Issn 1607-2782 Республикалық


ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯPdf көрінісі
бет18/18
Дата28.12.2016
өлшемі2,96 Mb.
#636
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В 
СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К 
«ЗЕЛЕНОЙ
» ЭКОНОМИКЕ 
 
А.А. МУКАШЕВА, доктор юридических наук, профессор

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Республика Казахстан 
 
Аннотация 
 
В  данной  статье  рассмотрены  проблемы  правового  обеспечения  малой  гидроэнергетики  в 
Республике  Казахстан.  В  Концепции  по  переходу  Республики  Казахстан  к  «зеленой  экономике» 
одной  из  задач  является  развитие  использования  возобновляемых  энергетических  ресурсов  и 
реализация  программ  энерго-  и  ресурсосбережения.  Развитие,  в  первую  очередь,  объектов  малой 
гидроэнергетики,    обусловлено  рядом  факторов.  К  ним  можно  отнести  экономичность, 
малозатратность,  решение  социальных  проблем  (занятости,  улучшения  социально-бытовых 
условий граждан), наличие соответствующих природных условий и т.д.  
Однако  анализ  правового  регулирования  развития  малой  гидроэнергетики  в  Республике 
Казахстан показал наличие пробелов в законодательстве. Для решения данной проблемы автором 
статьи предлагается разработка и принятие комплекса мер, направленных на устранение пробелов 
в 
законодательстве. 
Необходимо 
законодательное 
закрепление 
понятия 
«малая 
гидроэлектростанция», 
установление 
упрощенного 
режима 
создания 
объектов 
малой 

139 
 
гидроэнергетики,  принятие  Закона  РК  «О  гидроэнергетике  в  Республики  Казахстан»,  а  также 
концепции  и  программы  развития  малой  гидроэнергетики  Республики  Казахстан,  внесение 
соответствующих  изменений  в  Водный  кодекс  РК,  Экологический  кодекс  РК,  Закон  РК  «О 
поддержке использования возобновляемых источников энергии» и т.д. 
 
Ключевые  слова:  Республика  Казахстан,  «зеленая  экономика»,  малая  гидроэнергетика, 
малая гидроэлектростанция, возобновляемые источники энергии. 
 
Аңдатпа
 
Мақалада  Қазақстан  Республикасында  кіші  су  энергетикасын  құқықтық  қамтамасыз  ету 
проблемалары  қарастырылған.  Қазақстан  Республикасының  «жасыл  экономикаға»  өтуі  туралы 
Тұжырымдамасының  басты  мақсаттарының  бірі  жаңартылатын  энергетикалық  ресурстарды 
пайдалануды  дамыту  мен  энергия,  ресурстарды  үнемдеу  бағдарламаларын  жүзеге  асыру  болып 
табылады.  Кіші  су  энергетикасын  дамыту,  ең  алдымен,  бірнеше  фактормен  айқындалады.  Оған 
үнемшілдікті,  аз  шығындылықты,  әлеуметтік  мәселелердің  шешілуін  (жұмыспен  қамту, 
азаматтардың  әлеуметтік-тұрмыстық  жағдайларын  жақсарту),  тиісті  табиғи  жағдайлардың  болуы 
және т.б. жатқызылады. Дегенмен, Қазақстан Республикасының кіші су энергетикасын дамытуды 
құқықтық  реттеуге  жасалған  талдау  нәтижесінде  заңнамада  кемшіліктің  бары  анықталды.  Бұл 
мәселені  шешу  үшін  мақала  авторы  заңнамадағы  кемшілікті  жоюға  бағытталған  кешенді  іс-
шараны  әзірлеу  мен  қабылдау  қажеттігін  ұсынады.  «Кіші  су  электрлік  станциясы»  түсінігін 
заңнамалық    деңгейде  анықтау,  кіші  су  энергетика  объектісін  салудың  қысқартылған  режимін 
белгілеу,  «Қазақстан  Республикасындағы  су  энергетикасы  туралы»  Қазақстан  Республикасының 
Заңын  қабылдау,  сондай-ақ,  Қазақстан  Республикасының  кіші  су  энергетикасын  дамыту 
тұжырымдамасы  мен  бағдарламасын  қабылдау,  ҚР  Су  кодексіне,  ҚР  Экологиялық  кодексіне, 
«Жаңдандырылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» ҚР Заңына тиісті өзгерістерді 
енгізу және т.б. 
Кілт  сөздер:  Қазақстан  Республикасы,  «жасыл»  экономика  кіші  су  энергетикасы,  кіші  су 
электрлік станциясы, жаңартылатын энергия көздері 
 
Annotation  
This  article  describes  the  problem  of  legal  support  of  small  hydropower  in  the  Republic  of 
Kazakhstan. The Concept of transition of the Republic of Kazakhstan to the "green economy" one of the 
tasks  is  the  development  of  renewable  energy  resources  and  implementing  programs  of  energy  and 
resources. 
Development, first of all, objects of small hydropower facilities, is caused by a row a factor. These 
include  efficiency,  small  expenses,  solving  social  problems  (employment,  improvement  of  social 
conditions of citizens), availability of appropriate the natural conditions, etc. 
However the analysis  of legal regulation  of  development  of small  hydropower  in the Republic  of 
Kazakhstan  showed  existence  of  gaps  in  the  legislation.  For  the  solution  of  this  problem,  the  author  of 
article offers development and acceptance of the package of measures, directed on elimination the gaps in 
the legislation. Necessary legislative consolidation of the concept of "small hydroelectric power station", 
establishing  a  simplified  regime  creation  of  small  hydropower  objects,  the  adoption  of  the  Law  "About 
the  hydropower  in  the  Republic  of  Kazakhstan",  as  well  as  the  concept  and  program  development  of 
small  hydropower  Republic  of  Kazakhstan,  making  appropriate  changes  to  the  Water  Code  of  the 
Republic of Kazakhstan, the Environmental Code of Kazakhstan , the Law "About supporting the use of 
renewable energy sources", etc. 
Key words: the Republic of Kazakhstan, "green economy", small hydropower, small hydroelectric 
power station, renewable energy. 
 
В  Концепции  по  переходу  Республики  Казахстан  к  «зеленой  экономике»  уделяется 
особое  внимание  одному  из  приоритетных  направлений  развития  электроэнергетики  и 
решения  экологических  проблем  Казахстана  –  использованию  возобновляемых 
энергетических ресурсов и реализации программ энерго- и ресурсосбережения. Так, здесь 
отмечено,  что  «конкурентоспособность  «зеленых»  технологий  быстро  растет,  и  многие 
технологии  альтернативной  энергетики  в  ближайшем  будущем  будут  предлагать  менее 
затратные  способы  производства  электроэнергии  по  сравнению  с  традиционными 
источниками…  На  сегодняшний  день  уже  задан  высокий  темп  преобразований  в  сфере 

140 
 
государственной  политики.  Стратегия  2050  и  другие  стратегические  программные 
документы  ставят  амбициозные  цели:  в  электроэнергетике  –  доля  альтернативной 
возобновляемой энергии должно достичь 50% к 2050 году; в энергоэффективности стоит 
задача  по  снижению  энергоемкости  ВВП  на  10%  к  2015  году  и  на  25%  к  2020  году  по 
сравнению с исходным уровнем 208 года» [1]. 
Потенциал  возобновляемых  энергетических  ресурсов  (гидроэнергия,  ветровая  и 
солнечная  энергия)  в  Казахстане  весьма  значителен.  Но,  несмотря  на  это,  процент 
выработки  альтернативной  энергии  в  Казахстане  составляет  только  0,4  %  от  общего 
количества.  
В  такой  ситуации,  безусловно,  есть  необходимость  развития,  в  первую  очередь, 
объектов малой гидроэнергетики, что обусловлено следующими факторами: 
Во-первых,  природные  условия  Казахстана  позволяют  безболезненно  развивать 
малую  гидроэнергетику.  Так,  на  горных  реках  южных  областей  страны  сосредоточено 
около  65  %  гидроэнергоресурсов.  Согласно  полученным  исследованиям  валовой 
гидропотенциал  Республики  Казахстан  ориентировочно  можно  оценить  величиной  170 
млрд.  кВтч/год,  технически  возможный  к  реализации  -  62  млрд.  кВтч,  из  них  около  8,0 
млрд. кВтч потенциал малых ГЭС [2]. РК располагает также и значительным потенциалом 
малой  гидроэнергетики.  В  республике  насчитывается  2174  реки  длиной  более  10  км,  их 
общая  протяженность  превышает  83.2  тыс.  км.  Число  рек  длиной  от  10  до  50  км 
составляет  1889  (86.9%),  от  50  до  100  км  –  130  (6%),  более  100  км  –  155  (7.1%).  Таким 
образом,  к  категории  малых  относится  почти  90%  рек,  что  определяет  экономическую 
целесообразность их использования для нужд малой гидроэнергетики [3, с.17]. 
Во-вторых, 
функционирование 
объектов 
малой 
гидроэнергетики 
является 
экономически выгодным, так как микро ГЭС и малые бесплотинные ГЭС имеют  низкую 
себестоимость  производства  электроэнергии…  Строительство  каскадов  ГЭС  позволяет 
осуществлять  поэтапный  ввод  мощностей,  не  дожидаясь  завершения  строительства  в 
полном объеме,  ускоряет  ввод  первых  агрегатов  и  получение  электроэнергии,  что  также 
повышает фондоотдачу и эффективность капиталовложений [2]. 
В-третьих, микро ГЭС и малые бесплотинные ГЭС оказывают наименьшую нагрузку 
на окружающую среду по сравнению с другими источниками энергии [2]. Так, отмечается, 
что  при  эксплуатации  ГЭС  происходит  сокращение  CO2,  второй  важный  аспект,  что 
помимо  генерирования  энергии  ГЭС  могут  использоваться  для  предупреждения 
наводнений [4]. Кроме того, здесь нет проблемы утилизации отходов. А активное развитие 
ГЭС  позволит  со  временем  уменьшить  мощности  тепловых  электростанций  и  снизить 
уровень  выбросов  в  атмосферу,  а  также  сохранить  запасы  углеводородного  топлива  для 
будущих поколений.  
В-четвертых,  проекты  малых  ГЭС  имеют  инвестиционную  привлекательность.  В 
частности,  те  тарифы  для  малых  ГЭС,  которые  планируется  принять  в  Казахстане, 
являются  весьма  выгодными,  в  том  числе  для  иностранных  инвесторов,  планирующих 
инвестиции в развитие альтернативной энергии в Казахстане [4].   
В-пятых,  потенциал  малых  ГЭС  может  использоваться  для  развития  отдаленных 
регионов  страны,  регионов  с  низкой  плотностью  энергопотребления.  Не  секрет,  что 
существует  ряд  отдаленных  регионов  Казахстана,  куда  крайне  невыгодно  тянуть  линии 
электропередачи, так как это приводит к большим потерям при транспортировке энергии, 
которые, по разным оценкам, составляют от 10 до 14% [5]. 
В-шестых, 
строительство 
объектов 
малой 
гидроэнергетики 
способствует 
повышению уровня жизни и занятости местного населения. 
В-шестых,  активное  развитие  данной  сферы  повысит  имидж  нашего  государства  в 
международных  отношениях,  так  как  способствует  реализации  обязательств  Республики 
Казахстан по выполнению международных соглашений по охране окружающей среды. 
Указанные  факторы  обусловили  повышенный  интерес  государству  к  развитию 
малой  гидроэнергетики  (ожидается  продолжение  работы  по  разработке  и  реализации 

141 
 
проектов строительства малых ГЭС в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской 
областях, с установленной мощностью не менее 100 МВт [2]), однако при этом правовое 
обеспечение 
данного 
направления 
остается 
недостаточно 
адекватным. 
В 
основополагающих  нормативных  правовых  актах,  таких  как  Водный  кодекс  РК, 
Экологический  кодекс  РК,  Закон  РК  «О  поддержке  использования  возобновляемых 
источников  энергии»  от  4  июля  2009  года  практически  ничего  не  сказано  об  объектах 
малой гидроэнергетики. 
Так, в ст.104 Водного кодекса РК от 9 июля 2003 года  установлены общие правила 
использования  водных  объектов  и водохозяйственных  сооружений  для  гидроэнергетики. 
Здесь закреплено, что использование водных объектов и водохозяйственных сооружений 
для  гидроэнергетики  осуществляется  в  порядке  специального  водопользования  с  учетом 
интересов 
других 
отраслей 
экономики, 
соблюдения 
требований 
комплексного 
использования вод и их охраны по согласованию с  уполномоченным органом и другими 
заинтересованными  государственными  органами,  а  в  селеопасных  районах  -  с 
уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.  
Также 
установлены 
обязанности 
для 
организаций, 
эксплуатирующих 
гидроэнергетические  и  гидротехнические  сооружения  на  водных  объектах.  Они  обязаны 
обеспечить:  
1) установленный режим наполнения и сработки водохранилищ, соблюдая при этом 
приоритет питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;  
2)  потребность  рыбного  хозяйства  на  участках  рек  и  водохранилищ,  имеющих 
важное значение для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов в поймах и дельтах 
рек;  
3) беспрепятственный пропуск судов и плотов;  
4) осуществление установленных природоохранных, санитарно-эпидемиологических 
и аварийных попусков.  
Если  вследствие  изменения  естественного  уровня  водных  объектов,  возникшего  в 
результате  наполнения  и  сработки  водохранилищ,  нанесен  вред  физическим  и  (или) 
юридическим лицам, виновные обязаны возместить его в соответствии с законами РК.  
В  Экологическом  кодексе  РК  от  9  января  2007  года  в  ст.205  «Экологические 
требования  к  размещению  атомных,  тепловых  и  гидроэлектростанций»  содержатся 
нормы,  закрепляющие  экологические  требования  к  объектам  гидроэнергетики.  Так  в  ч.3 
закреплено,  что  при  размещении,  проектировании  и  строительстве  гидроэлектростанций 
должны 
быть 
полностью 
учтены 
реальные 
потребности 
в 
электроэнергии 
соответствующих  регионов,  сейсмичность  территории  и  рельеф  местности  для 
размещения объекта, меры по сохранению лесов и земель, эффективной охране ресурсов 
растительного  и  животного  мира,  в  целом  обеспечивающие  недопущение  существенных 
отрицательных изменений в окружающей среде. 
Для проектируемых и строящихся электростанций соблюдение нормативов эмиссий 
в окружающую среду должно быть обеспечено к моменту приемки их в эксплуатацию. 
В Законе РК «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 
4  июля  2009  года  также  отсутствует  дифференциация  объектов  гидроэнергетики.  Что 
интересно,  в  старой  редакции  п.1  ст.1  Закона  именно  объекты  малой  гидроэнергетики 
относились к возобновляемым источникам энергии: «возобновляемые источники энергии 
-  источники  энергии,  непрерывно  возобновляемые  за  счет  естественно  протекающих 
природных процессов: энергия солнечного излучения, энергия ветра, гидродинамическая 
энергия  воды  для  установок  мощностью  до  тридцати  пяти  мегаватт;  геотермальная 
энергия:  тепло  грунта,  грунтовых  вод,  рек,  водоемов,  а  также  антропогенные  источники 
первичных  энергоресурсов:  биомасса,  биогаз  и  иное  топливо  из  органических  отходов, 
используемые  для  производства  электрической  и  (или)  тепловой  энергии».  В  настоящей 
редакции  слова  «для  установок  мощностью  до  тридцати  пяти  мегаватт»  исключены 
Законом  РК  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  некоторые  законодательные  акты 

142 
 
Республики Казахстан» от 4 июля 2013 года. 
Регулирование  объектов  малой гидроэнергетики  в  данном законе осуществляется  в 
рамках  общего  регулирования отношений,  связанных  с  использованием  возобновляемых 
источников энергии. 
В  Главе  2  «Государственное  регулирование  в  области  поддержки  использования 
возобновляемых  источников  энергии»  закреплены  цели  и  формы  государственного 
регулирования в области поддержки использования возобновляемых источников энергии. 
Государственное  регулирование  в  области  поддержки  использования  возобновляемых 
источников  энергии  осуществляется  в  целях  создания  благоприятных  условий  для 
производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием возобновляемых 
источников  энергии  для  снижения  энергоемкости  экономики  и  воздействия  сектора 
производства  электрической  и  тепловой  энергии  на  окружающую  среду  и  увеличения 
доли 
использования 
возобновляемых 
источников 
энергии 
при 
производстве 
электрической и (или) тепловой энергии. 
Государственное 
регулирование 
в 
области 
поддержки 
использования 
возобновляемых  источников  энергии  для  производства  электрической  и  (или)  тепловой 
энергии включает: 
-  утверждение  и  реализацию  плана  размещения  объектов  по  использованию 
возобновляемых источников энергии; 
-установление фиксированных тарифов;  
- предоставление адресной помощи; 
-  создание  условий  по подготовке  и обучению  казахстанских  кадров  и  проведению 
научных исследований в области использования возобновляемых источников энергии; 
- техническое регулирование; 
-  принятие  нормативных  правовых  актов в области  использования  возобновляемых 
источников энергии. 
Государственное 
регулирование 
в 
области 
поддержки 
использования 
возобновляемых  источников  энергии  осуществляется  по  следующим  основным 
направлениям: 
1)  создание  благоприятных  условий  для  строительства  и  эксплуатации объектов  по 
использованию возобновляемых источников энергии; 
2)  стимулирование  производства  электрической  и  (или)  тепловой  энергии  с 
использованием возобновляемых источников энергии; 
3)  предоставление  юридическим  лицам,  осуществляющим  проектирование, 
строительство  и  эксплуатацию  объектов  по  использованию  возобновляемых  источников 
энергии,  инвестиционных  преференций  в  соответствии  с  законодательством  Республики 
Казахстан об инвестициях; 
4)  создание  благоприятных  условий  для  эффективной  интеграции  объектов  по 
использованию  возобновляемых  источников  энергии  в  единую  электроэнергетическую, 
тепловую систему и рынок электрической и тепловой энергии; 
5)  содействие  выполнению  международных  обязательств  Республики  Казахстан  по 
снижению выбросов парниковых газов. 
 В  данной  Главе  также  закреплена  компетенция  Правительства  Республики 
Казахстан,  уполномоченного  органа  -  государственного  органа,  осуществляющего 
руководство  в  области  поддержки  использования  возобновляемых  источников  энергии, 
местных  исполнительных  органов  областей,  города  республиканского  значения  и 
столицы. 
В  Главе  3  «Поддержка  использования  возобновляемых  источников  энергии» 
указаны  особенности  установления  фиксированных  тарифов,  которые  утверждаются 
Правительством  Республики  Казахстан  сроком  действия  на  пятнадцать  лет  для  каждого 
вида  возобновляемых  источников  энергии,  поддержка  которых  предусмотрена 
документами  Системы  государственного  планирования  Республики  Казахстан.  Также 

143 
 
здесь закреплены особенности государственной поддержки при продаже электрической и 
(или)  тепловой  энергии,  произведенной  объектами  по  использованию  возобновляемых 
источников  энергии,  при  подключении  объектов  по  использованию  возобновляемых 
источников энергии к электрическим или тепловым сетям энергопередающей организации 
и  передаче  электрической  и  (или)  тепловой  энергии.  В  Главе  4  «Заключительные 
положения»  установлена  ответственность  за  нарушение  законодательства  Республики 
Казахстан  в  области  поддержки  использования  возобновляемых  источников  энергии. 
Статья  11  является  отсылочной  и  требует  обращения  к  действующему  законодательству 
РК в данной области. 
Таким образом, наиболее полно отражающим информацию о малой гидроэнергетики 
остается    Программа  по  развитию  электроэнергетики  в  Республике  Казахстан  на  2010  - 
2014  годы:  утвержденная  Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  от  29 
октября 2010 года № 1129, в которой дается понятие малых гидроэлектростанций (ГЭС), 
по  крайней  мере,  здесь  сказано,  что  это  гидроэлектростанции,  мощность  которых 
составляет  менее  35  МВт  [2].  Также  в  данном  нормативном  правовом  акте  раскрыты 
перспективы в развитии малых ГЭС в Казахстане. 
Можно  указать,  что  Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  от  25 
января 2013 года № 43 был  утвержден План мероприятий по развитию альтернативной и 
возобновляемой  энергетики  в  Казахстане  на  2013  -  2020  годы,  однако  сам  план  не 
является нормативным документом. 
Итак,  краткий  анализ  законодательства  Республики  Казахстан  в  аспекте 
рассматриваемой проблемы позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день одно 
из  направлений  государственной  политики  Республики  Казахстан  –  развитие  объектов 
малой  гидроэнергетики  –  имеет  пробелы  в  правовом  обеспечении.  Решение  данной 
проблемы мы видим в следующем
-  необходимо  законодательное  закрепление  понятия  «малая  гидроэлектростанция»: 
это гидроэлектростанция, мощность которой составляет менее 35 МВт; 
-  в  целях  интенсивного  развития  объектов  малой  гидроэнергетики  необходимо 
установление  в  законодательстве  Республики  Казахстан  упрощенного  режима  создания 
данных объектов; 
-  В  Водном  кодексе  РК,  Экологическом  кодексе  РК,  Законе  РК  «О  поддержке 
использования возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 года, Законе РК  «Об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности» должны найти отражение нормы 
об особенностях объектов малой гидроэнергетики; 
-  есть  необходимость  в  разработке  и  принятии  Закона  РК  «О  гидроэнергетике  в 
Республики Казахстан», а также концепции и программы развития малой гидроэнергетики 
Республики Казахстан. 
 
Литература: 
1.
 
Указ  Президента  Республики  Казахстан  «О  Концепции  по  переходу  Республики 
Казахстан  к  «зеленой  экономике»  от  30  мая  2013  года  /Информационная  система 
ПАРАГРАФ. 
2.
 
Программа по развитию электроэнергетики в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы: 
утверждена  Постановлением  Правительства  Республики  Казахстан  от  29  октября  2010 
года № 1129 /Информационная система ПАРАГРАФ. 
3.
 
Современное состояние и перспективы развития малой гидроэнергетики в странах СНГ. – 
Алматы, 2011. 
4.
 
Развитие малых ГЭС – будущее энергетики /http://www.kursiv.kz 
5.
 
Анализ  возможностей  для  деятельности  РЭЦЦА  в  области  изменения  климата  и 
энергоэффективности  в  Цен-тральной  Азии  /Региональный  экологический  центр 
Центральной Азии. – 2009. – С. 17-30. 
 
 
 

144 
 
МАЗМҰНЫ
 
 
ТЕХНИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР
 
Будикова А.М., 
 Нұрмұратова А.Б. 
Ерекше жағдайлардағы негіздер мен іргетастарды жобалаудың басты принциптері 
 

Сактаганова Н.А.
 
Неавтоклавный ячеистый бетон на основе гидрофобизирующей добавки 
 

Сарабекова Ұ. Ж.
 
Жол  құрылысында  шикізат  құрамына  асфальтты  шайырлы  парафинді  мұнай 
қалдықтарын (Ашпш) қолданудың шарттары 
 
 
15 
Сеитов Т.И., Будикова А.М.,
 Кашакова Э.А. 
Топырақтың өз салмағынан туындайтын кернеулер 
 
22 
Уткелбаева А.О.,  Калман С.Т.
 
Влияние температурного и влажностного факторов на структурообразование бетона 
 
27 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҒЫЛЫМДАРЫ
 
Ибадуллаева С.Ж., Ауезова Н.С., Жусупова Л.А. 
 
Флористический  состав в районах нефтедобычи 
 
35 
Өмірзақов С.Ы., Будикова К.М.
 
Күріш шаруашылығында суды үнемді пайдаланудың тиімді жолдары 
 
39 
Toderich K.N.,  Tautenov I.A., Bekzhanov S.Zh., Nurgaliyev N.Sh. 
Forage production and nutritional value of sorghum and pearl millet on marginal lands in 
priaralie 
 
 
44 
Шаянбекова
 Б.Р., Шонбаева Г.А., Альмагамбетова Э.А., Бекетов Ж.З. 
Күріш  өсірудің  суармалы  жерлердің  экологиялық  -  мелиоративтік  жағдайына  әсері 
және жер-су ресурстарын тиімді пайдалану 
 
 
52 
Шаянбекова Б.Р., Шонбаева Г.А., Балмаханов А.А.
  
Регулирование минерализации воды в рисовых чеках 
 
58 
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫ
 
Айтимов
 Б.Ж., Сериев Б.А. 
Роль некоммерческих организации в реализации «зеленой» экономики 
 
63 
Әбдімомынова А.Ш.
 
Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өңірлік аспектілері 
 
69 
Мұсаева Г.И.
  
«ЭКСПО–2017» халықаралық көрмесінің кейбір экономикалық аспектілері 
 
76 
Султанов С.К
. 
Совершенствование  системы  управленческого  учета  с  помощью  повышения 
релевантности информации 
 
 
81 
ФИЛОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫ
 
Баймаханова Ш.Ү.
  
«Тіл мен мәдениет» сабақтастығының Т.Ізтілеуұлы шығармаларындағы көрінісі 
 
88 
Құдайбергенова К.Т.
 
Ә.Қоңыратбаев және тұрмыс-салт жырларын жүйелеу мәселесі  
 
92 
Майгельдиева
 Ж.М., Тлеулесова А. 
Тема моря в повести Б.Лавренева «Сорок первый» 
 
96 
Мамырбаева М.К., Есембекова Ш.Т., Абадилдаева Ш.К.
 
Концепт және мағына 
 
104 
Смағұлова
 С.О.  
Т.Жүргенов және қазақ баспасөзі 
 
107 
Солнышкина М.И.
, Ахмедова Г.Ш. 
Системно-структурные отношения в профессиональном подъязыке  
 
113 
 

145 
 
ТАРИХ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР
 
Ашимова Д.И.
 
Классификация микрообъектов в криминалистике 
 
119 
Красовицкая Т.Ю
.  
Исламские  интеллектуалы  в  оценках  православных  миссионеров  Казани  и 
Туркестана (конец ХІХ века) 
 
 
125 
Мейрманова Г.А., Махамбетова Л.Ә.
 
Сыр өңіріндегі ұлттық нақыштағы әшекейлердің түрлері мен семантикасы 
 
131 
Мукашева А.А.
 
Проблемы  правового  обеспечения  малой  гидроэнергетики  в  свете  Концепции  по 
переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике 
 
 
139 
МАЗМҰНЫ
 
145 
 
 
 

146 
 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
 
мемлекеттiк университетiнiң
 
 
ХАБАРШЫСЫ
 
 
1999 жылғы наурыздан бастап шығады                          
            
Издается с марта 1999 года
 
____________________________________________________ 
Жылына ек

рет шығады                    
                                       
Издается два раза в год
 
 
 
 
Редакция мекен
-
жайы:
 
120014, 
Қызылорда қаласы,
 
Әйтеке би көшес
i
, 29"А"
 
Қорқыт Ата атындағы 
Қызылорда
 
мемлекеттiк университетi
 
 
 
Телефон: (
7242) 26-17-95 
 
факс: 26
-27-14 
 
E-mail: 
ksu@korkyt.kz
 
 
Адрес редакции:
 
120014, 
город Кызылорда,
 
ул.Айтеке би, 29 "А",
 
Кызылординский
 
государственный 
университет
 
им. Коркыт Ата
 
 
 
 
Құрылтайшысы: Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекетт
i
к университет

Учредитель: Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата
 
 
Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық кел
i
с
i
м министрл
i
г

берген 450
-
Ж бұқаралық ақпарат құралын есепке алу куәл
i
г
i, 29 
қазан

1998 ж.
 
 
 
 
 
 
Техникалық редактор:  
Күлманова С.А.
 
Редактор:  
Кәрімхан З.Т.
 
Компьютерде беттеген:  Бердібекова Ұ.У. 
 
 
Теруге 
25.05.2014 
ж. жiберiлдi. Басуға 
15.06.2014 
ж. қол қойылды.
 
Форматы 
60
х
84 
1
8
. Көлемi 
9,0 
шартты баспа табақ. Таралымы 
3
00 дана.
 
Тапсырыс 
0008
. Бағасы кел
i
с
i
м бойынша.
 
 
Сдано в набор 
25.05.2014 
г. Подписано в печать 
15.06.2014 
г.
 
Формат 
60
х
84 
1
8

Объем 
9,0 
п.л.Тираж 
3
00 экз. Заказ 
0008
. Цена договорная.
 
 
 
 
Жарияланған мақала авторларының п
i
к
i
р

редакция көзқарасын б
i
лд
i
рмейд
i. 
Мақала мазмұнына автор жауап беред
i. 
Қолжазбалар өңделед

және авторға қайтарылмайды.
 
"ХАБАРШЫДА" жарияланған материалдарды с
i
лтемес
i
з көш
i
р
i
п басуға болмайды.
 
 
 
«Фолиант» баспасы. 
010000, Астана қаласы, Ш.Айманов көшесі, 13 
«Фолиант» баспасының баспаханасында басылды 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет