О ббк 83. 3 (5 Қаз) б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетіPdf көрінісі
бет21/24
Дата28.12.2016
өлшемі2,76 Mb.
#668
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

-1999-
1.  Елеукенов  Ш.  Сұлулыққа  іңкәрлік.  Толғау-эссе,  хикая,  әңгіме, 
очерк, пьесалар, әдеби сын-зерттеулер. – Алматы: Білім, 1999.-
328  б.,  («...Әдебиет  танытқыш  –  әдебиеттану  терминдері  тура-
лы  тұңғыш  сөздік».  276  б.;  «...Қазақ  терминологиясында  аса 
көрнекті ғұламаның бірі А.Б.-ұлы қалдырған тамаша дәстүр бар. 
Ол тіліміздің шексіз бай қорынан қазақы ұғымдар енгізу дәстүрі». 
279 б.).
2.  Жалпытүркілік әліпби. Қазақша жазу емлесі (Құраст.: Ибатов Ә). 
– Алматы: Арыс, 1999.-56 б.
3.  Қазақстан  ұлттық  энциклопедиясы.  –  Алматы,  1999.-720 
б.,  (А.Байтұрсынұлы;  Ахметтің  Ленинге  жолдаған  хаттары; 
Байтұрсыновтың мұражай-үйі. Б. 72-76).
4.  Қазақ әдебиеті энциклопедиясы. – Алматы: Білік баспа үйі, 1999.-
750 б., (А.Байтұрсынұлы. Б. 149-150).
5.  Мемлекеттік  тіл:  терминология,  іс  қағаздары  мен  бұқаралық 
ақпарат  құралдарының  тілі.  Астана,  1999.-459  б.,  (Бүркітов  О. 
Ұлттық баспа сөзінің мемлекеттік тілді дамытудағы рөлі).
6.  Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы. Моногра-
фия. – Алматы: Қазақ университеті, 1999.-432 б.
7.  Субханбердина Ү. Қазақ халқының атамұралары: Мазмұндалған 
библиографиялық көрсеткіш. – Алматы: Орталық ғылыми кіта-
пхан, 1999.-834., («Қазақ» Б. 50-56; Ахмет Байтұрсынов. Б. 63; 
70; 98-99; 128; 131-132; 203; 600-602; 644-645; 672-673; 716-717; 
757; 761).
8.  Ұлттық  рухтың  ұлы  тіні.Ғылыми  мақалалар  жинағы.  Қазақ, 
орыс,  ағылшын  тілдерінде.  (Жауапты  ред.:  Жанпейісов  Е. 
А.Байтұрсынұлының  туғанына  125  жыл  толуына  орай:  1-бөлім 
– 11 мақала; 2-бөлім – 16 мақала; 3-бөлім – 31 мақала). – Алматы: 
Ғылым, 1999.-568 б.
9.  Қожакеев Т. Қым-қуыт іздер. – Алматы: Санат, 1999.-400 б., (Тың 
дерек. Б. 328-330; Тарихи деректер бұрмаланбасын. Б. 355-358).
10.  Ысқақұлы  Д.  Сын  жанрлары:  Оқу  құралы.  –  Алматы:  Санат, 
1999.-321 б.

343
-2000-
1.  ХХ  ғасырдағы  қазақ  әдеби  тілі.  Астана:  Елорда,  2000.-344 
б.,(Ғасыр  басындағы  саяси-әлеуметтік  жағдайлар.  Б.  59-61; 
Қазақ  әдеби  тілінің  дамуын  танытатын  жазба  нұсқалар.  Б.  64-
65; Қазақ жазуының жетілуі, Б. 66-68; Қазақ жазуын жетілдіру-
дегі  А.Байтұрсыновтың  қызметі.  Б.  69-71;  Поэзиядағы  мысал 
жанрының қалыптасуы мен дамуы. Б. 73-90).
2.  Ағытайұлы И. Бабамыз – Бекзат данышпан. – Қостанай, 2000.-88 
б., (А.Байтұрсынұлы әулетінің шежіресі және ол туралы деректер 
берілген).
3.  Атабаев  Қ.  Қазақ  баспасөзі  Қазақстан  тарихының  дерек  көзі 
(1870-1918).  Ғылыми  монография.  –  Алматы:  Қазақ  универси-
теті, 2000.-358 б.
4.  Ләмбекұлы С. Арыстар: Роман. – Астана: Елорда, 2000.-368 б. 
5.  Сақ Қ. Ұлт санасының ұйытқысы. – Алматы: ҚазҰМУ, 2000.-175 б.
6.  Смайылов К. Жеті қыр, бір сыр. Естеліктер, публицистика. – Ал-
маты: Атамұра, 2000., (Арыстарды ақтағанда. Б. 107-113).
7.  Шәріп А. Қазақ поэзиясы және ұлттық идея. – Алматы: Білім, 2000.- 
355 б.
-2001-
1.  Бектемісұлы Н. Ахмет ұшқан алтын ұя. – Астана: Елорда, 2001.-
128 б.
2.  Естайұлы Ж., Сын әуені: әдеби ой-толғаныстар. – Астана: Елор-
да, 2001.-288 б.
3.  Қазақ  прозасы:  Хрестоматия.  2  том.  –  Алматы:  Ғылым,  2001., 
(А.Байтұрсынұлы: Ауру жайынан. Б. 480-483; Бас қосу турасын-
да. Б. 483-486; Бас қосуға рұқсат берілмеді. Б. 490-491; Бас қосу. 
Б. 492; Білім жарысы . Б. 502-506; Аңдаспаған мәселе. Б. 512-513; 
Бастауыш  мектеп.  Б.  516-519;  Губернаторлардың  өзгертілуі.  Б. 
527-528; Әліппе – таңбалар жұмағы. Б. 532-545; ).
4.  Қазақстанның тәуелсіздігіне 10 жыл: дамудың жетістіктері мен 
қорытындалары. Халықаралық ғылыми конференция матеиалда-
ры. 22-24 ақпан. – Алматы: Қайнар университеті, 2001., (Қалиев 
С., Мұратханова Р. Ахмет Байтұрсынов және Міржақып Дулатов. 
Б. 155-159).
5.  Қазақстан Республикасы 10 жыл шежіресі. (Құраст.: Нысанбаев Ә., 
Жұмаханов Т., Шаңбаев Т., Жақыпов Е., Жақыпова А). – Алматы: 
Қазақ  энциклопедиясы.  –  Алматы,  2001.-504.,  (А.Байтұрсын- 
ұлының  туғанына  120  жыл  толуына  суретімен  мәлімет.  155  б., 
Бюст  пен  мұражайдың  ашылуы.  374  б.,  А.Байтұрсынұлының 

344
туғанына 125 жыл толуына арналған салттанатты жиналыс. 382 
б., Ұлы тұлғаға тағзым. 383 б).
6.  Сақ Қ. Ұлттық сана ұйытқысы. – Алматы, 2001.-183 б.
7.  Шүкірұлы С. Рухани өріс кернеуі. – Алматы: Мария, 2001., (Қан- 
шеңгел немесе Ахмет Байтұрсыновтың назасы Файзоллаға хат).
8.  Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы (Қытай тілінен аударған: 
Т.Зәкенұлы). – Алматы: Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, 
2001.-552 б., (Араб жазуы негізіндегі қазақ жазуы. Б. 465-467).
9.  Ұлттың  ұлы  ұстазы:  халқымыздың  көрнекті  қоғам  қайраткері, 
ғалым, ағартушы А.Байтұрсынов. – Алматы: ОҒК, 2001.-305 б.
-2002-
1.  ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті. Оқу құралы. (Құраст.: 
Әбдіманұлы Ө). – Алматы: Қазақ университеті, 2002.-430 б.
2.  Алдамжар З. Тарих: пайым мен тағылым. – Алматы: Қазақ уни-
верситеті, 2002.-288 б.
3.  Әлім Қ. Міржақыптың оралуы – Возвращение из небытия: хикаят- 
сапарнама. Қазақ, орыс тілдерінде. – Астана: Фолиант, 2002.-216 
б., (Ахаң, Жақаң – қос арыс: Халқының көз жасынан жаралғандар. 
Б. 28-36).
4.  Көркем  аударма  теориясы  мен  тарихының  өзекті  мәселелері 
(Халықалық  ғылыми-теориялық  конференция  материалдары). 
– Алматы: Қазақ университеті, 2002., (Әбдиманов Ө. А.Байтұр- 
сынұлы және ХХ ғасыр басындағы көркем аударма тәжірибелері. 
Б. 24-29).
5.  Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы. 2-кітап: Оқу құралы. (Жалпы 
редакц. басқ.: Кәкішұлы Т). – Алматы: Қазақ университеті, 2002.-
455.,  (Алаштың  азатшыл  әдебиеті.  Б.  6-126;  А.Байтұрсынов.  Б. 
64-82).
6.  Қалиев С., Иманбекова Б. Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық 
мұраларын  оқу-тәрбие  жүйесіне  пайдалану.  –  Алматы:  Өлке, 
2002.-224 б.
7.  Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет. – Астана: Фолиант, 2002.-
474 б.
8.  Қозыбаев М.Қ. Өркениет және ұлт. – Алматы: «Сөздік-Словарь» 
баспасы, 2001.-369 б.
9.  Дулатұлы  М.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  Бірінші  том: 
Өлеңдер, роман, пьеса, әңгімелер. (Құраст.: Дулатова Г., Иманба-
ева С). – Алматы: Мектеп, 2002.-368 б., (Байтұрсынұлы А. Ақын 
ініме. Б. 313-314).

345
10.  Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. Зерттеу. – Астана, 
Күлтегін, 2002.-528 б., (А.Байтұрсынұлына қатысты беттері: 12-
35).
11.  Шүкірұлы С. Мемлекеттік тіл мұраттары. Көмекші құрал. – Ал-
маты: Ғылым, 2002.-352., (Мұратты істің мүддесі. Б. 126-128; Көз 
жетіп, көңіл сенгендей. Б 128-132; «Сөзі жоғалған жұрттың өзі де 
жоғалады» Ахаң рухы бізбен бірге. 176 б.; Таңбадан жеріп, ды-
быстан шошымайық. «Қазақ тілінің айтылым сөздігі» кітабынан 
туындаған ойлар. Б. 269-280).
12.  Шілдебай  С.  Түрікшілдік  және  Қазақстандағы  ұлт-азаттық 
қозғалыс. – Алматы: Ғылым, 2002.-214 б.
-2003-
1.  Алматының тарихи және мәдени ескерткіштері. Құжаттар тізбесі. 
Қазақ, орыс тілдерінде. (Құраст.: Матвеева Л). – Алматы: Өнер, 
2003.-208  б.,  (Тарихи  ескерткіш:  қазіргі  Ахмет  Байтұрсынұлы 
мұражай-үйі. 56 б).
2.  Қайта оралған қаламгерлер (Құраст.: Күзембаева В). – Алматы: 
Орталық ғылыми кітапхана, 2003.
3.  Дулатұлы  М.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  Екінші  том: 
Көсемсөз,  әдеби-сын  және  зерттеу  мақалалары.  (Құраст.:  Дула-
това  Г.,  Иманбаева  С).  –  Алматы:  Мектеп,  2003.-392  б.,  (Жазу 
тәртібі. Б. 54-56; Алашқа. Б. 205-207; Тіл құрал: Қазақ тілінің сар-
фі. Б. 219-222; Досмайыл қажыға ашық хат. Б. 163-167; Қазаққа 
ашық хат. Б. 270-271; Шорай ислам. Б.304-305; «Қазақ» баспаха-
насы. Б. 321-324).
4.  Дулатұлы  М.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  Үшінші  том: 
Көсемсөз,  әдеби-сын  және  зерттеу  мақалалары,  қазақ  тілінде 
басылған  кітаптардың  көрсеткіші.  (Құраст.:  Дулатова  Г.,  Иман-
баева С). – Алматы: Мектеп, 2003.-400 б., (Ахмет Байтурсыно-
вич  Байтурсынов.  Б.  59-66;  Жаңа  жазу  ережелері.  Б.  97-106; 
Баспасөзіміз не күйде. Б. 106-113; Өтірік емес, рас. Б. 159-161; 
Оқу кітаптары. Б. 258-259, 264, 293, 304, 316-318, 349).
5.  Дулатұлы  М.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  Төртінші  том: 
Ағартушылық бағыттағы еңбектері мен оқу құралдары. (Құраст.: 
Дулатова  Г.,  Иманбаева  С).  –  Алматы:  Мектеп,  2003.-344  б., 
(Байтұрсынұлы  А.:  Аққу,  шортан  һәм  шаян.  26  б.;  Шыбжық 
пен көгершін. 27 б.; Егіннің бастары. Б. 30-31; Қожа Насриддин 
ақылы. 31 б.; Кісі мен көлеңке. Б. 31-32; Үлес. 35 б.; Екі шыбын. 
37 б.; Айна мен маймыл. Б. 38-39; Бұлбұл мен есек. Б. 40-41; Өгіз 

346
бен бақа. 43 б.; Қайырымды түлкі. Б. 48-49; Шал мен Ажал. Б. 50-
51; Жүргіншілер мен иттер. Б. 53-54; Оқуға шақыру. 55 б.; Май-
мыл  Б.  56-57;  Қаптесер  мен  көртышқан.  Б.  57-58;  Қасқыр  мен 
қозы. Б. 71-73; Қасқыр мен мысық. Б. 80-83; Шал мен жұмыскер. 
Б. 90-91; Қарашекпен мен қой. Б. 91-92; Сары шыбжық. Б. 95-
96).
6.  Пірәлиева Г. Көркем прозадағы психологиялық кейбір мәселелер. 
Монография. – Алматы: Алаш, 2003.-328., (Түс көрудің фольклор 
мен  әдебиеттегі  көркемдік  қызметі.  32-б.;  Бейвералды  ишарат- 
тардың әдебиеттану ғылымында зерттелуі. 157-б.). 
7.  Сәрсекеев Қ. Ұлт ұстазы немесе Алаштың Ахметі – Ахмет Бай- 
тұрсынов жайлы ой түйін. – Алматы: Гауһар, 2003.-80 б.
8.  Ұлттың ұлы ұстазы: А.Байтұрсынұлының 130 жылдығына арнал- 
ған әдістемелік құрал. (Құраст.: Байжұманова А., www.spring.kz). 
– Алматы: ҚМРБК, 2003.- 46 б. 
-2004-
1.  Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Сәуір 1901 
ж. – желтоқсан 1917 ж., 1-том. Қазақ, орыс тілдерінде. (Құраст.: 
Алдажұманов  Қ.,  Зұлқашева  А.,  Қойгелдиев  М.,  Нұрпейіс  К., 
Рүстемов С., Сайлаубай Е., Тілеубаев Ш., Чиликова Е). – Алматы: 
Арыс, 2004. - 552 б., (Байтұрсынов Ахмет. Б. 65-66, 78, 81-86, 112, 
119, 120, 143, 145, 154, 166, 172-173, 185, 201-203, 217, 221, 229-
230, 234, 242, 245, 288, 329, 332, 335, 349, 355 362, 366, 369, 373, 
376, 383-384, 386-388, 407, 413-414, 418, 429, 441, 446, 459, 472, 
474, 478, 481, 487, 495-496, 498, 505).
2.  Анықтамалық. – Алматы: Ана тілі, 2004., (Қазақстан жазушыла-
ры: ХХ ғасыр. Ахмет Байтұрсынұлы. 70-б.).
3.  Ахмет  Байтұрсынұлы  және  қазақ  филологиясы  мәселелері,  ҚР 
БҒМ  А.Байтұрсынұлы  атындағы  Тіл  білімі  институты.  Халық- 
аралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алма-
ты: Арыс, 2004.-208 б.
4.  ІІ-ші Әуезов оқулары. Жас ғалымдардың ІІ халықаралық ғылыми-
теориялық конференция материалдары. – Алматы: ACADEMIA, 
2004., (Ойсылбаева А. М.Әуезов пен А.Байтұрсынұлының тари-
хи жыр және жоқтау жанры туралы ой-толғамдары. Б. 224-229).
5.  Дулатұлы  М.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  Бесінші  том: 
Аудармалар, естеліктер, құжаттар мен деректер. (Құраст.: Дула-
това Г., Иманбаева С). – Алматы: Мектеп, 2004.-616 б., (Дулато-
ва  Г.  Өмір  өткелдері.  Б.  288-339;  Бадыров  Қ.  Қаз  қалпында.  Б. 

347
340-341; Байтұрсынұлы Ахметтің Міржақыпқа жазған хаттары. 
Б. 412-417).
6.  Жармұхамбетова  К.Б.,  Шағырова  Ж.Х.  А.Байтұрсынұлы  және 
қазақ  тілі.  (Студенттер  мен  мектеп  мұғалімдеріне  арналған 
көмекші құрал). – Қостанай: ҚМУ, 2004.-59 б.
7.  Қазақ әдебиетінің тарихы: Кеңес дәуірі (1917-1940). 7-том. (Жау-
апты шығ.: Ақыш Н., Орда Г). – Алматы: ҚазАқпарат, 2004.-462., 
(20-30 жылдардағы қазақ әдебиеті. Б. 12-20; Әдеби сын. Б. 153-
185).
8.  Қазіргі  әдебиеттану  мен  фольклористиканың  теориялық  және 
методологиялық мәселелері, 24-26 мамыр. 1-бөлім. ҚР БҒМ әл-
Фараби  атындағы  ҚҰУ.  –  Алматы:  Қазақ  университеті,  2004.-
292.,  (Исмакова  А.  Казахское  литературоведение  в  констексте 
всемирного  литературоведении.  Б.  72-78;  Ойсылбай  А.  Ахмет 
Байтұрсынұлы негізін салған терминдер жүйесі. Б. 198-206).
9.  Қазіргі  әдебиеттану  мен  фольклористиканың  теориялық  және 
методологиялық мәселелері, 24-26 мамыр. 2-бөлім. ҚР БҒМ әл-
Фараби атындағы ҚҰУ. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.-292., 
(Имаханбетова Р. Музей – рухани, мәдени қазына. Б. 280-284).
10.  Құрманбайұлы  Ш.  Қазақ  терминологиясы  дамуының  ғылыми 
қағидаттары. Алматы: Сөздік-Словарь, 2004.-208 б.
11.  Оспанұлы С. Ахмет өскен ақындық орта: көмекші оқу құралы. 
– Қостанай: Шапақ, 2004.-204 б. 
12.  Сатыбалдыұлы Ф. Шерлі жылдар, шерулі жылдар: Өлеңдер мен 
поэмалар. – Қостанай: Баспа үйі, 2004.-470 б., (Тас түрмеде. Б. 
62-63; Ахмет қайтыс болды дегенде. Б 121-122).
13.  Ысқақұлы Д. Әдебиет алыптары. – Астана: Фолиант, 2004.-304 
б., (А.Байтұрсынұлына қатысты 16-б.).
-2005-
1.  Абай және ұлттық идея: Халықаралық ғылыми-теориялық конфе-
ренция материалдары. – Алматы: ҚР БҒМ М.О.Әуезов атындағы 
ӘӨИ  баспа  орталығы,  2005.,  (Әбдіманов  Ө.  Абай  және  Ахмет 
поэзиясындағы ой-үндестік. Б. 119-128).
2.  Ағытайұлы  И.  Ортақ  өмір  арнасы.  –  Қостанай:  Шапақ,  2005.-
266б, (Аңсатқан Ақаң елі. Б. 13-17; Ахаң және оның жақындары 
хақында.  Б.  52-55;  Тұғырға  Торғайдағы  қайта  қонған.  Б.  164-
168; Өшпес есім елінде. Б. 169-171; Тұтас буынның төлбасы. Б. 
171-188; Ахаң адамзаттың алыбы. Б. 188-205; А.Байтұрсынұлы. 

348
«Қарагөз». «Ахау, достар». 205-б.; Қайта орлаған күй. Б. 206-207; 
Дархан дарын, асыл азамат. Б. 208-212).
3.  Алаш қозғалысы. Құжаттар мен материалдар жинағы. Желтоқсан 
1917 ж. – мамыр 1920 ж., 2-том. Қазақ, орыс тілдерінде. (Құраст.: 
Алдажұманов  Қ.,  Зұлқашева  А.,  Қойгелдиев  М.,  Нұрпейіс  К., 
Рүстемов С., Сайлаубай Е., Тілеубаев Ш., Чиликова Е). – Алматы: 
Арыс, 2005. - 496 б., (Байтұрсынұлы Ахмет. Б. 19, 21, 23, 28, 30, 
39, 230, 248-249, 306, 316, 325-327, 349, 350, 354, 360, 367, 373, 
396, 414, 455, 479).
4.  Алыптар тобының асылдары: Халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция материалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2005., 
(Әбдіманов Ө. Сәкен және Алаш зиялылары. Б. 95-101).
5.  Әдеби  мұра  және  қазақ  әдебиеті  тарихын  оқыту  мен  зерттеу 
мәселелері: Халықаралық ғылыми-теориялық конференция мате-
риалдары. – Алматы: Қазақ университеті, 2005., (Әбдіманов Ө. 
ХХ ғасыр бас кезіндегі әдебиетті оқытудың өзекті мәселелері. Б. 
134-139).
6.  Әуезов  ІҮ-ші  оқулары.  Жас  ғалымдардың  ІҮ  халықаралық 
ғылыми-теориялық  конференция  материалдары.  –  Алматы:  ҚР 
БҒМ М.О.Әуезов атындағы ӘӨИ, 2005.-225 б., (Имаханбетова Р. 
Ахметтанудағы кейбір ағаттықтар. Б. 172-175).
7.  Жұбанов тағылымы (YI Халықаралық ғылыми-теориялық конфе-
ренция. – Ақтөбе: Ақтөбе МПУ, 2005.-530 б., (Имаханбетова Р. 
А.Байтұрсынұлы мен Қ.Жұбанов арасындағы байланыс. Б. 197-
200).
8.  Кенжалин Ж. Ұлт рухын ұлықтаған ұрпақпыз. – Алматы: Өлке, 
2005.-160 б., (Ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазақ- 
стандық патриотизмге қатысты алғышартар мен объективті негіз-
дер. Б. 76-92; Ұлт ұпайын түгендеуден асқан міндет жоқ. Б. 129-
135).
9.  Қазақ  білімпаздарының  тұңғыш  сиезі  (Бірінші  қырғыз  ғылыми 
сиезінің еңбектері). Баспаға дайындаған: Құрманбайұлы Ш. – Ас-
тана, 2005.
10.  Момынова Б. Қазақ тіліндегі қоғамдық-саями лексика: әлеуметтік 
бағалауыштық, сөзжасам. – Алматы: Қазақ университеті, 2005.-
140 б.
11.  Мұсабаев Х. Наркескен. – Қостанай, 2005., (Ахмет Байтұрсыновтың 
монологы. 1 поэма).
12.  Терминология  мәселелері.  1910-1930  жылдар  1-том.  (Құраст.: 
Құрманбайұлы  Ш.,  Жұбаева  О).  –  Астана:  ІС-Сервис  ЖШС, 
2005.-288 б., (Тіл туралы. Б. 89-92).

349
-2006-
1.  Алаш  ақиықтары:  Мақалалар,  деректі  құжаттар,  аудармалар. 
(Құраст.:  Жұртбай  Т).  –  Алматы:  Алаш,  2006.-288  б.  (Талант 
талқысы /алғысөз/. Б. 7-8; Ахмет Байтұрсынов. Жазығым не? Б. 
221-224).
2.  Алмалы: Фотоальбом. Қазақ, орыс тілдерінде. (Құраст.: Толанова 
О., Бокаев Н). – Алматы: ТОО «Дом печати Эдельвейс», 2006.-
200 б.
3.  Аударма  теориясы  мен  тәжірибесінің  және  салыстырмалы  әде- 
биеттанудың  өзекті  мәселелері:  республикалық  ғылыми-тео- 
риялық конференция. – Алматы, 2006., (Әбдиманов Ө. ХХ ғасыр 
басындағы мысал жанрының аударылу ерекшеліктері. Б. 55-64).
4.  Ахмет  Байтұрсынұлы  оқулары  (Республикалық  І  ғылыми-
теориялық  конференция.  30-31  наурыз).  –  Астана:  ҚР  БҒМ 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, 2006.-354 б.
5.  Әдебиеттану. Терминдер сөздігі. Үшінші басылуы. (Құраст.: Ах-
метов З., Шаңбаев Т). – Семей-Новосибирск: Талер-Пресс, 2006.-
398 б., (А.Байтұрсынұлына қатысты беттері: 77, 82, 127, 257, 284, 
308, 322).
6.  Имаханбетова  Р.  А.Байтұрсынұлының  өмірбаяны,  шығарма- 
шылығы  (мұрағат  деректері  негізінде):  Филол.  ғыл.  канд.  дис.: 
10.01.02 – Қазақ әдебиеті. – Алматы, 2006.-130 б.
7.  Көкейкесті әдебиеттану. Азаттық идеясының қазақ әдебиетіндегі 
көрінісі:  әдіснама,  таным,  көркемдік.  7-кітап.  –  Астана,  2006., 
(Әбдиманов Ө. Азатшыл сарынның ұлы дәстүрі. Б. 67-80).
8.  Қазіргі қазақ әдебиетін оқыту мен зерттеудің өзекті мәселелері: 
халықаралық  ғылыми-практикалық  конференция.  –  Алматы, 
2006., (Әбдиманов Ө. ХХ ғасыр әдебиетін зерттеуге жолбасшы 
еңбек. Б. 16-20).
9.  Қан жүректі қайғылым. (Құраст.: Есенқарақызы Х). – Шымкент: 
Ордабасы, 2006.-208 б., (Байсалова А. «Қазақ халқының рухани 
көсемі». Б. 15-20).
10.  Момынова Б. Қазақ әдеби тілінің тарихы. Оқу құралы. Алматы: 
Атлас, 2006,-200 б.
11.  Мұхтар  Әуезов  және  әлем  әдебиеті:  Халықаралық  ғылыми-
теориялық  конференция.  –  Алматы:  Қазақ  университеті,  2006., 
(Әбдиманов Ө. Ұлттық рухтың ұлы жыршысы. Б. 55-72).
12.  Он  ғасыр  жырлайды.  –  Алматы,  2006.-408  б.,  (Ахмет 
Байтұрсынұлы. Б. 335-345).
13.  Салқынбай А., Көккөзова М. Қазақтың тілші-әдіскер тұлғалары. 
– Алматы: Нұр-пресс, 2006.-137 б.

350
14.  Терминология  мәселелері.  1930-1990  жылдар.  2-том.  (Құраст.: 
Құрманбайұлы Ш., Әбдірәсілов Е., Әміров Ә). – Астана: ІС-Сер-
вис ЖШС, 2006.-288.
-2007-
1.  Академик  Серік  Қирабаев  және  ХХ  ғасырдағы  әдебиеттану 
ғылымы: Алматы мен Астанада өткен ғылыми-практикалық кон-
ференция. – Алматы: unique service, 2007.-480 б., (Имаханбетова 
Р.  А.Байтұрсынұлының  ұлт  әдебиетіндегі  асыл  сөздері.  Б.  291-
299).
2.  Айтбаев Ө. Қазақ тіл білімінің мәселелері. Вопросы казахского 
языкознания. Қазақ, орыс тілдерінде. – Алматы: Арыс, 2007.-624 
б.
3.  Ахмет  Байтұрсынұлы  оқулары.  Алаш  құндылықтары:  Отандық 
ғылым дамуының жаңа кезеңі. Халықаралық ІІ ғылыми-теориялық 
конференция  материалдары.  1  бөлім.  –  Астана:  Л.Н.Гумилев 
атындағы  ЕҰУ,  2007.-180.,  (Пленарлық  мәжіліс  –  8  баяндама; 
1  секция:  А.Байтұрсынұлы  және  тіл  білімінің  мәселелері  –  23 
мақала). 
4.  Ахмет  Байтұрсынұлы  оқулары.  Алаш  құндылықтары:  Отандық 
ғылым  дамуының  жаңа  кезеңі.  Халықаралық  ІІ  ғылыми-
теориялық  конференция  материалдары.  2  бөлім.  –  Астана:  ҚР 
БҒМ  Л.Н.Гумилев  атындағы  ЕҰУ,  2007.-238.,  (Кіріспе  сөз  –  1: 
Байсалова А.Қ., Ахаңның жиені; 2 секция: А.Байтұрсынұлы және 
қазақ әдебиетінің мәселелері – 43 ғылыми мақала). 
5.  Алаш  тағылымы  және  тәуелсіздік.  Ғылыми-тәжірибелік  конфе-
ренция. 11 желтоқсан 2007 ж., (Қойгелдиев М. «Алаш тағылымы 
және  тәуелсіздік»;  Қирабаев  С.  «Алаш  арыстары  және  қазақ 
әдебиеті»; Өзбеков С. «А.Байтұрсынұлы және ұлттық құқықтық 
мәдениет»;  Кәкішев  Т.  «Алаш  қозғалысы  туралы  деректер  мен 
толғамдар»;  Айтымбетов  «Алаш  қайраткерлері  және  ұлттық 
сана»;  Баймағамбетова  ««Алашорда»  партиясы  туралы  мұрағат 
деректері және оның зерттелу мәселелелері»).
6.  Алматы көшелері. Қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде. – Алматы. 
БАУР, 2007.-256 б., (Байтұрсынұлы А. 45-б.).
7.  Әбдиманов  Ө.  Ахмет  Байтұрсынұлы:  Зерттеу-эссе.  –  Алматы: 
Арда, 2007.-296 б.
8.  Әбдиманов Ө. Қазақ әдебиетіндегі ұлт-азаттық идея. – Алматы: 
Қазақ университеті, 2007.-325 б. 

351
9.  Байдебеков Қ. Өмір соқпағында. – Алматы: Ел-шежіре, 2007.-200 
б., (Ахмет Байтұрсынұлы туралы. Б. 76, 123-130).
10.  Деріпсалдин  Қ.  Торғай  әуендері:  Топтамалы  ұжымдық  әндер 
жинағы. – Қостанай: Костанайский печатный двор, 2007.-230 б., 
(Ахмет Байтұрсынов: Екі жирен, Аққұм. Б. 7-11). 
11.  Кәкішұлы  Т.  Жанр  жайлауы.  1-кітап:  Оқу  құралы.  –  Алматы: 
Қазақ университеті, 2007.-462., (Сын мен әдебиеттану. Б. 121-150; 
Әдебиет тарихындағы «ақтаңдақтар». Б. 273-318; ХХ ғасырдағы 
қазақ әдебиетіндегі ағымдар хақында. Б. 374-388; Сын мен әдеби 
зерттеу. Б. 389-453).
12.  Мәженқызы  Р.  Кітап  –  ғасыр  мұрасы:  Кітап-альбом.  (Автор-
құрастырушы).  –  Алматы:  Өнер,  2007.-304  б.,  (Байтұрсынұлы 
А.  Маса.  –  Алматы:  Раритет,  2005.-208  б.,  Мұқабасы.  86-
б.,  Байтұрсынов  А.  Тіл  –  құрал.  Қазақ  тілінің  серфі.  Бірінші 
жылдық.  –  Ташкент:  Түркістан  мемлекеттік  баспасы,  1922.-90 
б., Мұқабасы. Байтұрсынұлы А. Оқу құралы. Қазақша әлібба). 7-
басылуы. – Орынбор: Кырғыз мемлекеттік баспасы, 1925.-72 б., 
Мұқабалы).
13.  Пірәлиева  Г.  Қазақ  көркем  прозадағы  психологизм  және  оның 
бейнелеу құралдары. – Алматы: ҚызМемПИ, 2007.-359. 
14.  Сүлейменова  Д.  Алашорданың  Батыс  бөлімінің  тарихы  –  өлке 
тарихының құрамдас бөлігі. Алматы: Арыс, 2007.
15.  Тауқымет пен тағзым 1937-2007. (Құраст.: Төлепберген Б). – Ал-
маты:  РИИЦ  АЗИЯ,  2007.-296  б.,  (Алаштың  арыстары,  37-де 
опат болғандар. Өмірбаяндық анықтамалық. Байтұрсынов Ахмет 
(1873-1973). 13 б.; А.Мектептегі. Ахаң бастаған сара жол. Б. 243-
246).
16.  Уразғалиева С.Б. Ахметтану. – Қостанай: ҚМУ, 2007.-28 б.
-2008-
1.  Айтбайұлы Ө. Ділғұмырлар мен тілтұғырлар. – Түркістан: Тұран, 
408 б.+8 б., сурет., (Қазақ терминологиясының атасы. Б. 10-17; 
Ұлттың  ұлы  ұстазы.  Б.  18-43;  Абай  үлгісінің  жалғасы  дерсің 
Ахаңды. Б. 191-196; Ахметтану тағылымы. Б. 303-313).
2.  Алаш  және  тәуелсіз  Қазақстан:  идеялар  мен  ұстанымдар 
сабақтастығы. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
материалдары. 21 қараша 2008 жыл. – Алматы: Абай атындағы 
ҚазҰПУ,  2008.-476,  (Имаханбетова  Р.  А.Байтұрсынұлының 
мұражайының қалыптасу тарихы. Б. 344-353).

352
3.  Алаштың ардағы. (Құраст.: Тілешов Е., Әріпбекова Г). – Астана: 
Зерде, 2008.-240 б., (Қазақ жазуы. Б. 7-8; Ахмет Байтұрсынұлы. Б 
95-97).
4.  «Алаш»  қозғалысы.  (Құраст.:  Тілешов  Е.,  Қамзабекұлы  Д., 
Нұрахмет  И).  –  Алматы:  Сардар,  2008.-324  б.,  (Нұрғали  Р. 
Байтұрсынұлы Ахмет. Б. 55-58; А.Байтұрсынұлына қатысты бет-
тер: 3-17, 179, 207, 212-213, 215, 217, 223, 227, 236, 249250, 261-
262, 265; Алаш жылнамасы. Б. 271-282; 288-289, 292).
5.  Алаш қозғалысы идеясының Еуразия кеңістігіндегі ықпалы: та-
рих және қазіргі кезең. Халықаралық ғылыми-практикалық кон-
ференция. – Семей, 2008.
6.  Әлем  қазақтарының  рухани  сұхбаты:  тіл,  мәдениет  және  Алаш 
мұраты. Халықаралық ғылыми-теориялық конференция матери-
алдары. 2008 жыл 12-13 қараша. Алматы, 2008.
7.  Қазақ афоризмдері. (Құраст., әрі автор: Шаймерденұлы Е). – Ал-
маты: Алматыкітап, 2008.-304 б.
8.  Қазақ әдебиеттануының тарихы. Екі томдық. 1-том. – Алма-
ты: ҚазАқпарат, 2008.-646., (Кәсіби қазақ әдебиеттануының 
қалыптасуы (1900-1932). Б.64-166; Ахмет Байтұрсынұлы. Б. 
181-195; Кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеттануының дамуы (1932-
1956). Б. 206-257). 
9.  Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. – Астана: Ел-шежіре, 
2008. - 360 б. 
10.  Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. Екі томдық монография. Бірін-
ші  том.  Өңделіп,  толықтырылған  екінші  басылымы.  –  Алматы: 
Мектеп, 2008. - 480 б.
11.  Құлманов Қ. Телжан Шонанұлы. Монография. – Астана: «ҚЭКО» 
ЖШС,  2008.,  (Шонанұлы  Т.  Ахмет  Байтұрсынов  халық  ағарту 
және әдебиет саласында. Б. 129-139).
12.  Құрманбайұлы Ш. Алаш және терминтану (ХХ ғасыр басындағы 
қазақ терминологиясы. 1910-1930 жылдар). Монография. – Ал-
маты:  Ел-шежіре,  2008.-240  б.,  (Алаш  зиялылары  және  ұлттық 
терминқор  қалыптастыру  міндеті.  Б.  7-25;  Қазақтың  ғылыми 
терминологиясын  қалыптастырудағы  Ахмет  Байтұрсынұлының 
рөлі. Б. 29-46; Ахмет Байтұрсынұлы және ХХ ғасыр басындағы 
терминологиялық жұмыстардың жүргізілуі. Б. 47-53).
13.  Жұртбай Т. «Ұраным Алаш». – Алматы: Ел-шежіре, 2008.-472 б., 
(«Байтұрсынов баяғы Байтұрсынов». Б. 415-466).
14.  Мұқанов С. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Алматы: Атамұра, 
2008.-384 б. 

353

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет