Курманбаева Толганай Сагыновна құрастырдыPdf көрінісі
Дата15.03.2017
өлшемі249,3 Kb.
#9684

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

   «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ 

Электр энергетика факультеті 

Қазақ және орыс тілдері кафедрасы 

 

 

 БЕКІТЕМІН  

ЭЭФ деканы 

__________В.И.Денисенко 

                                                                                        «__»  __________2016 ж. 

 

 

  

 

 K (R) Ya 1106 – Қазақ (орыс) тілі 

 

5В081200 –

 

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету»  бағытына арналған 

syllabus 

 

 

 

 

  

Курс    


 

 

  

1 

Семестр           

 

 1,2  

Кредит саны  

 

 

 3,3  

ECTS бойынша кредит саны     

5,5 

Жалпы сағат саны                      135, 135 

Оның ішінде: 

Практикалық сабақтар               

45, 45 


СӨЖ  

 

            

90, 90 


Оның ішінде: СӨЖ 

            

30, 30 

Емтихан 


 

 

   

 

  

 

 

 

Алматы 2016 

 


Силлабусты  орыс  тілінің  жұмыс  бағдарламасы  негізінде  оқытушы 

Курманбаева Толганай Сагыновна құрастырды. 

Силлабус  қазақ  және  орыс  тілдері  кафедрасының  мәжілісінде  2016 

жылдың 23 маусымында (№13 хаттама) қаралып, мақұлданған.   

 

 

 Кафедра меңгерушісі                          Р.Қ. Бөкейханова  

 

 Силлабус ЭЭ факультетінің ОӘК мәжілісінде 2016 жылдың 24 маусымында 

(№4 хаттама) қаралып, бекітілді. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Оқытушылар:  

Мейрбекова Меруерт Мейрбековна – аға оқытушы; каб. А 319, А 321. 

Байланыс телефоны 8(727)2925847, e-mail:

 

kz@aipet.kz   

Курманбаева Толганай Сагыновна – оқытушы; каб. А 319, А 321. 

Байланыс телефоны 8(727)2925847, e-mail:

 

 kz@aipet.kz

   

 

2  Аудиториялық  сабақтарды  өткізудің  орны  мен  уақыты  сабақ 

кестесінде  көрсетілген,  ОСӨЖ  шеңберіндегі  оқытушының  кеңес  беру кестесі  ЭЭ  факультеті  деканатының  (Д  209)  қабырғасында  және  ҚжОТ 

кафедраның (А 319) хабарландыру тақтасында ілінген. 

 

 

3 Оқу пәнінің сипаттамасы 

 

3.1  Курстың  мақсаты  –  болашақ  маманның  коммуникативтік 

біліктілігін  қалыптастыру  –  ғылыми  салада  сөйлеу  жағдаяттарында  түрлі 

қатысымдық  міндеттерді  лингвистикалық  құралдар  арқылы  шешу,  ғылыми-

техникалық  мәтіндер  материалында  тілдік  және  коммуникативтік 

құзыреттілігін  дамыту  және  жетілдіру,  сондай-ақ  іскерлік  қарым-

қатынастағы  сөйлеу  мәдениетінің  негізгі  аспектілерімен  студенттерді 

таныстыру.  Студенттердің  мәдени-тілтанымдық  құзыреттілігін  негізгі 

стандарттар  (В2),  (LSP,  LАP)  деңгейінде  білім  беру  барысында 

қалыптастыру.   

 3.2 Пәннің міндеттері: 

-  тілдік  жүйе  мен  оның  амалдарын  мәдени-танымдық  қатысымдық 

әрекеттер арқылы меңгерту және оны пайдалануға дағдыландыру;   

-  компрессия  түрлерінің  функционалдық  және  тілдік-құрылымдық 

негіздері туралы білім  берудің негізінде мәтін комрессиясын оқыту;   

ғылыми  мәтінді  семантикалық-құрылымдық  және  лингво-семантикалық талдауға дағдыландыру; 

-  оқу,  ғылыми  және  кәсіби  маңыздағы  ақпаратты  таңдауға,  талдауға 

және өңдеуге үйрету; 

-  мәдени-тілтанымдық  және  кәсіби  құзыреттілігін  келешекте  дамыту, 

іскерлік хаталмасу және пікірсайыстарда әңгімелесушіге өз ойын жеткізе алу 

үшін  және  жеке  басының,  мәдениеттік,  кәсіптік  қарым-қатынастарда  еркін 

араласу үшін сөйлеу мәдениеті туралы білім беру болып табылады. 

3.3 Пәннің сипаттамасы 

Бұл пән білім алушының оқу-танымдық саласында сөйлеу әдебі туралы 

базалық білім беруді көздейді. Ғылыми-техникалық мәтіндердің үлгілерімен 

жұмыс  жасауға,  негізгі  ғылыми-оқулық,  ғылыми-кәсіптік  жанрда  мәтіндер 

құрастыруға,  сондай-ақ  қазіргі  заманғы  орыс  әдеби  тілінің  нормаларын 

меңгеруге және сөйлеу мәдениетін жетілдіруге ерекше незар аударылған.  

 

«Орыс тілі» курсын аяқтағаннан кейін студент түсіну керек

● ғылыми мәтін құрылысының (композиция) ерекшеліктері туралы; 

●  коммуникативтік сөйлеу сапасы туралы; 

білу: 

● ғылыми мәтіннің мағыналық құрылымының ерекшеліктерін; ● микромәтіннің негізгі ақпаратын бөлудің әдістерін; 

●  реферат,  аңдатпа,  рецензия,  тезистер,  пікір,  қорытынды-түйіндеме 

жазудың ерекшеліктерін; 

● мәдениаралық коммуникация негіздерін

●  сөйлеу мәдениетін, сөздің коммуникативтік сапасын; 

жасай білу: 

 

●  өмірдегі  жеке  басының,  қоғамдық,  оқу  және  кәсіптік  саласындағы 

ақпаратты түсіну; 

● өзінің көзқарасын ойлау, сипаттау, баяндау арқылы сәйкесті білдіру; 

●  ғылыми  мәтіннің  мағынасында  негізгі  элементтерін  ажырату,  мәтіннің 

мағыналық құрылымын талдау; 

●    екінші  қйтара  мәтіндерді  талапқа  сай  (аңдатпа,  реферат,  рецензия  мен 

тезистер және т.б.) нәтижелеу, мәтіндерден қажетті ақпаратты ажырату; 

● оқу барысында жазбаша және ауызша қарым-қатынас құрудың түрлерін 

орыс тілде қолдану; 

● іскерлік сұзбаттың ең негізгі ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескеру. 

       - 3.4 

Пәннің постреквизиттері

  

Кәсіби қазақ (орыс) тілі 

 

4. 

Пәннің құрылымы мен мазмұны 

4.1  - 

4.2  -  

4.2.1  - 

4.2.2 Практикалық  сабақтарының  тақырыбы 

 

 1 семестр № 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

Тіл  және  оның  негізгі  функциялары.  Сөз,  сөйлеу  түрлері  және формалары. Ауызекі сөйлеу тілі, оның бағдарлаушы сипаттары. 

Жазба сөз, оның басты белгілері. Жазба сөз жанрлары. 2 сағ.

 

Н. 1, 4. Қ. 3 

Сөйлеу  тілінің  функционалды-мағыналық  типтері.  Сипаттау сөздің  мағыналық  типі  ретінде.  Тілдесудің  түрлі  саласындағы 

баяндау. Ой жүгірту монологтық сөйлеудің бір түрі. Ой жүгірту 

тізбегі.  Сипаттау,  ой  жүгірту,  баяндау  түрлерінің  тілдік 

ерекшеліктері. 6 сағ.  

Н. 1, 4, 8 

Қ. 4 


Сөйлеу тілінің функционалды стильдері. Жалпы сипаттамасы. 

2 сағ. 

Н. 1, 3, 6. Ғылыми  стиль  және  оның  ерекшеліктері.  Ғылыми  стильдің 

басқа  функционалдық    стильдерден  айырмашылығы.  Ғылыми 

стиль тармақтары. 

6 сағ. 

Н. 2, 6, 8 Қ. 2. 

Мәтін  –  тілдік  қатысымның  негізгі  бірлігі  ретінде.  Мәтіннің негізгі    белгілері.  Күрделі  синтаксистік  құрылымдар  мәтіннің  

компоненті    ретінде.  Мәтіндегі  сөйлем    арасындағы  байланыс 

тәсілдері  (тізбекті  және  параллель).  Ғылыми  стильдің 

лексикалық, 

морфологиялық, 

синтаксистік 

деңгейдегі 

ерекшеліктері. 8 сағ. 

Н. 1, 3, 8  


 Мәтінді құрылымдық-мағыналық жағынан бөлу. 4 сағ. 

Н. 1, 2, 4, 8 

 Мәтіннің  құрылымы  мен  мағынасы.  Ғылыми  мәтіннің 

коммуникативтік  мақсаты.  Тақырып  мәтіннің  нысаны  немесе 

құбылысы ретінде. Мағыналық-тілдік жағдаяттар.              8 сағ. 

Н. 1, 2, 6.  

Мәтіндегі  сөйлемнің  маңызы.  Сөйлемнің  мәтінқұраушы міндеті. 

Ғылыми 


мәтіннің 

микротақырыбы. 

Мәтін 

прогрессиясы. Мәтінде ақпаратты дамыту тәсілдері.  9 сағ. Н.1, 2, 6. 

Қ. 4 


2 семестр 

№ 

Тақырыптар 

Дереккөздер 

Ғылыми сөз және менің мамандығымның тілі. Компрессия - ғылыми мәтіннің өңдеуінің негізгі түрі. 2 сағ. 

Н. 4, 5, 6.  

Ғылыми  мәтіннің  аңдатпасын  жазу.  Аңдатпаның  ғылыми маңызы,  аңдатпа  жазудың  тілдік  құрылымы,  аңдатпа  түрлері.              

4 сағ.  


Н. 7, 8 

Ғылыми мәтіннің жоспары. Жоспар түрлері. Ғылыми мәтіндерге тезис жазу. Тезис түрлері. Конспект. Конспект жазу түрлері.  

6 сағ. 


Н. 2, 4, 8. 

Ғылыми  мәтінге  реферат  жазу.  Реферат  түрлері  (продуктивті және  репродуктивті).  Ғылыми  саладағы  дәйек  сөз  алу.  Дәйек 

сөздерді  дұрыс  жазу  ережелері.  Ғылыми  мәтінді  анықтамалық-

библиографиялық 

сипаттау. 

Библиографиялық 

сипаттау 

құрылымы. 6 сағ. 

Н. 2, 3,  4, 

8.  

Қ. 1 


Ғылыми  мәтінге  рецензия  жазу.  Рецензия  түрлері.    Ғылыми 

жұмысқа  рецензия  жазудың  құрылымы.  Ғылыми  мәтінге  пікір 

жазу.  Пікір  құрылымы.  Қорытынды-резюме  ақпараттың 

екіншілік мәтіні ретінде, оның тілдік ерекшеліктері. 4 сағ. 

Н. 2, 3, 8. 

Сөйлеу  мәдениеті  туралы  ұғым.  Үлгілі  сөйлеу  тілінің  сапасы (дұрыс  айту,  қисындылығы,  айқындылығы,  мәнерлігі,  реттілігі, 

тазалығы, сөз байлығы).  4 сағ. 

Н. 5, 6, 7, 9 

Қ. 1 


Сөйлеу  тілінің  грамматикалық  нормалары  (орфоэпиялық, 

морфологиялық, синтакситстік, тыныс белгілері). 4 сағ. 

 

Н. 5, 6, 7, 9 Қ. 1; 6 

Стилистикалық  қателер.  Сөйлеу  артықтығы.  Мәтіндерді редактірлеу. 6 сағ. 

Н.: 1, 2, 8. 

Қ.: 4, 9. 

Кәсіби  саладағы  сөйлеу  әдептілігінің  мәдениеті.  Сөйлеу  және іскерлік 

қарым-қатынас 

этикеті. 

Кәсіби-коммуникативтік 

жағдайда пікірталас, диалог жүргізудің реті. 6 сағ. 

Н.: 1, 2, 4, 

7, 10, 11. 

Қ.: 3, 7. 

10  Іскерлік қарым- қатынас. Іскерлік диалог. Телефон арқылы 

іскерлік сұхбат.  Іскерлік әңгімелесу. Резюме. Анкета.  

3 сағ. 

Н.: 1, 2, 3, 10. 

Қ.: 6. 


 

4.3 СӨЖ тапсырмалары  

№ 1 СӨЖ.  3 микромәтін  сұрыптап алып, олардың тілдік сипаттамасын 

беру (сипаттау, баяндау, ой жүгірту). 


№2 СӨЖ. Оқу-ғылыми мәтіндердің 

құрылымдық-мағыналық анықтауы, 

оның толық сұлбасынн құрастыру.

 

№  3  СӨЖ.  Мәтіндегі  ақпаратты  дамытудың  түрлері  мен  тәсілдерін анықтау. 

№ 4 СӨЖ. Ғылыми мәтінге аңдатпа жазу. 

№ 5 СӨЖ. Бір тақырыпқа қатысты бірнеше мәтінге реферат-шолу жазу.  

СРС  №  6.  Оқу-кәсіптік  тақырыпқа  диалог  құру  үшін  коммуникантты 

іріктеу. Диалогта сөйлеу этикетінің үлгілерін пайдалану.  

 

4.4  СӨЖ   тақырыбы 

4.4.1  Сөйлеу  тілінің  функционалды-мағыналық  типтері.    Сипаттау,  ой 

жүгірту, баяндау түрлерінің тілдік ерекшеліктері. 

4.4.2  Мәтіндегі  ақпаратты  дамытудың  түрлері  мен  тәсілдері.  Негізгі  және 

қосымша ақпарат түрлері. 

4.4.3  Ғылыми  мәтін  аннотациясы.  Аңдатпа  түрлері.  Аңдатпа  тілдік 

ерекшеліктері. 

4.4.4 Реферат түрлері және ерекшеліктері. 

4.4.5 Сөйлеу этикеті. Іскерлік қарым-қатынастың этикасы, сөйлеу этикасы.    

4.4.6 Іскерлік қарым- қатынастың түрлері. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтарының тізімі  

      1. 

Тіл және оның негізгі функциялары. 

     2. Сөйлеу түрлері мен формалары. 

     3. Ауызекі сөйлеу тілі: оның бағдарлаушы сипаттары. 

4.

 

Сөйлеу тілінің функционалды-мағыналық типтері.  5.

 

Сипаттау, ой жүгірту, баяндау түрлерінің тілдік ерекшеліктері. 6.

 

Сөйлеу тілінің функционалды стильдері. 

7.

 Ғылыми стиль және оның ерекшеліктері.

 

8. 

Ғылыми стиль тармақтары.

  

9.

 Мәтін–тілдік қатысымның негізгі бірлігі ретінде.  

10.


 

 Мәтіннің негізгі  сипаттары. 

11.

 

 Мәтіндегі сөйлем  арасындағы байланыс түрлері.  12.

 

 Мәтіннің құрылымы мен мағынасы.  13.

 

 Ғылыми мәтіннің коммуникативтік мақсаты.  14.

 

 Ғылыми стилінің синтаксисі 15.

 

 Мағыналық-тілдік жағдаяттар.  16.

 

 Ғылыми мәтіннің микротақырыбы.  17.

 

 Деректі  және  жаңа  ақпарат  ой  жәнемәтін  байланысының  өрбу элементтері ретінде.  

18.


 

 Мәтіндегі қосымша ақпарат. 

19.

 

 Компрессия - ғылыми мәтіннің өңдеуінің негізгі түрі. 

 

20. 

 Ғылыми-ақпараттық  стиль жанрлары: жоспар, конспект.

  

21.


 

 Ғылыми мәтіндерге тезис жазу.  

22.

 

Тезис түрлері.  23.

 

Түйіндеме - тұжырым - мәтіннің қосымша ақпаратты. 24.

 

 Ғылыми мәтін аннотациясы.  25.

 

 Реферат түрлері және ерекшеліктері. 26.

 

 Ғылыми саладағы дәйек сөз алу.  27.

 

 Анықтамалық-библиографиялық сипаттау. 28.

 

 Библиографиялық сипаттау құрылымы. 29.

 

 Ғылыми-бағалаушы мәтіндер (рецензия, пікір). 30.

 

 Іскер  адамның  кәсіби  біліктілігінің  көрсеткіші  ретіндегі  сөйлеу мәдениеті.  

31.


 

 Паронимдер. 

32.

 

 Тавтология. 33.

 

 Сөйлеу этик Іскерлік қарым-қатынастың этикасы, сөйлеу этикасы.  34.

 

 Ораторлық сөйлеу өнері. Мәнерлі сөйлеудің амалдары мен тәсілдері. 35.

 

 Көпшілік алдында баяндаудың негізгі кезеңдері  36.

 

  Монолог пікірлесудің түрлері 37.

 

 Эссе 38.

 

 Дәйек сөздерді дұрыс жазу ережелері. 39.

 

Ауызша диалогтың ерекшелігі. 40.

 

 Іскерлік диалог, телефон арқылы іскерлік сұхбат, іскерлік әңгімелесу. 41.

 

Іскерлік қарым- қатынастың түрлері. 42.

 

Жұмысқа қабылдау алдында іскерлік пікрлесу. Резюме. 43.

 

Сөйлеудің  коммуникативті  сапалары  (дәлдік,  түсініктілік,  мәнерлілік, логикалығы).  

44.


 

 Дәлелдер. Дәлел түрлері.  

45.

 

 Ішкі қисындылығы өнегелі сөйлеудің сапасы. 46.

 

 Баяндамаға презентация жасау: тілі, тәртібі. 47.

 

 Іскерлік диалог, оның тіл ерекшеліктері. 48.

 

 Вербалдық емесе іскерлік қарым-қатынас түрлері.  49.

 

 Қарым-қатынас ұғымы, оның түрлері. 50.

 

 Тыңдау. Тыңдау түрлері.  

6. Студенттер жетістіктерін бағалау бойынша ақпарат 

6.1 Бағалау жүйесі  

Курс  бағдарламасы  бойынша  Сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейі  кредиттік 

оқыту  технологиясы  қабылдаған  қорытынды  бағалар  шкаласы  бойынша 

бағаланады (1-кесте). 

 

1-кесте.  Әріптік жүйе  

бойынша баға 

Балдар 

%-дық мәні Дәстүрлі жүйе  

бойынша баға 

А 

4,0 


95- 100 

өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 

өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

3,0 


80-84 

жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

қанағаттандырарлық С- 

1,67 


60-64 

қанағаттандырарлық 

D+ 

1,33 


55-59 

қанағаттандырарлық D- 

1,0 


50-54 

қанағаттандырарлық 0-49 қанағаттандырарлықсыз 

 

Сіз  жіберілім  рейтингісі  бағасын  семестр  бойы  жинақтайсыз.  Әрбір жұмыс  түрі  100  балдық  шкаламен  бағаланады  және  2-кестеге  сәйкес 

коэффициент ескеріліп, жіберілім рейтингісіне қосылады. 

 

2-кесте. Жіберілім рейтингісі. Әрбір жұмыстың маңыздылығы.   

                      Оқу түрі 

  Максималды балл мөлшері 

Практикалық сабаққа қатысуы 

0,1 

Сабақта жұмыс істеуі 0,4 

Студенттің өздік жұмысы 

№ 1, 4 

№ 2, 5 


№ 3, 6 

 

   0,15    0,2              0,5 

   0,15 


Баллдар жиыны 

1,0 


 

Аралық бақылау (АБ) академиялық күнтізбеге сәйкес семестрде екі рет 

өткізіледі. Әр АБ (А1 және А2) 100-баллдық шкаласымен бағаланады

ақпараттық жүйемен АБ бағасының орташа мәні есептеледі 

 

Б

ор = (Б1+Б2)/2 

және 0,2 салмақ коэффициентпен қабылдау бақылауына қосылады: 

БР =0,2 Б

ор

 +0,8 Ор

 

Пән бойынша қорытынды баға шығарылады Қ

 

= 0,6БР+0,4 Е, Е-емтихандық бағасының сандық баламасы. 

 

6.2 Балл  қою саясаты 

Жұмыс  уақытылы  және  жоғары  сапада  орындалған  жағдайда  ең 

жоғары  балл  қойылады.  Сабақтарға  қатысу  және  аралық  бақылау  бағалары 

дұрыс жауаптар мен жіберілген сабақтар санына сәйкес қойылады.  

 

6.3 

Университет  студенттерінің  академиялық  ұтқырлығын 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ҚР 


оқушыларының 

оқу 


жетістіктерін 

ECTS 


(Трансферттің 

(ауыстырудың)  және  кредит  жинақтаудың  еуропалық  жүйесі)  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және керісінше ауыстыру 3, 4-

кестелерге сәйкес жүзеге асырылады. 

                                                                                                    

3-кесте.  ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін  ECTS  бойынша 

бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге ауыстыру  


ECTS 

бойынша 

баға

 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F қанағаттандырарлықсыз 

 

4-кесте.  ҚР  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS бойынша бағаларға ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша 

баға

 

 

А 

4,0 95-100 

өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 қанағаттандырарлық 

0-49 

қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

7 Пәннің саясаты: 

- сабаққа кешікпеу және сабақты жібермеу; 

- оқытушы ұсынған сабақ жоспарын зейін қойып тыңдау, оған белсенді  

түрде қатысу; 

- себепті жағдайларға байланысты (деканаттан жіберілім қағазы болған 

жағдайда) жіберілген сабақтарды өтеу; 

-  өздік  жұмыстарды  графикте  көрсетілген  мерзімнен  кешіктірмей 

қорғауға ұсыну; 

- кітапханада және үйде өз бетінше сабақ оқу. 8 Академиялық этика нормалары 

- тәртіптілік; 

- тәрбиелілік; 

- мейірімділік; 

- адалдық; 

- жауапкершілік; 

- аудиторияға кіргенде ұялы телефондарды өшіру. 


        Шиеленіс жағдайлар оқытушымен, эдвайзермен оқу тобында талқылану 

керек, шиеленіс шешілмеген кезде деканат қызметкеріне айтылу қажет.  

 

9 Ұсынылған әдебиеттер тізімі 

 Негізгі әдебиеттер: 

1.

 Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Речевая коммуникация: учебник. – 2-е 

изд., перер. и доп.  – М.:  ИНФРА-М, 2008. – 207 с. 

2.

 

Ипполитова  Н.А.,  Князева  О.Ю.,  Савова  М.Р.  Русский  язык  и культура речи: курс лекций. – М.: Проспект, 2007. – 347 с. 

3.

 Кадырова  Г.Р.  Русский  язык.  Учебные  тексты  и  речевые 

упражнения по русскому языку. -  Алматы: АИЭС, 2008 – 140 с. 

4.

 

Кубдашева  К.Б.    Русский  язык  -  2.  Методическая  разработка  по письменным формам делового общения и комплект второй самостоятельной 

работы для всех специальностей. Алматы: АУЭС, 2012.  

5.

 

МейрбековаМ.М.,  Хайрушева  Е.Е.  Пособие  по  русскому  языку  для студентов  механико-математического  факультета  университета.  –  Алматы: 

Казак университеты, 2008. – 149 с. 

6.

 

Мухамадиев Х.С. Пособие по научному стилю речи. Русский язык.- Алматы, 2011. 

7.

 Нурмаханова  М.К.  Русский  язык  для  бакалавриата  всех 

специальностей. – Алматы: НАО «АУЭС», 2014 – 95 с. 

8.

 

Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений университетов  (бакалавриат)  /  Под  редакцией  К.К.  Ахмедьярова,  Ш.К 

Жаркынбековой. – Алматы: Ценные бумаги, 2008. – 226 с. 

9.

 

Саньярова  Н.С.  Русский  язык.  Практикум  по  культуре  речи.    – Алматы: НАО «АУЭС», 2013. - 480 с. 

10.


 

Смирнова  Ю.Г.  Русский  язык–1.  Научный  стиль.  Справочные 

материалы  для  самостоятельной  работы  (для  всех  специальностей).  – 

Алматы: АУЭС, 2010. – 28 с. 

11.

 

 Формановская  Н.И.  Культура  общения  и  речевой  этикет.  –  М.: Икар, 2005. – 250 с.  

12.  Чернявская  В.Е.  Интерпретация  научного  текста.  Стиль.  Текст. 

Дискурс. М., 2007. – 128 с. 

Қосымша әдебиеттер: 

1.  Крылов  Г.А.  Словарь  ошибок  русского  языка.  –  СПб.:  ООО 

«Виктория плюс», 2009. – 80 с.  

2.  Кузнецов  С.А.  Новейший  большой  толковый  словарь  русского 

языка. СПб. Норинт, 2008– 1536 с. 

 

3.  Механизация  и  электрификация    сельского  хозяйства  //  М.,  №  6,7. 2014.   

4.  Муромцева  А.В.  Искусство  презентации.  Основные  правила  и 

практические рекомендации. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 112 с. 

5. 


Русский  язык.  Методическая  разработка  для  бакалавров 

специальности 

5В071800 

– 

Электроэнергетика и 

5В081200 

– 

Энергообеспечение  сельского  хозяйства.  1  часть  /  Составитель  Мейрбекова М.М. – Алматы: АУЭС, 2015. – 40 с. 

6. 

Русский  язык.  Методическая  разработка  для  бакалавров 

специальности  5В071800  –  «Электроэнергетика»  и  5В081200  – 

«Энергообеспечение  сельского  хозяйства».    2  часть  /  Составитель 

Мейрбекова М.М. – Алматы: АУЭС, 2015. – 43 с. 

 7.  Сарыбеков  М.,  Сыздыкназаров  М.  Словарь  науки.  Общенаучные 

термины  и  определения.  Науковедческие  понятия  и  категории.  –  Алматы: 

Триумф «Т», 2008. – 504 с.  

 

8. Сибикин Ю.Д. Пособие к курсовому и дипломному проектированию электроснабжения  промышленных,  сельскохозяйственных  и  городских 

объектов:  учебное  пособие/Ю.Д.  Сибикин.  –М.:  Форум:  ИНФРА-М,  2015.  – 

384 с.: илл. – (Высшее образование бакалавриат).   

9. Трусова И.С. Русский язык и культура речи в терминах и понятиях. – 

Владивосток: МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, 2008. – 28 с.  

10. 


Хорольский  В.Я.  Таранов  М.А.  Эксплуатация  систем 

электроснабжения:  учебное  пособие  /  В.Я.Хорольский,  М.А.Таранов.  –  М.: 

Форум: ИНФРА-М., 2013. – 288 с. 

11. Энергетика. Вестник союза инженеров-энергетиков РК//Алматы, № 

3 (5,4). 2015. 

 

Компьютерлік программалар: 1.

 

100 компьютерных упражнений по русскому языку («Russian»).  

 


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет