Жұмыс бағдарламасы 050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»Pdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі117,18 Kb.
#9643

Жұмыс   оқу   бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы

«Термодинамика және жылуалмасу» пәнінен

050713 – 

«Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттері үшін арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Мамандықтың   мемлекеттік   жалпыға   міндетті

білім   беру   стандарты   және   типтік   бағдарлама

негізінде әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

__________ 

  Н.Э.

Пфейфер

20__ж. «___»____________

Құрастырған: аға оқытушы _______________Г.Е. Ибрагимова

Оқытушы_____________________А.Е. Кундакбаева

Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы  

                                                                                 

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттері үшін арналған

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы 

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» 

  мамандығына арналған Термодинамика және жылуалмасу пәніне 03.08.329-2006

ҚР МЖБС және типтік оқу бағдарлама бойынша 23 желтоқсанда 2005 ж. № 779 Қазақстан

Республикасының Білім және Ғылым министрлігімен бекітілген  бұйрығымен  негізделіп

әзірленді.

20_____ж. «»  кафедра отырысында ұсынылған №  хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ____________        А.Х. Мустафин 20____ж. «___»_______

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  20___ж. «___»_______ №______ хаттама 

ОӘК төрағасы  __________  Ж.Е. Ахметов 20___. «____» ________

КЕЛІСІЛГЕН 

ММжК факультет деканы _______________Т.Т.Токтаганов 20____ж. «____» _______ 

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________ А.А. Варакута 20____ж. «_____»___________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20_____ж.«___»______________№____хаттама 

2


1 Пәннің мақсаты  - берілген саланың болашақ инженер-механигіне білікті жылу

техникалық дайындық беру.

Пәннің міндеті -  «Термодинамика және жылуалмасу» пәні осы бағдарламаға сәйкес

инженер-техникалық   мамандықтар   студенттеріне   арналған,   мұндай   профильдегі

мамандардың   жылутехникалық   дайындығының   олардың   болашақ   практикалық

қызметінің   сипатымен   шарттастырылған   көптеген   ерекшеліктері   бар.   Инженер-

механикалық лауазымдық міндетін орындау процесінде тек жылу қозғалтқыштарымен

ғана   емес,   сондай-ақ   электр   энергиясымен   де,   оны   пайдаланушылармен   де   жұмыс

істейді.   Сондықтан   ол   нақты   кәсіпорында   қолданылатын   қозғалтқыштар   мен   жылу

жабдықтарын   білікті   және   тиімді   пайдалана   білу   қажет.   Курс   жоғары   оқу   орны

дайындайтын мамандықтң білікшілік сипаттамасына сай оқылады. Профильдік болмай-

ақ, ол бітірушінің инженерлік ойлауын, оның жалпы кәсіптік деңгейн қалыптастырады.

«Техникалық   термодинамика»   және   «Жылуалмасу   теориясы»   тарауларынан   тұратын

«Жылутехникасын» теориялық негіздерін.Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде: 

– жұмысшы дене және күй параметрлері;

– газдар мен булар жылу сыйымдылығы;

жөнінде түсінік болу;

– термодинамика заңдары;

– жылу қозғалтқыштарының теориялық циклдері және жұмысының негіздерін;

білу;

– термодинамикалық процестер;

жылу машиналары  мен қондырғыларының құрылымы  мен жұмысыныңнегіздерін;

икемді болу;

процестерді   есептеудің   принциптерінің   негіздері   мен   оларды   жылу   физикалықбағалау практикалық машықтарды иемдену қажет.

2 Пререквизиттер

«Термодинамика   және   жылуалмасу»   пәні   өткен   курстардағы   «Физика»,

«Химия»,   «Сұйықтық   пен   газдар   механикасы   және   гидро-   пневмо   жетек»   пәндеріне

тікелей негізделген. 3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде  алынған білім, икемділік және машықтар  келесі  пәндерді

меңгеру үшін қажет: «Көлік техникасындағы  энергетикалық құрамдар», «Вагондардағы

автоматикалық тормоздар» және де басқа қажет пәндер.

3


4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

р/сТақырыптар атауы

Сабақ   түрлері   бойынша

қарым-қатынастық сағаттар

саны


дәріс-

тер


прак

тика


лық

Зерт


хана

лық


СӨЖ

1

Кіріспе2

Техникалық   термодинамика.   Мүлтіксіз   газдар   және

олардың қоспалары

1

12

3

Термодинамиканың бірінші заңы1

1

24

Термодинамиканың екінші заңы

1

1

25

Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа.

1

1

26

Ағын   термодинамикасы.   Газдың   және   будың   ағуы.

Дроссельдеу.

1

12

7

Сығымдығыштар. Жылулық қозғалтқыштарының, жылуэенргетикалық   және   тоңазытқыш   қондырғылардың

циклдері


1

1

28

Энергияны   түрлендірудің   жаңа   тәсілдері.   Энергияны

тура түрлендіргіштер

1

12

9

Жылу   және   масса   алмасу   негіздері.   Тасымалдаупроцестерінің физикалық негіздері.

1

12

10

Жылу және масса өткізгіштік.1

1

211

Конвективтік жылу және масса тасымалдау.

1

1

212

Сәуеле шығарып жылу тасымалдау.

1

1

213

Жылу беру және жылу алмасулық аппараттары

1

1

214

Жылулық   қозғалтқыштар.   Бу   турбинилары   және   газ

турбиналары қондырғылар.

1

12

15

Поршеньді іштен жану қозғалтқыштары1

1

216

Қайтарлама эенергетикалық ресурстар

1

1

         БАРЛЫҒЫ :15

15

60

 4.2 Пән тақырыптарының мазмұны 

1   тақырып.   Кіріспе.   Қазақстан   Республикасының   шаруашылық   кешеніндегі

энергетика және оның мәні. Жылу қондырғылары және олардың ел энергетикасындағы

ролі.   Отын   қолрлары   және   отындық   тепе-теңдік.   Жылуды   энергетикалық   және

технологиялық пайдалану.

Техникалық   термодинамиканың   пәні   мен   әдісі.   Негізгі   анықтамалар.

Термодинамикалық   процесс.   Қайтымды   және   қайтымсыз   процестер.   Газдың   ішкі

энергиясы мен энтальпиясы.

2   тақырып.   Техникалық   термодинамика.   Мүлтіксіз   газдар   және   олардың

қоспалары.   Мүлтіксіз   газ.   Күй   теңдеуі.   Мүлтіксіз   газдың   газ   тұрақтысы.   Мүлтіксіз

газдардың   негізгі   заңдары.   Мүлтіксіз   газдың   ішкі   эенргиясы   және   энтальпиясы.

Мүлтіксіз   газдың   жылу   сыйымдылығы.   Изобараның   және   изохораның   жылу

сыйымдылықтары. Жылу сыйымдылығының температураға  тәуелділігі. Мольдік жылу

сыйымдылығының   газ   атомына   тәуелділігі.   Адиабата   көрсеткіші   К=С

рv  және   оның

температураға тәуелділігі. Газ қоспасы туралы ұғым. Дальтон заңы. Қоспалардың берілу 

4


тәсілдері.   Құрамдас   бөліктерінің   парциалдық   көлемі,   қоспаның   орташа   молекулалық

массасын   және   оның   газ   тұрақтысын   анықтау.   Массалық   және   көлемдік   үлестер

арасындағы байланыс. Қоспаның құрамдас бөліктерінің парциалдық қысымын анықтау.

Мүлтіксіз газдар қоспаларының жылу сыйымдылығы.3 тақырып. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңының

формуласы. Талдау өрнегі. Ішкі энергия дененің  күй функциясы  ретінде  жұмыс және

жылу   процесс   функциясы   ретінде   PV-диаграммасы.   Мүлтіксіз   газдың   энтропиясы.

Энтропия   күй   функциясы   ретінде.   Меншікті   газдың   энтропиясының   өзгеруі.   T

S

координат   жүйесі,   осы   диаграммада   жылуды   анықтау.   Мүлтіксіз   газдардыңтермодинамикалық   процестері.   Олардың   талдаулық   зерттеулері   және   (P,V)   және   T

S

диаграммаларындағы графиктік кескіндері.4   тақырып.   Термодинамиканың   екінші   заңы.   Айналма   термодинамикалық

процестер немесе циклдер. Тура және кері циклдер. Қайтымды және қайтымсыз циклдер.

Тура және кері циклдердің тиімділігін бағалау. Карноның тура қайтымды циклі. Жылуды

беру  және   алу  процесінің   орташа   интегралдық   температурасы.   Карноның   жалпылама

циклі. Термодинамиканың екінші заңының мәні және оның формулалары мен жазбалары.

Энтропия   өзгеруі   және   қайтымды   және   қайтымсыз   процестер   кезіндегі   оқшауланған

термодинамикалық жүйенің жұмыс қабілеті. 

Энергия   жөніндегі   ұғым.   Термодинамиканың   екінші   заңын   статикалық   түсіндіру.

Ғаламның «жылулық өлімі» туралы Клаузлус теориясын сынау.

5 тақырып.  Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа. Нақты газдардың қасиеттері.

Ван-дер   –   Ваальс   теңдеуі   және   оны   талдау.   Келтірілген   Ван-дер   –   Ваальс   теңдеуі.

Сәйкестік күйлері. Вукалович-Новиков теңдеуі Боголюбов-Майер теңдеуі.

Су   буы.   Негізгі   анықтамалары.   PV,  TS   диаграммаларындағы   буға   айналу   процесі.

Судың және су буының параметрлерін анықтау; су және су буы кестесі; hs-диаграмма.

Үштік   нүкте.   Гиббе   фазалары   ережелері   туралы   ұғым.   Клайперон-Клаузлус   теңдеуі.

Кестелердің және hs-диаграммасының көмегімен су буының негізгі термодинамикалық

процестерін есептеу.

Ылғалды  ауа.  Ауаның  толық   және  салыстармалы   ылғалдылығы. Шықтану  нүктесі

температурасы; ылғалды ауаның hd-диаграммасы. Ылғалды ауаның негізгі процестерін

(қыздыру, кептіру, араластыру).

6   тақырып.  Ағын   термодинамикасы.   Газдың   және   будың   ағуы.   Дроссельдеу.

Негізгі ұғымдар. Ағынға арналған термодинамиканың бірінші заңы. Итеру жұмысы және

техникалық жұмыс. Бернулли теңдеуі. Сопло және диффузор. Сопло адиабаталық ағу.

Адиабаталық   ағу   кезіндегі   газдың   ағуы.   Соплодо   ағу   кезінде   газдың   шиеленісті

жылдамдығы және шиеленісті параметрлері. Шиеленісті жылдамдық арқылы өту шарты.

Лаваль   сопло:   Кестелердің,   hs-диаграммасының   көмегімен   тарылатын   соплоға   және

Лаваль соплосына арналған су буының ағуының есептеуі.

Ағудың   нақты   процесі.   Газды   және   буды   дроссельдеу.   Адиабаталық   дроссельдеу

кезінде жұмысшы дененің параметрлерінің өзгеруі. Джоуль-Томпсон нәтижесі. Инверсия

температурасы. Дроссельдеу процесін кескіндеу.7   тақырып. 

Сығымдығыштар.   Жылулық   қозғалтқыштарының,   жылу

эенргетикалық және тоңазытқыш қондырғылардың циклдері. Поршеньді сығымдағыш.

Жұмыс   принципі.   Бір   сатылы   сығымдағышты   жетектеуге   шығындалатын   жұмыс.

Индикаторлық   диаграмма.   Изотермиялық,   адиабаталық   және   политроптық   сығымдау.

Көп сатылы сығымдағыш. Сығымдағышта жүретін термодинамикалық процестерді pv

және   T

S  


  диаграммаларында   кескіндеу.   Ортадан   тепкіш   және   осьтік   сығымдағыштар

жөніндегі ұғым. Желдеткіштер және газ ауа үрлегіштер.Жылулық қозғалтқыштардың 

5


мүлтіксіз циклдері. Поршеньді ІЖҚ-ның циклдері және оларды талдау; П.Ә.К. сығымдау

дәрежесінің әсері. Газтурбинді қондырғылар (ГТҚ) циклдері және оларды талдау. ГТҚ-

ның п.ә.к.-тің жоғарылату әдістері. Нақты қозғалтқыштардың циклдері жөніндегі ұғым.

Бу күштік қондырғылар циклдері. Ренкин циклі және оны зерттеу.

Ренкин циклінің жылулық п.ә.к.-не бастапқы және соңғы   параметрлердің әсерлері.

Бу   күштік   қондырғылардың   п.ә.к.   Ренкин   циклін   pv   және   T

S  

координаталарындакескіндеу.   Бу   күштік   қондырғылардың   үнемділігін   арттыру   жолдары;   регенеративтік

цикл; буды аралық қыздыру. Бу газдық циклдер, жылуландыру негіздері.

Тоңазытқыш қондырғылар циклдері және оларды талдау. Ауа-тоңазытқыш қондырғы

циклі. Тоназытқыштық коэффициент және суы қондырғыштық.8   тақырып.  Энергияны   түрлендірудің   жаңа   тәсілдері.   Энергияны   тура

түрлендіргіштер. Отын элементтері. Күн батареясы. Жылу электр генереторлары. Жылу

эмиссиясының   түрлендіргіштері.   МаМагнитогидродинамикалық   (МГД)   генераторлары.

Құйынды нәтиже.9   тақырып.  Жылу   және   масса   алмасу   негіздері.   Тасымалдау   процестерінің

физикалық негіздері. Массалар мен энергиялар ағындарының анықтамасы. Тасымалдау

процестерін   өрнектейтін   теңдеу.   Әр   түрлі   орталарда   тасымалдаудың   кинематикалық

коэффициенттері,   диффузия   коэффициенті,   жылу   өткізгіштік   және   тұтқырлық

коэффициенті.   Тасымалдау   коэффициенттерін   анықтау   және   олардың   ортаның

құрылымы мен қасиеттеріне тәуелділігі. 10 тақырып.  Жылу және масса өткізгіштік. Фурьенің дифференциалдық теңдеуі.

Жылу   өткізгіштіктің   дифференциалдық   теңдеуі.   Әр   түрлі   қабырғалардың   жылу

өткізгіштігі   және   стационарлық   режим   кезінде   қабырға   арқылы   жылу   беру.

Стационарлық емес жылу және масса өткізгіштік жөнінде негізгі мәліметтер. Жылу және

масса беру процестерінің математикалық аналогтары.

11   тақырып.  Конвективтік   жылу   және   масса   тасымалдау.   Табиғи   және   еріксіз

конвекциялар   шарттарында   сұйық   ағуының   ерекшеліктері.   Жылу   тасығыштардың

ерекшеліктері.   Ағудың   әрбір   шарттарында   конвективтік   жылу   және   масса   алмасуды

анықтауға  арналған  сипаттық  критерийлер  және негізгі  формулалар  сұйықтың қайнау

және   будың   конденсациясы   кезіндегі   жылу   алмасу.   Екі   фазалы   орталардың

ағындарындағы   жылу   алмасудың   ерекшеліктері   және   газ   ағуының   жоғарғы

жылдамдықтары кезіндегі жылу алмасу.

12   тақырып.  Сәуеле   шығарып   жылу   тасымалдау.   Негізгі   ұғымдар   мен

анықтамалар. Сәулелі жылу алмасу заңы. Мөлдір ортада дененің сәуле шығарып жылу

алмасуы. Денелердің сәулеге құю коэффициентін анықтау. Сәуле шығарушы газдардың

қабырғамен жылу алмасуы. Экрандар.13   тақырып.  Жылу   беру   және   жылу   алмасулық   аппараттары.   Жалпақ   және

цилиндр қабырғалар арқылы жылу беру коэффициенті. Жылу алмасулық аппараттардың

түрлері. Рекупиративтік жылу алмастырғыштар. Жылулық баланс және жылу теңдеуі.

Орташа температуралық тегеурін. Жылу тасушылар температурасы, жылу алмасу беті.

Рекупиративтік жылу алмастырғыштарды есептеу негіздері.  

14   тақырып.  Жылулық   қозғалтқыштар.   Бу   турбинилары   және   газ   турбиналары

қондырғылар.   Бу   турбинасының   схемасы   және   жұмыс   принципі.   Турбина   сатылары,

күштік аппартардағы және доңғалақ арнасындағы процестер; жылдамдық үшбұрыштар,

Эйлер   формуласы.   Активті   және   реативті   қысым   сатылары;   реативтік   дәрежесі.

Жылдамдық   сатылары.   әр   түрлі   сатылар   ұзындығы   бойынша   будың   жылдамдығы   мен

қысымның өзгеруі. Жылдамдықтар қатынасы және оның сатысы п.ә.к.-не әсері, турбинада

сатылар санының көп болуының қажеттігі. Бу турбиналарының салыстырмалық және 

6


абсолюттік   п.ә.к.,   жылулық   баланс.   Конденсатор   және   оның   жылулық   балансы;

салқындату еселігі. Бу турбиналарының қолдану облыстары және даму болашағы.

Көп сатлы бу турбинасының құрылымның мысалы; қуатты реттеу; майлау жүйесі.

Турбиналардың сипаттық параметрлері; турбиналардың шектік қуаты жөнінде ұғым. ЖЭО

арналған турбиналардың ерекшеліктері.

ГТҚ схемасы және негізгі элементтері. Меншікті жұмыстың максимумы бойынша

және п.ә.к максимумы бойынша ГТҚ сығымдағышында қысымды жоғарылату дәреежесін

таңдау.; ГТҚ-ның тиімді п.ә.к.; оған турбина алдындағы газ температурасының, турбина

және   сығымдағыш   п.ә.к.   –терінің   әсерлері.   Жылуды   регенерациялайтын   қазіргі   кездегі

ГТҚ-ның сипаттық параметрлерінің мәндері. Көп білікті ГТҚ-да сығымдау кезінде аралық

салқындату   және   ұлғаю   кезінде   аралық   қыздыру.   ГТҚ-ның   артықшылықтары,

кемшіліктері және болашағы. Реактивтік қозғалтқыштар. ГТҚ құрылымы, жану камерасы,

қуатты реттеу тәсілдері. Бу-газ қондырғылары; жоғары тегеурінді бу генераторлары схема.

Бу  машиналары.15   тақырып.  Поршеньді   іштен   жану   қозғалтқыштары.   Поршеньді   іштен   жану

қозғалтқыштарының (ІЖҚ) схемасы, олардың сипаттамасы. Карбюраторлы және дизельді

қозғалтқыштар. Төрттектілі және екітектілі қозғалтқыштар.

16 тақырып. Қайтарлама эенергетикалық ресурстар.

Энергоресурстарды   үнемдеудің,   шығынды   азайтудың   негізгі   бағыттары.   Қайтарлама

энергетикалық ресурстар (ҚЭР). Жалпы жағдайы; ҚЭР сипатамасы.

Қайты   өндеу   қондырғылары,   қайта   өңдеу   әдістерін   жетілдіру   мүмкіндігі   төмен   ҚЭР

пайдалану жолдары. ҚЭР пайдаланудың экономикалық тиімділігі.

4.3 Зертханалық, сабақтардың мазмұны және тізімі 

2. Жұмысшы денелердің параметрлерін анықтау аспаптары және әдістері

3. Изобаралық  жылу сыйымдылықты анықтау

4. Суды және су буын изобаралық  қыздыру

5. Көмірқышқыл газын изотермиялық сығымдау

6. Тарылатын сопло арқылы ауаның адиабаталық ағу процесін зерттеу

7. Ылғалды ауадағы процесстерді зерттеу

8. Су буының құрғақтық дәрежесін және энтальпиясын анықтау

9. Материалдардың жылу өткізгішін анықтау

10. Цилиндрлік қабат әдісімен жылу өткізгішті анықтау

11.Су буының түтік бетіне конденсациясы кезінде жылу беруі.

12.Үлкен  көлемде су қайнаған кезіндегі жылу беруі.

13.Калометрлік, әдіспен қатты дененің сәуле шығару коэффицентін анықтау.

14. Жылу алмасулық аппарат жұмысын зерттеу.

15.Қатты және сұйық отындардың жану жылуын анықтау.

16.Түтіндік газдарды талдау.

7


4.4 Студенттерге арналған өздік жұмыстарының мазмуны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

СӨЖ түрі


Есеп беру

нысаны


Бақылау түрі

Сағатқа


шаққандағы

көлемі


1

Дәрістік сабаққа дайындалу

Дәрістерді

ң конспекті

Сабаққа

қатынасу


8

2

Зертханалылык 

сабаққа


дайындалу,  Курстык  жұмысын

орындау


Зертханалы

қ 

жұмысының есебін 

және 


курстық 

жұмысын.


қабылдау

20

3Өздык жұмыстарын орындау

Шығарылғ


ан есептер

Есептерді

қорғау 

16

4 Аудиториялық сабақта 

қарастырылмаған 

материалдарды оқу

 Конспект   Конспектті

тексеру

8

5Межелік бақылауға дайындық

МЖ1, МЖ2


8

                                                        Барлығы:                                                       60

4.4.2.  Студенттердің   өздігінен   оқуына   бөлінген   практикалық   сабақтардың

мазмұны және тізімі

2) Техникалық термодинамика. Мүлтіксіз газдар және олардың қоспалары. 

Термодинамикалық жүйенің күй параметрлері. Жұмысшы дененің күй теңдеуі. Жұмысшы 

дененің жылу сыйымдылығы, ішкі энергиясы, этальпиясы. Жұмысшы денелердің 

қоспасы.

3) Термодинамиканың бірінші заңы.

4) Термодинамиканың екінші заңы.

5) Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа. Жұмысшы денелердегі термодинамикалық 

процестер. 

6) Ағын термодинамикасы. Газдың және будың ағуы. Дроссельдеу. Диаграммалардың 

көмегімен нақты газдардың термодинамикалық процесстерін есептеу.

7) Сығымдығыштар. Жылулық қозғалтқыштарының, жылу эенргетикалық және 

тоңазытқыш қондырғылардың циклдері. Ылғалды ауа. Жұмысшы дененің ағуы және 

дроссельдеу

8) Энергияны түрлендірудің жаңа тәсілдері. Энергияны тура түрлендіргіштер. 

Сығымдағыштағы процестер. Жылулық қозғалтқыштар циклдері

9)  Жылу   және   масса   алмасу   негіздері.   Тасымалдау   процестерінің   физикалық

негіздері. Тоңазытқыш машиналар циклдері.

10) Станционарлық және станционарлық емес режимдер кезіндегі жылу өткізгіштік.

Жылу және масса өткізгіштік.

11) Конвективтік жылу алмасу. Конвективтік жылу және масса тасымалдау.

12) Сәуле шығарып жылу алмасу. Сәуле шығарып жылу тасымалдау.

8


13) Жылу алмасулық аппараттар.

14) Отын сипаттамасы.

15) Поршеньді іштен жану қозғалтқыштары  Жылулық қозғалтқыштардың жылулық 

балансы және сипаттамалары. Жылулық қозғалтқыштар. Бу турбинилары және газ 

турбиналары қондырғылар.

16)   Қайтарлама   эенергетикалық   ресурстар.   Қайталану   энергетикалық   ресурстарды

пайдалану схемаларын есептеу.

4.4.3 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 Тақырып  Қазандық агрегаттардың топтасуы және міндеті. Қазандық қондырғы. Қазандық

агрегаттын жылулық балансының теңдеулері.

Әдебиет: [1] § 18.1 – § 18.3.  

2 Тақырып Отынды жағу әдістері және жағуші құрылғылардың топтасуы.  Әдебиет: [1] § 19.1

– § 19.5.3   Тақырып  Қазандық   агрегаттардың   құрылмасы   және   сипаттамасы.   Қазандық

қондырғалардың,   қосымша   жабдықтар.   Қазандық   қондырғалардың   жылулықты   есептеу

туралы ұғымы. Әдебиет: [1] Глава ХХІ, ХХІІ. § 21.1 - § 22.3.

4 Тақырып. Бу және газ турбиналар. Турбиналар туралы  жалпы мағлуматтар. Әдебиет: [1]

Глава ХХІІІ. § 23.1 - § 23.8.5 Тақырып. Іштен жанатын қозғалтқыштар жылулықты пайдалану. Әдебиет: [1] Глава ХХVI. §

20.1 - § 20.5.6 Тақырып Ылғалды ауа. Әдебиет: [1] Глава Х. § 10.1 - § 10.2.

7 Тақырып Жылу өткізгіштік. Әдебиет: [1] Глава ХІІ. § 12.1 - § 12.2.

8 Тақырып Конвективті жылу алмасу. Әдебиет: [1] Глава ХІІІ. § 13.1 - § 13.5.

9 Тақырып Сәулелі жылу алмасу.  Әдебиет: [1] Глава ХІV. § 14.1 - § 14.3.

10  Тақырып  Күрделі жылу алмасу. Жылуалмастыруші аппараттар. Әдебиет: [1] Глава ХV. §

15.1 - § 15.3.11 Тақырып  Отындардын және жану процестерінің теориялық негіздері. Әдебиет: [1] Глава

ХVІ. § 16.1 - § 16.5.12 Тақырып Іштен жанатын қозғағыштарда жылулықты пайдалану. Әдебиет: [1] Глава ХХV. §

25.1.


13 Тақырып Қозғағыштар құрылмасы және олардың даму болашағы. Әдебиет: [1] Глава ХХVІ.

§ 26.1 - § 26.2.14 Тақырып Іштен жанатын қозғалтқыштар. Әдебиет: [1] Глава ХХІV. § 24.1 - § 24.7.

4.4.4 Курстық жұмыс және т.б. тақырыптары.

Курстық жұмысты орындаған кезде есептеу техникасын пайдалануды қарастырған жөн.

1.Поршеньді қозғалтқыштың теориялық циклін есептеу.

2.Негізгі өлшемдерін анықтап және құрылымына өзгерістер жасап, көлемдік 

компрессордың теориялық, индикаторлық диаграммасын нақты процессорде және процестерін 

есептеу.


3.Жылу техникалық сипаттамаларын анықтап және құрылымына өзгерістер жасап, 

тоңазытқыш бу сығымдағыштың (немесе басқа) қондырғының теориялық және нақты 

циклдерін есептеу.

4.Әр түрлі қызметке арналған жылу алмасулық аппараттарды есептеу және оларға 

оңтайландыру.

5.Екі сатылы сығымдағышты есептеу.

6.Газ циклін және газдар ағуын есептеу. Көп қабатты жалпақ қабырға арқылы жылу беру.

9


5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.

Кабашев Р.А., Кадырбаев А.К., Кекильбаев А.М. Жылу техникасы – Алматы,Бастау, 2008 -425 б.

2.

Ицкович А.М., Основы теплотехники, Мсква, высшая школа, 1970, 300с.Қосымша

1. Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А. и др. Теплотехника.Учебник для ВУЗов./ Под 

ред. Крутова В.И. – М.: Машиностроение 1996.

2. Баскаков А.П.,Берг Б.В., Витт О.К. и др. Теплотехника: Учебник для ВУЗов./Под 

ред.А.П.Баскакова. – М.: Энергоатомоиздат,1991.

10


Мамандық(тардың)

 

жұмыс 

оқу


жоспарынан көшірме 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

050713 – 

«Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

«Термодинамика және жылуалмасу» пәні

Оқу


нысаны

Пәннің   көп   еңбекті

қажет етуі 

Семестр


бойынша

бақылау


нысандары  

Сем


естр

Семестр   бойынша   студенттердің

жұмыс көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

Аудиториялық

сабақ 

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)

Бар-

лығ


ы

ауд


СӨ

Ж

емтсын

КЖ-с


бар-

лығ


ы

дәр пр.


зер

т

барлығ

ы

ОСӨЖ

Жалпы


орта

білім


база-

сындағы


іштей 

2

9030

60

44

4

330

15

1560

37,5


Кафедра меңгерушісі ______   А.Х. Мустафин   20___ ж._________ «_____»

11


Жұмыс бағдарламасының                                                              

                                            Нысан    

            келісім парағы                                                                                                                  ПМУ ҰС Н 7.18.1/10

Жұмыс бағдарламасының келісім парағы

«Термодинамика және жылуалмасу» пәнінен

050713 – «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттері үшін арналған

2010-2011 оқу жылына

КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ

Шығаратын 

кафедра


Кафедра меңгерушісінің аты-

жөні


Қолы

Келісім күні

1

2

34

ККТжЛ


Ордабаев Е.К.

 

12Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
    • КЕЛІСІЛГЕН
  • 4 Пәннің мазмұны
  • 4.2 Пән тақырыптарының мазмұны
  • 4.3 Зертханалық, сабақтардың мазмұны және тізімі
    • 4.4.4 Курстық жұмыс және т.б. тақырыптары.
    • КЕЛІСІМ ПАРАҒЫ


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет