Пәннің коды Пәннің аты, кредит саны, пререквизиттер Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебіPdf көрінісі
бет1/62
Дата31.03.2017
өлшемі4,11 Mb.
#10851
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62

 
5В070400 – Есептеуіш техника және бағдарламалық қамтама мамандығы 
Пәннің 
коды 
Пәннің аты, кредит саны   ,  
пререквизиттер 
Курсың қысқаша мазмұны, мақсаты, есебі 
Құзыреттілігі (Оқу нәтижесі) 
Міндетті модуль 
IK1101 
Қазақстан тарихы  
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
Модульдың  мақсаты:  мемлекетiң  тарихы  және  бағытталған  туудың 
процесi,  қалыптасуды  зерттеуге  Қазақстан  Республикасының  қҧқығы 
және мемлекеттiң дамуымен қҧқығына бағытталған. Қорытынды және 
негiзделген  дәл  айғақтарды  талдаудағы  осы  ғылымын  пiкiрi  және 
Қазақстанның  ӛмiрiнiң  мемлекеттiк-қҧқықтының  жҥзеге  асатындай 
тҧрған оқиғаларына негізделген. Қазақстан  қҧқығы және мемлекеттік 
ғылымның  орны  мен  рӛлі  және  оның  пайда  болуы  олардың  бҥгiнгi 
кҥнге  дейiнгі  оқиғалары  мемлекеттiк-қҧқықтарды  зерттеудің  тарихи 
тәсiлiн  ӛткiзуге  болатындығы  анықталды.  Мемлекеттiк-қҧқықты 
эволюцияның  объективтi    жҥйелік    кӛрiнiсiн  қалпына  келтiредi,  оны 
қисынды қайта жасайды және ҚР-ның аймағындағы қалыптасқан және 
келешекте  қалыптасатын  мекемелер  мен  институттарды  қайта 
қалпына  келтіреді.  Протоқазақтық  және  қҧқықтық  жҥйелер  олардың 
белгiлерін,орта 
ғасырлық 
мемлекеттердің 
 
династиялық 
тарихнамаларын 
жергiлiктi 
бақылаушылармен, 
шетелдiк 
саяхатшылармен  қҧрастырушылар зерттедi. 
Бiлiм:  Қазақ  Ордасының  тiршiлiк  әрекетiнiң  әр  тҥрлi 
жақтары  ресми  қҧжаттарда  ,  шетел  және  жергiлiктi 
бақылаушылардың  әр  тҥрлi  жазбаша  кӛздерiнде,  халық 
ӛнері  шығармаларында    ие  болды.  Ресейлiк  империяны 
шеттiк  отаршылдығының  мерзiмiдік  шетте  мемлекеттiк 
қҧрылыс  және  қҧқықтық  қатынасты  анықтайтын    және 
объективтiктiң әр тҥрлi дәрежесiмен суреттейтiн әр тҥрлi 
мiнездiк кӛп еңбектерi пайда болды. Қазақстанда ҧлттық 
мемлекеттiктi  мәселе  кеңес  ӛкiметi  жағдайда  таптық 
және  партиялық  позициясы  бар  арнаулы  ғылыми 
мекемелерде 
зерттелдi.  
Білу қазiргi жағдайларда мемлекеттiң тарихын бiлу және 
республиканың  қҧқығын зерттеу, мемлекет тарихынның 
нақты  суреттiң  қайта  жасау  ,  елдiң  қҧқығын  қайта 
қалыптастыру  мақсаттарындағы  тәжiрибе  және  бҧл 
бағытта  қорытылған  ғылыми-зерттеу  біліміне  сҥйене 
отырып жҥзеге асыру. 
POK(R)Ya11
02 
Кәсіптік –бағытталған қазақ 
(орыс) тілі  
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
0+3+0 
Модуль  мақсаты:  Жиі  қолданыстағы  сӛздер  мен  сӛз  тіркестерінің 
лексикалық  минимумын  кеңейту,грамматикалық  пішіндерін  меңгеру 
және  қҧрылымдық  деңгейде  сӛздерді  қолдана  білу.  Лексикалық  және 
терминологиялық  минимумды  мамандық  бойынша  меңгеру.  Сӛйлеу 
қызметінің  әртҥрлі  қҧрылысын  жасау:  әңгіме,сипаттама,  деректеме. 
Грамматикалық 
пішіндер 
және 
коммуникатив 
қҧрылымы, 
функционалдық  аспектілер.  Қайта  жасауға  бейімделген  және  оңай 
прагматикалық 
мәтіндерді 
шығару, 
диалогиялық 
және 
монологикалық, ауызша және жазбаша тҥрі, тақырыптық, әлеуметтік-
тҧрмыстық  ҥшін  кәсіби  ортада  сӛйлеу  қызметінің  әртҥрлі  тҥрлеріне: 
айту, аудирование, оқу, хат қалдыру. 
 
Білімі:  оқу  кәсіби  сӛзді  дамыту:а)    бiлу  ӛндiру  және 
мамандық  бойымен  оқу,  тыңдау,  әдебиеттiң  конспект 
жасауының  дағдыларына  иелік  ету;б)ғылыми  оқу 
мәтіндерін  қҧрастыру,  оқулықтағы  және  дәрістегі  мәтін 
текстіне  жақын,  диалог  пен  монологтардың  оқу 
тақырыптарына;  в)сӛздердің  негізгі  функционалды 
мағыналы 
тҥрлеріне 
ҥйрету: 
монолог-сипаттама, 
монолог-баяндама, 
монолог-пікір, 
диалог-сҧхбат, 
диалог- пікірсайыс.   
Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Кәсіби-ғылыми  тілді  дамыту:белсенділік,  жинақталған, 
дағдыларын кӛлемді қалыптастыру және  кәсіби-ғылыми 
сӛзді аймағында істей алу.
 
Білуі  тиіс  ғылыми-кәсіби  сӛйлеуді  дамыту:  ғылыми-
кәсіби  дағдыларын  белсенді  және  жалпыламалы 
қалыптастыру. 
POIYa1103 
Кәсіби-бағытталған шет тілі  
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
0+2+1 
 
Модуль  мақсаты:  Зерттелетін  шетел  тілдерінің  фонетикалық, 
орфографиялық, лексикалық, грамматикалық ҥлгісін   білу. Фонетика: 
айтушы және шетел тілінің ритм-интонациялық ерекшелігі, рецепция 
және  сӛздің  дыбыстық  жҥйесін  репродукциялау.  Орфография:  тілдің 
дыбыс-әріптік  жҥйесі,  негізгі  орфографиялық  ережелері.      Лексика: 
сӛзжасам  ҥлгілері,  негізгі  тілдің  лексикалық  минимум  кӛлемі  2500 
бірлік,    сонымен  бірге    термин,  тиесілі  мамандықтардың  пішіні; 
қолданылуына байланысты лексика дифференциациясы.  
Білімі: грамматикалық игеру:  зат есім, сын есім, ҥстеу, 
етістік,  артикл,  есімдік,  демеулік,  жай  және  кҥрделі 
сӛйлемдердің  қҧрылымы,  сӛзжасамның  негізгі  ҥлгісі  - 
негізгі  сӛз  таптары.    Оқу:  таныстыру,  іздестіру, 
зерттелетін 
және 
кӛріп 
оқудың 
дағдыларын 
қалыптастыру. Айту: зерттелетін тақырыптың диалогтық 
және  монологтық  сойлеу  дағдысы.  Хат:  ой  пікірлердің 
мазмҧнының  біртіндеп  даму  дағдысы,  сонымен  бірге 

 
шығарма  жазуда,  жеке  хаттар  және  іскер  мінездегі 
ақпарат. 
Білуі  тиіс  мамандық  бойынша  мәтіндерді  тілдік 
нормаларға  сәйкес  ана  тіліне  аудара  білу.  Дыбысын 
жазу:  хабараламаларды  тҧрмыстық,  ақпараттық  және 
кәсіби тҥрінде естіп қабылдау. 
3.1 Жаратылыстану ғылымдары (STEM) модулі  
IT1301 
Кәісіби бағыттағы ақпараттық 
технологиялар  
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
1+0+2 
 
Модуль мақсаты: Ақпаратты ӛңдеп автоматтандырудың негізгі 
тҥсінігін білу; ҧйымдастыру техникасы және компьютерлік 
сипаттамасының негізі, қҧрамын тағайындау; ақпараттарды сақтаудың 
және  жинаудың негізгі ӛңдеу қҧралдары мен әдістері; қолданбалы 
және жҥйелі бағдарламалық қамтаманың принциптері мен міндеттері; 
алгоритмизация тапсырмасының негізі; компьютерлік желінің негізгі 
компоненті;  тап осы жеткізу пакетінің қағидаты;  әрекеттестік желі 
арасындағысын ҧйымдастыру;   Интернет желісінде ақпараттық іздеу 
технологиясы;  ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдісі және 
негізгі қорғаныс; санкциональдық емес кіруге болатын ақпаратты 
сақтау қағидаты;  бағдарламаны қамтамасыз ету және ақпараттық 
технологияны қолдана отырып, қҧқықтық аспектісін қарастыру; 
 
 
Білімі: ақпаратты сақтау және іздеу ҥшін ақпараттық 
ресурсын қолдана білуІс-жҥргізу жҥйесінің 
автоматтандыруды пайдаланып игеру;    ақпаратты 
сақтау қҧрылғысын және әдісін қолдана білу;  ақпаратты 
сақтау қҧрылғысын антивирусын қабылдап алу;  жиылыс 
ҥшін бағдарламаны қамтамасыз етіп, мамандандырылып 
қабылдап алу; жиылыс ҥшін бағдарламаны қамтамасыз 
етіп, мамандандырылып қабылдап алу;  кәсіби модульді 
оқыту негізінде кәсіби молульды оқыту  негізінде 
қоршаған ортада ақпаратты ӛңдеп және ол дыбыс 
шығарады;   
Білуі тиіс компьютерлік желінің икемделуін ӛткізу.   
 ақпараттың  қауіпсіздігі  әдісін  қолдана  білу,  Web 
қосымшасы  және  желіні  әзірлеу  концепциясының 
негізгісі;  блок-тізбе  және  алгоритмді  қҧру  дағдысын 
қалыптастыру, электрондық оқытуды және ақпараттық – 
коммуникациялық технологиясының әдісі;      
3.2 Базалық кәсіби модульдер 
1 МОДУЛЬ  Математикалық талдау 
MA1401 
Математикалық талдау – I 
4 кредит / 6  ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+2+0 
 
Модульдың мақсаты: нақты сандар теориясын оқу;  санмен 
кӛрсетiлген жиынның дәл жоғарғы және тӛменгi қырлары; санмен 
кӛрсетiлген тiзбектiкшек; қиындасатын тiзбектердiң негiзгi қасиеттерi, 
шексіз ҥлкен тiзбектердiң  шексiз аз тізбектермен байланысы; бiр 
қалыпты тiзбектi шек; Коши критерийi; шексiз аз және шексіз ҥлкен 
функциялардың қасиеттерi. Тамаша шектер. Бiр қалыпты ҥздiксiздiк 
ҧғымы. 
 
Білімі: дифференциалды есептеудiң негiзгi 
теоремаларын және дифференциалданатын 
функциялардың ҥзіліссіз жиындарда функция қасиетiн 
дәлелдеу; Тейлор формуласының қалдық мҥшесiнiң әр 
тҥрлi пiшiндерi. Функция графикасын қҧру дағдылары. 
Білуі  тиіс  интегралдаудың  әр  тҥрлі  әдістері,  физикада, 
механикада 
және 
геометрияда 
анықталған 
интегралдарды  қолдану;    Орта  мән  туралы  теорема. 
Жоғарғы  шектік  айнымалымен  интеграл.  Тейлор 
формуласының интегралдық пiшiндегі қалдық мҥшесi. 
2 МОДУЛЬ   Алгебра және  геометрия және ықтималдылықтар теориясы 
AG1403 
Алгебра және геометрия 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
 
Модуль  мақсаты:  алгебралық  теңдеулер  жҥйесінің  теориясын  оқу, 
матрица және анықтауыштың негізгі қасиеттері, сызықты алгебралық 
және  геометриялық  сипаттау,    топтар,  сақиналар,  ӛрістер  туралы 
алғашқы  деректер,  ықтималдылық-статистика  тҥсінігі,  қарапайым 
ықтималдылық  және  оның  бағасы;  кездейсоқ  шаманың  сандық 
мінездемесі және оның бағасы; бағалаудың негізгі әдістері.  
 
Білімі: 
сызықты 
және 
евклидтiң 
кеңiстiктерi 
аксиоматикасы,  координаталар  және  базистар  тҥсінігі, 
сызықты  кеңістікте  сызықты  операторлар  теориясы, 
евклидтi 
және 
бiртҧтас 
кеңiстiктерде 
нормал 
операторларының  жiктелуі,  квадратты  пiшiндер  және 
квадрикалар теориясы. 
Білуі  тиіс  анықтауышты  есептеу  ҥшін  Гаусс  әдісін 
қолдану, сызықты алгебралық теңдеулер жҥйесін зерттеу 
және  шешу,  векторлар  жҥйесін  сызықты  тәуелділікке 
зерттеу,  кері  матрицаны  есептеу,  рангны  табу, 

арифметикалық кеңістік векторлар жҥйесінің базасы.  
 
3 МОДУЛЬ Математикалық логика 
ML 1405 
Математикалық логика – І  
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
  
Модуль  мақсаты:  сӛздер,  предикаттар  логикасы  және  логиканың 
айқын  еместігiмен  логиканың  тӛңiрегiдегi  негiзгi  бiлiмдерi,  сонымен 
бiрге  мәселені  жҥйелі  талдау  ҥшін  математикалақы  аппараттарды 
қолдану дағдысы,  ақпаратты ӛңдеу процесс қалыптастыруға қатысты 
тәжірибелік есептерді шешу. 
     Бiлiмі: базистың ҧғымдары және координаталар, 
сызықты кеңiстiктердегi сызықты операторларын 
теориясы, евклидтiк  және бiртҧтас кеңiстiктердегi 
нормалы операторларды жiктеудi, квадратты пiшiндер 
және квадрикалардың теориясы.     Бiлу ықтималдықтар 
және математикалық статистикаға байланысты  
теорияларға  қатысты қойылған есептердi бiрге шешу; 
жҥйелiгi: студенттерде қойылған есептермен ӛткiзетiн 
ойлау  және ықтимал-статистикалық ӛндiрудi бірлесе 
отырып шешу; 
Fiz1303 
Физика – І   
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
 
Модуль мақсаты: механиканы, кинематиканы, материалдық нҥктенің 
динамикасын  және  қатты  денені  оқу.  Салыстырмалық  теориясының 
элементтері. 
Білім: тҧтас орта механикасының элементтерi. Тербелiс 
және толқын. Молекулалық физика және жылу 
динамикасы. Статистикалық физика және жылу 
динамикасы. Статистикалық таратулар. Жылу 
динамиканың негiзi. Тасымалдау қҧбылысы. Нақты 
газдар. Электр және магнетизм. Электростатика. 
Тҧрақты электр тогы.  
Бiлу  магниттi алаңды пайдалану. Заттекте магниттi 
алаң. Электромагниттiк индукцияның қҧбылысы. 
Максвелл теңдеуі. Электромагниттi тербелiстер.
 
Mat 1304 
Материалтану 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: жоқ 
2+1+0 
 
 
Модуль  мақсаты:  кейбiр  факторлардан  қатты  сол  сияқты  сҧйық 
кҥйде  де,  кейбiр  факторлардан  да  материалдардың  қасиеттерiнiң 
ӛзгеруiн  зерттеу.  Зерттелетiн  қасиеттерге  заттектер,  бҧл  заттектердiң 
электрондық,  қыздыру,  химия,  магниттi,  оптикалық  қасиеттерiнің 
қҧрылымды  жатады.  Материалтану  физика  және  материалдардың 
қасиеттерiнiң  зерттеуiмен  шҧғылданатын  химияның  бӛлiмдерiне 
жатқызуға  болады.  Одан  басқа,  бҧл  ғылым  материалдарды 
қҧрылымды  зерттеуге  мҥмкiндiк  беретiн  тҧтастай    бiр  әдiс  қатарды 
пайдаланады. 
 
  Бiлiмі: ӛнеркәсiпте кӛп ғылымды бҧйымдарды жасау, 
микро және наноразмеровты объектiлермен жҧмыстың 
жанында, әсiресе материалдарды сипаттауды, қасиет 
және қҧрылысты жете бiлуі  керек. Материалтану - бҧл 
есептерді шешу және шақырылған  ғылым. Қҧрылымның 
бiлiмi және материалдардың қасиеттерi принциптi жаңа 
ӛнiмдердiң жасауына және тiптi индустрияның 
салаларына алып келедi. 
Білу кең бiлiмдi жаңалықтарды пайдалану, мәселелердi 
жою, ӛнiм ассортиментiнiң кеңейтуi, қауiпсiздiктiң 
жоғарылауы және ӛндiрiс  қҧнының тӛмендеуi ҥшiн 
алған ғылыми – материалтануды жаңашылдықта 
пайдалау. 
 
3.2 Базалық кәсіби модулдер 
1 МОДУЛЬ Математикалық талдау 
MA1402 
Математикалық талдау – II 
4 кредит / 6  ECTS  
Пререквизиттер  : AG 1201   
2+2+0 
Модульдың мақсаты: нақты сандар теориясын оқу;  санмен 
кӛрсетiлген жиынның дәл жоғарғы және тӛменгi қырлары; санмен 
кӛрсетiлген тiзбектiкшек; қиындасатын тiзбектердiң негiзгi қасиеттерi, 
Білімі: дифференциалды есептеудiң негiзгi 
теоремаларын және дифференциалданатын 
функциялардың ҥзіліссіз жиындарда функция қасиетiн 
дәлелдеу; Тейлор формуласының қалдық мҥшесiнiң әр 

шексіз ҥлкен тiзбектердiң  шексiз аз тізбектермен байланысы; бiр 
қалыпты тiзбектi шек; Коши критерийi; шексiз аз және шексіз ҥлкен 
функциялардың қасиеттерi. Тамаша шектер. Бiр қалыпты ҥздiксiздiк 
ҧғымы. 
 
 
тҥрлi пiшiндерi. Функция графикасын қҧру дағдылары. 
Білуі  тиіс  интегралдаудың  әр  тҥрлі  әдістері,  физикада, 
механикада 
және 
геометрияда 
анықталған 
интегралдарды  қолдану;    Орта  мән  туралы  теорема. 
Жоғарғы  шектік  айнымалымен  интеграл.  Тейлор 
формуласының интегралдық пiшiндегі қалдық мҥшесi. 
3 МОДУЛЬ  Математикалық логика 
ML 1406 
Математикалық логика – ІІ  
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер:  DM  2308 
Дискретті  математика,  AG 
1201  Алгебра және геометрия 
 
Модуль  мақсаты:  сӛздердi  логиканың  облысы,  предикаттардың 
логикасында студенттердің    негiзгi  бiлiмдерін  қамтудан  тҧрады және 
логиканың  айқын  емесiмен,  мәселелер  алу  сонымен  бiрге,  ақпаратты 
ӛңдеуiнiң  процесс  формализацияға  қатысты  жаттығу  есептерiнiң 
шешiмiн  жҥйелiк  талдау  ҥшiн  математикалық  аппаратты    қолдануы 
әдеттенуден тҧрады. Студент модульдың зерттеуi нәтижесінде логика 
алгебрасының 
терминологиясын, 
логика, 
предикаттардың 
логикасының  айқынсыздығына  иеленiп,  объектiлердiң  есептiк  және 
сапалы қатынастарын  бiлдiру  ҥшiн математикалық символикаларды 
пайдаланады; 
табиғи 
тiлде 
пiкiрлердiң 
формализациясының 
сҧлбаларын негiзде дҧрыс логикалық қорытынды қҧрылысының негiз 
бiлу.  Студент  осы  модуль  шеңберлерiндегi  қҧрылыс  және  кездейсоқ 
фактор ескеретiн математикалық модельдердi талдау туралы сонымен 
бiрге  негiзгi  мәлiметтер  баяндалады.  Студент  шектi  ӛлшемдi 
кездейсоқ  кӛлемдердiң  шеңберлерiндегi  ықтималдық  теориясының 
негiздерiмен 
таныстырады. 
 
Бiлiм:  базистың  ҧғымдары  және  координаталар, 
сызықты  кеңiстiктердегi  сызықты  операторлардың 
теориясын,  евклидтiң  және  бiртҧтас  кеңiстiктердегi 
нормалы  операторларын  жiктеудi,  квадратты  пiшiндер 
және 
квадрикалардың 
теориясын 
қолдану. 
Предикаттардың 
логикасының 
синтаксисі 
мен 
семантикасы. 
Нормалы 
пiшiндер. 
Бесквантордың 
формуласы. Формулалардың  баламалы ӛзгерулерi. 
Бiлу  ықтималдықтар  және  математикалық  статистикаға 
байланысты    теорияларға    қатысты  қойылған  есептердi 
бiрге 
шешу; 
жҥйелiгi: 
студенттерде 
қойылған 
есептермен 
ӛткiзетiн 
ойлау 
 
және 
ықтимал-
статистикалық  ӛндiрудi  бірлесе  отырып  шешу;  пәндiгi: 
студент 
мҧндай 
ықтималдық, 
кездейсоқ 
кӛлем 
ҧғымдармен бет бҧруға еркiн ҥйренуi керек;
 
МОДУЛЬ 4 Физика 
Fiz1408 
Физика – II 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика,  Fiz  2203  
Физика,   DM 2212 Дискретті 
математика    
Модульдың мақсаты: механика, кинематика, материалдық нҥктенiң 
серпiнi және қатты дененiң бӛлiмдерiн зерттеу. Сақталу заңдары. 
Арнаулы салыстырмалылық теорияның элементтерi. 
 
Білім: тҧтас орта механикасының элементтерi. Тербелiс 
және  толқын.  Молекулалық  физика  және  жылу 
динамикасы.  Статистикалық  физика  және  жылу 
динамикасы. 
Статистикалық 
таратулар. 
Жылу 
динамиканың  негiзi.  Тасымалдау  қҧбылысы.  Нақты 
газдар.  Электр  және  магнетизм.  Электростатика. 
Тҧрақты электр тогы. Бiлу  магниттi алаңды пайдалану. 
Заттекте  магниттi  алаң.  Электромагниттiк  индукцияның 
қҧбылысы. 
Максвелл 
теңдеуі. 
Электромагниттi 
тербелiстер. 
МОДУЛЬ 5 Бағдарламалау 
PAYa1410 
Алгоритмдік тілде 
бағдарламалау 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер:  
Информатика негізі, 
алгоритмдер, деректер 
қҧрылымы. 
Модульдың мақсаты: тәртiптi сабақ берудiң негiзгi есептерiнiң 
зерттелуi: қазiргi жоғарғы деңгейдегi тiлдердiң кӛмегiмен сызықты 
бағдарлау есептерiнiң алгебра, математикалық анализ, математикалық 
статистика есеп пайда болатын мәлiметтердi ӛңдеудiң және 
алгоритмдарын ӛткiзуiнiң студент бiлiмдердiң қаму және алуы.  
 
Бiлiмі: алгоритмдеу туралы бiлiмдердiң қолдануымен 
тиiмдi алгоритмдарын салуға икемi болу және оларды 
қазiргi жоғарғы деңгейдегi тiлдерге iске асыру. 
 
2 МОДУЛЬ   Алгебра және геометрия  және ықтималдықтар теориясы   

TVMS 1404 
Теория вероятности и 
математическая статистика 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиты: MA 1202 
Математический анализ. 
Модуль мақсаты: топтар, сақиналар және далалар туралы 
алгебралық теңдеулер, анықтауыштар және матрицалардың негiзгi 
қасиеттер 
жҥйелерiнiң теориясы, сызықтар және екiншi реттiң беттерiн 
алгебралық және геометриялық жазбаларын  зерттеу, бастапқы 
мәлiметтер, ықтималдық және оның  бағасы бос тҧру туралы ҧғым 
ықтимал-статистикалық; кездейсоқ кӛлем, оның  санмен кӛрсетiлген 
сипаттамалары және олардың  бағасы; бағалаудың негiзгi алгебралық 
теңестіру жҥйесінің әдiстерi туралы теорияны  уйрету. 
 
Бiлiмі:  базистың  сызықты  және  евклидтiң  кеңiстiктерi, 
ҧғымдардың  аксиоматикасы  және  координаталар, 
сызықты 
кеңiстiктердегi 
сызықты 
операторларын 
теорияны,  евклидтiң  және  бiртҧтас  кеңiстiктердегi 
нормалы  операторларын,  квадратты  пiшiндер  және 
квадрикаларды  теорияны  жiктеу.  Білу    сызықты 
тәуелдiлiк,  керi  матрицаларды  есептеу,  лауазымның 
табылуы 
және 
арифметикалық 
кеңiстiктiң 
векторларының  жҥйе  базасындағы  векторлары  сызықты 
алгебралық 
теңдеулер, 
жҥйенi 
зерттеу 
анықтауыштардың есептеуi, шешiм және жҥйенi зерттеу 
ҥшiн Гаусс әдiстi пайдалану. 
 
МОДУЛЬ 4 Физика 
 
 
TEC3409 
Электрлі тізбектер теориясы 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика,  Fiz  2203  
Физика,   DM 2212 Дискретті 
математика    
Модуль мақсаты: ӛтпелi процестер электр тiзбегi, жиiлiк талдау әдiсi 
жиiлiк сипаттама бiлу; сҥзгi жiктеуге икемi болып, жиiлiктi 
тҥрлендiрiп және олардың сҥзгiлер  синтезiнде қолданылады.  
 
Бiлiмі: негiзгi ҧғымдар және электр тiзбектерiнiң 
заңдарының электр тiзбектерiнiң теориясын зерттеу.  
Бiлу  нақты мәселенi шешу ҥшiн формалданған 
тапсырманы қҧрастыру; есептiң шешiмiнiң алгоритмын 
дҧрыс және дәлелдi таңдау; стекпен жҧмыс iстеу және 
басқару жҥйесiн «ҥйiндiмен»; қолданушының 
бағдарламаларының файлдарымен жҧмыстың жанында 
басқару жҥйесiн пайдалану; Assembler тiлдерде 
бағдарламаны қҧрау. 
 
5 МОДУЛЬ Бағдарламалау 
 
 
TP 2411 
Бағдарламалау технологиясы 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика 
Модуль мақсаты: ҥлкен масштабпен программалық жҥйелердi  
әзiрлеудiң оның  шағын бағдарламаларды  әзiрлеу айырмашылығында  
болатын технологиялық мәселелерi және бҧл мәселелердi шешудiң 
әдiстерiн зерттеу.  
 
Бiлiмі: J2EE қолдану бар Web-ҧсыныс 
технологияларының мысалында компоненттi 
технологиялардың негiзiнде мҧндай жҥйелердiң 
әзiрлеудi және NET -  қазiргi тәсiлдермен ҧйымдарды 
ҥйретедi. Студент кҥрделi ӛнеркәсiптiк бағдарламалық 
қамтамасыз етулердi әзiрлеуде қазiргi жоғары 
технологиялы әдiстердi қолдануы туралы ҧсыныс 
сапалы, икемдi қҧрылыстың жаттығу тәсiлдерi туралы 
және нарықтық масштаб бойымен жасалатын жҥйелердi 
кермек бәсеке кҥрестiң жағдайында жақсы алады. 
OS 2413 
Оперциялық жҥйелер 
3 кредит / 5 ECTS  
Пререквизиттер: INF 1105  
Информатика 
Модульдың мақсаты: желiлердiң теориялық  iргелi 
тҧжырымдамаларының зерттелуi; желi жобалаудың негiзгi 
тәсiлдемелерi және қолдану облыстары; желi ақпарат желiлердiң 
перспективалы ҥлгiлерi және басқару әдiсi iшiнде; LAN қҧрылыстың 
әдiстерi және WAN желiлері; қазiргi хаттамалар және олардың 
ерекшелiктерi; коммутаторлар және жол кӛрсетушiлердiң негiзгi 
жағдайлары; желiнi оңтайландырудың тәсiлдерi; тағайындау, 
функциялар, басқару жҥйелердiң жiктелуi; iргелi қағида жобалауы 
және басқару жҥйелерiнiң әзiрленуi; процестермен, жадпен, енгiзу 
Бiлiмі: желiлер ҥшiн қажеттi жабдықты таңдауды жҥзеге 
асыру; желiлердiң ақаулықтарын диагностикалық 
ӛндiру; технология, аспапты бағдарламалық қаржылар 
және есептеушi техниканың қаржысын жобалауда 
таңдасын және бағдарламалық қамтамасыз етудiң 
әзiрлеуiне; бағдарламалық ӛнiмдер тиiмдi iске асыру; 
басқару жҥйелерiнiң қауiпсiздiгi мәселесiн шешу; 
диспетчеризациялық, жадты басқару, дискiлi 
жоспарлаудың негiзгi алгоритмдары iске асыру; кӛп 

қҧрылымымен басқару бойымен негiзгi тәсiлдемелермен қорытынды, 
файл жҥйесi, компьютерлiк жҥйелердiң қауiпсiздiгiн уйрету. 
 
тасқынды қосымшаларды ӛндеу. Бiлу желiлердi 
қауiпсiздiк  тҧрғыда жобалап, мәселенi шешу; әр тҥрлi 
басқару жҥйелерiмен жҧмыс істеу; басқару жҥйелерiнiң 
қауiпсiздiк мәселелерiн шешу; басқару жҥйелерiнiң қою 
және кескiндеу. 
 


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   62
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет