Какимова Роза МұратқызыPdf көрінісі
бет3/8
Дата29.12.2016
өлшемі1,98 Mb.
#708
1   2   3   4   5   6   7   8

Ойынның мақсаты:

Ойындар  арқылы  балаларды ң  денсаулығын 

ны ғайты п, 

е п т іл ік к е , 

ж ы л д а м д ы ққа , 

қызығушылыққа,  еліктеуге  тәрбиелеу.  Есте  сақтау. 

сахналау  қабілеттерін дамыту.

Керекті  құралдар:  оқтау,  себет,  жапырақ,  доп, 

мандарин,  орам ал,  д о р б а ,  ж е л ім ,  қа ға зд а р , 

көбелек,  атрибуттар.

Ойынның барысы:

Спорт  алаңында  көңілді  музыка  ойнап  тұрады. 

Балалар маршпен  кіреді. Аяқтың үшымен,  өкшемен 

жүреді,  сапқа тұра  қалады.Жүргізуші:

- Сәлеметсіздер ме. балалар!  Бүгін бізде «Ертегі 

әлемі»  атты  спорттық  ойын-сауық  болғалы  жатыр. 

Бүл  с п о р тты қ  ойын  с а уы қта   е п т іл ік т е р ім із д і, 

ж ы л д а м д ы қта р ы м ы зд ы , 

кү ш т іл ікт е р ім із д і 

көрсетеміз  және  де  ертегі  қойылымын  қоямыз. 

Балалар  сендер  орыс  халқының  қандай  ертегісін 

білесіңдер?

Балалар:

-  «Алтын  балық»;  «Шүбар  тауық»;  «Бауырсақ»; 

«Жеті  лақ»;  «Шалқан»  ертегілерді  білеміз.

Жүргізуші:

-  Жарайсыңдар  балалар.  Осы  көптеген  орыс 

халқының  ертегілері  ішінен  бүгін  біз  «Шалқан» 

ертегісінің  қойылымын  қоям^із.Бүп  ертегіде  атасы  бар,  әже  мен  немере  қызы 

бар.  Олармен  бірге  мысық,  иті,  тышқан  тағы  бар. 

Олар уайым-қайғысыз, тату-тәтті омір сүрді. Қандай 

болса  да  жұмысты  ынтымақпен  бөлісті.

- Балалар,  «Шалқан» ертегісінің қойылымын қою 

үшін 


атаны, 

әж ені, 


б а р л ы қ 

кө м е кш іл е р ін  

таңдайықш ы.  Мен  сендерді  санам ақ  бойынша 

шығарамын.  Ең  бірінші  атаны  таңдаймыз.Ойын «Атаны таңдаймыз»

Ш арты :  санамақ  бойынша  екі  бала  шығады. 

Олар  еденге  бір-біріне  қарама  қарсы  отырады, 

табандарын  бір-біріне  соғыстырып,  қолдарымен 

үстасады.  Бір-бірлерін  тартып  еденнен  түрғызады. 

Кім  бірінші  көтеріп  алса  сол  ата  болады.Жүргізуші:  Бізде ата бар,  енді әжені таңдаймыз.

Ойын: «Жапырақтарды жинау»

Ш арты:  санамақ  бойынша  төрт  қыз  қатысады. 

Еденде  жапырақтар  шашылып  жатады,  қыздар 

себетке  жинайды.  Қай  қыз  көп  ж апы рақтарды  

жинаса,  сол  әже  болады.

Ойын:  «Кімбірінші»

Ш арты :  екі  себет  қойылады.  Бірі  бас  жаққа, 

екіншісі  аяқ  жаққа,  біреуінің  ішіне  доп  салынады.

Екі  қыз  қатысады.  Допты  бір  жерден  екінші  жерге 

апарады .  Ж е ң іс ке   ж е тке н  қыз  нем ере  қызы 

болады.


Жүргізуші:

-  Енді  итті  таңдаймыз.

Бүкіл  ауыл  араласаң да,

Таба  алмайсын  сенімді  досты.

Көмектеседі  аң  алуда,

Түнде  біздің үйді  қорғайды.Ойын: «Итті  таңдаймыз»

Санамақпен  екі-үш  бала  таңдалады.

Ит  ауламен  жүрді.

Ит  мұрнымен  апарды.

Кім  қазынаны  бірінші  табады?

Сол  ойнауға  барады.

Таңдалған  балалар  зал  іш ін д е гі  жасы рған 

апельсинді  қабығының иісі бойынша табу керек.  Кім 

бірінші  табады,  сол  ит болады.

Жүргізуші:

-  Ал,  енді  балалар  бізге  мысық  керек  емес  ne? 

Мысықты таңдайықшы.

Ойын  «Ғажайы п  дорба»,  математикамен 

байланыстыру.

Екі  қыз  шығады.  «Ғажайып  дорбадан»  алған 

затты  қолы м ен  зе р тте п,  қанд ай  зат  екенін 

түсіндіреді.  Дүрыс  жауапты  айтқан  қыз  мысық 

болады.

Ж үргізуш і:  Басты  кө м е кш ім із  ты ш қанды 

таңдайық.Ойын: «Кім жылдам» қүрастыру мен жапсыру 

оқыту іс-әрекетімен байланыстыру.

Екі  бала  шығады.  Алтыға  бөлінген  шалқанды 

құр а сты р ы п,  ж а псы ры п  ш ы ғады .  Кім  бірін ш і 

шалқанды  аяқтаса,  сол  тышқан болады.Жүргізуші:

-  Балалар,  біз  көмекшілердің  барлығын  жинап 

алдық.  Енді  бізге  шалқан  керек  емес  пе?

Ойын «Шалқанды таңдаймыз»

Екі  бала  ш ы ғады .  С еб е тке   допты   1 -1 ,5м 

қашықтықта  салу.  Допты  санау  арқылы  жеңіске 

жеткендерін  анықтау.Жүргізуші:  Ал,  енді  балалар,  торт көзіміз түгел 

болды.  Енді  қойылым  тамашалап  жіберейік.Балалар «Шалқан» ертегіні  сахналайды.

Қорытынды:

- Балалар бүгінгі қойылған ертегі қалай аталады?

-  Ертегі  сендерге  үнады  ма?

Балаларды  мадақтау.ВалеологияД енсаулы қж әне өмірлік дағдылар"

il


ВАЛЕОЛОГИЯ

«2)ж уни.иіе  салхаіп»

(а ғ ы л ш ы н   п ә н ім е н   б а й л а н ы с т ы   с п о р т т ы қ  о й ы н -с а у ы қ )Лайла Тоқтасынқызы ЕРМЕКБАЕВА,

№31  «Ақ суңқар»  балабақшасы  ересек топтың  балаларының дене тәрбие  нүсқаушысы Индира  БОЛАТ,  ағылшын  пәніиің мұғалімі.  Астана  қаласы

Оқу  іс-әрекетінің  мақсаты:  дене  шынықтыру, 

ағы лш ы н  тіл і 

оқу  іс -ә р е к е т ін д е   б а л а л а р д ы ң 

белсенділігін  артгыру,  нақтылай  білім  беру.  Қимыл 

қо зға л ы с  б е л с е н д іл ігін   дам ы ту,  б а л а л а р д ы ң 

спортқа.  ағылш ын  тіліне  деген  қызығушылығын 

арттыру.  Ж инақтылыққа,  жылдамдыққа,  күшті  де 

ш ы дамдылыққа  тәрбиелеу.Б алаларды ң  оқу  іс- 

әрекеттерінен  алған  білім дерін  толықтыра  түсу, 

логикалық  ойлау  қабілетін  дамыту.  Пәнге  деген 

қы зы ғуш ы л ы ғы н   артты ру.  Д о с ты ққа ,  б ір л ікке  

тәрбиелеу.Құралдар-жабдықтар:  карта,  кегли,  екі  доға, 

кеме,  ж үм са қ  о й ы нш ы қта р :  маймы л,  тасбақа 

қолтырауын,  балық,  екі  ілмек,  екі  тарелка,  доптар, 

банан,  секіртпе,  көбелек,  желім.

Кейіпкер:  Пепита  және  оның достары

Оқу іс- әрекетінің барысы:

Көңілді  маршпен  балалар  спорттық  киімімен 

залға  кіреді.

Жүргізуші:  Бізде  әлі  қар  жатыр,  салқын,  күннің 

көзі  аз шығады.  Осы біздің қыстан жалықтым.  Басқа 

елдерде  бар  ғой,  бүкіл  уақыт  бойы  жаз  болады, 

күннің  нүры  бүкіл  жыл  бойы  шығып  тұрады.  Сол 

жаққа  барып  қайтсақ  қой.

- Балалар,  картаға  қараңдаршы, біз  мына жерде 

о р н а л а с қа н б ы з.  Біз  с о л т ү с т ік   жарты   шарда 

жатамыз.  Солтүстік  жарты  шарда  қыс  болғанда, 

оңтүстікте  жаз.  Қане,  қарап  жіберейікші  қай  жерден 

біз  жаз  мезгілін  табамыз?  (Картаны  қарайды).

Міне,  оңтүстік Америкада  Бразилия елінде  қазір 

жаз  м езгіл і.  Б р а зил и яға   бары п  қайтам ы з  ба? 

Барғыларың  келе  ме?

Балалар:  Иә.

Ж ү р гізу ш і:  Олай  болса,  балалар,  ол  жаққа 

кемемен  барамыз.  Қанекей,  барлығымыз  кемеге 

отырайық.

Теңіз  мүхитында  ақ  кемемен  жүземіз

Оңтүстікке  барамыз  бәріміз  достар!

Көк  теңізде  кездесеміз,

Ол  біздің  ескі  досымыз.

Бізді  су да  ажыратпайды.

Міне,  біз  Бразилиядамыз.

-  Керейікші,  балалар,  Бразилия  қандай  екен?

Өте  күннің  нұры  кеп

Жер  үстінде  көгілдір  тұр.

Сәулеге  киілген  сияқты.

-  Балалар,  тыныш  біреу  келе жатқан  сияқты. 

Залға  билеп  қараторы   Пепита  мен  оның

достары кіреді.

Пепита:  Hello  children!  How  are  you?  Where  are 

you from? Welcome to our country!  My name is Pepyta. 

(Қ а с ы н д а ш   достары   аттары н  айтып  танысып 

шығады).  Сендер  Қазақстаннан  келген  болсаидар, 

біз  де  қазақ  тіл ін  б ілем із.  Сендер  де,  бізден 

ағылшын  тілін  үйреніп  алыңдар.  Менің  Бразилиям 

өте  әдемі,  өте  күнді,  өте  көңілді  ел.  Бразилияның 

кеп  жерінде Джунгли  орналасқан,  жер жүзіндегі  өте 

кең  ормандар.  Джунглиде  бір  ашық  жер  бар,  сол 

жерде  біз  үлкен  мейрам  өткіземіз.  Сендерді  сол 

жерге  алып  барайық.«Қиын жол»

Пепита:

Ашық жерді табу үшін,

Джунглиядан  ету  керек.

Аяқтың  үшымен  жүреміз,

Қалың  шәппен  қадамдаймыз.

Арқамызды  бүгеміз 

Бүтақтың  астынан  еңбектейміз.

Алдымызда  жылан  жатыр,

Ол  ұйықтап  жатыр,  шуламаңдар,

Біз  аяқтың  үшымен  барамыз.

Алдымызда  бүлақ  сылдырлайды,

Жылдам  тастың  үстімен  жүреміз.

Біз  қараңғы  үңгірден  еңбектейміз 

Соның  артында  ашық  жер  табамыз.

-  Ура,  алақай  келіп  жетгік.

Балалар  қолдарына  доптарды  алып  жаттығу 

жасайды.

Пепита:  Біз ете көңілді секірдік, әуес аңдарымыз 

бізге  қарауға  келді.  Бүл  қандай аңдар шешіңдерші?

- Адамдарға ұқсайды.

-  Беттерін  тыржитады  (Маймыл).

П е пи та :  Ж арайсы ңдар,  балалар.  Ағылшын 

тіл ін д е   м айм ы лды   «m onkey»  д е й д і.  Қане, 

қайталайықшы.  Біз  сендерге  «How  many  monkeys» 

әнін  орындап  берейік.

Енді  біз  маймылды  тамақтандырайық.

12

№3/2010


ВАЛЕОЛОГИЯ

Э стаф етал ы қ 

ойы н 

«М айм ы лды  

тамақтандырамыз».

Ш арты:  екі  ко м а нд а ға   үш  адам нан  бөліну. 

Ойынға  екі  метрлік  жіп  қажет,  бір  шетіне  дөңгелек 

байланады, екінші шетіне таяқ, екі тарелка үш банан 

жатады,  ойы нш ы қ  маймы л  және  үлкен  табақ. 

Бірінші  ойыншы  жіпті  дөңгелегімен  лақтырады, 

қарама-қарсы  түрған  ойыншыға.  Ол  дөңгелекті 

ұста п  алы п,  оған  ба н а н  ж а псы р а д ы .  Б ірін ш і 

ойыншы  таяққа  жіпті  орайды,  өзіне  қарай  тартады, 

банан  алып  шығады,  оны  үлкен  табаққа  салады. 

Дөңгелекті келесі ойыншыға береді.  Келесі ойыншы 

осы ны ң  бәрін  қа й та л а й д ы .  Қай  топ  б ір ін ш і 

банандарды  жеткізсе,  сол  жеңіске  жетеді.

Пепита:

-Бәрекелді,  жылдамдықтарыңды  көрсеттіңдер. 

А м а зо н ка д а   ж ер  ж ү з ін д е гі  өте  ж а лм ауы з 

балықтар бар. Олардың тістері өте күшті және қатты

олар бармақтай таяқты бірден жеп қояды. Ағылшын 

тіл ін д е   бал ы қты   «fish»  д е й д і,  бізбен  б ірге 

қайталаңдар.

In the  pool the  little  fish 

Swim  about-swish,  swish 

But  in  the winter time  they  sleep 

In  the water  deep,  deep.

Бірақ,  біз  кішкентай,  ешкімге  зияны  тимейтін, 

балықтарды  аулаймыз.

Эстафеталық ойын:  «Балық аулау»

Балалар  екі  топқа  бөлінеді.  4-5  метрлік  жерде 

о р ы нд ы қ  түр а д ы ,  ү с тін д е   қа р м а қ  ж атады , 

о р ы н д ы қты ң 

оң 

ж а ғы нд а  ш елек 

тұр ады . 

Ойыншылар  кезекпен-кезек  орындыққа  жүгіріп 

келіп,  қармақты  алып  орындықтың  үстінде  тұрып 

балық аулайды. Аулаған балықты шелекке салады. 

Орындықтан  түсіп  қармақты  Ърнына  қойып  тобына 

оралады.  Қай  топ  бірінш і  аяқтаса  сол  жеңіске 

жетеді.


Пепита:  Сендерді  жаңа  жұмбақ  күтіп  түр. 

Шешіңдерші  балалар!Жүзеді  және  үйде де  жүреді 

Шөпті жұлады, су ішеді,

Сендер білмейсіңдер ме, балалар,

Сол үйде кім тұрады? (Тасбақа)

Ағылшын тілінде тасбақаны «turtle» дейді. Біздің 

Бразилияның  мұхитында үлкен  тасбақалар жүзеді. 

Олардың  үстеріне  мініп  ойнағыларың  келе  ме?Э стаф етал ы қ  жары с:  «К ім н ің   тасбақасы  

жылдам  жүзіп  келеді?»

Екі  топ  қатысады,  эр  бала  кезек-кезек  үлкен 

жастық  тасбақаға  отырады,  аяқтарымен  итеріп, 

м ежеге  д ейін  барады ,  алға  қарай  қисайтады, 

орнына  қайтады.  Кімнің  командасы  жылдам  өзінің 

орнына  келсе,  сол  жеңіске  жетеді.Пепита:

-   Жарайсыңдар,  балалар.

Енді бір жұмбақ Бразилияның жәндіктері туралы.

Қызық  сендер  шеше  аласыңцар  ма?

Гүлдің  қасында  қимылдады.

Бүкіл  төрт  жапырағы,

Мен  жұлғым  келді  оны

Қанатын  қақты да,  үшып  кетті.  (Көбелек)

Butterfly, butterfly

Where do you fly

So  quick  and  so  high

In  the  blue,  blue  sky?Қ үрасты ру  ж әне  жапсы ру 

«Көбел екті 

құрастыру»

Екі  ком анданы ң  капитаны  шығып  көбелекті 

құр а сты р ы п,  а қ  қағазд ы ң  б етіне  ж апсы рады . 

Балалардың  жылдамдығын,  ептілігін  байқау.Пепита: 

Б ізд ің 

ойнайты н 

ж е рім ізд е 

қонақтармызға  сыйлықтарымыз  бар.  Ол  өте  тәтті 

қазына,  оны  табуға  бізге  ән  көмектеседі.  «The  big 

bag  song»  әні  орындалады.  Балалар  әнді  тыңдап 

қазынаны  іздейді.  Ән  жай  орындалса,  қазынаға 

дейін  әлі  алые,  егер  эн  тез  орындалса  қазынаға 

жақын.  Соңында  балалар  үлкен  қазынаны  табады, 

ішінен  жемістерді  алады.

Жүргізуші  мен  балалар  Пепитаға  алғыстарын 

айтады.

Пепита:  Біз  көппіз,  біз  өлең  айтамыз,

Бүкіл  адамдарды  шақырамыз.

Кең  шеңбер,  кең шеңбер 

Оң жақта дос,  сол  жақта дос.

«Көңілді  баламыз»  атты  өлеңін  айтамыз.

Пепита жүргізушіге ағылшын тілінде жаңа сөздер 

мен  өлең,  әндер  жазылған  конверт  береді  де 

балалармен  қоштасады.

Жүргізуші  мен  балалар  балабақшаға  қайтады.

Балаларды  мадақтау."Валеология. Д енсаулы қж ән е өмірлік дағдыпар"

13


ВАЛЕОЛОГИЯ

«Экем,  шешем жэне  мен»

(С п о р т т ы қ   о й ы н   -  с а у ы қ )

Л.Т.  ЕРМЕКБАЕВА,

№31  «Ақ сүңқар»  балабақшасы  естияр топтың  дене  шынықтыру нұсқаушысыОйынның максаты:

Отбасы  мен  балабақш а  арасындағы  қарым- 

қатынасты  нығайту,  балалардың  дене  қимылдарын 

дамыту,  қимылды  ойындарға  деген  қызығушылығын 

арттыру.  Шапшаңдылыққа,  ептілікке  үйрету,  жаны таза 

үрпақты салауатты өмір салтына тәрбиелеу.Керекті құралдар: доптар, кәрзеңке, шығыршық, қүм 

толтырылған қалташа, кегли, орамал, шарлар, жержұмыр

Спорт алаңында көңілді музыка ойнап түрады.

Жүргізуші: Қайырлы күн, қүрметті спорт сүйер қауым! 

Бүгін  сіздер  «Әкем,  шешем  және  мен»  атты  спорттық 

ойынға  қатысқалы  отырған  естияр  топ  балалары  мен 

ата-аналардың  өнерін  тамашағалы  отырсыздар. 

Жарысымызды  бастамас бүрын  әділқазылар  алқасын 

сайлап алайық.

Әділқазылар алқасыныңтөрайымы - №31  балабақша 

меңгерушісі -  Күлшат Нысанқызы Абенова, мүшелері -  

осы балабақшаның психологі  Бадел Ақжарқын, медбике

-  Айжан Серікқызы Дүйсембаева.Перде  артынан  екі  қылжақпас  Қанат  пен  Самат 

шығады (балаларға қарамай айтысады).

Қанат:  Мен, мен бірінші боламын!

Самат: Оны әлі көреміз!Қанат: Мен ең күшті, епті, батыл,  икемдімін!

Самат: Кәнеки,  маған  жетіп ал!

Бірін-бірі қуалап жүгіріп жүреді, Қанат шаршап қулайды; 

ал Самат жүріп тынысына жаттығулар жасайды.

Қанат: Күшім жоқ,  ииаршадым!

Жүргізуші: Сәлеметсіздер ме, достар! Сіздер қайда 

асығып келе жатырсыздар?Екеуі: Балабақшаға, мерекеге!

Жүргізуші:  Сіздер  неге  шулап,  неге  таласып 

жүрсіздер?Қанат:  Мынау  ғой  мені  әлсіз  дейді.  ал  мен  ондай 

емеспін!


Самат: Сен көп үйықтайсың, жаттығу жасамайсың.

Жүргізуші: Сол рас па?

Қанат: Анда -санда жүгіріп жүрем  Жаттыгу жасаған 

емеспін.


Жүргізуші: Оның дұрысемес.

Балалар,  сендер қалай ойлайсыңдар? Біздің балалар ерте  түрады,  күн  сайын  ертеңгі  жаттығулар  жасайды, 

спортпен  шүғылданады,  дене  шынықтыру  сабағын 

жақсы көреді

Қанат: Спорт не үшін керек?

Жүргізуші:  Денсаулықты  нығайтады.  Біздің  күшті, 

епті,  жылдам, батыл  болуымызға кемектеседі.Қанат: Ондай болса, мені де үйретіңдерші. Мен енді 

ерінбеймін!Жүргізуші: Бізде жарыс болғалы жатыр балалар мен 

ата-аналар  арасында;  қане  сол  жарысқа  жанкүйер 

болыңыздар.

Жанүялар отыр сынға түскелі,

Әрбірінің жігер күші жалындап.

Жеңіс сәтін тағат таппай  күткелі,

«Спорт» десе таза біздің арымыз.

Жалындайды  сайысқанда жанымыз.

Сайысатын ата-аналарды бүгінгі,

Қарсы алайық  қошеметпен бәріміз.

Бүгінгі біздің сайысымызға қатысатын балалар мен 

ата- аналарды таныстырайын.Жүргізуші: Бүгінгі сайысымыз 5 бөлімнен түрады

I бөлім :«Танысқым келеді»

II бөлім: «Қалташанытүсірме»

III белім: «Аналарбәйгесі», «Әкелерсайысы»

ІҮ  белім:  «Отбасылар  жарысы»  -«Тез  жеткіз»; 

«Картобыңды егіп кел де, жинап ал».

Y бәлім:  «Өз балаңды таны»; «Шарды жарып алма»

- Ал қәне,  бірі-бірімізді қостаймыз,

Бүгінгі жарысымызды бастаймыз.

«Жеңіске жетеміз» - деп,

Жалынды уран тастаймыз.

бәлім:.«Танысқым келеді»

Шарты:  эр  отбасы  өзінің  үранынмен  таныстырып 

шығады.

il бөлім: «Қалташаны түсірме»

Шарты:  баласы,  әкесі,  анасы  қалташаны  төбесіне 

қойып алда түрған кеглидің арасымен  ирелеңдеп  жүріп 

келу.


ІІІбөлім:  «Аналарбәйгесі»

Шарты:  екі себет қойылады.  Бірі басжаққа,  екіншісі 

аяқ жаққа  біреуінің  ішінде  доп  салынады.  Допты  бір 

жерден екінші жерге апарады  ( 10 доп).

«Әкелер сайысы»

Шарты:  әкесі  шарды  үрлейді.  Сосын  баласының 

лақтырған  шарын,  себетке  түсіруге  тырысады  (5  - 

шардан)


Ән:  « Айдана  »

ІҮ бөлім:  «Отбасылар жарысы»

) «Тез жеткіз»

Шарты:  қүрсаудан құрсауға қос аяк^ап секіру, допты 

аяғына қысып алып себетке салу.

2) «Картобыңды егіп кел де, жинап ал»

Шарты:  баланың  қолында  шелек  бар.  Бала  сол 

картопты бір-бірден орналастыру керек. Орналастырып 

келген соң,  жүгіріп келіп шелекті анасына береді. Анасы 

картоптарды  жинап  шығады  да  әкесіне  береді,  әкесі 

орналыстырып шығады  Баласы жинап келеді. Кім бірінші 

аяқтаса сол жеңіске жетеді.Би:  «Домбыра»

Y бөлім:

1 ) «Өз балаңды таны»

Шарты: анасыкөзі  байлаулы түрде4  баланыңішінен 

өз баласын тану.

2) «Шарды жарып алма»

Шаргы: баласы әкесінің мойнында отырады. Әкесінің 

екі аяғында шар байлаулы болады, бір-бірінің шарларын 

жарэды. Өздерінің шарларын жармауғатырысады.Естияр  тобының  балалары  өлең  шумақтарын 

айтып береді.

Жүргізуші:

Бүгін міне оң болып әр ісіміз,

Жоғары боп күш жігеріміз,

Осылайша қуанышпен думандатып,

Аяқталды халайықжарысымыз!

Сез кезегін әділқазылар алқасына береміз.

Бүгінгі спорттықсайысымызға қатысқан ата-аналарға 

үлкен  рахмет  айтамыз!  Жеңіске  жеткен  жанүялар 

марапатталады.

14

№3/2010ВАЛЕОЛОГИЯ

САЛАУАТТЫ  ӨМІР  САЛТЫ

Гүлнар Нәбиқызы СЛЯМГАЛИЕВА,

Б.  Момышүлы  атындағы  N9131  мектеп-лицейінің  физика  пәнінің  мүғалімі,  Алматы  қаласыСабақтың мақсаты:

Білімділік  мәні:  салауатты  өмір  салты  жайлы 

оқуш ы ларды ң  о й -п ік ір ін   қозғау,  ө м ірге  деген 

көзқарасын  қалыптастыру,  нашақорлық және  басқа 

да  зиянды  әдеттер  туралы  түсініктерін  кеңейту;Д ам ы туш ы л ы қ  м әні:  о қуш ы л а р д ы ң  жеке 

басының  гигиеналық тазалығын  үнемі  қадағалауға, 

денсаулықты күтіп отыруға бейімдеу;  өз денсаулық- 

тарыиа жауапкершілікпен қарау, сезімдерін дамыту; 

айналасындағы  адамдардың,  жақын  жолдастары- 

ның  зиянды  әдеттерге  бой  үрмауына  ықпал  ете 

алатындығын  сезіндіру;

Т ә р б и е л ік  мәні:  о қуш ы л а р д ы   та за л ы ққа , 

әдемілікке, уқыптылыққа, жинақылыққа, әдептілікке, 

өзі  және  өзгеле р  а л д ы нд ағы   ж а уа пке р ш іл ікті 

сезінуге,  салауатты  өмір  салтына  тәрбиелеу.Сабақ әдісі:  сүрақ-жауап,  сахналық  көрініс.

Сабақтипі:  жаңасабақ.

Сабақтың көрнекілігі:  плакат,  сурет,  карточка- 

лар.


Сабақтың барысы:

Мүғалімнің  кіріспе  сөзі:

-  Биыл  Е л б асы ны ң  Қ а за қста н   халқы на 

Жолдауына  10  жыл  толды.

«Қазақстан  -   2030»  стратегиялық  Жолдауында 

көрсетілген  өзекті  мәселелердің  бірі  -   салауатты 

өмір сүру, оны насихаттау мәселесі.  Салауатты өмір 

салты  дегеніміз  не?  (Оқушыларға  сурақ)Мүмкін жауаптар:

- Ол әлеуметтік түрмысты жақсарту,  бос уақытты 

тиімді  пайдалану,  денсаулықты  сақтау,  нығайту, 

сапалы  тамақтану,  зиянды  әдеттерден  аулақ болу.

- Ал,  зиянды әдеттер дегеніміз не? (Оқушыларга 

сүрақ)

Мүмкін жауаптар:

-  Қазіргі  таңда  етек алған  замандастарымыздың 

кеселді дерттері: темекі шегу, нашақорлыққа салыну, 

ішімдік ішу.М ұғалім:  -А л,  б а л а л а р ,  біз  осы  айты лған 

әдеттерден  бойымызды  аулақ  ұстап,  болашаққа 

денсаулығы  мықты,  дені  сау,  көтеріңкі  күйде болып, 

спортпен  шүғылданып,  еңбекке  әрқашан  құлшына 

кірісіп,  салауатты  өмір  сүруге  үлесімізді  қосайық! 

Ж оғарыда  айты л ғандарды   ж үзеге  асыру  үшін 

үйымдастырылған  «Салауатты  өмір  салты»  атты 

тәрбие  сағатымызды  бастаймыз.(Жүргізушілергө  сөз  беріледі).

-  Салауатты  өмір  салты  -   әрқайсы м ы зды ң 

есірткіні,  темекі  мен  алкогольді  тутынудан  аулақ 

болы п,  та за л ы қ  пен  са н и та р и я   ш аралары н 

сақтауымызға және білім алып, денсаулықты сақтау

шарасына  бағытталған.

«Дені  сау адам -  табиғаттың ең қымбат жемісі». 

Денсаулық -   адамның  ең  басты  байлығы.  Дені  сау 

адам  -   өмірде  көп  жетістікке  жетеді.  Білім  алады, 

саяхаттайды,  қызмет  істеп,  сүйген  ісімен  айналы- 

сады,  бақытты  болуға, мақсатынажетугеұмтылады.2-жүргізуші:

- Салауатты  өмір сүру -  біздің қалыпты тіршілігі- 

міздің  іргетасы  болуы  қажет.  Салауатты,  білімді 

азаматтардан  дені  сау,  салауатты  үрпақ  өмірге 

кел ед і.  Еңбек  етіп,  қо р ш а ға н  ортаны ,  ішкен 

суымызды,  тамағымызды,  ауамызды  таза  үстап, 

ниет-ы қы л а сы м ы зд ы ,  іш кі  д ү н и е м ізд і,  ақыл- 

ойымызды дүрыс қалыптастыру бүгінгі күннің басты 

талабы.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет