Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдалаPdf көрінісі
бет6/6
Дата28.12.2016
өлшемі2,63 Mb.
#634
1   2   3   4   5   6

 БІР БЕЛЕС

 

Уақыт өте ке ле түркі елдерінің байланыстары саяси-эко-

номикалық деңгейге көтеріледі деп ой лаймын. Егер бұл ойымыз 

жүзеге асып жат са, әлемдегі ең қуатты одаққа ай на ла рымыз сөзсіз. 

Себебі Түркияның Еуропаға бе йімделген экономикасы бар. Оған 

Қа зақ стан, Әзірбайжан, Түрікменстан сияқты мем лекеттердегі 

мұнай мен газдың мол қо рын қосыңыз. Теңізге шығу мүмкіндіктері 

тағы бар. Сондықтан бұл бастама аяқсыз қал майды деген 

үміттемін. Бірақ оған бел гілі бір деңгейде кедергілер де болмай 

қал майды.

e-mail: info@alashainasy.kz

АЛАШ-АҚПАРАТ

Қарағанды облысының Абай қаласы 

ма 


ңында орналасқан Абай шахтасында 

апат 2008 жылдың 11 қаңтарында болған 

бо латын. Жер астындағы жарылыс сал да-

рынан 30 адам қаза тауып, 14 адам түрлі 

дәрежеде дене жарақатын алған-тұғын. 

Осыдан үш жылға таяу уақыт бұрын 

болған жарылыстың себептерін анықтау 

үшін сол тұста облыстық прокуратура 

қылмыстық іс қозғап, арнайы тергеу тобы 

құрылған еді. Бірақ жарылыс болғаннан 

кейін тұтанған өрт салдарынан аталмыш 

шахтаның апатты лавасын жабуға тура 

келді. Оқшауланған учаскеде өрт қаупі 

басылмауына орай, сол тұста зерттеуші 

мамандар мен тергеу амалдарын ұйым-

дас 


тырған құқық қорғау органдары 

түпкілікті процессуалдық шешім қабылдай 

алмаған болатын. Енді арада екі жыл 

тоғыз ай өткенде ғана Ресей мен Украи-

надағы зерттеу институттарының ма ман-

дары Абай шахтасындағы апат болған 

«32К10-С» лавасының қауіпті учаскесін 

оқшаулау туралы құтқарушылардың ше-

шімін дұрыс деп тауып, бұл лаваны ашу 

әлі де қауіпті екенін айтып отыр.

Сонымен, 30 адамның өмірін қиған 

апатты оқиғаға қатысты қылмыстық істі 

тексеру, қадағалау әлі де сырттай жалғаса 

бермекші. Себебі апат учаскесін аршу тағы 

да апатқа соқтыруы мүмкін.

Нұрбек ҚҰСБАҚОВ, 

Қарағанды облысы прокурорының 

аға көмекшісі, баспасөз хатшысы:

– Тергеу барысында Мәскеу об-

лы сы ның Люберцы қаласындағы Ке н 

институты және Кемер қаласындағы 

Тау-кен құтқару ісі жөніндегі ғылыми-

зерттеу институтының басшылығына 

хат жолданған болатын. Кейіннен Кө-

мір департаментінің техникалық ди-

рек  торының  орынбасары  А.Почин 

жә не «Көмір» әскерилендірген апат-

тық құт қару қызметінің бас инженері 

Г.Си лин ский биылғы жаз айларында 

Кемер қа 

ласына осы шаруаға орай 

іссапар 

мен ба 

рып қайтты. Алайда 

аталған институттың басшылығы 

апатты учас ке ні ашу мүмкіндігі туралы 

мәселеге нақ 

ты жауап бермеген. 

Ағымдағы жыл  дың қыркүйек айында 

облыс про 

куратурасы Украина Рес-

пуб 

ликасының екі бірдей ғылыми-

зерттеу  инс титу ты ның  басшылығына 

апатты учаскені ашу үшін сарап 

та-

малық зерттеу жүргізу мүмкіндігі 

туралы мәселені қарауға өтініш 

жолдап, оған келісім алған және жа-

қын күндері облыста Украинадан кел-

ген сараптамалық комиссия жұмыс 

жүр гізді. Олар шахтаның апатты учас-

ке  сін ашпау туралы біз жақтың ше-

шімін дұ рыс деп тапты.

Серік САҒЫНТАЙ,

Қарағанды

 

Қарағандыдағы «АрселорМитталТеміртау» 

акционерлік қоғамының 

Көмір департаментіне 

қарасты Абай шахтасында 

болған апаттың себептерін 

сараптау комиссиясы өз 

жұмыстарын тоқтатты. 

Сараптама қорытындылары 

бойынша жер қыртысындағы 

тау-кен жыныстарының 

түзілістеріне орай апатты 

учаскені оқшаулап, жабық 

күйінде қалдыруға шешім 

қабылданды.

Апат орны 

аршылмайтын 

болды

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№172 (398) 6.10.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

 

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Біздің елімізде боксшы жоқ па?

Смақов кімге жақпай қалды?

Бокстан Қазақстан федерациясы кубогы жолындағы шаршы алаң жекпе-жектерін 

теледидар арқылы тамашалап жүрміз. Алайда, бір байқағанымыз, командалық есепте 

өтетін осы кездесулерде кейбір облыстардың сапында шетелдік боксшылар да өнер көрсетіп 

жүр. Сонда қалай, біздің елімізде боксшылар жоқ па?

 Сәдуақас СӘТБЕКҰЛЫ, Атырау облысы

Бұл туралы толық мәлімет алу үшін ҚР бокс 

фе дерациясының үйлестірушісі Болат Ман ке нов-

пен тілдесіп, төмендегідей жауап алдық:

– Мұндай жекпе-жектер қазақ жерін де алғаш 

рет  ұйымдастырылып  отыр ған дық тан,  кемшін 

түсіп жатқан тұстарымыз да бар. Осындай ко ман-

далық есептегі бокс жекпе-жектері КСРО тұсында 

ве домст волық қызметкерлер арасында ұйым-

дас тырылатын. Ал мұндай коман да лық жекпе-

жек тер бұған дейін Қазақ стан да өткізілмеген. Тек 

АІВА осыған ұқсас әлем дік бокс сериясы ай қас-

та рын ұсынып отыр. Оның жобасында (рег ла-

мен тінде) «ко манда сапында легионер болуға 

тиіс» делін ген. Осыған орай, біз өз жеріміздегі 

ко мандалық  жекпе-жектерді  АІВА  жо ба сы на 

сәйкестендіргенбіз. Сол себептен кей бір ко ман-

далар (облыстар) сапында легио нерлер де өнер 

көрсетті. Енді жартылай финалдық жекпе-жек-

тер ден бастап, ешбір команданың сапында ле-

гио  нер лер болмайды. Әр команда құрамын тек 

қазақстандық боксшылармен ғана жасақ тайтын 

болады, – деп қуантты.

Футболдан ұлттық құрамамыздың бас бапкері Бернд Шторктің қызметінен кететінін сезіп 

жүргендеймін. Дегенмен ол ең соңына дейін ел футболының үздігі Самат Смақовты бас 

командаға шақырмай кетті. Менің білгім келетіні, Шторктің әлі күнге Смақовтың ойынына көңілі 

толмай ма?

Ринат КЕРІМБЕКОВ, Тараз қаласы

Бұл сұрақ сізді ғана емес, қазақ футболына жа на-

шыр бүкіл жанкүйердің көкейінде сайрап тұр ған шы-

ғар. Бізді де толғандыратынын жа сыр маймыз. Жа қын-

да Алматыда өткен баспасөз мәс 

лихатында осы 

сұ рақты неміс маманы Бернд Шторкке қойып көр дік.

– Қазақстан футбол федерациясының бас хат шысы 

Саян Хамитжановтың баспасөз құрал да рының біріне 

берген сұхбатын оқыған шы ғар сыздар. Менің бұ ған 

қосарым жоқ, – деп қысқа қайырды бас бап кер.

Естеріңізге сала кетейік, еліміздің баспасөз ақ-

параттарының біріне берген сұхбатында ҚФФ-ның 

бас хатшысы: «Отаным үшін жан пида» деген Смақов 

осыдан екі жыл бұрын маған келіп, «менің орныма 

басқа футболшылар ойнасын, жас 

тарға орын 

берейін», – деп өзі сұранды. Мен сол кезде оны 

ұялтып тастағым да келді. Бірақ ше шімін өзгерте 

алмадым. Енді ол ұлттық құра мад а ойынағысы келсе, 

өзінің қажеттілігін бас бап керге дәлелдеуі керек», – 

деген болатын.

Міне, енді өздеріңіз ойлаңыздар, Самат Смақовтың 

ұлттық құрамада ойнауына кім кедергі болып отыр 

екен? Бернд Шторк пе, әлде?..

ШАҢҒЫМЕН ТҰҒЫРДАН СЕКІРУ

ВОЛЕЙБОЛ

Ф

УТБО

Л

ДОДАЖекеменшік көліктерге орын жоқ

БҰҚАР


А

ЛЫҚ СПОР


Т

ЕРКІН КҮРЕС

Мұндай шешімге жанкүйерлер та ра пы-

нан қарсылықтар тууы мүмкін, бірақ амал 

қан ша. Шешім өзгермейді. Қазақстан мен 

Хор ватияның іріктеу ойынында полиция 

қыз меткерлері стадионның айналасындағы 

жол дарды жауып тастаған еді. Ойыннан 

кейін Қазақстан футбол федерациясына 

қан шама арыз-шағымдар түскен. Жұрттың 

көңілін қимай, федерация Жол полициясы 

басқармасына өтініш жасайды, келесі 

Түркиямен болған кездесуде жол ашық бо-

ла ды. Сол мүмкіндікті пайдаланып, Жо лау-

шы лар көлігі және автомобиль жолдары 

бас қармасы футбол тамашалауға келген 

көлік 

терді санап үлгерген. «Сон да 

ғы 


көліктердің саны шамамен 6 мыңға жетті», 

– дейді Жол полициясы басқармасы бас-

ты ғының орынбасары Бақытжан Ма лы -

баев. Ал «Астана-Арена»  ста дио ны ның 

ма 

ңына бар болғаны 1000 ғана көлік сияды. Қалған 5000 көлік жолды бітеп 

қала 


ды деген сөз. Олар – әуежайға 

апаратын стратегиялық маңызы бар жол-

дар. «Бұған қоса, УЕФА-ның талабына 

сәй кес, стадионның маңындағы жолдар 

ашық болуы керек. Қандай да бір төтенше 

жағ дайда жол бойында ешқандай бөгет Алдымызда футбол 

жанкүйерлері үшін екі 

үлкен халықаралық іріктеу 

матчы тұр: қазанның 8-і – 

«Қазақстан – Бельгия», ал 12-

сі – «Қазақстан – Германия» 

ойындары. Бұл екі ойынға 

да  жан күйер леріміздің 

нөпір боп ағылатыны сөзсіз. 

Алайда жеке көліктерімен 

жөңкілетіндерге жол жоқ. 

Астана қаласының Жол ау-

шылар көлігі және авто мо-

биль жолдары бас қар масы, 

Жол  поли ция сы  басқармасы 

жә не Қазақстан футбол фе де-

рациясы кеңесе келе осын дай 

шешімге келген екен.

бол мауы қажет», – дейді Қазақстан футбол 

федерациясының атқарушы директоры 

Әлия Дүйсекеева. Осы себептен де халық-

аралық талаптарға сәйкес матч басталуына 

бес сағат қалғанда стадион маңындағы 

Қабанбай батыр даңғылы, Жәнібек пен 

Керей, Тұран және №27 көшелер жабылып, 

қозғалыс тоқтатылады. Ал әуежайға бару 

үшін стадионның айналасындағы басқа 

жол дар ашық тұрады, жолаушыларға сол 

көшелермен жүруіне болады. 

Есесіне, алаңға дейін жолаушыларды 

тасымалдайтын қаланың әр нүктесінен ар-

найы  жүрдек  автобустар  ұйым дас ты ры ла-

ды. «Бұл автобустар кешкі сағат 7-ден 

бастап жүреді. Жол ақысы – 100 теңге», 

– дейді жолаушылар көлігі және ав-

томобиль жолдары басқармасы жо лау шы 

Өткен жексенбіде Қарағандыдағы «Ақ-

жол 

тай» спорт сарайында жергілікті «Сары арқа» Керекудің «Ертіс-Павлодар» 

клу бын қабылдаған болатын. Бұл осы екі 

ко манда арасындағы сыңар кездесудің 

екін шісі-тін. Одан бір күн бұрын өткен 

бірін шісінде 4:3 есебімен  қарағандылықтар 

жеңіске жеткен еді. Айдын иелері өздерін 

жеңіске жеткізген төртінші голды матчтың 

соңғы минуттарында соғып, Кереку хок-

кей шілерін сан соқтырып кеткен-ді. Бірақ 

осы төртінші голдың ал дын да бір келеңсіз 

жағ дай орын алған. Алға ен телеген қо нақ-

тардың шабуылшысы Алек сандр Боб кинді 

айдын иелерінің қор 

ғаушысы Ан 

дрей 

Киселев тоқтатады. Жай тоқтатпай, ойын ережесін бұзады. Бірақ мұз үстіне құ лаған 

Бобкин қақпа бағанасына соғылып, жа-

рақаттанып қалады. Мұндайда төреші 

ойын ережесін бұзған ойыншыны 5+20 

минут айдыннан аластатып, айып тай тын. 

Бірақ осы матчтың бас төрешісі Ни ки та 

Залипятских дөрекілік танытқан ойын шы-

ны бар болғаны 2 минутқа аластатады.

Екінші күнгі матчқа қайта оралар бол-

сақ, ерке Ертіс жағалауынан келген клуб-

тың бас бапкері Ерлан Сағымбаев қақ па-

шы сын ауыстырып, қалайда есе қайтаруды 

ойлайды. Осы екі кездесуге дейін «Сары-

арқа» мен «Ертіс-Павлодар» ел чем пио на-

ты ның көшін бастап келе жатқан-ды. Он-

сыз да үш ұпайы артық «Сарыарқа» сенбі 

күнгі матчтан соң ұпай айырмасын еселей 

түскен-ді. Әу баста Сағымбаевтың так ти-

ка сы жүзеге асып, керекуліктер екінші бір 

гол соғып, алға шыққан. Алайда кездесудің 

аяқ талуына төрт жарым минут қалғанда 

ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙӘділетсіздікпен күресу ме, 

әлде қызбалыққа салыну ма?

Шайбалы хоккейден, 

нақтырақ айтқанда, 

Қазақстан чемпионатының 

Қарағандыдағы бір 

ойынынан ши шықты. 

Арты дау-дамайға ұласып, 

шу болды.

айдын иелері таразы басын теңестіреді. Ал 

матчтың соңғы минуттарында осы мақа ла-

мыз дың басында айтылған даудың басы 

бас талады. Бас төреші керекуліктердің екі 

ойын шысын айдыннан аластатып, ол аз 

бол ғандай, айдын иелеріне қонақтардың 

қақ пасына буллит соғу мүмкіндігін ұсы на-

ды. Осы кезде Сағымбаев өз командасын 

ай дыннан алып кетеді. Мұны «шыдамы 

тау сылып, төзімі түгесілгендіктен» дейміз 

бе, жоқ әлде «қызбалыққа салынып, жаза 

бас қандығы» деп бағалаймыз ба, білмей-

міз. Тек бас төрешіге білдірген наразылығы 

еке нін айтпаса да түсіндік.

Дүйсенбі күні Қазақстан хоккей феде-

ра циясының Спорттық-техникалық коми-

те ті осы матчты талқылап, «Ертіс-Павлодар» 

клубына 0:5 есебімен техникалық жеңіліс 

жазу жөнінде шешім қабылдады.

Біз кеше Ерлан Сағымбаевтың өзімен 

хабар ласуға тырысып едік, өкінішке қарай, 

тіл десудің сәті түспеді. Ал Қазақстан хоккей 

фе дерациясы тарапынан аталмыш феде-

ра цияның жауапты хатшысы Глеб Каратаев-

пен тілдестік.

– Ерлан Сағымбаевтың ойын аяқтал-

май өз командасын мұзайдыннан алып 

кетуі дұрыс болмады. Ел чемпионатының 

регламенті бойынша, наразылығын мұн-

дай бұрыс жолмен білдірмей, ойын аяқ-

тал ған соң жазбаша түрде шағым жазып, 

фе дерацияға жіберуі керек еді. Содан соң 

фе дерацияның құзыретті комитеті сол кез-

де суді саралап, шешім шығаратын еді. 

Сағым баевтың өзіне жеке жаза қолда ныл-

майды. Өйткені бұған бүкіл команда 

жауапты. Сондықтан команда жазаға тар-

ты лады. Енді «Ертіс-Павлодар» клубына 

айыппұл салынуы да мүмкін. Ал егер осын-

дай жағдай тағы да қайталанатын бол са, 

онда, әрине, бас бапкердің жазаға тар ты-

луы әбден мүмкін. Өйткені дүйім бір ко-

ман даны мұзайдыннан алып кету туралы 

шешім қабылдаған – нақты бір адам ғой. 

Сондай-ақ төреші де жазаға тартылмайды. 

Себебі біз күдікті ойын сәттерін бей не тас-

па дан қайталап көрдік. Сонда ойын бары-

сын да төрешінің дұрыс шешім қабыл да-

ған 


дығына көз жеткіздік, – деп жауап 

бер ді сұрақтарымызға Қазақстан хоккей 

феде рациясының жауапты хатшысы.

Десек те, Ерлан Сағымбаевтың да көз-

қа  расын, пікірін білдіру үшін жексенбі күн-

гі, яғни арты дау-дамайға ұласқан матч тан 

соң өткен баспасөз мәжілісіндегі сөз  дерін 

на зарларыңызға ұсынып отырмыз (Алдағы 

күн дері Ерлан Ерлесұлымен хабарласуға 

ты рысамыз.  Бүгін  «Ертіс-Пав ло дар»  Сәт-

баев та «Қазақмыспен» кездесуі керек):

– Біз жеңілуден қорықпаймыз. «Сары-

ар қаның» азулы команда екенін де мойын-

даймыз. Тек әділетті текетіресте адал же-

ңіл 

гіміз келеді. Төреші бір командаға бо 

 

лысып, алтыншы ойыншы болмауы керек. Мен нақты бір ойындағы нақты бір 

төре шінің әділетсіздік танытуын айтып тұр-

мын. Федерация «біздің чемпионат екінші 

жыл ғана толыққанды дода ретінде қа лып-

тасып, аяғына қаз тұрып келеді, біздің тө-

ре 


шілеріміз жас, тәжірибелері аз» деп 

ақталады. Мен ресми түрде мәлімдеймін, 

біздің төрешілердің, олардың ішінде 

А.Залипятских те бар, деңгейлері – жоға-

ры. Қабілеттері бар. Тек бұлай қайсыбір 

ко 


мандаға болысуға болмайды. Мен 

Залипятских жазаға тартылсын демеймін, 

тек әділетті болсын деймін. Бізде мұндай 

төре шілер көп емес. Сондықтан деңгейі 

жоғары төрешіден арылайық деп отырған 

жоқпын. Тек қашанда кәсіби маман болып 

қала беруі керек қой! Әрине, мен өзімнің 

бұл қылығымның аяқсыз қалмайтындығын 

білемін. Бізге жеңіліс жазылар, біз ұпайы-

мыз дан қағылармыз, командаға қомақты 

сомада айыппұл да салынар... Осының 

бәрін сезе отыра мен командамызды 

мұзайдыннан алып кеттім. Ондағы мақ са-

тым, алдағы уақытта осындай әді лет сіз дік-

тер қайталанбаса екен деймін. Себебі 

бәсе 


келестіктің көкесі алда. Плей-офф 

ойындарында осындай болса, масқара 

ғой. Федерация осы мәселеге көңіл ауда-

руы керек. Біздің ойымызда жанкүйерлер 

мен қарсыласымызды сыйламау деген 

болған жоқ, – деген болатын кере ку лік-

тердің бас бапкері.

Нұрғазы САСАЕВ

Шығыс Қазақстан облысының әрбір 

ал тыншы тұрғыны тұрақты түрде спортпен 

шұ ғылданады екен. Ал аталмыш қауым-

дас тықтың төрағасы Ерлан Жанғұловтың 

айтуынша, «Қазақстан спорт одағы» рес-

пуб 

лика көлемінде әлеуметтік зерттеу жүргізіпті. Соның нәтижесіне сүйенсек, 

бүгін де еліміздің 8,9 пайызы ғана спортпен 

тұрақты түрде айналысатын көрінеді. 

Олар 


дың ішінде бұқаралық спортпен 

айна лысатын еркектер әйелдерге қара-

ғанда екі есеге артық. «Қазақстан спорт 

одағы» қауымдастығы еліміздің әр айма-

ғында тұратын 1400 респондентке сауал-

нама жүргізіпті. Анықталғандай, сұрау 

салынғандардың 65 пайызы бос уақытын 

спортқа арнағаннан гөрі теледидар алдын-

да жантайып жатқанды қалайды екен. Ал 

Шығыс Қазақстанда бұқаралық спортпен 

айналысатындар тұрғындардың 14,7 

пайызын құраған. Дегенмен тұрғындардың 

бұқаралық спортпен айналыспауына жер-

гілікті билік өкілдерінің өздері де кінәлі 

көрі неді. Олай дейтініміз, респонденттердің 

78 пайызы бұқаралық спортқа байланысты 

ешқандай шаралар жүргізілмейтіндігін 

айтқан.


Алқалы отырысқа Облыстық туризм 

және спорт басқармасының басшылары, 

денсаулық сақтау ісінің мамандары, жер-

гі лікті спорт қоғамдарының өкілдері қатыс-

ты. Айта кетейік, мұндай басқосулар бұған 

дейін еліміздің Қостанай, Петропавл, Көк-

шетау қалаларында да өткен болатын. 

Деген мен тек қана басқосу арқылы Қазақ-

стан тұрғындарының 30 пайызы спортпен 

шұғылданып кете қояды деу қиын.Әзиз ЖҰМАДІЛ

Кейінгі жылдары еліміздегі еркін күрес 

шеберлері шетелдердегі халықаралық тур-

нир лерден алтын медаль олжалай алмай 

жүрген-ді. Осы жолы жігіттеріміз жа рады. Ең 

бастысы әрі қуаныштысы, өзге емес, өзіміздің 

жас таланттарымыздың бірі Дәу рен Жұма-

ғазиев (60 келі) бірінші орын  ға ие болып, 

мерейімізді тасытты. Со ны мен қатар бірнеше 

жылдан бері біздің ел дің намысын қорғап 

жүрген Якутск ту ма сы Леонид Спиридонов 

та өзінің тарихи ота 

нын 

дағы турнирдің жеңім пазы атанды. Тағы да төрт балуанымыз 

қола  ме даль  ен ші  леді. 

Якутск боз кілемінде Дәурен финалда 

орыс Василий Стручковты жеңсе, Леонид 

өзінің отандасы, ресейлік Инокентий Ино-

кен тьевті қапы қалдырды. Ал биылғы Қазақ-

стан чемпионы, әлеуеті зор жас ба луан-

дарымыздың бірі Дәулет Ниязбеков үшінші 

орын алды. Сондай-ақ Сейфадин Османов 

(74 келі), Семен Семенов (84 келі) және 

Дәулет Шабанбай (96 келі) да қола медальға 

қол жеткізді.

Ресей күрес федерациясы еркін күрес 

балуандары арасындағы Якутскіде өткен бұл 

турнирді биылдан бастап ФИЛА-ның бел де-

су лер өткізу күнтізбесіне енгізген бола тын. 

Сон дықтан болар, жеңімпаздар мен жүл де-

гер лерге қомақты сыйақы берілді. Биыл 

Якутск кілемінде 13 мемлекеттің балуандары 

бел де сіпті.  Нұрғали  Рахман құ лов  баптайтын 

қазақ стандық еркін күрес шеберлері Мәс-

кеудегі әлем чемпионаты аяқталысымен 

бірден Якутскіге жол тартқан болатын. Он-

дағы мақсат жергілікті балуан дар мен бір-

лескен жаттығу жиынын өткізіп, соңынан 

осы турнирге қатысып, балуан да ры мыздың 

деңгейін бір саралап көру бола тын. Бұл 

жиын, негізінен, Азия ойын да рына дайын-

далу мақсатындағы жиын ретін де қарас ты-

рылған. Сол себепті Якутскіде Гуанжоуға 

баратын балуандардың барлығы белдесті. 

Бірінші орын алған Дәурен де, Леонид те 

әлем чемпионатына қатыспай, тек Азия 

ойындарына дайын далып жүрген болатын. 

Сол секілді Дәулет Ниязбеков те ең жеңіл 

салмақта Қытайға аттанады. Ал қалған 

салмақ  дәрежесіндегі  балуан да ры мыздың 

есімі Ыстықкөлде өте 

тін соңғы жат 

тығу 


жиынынан кейін белгілі болады. Үш сал мақ-

тағы шетелден келген балуан да ры мыз, яғни 

Абдулхаким Шапиев (74 келі), Тей мураз 

Тигиев (96 келі) және Ма рид Мута лимов 

(120 келі) туған жер лерінде (Осе тияда) жат-

ты ғып  жатқан  кө рі неді.Телжан КҮДЕРОВ

30 пайызға 

қашан жетеміз?

Ресейден екі 

алтын алдық

Клингентальдағы турнирге Қазақстан 

бір спортшысын жіберіп, тәуір нәтиже көр-

сеткен болса, Вислаға үш жерлесіміз атта-

нып, үшеуі де тек ентігіп қайтты. Гер ма-

ниядағы додаға Қазақстан атынан тек 

Николай Карпенко қатысты. Талай тур нир-

лерге қатысып, әбден ысылған Коля бү-

гінде ұлттық құрамамыздың белді мү шесі 

саналады. Тіпті капитаны десек те қате лес-

песпіз. Дегенмен бір өкініштісі, Карпенко 

сол баяғы деңгейінен әлі де көтеріле алар 

емес. Рас, Клингентальда өткен турнирде 

үздік 30 спортшының қатарынан көрініп, 

финалдық кезеңге өтті. Айта кетейік, Коля 

доданың бірінші 121,5 метрге секірген. 

Алайда финалдық сында сол көрсеткішін 

қайталай алмай, 118,5 метрді қанағат 

қыл ды. Сөйтіп, 24-орынды иемденді. Ал 

бірін ші орын 133,5 және 143,5 метрге 

секір ген польшалық саңлақ Камиль Стокқа 

бұйырды.


Польшаның Висла қаласында өткен 

тур нирге үш жерлесімізді бір-ақ жібер ген-

біз. Өкінішке қарай, үшеуі де финалдық 

кезеңге өте алмады. 98 метрге секірген 

Роман Курявский 54-орынға тұрақтаса, 87 

метрге секірген Марат Жапаров 58-орынға 

ие болды. Ал 78,5 метрге секірген Алексей 

Пчелинцев 64-орынды қанағат қылды. 

Айта кетейік, бұл турнирде финалдық 

кезеңге өту үшін жерлестеріміз кем дегенде 

114 метрге секірулері тиіс еді.

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Қазақстан жастары «Сарықұрлық» бі-

рін шілігін «С» тобында бастаған. Жас әуе-

доп шыларымыздың Қытай қырандарымен 

өткен тырнақалды кездесуі шектен тыс 

шие леністі болды. Біздің жігіттер жеңіліп 

жатып, есепті теңестіргендерімен, соңғы 

қысқа партияда ұтылып қалды. Есеп – 2:3 

(19:25, 20:25, 25:23, 25:18, 9:15). Бұдан 

кейін Геннадий Паршин жетекшілік ететін 

жігіттеріміз Вьетнам жастарын 3:0 (25:16, 

25:10, 25:14) есебімен ойсырата жеңді. 

Ал Корея құрамасымен болған тартысты 

матчта тағы да тай-брейкте бақтары 

жанбай, жеңіліске ұшырады. Есеп – 2:3 

(21:25, 25:22, 23:25, 25:18, 15:17).

Енді Қазақстан жастары 9-16 орын дар-

ды сарапқа салатын екі топтың бірінде бақ 

сынауда. Нақтырақ айтанда, «С» тобында 

төртінші орын алған Вьетнам жігіттерімен, 

сондай-ақ «А» тобында соңғы екі орынға 

табан тіреген Жаңа Зеландия және Маль-

див волейболшыларымен бірге «G» то-

бын да додаға түсуде. Кеше кешкісін олар 

Мальдив әуедопшыларымен кездесті. 

Бүгін жаңазеландиялықтармен ойнайды. 

Бұдан соң «Н» тобының («В» және «D» топ-

тарында үшінші және төртінші орын алған 

командалардың) үздік екі құрамасымен 

9-12 орындарды сарапқа салатын болады. 

Қытай және Корея қырандарымен терезесі 

тең өнер көрсеткен жігіттерміздің жолын 

аутсайдерлер арасында енді ешбір 

команда кесе алмауы керек.Айқын ЖАППАР

Поляк секілді 

секірсек, шіркін...

Тай-брейк 

түбімізге жетті

тасымалын ұйымдастыру бөлімінің 

бастығы Әбдіхамит Тамабаев. Сонымен 

қатар стадионға тұрақ ты бағдарлы қоғам-

дық көліктер де барады. Олардың жол-

ақысы әдеттегідей – 60 теңге. Бұл көлік-

тердің барлығы түнгі бір жарымға дейін 

жүретін болады. Бауыржан ШОЛАНОВ,  Жол полициясы 

басқармасы патрульдік қызметінің бас ты-

ғы: 

– Әлемдегі үлкен стадиондарда 

өте 

тін матчтарды бақылағанымызда 

олар да да жекеменшік көліктерге орын 

бол май ды. Тек қана қоғамдық көлік-

тер ге ғана рұқсат беріледі. Яғни жұрт-

тар ды емін-еркін отырғызып, түсіріп 

кету үшін. Сон дықтан да біз де солай 

істедік, жо лау шыларды таситын 150 

қоғамдық кө лік болады, стадионның 

маңына со лар  ғана жібе ріледі. Ал ды-

мыз 

да қысқы Азия ойындары келе 

жатыр. Бұл ша 

ра 

лар, бір жағынан, 

соған да дайын дық ре  тінде жүріп жа-

тыр десек те бо лады. Осын дай халық-

аралық матч 

тар 

да АҚ Азиа 

дада 

тәжірибе  жи нақтау  көз де луде. 

Шаңғымен тұғырдан 

секіру спортынан әлем 

кубогы аясындағы турнирлер 

Германияның Клингенталь 

атты шағын қаласы мен 

Польшаның Висла қаласында 

жалғасын тапты.

Таиландта волейболдан 

жас тар арасындағы XV Азия 

чемпионатында топтық ойындар 

тамамдалып, шешуші матчтар 

басталды.

Осы екі ойынға Германиядан – 

380, ал Бельгиядан 150 жанкүйер 

келмек. Немістің кейбір футбол 

жұл 

дыздары жанкүйер ретінде 

ке 

ліп, қазақтың сайын даласын, 

әсем қаласын, сәулетті стадионын 

өз көз де рімен көріп кетпек.

Өскеменде аймақтық бұқа-

ра лық спортты дамыту жайлы 

дөңгелек үстел өтті. «Қазақстан 

спорт одағы» ассоциациясы мен 

«Нұр Отан» ХДП-ның ұйым-

дас тыруымен өткен бұл алқалы 

отырыста Шығыс Қазақстан өңі-

ріндегі спортты дамыту мәсе ле-

лері талқыланды.

Еркін күрестен Қазақстан 

ұлттық құрамасының ба-

луан дары Якутскідегі ха лық-

аралық турнирден екі алтын 

медаль алып, өз жан күйер-

лерін бір қуантып тастады.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№172 (398) 6.10.2010 жыл, сәрсенбі                  www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№172 (398) 6.10.2010 жыл, сәрсенбі                                  www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  ред

ак

тор – Мәриям ӘБСАТТ

АР

Республикалыққоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


а

уапты х


а

тшы


Талға

т КIРШIБ


АЕВ  – 

ж

ауапты х

а

тшының орынбас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

то

рКүләш НАҚЫПОВ

А – 


аға к

оррек


тор, т

е

л.: 388-80-76

Га

зет 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т  


минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


ту

р

алы №9650-Г  куәлiгi берiлг

ен.


Р

е

дакция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уап бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын ма


териалд

ар 


қабылд

анб


айды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi көшiрiп немесе өңдеп б

а

су үшiн ред

акцияның ж

азб

аша рұқс


а

ты 


алынып, г

а

зетк

е сiлт


еме ж

а

салуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк 

иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Та

ра

ту

 қызметi 

те

л.: 8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №1036

А

стана  қаласы «

А

стана-По

лигр


афия»,

Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №1449

Шымк


ент қаласы «Оңтүс

тiк по


лигр

афия» б


аспалар үйi» ЖШС

Байтұрсынұлы  көшесi, 18-үй. Т

ел.: 

8

 (7252) 30-03-30, 30-03-31

Тапсырыс – №10112 

 

  

   


Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

насы» г

аз

ете ж


аз

ы

лу и

нд

ексi: 6

42

59Ре

да

кци

ян

ың ме

ке

нжай

ыА

лм

аты

 қ

алас

ы

,050

0

51, Б

ег

али

н кө


ш

ес

і, 14

8/

1 АТе

ле

фон

8(7

2

7

)3

8

8-8

0

-6

0, ф

акс


8(

7

2

7

)3

8

8-8

0

-6

1

e-

mail

info

@

a

lashainas

y.

kz

БҮГІН:

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау

 – Нарғыз ҒАБДУ

ЛЛИНА, т

ел.: 8702 5876587

Қар

ағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, т

ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т,

 тел.: 8777 7054466

Өск


емен – Елмейір А

ХМЕД, т


ел.: 8777 5797090

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

е

л.: 388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т,

 т

ел.: 

388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

е

л.: 388-80-62

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 06:55  

 

            11.30 

 

           18:25    

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ 

ТАРАЗЫ

 Бүгін жұмыстағы барлық 

жетістік тікелей сіздің белгілі бір 

іске бар күшіңізді сал ға ныңызға 

байланысты бо ла ды. Егер уа-

қы тыңызды босқа өт кізіп, дәл қазір 

бітіріп тас тай тын істі кейінге қал-

дыр саңыз, бұл күні ңіз сәтсіз өтері 

де сөз сіз.

САРЫШАЯН

Бүгін өзіңізге де, өзге лер ге 

де талапшыл бола 

ты 


ныңыз 

сон шалықты, бәріне әдеттегі 

мін деттері қиын болып көрінеді. 

Жаңа  жоба лар ды  бас тауға,  ғылыми 

жұмысқа, алыс сапарға шы ғуға бұл 

күн  қо лай сыз. МЕРГЕН

Бүгін барлық істерде сізге 

сәттілік серік болады. Сон дық-

тан жалқаулықпен, ен 

жар-

лықпен күресіңіз,  бұлар – сіз-дің басты жауыңыз. Жос 

пар 


бойын ша жүрсеңіз күр делі мә се-

лелерді көп ойланбай, тез ше-

шесіз.

ТАУЕШКІ

Сіз бүгін ақылыңызға 

қарағанда, көңіл күйіңіз бен 

сезіміңізге көбірек сенесіз. 

Сондықтан маңызды істерге бү-

гін кіріспегеніңіз дұрыс. Өте сенгіш 

болмаңыз, өйткені бүгін қаржы 

алаяқтарының жемі бо 

луы 

ңыз 


ықтимал. 

СУҚҰЙҒЫШ

Жолсапарға шығуды 

жоспарламас бұрын, көңі лі ңіз-

дегі кісімен кеңесіп алған жөн. 

Бірақ  шешімді  тәжі ри бе ңізге  сүйене 

отырып, өз беті ңіз ше қабылдаңыз. БАЛЫҚТАР

Сіз бүгін не нәрсеге болса 

да байыппен қараңыз. Сонда 

мейірімді әрі риясыз көмек ші-

лерді оңай табасыз, тек олар-

дың күшін дұрыс арнаға ба   ғыттай 

білсеңіз болғаны.

ТОҚТЫ

Сіз көбіне өте шығар өт кін-

ші сезімдерге берілуге бейім-

сіз, сондықтан кейде өзі ңізге 

қымбат адамдарды ұмытып 

кетесіз. Бүгін байқампаз бол ма са-

ңыз, бұл әдетіңіз өкі нішке әкеліп 

соқтыруы мүмкін.  ТОРПАҚ

Бұл күн жарқын да жа ғым-

ды жайттарға толы. Пай дасы 

мол ұсыныстар ке ліп түседі. 

Бәрі де қажет кезін де қа сыңыздан 

табылып,  сіздің  бас тама ла ры ңыз-

ға көмек көр се теді.

ЕГІЗДЕР

Кәсіби табыстарыңыз бү гін 

көзге көрінерліктей бо 

ла 


ды. 

Жетістігіңізге қуанатындардан 

гөрі  көре  алмай тын дар  кө бі рек 

бол  мақ.  Сон дықтан  жеке  қа рым-

қа тынаста кім нің дос, кім нің қас 

екенін ажы рата білу аса ма ңыз ды.ШАЯН

Жұмысқа байланысты мә-

селе өткен күнмен ұмы тылып 

кетеді. Кез кел ген бәсекеге сай 

күресте сіз өзі 

ңіздің ерекше 

іскерлік қа сиетіңіздің, біліміңіз 

бен жи 


наған тәжірибеңіздің 

арқасында же ңіп шығасыз. АРЫСТАН

Бүгін кәсіби қиын мә се-

лелер немесе қызметте әріп-

тес теріңізбен таласты жағдай 

туын дауы мүмкін. Қарым-қа -

тынастарды жақсарту үшін ара -

дағы өзара түсіністікті сақтау қа-

жет. 


БИКЕШ

Бұл күні сізге аса қажет 

болатын қасиет – төзімділік. 

Ал мұны сізге табиғат мол етіп 

тарту еткендіктен, кез келген 

сынға төтеп бере аласыз. Сіздің 

әрбір жеңісіңіз алдағы мақ 

са-


тыңызға бір қадам жақындата тү-

сері сөзсіз.Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

А

стана бюросының ж

ет

екшiсi Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Бүркiт НҰР

А

СЫЛ – тiлшiҚана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

Эльвир

а ЕРКІНБЕКОВ

А – үйлес

тір

уші


Ауа райы

 

   

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?Украина үкіметі 

министрлер кабинеті 

қызметкерлері үшін дресс-

код енгізді. Бұдан былай 

министрлер мен хатшылық 

мамандары бір киімді екі 

күн қатарынан кимейтін 

болады. Сондай-ақ адамның 

назарын ерекше аударатын 

ашық түсті галстук пен 

жылтырағы көп киім киюге 

де шектеу қойылады.

Жергілікті ресми ақпарат агент-

тігінің хабарлауынша, жаңа талап 

бойынша үкімет хатшылығы өкіл-

дерінің кемінде үш іскерлік костюмі 

болуы керек. Министрлер кабинеті 

мамандары жұмысқа күн сайын 

басқа киіммен келуі тиіс. Костюм-

дердің түсі көк және сұр болуы 

міндетті. Ендігі уақытта үкімет мү-

шелері сәнді киім үлгілеріне әуестікті 

шектеуі қажет. Хатшылықтағы қыз-

келіншектердің әлем-жәлем ма-

кияждан да бас тартуына тура келеді. 

Дресс-кодтың сақталуын Үкімет 

үйінің күзет қызметі қада ға лайтын 

болады.

Екі күн қатарынан бір киімді киюге рұқсат жоқ

Филиппиндік Cebu Pacific Airlines әуе компаниясы 

ұшақта жолаушыларға қауіпсіздік ережелерін түсіндіру 

тәртібіне өзгеріс енгізді. Енді стюардессалар сақтық 

техникасын ырғақты әуенге билеп тұрып түсіндірмекші. 

Алғашқы тәжірибеге Lady Gaga-ның Just Dance әні таңдап 

алынды.

Филиппиндік әуе ком па ния-

сына қарасты ұшақта түсірілген 

бейнероликтің арқасында борт 

қызметкерлері ғаламтор жұл дыз-

да рына айналды. Онда стюар дес-

салар Just Dance әнінің ырғағымен 

қауіпсіздік белдігі мен оттегі бет-

пердесін қалай қолдану керектігін 

түсіндіреді. Мұндай көңілді 

инструк ция жолаушыларға қатты 

ұнаған. Әдетте ұшақтағылардың 

мұндай ережелерді түсіндіру кезінде іштері пысып отыратын. Әзірше 

биші стюардессаларды тек Манила-Бутуан бағытындағы ұшақтардан 

ғана көруге болады. Бірақ бұл жаңалықты өзге әуе компанияларының 

іліп әкетуі ғажап емес. Айта кетейік, азаматтық авиация сарапшыларының 

қатысуымен жасалған рейтингке сәйкес, бүгінде ең әдемі стюардессалар 

жөнінен әлемде Катар, Франция және Ұлыбритания елдері алдыңғы 

үштікке енеді. Келешекте биші борт қызметкерлерінің арқасында 

Филиппиннің де осы қатардан көрінуі әбден мүмкін.

Бортсеріктер билейтін болды

Жм

СбЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ҚАЗАН

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

Қазанның 6-сы

Алаштың атаулы күні

• Бүкіләлемдік Жерді қорғау күні (World Hospice and Palliative Care Day). 

Бұл мерекені 1979 жылы Еуропаның жабайы флорасы мен фаунасын және 

мекендеген жерлерін қорғау туралы конвенциясының шеңберінде 

бекітілген.

Туған күн иелері

Сұлтан Сейітәзімов (1938) – «Батысгаз» АҚ вице-президенті;

Қамалбай Марданов (1942) – философия ғылымының докторы, 

профессор;Балқаш Ақыжанов (1947) – Мәжіліс аппаратының бас консуль тан ты;

Мақсұт Баймұхамбетов

 (1950) – «KSAR technology» ЖШС бас 

директоры;

Борис Шырдабай (1953) – ВМВ Munai компаниясының 

президенті;Төлеген Керімқұлов (1956) – Халықаралық Аралды қорғау қоры 

атқарушы комитетінің секретариат меңгерушісі;Әбдірахман Найзабеков (1957) – Қарағанды мемлекеттік 

индустриалды университет ректоры, техника ғылымының докторы, 

профессор;

Әлия Алтаева (1958) – филология ғылымының докторы;

Асқар Арынғазин (1961) – физика-математика ғылымдарының 

докторы, профессор;Серік Сыдықов (1962) – Сенат аппараты жетекшісінің орын ба са ры;

Марат Орманов (1971) – «Қазмортрансфлот» компаниясының бас 

директоры.Руслан Дарбаев (1974) – Ақтөбе облысы әкімінің баспасөз хат шы сы.

Қазанның 7-сі

Алаштың атаулы күні

• Бес жыл бұрын (2005) Орталық Азиялық ынтымақтастығы ұйымына 

мүше-мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысы аяқталғаннан кейін 

өткен баспасөз мәслихатында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы мен ЕурАзЭҚ-тың біріктірілуі туралы 

шешім қабылдады.

• Бес жыл бұрын (2005) Еуразия ұлттық университетінде ірі түркітанушы ғалым, 

эт нограф Лев Гумилевтің кабинет-мұражайы ашылды.Туған күн иелері

Еділ Даданбаев (1945) – медицина ғылымының докторы, профессор, 

академик;Зәуре Сералиева (1949) – жазушы;

Юрий Шоқаманов (1953) – Статистика агенттігінің жауапты хатшысы, экономика 

ғылымының докторы, профессор;Бұлытбай Мамытов (1953) – Алматы қаласы қылмыстық істер жөніндегі 

мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы, аға әділет кеңесшісі;Рашит Ахметов (1959) – сенатор;

Рашид Жақыпов (1959) – Шығыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаменті 

бастығының орынбасары, полиция полковнигі;Уәлихан Қайсаров (1965) – «Ауыл балалары» қайырымдылық қорының пре зи-

ден ті;


Арман Дунаев (1966) – «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры басқармасы 

төрағасының орынбасары;Әнуар Садықұлов (1967) – Президент күзеті қызметі бастығының орынбасары, 

генерал-майор;Азамат Есқараев (1979) – Әділет министрлігі Заңнама департаментінің дирек-

то ры.


Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

 +7+8

о

 

  0+2

о

 

+9+10о

 

 

0+2о

 

+10+11о

 

0+1

о

+13+15

о

 

+6+8

о

 

 +14+15о

 

 

+6+8о

 +5+7

о

 

 0+1

о

         +4+6

о

 

 

-1-2о

 +10+11

о

 

  +2+4

о

 

+15+17о

 

 

+6+9о

 

+23+25о

 

+10+14

о

+7+9

о

 

  0+2

о

+6+7

о

 

  0-2

о

 

+6+7

о

 

 +1+2

о

 

+9+10

о

 

 0-3

о

 

+21+24

о

 

+6+9

о

+16+18

о

 

   +6+8

о

+17+20

о

 

+8+10

о

         +6+7

о

 

 

0-1о

Газетіміздің келесі саны 8 қазан, жұма күні  шығады.

Document Outline

  • 1.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет