О ббк 83. 3 (5 Қаз) б 20 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитеті


-1919- 1.  Байтурсынов А. Революция и киргизы // «Жизнь национальнос- тей» №29, 3 августа 1919. -1920-Pdf көрінісі
бет16/24
Дата28.12.2016
өлшемі2,76 Mb.
#668
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24

-1919-
1.  Байтурсынов А. Революция и киргизы // «Жизнь национальнос-
тей» №29, 3 августа 1919.
-1920-
1.  Байтурсынов А. Заявление о вступлении в члены РКП (б) // Из-
вестия Киргизского края, 15 апреля 1920.
2.  Байтұрсынұлы  А.  Лениннің  елу  жасы  //  «Ұшқын»  №22,  сәуір 
1920.
3.  Байтұрсынұлы А. Ұлы жиын // «Ұшқын» №78, 11 қазан 1920.
-1921-
1.  Байтурсынов А. Ёще о голоде в Киргизии (Казахстан) // «Жизнь 
национальностей», 25 октября 1921.
-1922-
1.  Байтурсынов А. Речь (Зам. наркомпроса КССР на І Всекиргизс-
кий съезде работников народного образования 18 мая 1922 года) 
// «Степная правда», 21 мая 1922.

276
2.  Байтұрсынұлы  А.  Қалам  қайраткерлері  жайынан  //  «Еңбекші 
қазақ» №29, 8 шілде 1922.
3.  Байтұрсынұлы А. Қазақты ағарту халімізден // «Ақжол», 14 шіл-
де 1922.
4.  Байтурсынов А. Выступление к открытию «Дома печати» в Орен-
бурге  24  сентября  1922  года  //  «Степная  правда»,  26  сентября 
1922.
5.  Байтурсынов  А.  Просвещение  и  голод  //  «Степная  правда»,  28 
сентября 1922.
6  Байтұрсынұлы  А.  Тәні  саудың  –  жаны  сау//  Қазақ  күнтізбесі. 
Орынбор 1922
-1923-
1.  Байтұрсынұлы А. Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалай жүргізу 
керек // «Қызыл Қазақстан» №14, Б. 12-13, ақпан 1923.
2.  Байтұрсынұлы  А.  Алты  миллион  қазаққа  алты  ат  //  «Қызыл 
Қазақстан» №14, Б. 12-13, ақпан 1923.
3.  Байтұрсынұлы  А.  Қазақша  жазу  туралы  жаңа  ережелер 
(Е.Омаровпен  бірге)  //  «Еңбекші  қазақ»,  19  ақпан  –  22  наурыз 
1923.
4.  Байтұрсынұлы А. Қазақша жазу тақырыпты жаңа жазу ережелері 
(Е.Омаровпен бірге) // «Қазақ тілі», 22 наурыз 1923.
-1925-
1.  Байтұрсынұлы А. «Жаңа мектепті» шығару керек болды // «Жаңа 
мектеп» №1, Б. 3-6, 1925.
2.  Байтұрсынұлы А. Баулу мектебі // «Жаңа мектеп» №1, Б. 22-27, 
1925.
3.  Байтұрсынұлы А. Енді «қазақ» демей болмайды // «Ақжол», 17 
сәуір 1925.
4.  Байтұрсынұлы А. Қазақстан мен Қазағыстан туралы // «Еңбекші 
қазақ», 19 мамыр 1925.
5.  Байтұрсынұлы  А.  Қара-Өзек  ауданында  «Жетілік»  базар  болса 
екен (Қол қ.: «А.Б.») // «Еңбекші қазақ» №364, 7 қыркүйек 1925.
6.  Байтұрсынұлы  А.  Жоқшыға  дерек  //  «Еңбекші  Қазақ»,  14 
желтоқсан 1925.
7.  Байтұрсынұлы  А.  1924  жылы  қазақ  білімпаздарының  тұңғыш 
сиезінде  емле  жөнінде  сөйлеген  сөзі  //  Қазақ  білімпаздарының 
тұңғыш сиезі. Орынбор, 1925.-118 б., Б. 27-31, 44; 47-48, 49; 53-
55; 71-72.

277
8.  Байтұрсынұлы  А.  1924  жылы  қазақ  білімпаздарының  тұңғыш 
сиезінде алфавит жөнінде жасаған байандамасы // Қазақ білім- 
паздарының тұңғыш сиезі. Орынбор, 1925.-118 б., Б. 55-65. 
9.  Байтұрсынұлы  А.  Әліб-бій  тақырыпты  байандамасы:  жобасы  // 
Қазақ білімпаздарының тұңғыш сиезі. Орынбор, 1925.-118 б., Б. 
55-65; 71-73. 
-1926-
1.  Байтұрсынұлы  А.  Латын  әліппесінің  керексіздігі  //  «Еңбекші 
қазақ», 19 желтоқсан 1926.
2.  Байтұрсынұлы А. Латын әліппесін алу туралы // «Еңбекші қазақ», 
30 желтоқсан 1926.
3.  Байтұрсынұлы А. Түрікшілер құрылтайы // «Жаңа мектеп» № 7-
8, Б. 43-50, 1926.
4.  Байтұрсынұлы А. Желкек // «Жаңа мектеп» № 7-8, 1926.
5.  Байтурсынов А. Тезисы о терминологии на тюркских языках // 
Бюллетень организационной комиссии по созыву І-го Всесоюз-
ного тюркологического съезда №2, С. 20-22. – Баку, 1926.
6.  Байтурсынов А. Выступления в прениях: Об орфографии // Пер-
вый всесоюзный тюркологический съезд. Общество Обследова-
ния и Изучения Азербайджана, (стенографический отчет). – Баку, 
Б. 167-168; 286-289, 26 марта 1926.
7.  Байтурсынов А. Доклад о принципах казахской терминологии // 
Первый всесоюзный тюркологический съезд. Общество Обсле-
дования  и  Изучения  Азербайджана,  (стенографический  отчет). 
– Баку, Б. 203-208, 26 марта 1926.
8.  Байтурсынов А. Заключительное слово как докладчика // Первый 
всесоюзный тюркологический съезд. Общество Обследования и 
Изучения  Азербайджана,  (стенографический  отчет).  –  Баку,  Б. 
395-396, 26 марта 1926.
9.  Байтұрсынұлы  А.  Қазақстан  құрылысының  жаңа  дәуірі  // 
«Еңбекші Қазақ» №225-226, 12-13 қазан 1926.
-1927-
1.  Байтұрсынұлы  А.  Араб  әліб-бійін  жақтаған  байандамасы  // 
Әліппе айтысы. Б. 16-29., – Қызылорда, 1927.
2.  Байтұрсынұлы А. Түзетілген әріп // «Жаңа мектеп» №1, Б. 32-36, 
1927.

278
3.  Байтұрсынұлы А. Дыбыстарды жіктеу туралы // «Жаңа мектеп» 
№ 5, Б. 65-70, 1927.
4.  Байтұрсынұлы А. Ана тілінің әдісі // «Жаңа мектеп» № 9, Б. 23-
31, 1927.
5.  Байтұрсынұлы А. Жалқылау (айырыңқы) әдіс // «Жаңа мектеп» 
№ 11-12, Б. 45-49, 1927.
6.  Байтұрсынұлы А. Ел мектебі // 29 желтоқсан 1927.
-1928-
1.  Байтұрсынұлы А. Жалқылаулы-жалпылау әдісі // «Жаңа мектеп» 
№ 1, Б. 31-37, 1928.
2.  Байтұрсынұлы А. Қай әдіс жақсы // «Жаңа мектеп» № 4, Б. 3-11, 
1928.
3.  Байтұрсынұлы А. Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалай жүргізіу 
керек? // «Қызыл Қазақстан» №4, Б. 3-11, 1928.
4.  Байтұрсынұлы  А.  Сәбитке  жауап  //  «Еңбекші  қазақ»  №21,  26 
қаңтар1928.
5.  Байтұрсынұлы  А.  Тағы  да  жат  сөздерді  қолдану  туралы  // 
«Еңбекші қазақ» №109, 17 мамыр 1928.
6.  Байтұрсынұлы  А.  Қазақ  университетінің  ашылуы  (А.Байтұр- 
сынұлының құттықтау сөзі) // «Еңбекші қазақ» №225, 4 қараша 
1928.
-1929-
1.  Байтұрсынұлы  А.  Емле  туралы  //  «Еңбекші  қазақ»,  27  наурыз 
1929.
2.  Байтұрсынұлы  А.  «Жауға  түскен  жан  сөзі»,  «Қарқаралы  қала- 
сына», «Жұртыма» // «Сарыарқа самалы», 28 қаңтар 1933.
1989-2009 жылдары қайта басылған туындылары:
1.  Байтұрсынов  А.  Шығармалары  (Өлеңдер,  аудармалар,  зерттеу-
лер). – Алматы: Жазушы, 1989.-320 б.;
2.  Боздағым.  (Қазақтың  жоқтау  жырлары).  –  Алматы:  Жазушы, 
1990.-304 б.;
3.  Байтұрсынов А. Ақ жол (Өлеңдер, тәржімелер, публ. мақалалар 
және әдеби зерттеу). – Алматы: Жалын, 1991.- 464 б.;
4.  Байтұрсынов А. Оқу құралы. Қазақша алифба. – Бишкек: Перио-
дика, 1991.-97 б.;

279
5.  Байтұрсынов  А.  Тіл  тағылымы  (қазақ  тілі  мен  оқу-ағартуға 
қатысты еңбектері). – Алматы: Ана тілі, 1992.-448 б.;
6.  Байтұрсынұлы  А.  Жоқтау  (Құраст.:  А.Байтұрсынов  атындағы 
қоғамдық қор). – Алматы: Қазақстан, 1993.-96 б.;
7.  Байтұрсынұлы  А.  Жан  сөзімді  кім  түсінер?:  Маса.  Өлеңдер; 
Қырық мысал. Аудармалар. (Құраст.: А.Байтұрсынов атынд. ҚҚ). 
– Алматы: Қазақстан, 1993.-112 б.;
8.  Байтұрсынұлы А. Жаңа низам. – Алматы: Жеті жарғы, 1996.-128 б.;
9.  Байтұрсынұлы А., Әліб-бій. Жаңа құрал. – Алматы: Рауан, 1998.-
120 б.;
10.  «Қазақ» газеті. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.-560 б.; 
11.  Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. Бірінші том. 
–Алматы: Жібек жолы, 2002.-208 б.;
12.  Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Зерттеу мен өлеңдер. – Ал-
маты: Атамұра, 2003.-208 б.;
13.  Байтұрсынов А. Әдебиет. Жалпы білім беретін мектептің 7-сы-
ныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра, 2003.-224 б.;
14.  Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. 1-т., (Өлеңдер, 
әдеби-ғылыми зерттеулер). – Алматы: Алаш, 2003.-408 б.;
15.  Байтұрсынұлы  А.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  2-т.,  (Оқу 
құралы,  хрестоматия.  Т.Шонановпен  бірге).  –  Алматы:  Алаш, 
2004.-480 б.;
16.  Байтұрсынұлы  А.  Бес  томдық  шығармалар  жинағы.  3-т.,  (Тіл 
– құралы: Қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). – Ал-
маты: Алаш, 2005.-352 б.;
17.  Байтұрсынұлы А. Маса: Өлеңдер мен көсемсөздер. «Алтын қор» 
кітапханасы. – Алматы: Раритет, 2005.-208 б.;
18.  Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. 4-т., (Әліп- 
пелер мен мақалалар жинағы). – Алматы: Алаш, 2006.-320 б.;
19.  Байтұрсынұлы А. Бес томдық шығармалар жинағы. 5-т., (Ер Сай-
ын, 23 жоқтау, мақалалар). – Алматы: Алаш, 2006.-288 б.;
20.  Байтұрсынов  А.  Әдебиет  танытқыш.  –  ҚХР,  Үрімші:  Шыңжаң 
халық баспасы, 2006.-272 б.;
21.  Байтұрсынұлы А. Тіл – құрал. Алматы: Сардар, 2009.-348 б.

280
ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫлЫҒЫ ТУРАлЫ ЕңБЕКТЕР
Шығармашылық мұрасынан қорғалған кандидаттық 
диссертациялар:
1.  1992  жылы  –  Ө.Ә.Әбдиманов  «Литературно-публицистическая 
деятельность Ахмета Байтурсынова» («Ахмет Байтұрсынұлының 
әдеби-публицистикалық қызметтері»). Орыс тілінде;
2.  1992 жылы – Б.Қ.Момынова «Қазақ» газетіндегі қоғамдық саяси 
лексика»; 
3.  1994  жылы  –  Т.Қ.Шаңбаев  «Мысал  жанрының  стилі  мен  тілі» 
(Ахмет Байтұрсынұлы 40 мысал); 
4.  1994  жылы  –  Н.Т.Машқанова  «Ахмет  Байтұрсынұлы  –  қазақ 
жазуының реформаторы»; 
5.  1995 жылы – А.С.Қыдыршаев «Ахмет Байтұрсынұлының әдісте- 
мелік мұрасы»;
6.  1998 жылы – Қ.Ө.Сақов ««Қазақ» газетіндегі ұлттық саяси мәсе- 
лелердің жазылуы»;
7.  1999  жылы  –  Р.С.Үсембаева  «Ахмет  Байтұрсынұлы  мұралары 
арқылы  бастауыш  сынып  оқушыларын  адамгершілікке  тәрбие- 
леу»;
8.  1999  жылы  –  К.М.Ілиясова  «1917-1979  ж.ж.  Қазақ  съездері: 
қаралған мәселелері, шешімдері және олардың орындалуы (1917-
1918)» тарихи талдау;
9.  2000 жылы – Б.И.Иманбекова «Ахмет Байтұрсыновтың тәлімдік 
ой-пікірлерін педагогикалық колледждердің оқу тәрбие үрдісіне 
енгізу жолдары»; 
10.  2000 жылы – Қ.Атабаев «Қазақ баспасөзі қазақ тарихының дерек 
көзі (1870-1918)»;
11.  2001 жылы – К.Т.Ыбырайжанов «Ахмет Байтұрсыновтың білім 
жайлы педагогикалық мұралары»;
12.  2002  жылы  –  Ж.Т.Байтелесова  «Роль  публицистики  Ахмета 
Байтурсынова в формировании общественного сознания» – «Қо- 
ғамдық сананы қалыптастырудағы Ахмет Байтұрсынұлы публиц- 
истикасының ролі» орыс тілінде;
13.  2003  жылы  –  Қ.Н.Ашекеева  «Ахмет  Байтұрсыновтың  филосо- 
фиялық көзқарастары»;
14.  2004  жылы  –  Г.Ш.Ерназарова  «Қазақ  публицистика  тілінің 
дамуындағы Байтұрсынұлы кезеңі»;

281
15.  2005 жылы – Қ.Ш.Ибраймов «АхметБайтұрсынов еңбектеріндегі 
терминология және стилистика мәселелері»;
16.  2006 жылы – Р.С.Имаханбетова «Ахмет Байтұрсынұлының өмір- 
баяны, шығармашылығы (мұрағат деректері негізінде)»;
17.  2007 жылы – Г.О.Абитова ««Ер Сайын» жырының поэтикасы»;
18.  2007 жылы – Ұ.О.Еркінбаев «Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет 
танытқышы» ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану контексінде»;
19.  2008  жылы  –  Х.Айтжанов  ««Қазақ»  газетіндегі  әдебиет  мәсе- 
лелері»;
20.  2009 жылы – Г.М.Тұрғараева«Ахмет Байтұрсыновтың қоғамдық-
саяси және мемлекеттік қызметі (1872 – 1937 ж.ж.)»;
21.  2010 жылы – А.Т.Ойсылбай «Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет 
танытқышындағы» сөз өнері мен поэтика мәселелері».
Шығармашылық мұрасы, қоғамдық қайраткерлігі 
туралы қорғалған кандидаттық диссертациялар:
1.  1992  жылы  –  Ш.Мәжітаева  «ХХ  ғасырдың  20-30  жылдардағы 
қазақ тілінің әлеуметтік және лингвистикалық сипаттамасы (мер-
зімді баспасөз материалдарының негізінде)»;
2.  1993  жылы  –  Ж.Смағұлов  «Қазақтың  әдеби  мұрасын  игеру 
мәселелері (20-30-шы жылдар)»;
3.  1993 жылы – Ф.К.Қайырханова «Қазақстанда мәдени ағарту ме-
кемелері жүйесінің қалыптасуы және дамуы (1920-1932 ж.ж.)»;
4.  1995  жылы  –  С.Ж.Сапанов  «Қазақстандағы  саяси  сананың 
қалыптасуы мен даму мәселелері»;
5.  1995 жылы – К.А.Ахметова «Көркем шығармадағы тарихи шын- 
дық (С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» негізінде»);
6.  1996 жылы – Г.К.Жұмашева ««Жаңа мектеп» журналының тілін-
дегі терминдер»;
7.  1998 жылы– Т.Қ.Әуелғазина «ХХ ғасырдың бірінші ширегіндегі 
қазақ зиялыларының қоғамдық-саяси қызметі»;
8.  1998  жылы–  М.А.Басшыбаева  «Қазақстан  Республикасының 
білім беру саясатының қалыптасуы»;
9.  1998 жылы – С.Б.Қоянбаева «Қазақ тіл біліміндегі сөйлем мүше- 
лері  теориясының  қалыптасуы  (ХХ  ғасырдың  бірінші  жарты-
сы)»;
10.  1998 жылы – Л.Р.Нұрғалиева «1917-1937 жылдардағы Қазақстан 
тарихының  өзекті  мәселелері  баспасөзде:  тарихнамалық  зерт-
теу»;

282
11.  1999 жылы – Ә.К.Оңалбекова «Қазақ ағартушыларының ұлттық 
сана сезімді қалыптастырудағы орны мен рөлі»;
12.  1999  жылы  –  Н.Асқаров  ««Айқап»  журналындағы  саяси-әлеу- 
меттік, әдеби-мәдени мәселелердің көрінісі»;
13.  2000  жылы  –  А.С.Мұсағалиева  «Халық  ағарту  комиссариаты 
қорының  құжаттары:  республика  зиялыларының  қызметі  мен 
көзқарасы жөніндегі дерек көзі (1920-1936 ж.ж.)»;
14.  2000 жылы – Ш.К.Тухманова «ХХ ғасыр басында қазақтың ұлт- 
тық саяси элитасының қалыптасуы»; 
15.  2001 жылы – С.Ш.Мұсатаева «Қазақстан Республикасының жал-
пы ұлттық идеяны қалыптастырудағы мемлекеттің саясаты»;
16.  2002 жылы – Б.С.Байменова «Алашорда қайраткерлерінің педаго- 
гикалық мұрасы»;
17.  2002  жылы  –  Б.О.Қойшыбаев  «Орталық  Азия  Кеңес  Респуб- 
ликасыларының ұлттық-территориялық жіктелуі және қазақ сая-
си басшылығының ұлттық мемлекеттік түрін орнықтыру жолын- 
дағы ізденістері мен қызметі (1924-1926 ж.ж.)»;
18.  2002 жылы – Ш.Т.Омарбеков «ХХ ғасырдың 20-30-шы жылдарын-
да саяси қуғындалған қазақ зиялыларының тарихи көзқарасы»;
19.  2002  жылы  –  Л.М.Хасанаева  «Қазақ  мемлекеттігін  жаңғырту 
үшін күрес: түрлі көзқарастар мен саяси қозғалыстар тарихынан 
(1920-1936 ж.ж.)»;
20.  2002  жылы  –  А.С.Ысқақ  «Кеңестік  қоғамдағы  республикалық 
басқару  органдарының  қалыптасуы  мен  қызметінің  тарихы 
(1920-1936 ж.ж.)»;
21.  2003 жылы – Қ.Ә.Айсұлтанова «Қазақ тіліндегі терминжасамның 
ішкі көздері»;
22.  2003  жылы  –  А.Т.Қоңырова  «Қазақ  тіл  филологиялық  термин- 
дердің дамуы мен қалыптасу тарихы»;
23.  2004 жылы – Ж.Құрмамбаева «Қазақ тіліндегі ғылыми-көпшілік 
әдебиет  стилінің  қалыптасуы  (ХІХ  ғасырдың  екінші  жартысы 
мен ХХ ғасырдың басы)»;
24.  2006 жылы – М.С.Салқынбаев «ХХ ғасырдағы қазақ-араб әдеби 
байланыстары»  (А.Байтұрсынұлы  мысалдарындағы  араби  са-
рындар);
25.  2009  жылы  –  М.А.Көпбосынов  «И.А.Крылов  мысалдарының 
аударылу тарихы».

283
Шығармашылық мұрасы, қоғамдық және мемлекеттік қайрат- 
керлігі туралы қорғалған докторлық диссертациялар: 
1.  Айтбаев  Ө.  Қоғамдық  ғылымдар  терминологиялық  лексикасы- 
ның қазақ тілінде қалыптасуы мен дамуы. – Алматы, 1991.-350 б.;
2.  Қойгелдиев М. Қазақ демократиялық интеллигенциясының 1905-
1917 жылдардағы қоғамдық-саяси қызметі. – Алматы, 1994.-547 б.; 
3.  Ысқақұлы Д. Қазақ әдеби сынының ғылыми негіздері. – Алматы, 
1994.-531 б.;
4.  Ильясова А. Проблемы развития педагогической теории Казах- 
стана. Автореферат. – Алматы, 1997.-40 с.;
5.  Құрманбайұлы Ш. Қазақ лексикасының терминдену үрдiсi. Авто-
реферат. – Алматы, 1998. 
6.  Ісімақова А. ХХ ғасыр басындағы қазақ көркем прозасының поэ-
тикасы (тақырыбы, жанры, стилі) – Поэтика казахской художест-
венной прозы начала ХХ века (тематика, жанр, стиль). Авторефе-
рат. – Алматы, 1998.
7.  Абрарұлы  М.  Жақып  Ақбаев  және  Алаш  қайраткерлері  саяси-
құқықтық көзқарасының эволюциясы. – Алматы, 1998.-299 б.; 
8.  Момынова  Б.  Қазақ  газеттерінің  лексикасы:  жүйесі  мен  құры- 
лымы. Автореферат. – Алматы, 1999.-44 б.; 
9.  Өзбекұлы  С.  ХҮІІ  ғасырдың  соңы  ХХ  ғасырдың  бас  кезінде 
Қазақстандағы саяси-құқықтық ой-пікірдің тарихы және қайрат- 
керлері. Автореферат. – Алматы, 1998.-52 б.
10.  Озғанбаев Ө. Ресейдегі Дума саясаты және ХХ ғасыр басындағы 
Қазақстан: нақтылы тарихи талдау (1905-1917). – Алматы, 1998.-
388 б.;
11.  Мәжітаева Ш. ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдеби 
тілі. – Алматы, 2000.-247 б.; 
12.  Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының дамуы және қалып- 
тасу жолдары. Автореферат. – Алматы, 2001.-50 б.; 
13.  Ақаев  С.  Терминнің  тілдік  және  танымдық  сипаты.  –  Алматы, 
2002.-291 б;
14.  Қадыр  Ә.  ХХ  ғасырдың  20-30  жылдарындағы  Қазақ  мәдениеті 
(мәдени революциялық концепциясы, идеологиясы жүзеге асы-
рылуы). – Алматы, 2002.-313 б.; 
15.  Қамзабекұлы Д. Әдеби-тарихи процесс: ағымдар, концепциялар 
(ағартушылық кезең). – Алматы, 2002.-365 б.;

284
16.  Қуандық Е. Қазақстандағы «Кіші октябрь» бағыты: бастауы, ба-
рысы және салдары. (тарихи саяси талдау). Тарих ғылымд.докт.
дисс. – Алматы, 2002.-269 б.;
17.  Ахметов  Қ.  ХХ  ғасырдың  20-30  жылдарындағы  Қазақстан 
мәдениеті. Тарих ғылымд.докт.дисс. – Алматы, 2004.-313 б.; 
18.  Әбдиманов Ө. Ұлт-азаттық идеяның ХХ ғасыр басындағы қазақ 
әдебиетіндегі көркемдік мәні мен жаңашылдық сипаты. Авторе-
ферат. – Алматы, 2007.-45 б.;
19.  Күмісбекова  Д.  Қазақ  Орталық  Атқару  Комитетінің  Кеңестік 
тоталитарлық  мемлекеттік  жүйенің  қалыптасуы  жолдарындағы 
қызметі (1920-1938 ж.ж.). – Алматы, 2007.-155 б.;
20.  Уәлиұлы Н. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері. – Алма-
ты, 2007.-330 б.
ӨМІРІ МЕН ЕңБЕКТЕРІ ТУРАлЫ МАТЕРиАлДАР 
(хРОНОлОГиЯ БОЙЫНША)
-1905-
1.  Петиция казахов Каркаралинского уезда Семипалатинской облас-
ти // Сын Отечества. 4 октябрь 1905. 
-1909-
1.  Киргизский  народный  поэт  в  тюрьме  //  «Современное  слово» 
№682, 19 ноябрь 1909. Газет қиындыларының бюросы. ҚР ОММ, 
64-1-5832, 60-61-п/п.
2.  Киргизский народный поэт в тюрьме // Русские ведомости №267, 
1909.
3.  Киргизский народный поэт в тюрьме // Волынь №322, 1909.
4.  Бекметов М. Киргизский поэт // «Оренбургскиий край» №374, 6 
декабрь 1909.
-1912-
1.  Жиашев Ж. Бірге қозғалайық // Айқап №6, Б. 138-140; №7, Б. 157-
160, 1912.
2.  Алашұлы Азамат (Дулатұлы М). Жазу тәртібі (А.Байтұрсынұлының 
емлесі туралы) // Айқап №8, 1912.
3.  Авторсыз. Жаңа кітап // Айқап №8, 1912.

285
-1913-
1.  Сералин М. Шаһар Троитск, 15 ғинуар 1913 жыл. // Айқап №1, 
1-4, 1913.
2.  Жақын арада басылып шыққан кітаптар һәм шығатын кітаптар. 
«Оқу құралы» // Қазақ №1, 2 ақпан 1913. 
3.  Ғабдылрахман Ғ. Орынборда шығатын «Қазақ» туралы // Айқап 
№2, Б. 41-43, 1913.
4.  Торайғырұлы С. Міне, алақай! («Қазақ» газетіне құттықтау-өлең) 
// Қазақ №4, 1 наурыз 1913.
5.  Ішкі хабарлар. «Қазақ» газеті редакторы туралы // Айқап №3, 68 б.
-1914-
1.  Авторсыз. Баспасөз // Айқап 1914.
2.  Авторсыз. Шын сөзге жан пида // Айқап №2, Б. 22-24, 1914.
3.  «Маса». (Жинақтың екінші рет өңделіп басылуы туралы) // Қазақ 
№50, 14 ақпан 1914.
4.  Қыр баласы (Бөкейханов Ә). Ұйат-ай! (Ахмет пен Міржақып) // 
Қазақ №57, 16 наурыз 1914.
5.  Оқу құралдары. (А.Байтұрсынұлы мен М.Дулатұлының оқулық- 
тары басылды) // Қазақ №59, 23 сәуір 1914.
6.  Авторсыз. Шаһар Троитск, 1914 жыл, 15 пеуірал // Айқап №3, Б. 
37-39, 1914.
7.  «Тіл – құрал» оқулығы туралы // Қазақ №87, 23 қараша 1914.
8.  Бөкейханов Ә.Он төрт тоғыз бола ма? // Қазақ №91, 24 желтоқсан 
1914.
9.  Тұйақбаев С. Кітаптар жайынан («Оқу құралына» сын мақала) // 
Айқап №5, Б. 84-86, №6, Б. 94-96, 1914.
10.  Ынтымақшыл. «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетасы // Айқап 
№9, Б. 144-146.
11.  «Қазақ» газетасына ыштыраф // Айқап №20, 289 б., 1914.
-1915-
1.  М.Д. (Дулатұлы М). «Тіл – құрал» (Ахметтің оқулығы туралы) // 
Қазақ №93, 4 қаңтар 1915.
2.  «Тіл  –  құрал»  (Оқулықтың  шыққаны  хабарланған)  //  «Қазақ» 
№104, 18 ақпан 1915.
3.   «Тіл – құрал» оқулығы туралы // Қазақ №105, 18 ақпан 1915.
4.  Желкек (Аймауытов Ж). Жазу мәселесі: «Тіл – құрал» оқулығы 
және «ұ, ү» әріптерінің жазылу емлесі // Қазақ №114, 28 наурыз 
1915.

286
5.  Бортаң (Болғанбаев Қ). Әдебиет кеші («Арғын» А.Б.-ның «Соқыр 
қыз»,  «Кәмшат  бөрік»  әнін  салғаны  туралы)  //  Қазақ  №119,  15 
сәуір 1915.
6.  В.М.Т. Открытое письмо // Известия Киргизского края, 15 апреля 
1920.
7.  Қарасарт баласы Жардай. Қазаққа алалық қайдан келді // Айқап 
1915.
8.  Тоғысов К. Қайсынікі дұрыс? // Айқап №7-8, Б.105-107, 1915.
9.  Авторсыз. Қазақ жайынан // Айқап 1915.
10.  Мыс. (Сералин М). Роман жарысы туралы // Айқап 1915.
11.  Тұйақбаев М. Мұғалімдерден өтініш («Оқу құралына» пікір жазу) 
// Айқап №11, Б. 160-161, 1915.
12.  «Қазақ» газетасы // Айқап №13, Б. 200-201, 1915.
13.  М.Д.  (Дулатұлы  М).  Тіл  құрал:  Қазақ  тілі  сарфі  (Оқшау  сөз)  // 
Қазақ №93, 4 қаңтар 1915.
-1916-
1.  Әліппе басылып шықты. («Оқу құралының» үшінші рет басылып 
шыққаны хабарланған) // Қазақ №184, 9 маусым 1916.
2.  Қыр баласы (Бөкейханов Ә). Қазақ әскерге алыну мәселесі (А.Б.-
ның Петроград хаттарында) // Қазақ, 1916.
3.  «Қазақ»  ісі  сенатта  (Бас  редактордың  сенатқа  арызы)  //  Қазақ 
№168, 9 ақпан 1916.
-1917-
1.  Сенатта бұзылған хүкім (Ішкі хабарлар) // Қазақ №220, 1 наурыз 
1917. 
2.  Әлімбеков И. Қазақ халқының тұңғыш сиезі // Қазақ №225, 12 
сәуір 1917.
3.  Міржақып (Дулатұлы М). «Қазақ» баспаханасы (Сатып алынған 
баспа, бағдарлама, редакторлар туралы) // Қазақ №239, 11 тамыз 
1917.
4.  «Алаш» партиясы // Қазақ №244, 5 қазан 1917.
5.  Алаш партиясы атынан учредительное собраниеге аталған депу-
таттар // Қазақ №245, 19 қазан; №246-247, 21-28 қазан; №248-249, 
3-8 қараша 1917.
6.  «Алаш» партиясы // Қазақ №250, 14 қараша 1917.
7.  «Алаш» партиясы // Қазақ №253, 2 желтоқсан 1917.
8.  Алаш бірлігі (Жалпы қазақ сиезінің жұмысы. 5-13 желтоқсан) // 
Қазақ №257, 31 желтоқсан 1917.

287
-1918-
1.  Қырық  мысал  (Крыловтан  аударған  А.Байтұрсынұлы)  //  Қазақ 
№18-19, 16-22 шілде 1918.
2.  Майлин Б. Алашордаға // Қазақ №262, 30 шілде 1918.
-1919-
1.  Самойлович А. Литература турецких народов // Литературы Вос-
тока. Вып. І. – Петербург, 1919.
-1920-
1.  Шамиль М. (Сейфуллин С). О казахский интелегенции // Жизнь 
национальностей, 25 ноября 1920.
 
-1922-
1.  Дулатов  М.  Ахмет  Байтурсынович  Байтурсынов  (Биографичес-
кий очерк) // Труды Общества изучения Киргизского края. Вы-
пуск 3, Оренбург, 1922., С.15-25.
2.  Омаров И. Ученая деятельность А.Байтурсунова // Труды Обще-
ства изучения Киргизского края. Выпуск 3, Оренбург, 1922., С. 
7-16.
3.  Ш-Н. Лайықты қошамет // Ақ жол, 10 қыркүйек 1922.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет