Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыPdf көрінісі
бет12/13
Дата22.12.2016
өлшемі1,9 Mb.
#43
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

1. 


Тұрақты магнитМагнит өрiсi. Тогы бар түзу 

өткізгіштің магнит өрiсi. 

   

2. Тогы бар шарғының магнит өрiсi. 

Электромагниттер және оларды қолдану. 

 3. 

Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті. 

Электроқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар. 

  

 4. 

Электромагниттiк индукция. Генераторлар.  

  

82 


5. 

№ 8 лабораториялық жұмыс. Тұрақты магниттiң 

қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң 

бейнесiн алу.  

 

6. 

№ 9 лабораториялық жұмыс. Электрмагниттi 

құрастыру және оның әсерiн сынау. 

 

7. 

Практикалық жұмыс: Магниттердің өзара 

әрекеттесуі 

 

8. 

Бақылау жұмысы №3. Электр тогының магниттік әсері 

 

Жарық құбылыстары 

10 

1. 


Жарық. Жарық көздері. Күн – жұлдыз. Жарықтың 

түзу сызықты таралу заңы. Көлеңке және 

жартылай көлеңке. Күннің және Айдың тұтылуы.  

 2. 


Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Толық 

шағылу. Жазық және сфералық айналар. 

Сфералық айна көмегімен кескін алу. 

 3. 


Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы. 

 4. 


Линзалар. Линзаның оптикалық күшi. Жұқа 

линзаның формуласы. Линзаның көмегімен 

кескiн алу. 

 5. 


(Көз - оптикалық жүйе. Көздiң көру кемістігі 

және олардың түзету әдiстері. Оптикалық 

аспаптар).  

 6. 


Жарықтың дисперсиясы. Түс және жарық. 

 7. 


№ 10 лабораториялық жұмыс. Шынының сыну 

көрсеткiшiн анықтау.  

 

8. 

№ 11 лабораториялық жұмыс. Линзаның 

көмегiмен кескiн алу. 

 

9. 

Практикалық жұмыс: Жарық құбылыстары 

 

10. 

Бақылау жұмысы. №4. Жарық құбылыстары  Барлығы:                                                      

43 

21 

64 

 

Уақыт қоры: 4 сағат. 

*  бұл    материалдарды  білім  алушылардың  жобалық  іс-әрекеті  ретінде  қарастыруға 

болады. 

 

ФИЗИКА 

9-сынып  

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ) 

 

№ 

п/п 

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары 

Сағат саны 

Барлығы, 

сағ 

теория 


практ. 

Кинематика негіздері 

10 

1. 


Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. 

Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы 

механикалық қозғалыс. 

 2. 


Векторлар 

және 


оларға 

амалдар 


қолдану. 

Вектордың 

координаталар 

осьтеріндегі 

проекциялары. 

   

83 


3. 

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу. 

 4. 

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі 

жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың 

графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс 

кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын 

ауыстыруы. 

 5. 

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан 

денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу 

үдеуi. 


 6. 

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң 

шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. 

 7. 


Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. 

Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi 

және айналмалы қозғалысы. 

 8. 


№ 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс 

кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.  

 

9. 

Практикалық жұмыс: Денелердің қозғалысын 

сипаттау тәсілдері 

 10. 


Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері 

 

Динамика негіздері 

10 

1. 


Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ 

жүйелерi. 

 2. 

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.  

 3. 

Ньютонның  үшінші  заңы.  Салыстырмалылық 

принципi. 

  

4. Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс 

күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.  

 5. 

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. 

Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.  

 6. 


Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің 

қозғалысы. 

 7. 

Практикалық жұмыс: Күшті өлшеудің 

практикалық тәсілдері; 

 

 8. №2 

лабораториялық 

жұмыс

Горизонталь 

лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.  

 9. 


Практикалық  жұмыс:  Жердің  ауырлық  өрісіндегі 

дене қозғалысының параметрлерін есептеу. 

 

10. 

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері 

 

Сақталу заңдары 

1. 


Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң 

өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы. 

 2. 

Реактивтi қозғалыс. (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының 

қазіргі жетістігі).  

 3. 


Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден 

екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада 

практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын 

қолдану. 

  

 

84 


4. 

Практикалық жұмыс: Дененің кинетикалық 

энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын 

салыстыру. 

 

Тербелістер және толқындар 

12 

1. 


Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты 

сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс 

амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). 

Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі. 

 2. 

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін 

тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның 

түрленуі. Резонанс. 

 3. 

Математикалық және серіппелі маятниктердің 

тербелістері. Математикалық және серіппелі 

маятниктердің периоды. 

 4. 

Электромагниттік тербелістер. Еркін 

электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). 

Томсон формуласы. 

 5. 

Еріксіз  электромагниттік  тербелістер.  (Раманың  

магнит  өрісіндегі айналуы). 

 

  6. 

№  3  лабораториялық  жұмыс.  Математикалық 

маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау. 

 

 7. 


Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер 

тербелісінің перодын есептеу.  

 8. 


Тербелiстердiң 

серпімді 

ортада 

таралуы


.

  

Толқындық  қозғалыс.  Көлденең  және  қума толқындар.  Толқынның  ұзындығы.  Толқынның 

таралу  жылдамдығы.  Механикалық  толқынның 

қасиеті.  

  

9. №4 лабораториялық жұмыс. Беттік 

толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.  

 

10. 

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық 

резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. 

Ультрадыбыс  

 11. 

Электромагниттік  толқындар.  Электромагниттік 

толқынның  қасиеті.  Электромагниттік  толқындар  

шкаласы.. 

 12. 

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және 

толқындар. 

 

Астрономия негіздері 

1. 


Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және 

масштабтары 

 2. 

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.  

 3. 

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының 

қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік 

уақыт. Күнтізбе.  

 4. 

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара 

қашықтықты анықтау. 

 

 

85 


5. 

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның 

әлем және

  

дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы. 

 

  6. 

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері» 

 

Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар 

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару 

құбылысын түсіндірудегі қиындықтары. 

 Жарық  кванттары  туралы  Планк  гипотезасы. 

Планк формуласы. 

  Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. 

Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану. 

 Рентген сәулелері. 

 Радиактивтілік. 

 Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның 

моделі. 

 Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар  

 

Атом ядросы. 

1. 


Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара 

әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық 

шамалардың ядролық физикада қолданылатын 

өлшем бірліктері. 

 Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. 

Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті 

ыдырау заңы. 

 3. 

Ауыр  ядролардың  бөлінуі.  Тізбекті  реакция. 

Ядролық  реактордың  жұмыс  принципі.  Атом 

электр станциялары. 

 4. 

Термоядролық 

реакциялар. 

(Күн 

мен 

жұлдыздардың 

энергиясы. 

Радиактивтi 

изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*  

Радиактивті сәулелерден қорғану.  

     5. 

Практикалық  жұмыс:  Жартылай  ыдырау  периодын 

есептеу 

      6. 


Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы 

 

Жалпылау сабақтары  

1. 


Физика және астрономияның дүниетанымдық 

маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның 

дамуы туралы мағлұматтар 

 2. 


Ғылыми-техникалық  өркениет  және  ноосфера. 

Экологиялық мәдениет. 

 Лабораториялық практикум 

 8  

Барлығы:                                                                                      

41 

24 

65 

 

Уақыт қоры – 3 сағат 

 

 

86 


«Өнер» білім саласы 

 

Музыка 

5-6 сыныптар 

 

№ Сыныптар бойынша оқу материалдары 

Сағат 

саны 

 

5 сынып 

 

1.

  

Айтыс және жыраулық өнер 

2.

  

Ғасырлармен сырласқан сазды аспаптар 

3.

  

Әлем халықтарының музыкалық театры 

10 

4.

  

Дәстүр және жаңашылдық  

6 сынып 

 

5. 

 

Сөзбен өрілген саз 6.

  

Музыка және сурет 

7.

  

Өнер тұлғалары 

10 

8.

  

Жаңа заманның жаңа әні  

Бейнелеу өнері  

5-6 сыныптар 

 

Мазмұны 


Сыныптар бойынша сағат саны 

Барлығы 


5 сынып 

6 сынып 


Өнер туындыларын қабылдау Графика 


12 Кескіндеме 16 

Композиция 12 Сәндік-қолданбалы өнер Мүсін өнері 

Көркемдік  құрастыру,  дизайн  және 

сәулет өнері 

Барлығы 

34 

34 

68 

 

 Технология (ұл балаларға арналған)  

5-сынып 

 

№ Бөлімдердің атауы 

Сағат саны 

барлығы 

теория 

практика 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау  Ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  техникасы 

мен технологиясы Ағаш  пен  ағаш  материалдарын  қолмен  және механикалық түрде өңдеу технологиясы Металды  қолмен  және  механикалық  түрде өңдеу 

 

 

87 


Сәндік-қолданбалы  өнері  элементтерін  қоса 

отырып, 

материалдарды 

көркем 

өңдеу 


технологиясы Электротехника және электроника негіздері 

Үй 


мәдениеті. 

Тұрмыстағы 

жөндеу 

жұмыстары  Шығармашылық жобалау іс-әрекеті 

  

Барлығы: 

34 


29 


 

Технология (ұл балаларға арналған)  

6-сынып 

 

  

Технология (ұл балаларға арналған)  

7-сынып 

 

№ 

Бөлімдердің атауы 

Сағат саны 

барлығы 

теория 

практика 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау  Ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  техникасы 

мен технологиясы Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы Металды  қолмен  және  механикалық  түрде өңдеу 

№ 

Бөлімдердің атауы 

Сағат саны 

барлығы 

теория 

практика 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау  Ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  техникасы 

мен технологиясы Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы Металды  қолмен  және  механикалық  түрде өңдеу Сәндік-қолданбалы  өнер  элементтерін  қоса отырып,  материалдарды  көркем  өңдеу 

технологиясы 

Электротехника және электроника негіздері 

Үй 


мәдениеті. 

Тұрмыстағы 

жөндеу 

жұмыстары  Шығармашылық жобалау іс-әрекеті 

  

Барлығы: 

34 


28 


 

88 


Сәндік-қолданбалы  өнер  элементтерін  қоса 

отырып,  материалдарды  көркем  өңдеу 

технологиясы 

Электротехника және электроника негіздері 

Үй 


мәдениеті. 

Тұрмыстағы 

жөндеу 

жұмыстары  Шығармашылық жобалау  

іс-әрекеті 

  

Барлығы: 

34 28  

Технология (ұл балаларға арналған)  

8-сынып 


№ 

Бөлімдердің атауы 

Сағат саны 

барлығы 

теория 

практика 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау  Ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  техникасы 

мен технологиясы Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы Металды  қолмен  және  механикалық  түрде өңдеу Сәндік-қолданбалы  өнер  элементтерін  қоса отырып,  материалдарды  көркем  өңдеу 

технологиясы 

Электротехника және электроника негіздері 

Үй 


мәдениеті. 

Тұрмыстағы 

жөндеу 

жұмыстары  Шығармашылық жобалау іс-әрекеті 

  

Барлығы: 

34 


28 


 

Технология (ұл балаларға арналған)  

9-сынып 

 

№ 

Бөлімдердің атауы 

Сағат саны 

барлығы  теория 

практика 

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау  Ауыл  шаруашылығы  өндірісінің  техникасы 

мен технологиясы Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы Металды  қолмен  және  механикалық  түрде өңдеу Сәндік-қолданбалы  өнер  элементтерін  қоса отырып,  материалдарды  көркем  өңдеу 

технологиясы 

 

89 


Электротехника және электроника негіздері 

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті 

 Қазіргі  заманғы  өндірісі  мен  техникалық 

және кәсіптік білім беру 

  

Барлығы: 

34 27  

Технология (қыз балаларға арналған)  

5-сынып 

 

№ Бөлімдердің атаулары 

Сағат саны 

барлығы 

теория 

практика 

Кабинетте  жалпы  тәртіп  сақтау,  қауіпсіздік техникасы 

ережелері, 

 

санитарлық-гигиеналық талаптар және еңбек қауіпсіздігі  

 

 Тағам әзірлеу технологиясы   

Маталармен 

танысу. 

Мата 


өңдеу  

технологиясы.  Тігін  машинасымен  жұмыс 

жасау  

17 


13 


Тұрғын үй ішкі көрінісі 

 

Киім  және  аяқкиім  күтімі.  Жеке  бас гигиенасы  

 Көкөніс  өсіру  –  өсімдік  шаруашылығының 

бір саласы  

Жоба 
 

Барлығы: 

34 

10 


24 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет