Инвестициялық преференциялар алу үшін қажет құжаттар инвестициялық преференциялар алудың схемасыPdf көрінісі
Дата07.02.2017
өлшемі1,7 Mb.
#3590

  Инвестициялық преференциялар  

алу үшін қажет құжаттар

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ  ПРЕФЕРЕНЦИЯЛАР 

АЛУДЫҢ СХЕМАСЫ

Инвестициялық преференциялар бойыншаА Қ П А Р А Т

Астана қ. 2016

  Инвестициялық преференциялар  алу үшін Қазақстан Респуб-

ликасының заңды тұлғасы Қазақстан Республикасы  Инвес-

тициялар және даму министрлігінің Инвестициялар  комитетіне  

инвестициялық преференцияларды беру туралы өтінімді* және 

келесі құжаттарды жолдайды:

      1) заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтама;

      2) заңды тұлға басшысының қолымен және мөрімен (ол 

болған кезде) куәландырылған заңды тұлға жарғысының көшір-

месі; 


      3) инвестициялық жобаның инвестициялар жөніндегі 

уәкiлеттi орган белгiлейтiн талаптарға сәйкес жасалған бизнес-

жоспары;

      4) инвестициялық жобаны iске асыру кезiнде пайдала-

нылатын құрылыс-монтаж жұмыстарының сметалық құнын 

және тiркелген активтердi, шикiзатты және (немесе) материал-

дарды сатып алуға шығындарды негiздейтiн, тiзбесi Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгiленетiн құжаттардың 

заңды тұлға басшысының қолымен және мөрімен (ол болған 

кезде) куәландырылған көшiрмелерi;

      5) өтiнiм берген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы 

сұрау салған мемлекеттiк заттай гранттың мөлшерiн (құнын) 

және оны беру алдын ала келiсiлгенiн растайтын құжаттар; 

 

                                                                                                                       6) салық берешегiнiң , мiндеттi зейнетақы жарналары, 

мiндеттi кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтiк 

аударымдар бойынша берешегiнiң жоқ екендiгi туралы тiркеу 

орны бойынша мемлекеттік кіріс органының анықтамалары 

болған кезде инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган белгілеген 

нысан бойынша қабылданады және тiркеледi.

      Егер, инвестициялық преференциялар беруге арналған 

өтінімде инвестициялық субсидия беру көзделген жағдайда, 

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы  көрсетілген 

құжаттардан басқа инвестициялық басым жобаны іске асыру 

кезеңі ішінде заңды тұлға басшысының қолымен, мөрімен (ол 

болған кезде) куәландырылған сараптамалық қорытындыны 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен береді.*Инвестициялық преференциялар  беруге  арналған өтінімнің 

нысаны және бизнес жоспарлар жасау бойынша талаптар  

Қа з а қс т а н  Ре с п у бл и ка с ы    И н в е с т и ц и я л а р  ж ә н е  д а му 

министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы №1133 «Инвести-

цияларды қолдаудың  кейбір мәселелері туралы»  бұйрығымен 

бекітілген. 

Байланыс үшін ақпарат

Қазақстан Республикасы  Инвестициялар және даму 

министрлігінің Инвестициялар комитеті: 

010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1

«TRANSPORT TOWER» ғимараты, 23 қабат

Тел./факс: 8 (7172)75-45-50, 75-45-85Қазақстан Республикасы  Инвестициялар және даму министрлігі 

жанындағы  Инвесторларға қызмет көрсету орталығы

Call-Center: +7(7172) 75-45-40Инвестор

Қазақстан 

Республикасының 

Кәсіпкерлік кодексі 292 

бабының талаптарына 

сәйкес құжаттардың 

толық пакеті

Қазақстан Республикасы  

Инвестициялар және даму 

министрлігінің

 Инвестиция 

жөніндегі комитеті

Уәкілетті 

мемлекеттік 

органдар

20 


жұм. 

күні


Өтінім

Құжаттарды  

талдау  

Шешім

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің  Мемлекеттік кіріс 

комитеті- ЕАЗО СЭҚ ТН кодтарын 

келісу 

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің Жер 

ресурстарын басқару комитеті- жер 

телімін беруді келісу

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің  Мемлекеттік мүлік 

және жекешелендіру комитеті- 

үйлер мен ғимараттар беруді келісу

Келісімшартты дайындау 

және жасау

Келісімшарттың

қызмет ету

мерзімі

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің  Мемлекеттік 

кіріс комитеті

Жобаны іске асыру 

барысы туралы есеп

Камералық 

бақылау

Келісімшарттың 

аяқталуы

Тексеру 

актісі

Объектіге бару

Заттай грант 

бойынша – бұйрық

Хабарландыру

Хабарламалар

Жергілікті атқарушы орган

Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрлігінің 

Жер ресурстарын басқару 

комитеті

Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрлігінің  Мемлекеттік 

мүлік және жекешелендіру 

комитеті

ҚМЖ МЕН ЖАБДЫҚТАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СУБСИДИЯ  

3 жылдан кем емес мерзімге бірдей үлеспен

Субсидияны 

төлеу

 ИнвесторИДМ ИК

Құжаттарды 

талдау

Үкіметтің 

шешімі

Келісімшарт

Пайдалауға 

беру

ҚАЗАҚСТАН

К Ө Л І К   

ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫ   

МҰНАЙ ӨҢДЕУ  

БІ

ЛІ

М Б

ЕР

УК

И

ІМСУ КӨЛІГІ  

МҰНАЙ ӨҢДЕУ  

КИІМ

ЭЛЕКТР  ЖАБДЫҚТАРЫҚАҒАЗ ӨНІМДЕРІ  

ЭЛ

ЕКТР

  Ж


АБ

ДЫ

ҚТАР

Ы

ӨСІМ

ДІ

К Ш

АР

УАШ

Ы

ЛЫҒЫ

   


МЕТАЛЛУРГИЯ

К Ө Л І К   

ТЕКСТИЛЬ

ФАРМАЦЕВТИКА

ЗАУЫТТАР

Э

ЛЕ

К

ТР

 Ж

АБ

Д

ЫҚ

ТА

РЫ

ЭЛЕКТР  ЖАБДЫҚТАРЫ

ТА

М

АҚ

 Ө

НЕР

КӘ

СІБІ

 

ДЕНС

АУ

ЛЫҚ 

СА

ҚТАУ

ЭЛЕКТР  ЖАБДЫҚТАРЫ

ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІП 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

МИНЕРАЛДЫҚ ӨНІМДЕР СУСЫН ШЫҒАРУ 

МИНЕРАЛДЫҚ ӨНІМ

ФА

РМ

АЦЕВ

ТИ

КАДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ    

МИНЕРАЛДЫҚ ӨНІМ

ЗАУЫТТАР


ЗАУ

ЫТ

ТАР

ЭЛЕКТР  ЖАБДЫҚТАРЫ

ӘУЕ КӨЛІГІ

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

КИІМ

ӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫ   ИН

ВЕ

СТИЦ

ИЯ

ЛАР

М

ЕТАЛ

ЛУ

РГИ

Я

СУСЫНДАРИН

ВЕС


ТИ

ЦИ

ЯЛАР

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ    

МЕТАЛЛУРГИЯ

КИІМ


ӨНДІРІС

ҚҰРЫЛЫС


ТЕКС

ТИ

ЛЬСУ

ЭЛЕКТР  ЖАБДЫҚТАРЫ

ЗАУЫТТАР

МЕТАЛЛУРГИЯ

МҰНАЙ ӨҢДЕУ

СУ

МҰНАЙ ӨҢДЕУЗАУ

Ы

ТТАР

М

ЕТА

Л

ЛУР

ГИ

ЯЗАУЫТТАР

МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ    

МЕТАЛЛУРГИЯ

ӨНДІРІС


ҚАҒАЗ ӨНІМДЕРІ

К Ө 


Л І 

К   


КИ

ІМ

ЭЛЕКТР  ЖАБДЫҚТАРЫӨСІМДІК ШАРУАШЫЛЫҒЫ   

СУ

МЕТ

АЛ

ЛУР

ГИ

ЯСУ

КИІМ


МЕТАЛЛУРГИЯ

ӘУЕ КӨЛІГІ

ИН

ВЕСТ

ИЦ

ИЯЛА

Р

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРХИМИЯ

МҰ

НАЙ Х

ИМ

ИЯСЫ

 

МАШ

И

НА 

Ж

АСАУ

ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ 

МАШИНА ЖАСАУ

Х

ИМ

И

ЯХИМИЯ

КИІМ


ИНВЕСТИЦИЯЛАР

М

АШИН

А 

ЖАС

АУ

ФАРМ

АЦ

ЕВТИ

КА

ҚҰР

Ы

ЛЫ

С

ХИМ

ИЯ

МҰНАЙ ХИМИЯСЫ ТА

М

АҚ Ө

Н

ІМД

ЕР

ІН Ө

Н

ДІР

У

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ХИМИЯ

ХИМИЯ


СУ

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ

МҰ

НАЙ 

ХИ

МИЯС

Ы 

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНВЕСТИЦИЯЛАР

МҰНАЙ ӨҢДЕУ  

ХИМИЯ

ҚҰРЫЛЫС


КИІМ

ЗАУЫТТАР


ЗА

УЫ

ТТАР

КИІМ


К Ө Л І К   

КИ

ІМИнвестициялық жобаларды іске 

асыруға арналған қызметтің  

басым түрлерінің тізбесі 

Инвестициялық 

преференциялардың түрлері 

 Инвестициялық преференцияларды 

беру  тәртібі мен шарттары 

1.Инвестициялық жоба (соның ішінде инвестициялық 

басым жоба) бойынша инвестициялық  преференция-

лардың мынадай түрлері беріледі:

- кедендік баждарды салудан босату:

- технологиялық жабдықтар мен оның жинақтаушыларының 

импорты кезінде  5 жылдан аспайтын мерзімге беріледі;

- технологиялық жабдықтарға қосалқы бөлшектердің , 

шикізаттың және (немесе) материалдардың импорты кезінде  

5 жыл мерзімге дейін беріледі.

- Бес жыл бойынша шикізат және (немесе) материалдарды 

импорттау кезінде.- Мемлекеттiк заттай гранттар:

- Қазақстан Республикасының меншiгi болып табылатын, 

кейiннен меншiкке не жер пайдалануға өтеусiз берiле отырып  

уақытша өтеусiз пайдалануға берiлетін , не уақытша өтеусiз жер 

пайдалану құқығымен ұсынылатын мүлiк;

-Мемлекеттiк заттай гранттың ең жоғары мөлшерi тiркелген 

активтерiне салынатын инвестициялар көлемiнiң 30 пайы-

зынан аспайды. 2. Инвестициялық басым жоба бойынша қосымша 

реттінде төмендегілер ұсыныла алады:

 - Салық бойынша преференциялар: 

  - есептелген  корпоративтік табыс салығының сомасын 100 

пайызға азайту, 10 жыл;

- жер салығы мөлшерлемелеріне  0 коэффициентін қолдану, 

10 жыл;

- мүлік салығын  салық базасына 0 пайыз мөлшерлемесі бойынша  есептеу, 8 жыл. 

Инвестициялық субсидия:

 құрылыс-монтаж жұмыстарына және жабдықты сатып алу 

үшін фактілік шығыстарды 30 пайызға дейін қайтару.*

* Инвестициялық субсидия беру қағидалары Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 29 желтоқсан № 1120 

қаулысымен бекітілген.

1. Инвестициялық преференциялар   Үкіметтің 2016 жылғы 

14 қаңтардағы  №13 «Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды 

жүзеге асырудың кейбір мәселелері туралы»  қаулысымен 

бекітілген қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген 

қызмет түрлері бойынша Қазақстан Республикасы заңды 

тұлғасы инвестициялық жобаны іске асыру үшін беріледі. 2.  Инвестициялық преференциялар:

1) инвестициялық жоба бойынша – Қазақстан Республика-

сының заңды тұлғасына;

2) инвестициялық басым жоба бойынша – Қазақстан Респуб-

ликасының жаңадан құрылған заңды тұлғасына берiледi.

Анықтама: Инвестициялық басым жоба - белгiлi бiр басым 

қызмет түрлерi бойынша жаңадан құрылған заңды тұлғамен 

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуі инвестициялық 

преференцияларды алуға өтінім берілген күннен бастап 

жиырма төрт айдан кем емес  мерзімде жүзеге асырылған) 

iске асыратын және  айлық есептiк көрсеткiштiң екi мил-

лион еселенген мөлшерiнен кем емес мөлшердегі инвестиция-

ларды жүзеге асыруды көздейтiн инвестициялық жоба.

Инвестициялық  басым жобаға арналған инвестициялық 

преференциялар Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік 

кодексінің 286-бабы 2-тармағының қосымша талаптарын  

орындау шартымен беріледі.   

3.  Инвестициялық преференциялар Қазақстан Республи-

касы Инвестициялар және даму министрлігінің  Инвестициялар 

комитеті және инвестициялық жобаны жүзеге асыратын Қазақ-

стан Республикасының заңды тұлғасы  арасында жасалған инвестициялық келісімшарт негізінде беріледі.

Document Outline

  • Страница 1
  • Страница 2


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет