Жылдың қазан айынан шығадыPdf көрінісі
бет2/6
Дата15.03.2017
өлшемі9,72 Mb.
#9703
1   2   3   4   5   6

Аспандияр ӨМІРБЕКОВ,  

Қ.Сәтбаев атындағы 

ғылыми-танымдық және

 рухани-тәрбие орталығының

ғылыми қызметкері 

ЎЛЫЛАРДАН ЇЛГІ АЛЄАН  

ҚазҰТУ-дың 80 жылдығы қарсаңында 

Биылғы  жыл  «Жерге  орналыстыру»  мамандығы 

бойынша  университетіміздің  түлектері  үшін  ең  та-

бысты  да  сәтті 

жыл  болды  деп 

айтуымызға  бола-

ды.  2009-2010  оқу 

жылында 


«Жер-

ге  орналыстыру» 

мамандығына оқуға 

келген 


талапкер-

лер  өте  көп  бол-

ды.  Сондықтан  да 

грантқа  ие  болу 

үшін  ҰБТ-да  96-

дан  жоғары  балл 

жинағандар 

ғана 


қол  жеткізе  алды. 

Міне, 


осындай 

жағдайда  1-курсқа 

қазақ  тобына  15, 

ал  орыс  тобына  8  бала  түскен  еді.  Сол  сәтті  күннен 

бастап-ақ,  осы    студент-жастар  сахнадағы  санқилы 

қызықты  кезеңдерін  есте  қаларлықтай  етіп  өткізе 

алды.  Студенттік  көш  барысында  барлығы  дер-

лік  сабақтарын  үздік  оқып,  күнделікті  тіршіліктегі 

қоғамдық  жұмыстарға  белсенділікпен  атсалысып, 

университетімізде  ғана    емес,  жалпы  елімізде  өтетін 

спорттық, көркемөнерпаздық, ғылыми және де басқа 

іс-шараларға бір кісідей қатысып, университеттің на-

мысын қорғап жүргендердің қатарында да осы топтың 

студенттері болды.

Атап  айтар  болсақ,    «Жайна  жастық»  ән 

байқауларының  жеңімпазы  Назым  Құрманғалиева, 

студенттік  кәсіподақ  ұйымындағы  оқу  ісі  жөніндегі 

комиссия  төрағасы  Самат  Төрехан,  «жылдың  үздік 

студенті»  номина-

циясы 


бойынша 

Оскар  сыйлығы-

ның иегері Рамазан 

Мұстафаұлы  үнемі 

белсенділіктерімен 

көзге  түсті.  Уни-

верситет  өмірінде 

өте  сирек  кезде-

сетін 

құбылыс 


–  «Жерге  орналы-

стыру» мамандығы 

бойынша 

орыс 


т о б ы н д а ғ ы л а р 

т о л ы ғ ы м е н   

қызыл  дипломмен 

аяқтады.  Осындай 

жетістіктерге жету-

де топ эдвайзерінің еңбегін атап өткен жөн. Осы топта 

1-курстан бастап,  бітіргенше жетекшілік еткен кафе-

дра доценті, техника ғылымдарының кандидаты Ербол 

Абдрахманұлы  Елжанов  жастарға  алғашқы  күннен 

болашаққа  бағыт-бағдар  көрсетіп,  өзінің  өнегелі  ісі-

мен үлгі болған ұстаздың бірі. 

Бітіруші  түлектердің  жаз  айында  өткен  «Самғау» 

фестивалінде  үздік  бітіруші  жас  мамандар  өз 

ұстаздарына да алғыс сезімін білдіріп жатты.

 

 

Т.ПЕНТАЕВ,  «Құрылыс» кафедрасының профессоры, 

техника ғылымдарының докторы  

ЖОЛЫЅ БОЛСЫН, ЖАС МАМАН!ҰСТАЗ

Ұстаз деген – жарық күні ғаламның,

Ұстаз деген – анасы ол адамның.

Бүкіл әлем мойындайды еңбегін,

Сен де одан адам болып жаралдың.

Ұстазыңды түсінгін сен тереңнен,

Бар әлемге еңбегімен еленген.

Сенің бағың өрге қарай өрлесе,

Ол да бірге қуанышқа кенелген.

Сол арқылы сен де өмірді жалғадың,

Ізгі іс қой, ұстаз тілін алғаның.

Мақтау алсаң ұстаздардың алдында,

Ол өзіңнің орындалған арманың.

Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып,

Одан басқа жүрген кім бар жанды ұғып.

Ұстаз деген – ұлылардың ұлысы,

Қасиеті бас иелік мәңгілік!

К

Каз


азНТУ – КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

НТУ – КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ

4

Постановлением  Правительства  Республики  Ка-

захстан  №  1436  от  22  сентября  1999г.  университету 

присвоено имя К.И. Сатпаева – выдающегося ученого, 

академика (1899-1964).

Ученый     всемирной    известности,    обладавший 

блестящим  организаторским  талантом  и  гениаль-

ным  умом,  уникальными  человеческими  качества-

ми, Каныш Имантаевич Сатпаев является примером 

беззаветного служения своему народу и Отечеству. С 

именем К.И. Сатпаева связаны становление и расцвет 

большой  казахстанской  науки  и  экономики,  Нацио-

нальной Академии наук, которая под его руководством 

за короткий срок превратилась в центр научной мыс-

ли страны. Каныш Имантаевич Сатпаев был первым 

казахским  профессиональным  горным  инженером  – 

геологом с большим опытом работы. Он подчеркивал 

неразрывность геологической науки и практики, важ-

нейшей задачей считал создание теоретической базы 

для практической геологии и занимался разработкой 

научных основ прогноза месторождений. Не имеющая 

аналога в мировой геологии Комплексная металлоге-

ническая прогнозная карта Центрального Казахстана, 

составленная ученым, была удостоена высшей науч-

ной награды – Ленинской премии.

Академик К.И. Сатпаев – признанный лидер геоло-

гической науки Казахстана, его научные идеи и обоб-

щения имели общенациональное значение.

Кузница  инженерных  кадров  геологов,  горняков, 

металлургов  –  Казахский  горно-металлургический 

институт  (ныне  Казахский  Национальный  техниче-

ский  университет  имени  К.  И.  Сатпаева)  постоянно 

находился в центре внимания первого казахского ака-

демика, который начиная с первого выпуска горных 

инженеров-геологов  (1937г),  в  течение  ряда  лет  при-

вивал  свой  «сатпаевский»  стиль  работы  питомцам 

первого технического вуза страны.

ПРАВИЛА    ПРЕБЫВАНИЯ    СТУДЕНТОВ    В  

УНИВЕРСИТЕТЕ

Общие правила

Для обеспечения внутреннего распорядка в  универси-

тете  действуют Правила поведения студентов.

Опоздание или неявка на занятие является грубейшим 

нарушением  правил,  принятых  в  университете.  Каждый 

пропуск учебного занятия, неявка на коллективное обще-

ственное мероприятие по уважительной причине, должны 

быть подтверждены документально.

Студент  за  1,5-2  минуты  до  начала    занятия  должен 

занять место в учебной аудитории и быть готовым к учеб-

ному занятию и не только активно, но и эффективно ис-

пользовать все 50 минут учебного времени.

Староста группы по графику назначает дежурных на 

каждый учебный день. Оставляемая студентами аудито-

рия  должна  быть  чистой,  готовой  к  следующему  заня-

тию.


Студенты приветствуют преподавателя стоя, когда он 

входит в аудиторию, бережно относится к учебно-методи-

ческой литературе и инвентарю.

Студенты  должны  выполнять  правила  внутреннего 

распорядка в помещениях университета (запрещается  ку-

рение, громкие разговоры, распитие спиртных напитков, 

неэтическое  поведение),  быть  пунктуальными  и  обяза-

тельными,  доброжелательными  к сокурсникам, препода-

вателям, отключать сотовые телефоны во время занятий.

В помещениях столовой и буфета студент обязан со-

блюдать правила, регламентирующие поведение в данных 

местах, придерживаться требований культуры питания.

В университете при входе в помещение и,  находясь в 

нем, мужчины снимают головной убор.

Вход  в  учебные  корпуса  осуществляется  строго  по 

студенческим билетам.

За нарушение правил внутреннего распорядка, дирек-

тор института может ходатайствовать об отчислении сту-

дента.

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА

Кодекс чести затрагивает основные вопросы морально 

- этического и социального характера связанны с оценкой 

таких  качеств  студента,  как  верность,  справедливость, 

правдивость, благородство, достоинство.  Ниже приведен 

кодекс чести студентов.

Отдавая дань  уважения  учебному заведению, в кото-

ром предпочли обучаться и получить высшее  профессио-

нальное  образование, обязуемся строго  следовать поло-

жениям Устава нашего вуза. Осознавая, что студенчество 

высших  учебных  заведений  -  это  интеллектуальный  по-

тенциал  нашей  Отчизны    и  ему  предстоит    продолжить 

дело  предыдущих  поколений  казахстанцев,  участвовать 

в претворении в жизнь долгосрочных программ, разрабо-

танных Президентом Республики Казахстан Н. Назарбае-

вым, мы принимаем  на себя обязательства быть готовыми  

в  профессиональном,  общеобразовательном,  культур-

ном,  морально-нравственном  отношении  к  выполнению 

предопределенной для молодежи миссии. Каждый из нас 

осознает, что  сегодня, находясь на студенческой  скамье, 

основополагающими для нас  являются:

•ответственное отношение  к учебе;

•стремление  к приобретению необходимых для про-

фессиональной деятельности  умений, навыков;

•овладение духовным, культурным наследием наших 

предков;


•учиться любить  свою Родину, стараться стать ее пре-

данным гражданином, на которого она  может полагаться 

и быть уверенной  в истинных  патриотических чувствах 

молодого  человека по отношению  к ней;

•беречь и  укреплять  свое здоровье, осознавая, что от 

физического    и  духовного  состояния,  от  здоровья    каж-

дого  из нас зависит  здоровье последующих поколений 

казахстанцев, мощь, богатство и процветание нашей Ро-

дины, обеспеченная старость старших поколений.

Соблюдать академическую честность  студента, не до-

пускать:

списывание,  использование  шпаргалок  и  других 

незаконных  способов  получения  информации    с  целью 

помощи себе  или  кому-либо другому при  выполнении 

академической работы; 

плагиат, т.е. кражу или  выдачу за  свое  чьих-либо 

идей или  выводов, представление соответствующей ра-

боты  в качестве результата собственных мыслей  и идей;

•любые другие  формы  недостойного поведения, ко-

торые могут  включать: подделку документов или дан-ных,  ложь,  копирование,  изменение  или  любое    другое 

использование  хранящейся  информации (в т.ч.  и  ком-

пьютерной) без разрешения. Равно как и другие подобные 

поступки,  которые  могут  быть  обоснованно  отнесены  к 

таковым нарушениям.

Выполняя  обязанности,  используя  предоставленные 

права, студент может быть:

поощрен, для чего устанавливаются  в вузе различ-

ные  формы  морального  и  материального    поощрения  и 

вознаграждения, в том  числе и предоставление  стипен-

дии Президента Республики Казахстан;

•получить порицание, выговор, вплоть до исключе-ния из  состава  студентов вуза за нарушения Устава вуза  

и других положений, предусмотренных  в нем   в разделе 

«Наказание». 

ПРАВА СТУДЕНТОВ

Студенты КазНТУ им. К.И. Сатпаева, имеют следую-

щие права:

•получать  образование  в  рамках  общеобязательных 

стандартов специальности;

•обучаться в рамках индивидуальной траектории;

•получать  дополнительные  образовательные  услуги, 

знания согласно своим способностям и потребностям, вы-

бирать альтернативные курсы в соответствии с учебными 

планами;


•восстанавливаться и переводиться из одного учебно-

го заведения в другое, с одной специальности на другую в 

порядке, установленном законом;

•бесплатно пользоваться информационными ресурса-

ми библиотек и технических центров;

•бесплатно пользоваться силлабусами и УМКД (учеб-

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РУКОВОДСТВА  ДЛЯ 

In this article are given results of analysis methods of 

creatively teaching different engineering disciplines in the 

technical university, such as: ecology and 

sustainable development, energetic effici-

ency, the metallurgical processes, oil and 

gas  industry,  mining    etc.  It’s  necessary 

show how enterprises influence on envir-

onment.

It’s  known  that  industrial  enterpris-es  turn  into  the  geotecnological  systems 

(GTS) incompatible with environment be-

cause there are many quantity of the techn-

ogenic harmful emissions  are forming  in 

technological process.    

So, it’s necessary forming of creative 

educational  space,  because  are  very  act-

ually  questions  connected  with  creative 

methods of teaching, giving knowledge’s 

to new generation and problems of develo-

pment in conditions of united culture in the 

planet  scale,  when  technological  activity 

estimated not from point of view of receiving blessing but 

from point of view consequences for future generations. 

For example, the chair “applied ecology” of Kazakh na-

tional technical university (KazNTU) after named K.I.Sa-

tpaev, is realizing of scientific investigations for  lowering 

the negative influence of enterprise on components of en-

vironment. So, investigations of chair are connected with  

actual  problems  of  working  over  the  theoretical  basis  of  

ecological pure technology for rational using natural raw 

and technogenic west.  In accordance of these in the system 

containing components such as оxydes of calcium, silicon, 

phosphorus, sodium, we synthesizeda number phosphosi-

licates, containing in  the cationic parts sodium and calci-

um]: sodium and calcium phosphosilicate Na8Ca[Si2O7][-

PO4]3SiO1,5; sodium and calcium hydro- phosphosilicate 

Na2Ca2[H2SiO4](PO4) and double silicate – sodium and 

calcium  silicate  Na2CaSi2O6    has  been  established,  that 

sodium and calcium phosphosilicate it is possible to synth-

esize not only in hydrothermal conditions, but also 

way solidfases synthesis. It has allowed to assume, 

that the connections formed in system Na2O-CaO-

P2O5-SiO2-H2O, it is possible to synthesize and 

in conditions solidfases interactions in тhеrmolitic 

conditions at the presence of insignificant quanti-

ty of the water entered into a mix of components 

as a dampener at crumple shixta. Experiences are 

lead in the mine furnace with gasedistriute lattices. 

This method allows  to utilize a solid west of the 

enterprise.

We have investigated systems, containing bas-

is minerals ( ftorcarbonatapatite, quartz, dolomite), 

and also admixture minerals ( micas, clays, shales 

etc.) By method of simplex-lattice planning of in-

vestigation with obtaining model to the n-degree 

approximation ( n=1,2,3,4… ). Diagram is being 

use for prognosis of properties of final product of 

interaction.

In this study, it is worked out the power approach to 

revealing  laws  the  thermochemical        transformations  of 

solidphases. The power direction of processes of interec-

tion between compounds of system Ca10(PO4)6F2-SiO2 

–CaMg(CO3)2-KAl2[Al,SiO3]010(OH)2 maybe determi-

ned by method  

Thermodynamic  research  of  system  Ca10(РО4)6F2-METHOD OF CREATIVE TEACHING OF ECOLOGICAL  BASIS THE ENGENEER-

аз

азНТУ В ПРЕДВЕРИИ 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

НТУ В ПРЕДВЕРИИ 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

5

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕБЫВАНИЮ В КАЗНТУ но-методическим  комплексом  дисциплины)  по  всем  из-

учаемым дисциплинам;

•студент имеет право принимать участие в анкетиро-

вании профессорско-преподавательского состава, оцени-

вая  качество и  уровень преподаваемой дисциплины;

•для всех студентов университета существует возмож-

ность  участвовать  в  международных  образовательных 

программах;

•свободно  выражать  собственное  мнение  и  убежде-

ния.


ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

Студенты,  обязаны:

•своевременно  предоставлять  в  дирекцию  индивиду-

альный учебный план (план – карту).

•выполнять СРС по учебным дисциплинам;

•посещать ежедневно занятия;

•своевременно представлять справки в случае непосе-

щения занятий по болезни;

•не опаздывать на занятия;

•выполнять в установленные  сроки  все  виды обяза-

тельных заданий, предусмотренных учебными  планами, 

графиком  учебного процесса;

•повышать    культурный    и  профессиональный    уро-

вень, заботиться о престиже  вуза;

•уважать  человеческое  достоинство и мнение обуча-

ющихся,  преподавателей  сотрудников вуза, терпимо от-

носиться  к мнению других лиц;

•беречь имущество вуза, соблюдать  правила внутрен-

него распорядка и правила общежития;

•понимать,  что  студенты  должны отвечать за свои  

поступки.   Исключить (в том  числе на территории учеб-

ного заведения) из поведения  возможные  акты физиче-

ского насилия или угрозы одних над  другими, дурного 

обращения и оскорбления друг-друга, кражу имущества, 

умышленную порчу  личного имущества других и вуза, 

агрессивное или хулиганское поведение (грубое поведе-

ние, крики, плевки и т.п.);

За  нарушение  обязанностей  к  студентам  могут  быть 

применены меры дисциплинарного воздействия.

Учебный год состоит из 36 недель. 

Как оценивается успеваемость?

Как оценивается успеваемость?

Видами текущего контроля являются: 

•контрольные работы

•рефераты

•семестровые задания

•коллоквиумы

•выполнение лабораторных работ и др. 

К видам итогового  контроля относятся:

•курсовой проект или курсовая работа 

•экзамен


Сроки сдачи результатов текущего контроля опреде-

ляются календарным графиком учебного процесса по дис-

циплине.  Количество  текущих  контролей  определяется 

содержанием дисциплины и ее объемом, которое указы-

вается в учебно-методическом комплексе дисциплины.

ЭКЗАМЕНЫ И ЕГО ВИДЫ, СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ

По всем дисциплинам проводится итоговый контроль 

– экзамен в устной  или письменной форме  или в форме  

тестирования.

Ниже приведена таблица оценок по буквенной систе-

ме,  в  цифровом  эквиваленте  и  процентном  содержании 

применяемая  в КазНТУ им. К.И. Сатпаева.

Таблица оценок

              4,0    95-100            Отлично

A-               3,67 

   90-94 

B+               3,33             85-89             Хорошо

             3,0    80-84   

B-               2,67 

   75-79 

C+               2,33 

   70-74     Удовлетворительно

             2,0    65-69 

C-               1,67 

   60-64 

D+               1,33 

   55-59 

             1,0    50-54 

              0    0-49     Неудовлетворительно

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Медицинское обслуживание студентов проводится:

а) до начала учебных занятий по физвоспитанию на 1 

курсе;


б)  повторно  на  всех  последующих  курсах  в  начале 

каждого учебного года по графику, а также перед спор-

тивными соревнованиями, после перенесенных заболева-

ний, травм, или длительных перерывов в занятиях физи-

ческими упражнениями.

Освобождение студентов от практических занятий по 

физической  культуре  производится  только  по  заключе-

нию врача из студенческой поликлиники, и медицинские 

справки  действительны  только  из  этого  медицинского 

учреждения. Освобождение может быть временной мерой, 

вызванной наличием острого заболевания и на период вы-

здоровления. Студенты, освобожденные от практических 

занятий на длительный период, проходят стажировку по 

судейству  спортивных  соревнований,  выполняют  пись-

менную контрольную работу (реферат) по заданию пре-

подавателя и сдают зачет по теоретическому и методиче-

скому разделу программы.

Студенты  разделяются  по  следующим  медицинским 

группам:

1. Основная. К ней относятся лица без отклонений в 

состоянии здоровья, а также лица имеющие незначитель-

ные отклонения в состоянии здоровья, при достаточном 

физическом развитии и физической подготовленности.

2.  Подготовительная.  К  ней  относятся  лица  без  от-

клонений в состоянии здоровья, а также лица, имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья, с не-

достаточными физическим развитием и физической под-

готовленностью

3.  Специальная.  К  ней  относятся  лица  имеющие  от-

клонения в состоянии здоровья постоянного и временного 

характера, требующие ограничения физической нагрузки, 

допущенные к выполнению учебной и производственной 

работы.

Студенты  обязаны два раза в год проходить меди-

цинскую комиссию проводимую  университетом,  со-

гласно утвержденному графику.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Практика

На  1-3  курсах  организуется  учебная,  учебно-ознако-

мительная практика.

Студент  заочной  формы  обучения  при  условии  его 

работы по специальности освобождается от прохождения 

практик. В данном случае студент должен предоставить 

в  дирекцию  института  справку  с  места  работы  и  харак-

теристику, отражающую его профессиональную деятель-

ность.

Отчисление

Причинами отчисления студента могут быть:

• собственное желание студента, оформленное в виде 

заявления на имя ректора университета;

• невыполнение условий договора об  оплате за обуче-

ние студента;

• перевод студента из одного вуза в другой;

• нарушение Устава вуза (в т.ч. нарушение дисципли-

ны и  кодексе чести студента).

Студенту, отчисленному из вуза, выдается транскрипт 

(академическая справка) установленного образца.

Студент, отчисленный за неуплату за обучение, в слу-

чае погашения задолженности по оплате, имеет право на 

восстановление в течение 4-х недель с момента отчисле-

ния и не позднее пяти рабочих дней до начала учебных 

занятий.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет