Жаратылыстау- математика факультеті



Pdf көрінісі
бет1/5
Дата18.03.2017
өлшемі353,43 Kb.
#10008
  1   2   3   4   5

 М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті 

 

 



 

 

                                                                                                     



 

Жаратылыстау- математика  факультеті 



Информатика кафедрасы 

 

«Бастауыш сыныпта информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы» 

ПƏНІ БОЙЫНША ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

кредиттік технологиямен оқыту бойынша 

5В050102- «Бастауыш оқытудың педагогикасымен əдістемесі» 

мамандығының ІІI курс студенттеріне арналған 

                                                

 

                   



                                Курс  -  3 

                                Семестр –5 

                                

Кредит саны -2 

                                Дəріс –15 сағат 

                                

Практика - 15сағат 

 

СООӨЖ – 30 сағат  



 СӨЖ- 30 сағат 

                                Емтихан –  5- семестрде 

                                Барлығы – 90 сағат  

           

 

Орал  2011  

 


ІІI  курс  студенттері  үшін  кредиттік  оқыту  технологиясы  бойынша  «Бастауыш 

сыныпта  информатиканы  оқыту  теориясы  мен  технологиясы»  пəнінен  оқу-

əдістемелік  кешен  5В050102  мамандығы  бойынша  жұмыс    бағдарлама  негізінде 

жасалған.   

 

Құрастырған: оқытушы Амантурлина Г. Қ. 



 

 

 



 

Информатика кафедрасының отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Жаратылыстану-математика  факультетінің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында 



бекітілді. 

13.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

 



 

 

 



 

  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

1.  Пəннің оқу жұмыс бағдарламасы  

  

(кафедра «информатика» каб. 314, корпус № 8). 



 

 «Бастауыш сыныпта информатиканы оқыту теориясы мен технологиясы» пəнін 

оқыту бағдарламасы,



 (SILLABUS). 

2011-2012 оқу жылының  _5_ семестрі _2_кредит. 

 Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет: 

Информатика кафедрасының оқытушысы Амантурлина Г.Қ. 



Офис: информатика кафедрасы 

Адрес:Орал қаласы Студенттік көшесі 

 

162  к.8, ауд.315 

 

 

2. Пəн туралы мəлімет:  

Семестр 15 оқу аптасынан жəне  1 сессия аптасынан тұрады. Апта  2 кредит-

сағаттан, əрбір  кредит- сағат  байланыс сағатынан (дəріс) жəне 1 сағат 

студенттердің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысынан  (СООӨЖ) 

тұрады.  

 

      Сабақтар 



    Өткізу    

    уақыты 

     Сабақтар 

       Өткізу  

      уақыты  

Байланыс сағат  1 

   (дəріс 1) 

       50 мин. 

СОБӨЖ  

  

        50 мин. 



Байланыс сағат  1 

   (практикалық 1) 

50 мин. 

СОБӨЖ  


 

        50 мин. 



 

Кредит  саны -2 

Өту орны: №8 оқу ғимараты, 506 ауд., сабақ кестесі бойынша 

 

Оқу жоспарынан көшірме: 

Курс 

семестр 


Кредит 

саны 


Дəрістер 

практика


лық 

СОБӨЖ 


СӨЖ 

Барлығы 


Бақылау 

түрі 




15 

15 


30 

30 


90 

емтихан 


Кіріспе  

 

Курс сипаттамасы: 

 

 

 

Бастауыш  мектепте  информатиканы  информатиканы  оқытудың  теориясы 



мен  технологиясы  психологиялық  –  педагогикалық  пəндерді,  информатиканы, 

сондай-ақ  математиканың  бастауыш  курсының  теориялық  негіздерін  оқып- 

үйренгеннен  кейін  енгізіледі.  Бұл  пəнді  оқытып  –  үйрету  барысында  информатика 

пəнінің  өзіндік  ерекшелігін  ескере  отырып,  оның  жалпы  теориялық  қағидаларын 

нақтылай  түсу  жүзеге  асырылады,  өйткені  информатика  туралы  жалпы  ұғымдар, 

электрондық  –  есептеуіш  машина  жəне  оның  негізгі  құрылғылары,  алгоритм  жəне 



оның  негізгі  қасиеттері,  алгоритмдер  мен  программалардың  түрлері,  Бейсиктің 

негізгі  операторлары  сияқты  мəселелерді  оқыт  үйренеді,  сондай-ақ  олар  оқытуды 

ақпараттандыру, 

оқу-тəрбие 

барысын 

ақпараттандырудың 

теорисы 

мен 


технологиясы,  ақпараттық  материалдарды  педагогикалық  тəжірбиеде  қолдану 

туралы түсінік береді. 



 

Курс мақсаты:  

 

Болашақ мұғалімдерге бастауыш мектепте информатиканы оқыту барысын 



ұйымдастыру  барысында  қажет  болатын  білім,  білік  жəне  дағдыларды 

қалыптастыру. 



 

Курс міндеттері: 

-  кіші  жастағы  мектеп  оқушыларына  информатиканы  оқыту  барысын 

ұйымдастырумен байланысты кəсіби білім мен біліктер қалыптастыру; 

-  оқушылардың  информатикалық  мəдениетін  жəне  алгоритмдік  ойлауын 

қалыптастырудың барысы мен оның нəтижелерін зерттеу. 

 

Пререквизит: 

Курсты оқып – үйренудің соңына қарай студенттер меңгеру қажет: 

-  студенттердің  бастауыш  сыныптарда  ақпараттық  оқытуды  ұйымдастырудың 

өзіндік  ерекшеліктері,  бастауыш  сыныптардың  оқу  процесінде  қазіргі  заманғы 

ақпараттық  технологияны  пайдаланудың  мүмкіндіктері  туралы  түсініктері 

қалыптасуы тиіс; 

- бастауыш сыныптардың оқу процесінде бағдарламаларды пайдалана білулері тиіс. 



Постреквизит: 

Пəнді оқып үйрену нəтижесінде студенттер төмендегілерді білулері керек: 

-  информатиканы  оқытудың  жəне  бастауыш  сыныптардың  оқу  процесінде 

ақпарааттық  –  коммуникативтік  технологияны  пайдаланудың  жалпы  əдістемелік 

принциптерін білулері керек. 

 

Оқыту əдістемесі: 

    Курсты  оқыту  негізгі  оқу  материалдарының  мазмұны  берілетін,    практикалық 

дағдылары қалыптасатын практикалық сабақ жəне  СООӨЖ  түрінде өткізіледі. 

      Студенттер дəрістен алған білімдерін зертханалық жұмыста практикалық бекітуі 

тиіс.  Студенттердің  білімдерін  тексеру  ауызша  коллоквиум  түрінде  жəне 

практикалық жұмыс есебін тапсыру, сонымен қатар өздік  тапсырма есебін тапсыру  

түрінде  жүргізіледі.  Студент  орындалған  тапсырмаға  ауызша  түсініктеме  беріп, 

нəтижеге қалай жеткенін айтып беруіне болады.  

 

Курстың мазмұны: 

 

Курстың пəн аралық байланысы жəне оқыту технологиясы. 



Курстың  пəні,  міндеттері  жəне  əдіснамасы,  оның  басқа  оқу  пəндерімен 

(информатикамен,  математикамен,  педагогикамен,  психологиямен  оқытудың 

теориясы жəне технологиясымен т.б.) байланысы. 

Информатика  бастауыш  сыныптардағы  оқу  пəні  ретінде  оны  оқытып  –  үйрету 

технологиясының жалпы мəселелері. 

Мектеп  оқушыларына  информатиканы  оқытудың  мақсаты  мен  міндеті, 

курстың алатын орны. 

Кіші  жастағы  мектеп  оқушыларына  информатиканы  оқытудың  мақсаты  мен 

міндеттері. Балаларды бастауыш сыныптарда информатиканы оқып-үйретуге даялау 

жəне мектеп информатика курсындағы орны. 



Оқу бағдарламаларын талдау, мазмұны. 

Жалпы  білім  беретін  мектептердің  буындарына  арналған  информатика  пəнінің  оқу 

бағдарламаларын  талдау.  Бастауыш  сыныптарда  информатиканы  оқытудағы 

пəнішілік  жəне  пəнаралық  байланыстар.  Бастауыш  сыныптарда  информатика 

курсының базалық мазмұны.  

Оқушыларға қойылатын талаптар,  тексеру жəне бағалау. 

Оқушылардың  информатикадан  білім,  білік  жəне  дағдыларына  қойылатын 

бағдарламалық  талаптар.  Бастауыш  сыныптар  оқушыларының  информатикадан 

білім,  білік,  дағдыларын  тексеру  жəне  бағалау.  Бастауыш  сыныптар  үшін 

информатикадан 

қойылатын 

бағалар 

межесі. 


Информатиканы 

оқытудың 

нəтижелерін бақылау мен диагностикалаудың түрлері. 

Оқыту құралы мен əдістері. 

Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытудың құралдары. 

Бастауыш сыныптарда информатиканы оқытудың əдістері. Бастауыш сыныптардағы  

информатика  курсының  негізгі  мазмұндық  əдістемелік  желілері  жəне  оны  оқыту 

əдістемесі. 

Ақпараттық технологиялар курсы. 

Ақпарат. Компьютер сыныбындағы жұмыс ерекшеліктері.  Компьютер жəне оны 

қолдану. Тышқаның жұмыс принципі. Enter пернесінің мақсаты. “Paint” графикалық 

редакторын тышқан арқылы іске қосу. Программаны жабу. Графикалық редакторда 

сурет салу. Редактордың құрал – саймандары. Қарындаш. Түзу сызық. Ластик. Тік 

төртбұрыш жəне оның түрлері. Аумақты бояу. Шеңбер сызу. Қисық сызық. Экранды 

тазалау. Суретті дискіде сақтау, диксідегі суретті ашу. Фрагментті бөліп алу жəне 

оның көшірмесін салу. Суретті принтерде басып шығару. Пернетақта жəне оның 

құрамдас бөліктері. Алфавиттік- цифрлық пернетақта. Қазақ,орыс жəне латын 

альфавиттерінің орналасуы. Меңзер. Нүкте мен үтірді табу. Бас əріп. “ CapsLock” 

пернесі. Цифр. Шрифты ауыстыру. Мəтінді редакциялау. Таңбаны жою. Метінде 

қозғалу. Меңзерді басқару пернелері. Жоғарғы регистр таңбалары. Қосымша 

цифрлық пернетақта.”Word Pad” мəтіндік редакторы. Мəтін теру ережесі. Мəтінді 

теңестіру. Мəтінді əспеттеу. Шрифтар. Қалыпқа келтіру сызғышы жəне ондағы 

маркерлер. Мəтін үзіндісін бөліп алу жəне оның əр түрлі тəсілдері. Үзінділермен 

жұмыс істеу. Үзінділерді көшіру, тасымалдау жəне өшіру операциялары. Үзіндіні 

көшіру тəсілдері. Бірнеше құжаттан біреуін ғана құрастыру. Мəтіндік құжатқа сурет 

кіріктіру. Кіріктірілген нысандармен жұмыс істеу. Тізімдер. Бет макеті. Кітап пен 



альбом арқылы бағдарлау. Өріс. Параметрлерді өзгерту. Баспаға беру. Баспа 

атрибуттарын айқындау. Мəтінді баспаға берер алдында принтерде қарап шығу. 



Алгоритмдік курс.  

  

  Іс-əрекет. Кері іс-əрекет. Алгоритм. Сызықтық алгоритм. Алгоритмді орындау. 



Орындау кестесі. Алгоритмнің берілу тəсілдері.Тармақталу жəне қайталану 

алгоритмдері. Толымды жəне толымсыз алгоритмдер. Логика. Заңдылықтар жəне 

олардағы қатені іздестіру. Заңдылықтарды орналастыру міндеттері. Заттардың 

белгілерін айқындау. Заттарды белгілеріне қарай топқа бөлу. Алгоритм туралы 

білімдерді қорытындылау. Жиын жəне оның берілу тəсілдері.Жиындардың 

қиылысуы жəне бірігуі. 

       

 Сабақ мазмұны мен кестесі 

Апта  

Тақырып 

Мазмұны  

СОБӨЖ 

мазмұны  

СӨЖ 

мазмұны 

 

Əдебиет 

1 апта  

 

1 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Курстың 


пəні, 

міндеттері 

жəне 

əдіснамасы,  оның 



басқа 

оқу 


пəндерімен 

(информатикамен, 

математикамен, 

педагогикамен, 

психологиямен 

оқытудың 

теориясы 

жəне 


технологиясымен 

т.б.) байланысы. 

Информатика 

пəнін  оқытудағы 

басқа  пəндермен 

байланысы.  

Мемлекеттік 

білім 


стандартын 

талдау.  

Оқыту 

технологиясын 



меңгеру. 

Медешова 

А.Б. 

Бастауыш 



сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              



Электронд

ық 


оқу-

əдістемелік 

кешен. 

Орал,БҚМ


У 

2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

 

Информатика 

бастауыш 

сыныптардағы оқу 

пəні  ретінде  оны 

оқытып  –  үйрету 

технологиясының 

жалпы мəселелері. 

Оқыту 

технологиясын 



меңгеру. 

Информатикад

ан 

оқу-


əдістемелік 

топтаманың 

құралдарының 

мəн-мағынасы, 

рөлі 

жəне 


əдістемелік 

сипаттамасы. 

Информатика 

пəнін 


оқытудағы 

басқа 


пəндермен 

байланысы. 

Бастауыш 

мектеп 


журналы 

2 апта 

 

1 кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Кіші 


жастағы 

мектеп 


оқушыларына 

информатиканы 

оқытудың 

Мектеп 


оқушыларына 

информатиканы 

оқытудың 

мақсаты 


мен 

Балаларды 

бастауыш 

сыныптарда 

информатикан

ы 

оқып-



5-6 

сынып 


оқушыларыны

ң  білім,  білік 

жəне 

дағдыларына 



Бастауыш 

мектеп 


журналы 

мақсаты 

мен 


міндеттері.  

міндеті,  курстың 

алатын орны. 

 

үйретуге 



даялау 

жəне 


мектеп 

информатика 

курсындағы 

орны. 


қойылатын 

бағдарламалық 

талаптар. 

2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

 

Бастауыш  мектеп 

сынып 

оқушыларының 



білім,  білік  жəне 

дағдыларына 

қойылатын 

бағдарламалық 

талаптарды 

талдау. 


Бастауыш 

сынып 


оқушыларының 

білім,  білік  жəне 

дағдыларына 

қойылатын 

бағдарламалық 

талаптар. 

1- 

сыныпта 


«Ақпараттық 

мəдениет 

негіздері» 

курсын 


оқытудың 

мазмұны 


Мектеп 

оқушыларына 

информатикан

ы 

оқытудың 



мақсаты 

мен 


міндеті, 

курстың 


алатын орны 

Бастауыш 

мектеп 

журналы 


3 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Жалпы 


білім 

беретін 


мектептердің 

буындарына 

арналған 

информатика 

пəнінің 

оқу 


бағдарламаларын 

талдау.  

Оқу 

бағдарламалары



н 

 

мектеп 



буындарына 

байланысты 

талдау, 

мазмұны, 

байланысы. 

 

Бастауыш 



сыныптарда 

информатикан

ы оқытудағы 

пəнішілік жəне 

пəнаралық 

байланыстар.  

Қойылатын 

бағалар 


нормалары 

 

 



 

 

 



Медешова 

А.Б., 


Мұхамбето

ва Ғ.Г., 

Амантурли

на Г.К. 


«Информат

иканы 


оқытудың 

мен  


əдістемесі» 

2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

Бастауыш 

сыныптарда 

информатика 

пəнінен 

стандартты 

бағдарламасы. 

Информатика 

пəнінен 

стандартты 

бағдарламасыны

ң 

мазмұнымен 



танысу 

Бастауыш 

сыныптарда 

информатика 

курсының 

базалық 


мазмұны. 

Оқу 


бағдарламалар

ын 


 

мектеп 


буындарына 

байланысты 

талдау, 

мазмұны, 

байланысы. 

 

Бастауыш 



мектеп 

журналы 


4 апта 

 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Оқушылардың 

информатикадан 

білім,  білік  жəне 

дағдыларына 

қойылатын 

бағдарламалық 

талаптар. 

Информатиканы 

оқытудың 

нəтижелерін 

бақылау 


мен 

диагностикалауды

ң түрлері. 

 

Оқушыларға 



қойылатын 

талаптар,  

тексеру 

жəне 


бағалау. 

Бастауыш 

сыныптар 

оқушыларыны

ң 

информатикад



ан білім, білік, 

дағдыларын 

тексеру жəне 

бағалау. 

Ақпараттық 

технологиялар 

курсының 

ұғымдарын 

логикалық-

дидактикалық 

негіздері 

Медешова 

А.Б., 

Мұхамбето



ва Ғ.Г., 

Амантурли

на Г.К. 

«Информат

иканы 

оқытудың 



мен  

əдістемесі» 



2 кредит  Ақпараттық 

Ақпараттық 

Бастауыш 

Оқушыларға 

Медешова 


сағаты 

(практик

а) 

технологиялар 

курсының 

ұғымдарын 

логикалық-

дидактикалық 

тұрғыдан талдау. 

 

технологиялар 



курсының 

ұғымдарын 

логикалық-

дидактикалық 

негіздері 

сыныптар үшін 

информатикад

ан қойылатын 

бағалар 

межесі. 


қойылатын 

талаптар,  

тексеру жəне 

бағалау. 

А.Б. 

Бастауыш 



сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              



Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

5 апта 



 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Бастауыш 

сыныпта 

информатикадан 

істейтін 

жұмыс 


құрылымы 

Оқыту 


құралы 

мен 


əдістері 

жəне 


негізгі 

мазмұндық 

əдістемелік 

желілерді  оқыту 

əдістемесі 

туралы. 


 

Бастауыш 

сыныптарда 

информатикан

ы оқытудың 

əдістері. 

Алгоритмдік 

курстағы аса 

маңызды 

ұғымдар мен 

əрекет 

тəсілдерін 



логикалық- 

дидактикалық 

негіздері 

Медешова 

А.Б. 

Бастауыш 



сыныптағы 

информати

ка 

негіздері.                                              



Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

1 кредит 



сағаты 

(практик

а) 

Компьютерлік 

класта 

оқушылардың 



дұрыс 

жүру 


ережесі 

Қауіпсіздік 

ережелерімен 

таныстыру. 

Бастауыш 

сыныптардағы  

информатика 

курсының 

негізгі 

мазмұндық 

əдістемелік 

желілері жəне 

оны оқыту 

əдістемесі. 

Оқыту  құралы 

мен 


əдістері 

жəне 


негізгі 

мазмұндық 

əдістемелік 

желілерді 

оқыту 

əдістемесі 



туралы. 

 

Бастауыш 



мектеп 

журналы 


6 апта 

 

2  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Ақпарат. 

Компьютер 

сыныбындағы 

жұмыс 

ерекшеліктері.   



Компьютермен 

жұмыс 


жасау 

ерекшеліктері 

оны 

қолданудағы 



тышқан,    Enter 

жұмыс 


істеу 

принциптері,  

Компьютер 

құрылғылары 

жəне 

атқаратын 



қызметі 

Тышқан,  Enter 

жұмыс істеу 

принциптері 

Медешова 

А.Б., 


Мұхамбето

ва Ғ.Г., 

Амантурли

на Г.К. 


«Информат

иканы 


оқытудың 

мен  


əдістемесі» 

1 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

Компьютер  жəне 

оны 

қолдану. 



Пернетақтамен 

жаттықтырғыш 

Əртүрлі 

жаттықтырғыш  

бағдарламалары

на шолу 


Бастауыш 

мектептегі 

информатика 

сабақтарының 

Компьютермен 

жұмыс жасау 

ерекшеліктері 

оны 


Медешова 

А.Б. 


Бастауыш 

сыныптағы 



бағдарламасымен 

жұмыс 


ерекшеліктері. 

қолданудағы 

тышқан,  Enter 

жұмыс істеу 

принципі 

информати

ка 

негіздері.                                              



Электронд

ық оқу-


əдістемелік 

кешен. 


Орал,БҚМ

У 

7 апта 



 

1  кредит 

сағаты 

(дəріс) 

Бастауыш 

мектепте 

информатиканы 

оқыту 

əдістері 



мен формалары. 

Информатика 

сабағын 

өткізудегі 

қолданылатын 

əдіс түрлері, 

формалары 

“Paint” 


графикалық 

редакторының 

сабақ 

жоспарын құр 



Графикалық 

редакторда 

сурет салуды 

жəне 


құралдарының 

қызметтері. 

Бастауыш 

мектеп 


журналы 

2 кредит 

сағаты 

(практик

а) 

Оқытуға  арналған 

электрондық 

құралдардың 

қолданылуы 

Электрондық 

оқулықтың 

құрылымы  

Оқулықтың 

сапалылығы, 

тақырыптық 

мазмұны, 

баяндалуы 

анықталады.  

Информатика 

сабақтарының 

жоспары, 

сабақты 


талдау. 

“Paint” 


графикалық 

редакторын 

жұмыс істеу 

принциптері. 

Сурет салу 

ережелері. 

Медешова 

А.Б. 


Бастауыш 

сыныптағы 

информати

ка 


негіздері.                                              

Электронд

ық оқу-

əдістемелік 



кешен. 

Орал,БҚМ


У 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет