық  саяси режимнің қалыптасуының кейбір мәселелері / К. Оспанов // Ұлт 

тағылымы. - 2010. -  №  2. - 311-315 б. 

 

128.  Оспанов К. Қазақстан Республикасының Конституциясы және демократиялық  саяси  режимінің  кейбір  мәселелері  /  К.  Оспанов 

// Ұлт тағылымы. - 2010. - №  2. - 319-321 б. 

 

129.  Оспанов  К.  Режимнің  тұрпаттары  және  демократияның нығаюының  кейбір  мәселелері  /  К.  Оспанов  //  Ұлт  тағылымы.  - 

2010. - №  2. - 315-319 б. 

 

130.  Петрова Н.  Хранитель Конституции / Н. Петрова // Страна и мир. - 2011. - 5 сент.  (№ 35). - С. 4. 

 

131.  Рахимова  К.  Конституция  страны  /  К.  Рахимова  // Экологический курьер. - 2011. - 16-31 августа.  

 

132.  Рахманов Н. Конституцияның маңызы насихатталды / Т. Тілебай // Орал өңірі. - 2011. - 1 қыркүйек.  Жәңгір хан атындағы 

БҚАТУ-да "ҚР Конституциясы - ел тәуелсіздігінің негізі" 

тақырыбында дөңгелек үстел өтті 

 

133.  Рахматулла  Ж.  Өркениетке  ұмтылған  реформа  /  Ж. Рахматулла // Егемен Қазақстан. - 2007. - 12 маусым. 

 

134.  Рогов  И.    Конституция  -  не  застывший  текст,  а  живой документ  / корр.  Т.  Бредихина  //  Казахстанская  правда.  -  2010.  - 

28 августа. 

 

135.  Рогов  И.  Конституция  -  мемлекеттік  тәуелсіздіктің  негізі  /  И. Рогов, А. Тасболатов // Егемен Қазақстан. - 2011. - 30 тамыз. 

 

136.  Рогов  И.  Президент  республики  -  гарант  незыблемости Конституции  /  И.  Рогов  //  Казахстанская  правда.  -  2010.  -  24 

апреля. 


 

137.  Рогов И. Қазақстан Республикасының конституциялық 

саясаты / И. Рогов // Егемен Қазақстан. - 2010. - 28 тамыз. 

 

138.  Рогов И. 

Проблемы 

обеспечения 

конституционной 

законности: интервью с председателем Конституционного совета 

Республики Казахстан Игорем Ивановичем Роговым / И. Рогов // 

Мысль. - 2009. - № 10. - С.67-70.  

 

139.  Рогов  И.    Обновленная  основа  /  И.  Рогов  //  Казахстанская правда. - 2007. - 22 мая. 

 

140.  Рогов И. Послание о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан / И. Рогов  // Казахстанская правда. - 2006. 

- 22 июня. 

 

141.  Сайдахмет  Э.  Қазақстан  Республикасы  Конституциясының дамуы  /  Э.  Сайдахмет,  Д.  Н.  Сулейменов  //  Қазақстанның 

ғылыми әлемі. - 2012. - № 1. - 317-321 б. 

 


142.  Самрат  Ж.  Ата  заңға  құрметпен  қарау  міндет  /  Ж.  Самрат  // 

Егемен Қазақстан. - 2009. - 28 тамыз. 

 

143.  Саркулова  Г.  Скрепляя  единство  народа  /  Г.  Саркулова  // Приуралье. - 2011. - 27 августа. 

 

144.  Сартаев  С.  Біз  конституциялық  кеңістікте  өмір  сүреміз  /  С. Сартаев // Егемен Қазақстан. - 2010. - 25 тамыз. 

 

145.  Сартаев  С.  Конституцияға  жан  беру    -  әр  азаматтың  міндеті  / С. Сартаев // Ақиқат. - 2012. - № 8. - 20-23 б. 

 

146.  Сартаев  С.  Қазақ  конституциясы  қалай  қабылданды?  /  С. Сартаев // Дала мен қала. - 2012. - 26 қараша. 

 

147.  Сартайұлы С. Біздің Конституциямыз - өміріміздің арқауы / С. Сартайұлы // Ана тілі. - 2010. - 26 тамыз - 1 қыркүйек. 

 

148.  Сәнсенқұлов Ж. Ата Заңымызға өзгерiс енгiзу - заман талабы / Ж. Сәнсенқұлов // Егемен Қазақстан. - 2007. - 30 мамыр. 

 

149.  Сәрпеков  Р.  Конституция  -  болашақ  кепілі  /  Р.  Сәрпеков  // Егемен Қазақстан. - 2011. - 3 тамыз. 

 

150.  Сейтақ А. Азат елдің ар-намысы - Ата Заң : өлең / А. Сейтақ // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

151.  Смагулов  А.  Закон  законов  /  А.  Смагулов  //  Казахстанская правда. - 2011. - 16 августа.  

 

152.  Смайылов  Б.  Мемлекеттілікті  айғақтайтын  құжат  /  Б. Смайылов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 4 қыркүйек. 

 

153.  Смайылов  Б.  Конституция  -  өркендеу  мен  тұрақтылықтың кепілі / Б. Смайылов // Айқын. - 2011. - 30 тамыз. 

 


154.  Смаилов  Б.  Отанға  қалтқысыз  қызмет  ету  азаматтардың  ата 

заң аясындағы абыройлы парызы / Б. Смаилов // Дала мен қала. - 

2011. - 29 тамыз. 

 

155.  Стамкулов У. 

Гарантия 

демократического 

развития 

Казахстана  /  У.  Стамкулов  //  Юридическая  газета.  -  2010.  -  3 

сент. (№ 129). - С. 1-2. 

 

156.  Степаненко  Д.  М.  Конституция  Республики  Казахстан  и  ее инновационное развитие / Д. М. Степаненко // Банки Казахстана. 

-  2011.  -  №  9.  -  С.  44-49.  Статья  посвящена  вопросам 

совершенствования  национальной  системы  права  Казахстана  в 

области  стимулирования  инновационного  развития  страны  и 

модернизации  казахстанского  общества.  Для  реализации  этой 

задачи 


необходимо 

будет 


создавать 

специальное 

законодательство. регулирующего инновационную деятельность, 

направленную на стимулирование ее со стороны государства. 

 

157.  Столярова Л. Закон, по которому все мы равны / Л. Столярова //  Казахстанская  правда.  -  2011.  -  5  августа.  -  С.  5.  Содержание 

Конституции Казахстана пронизано идей о том, что человек, его 

жизнь, права и свободы являются высшей ценностью. 

 

158.  Султангалиев  М.  Это  нашей  истории  строки  /  М. Султангалиев // Казахстанская правда. - 2009. - 15 декабря. 

 

159.  Сыздық  Б.  Құқықтық  өріс  бәйтерегі  /  Б.  Сыздық  //  Егемен Қазақстан. - 2012. - 7 қыркүйек.  

 

160.  С днем Конституции! : статьи // Юридическая газета. - 2011. - 26 авг. (№ 124). - С. 1-3. 

 

161.  С  думой  о  будущем    //  Пульс  города.  -  2011.  -  2  сентября. Аннотация:  В  ЗКАТУ  с  успехом  прошел  "круглый  стол", 

посвященной Дню Конституции и 20-летию Независимости РК. 

 


162.  Табынұлы  Т.  Ата  Заңымыз  -  тұрақтылықтың,  жаңғыру  мен 

өркендеудің іргетасына айналған ұлы құндылық / Т. Табынұлы // 

Айқын. - 2011. - 16 тамыз. 

 

163.  Тайжанов  А.  Тәуелсіз  елдің  бас  құжаты  /  А.  Тайжанов  // Егемен Қазақстан. - 2009. - 29 тамыз. 

 

164.  Тайжанов  А.  Жарқын  істер  негізі  /  А.  Тайжанов  //  Егемен Қазақстан. - 2012. - 23 тамыз. - Б. 4. Қазақстан Конституциясы - 

заңмен  негізделген  жалпыұлттық  идея.  Ол  біздің  ата-

бабаларымыздың  азаттық  арманы  мен  өз  тағдырын  өзі  шешу 

мүмкіндіктері  қаралған,  билік  халық  мүддесіне  қызмет  ететін, 

бүкіл  әлемге  белгілі  әрі  құрметтелетін  тәуелсіз  ел  туралы 

ойларын  құқықтық  түсінікпен  бейнелейді.  Сөйтіп,  жаңа 

Конституцияны қабылдау арқылы Қазақстан жаңа дәуірге қадам 

басты. 


 

165.  Тасболато,  А.  Құзырлы  қадағалау  қарымы  /  А.  Тасболатов  // 

Егемен Қазақстан. - 2009. - 28 тамыз. 

 

166.  Тоғжанов Е. Құқықтық мемлекет - қуатты ұлт / Е. Тоғжанов // Айқын. - 2011. - 30 тамыз. 

 

167.  Төленова З. Тәуелсіз елдің  Ата заңы - тарихи білімнің арқауы / З. Төленова // Айқын. - 2012. - 23 тамыз.  

 

168.  Турсунметов  С.  Конституционная  реформа:  история  и современность / С. Турсунметов // Мысль. - 2007. - № 8. - С. 32-

35.  


 

169.  Түсiпбеков Р. Ата Заң айшықтаған жаңа заман / Р. Түсiпбеков 

// Егемен Қазақстан. - 2007. - 30 тамыз. 

 

170.  Тұрапбайұлы А. 

Конституциялық 

реформалар 

заңмен 


бекiтiлдi  /  А.  Тұрапбайұлы  //  Егемен  Қазақстан.  -  2007.  -  9 

маусым. 


 

171.  Тұрғанқұлов  Қ.  Негiзгi  Заңға  енгiзiлген  өзгерiстер  /  Қ. 

Тұрғанқұлов // Егемен Қазақстан. - 2007. - 25 мамыр. 

 

172.  Ударцев С. Правовая политика: новые приоритеты развития и преемственность  /  С.  Ударцев //  Юридическая  газета.  - 2009.  -  9 

сентября. 

 

173.  Хайруллина Г. Қоғам дамуының темірқазығы / Г. Хайруллина // Жайық үні. - 2012. - 30 тамыз.  

 

174.  Халықтың  жүрегінен шыққан, заман сынына төтеп берген Ата Заң // Егемен Қазақстан. - 2012. - 31 тамыз.  

 

175.  Шаланов Е. Ата Заңымыз - айбынымыз / Е. Шаланов // Егемен Қазақстан. - 2009. - 19 тамыз. 

 

176.  Шәріп  А.  20  жылдықтың  бір  шыңы  -  Елбасының конституциялық  реформасы  /  А.  Шәріп  //  Айқын.  -  2011.  -  8 

қазан. 


 

177.  Шиманский  М.  Эпоха  начинается  сегодня  /  М.  Шиманский  // 

Казахстанская правда. - 2007. - 25 мая.  

 

178.  Шәукенова  З.  Конституциялық  өзгерiстер  -  қоғамның қозғаушы  күшi  /  З.  Шәукенова  //  Егемен  Қазақстан.  -  2007.  -  13 

маусым. 


 

179.  Ярлов  В.  Созидательный  потенциал  Основного  Закона  /  В. 

Ярлов // Приуралье. - 2006. - 29 августа. 

 

 

 


Мазмұны 

Содержание 

 

Кіріспе......................................................................................................3 

Предисловие............................................................................................4 

Ата заң - тәуелсіздіктің теңдессіз тартуы (кітаптар)...........................5 

 Конституция - болашақ кепілі (мақалалар).......................................13 

 

 
Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет