М әшһүр Жүсіп өлеңдерінің жанрлық-стильдік ерекшелігіPdf көрінісі
бет2/2
Дата15.03.2017
өлшемі1,07 Mb.
#9673
1   2

Қорыгындыда  жүмыстың  үш  тарауындағы  талдаулар,  түжырымдар 

жүйеленді.  Жүмыста  М әшһүр  Жүсіп  олендерінің  жанрлық-стильдік 

ерекшеліктері  соз  болғанда,  ақын  олеңдерінін  жанрлык  сипаты,  ондагы 

дәстүр  тағылымы  жэне  стиль  және  бейнелілік  мәні  өзі  өмір  сүрген,  ягни

XIX  ғасырдьщ  аяғы  мен  XX  ғасырдың  басындағы  замандағы  қоғамдық 

хал-ахуалдың, 

атап 

айтканда, отаршылдык 

қыспагы 


осуіне 

т.с.с. 


наразылықтыц  тікелей  ыкпалы  болғаны  зерделенеді.  Күні  бүгінге  дейін 

Еуропа,  орыс  поэзиясының  көркемдік  сипаты  кең  де  дүрыс  сараланып 

келсе,  ш ығыс  әдебиетін,  оның  ішінде мүсылмандық ш ығыс  әдебиетін жете 

таныта алмау да орын алғанын ескерген жон.

Бүл  шыгыс  әдебиетін  зерттеуге,  оган  отаршылдық 

мүдде 


түрғысынан  бір  жақты  қарау  әсері  де  аз  болмаганы  анық.  Соның 

салдарынан  да  көне  замандағы:  Ж.Баласағүн,  А.Иассауиден  т.с. 

бастау 

алған  бай  дәстүр  де,  оны  игеріп жаңа  биікке  көтерген  кейінгі  қазақ 

әдебиеті  өкілдері:  Абай,  М әш һүр  Жүсіп,  Ш әкәрім  еңбектері 

жете 

сараланбай  келді  деуге де негіз толык.21

IIЛ  Й ДА Л  АН Ы  Л  F А Н  Ә Д Е Б И Е Т  ГЕР TI3IM J

1.  Кенжебаев  Б. Қазақ халқыньщ XX ғасыр басындағы демократ 

жазушылары,- Алматы:  КМКӘБ.  1958.-249 б.

2.  Ж иреншин 

Ә. 

Қазақ кітаптары тарихынан.- Алматы:  Қазакстан.  -   1971.- Б .133-137  .

3.  Бөжеев  М.  М әшһүр Жүсіп  мүралары  хақында // Жалын,  3,  1974,-  Б.127- 

133.

4.  Д әуітов  С.  М әш һүр  Жүсіп  Көпеев.  //  Қазақстан  мектебі,  2,  1990.-  Б.72- 79.

5.  Әбілев Д.  М әш һүр Жүсігі. // Жүлдыз,  12,  1992.-  Б. 116-129  .

6.  М әшһүр-Ж үсіп  Қ.ГІ.  Қазақ  лирикасындағы  стиль  және  бейнелілік.  -  

Павлодар: 

С.Торайгыров 

атындагы 

Павлодар 

мемлекеттік 

университеті,І999.-Б.70-108.

7. 


Көпеев С.Ш.  М әшһүр Жүсіп өмірі.- Павлодар,:ЭКО, 2000.-131  б.

8. 


Негимов  С.  М әшһүр  Жүсіп  шығармаларының  бейнелілігі  //  Мөшһүр 

Жүсіп  оқулары  (республикалык  ғылыми  конференцияньщ  бірінші  жинагы 

ішінде).-Павлодар:  ЭКО, 2001.  - Б .5-9.

9. 


Белинский  В.Г.  Собрание  сочинений  в  9  томах.т.Ш ,-  Москва: 

Художественная 

литература. 

1976.- 


С.294-350; 

Веселовский 

А.Н. 

Историческая  поэтика.-  Москва:  Высшая  шкода,  1989;  Жирмунский  В. Теория  стиха .-Лени и град :  Советский  писатель.  Ленинградское  отделение. 

1975.-  431  с.;  Храпченко  М.Б.  Творческая  индивидуальность  писателя  и 

развитие  литературы.-  Москва:  Советский  писатель,  1975,-  431  с.;  Поляков

В.  Вопросы  поэтики  и  художественной  семантики,-  Москва:  Советский 

писатель.  1978;  Григорьев  В.П.  Поэтика  слова.-  Москва:  Наука.-1979  г. 

т.с.с.


10.  Байтүрсынов  А:  Шыг.-  Алматы:  Жазушы,  1988.-320  б.;  Жүмалиев  Қ. 

Эдебиет  теориясы.-  Алматы,  1938;  Базарбаев  М.  Образ  человека  труда  в 

казахской  поэзии,-  Алматы:  Каз.  ССР.  FA.  баспасы,  1961;  Ахметов  3. 

Казахское  стихосложение,-  Алматы:  Гылым,  1964;  Қабдолов  3.  Эдебиет 

теориясының  негіздері,-  Алматы,-  Мектеп,  1970;  Қаратаев  М.  Таңд.  Үш 

томдық,- Алматы:  Жазушы,  1974;  Қирабаев  С.  Революция ж эне эдебиет.  1, 

2-том.-  Алматы:  Жазушы,  1977;  Әбдірахманова  Т.  Қасым  Аманжоловтың 

поэтикасы.-  Алматы:  Гылым,  1976.-298  б.;  Нургалиев  Р.  Аркау,-  1-2  том,- 

Алматы:  Жазушы,  1991;  Кәкішев  Т.  Октябрь  өркені.-  Алматы:  ҚМКӘБ, 

1962;  Негимов  С.  Өлең  өрімі.  -Алматы:  Гылым,  1980.-136  б.;  Кәрібаева  Б. 

Қазіргі казак лирикасыньщ поэтикасы,- Алматы:  Жазушы,  1988 т.с.с.

11. 


Қирабаев С.  Сэкен Сейфуллин.- Алматы:  ҚМКӘБ.  1962.-Б.291  .

12.  Ковалев  В.А.  Многообразие  стилей  в  советской  литературе.-  Москва- 

Ленинград:Наука.- 

1965.- 


С. 

35-36; 


Поспелов 

Г.Н. 


Проблемы 

литературного  стиля.-  Москва:  Московского  университет,  1970,-  С .123.; 

Борев  Ю.Б.  Художественный  стиль  метод  и  направление.  //Теория 

литературных  стилей  Москва:  Наука,-  1982,-  С.85-87;  Гиршман  М.М.

22


Стиль  литературного  произведения.  //Теория  литературных  стилей.- 

Москва:  Наука,  1982.- С.  257-258 т.с.с.

13.  Қож а Ахмет Иассауи.  Диуани Хикмет, Алматы:  Мүратас,  1993.-262  б.

14.  Ертедегі эдебиет нүсқалары. -А лматы:  Мектеп,  1967.-Б.  40  .

15.  Коркыт  ата кітабы. -АлматькЖ азуш ы,  1986.-128 6 .

16.  Ж үсіп  Баласағүн.  Қүтты  білік.-  Алматы:  Жазушы.  1986,-  616  б.  (Ауд.

А.Егеубаев).

17.  Ғабдолла  Тоқай.  Көңіл  жүлдызы,-  Алматы:  Жазушы,  1986,-  180  б. 

(Ауд.  Төкен  Әбдірахманов).

18.  М әш һүр  Жүсіи.  Шығ.  1-том,-  Павлодар:  ЭКО,  2003,-  Б.4,  123,  163, 

270,  ІИығ.  2-ТОМ.-Б.  69  .  және 4-том.-Б.  266  .

19.  Поспелов Г.Н.  Лирика.-Москва:  Моск.  Университет,  1976.

20.  Хорезми.  Оғыз-наме.  М үхаббат -  наме,-  Алматы: Ғылым,  1986.-208  б.

21.  М әш һүр  Жүсін.  Шығ.  1-том,-  Павлодар:  ЭКО,  2003.-Б.  96,  101  163;  2- 

том.-Б.  18  ;  4-том,- 2004  .-Б.  263  .

22.  Абрамович 

Г.Л. 

Введение в 

литературоведение,- 

Москва: 

Просвещение,-  1970,  304 с.

23.  Гончаров  Б.П.  Проблема  художественного  целого  и  системность 

стилевого  анализа // «Теория литературных  стилей...»  - деген  кітап  ішінде,- 

Москва:Наука,  1982.-С.  228  б.

24.  Чуковский  К.  Мастерство  Некрасова,-  Москва:  Гос.  изд.  худ.  лит., 

1962.-С.  255.

25.  Ермилова Е.В.  Некоторые стилевые тенденции современной  советской 

поэзии.  //  «Теория  литературы»  -  деген  кітап  ішінде.-  Москва:  Наука, 

1965.-С.  214.

26.  Эйхенбаум  Б.  О  поэзии.-Ленинград:  Сов.  писатель.  Ленинград.  Отд., 

1969,-С.  93.

27.  Ж үмалиев Қ. Стиль - өнер ерекшелігі.- Алматы:  Жазушы,  1966.-Б.  27.

28.  Кекілбаев Ә.  Өмір, талант,  ш ыгарма //Жүлдыз,  №4,  1981.- Б .210.  39.

29.  XV-XVIII гасырлардагы казак доэзиясы.-Алматы: Гылым,  1982,- 240  б.

30.  М әш һүр Жүсіп.  Шығ.  1-том.  -П авлодар:  ЭКО,  2003,-  436 б.

31.  Қабдолов 3.  Сөз өнері,-  Алматы:  Мектеп,  1976.-Б.  227  .

32. Ахметов 3.  Өлең сөздің теориясы.- Алматы:  Мектеп,  1973.-Б.  45  .

33.  Абыл Тілеуұлы,  Сегіз  сері  Ш ақшақов //«XIX  г.  казак  поэзиясы»  - деген 

кітап ішінде,- Алматы:  Гылым,  1985.-Б.  39,  129.

34.  Мошһүр  Жүсіп.  Шыг.  1-том.-  Павлодар:  ЭКО,  2003.-Б.  59,  63.  67  жэне 

Ш ыг.  4-том,  2004.-Б.  196, 205.

35.  Абай.  Шыг.,  1-том, Алматы,  Гылым,  1977.-454 б.

36.  М әш һүр  Жүсіп.  Шыг.  1-том.-  Павлодар:  ЭКО,  2003.-Б.  160  ж эне  4-том. 

2004.-Б.  74  .

ДИССЕРТАЦИЯ ТАҚБІРЫБЫ БОЙЫНША ЖАРИЯЛАНҒАН 

МАҚАЛАЛАР ТІЗІМІ

1.  Тіл  байлығыньщ қайнар кезі  (М әшһүр Жүсін  өлендері  бойынша).  // ҚР

23


¥ Ғ А  Хабарлары.  Тіл, эдебиет сериясы.- Алматы,  1995.  № 2.-Б.  47-52  .

2.  М әш һур  Жүсіп  шығармаларындағы  үлттык  өрнек  мәні.  //  «I  Мәшһүр 

Жүеіп  окулары»  республикалық  ғылыми  конференция  материалдары.- 

Павлодар, 2001.-Б. 117-122  .

3.  М әш һүр  Жүсіп  туындыларындағы  ажарлау  сипаты.  //  «Социальные  и 

экономические  аспекты  развития  региона.  Проблемы  и 

перспективы» 

международная конференция,- Павлодар, 2001. - С . 179-180.

4.  М әш һүр Жүсіп  шығармаларындағы  күбылту мәні. 

В

 «II М әш һүр Жүсіп 

окулары»  халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференция  материалдары.- 

Павлодар,  2001.-Б.  264-274  .

5.  М әш һүр Жүсіп  шығармаларының керкемдік  ерекшеліктері.  // Өлкетану,- 

Павлодар,  2002.  №3. -Б .  136-140  .

6. Д әстүр тағылымы. //  Өлкетану.-Павлодар,  2002.-Б.  №4.  84-87  .

7.  М әш һүр  Жүсіп  шығармаларындағы  түспалдау  қүралдары.  // 

ПМУ 

Хабаршысы.-Павлодар,  2003.  № 4.-Б.  206-209.8.  М әш һүр  Жүсін  лирикасының  жанрлык  сипаты.  //  «IV  М әшһүр  Жүсіп 

оқулары» 

республикалык 

ғылыми-гірактикалық 

конференция 

материалдары.  Том  1.-Павлодар, 2004. - Б .56-64.

9.  М әш һүр  Жүсіп  төрттағандары.  //  «IV  М әшһүр  Жүсіп  оқулары» 

республикалық  ғылыми-практикалық  конференция  материалдары.  Том 

Павлодар,  2004. - Б .65-68.

10.  Ақын  өлеңдерінің  жанрлык  түрлері.  //«IV  М әшһүр  Ж үсіп  оқулары» 

республикалык  ғылыми-практикалық  конференция  материалдары.  Том  1.- 

Павлодар,  2004. -Б .  69-78  .

11.  М әш һүр  Жүсіп  лирикасынын  жанрлык  тегі.  //  ПМУ  Хабаршысы.- 

Павлодар,  2005.  №2. -Б . 15-26.

12. 

М әшһүр  Жүсіп  шығармаларындағы  нақыл  өлеңдер. Н

  ПМУ 


Хабаршысы.-Павлодар,  2005.  №2. -Б . 27-37.

13.  М әш һүр  Жүсіп  лирикасы.  // ПМУ  Хабаршысы.-  Павлодар,  2005.  №2.  -  

Б.37-50.

14. 


М әш һүр 

Жүсіп 


шығармаларыныц 

стильдік 

ерекшеліктері. 

// 


«Мемлекеттікті  нығайту  жағдайындағы  тілдердің 

қызмет  аясы  мен 

дамуы» 

ғылыми-практикалық  конференция материалдары. 

Том 


1,- 

Павлодар,  2005. —Б.  56-63.

15.  М әшһүр  Жүсіп  шығармаларындағы  дәстүр  тағылымы  жэне  стиль. 

//«Мемлекеттікті 

нығайту  жағдайындағы  тілдердің 

қызмет  аясы  мен 

дамуы»  ғылыми-практикалық 

конференция 

материалдары. 

Том 


1.- 

Павлодар,  2005. -Б .  64-69.

16.  М әш һүр  Жүсіп  Көпейүлы  өлеңдеріндегі  «тор,  түзак,  ау,  от»  сөздерінің 

қолдану  ерекшеійктері.  //  «VI  Сәтбаев  окулары»  республикалык  ғылыми- 

практикалық конференция материалдары.  Том  1 .-Павлодар, 2006. -Б .  49-51

17.  Дәстүр  сабактастығы  жэне  бейнелілік  мәні.  //  «Қ.Кемецгеров 

тағылымы» 

халықаралық 

ғылыми-нрактикалық 

конференция 

материалдары.  Том 2.-Павлодар, 2006.  -Б .  33-39.

24


18.  М әш һүр  Жүсіп 

елеңдеріндегі  «кара,  тас»  сөздерінің 

көріктеуіш 

мағынада 

қолданылу 

ерекшелігі.// 

«Қ.Кемеңгеров 

тағылымы» 

халыкаралық  ғылыми-практикалык  конференция  материалдары.  Том  г .­

Павлодар,  2006. -Б .  40-43.

19.  М әш һүр  Жүсіп  шығармаларының  стилі.  //  ҚР  ¥Ғ А   Хабарлары.  Тіл, 

эдебиет сериясы.- Алматы, 2006.  № 1 .-5 .6 8 -7 2 .

20.  М әш һүр  Жүсіп  елеңдеріндегі  үлттық  накыш  пен  діни  үғымдар.  //  «V 

М әш һүр Ж үсіп  оқулары»  халықаралық ғылыми-практикалық  конференция 

материалдары.  Том  1.-Павлодар,  2006. -Б .  92-99.

21.  М әш һүр  Жүсіл  өлеңдеріндегі  метафораның  қолданылу  ерекшеліктері. 

//«V 

М әш һүр Жүсіп 

окулары» 

халыкаралық 

ғылыми-практикалык 

конференция материалдары.  Том  1.-Павлодар, 2006.  —Б.83-91.


РЕ ЗЮ М Е

На 


автореферат 

диссертации 

Баратовой 

Мухаббат 

Нуржауовны, 

представленной  на  соискание  ученой  степени  кандидата  филологических  наук 

по  специальности  10.01.02-  казахская  литература  на  тему  «Жанрово-стилевое 

своеобразие стихотворения Машхур Жусипа»

А к ту ал ьн о сть  исследования.  В  эпоху  приоритетности  авторитаризма 

литературное  наследие  прошлых  веков  анализировалось  лишь  с  позиций 

классовости,  как  следствие,  многие  его  грани  оказались  не  раскрыты  с 

подлинно  научного  подхода. 

Есть  все  основания  утверждать,  что  с 

приобретением  Казахстаном  в  начале  90-х  годов  прошлого  столетия 

суверенитета появилась  возможность  исследования  «белых  пятен» 

в

  искусстве, 

в  том  числе  художественной  литературе.  Тем  не  менее  незаконченность 

создания  централизованного  фонда образцов древней письменности,  отсутствие 

надлежащего  контроля  за  хранением  древних  письмен  и  другие  причины 

создали  серьезные  препятствия  для  изучения  литературного  наследия,  что 

оставляет эту проблему по-прежнему актуальной.

Ц ели  и  зад ач и 

исследования.  Как  известно,  с  приобретением 

Казахстаном 

независимости 

Президентом 

инициирована 

программа 

«Культурное  наследие»,  в  рамках  которой  наряду  с  другими  задачами 

предусматривается  также  возвращение  читателю  до  последнего  времени 

закрытых источников культуры.  Одним из свидетельств этому является  издание 

первых  девяти  томов  ранее  не  известных,  относящихся  к  так  называемым 

«белым  пятнам»  истории  произведений  Машхура  Ж усипа  Копеева,  видного 

казахского 

поэта, 

философа, историка, 

фольклориста. 

Основная 

цель 


исследования,  объектом  которого  являются  стихотворения  Машхура  Жусипа, 

заключается  в  специальном  анализе  их  жанрово-стилистических  особенностей 

с 

позиций 


требований 

мирового 

литературоведения: 

выявлении 

индивидуального  поэтического  стиля,  определении  функциональной  роли 

художественного  своеобразия  произведений  поэта в  развитии  природы  жанра  и 

стиля.

Цель исследования реализуется в следующих задачах:-систем атизация 

хранящихся 

в 

фондах 


Центральной 

научной 


библиотеки.  Национальной  библиотеки  имени  аль-Фараби  материалов  и 

использование их в процессе работы;

-вы явлен ие, 

отбор 


и 

дифференциация 

жанрово-стилистических 

особенностей поэтического мастерства;

-определен ие  преемственности  традиций  и  сущности  образности  в 

произведениях поэта;

-раскры ти е  9воеобразия  индивидуального  вклада  Машхура  Жусипа  в 

литературно-поэтическую  сокровищницу;

О сновн ы е  полож ения,  вы н осим ы е  на  защиту'.  В  ходе  исследования 

выработаны следующие основные положения:-В п ер вы е  проведён  всесторонний  и  целостный  жанрово-стилистический 

анализ  стихотворений  Машхура  Жусипа  Копеева  с  позиций  системного 

подхода;

-Н ах о д и т   подтверждение  значительность  творческого  вклада  Машхура 

Ж усипа в  развитие художественных традиций казахской литературы;

-В п е р вы е  введены  в  научный  оборот  характеристики  стилевого 

своеобразия и сущности образности лирических  произведений  поэта;

- В   результате  сравнительно-сопоставительного  анализа  различных 

литературных  источников 

выявлено  влияние 

общих 

закономерностей развития  мировой  литературы  на  творчество  Машхура  Ж усипа,  созвучие  его 

произведений с лучшими литературными  образцами;

-В ы явл ен   высокий  уровень  мастерства  поэта,  виртуозное  владение  им 

многообразными художественными  методами.

Т еорети ко-м етодологические  основы   исследования.  Существенное 

значение  для  понимания  и  осмысления  природы  лирического  жанра  и  стиля 

имеют  труды  известных  русских  теоретиков  литературы  XIX-XX  веков 

В.Г.Белинского, 

А.Н.Веселовского, 

В.Жирмунского, 

М.Б.Храпченко,

B.Полякова,  В.П.Григорьева,  а  также  отдельные  результаты  исследований 

отечественных  литературоведов  А.Байтурсынова,  К.Жумалиева,  М.Базарбаева,

3.Ахметова, 

З.Кабдолова, 

Т.Абдрахмановой, 

Р.Нургали, 

Б.Карибаевой,

C.Негимова  и др.

М етоды   исследования.  В  качестве  основных  методов  исследования 

диссертантом  использовались  сравнительно-исторический  метод,  а  также 

методы 


теоретического 

анализа 


и 

синтеза, 

обобщения, 

логического 

умозаклю чения.

Н ау ч н ая  новизна  исследован ия.  Многогранное  наследие  Машхура 

Ж усипа  Копеева,  как  и  многих других  казахских  поэтов,  настолько  велико,  что 

вряд  ли  можно  рассчитывать  на  исчерпывающее  его  исследование  и  освещение 

в  ближайшие  десятилетия.  Предпринятое  нами  исследование  доказывает,  что 

творчество  Машхура  Жусипа  можно  оценивать  как  немаловажный  этап  в 

процессе  продолжения  и  развития  традиций  мировой  поэзии.  В  настоящей 

диссертационной  работе  впервые  вводятся  в  научный  оборот  ранее  не 

публиковавшиеся  произведения  поэта.  Изыскание  является  первым  научным 

трудом,  в  котором  стихотворения  Машхура  Жусипа  Копеева  подвергаются  в 

качестве  объекта  исследования  всестороннему  и  целостному  анализу  с 

жанрово-стилистических  позиций.  Эти  и  другие,  более  детальные,  результаты 

исследования  отражают  научную  новизну  выполненной  диссертационной 

работы.


Т еорети ческая  и  п р а к ти ч е с к а я   зн ач и м ость  исследован и я.  Результаты 

работы  могут  широко  использоваться  при  чтении  лекций  по  казахской 

литературе,  а  также  в  специальных  курсах,  семинарах,  факультативных 

занятиях  по  машхуроведению  в  высших  учебных  заведениях.  Кроме  того, 

выводы,  полученные  в  результате  работы  над  диссертацией,  могут  оказать 

значительную  помощь  исследователям  казахской  литературы,  преподавателям, 

магистрантам,  студентам высших учебных заведений.


SUMM ARY

On  abstract  o f the  thesises  Baratova  Muhabbat  Nurzhauovna,  submitted  for 

competition  degree  candidate  o f the  philological  sciences  on  professions  10.01.02- 

Kazakh  literature  to  subjects  "Genre-stylistic self-figurative  of the poem  Mashkhur 

Zhusip"

Urgency of the study. In epoch of priority authoritarian  literary heritage past ages  was  analyzed  with  position  of  classicality  only,  as  effect,  many  its  galley 

proofs  turned  out to be not reveal;  open with really  scientific approach.  There  is  all 

foundation  to  confirm  that with  acquisition Kazakhstan  at the beginning o f initially 

90-s  years  of the  past  centuries  of the  sovereignty  appeared  the  possibility  of the 

study  "white  heel"  in  art,  including  artistic  literature.  However unending o f making 

the site  fund  sample ancient to  systems  of writing,  absence behooving checking for 

keeping of the ancient characters and the other reasons created the serious obstacles 

for study of the  literary heritage that leaves this problem as before actual.

The  Purposes  and  problem s  of  the  study.  As  is  well  known,  with 

acquisition  of  Kazakhstan  independence  by  the  President  is  initiated  program 

"Cultural  heritage",  within  the  framework of which  alongside with the  other task is 

provided  also  return reader before the  last  time  o f the closed sources  o f the culture. 

One  of  the  certificate  this  is  a  publishing  first  nine  volumes  earlier  not  known, 

referring  to  so  named  "white  spot  o f   history  of  the  product  Mashkhur  Zhusip 

Kopeev,  seen  Kazakh  poet,  philosopher,  historian,  folklorist.  The  Main  purpose  of 

the  study,  which  object  are  poems  of  Mashkhur  Zhusip,  is  concluded  in  special 

analysis  their  genre-stylistic  particularities  with  position  of the  requirements  world 

literature:  discovery  individual  poetical  stiletto,  determination  functional  dug 

artistic  своеобразия making the poet in  development o f the nature o f the genre  and 

stiletto.

The Purpose o f the study is realized in the following task:

-  the  systematization  keeping  in  funds  o f  the  Central  scientific  library,  National 

library  of  the  name  scarlet-Farabi  material  and  use  them  in  process  of  the 

functioning;

- discovery, selection and differentiation genre-stylistic particularities poetical skill;

- the determination to receivership tradition and  essence to figurativeness in making 

the poet;

-  opening  self-figurative  individual  contribution  o f Mashkhur  Zhusip  in  literary- 

poetical treasure house;

-  the  proving  motivation  that  in  natural  onward  development  of  the  Kazakh 

literature  as  a  whole  poetical  product of Mashkhur Zhusip  Kopeev  are  an essential 

step.


The  M ain  positions  stood  on  protection.  Following  main  positions  is 

worked out In the course o f studies:-  For  the  first  time  organized  all-round  and  holistic  genre-stylistic  analysis  of the 

poems Mashkhur Zhusip Kopeev with position o f the system approach;

-  Finds  the  acknowledgement  significantly  of  creative  contribution  of  Mashkhur 

Zhusip  in development artistic tradition o f Kazakh literature;

-  For  the  first  time  carried  in  scientific  turn  of the  feature  stylistic  self-figurative 

and essence to figurativeness o f the lyrical making the poet;

-  As  a  result  relatively-comparative  analysis  of  the  different  literary  sources  is 

revealed  influence  of  the  general  regularities  o f  the  development  o f  the  world 

literature  on  creative  activity  o f Mashkhur  Zhusip,  assonance  o f his  product  with 

the best  literary sample;

The  Theoretical-m ethodological  bases  of the  study.  The  Vital  importance 

for understanding and  comprehensions  o f the nature  of the  lyrical  genre  and  stiletto 

has  a  works  known  on  Russian  theorist  literature  XIX-XX  ages  V.G.Belinskiy,

A.N.Veselovskiy, 

V.Zhirmunskiy, 

M.B.Khrapchenko, 

V.Polyakova, 

V.P.Grigorieva,  as  well  as  separate  results  o f  the  studies  domestic  literature

A.Baytursynov, 

K.Zhumaliev, 

M.Bazarbaev, 

Z.Ahmetov, 

Z.Kabdolov, 

T.Abdrahmanova,  R.Nurgali,  B.Karibaeva,  S.Negimov  and  others  methods  of the 

study.  As  main  methods  of  the  study  researcher  were  used  relatively-history 

method,  as  well  as  methods  o f  the  theoretical  analysis  and  syntheses, 

generalizations,  logical conclusion.

Scientific  novelty  of  the  study.  The  Polyhedral  heritage  of  Mashkhur 

Zhusip  Kopeev,  either as many  other Kazakh poets,  so  great that  hardly possible to 

reckon  for  exhausting  his  study  and  illumination  in  nearest  decennial  events. 

Undertaken  by us  study  proves  that  creative  activity  of Mashkhur  Zhusip  possible 

to  value  as  o f  no  small  importance  stage  in  process  o f  the  continuation  and 

developments  tradition  to  world  poetry'.  In  persisting  dissertation  functioning  are 

for  the  first  time  entered  in  scientific  turn  earlier  not  published  making  the  poet. 

Prospecting  is a first scientific labour,  in  which poems o f Mashkhur Zhusip Kopeev 

are  subjected  to  as  object  of the  study  all-round  and  holistic  analysis  with  genre- 

stylistic  position.  These  and  others,  more  detailed,  results  o f  the  study  reflect 

scientific novelty  executed dissertational  functioning.

T heoretical  and  practical  value  of  the  study.  The  Results  o f  the 

functioning  can be  broadly used  when  reading  lecture  on, Kazakh  literature,  as well 

as  in  special  course,  seminar,  optional  occupation on Mashkhur conduct  in the high 

educational  institutions.  Besides,  findings,  got  as  a  result  o f functioning  on  thesis, 

can  render  the  significant  help  a  researcher  Kazakh  literature,  teacher,  magistrate, 

student o f the high educational institutions.БАРАТОВА МҮХАББАТ НҮРЖАУҚЫЗЫ

Мәшһур Жүсіп өлеңдерінін 

жанрлық-стильдік ерекшелігі

АвторефератТехникалық редактор Г.Н.  Сейтахметова


Достарыңызбен бөлісу:
1   2
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет