Нұсқа а вариант Оқушылардың назарына!жүктеу 267.3 Kb.

Дата03.03.2017
өлшемі267.3 Kb.

    нұсқа

 

А

 

вариант

 

Оқушылардың назарына! 

 

1.

 

Бұл 


кітапшада 

75 


сұрақ 

бар.                                                                                  

Сынақ уақыты – 120 минут. 

 

2. 

4  қате  жауап  бір  дұрыс  жауапты  жояды.                            

Сол  үшін  жауабын  нақты  білмеген  сұрағыңызға 

жауап бермеңіз.  

 

 

3. 

Әр сұрақтың тек бір дұрыс жауабы бар. Бір 

жауаптан артық белгілемеңіз. 

 

 4.

 

Есеп  шығару  үшін  тек  қана  кітапшаның 

бос жерлерін қолданыңыз, басқа нәрсе қолдануға 

болмайды. 

 

5.

 

Уақытыңызды  үнемдеу  үшін  сізге  оңай 

сұрақтарға  жауап  беріп,  уақытыңызды  алатын 

сұрақтарды соңына қалдырыңыз. 

 

6.

 

Кітапша 


нұсқасын 

жауап 


қағазына 

белгілеуді ұмытпаңыз. 

 

7.

 

Жауап  парағына  ӛз  тобыңызды  белгілеп, 

қазақ  тілі  сұрақтарына  сол  топ  бойынша  жауап 

беріңіз.  

 

 

8. 

Жауаптарыңызды  жұмсақ  қарындашпен 

немесе  қара  қаламмен  домалақтың  сыртына 

шығармай бояңыз. 

 

 

 Іске сәт! 

К сведению учеников! 

 

1.

 

В 

книжке-вопроснике 75 

вопросов.                                                                                  

На выполнение заданий Вам дается 120 минут.  

 

2. 

4  неверных  ответа  уничтожают  один 

правильный  ответ.    Поэтому  не  отмечайте      те 

вопросы,  в  правильном ответе которых  Вы не 

уверены.                    

 

3. 

Каждый  вопрос  имеет  только  один 

правильный  ответ.  Из  пяти  предложенных 

вариантов ответа отмечайте только один. 

 

4.

 

Для  решения  заданий    используйте 

свободные 

места 


в 

книжке-вопроснике.  

Пользоваться черновиком запрещено.                          

 

5. 

 В 


целях 

экономии 

времени 

не 


задерживайтесь  слишком  долго  над  одним 

заданием, переходите к следующим вопросам.   

 

6.

 

В листе ответов не забудьте отметить свой 

вариант книжки-вопросника. 

 

7. 

В  листе  ответов  укажите  свою  группу    и 

ответьте  на  вопросы  по  казахскому  языку  по 

соответствующей группе.  

 

 

8. 

В листе ответов вариант ответа на  каждое 

тестовое  задание,  заполняется  путем  полного 

закрашивания соответствующего кружка мягким 

простым  карандашом  или  черной  пастой,  не 

выходя за его границы.   

Желаем удачи! 

       A 

     A  

 A 


 Математика – логика 

1)

 240  саны  2  :  3  :  5  тура  пропорция  бойынша 

бӛлінген.  Ең  кішкентай  және  ең  үлкен 

бӛліктерінің қосындысын табыңыз. 

Число  240  разделили  на  части  прямо 

пропорциональные  2  :  3  :  5.  Найдите  сумму 

самой маленькой и большой части. 

A)

 

168 B)

 

144 C)

 

192 D)

 

150 E)

 

120  

2)

 Берілген  теңсіздіктегі  n  үшін  ең  кішкентай 

натурал мәні неге тең? 

 

Найдите  наименьшее  натуральное  значение  n в данном неравенстве: 

 

  

 

    

 

 A)

 

18 B)

 

17 C)

 

16 D)

 

15 E)

 

14  

3)

 Даурен  мен  Болат  бір-бір  қорап  кәмпит 

сатып  алды.  Әр  қорапта  10  кәмпиттен  бар. 

Даурен  ӛз  қорабынан  бірнеше  кәмпит  жеді, 

ал Болат ӛз қорабынан Дауреннің қорабында 

қалған  кәмпит  санына  тең  кәмпит  жеді. 

Даурен  мен  Болатта  жалпы  неше  кәмпит 

қалды?  

Даурен  и  Болат  купили  по  коробке  конфет. 

В  каждой  коробке  находится  по  10  конфет. 

Даурен  из  своей  коробки  съел  несколько 

конфет,  а  Болат  из  своей  коробки  съел 

столько конфет, сколько осталось в коробке 

у Даурена. Сколько всего конфет осталось у 

Даурена и Болата? 

A)

 B)

 

10 C)

 

12 D)

 

14 E)

 

16  

4)

 Есептеңіз: 

Вычислите: 

 

 

    

 

  

 

      

   


 

A)

  

  

 B)

 

  C)

 

   

 

D) 

 

  

E)

  

 

  

5)

 Есептеңіз: 

Вычислите: 

 

   (  )      ( )    A)

 

    

 

B) 

  

   

C)

   

  

 D)

 

    

 

E) 

  

 6)

 

Екі  ыдыста  22л  сүт  бар.  Егер  3л  сүтті бірінші  ыдыстан  екінші  ыдысқа  құйсақ,  екі 

ыдыстағы  сүттің  кӛлемі  бірдей  болады. 

Алғашқыда 

ыдыстардың 

әрқайсысында 

неше литр сүт болған?

 

 

В  двух  бидонах  22л  молока.  Если  перелить 3л  молока  с  одного  бидона  в  другой,  то 

в обеих  бидонах  молока  будет  поровну.  

Сколько 

литров 


молока 

было 


в 

бидонах изначально? 

 

A)

 12л; 10л 

B)

 13л; 9л 

C)

 15л; 7л 

D)

 16л; 6л 

E)

 14л; 8л 

 

        A 

     A  

 A 


 7)

 

Есептеңіз: Вычислите: 

  

  

 

  

 

    

A)

 B)

  

 

 C)

 

  

 

D) 

 

  

 

E) 

 

  

 

 8)

 

Есептеңіз:   Вычислите: 

 

          (         )    A)

 

0,005111 B)

 

0,5111 C)

 

0,05111 D)

 

– 0,05111 E)

 

– 0,005111  

9)

 Қоян  бірінші  күні  2  сәбіз  жейді,  ал  келесі 

күндері,  ӛткен  күнге  қарағанда  3  сәбіз  артық 

жейді.  Онда  ол  алғашқы  жеті  күнде  неше 

сәбіз жейді? 

 

В  первый  день  заяц  съел  2  морковки,  а  в последующие  дни  ест  на  3  морковки  больше 

чем  в  предыдущий  день.  Тогда  сколько 

морковок он съест за первые семь дней?  

 

A) 

77 


B)

 

35 C)

 

100 D)

 

56 E)

 

89  

10)


 

Теңдеуді шешіңіз:  

Решите уравнение: 

5

22

x

x

x

   


 

A) 

B) 

C) 

4   


D)

 E)

 11)

 

Мектептегі оқушылардың 

2/5-і 


түрлі 

үйірмелерге 

қатысады. 

Оның 


2/3-сі 

музыкалық 

үйірмелерге 

қатысады. 

Мектептегі 

музыкалық 

үйірмелерге 

қатысатын  оқушылардың  саны  200  болса, 

мектепте неше оқушы бар? 

2/5  учеников  одной  школы  участвуют  в 

кружках.  Из  них  2/3  ходят  на  музыку,  что 

составляет 200 учеников. Сколько учеников 

в школе? 

A)

 1000 

B)

 900 

C)

 800 

D)

 750 

E)

 600 

 

12) 

20%-ы    0,04  болатын  санның  екі  есесі 

нешеге тең? 

Чему равно удвоенное значение числа,  20% 

которого равно 0,04 

A)

 0,2 

B)

 0,02 

C)

 0,04 

D)

 0,4 

E)

 0,8 

 

13) 

Есептеңіз: 

Вычислите: 

 

  

  (


 

 

  

 

)   ( 

 

  

 

  

 

)     

A)

  

 

 B)

 

  

 

C) 

 

  

D)

  

 

  

E)

  

 

  

 

14) 

   1    4    8    6    9    18    16    19    ? 

A)

 

36 B)

 

38 C)

 

39   D)

 

48 E)

 

37  

 


       A 

     A  

 A 


 15)

 

11 үлкен қораптың кейбірінің ішінде 8 орта қораптан  бар.  Орта  қораптың  кейбірінің 

ішінде 8 кішкентай қораптан бар. 102 қорап 

бос болса, онда жалпы неше қорап бар?  

Некоторые из 11 больших коробок содержат 

по 8 средних коробок, некоторые из средних 

коробок  содержат  по  8  маленьких  коробок. 

Среди  всех  этих  коробок  102  пустых. 

Сколько всего коробок? 

A)

 

64 B)

 

102 C)

 

115 D)

 

118 E)

 

129  

16)


 

Есептеңіз: 

  Вычислите: 

 

( 

 

  

 

  

 

)   (    

 

  

 

)    A)

 

  

 

B) 

 

  

 

C) 

 

  

 

D) 

 

  

E)

  

 

  

 

17) 

Әр  тӛрт  баланың  бір  сүйікті  жануары  бар: 

мысық,  күшік,  балық  немесе  құс  (бәрінде 

әртүрлі).  Манонда  жүні  мақтадай  жануар, 

Фабианада  –  тӛрт  аяқты,  Николяда  – 

қанатты  жануар.  Жюли  де,  Манон  да 

мысықтарды 

ұнатпайды. 

Келесі 

тұжырымдардың қайсысы дұрыс? У  каждого  из  четырех  ребят  живет                                    

какое-то  одно  любимое  животное:  кошка, 

собака,  рыбка  или  канарейка  (у  всех 

разные).  У  Манон  животное  –  с  пушистой 

шерстью,  у  Фабиана  –  четвероногое,  у 

Николя  –  пернатое.  И  Жюли,  и  Манон  не 

любят  кошек.  Какое  из  следующих 

утверждений неверно? 

A)

 

Фабианада күшік / У Фабиана – собака B)

 

Николяда құс / У Николя – канарейка C)

 

Фабианада балық / У Фабиана – рыба D)

 

Жюлиде балық / У Жюли – рыбка E)

 

Манонда күшік / У Манон – собака 18)

 

Сандарды салыстырыңыз:    Сравните числа:    

7

1123

  ,


  , 

8

1224

a

b

c 

A) 

ac

b           B)

 

abc            

C)

 b

ac  


D)

 

cba           

E)

 c

a 19)

 

«Колесо обозрения» 

кабиналарына                     

1,  2,  3,  ...  нӛмірлері  берілген.  Нӛмірі                                  

25-ші кабина ең тӛбеде болғанда, нӛмірі     8-

ші кабина  ең  тӛменде  орналасады.  Барлығы 

неше кабина бар? 

На  кабинках  колеса  обозрения  написаны 

номера  1,  2,  3,  4,  … .  Когда  кабинка  с 

номером  25  находится  в  верхней  точке 

колеса,  кабинка  с  номером  8  находится  в 

самой  нижней  точке.  Сколько  кабинок  на 

колесе обозрения? 

A)

 

33 B)

 

34 C)

 

35 D)

 

36 E)

 

37  

 

20) 

Мәскеу  мен  Камчатка  арасындағы  уақыт 

айырмашылығы  9  сағатқа  тең,  ал  Мәскеу 

мен  Прага  арасында  2  сағат.  Егер 

Камчаткада  таңғы  сағат  10  болса,  онда 

Мәскеуде  –  1  қантар  болады.  Прагадағы 

уақытты анықтаңыз. 

Разница  во  времени  между  Москвой  и 

Камчаткой равна 9 часам, а между Москвой 

и  Прагой  2  часам.  Известно,  что  сейчас  на 

Камчатке 10 часов утра, а в Москве – первое 

января. Тогда в Праге в это время 

A)

 

31 желтоқсан таңғы сағат 11 / 11 часов утра 31 декабря 

B)

 1  қаңтар  кешкі  сағат  5  /  5  часов  вечера  1 

января 


C)

 

1 қаңтар  түскі сағат 1 / 1 час дня 1 января D)

 

31  желтоқсан  түнгі  сағат  11  /  11 часов вечера 31 декабря 

E)

 1 қаңтар түнгі сағат 11 / 11 часов вечера 1 

января 


       A 

     A  

 A 


 21)

 

Есептеңіз:   Вычислите: 

?

11

1

12

3

61

1

2015

 

 

A) 

B) 

 

     

C)

  

    


 

D)

 2015 

E)

 4030 

 

22) 

Есептеңіз: 

  Вычислите: 

 

                

              

   

A)

 0,05 

B)

 C)

 D)

 0,1 

E)

 10 

 

23) 

Асан атаның бақшадан қоймаға апарылатын 

108  қап  жаңғағы  бар.  Ол  кӛмекке 

немерелерін  шақырды.  Немерелер  жұптарға 

бӛлінгенде, әр жұпқа үш қаптан түседі. Асан 

атаның неше немересі бар? 

Старому  дедушке  Асану  надо  перенести  с 

огорода  в  амбар  108  мешков  с  орехами.  Он 

позвал  на  помощь  внуков.  Внуки  разбились 

на  пары,  и  каждой  паре  досталось  по  три 

мешка. Сколько внуков у деда Асана? 

A)

 108 

B)

 96 

C)

 72 

D)

 36 

E)

 27 

 

24) 

12

nn

n

n

   


2

n

= ? 

A)

 – 32  

B)

 – 8  

C)

 D)

 16 

E)

 32 

 

25) 

Сағаттың  10% - ға арзандатылғаннан кейінгі 

бағасы  90000  тг.  Сағаттың  бастапқы  бағасы 

нешеге тең? 

Цена часов после 10%-й скидки равна 90000 

тг. Сколько стоили часы до скидки? 

A)

 

100000 B)

 

95000 C)

 

91000 D)

 

98000 E)

 

99000  

26)


 

3 пакетте 100 кг картоп бар. 1-ші және 2-ші 

пакеттердің салмағы 50 кг, ал 2-ші және 3-ші 

пакеттердің  салмағы  70  кг  картоп  болса, 

онда 1-ші пакеттің салмағы неге тең? 

Даны 3 пакета картошки с общим весом 100 

кг. В 1-м и во 2-м пакете вместе 50 кг, а во 2-

м  и  во  3-м  пакете  вместе  70  кг  картошки. 

Сколько кг картошки в 1-м пакете? 

A)

 10 

B)

 20 

C)

 30 

D)

 40 

E)

 50 

 

27) 

Екі  санның  қосындысы  465-ке  тең.  Бірінші 

санның 70%-ы екінші саннан 6-ға кем болса, 

екінші сан неге тең? 

Сумма двух чисел равна 465. 70% от первого 

числа  на  6  меньше  второго.  Чему  равно 

второе число? 

A)

 235 

B)

 225 

C)

 215 

D)

 195 

E)

 205 

 

28) 

Үшбұрыштың  ішкі  бұрыштары  4,  6  және  8  

сандарына  пропорционал  болса,  ең  кіші 

және  ең  үлкен  бұрыштардың  қосындысы 

неге тең? 

Внутренние 

углы 

треугольника пропорциональны  числам  4,  6  и  8.  Найдите 

сумму наименьшего и наибольшего углов. 

A)

 

120  

B)

 110

  

C) 

100


  

D)

 90

  

E) 

60

   

       A 

     A  

 A 


 29)

 

200-дің 12% -ы х-ке және 160-тың 10% -ы y-ке тең болса, (х+y)-тің 40% -ы неге тең? 

12%  от  200  равно  х,  10%  от  160  равно  y

Чему равно 40% от (х+y)? 

A)

 12 

B)

 16 

C)

 20   

D)

 24 

E)

 160 

 

30) 

125 бірдей кішкентай кубтан құралған үлкен 

куб  берілген.  Осы  кубты  кӛк  түспен  бояған 

жағдайда,  екі  жағы  ғана  боялған  неше 

кішкентай куб бар?  

Дан  куб,  состоящий  из  одинаковых  125 

маленьких  кубов.  Если  данный  куб 

покрасить  в  синий  цвет,  сколько  получится 

маленьких 

кубов, 


у 

которых 


будут 

покрашены только две стороны? 

 

A)

 12 

B)

 24 

C)

 36 

D)

 38 

E)

 40 

 

31) 

ДEMИР = ? 

 

A)

 63028 

B)

 93135 

C)

 03137 

D)

 54628 

E)

 94748 

 

32) 

Қабырғалары    х+12  см,    х+16  см  және  х  см 

болған 

үшбұрыш 


пен 

квадраттың 

периметрлері  тең.  Квадраттың  периметрі 

100 см болса, х неге тең? 

Периметр  треугольника  со  сторонами  х+12 

см,  х+16 см и х см равна периметру одного 

квадрата. Найдите х, если периметр данного 

квадрата равен 100 см. 

A)

 

14 B)

 

16 C)

 

18 D)

 

20 E)

 

24  

33)


 

Есептеңіз: 

  Вычислите: 

                

 

A)

 2050 

B)

 C)

 D)

 E)

  

34) 

Сұрақ белгісінің орнына келетін сан: 

Вставьте пропущенное число: 

 

A) 

B) 

16 


C)

 

42 D)

 

54 E)

 

63  

 

35) 

Есептеңіз: 

  Вычислите: 

 

    

A)

 B)

 C)

 D)

 E)

  


       A 

     A  

 A 


 36)

 

Берілген суретте қандай фигура жоқ? Какой фигуры нет на этом рисунке? 

 

A) 

шеңбер / круга 

B)

 

үшбұрыш / треугольника C)

 

шаршы / квадрата D)

 

тік тӛртбұрыш / прямоугольника E)

 

аталған барлық фигуралар бар  все перечисленные фигуры есть 

 

37) 

Тӛмендегі  сандардың  қайсысы  кӛбейту 

кестесінде жиі кездеседі?   

Какое  из  этих  чисел  чаще  других 

встречается в таблице умножения? 

A)

 36 

B)

 42 

C)

 56   

D)

 64 

E)

 27 

 

38) 

Ребусты шешіңіз: 

Решите ребус: 

 

A) 

B) 

C) 

8   


D)

 E)

 

10  

39)


 

Берілген  суретте  неше  әр  түрлі  бұрыш 

ӛлшемдерін кӛруге болады? 

Сколько  различных  по  величине  углов 

можно увидеть на этой картинке? 

 

A) 

B) 

C) 

8   


D)

 

10 E)

 

11  

40)


 

Боялған ауданы  ең кіші суретті табыңыз? 

На  каком  из  рисунков  закрашена  самая 

маленькая площадь? 

 

A)

 B)

 C)

 C  

D)

 E)

  

41) 

                     

               ,     

                     

         

 

A)

 B)

 C)

 D)

 E)

  

42) 

    


̅̅̅̅̅̅̅    тӛрт  таңбалы  сан  берілген.  Бұл 

санның  9-ға  қалдықсыз  бӛлінуі  үшін  x-тің 

мәнін табыңыз. 

Четырехзначное  число      

̅̅̅̅̅̅̅    делится  на  9 

без остатка. Найдите x. 

A)

 B)

 C)

 

5   D)

 E)

  

 

43) 

               

сызықтық 

функциядағы 

бұрыштық коэффициентінің мәнін табыңыз. 

 

Найдите  угловой  коэффициент  линейной функции               

 

A) 

B) 

C) 

D) 

3  


E)

  

       A 

     A  

 A 


 44)

 

Бауыржан  және  оның  5  досы  шарбақты  18 күнде  бояйды.  Олар  9  адам  болып  жұмыс 

істегенде,  осы  жұмысты  неше  күнде 

бітіреді? 

На  покраску  забора  Бауржану  и  5  его 

друзьям  понадобилось  18  дней.  Как  быстро 

они закончили бы, если было 9 человек? 

A)

 

14 B)

 

10 C)

 

22   D)

 

12 E)

 

16  

45)


 

Трасса бойымен минутына 3 км жол жүретін 

машина,  бір  секундта  неше  метр  жол 

жүреді? 


Если в минуту машина по трассе проезжает 

3  км,  то  сколько  метров  она  проезжает  в 

секунду? 

A)

 30 

B)

 40 

C)

 60   

D)

 50 

E)

 70 

 

46) 

Сұрақ белгісінің орнына келетін сан: 

Найдите недостающее число: 

 

A) 

13 


B)

 

12 C)

 

6   D)

 E)

 

10  

47)


 

Ӛзгеше суретті табыңыз: 

Выделите лишнее: 

 

A) 

B) 

C) 

C  


D)

 E)

 48)

 

Берілген  конструкцияны  жеке  сақиналарға бӛлу үшін, қандай сақинаны кесу керек?  

Какое  кольцо  надо  разрезать,  чтобы  эта 

конструкция 

распалась 

на 

отдельные кольца? 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

ондай сақина жоқ / такого кольца нет 

 

49)


 

2015 оң бүтін сандардың қосындысы 2016-ға 

тең. Осы сандардаң кӛбейтіндісі нешеге тең? 

Если  сумма  2015  положительных  целых 

чисел равна 2016, то их произведение равно: 

A)

 B)

 C)

 2015 

D)

 2016 

E)

 анықтауға болмайды              

невозможно определить 

 

50)


 

Том 


Сойерге 

қабырғаның 

боялуы 

тапсырылды.  Жұмыстың  тӛрттен  бірін  ӛзі жасап  Бенге  тапсырды,  ол  болса  екі  есе 

шапшаң  қозғалып  15  мин  жұмыс  істеді. 

Беннен  кейін  іске  Билл  араласты,  ол  болса 

Томнан  үш  есе  шапшаң  қимылдап  барлық 

жұмысты  5  мин  бітірді.  Барлық  қабырғаны 

бояуға қанша уақыт кетті?    

Тому  Сойеру  было  поручено  покрасить 

забор. Четвертую часть работы он выполнил 

сам,  затем  передал  кисть  Бену,  который 

работал 15 минут, причем водил кисточкой в 

два  раза  быстрее,  чем  Том.  После  Бена  за 

дело  взялся  Билл,  который  работал  втрое 

быстрее, чем Том, и закончил всю работу за 

5  минут.  Сколько  времени  потратили 

мальчики на покраску всего забора? 

A)

 35 мин 

B)

 45 мин 

C)

 40 мин 

D)

 50 мин 

E)

 30 мин 

       A 

     A  

 A 


 51)

 

Берілген  x  санына  2-ні  қосқанда,  дәл  сол санды 3-ке кӛбейткенмен бірдей сан болады. 

Ал x-ті 6-ға кӛбейткенде, дәл сол санға неше 

қосқанмен бірдей болады?  

Число x таково, что прибавить к нему 2 – то 

же  самое,  что  умножить  его  на  3.  Тогда 

умножить  его  на  6  –  это  то  же  самое,  что 

прибавить к нему: 

A)

 B)

 C)

 D)

 E)

  

52) 

Алқалардың  қайсысында  тастардың  үштен 

екісі қара тастар? 

В  каком  из  этих  ожерелий  ровно  две  трети 

камушков темные? 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

 53)

 

P,  Q,  R  және  S    фигуралар  –  шаршылар.  P 

шаршының  периметрі  16  м,  Q  шаршының 

периметрі  24  м  болса,  S  шаршының 

периметрі неге тең? 

Фигуры  P,  Q,  R  и  S  –  квадраты.  Периметр 

квадрата  P  равен  16 м,  а  периметр  квадрата 

Q равен 24 м. Чему равен периметр квадрата 

S

 

A) 

56 м 


B)

 

60 м C)

 

64 м D)

 

72 м E)

 

80 м  

 

54) 

Периметрі  31  см-ге  тең  тӛртбұрыштың 

диагоналі,  периметрлері  21  см  және  30  см, 

екі  үшбұрышқа  бӛледі.  Осы  диагональдің 

ұзындығы неге тең? 

Диагональ    делит  четырехугольник  с 

периметром  31 см  на  два  треугольника  с 

периметрами  21 см  и  30 см.  Длина  этой 

диагонали равна: 

A)

 5 см 

B)

 10 см 

C)

 15 см 

D)

 20 см 

E)

 25 см 

 

55) 

Барлық 


денелердің 

кӛлемі 


бірдей. 

Осылардың  қайсысын  бояуға  ең  кӛп  бояу 

керек? 

Все  нарисованные  тела  имеют  одинаковый объем.  Для  покраски  какого  из  них 

понадобится больше краски? 

 

A)

 B)

 C)

 D)

 E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A 

     A  

 A 


 Қазақстан тарихы / История Казахстана 

 

56)


 

Тас ӛңдеу биік деңгейге кӛтерілген кезең: 

Наиболее высокого уровня обработки камня 

люди достигают в: 

A)

 

Орта палеолит / Среднем палеолите B)

 

Жаңа тас дәуірі / Новокаменном веке C)

 

Ерте палеолит / Раннем палеолите D)

 

Кейінгі палеолит / Позднем палеолите E)

 

Орта тас дәуірі / Среднекаменном веке  

57)


 

Үйсіндерде  жеке  меншіктің  шыққанын, 

мүлік 

теңсіздігінің пайда 

болғанын 

кӛрсетеді: 

Возникновение 

частной 

собственности, 

развитие 

имущественного 

неравенства 

можно 


проследить 

по 


уйсунским 

(уйсунской): 

A)

 

Суармалы арықтары / поливным каналам B)

 

Жерлеу орындары / местам погребения C)

 

Балшық ыдыстары / глиняной посуде D)

 

Әшекей бұйымдары / ювелирным E)

 

Ұршық бастары / головкам веретена  

58)


 

Қазақстан  жеріндегі  қола  дәуірін  жоспарлы 

зерттеу басталған жыл: 

Комплексное  изучение  эпохи  бронзы  в 

Казахстане началось в: 

A)

 1946 ж. / г. 

B)

 1931 ж. / г. 

C)

 1964 ж. / г. 

D)

 1954 ж. / г. 

E)

 1926 ж. / г. 

 

59) 

Жылқыны қолға үйретуге байланысты ойлап 

табылған жаңалық: 

Одно из новшеств одомашнивания лошади: 

A)

 

Қару-жарақты ойлап табу   Изобретение оружия 

B)

 Ет тұздауды пайдалану 

Переход к солению мяса 

C)

 

Жылқы мүсіндерін жасау Возникновение фигурок лошадей 

D)

 Үзеңгі мен ауыздықты ойлап табу  

Появление конской сбруи 

E)

 

Киім үшін терісін пайдалану Использование шкур для одежды 

 

  

60)


 

Қаңлылардың солтүстігіндегі кӛршілері: 

Кангюи граничили на севере с: 

A)

 Үйсін, Ферғана / уйсунами и Ферганой 

B)

 Ғұн, Дай / гуннами и даеми 

C)

 Үйсін, Ғұн / уйсунами и гуннами 

D)

 Дунху, Ғұн / дунху и гуннами 

E)

 Сармат, Алан / сарматами и аланами 

61)


 

Сақтарға  Ираннан  тараған  "ӛмір  ағашы" 

дейтін аңдық стильдегі бейне: 

Иране  саки  познокомились  с  символом 

«древа жизни» как образа: 

A)

 Қабан бейнесі / Кабана 

B)

 Арыстан бейнесі / Льва 

C)

 Бұғы бейнесі / Оленя 

D)

 Қасқыр бейнесі / Волка 

E)

 Жылқы бейнесі / Коня 

 

62) 

Үйсін  қоғамындағы  қатардағы  адамдардың 

мӛрлері: 

В  уйсунском  обществе  рядовые  общинники 

использовали тамги, сделанные из: 

A)

 мыстан және алтыннан жасалды 

меди и золота 

B)

 

қалайы мен мыстан жасалды олова и меди 

C)

 күмістен жасалды / серебра 

D)

 балшық және тастан жасалды  

глины и камней 

E)

 

ағаштан жасалды / дерева  

63)


 

Б.з.д. І ғ. жататын Шыршық ӛзенінің оң жақ 

жағалауындағы Зах каналы, бұл: 

По правому берегу реки Чирчик в І в. до н.э. 

древние  жители  выкопали  канал  Зах, 

который относился к: 

A)

 

сақтардікі / сакам B)

 

үйсіндердікі / уйсунам C)

 

қаңлылардікі / кангюям D)

 

сарматтардікі / сарматам E)

 

ғұндардікі / гуннам  

64)


 

Солтүстік  және  Батыс  Қазақстандағы 

зерттелген  Андрон  мәдениетінің  қоныстар 

саны: 


В  Северном  и  Западном  Казахстане 

археологи открыли поселения и могильники, 

которых было: 

A)

 35-тен аса / более 35 

B)

 50-ден аса / более 50 

C)

 18-ден аса / более 18 

D)

 100-ден аса / более 100 

E)

 80-нен аса / более 80 

 

65) 

"Жер  дегеніміз  -  мемлекеттің  негізі,  оны 

қалай береміз", - деген ғұн басшысы: 

«Земля  есть  основание  государства,  разве 

можно  ее  отдавать?!»,  -  сказал  правитель 

гуннов: 


A)

 

Чжи-Чжи / Чжи-Чжи B)

 

Мӛде / Моде C)

 

Аттила / Аттила D)

 

Бумын / Бумын E)

 

Мұқан / Мукан  

       A 

     A  

 A 


10 


 

Қазақ тілі (қазақ тобы) 

Жауап парағына өз тобыңызды белгілеп, 

қазақ тілі сұрақтарына сол топ бойынша 

жауап беріңіз. 

66) 


Мақал-мәтел  –  халық  даналығының, 

кӛрегендігінің  айнасы,  тіл  байлығының  алтын 

қазынасы.  Олардың  кӛбі  –  халықтың  кейінгі 

ұрпаққа  қалдырған  ӛсиеті,  қымбат  мұрасы. 

Халық  санасында  талай  ғасырлар  бойында 

қалыптасқан мақал-мәтелдерді айтылатын оймен 

орайластырып,  орынды  қолданса,  сӛз  –  мірдің 

оғындай  ӛткір,  кӛңілге  қонымды,  кӛркем  әрі 

бейнелі  болады.  Сондықтан  «Сӛздің  кӛркі  – 

мақал» деп тегін айтылмаған.  Мағынасы  жоғарыда  берілген  үзіндідегі 

негізгі  оймен  байланысты  емес  сөйлемді 

көрсетіңіз. 

A)  Мақал-мәтелдер  халықтың  даналығын,  тіл 

байлығын кӛрсетеді.  

B)  Айтылған  сӛз  мірдің  оғындай  ӛткір,  кӛңілге 

қонымды,  кӛркем  әрі  бейнелі  болу  үшін  шешен 

болу керек. 

C)  Мақал-мәтелдер  –  кӛптеген  ғасырлардың 

жемісі. 


D) Сӛз сӛйлеудің майталмандары айтар ойларын 

мақал-мәтелмен кӛріктендіріп отырған. 

E) Ата-бабаларымыз ӛмірден түйген тұжырымды 

ойларын  ӛзінен  кейінгілерге  ӛсиет  ретінде 

қалдырып кеткен. 

 

67) Берілген сөйлемдегі асты сызылған сөздер қай  сөйлемде  есімдіктермен  дұрыс  орын 

ауыстырған? 

 

Екі-үш  күннен  бері  Мараттың  балалары  үйден мүлдем шықпайтын болды.  

 

A)  Әлдеқашаннан  бері  кейбіреулер  үйден  еш 

шықпайтын болды. 

B)  Бірнеше  күннен  бері  олар  үйден  еш 

шықпайтын болды. 

C) Біршама күннен бері біреулер үйден ешқайда 

шықпайтын болды. 

D)  Кешеден  бері  барлығы  үйден  ешқайда 

шықпайтын болды. 

E)  Бәрі  күні  бойы  ешқайда  шықпай,  үйде 

отырды. 

 

68) Буынның 3 түрі де кездесетін сөзді табыңыз. 

A) Үш түрлі буын 

B) Арғымақ ат 

C) Мол астық 

D) Берекелі жыл 

E) Бақытты бол Қазақ тілі (орыс тобы) 

В листе ответов укажите свою группу  и 

ответьте на вопросы по казахскому языку по 

соответствующей группе. 

66)  Біздің  мектепте  кӛптеген  үйірмелер  жұмыс 

істейді.  Оқушылар  ӛз  қалаулары  бойынша  бос 

уақыттарын  осы  үйірмелерде  ӛткізеді  және 

пайдалы  нәрселер  үйренеді.  Үйірмелер  сағат 

үште  басталады  және  сағат  бесте  аяқталады. 

Мектепте 

«Шахматшылар», 

«Тігіншілік», 

«Кӛркем  ӛнер»,  т.б.  үйірмелер  бар.  Мен  Айдар 

деген  досыммен  бірге  «Математика  әлемінде» 

үйірмесіне  қатысамын.  Екеуіміз  ӛткен  айда 

математикалық  олимпиадада  жүлделі  орынды 

жеңіп алдық.  

Қай 

сөйлемнің 

мағынасы 

жоғарыдағы 

үзіндідегі негізгі оймен байланысты емес? 

 

A) Мектепте әртүрлі үйірмелер жұмыс істейді.  B) Сағат  үш  пен  бестің  арасында  оқушылардың 

бос уақыттары болады. 

C) «Математика әлемінде» үйірмесіне қатысатын 

екі  оқушы  олимпиадада  жүлделі  орын  жеңіп 

алды. 

D) Айдар мен оның досы «Математика әлемінде» үйірмесіне қатысады. 

E) Үйірмелер  оқушыларға  пайдалы  нәрселер 

үйретеді. 

 

67) Мағынасы қате сөйлемді табыңыз.  

A) Күзде жапырақтар сарғайып жерге түседі. 

B) Қыста қар жауады. 

C) Кӛктемде құстар жылы жаққа кетеді. 

D) Жазда ӛзенге шомыламыз, балық аулаймыз. 

E)  Наурыздың  жиырма  екісінде  күн  мен  түннің 

ұзақтығы теңеледі. 

 

  

 

  

 

  

 

68) Бұйрық райлы етістікті табыңыз. A) Менің атқаным тимеді. 

B) Есіңе мені алғайсың. 

C) Бұған тиіспесе игі еді. 

D) Осыны шығара салайық. 

E) Оны кешеден бері жаттап жүр еді. 

 


       A 

     A  

 A 


11 


 

Қазақ тілі (қазақ тобы) 

 

69)  Ілік  септіктегі  сөз  қай  жалғау  жалғанған сөзбен тіркеседі? 

A) Жатыс септік жалғауы 

B) Барыс септік жалғауы 

C) Жіктік жалғау 

D) Тәуелдік жалғау 

E) Кӛптік жалғау 

 

70) 


Етістікке 

жалғанатын 

төмендегі 

жұрнақтардың  қайсысы  іс-қимылды  жүзеге 

асырмайды? 

A) -ған 


B) -ғалы 

C) -ар 


D) -ып 

E) –ма 


 

71) 


Тұрақты 

тіркестердің 

қайсысының 

мағынасы  «қандай?»  деген  сұраққа  жауап 

беріп, сын есім болады? 

A) тӛбе шашы тік тұрды 

B) қас пен кӛздің арасында 

C) мұзға отырғызып кету 

D) қой аузынан шӛп алмас 

E) біреудің ала жібін аттамау 

 

72)  «Күнбағыс»  сөзінің  «пісте,  шемішке, шекілдеуік»  деген  синонимдік  қатары  қай 

қатарға жатады? 

A) Диалект сӛз 

B) Термин сӛз 

C) Кірме сӛз 

D) Табу сӛз  

E) Кӛнерген сӛз 

 

73)  Қай  сөйлемде  сан  есім  емлеге  сай жазылған? 

A) 1845-жылы ұлы Абай дүниеге келген. 

В) Оның кеткеніне екі үш күн болды. 

C)  Сағат  6  ға  10  минут  қалғанда,  Азамат 

пәтерінен шықты. 

D) 30-40-тай адам жиналған екен. 

E) Біз 10-адам едік. 

 

74) Буын таңдайтын дыбысты табыңыз. А) у 

В) а 


С) н 

D) ә 


Е) қ 

 

75)  Қай  сан  есім  түрі  шығыс  септік  жалғауы арқылы жасалады? 

A) Реттік сан есім 

B) Жинақтық сан есім 

C) Топтау сан есім 

D) Болжалдық сан есім 

E) Есептік сан есім 

 

 

 Қазақ тілі (орыс тобы) 

 

69) Тек ұяң дыбыстан тұрған сөзді табыңыз. 

A) Айналмалы  

B) Тасқын  

C) Жазғытұрым  

D) Ұзағырақ  

E) Жұғады 

 

70) Бос орынға қай сөз сәйкес келеді? Сөзде  қанша  дауысты  дыбыс  болса,  сонша  .... 

болады. 

A) Буын  

B) Дауыссыз дыбыс  

C) Әріп  

D) Екпін  

E) Ықпал 

 

71) Қай қос сөздің антонимге қатысы бар? А) Дос-дұшпан 

В) Анда-санда  

С) Кӛйлек-кӛншек 

D) Оқу-ағарту 

E) Қолма-қол 

 

72) Бос орынға сәйкес келетін тәуелдік жалғау мен жіктік жалғауды табыңыз.  

Мен сіздің оқушы___дың ата-анасы___ . 

A) -ың / -сыз  

В) -ым / -м  

С) -ңыз / -мын  

D) -сы / -ң 

Е) -ыңыз / -мын 

 

73) Реттік сан есімді табыңыз. А) Ондарда 

В) Он-оннан 

С) Он-он бес 

D) Оныншы 

Е) Он жарым 

 

74) Шылауы бар сөйлемді табыңыз. A) Мен мұғаліммін.  

B) Сіз мұғалім емессіз.  

C) Сен мұғалім емессің бе? 

D) Ол – мұғалім. 

Е) Біз оқушымыз. 

 

75) Асты  сызылған  сөздердің  қайсысы 

өзгелерінен басқа сұраққа жауап береді? 

А) Менің әкем – зейнеткер.  

В) Марат сурет салды.  

С) Сиыр сүт береді.  

D) Біз асығыспыз. 

Е) Менің ата-анам келді. 


©emirsaba.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал