Ту хабаршысыPdf көрінісі
бет2/82
Дата15.03.2017
өлшемі15,98 Mb.
#9863
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82

 Жер туралы єылымдар 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

9

Кесте.  Күріштің  "Ақмаржан"  сортының  өніп-өсуіне  топырақтағы  бордың  əртүрлі мөлшерлерінің əсерлері 

 

 Кестедегі  мəліметтерге  жүгінсек,  натрий  тетраборат  тұзының  (Na

2

B4

O

7)  1-ден  8  мг/кг  дейінгі 

мөлшерлерінде өскіндердің орташа биіктіктері 16,5 см-ден 6,6 см-ге дейін өзгеріп, ұзындықтарының 

мəндері  азайды.  Ал,  бор  қосындысының  1-5  мг/кг  концентрациялары  аралығындағы  өскіндердің 

биіктігі 1 см-ге қысқарып отырса, 5-тен 8мг/кг мөлшерлеріндегілерде, олардың ұзындықтары 2 см-ге 

қысқарған.    Күріштің  "Ақмаржан"  сортының  өніп-өсуіне  бор  қосындысының  əсерлері  сурет  1,2-де 

бейнеленген. 

 

 

 1-Сурет.  Натрий тетраборат тұзының (Na

2

B4

O

7) 1-12 мг/кг мөлшерлерінде күріш өсімдігінің өсу дəрежелері 

 

Бордың мөлшерлері, 

мг/кг 


Өскіндердің биіктіктері, см Өскіндердің  орташа 

биіктіктері, см 

Ақиқаттылық 

көрсеткіші, Р 

16,8 16,9 

15,9 


16,5 ± 0,86 

5,21 


15,7 


16,1 

15,8 


15,9  ± 0,3 

1,89 


13,4 


14,8 

14 


14,07± 0,99 

7,04 


12,8 


12,3 

13,1 


12,7± 0,6 

4,72 


11,8 


12,6 

12 


12,13 ± 0,59 10 

9,9 


11 

10,3  ± 0,86 

8,35 8,4 8,9 

8,5   ± 0,46 6,5 7,1 

6,4 


6,7    ± 0,54 

8,06 


10 

11 

12 

13 

14 

15 

Бақылау 

18 


16,9 

17,9 


17,6±0,86 

4,9 


 Науки о Земле 

 

№5 2014 Вестник КазНТУ            

10

  

2-сурет. 7-12 мг/кг концентрациялардағы натрий тетраборат тұзының (Na

2

B4

O

7) күріштің "Ақмаржан" сортына 

əсерлері 

 

Бор  қосындысының  8-10  мг/кг  концентрацияларында  өсімдіктің  өсуі  тежеліп,  11-15  мг/кг мөлшерлерде  олардың  мүлдем  өспейтіндігі  байқалды.  Жүргізілген  зерттеу  жұмысының  барысында  

топырақтағы  натрий  тетраборат  тұзының  8  мг/кг  мөлшерінде  өсімдіктің  өсуі  жалғасып,  9  мг/кг-да 

өскен  өсінділердің  қатары  сиреген.  Осы  мəліметтерге  байланысты,  біз  топырақтағы  бор 

қосындысының 8мг/кг мөлшері күріш өсімдігі үшін уыттылық шегі болып табылатындығына көзіміз 

жетті.  

Қорытындылай келе, тұзданған топырақтарды 5-7 жылға дейін жуып-шайып, уытты тұздардың 

мөлшерін  «минимумға»  жеткізгенмен,  ондағы  бор  қосылыстары  жуылып  кетпей,  сонда  қалатынын 

ескеріп, мұндай топырақтарды мелорациялау осы қосылыстардың уыттылықтарын бейтараптандыру 

жəне топырақ құнарлылығын қайта қалпына келтіру болып табылады. 

 

ƏДЕБИЕТТЕР 

1.Ломонович М. И. Илийская долина, ее природа и ресурсы. - Алма-Ата:. АН КазССР, 1963, - 339 с.  

2.Ильин В.А., Аникина А.П. О борном засолении почв. – 1-ое изд. - Почвоведение. 1974. С. 102–108.  

3.Есимбеков  М.Б.  Научно-экспериментальные  основы  освоения  засоленных  почв  под  культуру  риса  в 

Казахстане // Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук. Алматы. 2010. - 208 с.  

4.Мамутов  Ж.У.  Щелочность  почв,  оросительных  вод  рисовых  полей  Казахстана  и  способы  ее 

регулирование. – М:. 1993. - 48 с. 

5.Боровский В.М. Геохимия засоленных почв Казахстана. М:.Наука, 1978. - 192 c 

6.Султанбаева У.М.  Содержание  микроэлементов  (B,  Zn,  Co,  Mo,  Cu, Mn) в  почвах,  кормах,  водоисточниках 

Чимкентской области и эффективности микроудобрений. автореферат канд. диссерт. Алма-Ата, 1971 

7.Ponnamperuma F.H. Specific soil chemical charateristics for rice production in Asis. IRRY, Research paper 

series, 2, 1976/2/p. 79-83. 

 

REFERENCES 

1.Lomonovich M.T. Iliyskays dolina, ee priroda I resursy. – Alma-Ata:. An KazSSR, 1963, - 339s. 

2.Ilin B.A., Anikina A.P. O bornom zasolenii pochv. – 1-oe izd. – Pochvovedenie. 1974. S. 102–108. 

3.Esimbekov  M.B.  Nauchno  –  eksperimentalnye  osnovy  osvoeniya  zasolennykh  pochv  pod  kulturu  risa  v 

Kazakhstane//Dissertatsiya na  soiskanie uchenoi stepeni doktora selskokhozyaistvennykh nauk. Almaty. 2010. - 208 s. 

4.Mamutov Zh.U.Shchelochnost pochv, orositelnykh vod risovyx polei Kazakhstana v sposoby ee regulirovanie. 

– М:. 1993. - 48 s. 

5.Borovskiy B.M. Geokhimiya zasolennykh pochv Kazakhstana. М:.Nauka, 1978. - 192 s. 

6.Sultanbaeva  U.M.  Soderzhanie  mikroelementov  (B,  Zn,  Co,  Mo,  Cu,  Mn)  v  pochvakh,  kormakh, 

vodoistochnikakh chimkentskoi oblasti I effektivnosti mikroudobreniy. Almaty, 1971 

7.Ponnamperuma F.H. Specific soil chemical charateristics for rice production in Asis. IRRY, Research paper 

series, 2, 1976/2/p. 79-83. 

 


 Жер туралы єылымдар 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

11

Мамутов Ж.У., Аскербекова А.М., Оразбаев А.Е., Жаманғараева А.Н. Бордың топырақтағы əртүрлі мөлшерлерінің күріш дақылының  өніп-өсуіне  əсерлері 

Түйіндеме:  Мақалада    күріш  алқаптарындағы  бор  қосылыстарының  əртүрлі  мөлшерлерінің  күріш 

дақылының  өніп-өсуіне  əсерін  зертханалық  жағдайда  зерттеу  нəтижелері  баяндалған.  Тəжірибе  күріштің 

«Ақмаржан» сортын сынау арқылы жүргізіліп, бордың уыттылық шегі 6-8 мг/кг мөлшерлері екендігі анықталды. 

Негізгі сөздер: күріш алқаптарының топырақтары, бор қосылыстары, күріш, уыттылық. 

 

Мамутов Ж.У., Аскербекова А.М., Оразбаев А.Е., Жамангараева А.Н. Влияние различных доз борных соединений почв на всхожесть и рост культур риса 

Резюме:  В  статье  приводятся  результаты  проведения  лабораторных  исследований  по  выяснению 

влиянии  борных  соединений  в  почвах  рисовых  полей  на  всхожесть  и  приростания  рисовых  культур.  В 

результате  лабораторных  испытаний    сорта  риса  «Акмаржан»  выяснилось,  что  порогом  токсичности  борных 

соединений по отношению данному сорту являлись дозы 6-8 мг/кг.  Ключевые слова: почвы рисовых полей, борные соединения,  рис, токсичность.  

 

Маmutov Zh.U., Askerbekova A.M.,Оrazbaev А.Е., Zhamangaraeva А.N. Influence of different doses of boron compounds on soil germination and growth of rice crops 

Summary: This article presents the results of laboratory studies on the effect of boron compounds in soils of 

rice fields on germination and growth of  rice crops. In laboratory tests with rice varieties "Akmarzhan" revealed that 

the threshold toxicity of boron compounds for this grade is a dose of 6-8 mg / kg. 

Key words: soil paddy fields, boron compounds, rice, toxicity. 

 

  

УДК  504.3.511 M.А. Аскарова, А.Н. Мусагалиева 

(Казахский национальный университет им.аль-Фараби,  

Республика Казахстан, г.Алматы, maulken@mail.ru) 

 

 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация.  Экологическая  ситуация  в  мегаполисах  характеризуется  рядом  негативных  процессов, 

главным  из  которых  является  состояние  атмосферного  воздуха.  Среди  различного  рода  существующих 

экологических  угроз,  связанных  с  загрязнением,  главным  является  угроза  живым  организмам,  в  том  числе  и 

жизни  человека.  В  работе  показаны  основные  загрязнители  атмосферной  среды  и  их  влияние  на  здоровье 

населения. Приведена динамика загрязняющих веществ за 10 лет от стационарных источников РК,  их состав и 

структура.      Предлагается  методическая  разработка  по  оценке  уровня  экологической  безопасности  здоровья 

населения при загрязнении атмосферы. В качестве примера рассчитан уровень экологической безопасности г. 

Алматы,  где  использованы  статистические  данные    по  болезни  органов  дыхания  всего  населения  по  этому 

городу.  Расчеты  показатели,  что  он  соответствует  уровню  –  критический.  Для  повышения  экологической 

безопасности  здоровья  населения  необходимо  принять  меры,  как  на  государственном  уровне,    так  и  вести 

здоровый образ жизни каждому жителю мегаполиса. 

Ключевые слова: оценка экологической безопасности,  загрязнение атмосферы, здоровье населения. 

 

В  связи  с  интенсивным  воздействием  на  природную  среду  антропогенная  нагрузка  стала превышать  все  допустимые  пределы.  Демографический  взрыв,  развитие  научно-технического 

прогресса  вызывает  все  возрастающий  рост  потребления  энергии,  что  в  свою  очередь  приводит  к 

истощению  полезных  ископаемых  и  загрязнению  природной  среды.  Вторая  половина  XX  –  начало 

XXI  в.  характеризуются  ухудшением  экологического  состояния  планеты  и  появлением  различного 

рода  угроз,  одна  из  которых  угроза  здоровью  населения,  так  20%  всех  болезней  по  исследованиям 

ООН  - это результат загрязнения окружающей среды. 

В  настоящее  время,  согласно  данным  ВОЗ,  в  промышленности  используется  до  500  тыс. 

химических соединений, из которых 40 тыс. являются вредными и 12 тыс. токсичными. Существенно 

влияние загрязнения на живые организмы и, соответственно, на здоровье населения (популяционное 

здоровье),  основными  критериями  которого  являются  смертность  и  заболеваемость.  Наблюдается 

увеличение  числа  экологически  обусловленных  болезней  и  снижение  иммунитета  у  населения.  Для 

детей характерен резкий рост аллергического заболевания.  Науки о Земле 

 

№5 2014 Вестник КазНТУ            

12

Цель исследования – на основе корреляции заболеваемости населения и загрязнения атмосферы 

предложить  методику  расчета  показателя  экологической  безопасности  здоровья  населения  для 

любого района, города, или региона Казахстана.  Основные загрязнители атмосферного воздуха. Состав выбрасываемых в атмосферный воздух 

вредных  веществ  достаточно  разнообразен:  частицы  сажи,  асбеста,  свинца,  пыли,  взвешенные 

жидкие капли углеводородов и серной кислоты, а также оксиды углерода, оксиды азота, оксиды серы 

и  т.д.  Все  эти  загрязняющие  вещества  оказывают  токсическое  воздействие  на  организм  человека. 

Например,  в  городском  воздухе  угарный  газ  или  оксид  углерода  (СО)  содержится  в  большей 

концентрации, чем любой другой загрязнитель. Но так как этот газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни 

вкуса, наши органы чувств не в состоянии его обнаружить. При остром отравлении появляется общая 

слабость, головокружение, тошнота, сонливость, потеря сознания, возможен летальный исход (даже 

спустя  три—семь  дней).  Однако,  из-за  низкой  концентрации  СО  в  атмосферном  воздухе  он,  как 

правило,  не  вызывает  массовых  отравлений,  хотя  и  очень  опасен  для  лиц,  страдающих  анемией  и 

сердечнососудистыми заболеваниями. 

  Самым крупным источником СО в атмосфере  городов (свыше 90%) является автотранспорт, 

поскольку в двигателях внутреннего сгорания происходит неполное сгорание углерода. При полном 

сгорании углерода, как известно, образуется углекислый газ (CO

2

). 


Оксиды  серы  выделяются  в  атмосферу  в  основном  в  результате  сжигания  ископаемого 

топлива  (бурого  угля,  мазута,  серосодержащих  нефтепродуктов)  в  процессе  работы  тепловых 

электростанций (ТЭС), а также при переработке полиметаллических серосодержащих руд различных 

металлов.  Адсорбируя  пары  воды  в  атмосфере,  образует  вместе  с  осадками  кислотные  дожди, 

которые  закисляют  водоемы  и  почвы.    Физиологическое  воздействие  -  диоксид  серы  соединяясь  с 

влагой, образует серную кислоту, которая разрушает легочную ткань человека и животных 

 Оксиды  азота  в  значительном  количестве  выделяются  при  работе  ТЭС,  двигателей 

внутреннего сгорания и в процессе травления металлов азотной кислотой. Оксиды азота участвуют в 

образовании кислотных дождей. Азотная кислота, образующаяся из оксидов азота, составляет около 

35% от всех кислот, содержащихся в дождевой воде. Оксиды азота принимают участие в образовании 

фотохимического смога, что приводит к вторичному загрязнению атмосферы городов. 

Высокие  уровни  оксидов  азота  приводят  к  учащению  случаев  заболеваний  катара  верхних 

дыхательных  путей,  бронхита  и  воспаления  легких  у  населения.  Люди  с  хроническими  заболеваниями 

дыхательных  путей  (например,  астма  или  эмфизема  легких),  а  также  лица,  страдающие  сердечно-

сосудистыми заболеваниями, могут быть более чувствительными к прямым воздействиям оксидов азота.   

Загрязнение  атмосферного  воздуха  воздействует  на  здоровье  человека  и  на  окружающую 

природную  среду  различными  способами  —  от  прямой  угрозы  (смог  и  др.)  до  медленного  и 

постепенного  разрушения  различных  систем  жизнеобеспечения  организма.  Эти  воздействия  можно 

проследить,  сопоставив  данные  медицинской  статистики  и  данные  статистики  состояния 

атмосферного воздуха. 

В  работе  [1]  указывается,  что  по  показателю  информативности    наиболее  опасные  загрязняющие 

атмосферный воздух примеси, влияющие на заболеваемость и  общую смертность населения: 

 взвешенные вещества, диоксид азота, фтористый водород;  

 на заболеваемость и смертность от болезней органов дыхания  взвешенные вещества, диоксид 

серы, сажа;  

 на  заболеваемость  и  смертность  от  болезней  системы  кровообращения  –  взвешенные 

вещества, диоксид азота и оксид углерода.   

В  этих  условиях  экологическая  безопасность  занимает  приоритетное  место  в  системе 

национальной  безопасности.  Состояние  экологической  безопасности  является  непременным 

условием выживания человечества в условиях новейших экологических угроз и опасностей ХХI века.  Экологическая  безопасность.  Экологическая  безопасность  –  составляющая  национальной 

безопасности,  связанная  с  сохранением  баланса  окружающей  природной  среды  в  условиях 

антропогенных  и  техногенных  воздействий  и  их  разрушительных  последствий.  Экологическая 

безопасность включает в себя природную безопасность и техногенную, которые отражают состояние 

защищенности  природных  объектов,  характеризуют  уровень  их  защиты,  служат  критерием  оценки 

защищенности  объектов  природы  и,  прежде  всего,  самого  человека.  Экологическая  безопасность 

совпадает  с  целью  устойчивого  развития  общества,  направленного  на  обеспечение  безопасного 

существования  всех  составляющих  его  социальных  субъектов.  экологическая  безопасность  Жер туралы єылымдар 

 

ЌазЎТУ хабаршысы №5 2014   

13

определяется  как  устойчивое  состояние  социо-техно-природной  системы,  достигаемое  за  счет оптимального  вписывания  деятельности  человека  в  естественные  процессы  природной  среды, 

позволяющее  избежать  опасного  воздействия  этих  процессов  на  жизнедеятельность  человека  и 

выражающееся в политико-правовой защищенности интересов личности, общества и государства от 

неблагоприятных  воздействий,  создающих  реальную  угрозу  здоровью  людей  и  функционированию 

экосистем. 

Состояние  атмосферной  среды  в  РК.  С  изменением  социально-экономических  условий 

проблема  «состояние  здоровья –  окружающая  среда»  стала  особо  актуальной  и  для  Казахстана. 

Казахстан  относится  к  странам,  выбрасывающим  в  атмосферу  значительное  количество 

загрязняющих  веществ,  вредных  для  здоровья  населения  и  окружающей  среды.  В  связи  с  этим  в 

Концепции  перехода  республики  Казахстан  к  устойчивому  развитию  [2]  указывается,  что  защита 

здоровья  населения  от  неблагоприятного  воздействия  факторов  окружающей среды  является  одним 

из важных элементов государственной политики в области устойчивого развития. 

Реформирование экономики привело в ряде регионов к увеличению давления на окружающую 

среду,  что  связано  с  приоритетом  принципа  получения  максимальных  прибылей  в  условиях 

экстенсивного  метода  использования  природных  ресурсов.  Наиболее  критическое  положение 

сложилось в крупных городах и промышленных центрах, в которых загрязнение окружающей среды 

и экологический риск находятся на высоком уровне из-за несовершенства применяемых технологий, 

износа оборудования, низкой эффективности очистных сооружений.   

     Динамика  выбросов  загрязняющих  веществ  (ЗВ)  в  республике  за  последние  10  лет  (Рис.1) 

показала устойчивый рост выбросов, связанный с общим ростом экономики страны. В период с 2008 

г.  произошло  снижение  выбросов  вредных  веществ,  по  мнению  специалистов  [3],  это  обусловлено 

мировым  кризисом  и  снижением  производства  некоторых  видов  продукции,  особенно  в 

строительстве, а также в цементной и металлургической промышленности. 

 

2429,4


2582,7 2529,3

2884,3


3016,5 2968,8 2921,1 2915

2643,1


2320 2226,6

0

5001000

1500


2000

2500


3000

3500


2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.  2005 г.  2006 г. 2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.

ты

с. т

 

 Источник информации: АС РК 

Рис. 1. Динамика выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников за период с 2000 по 2010 гг., тыс. т. 

 

По  представленным  данным      71,3%    ЗВ  –  это  газообразные  и  жидкие  остальные    28,7%  твердые  вещества (Рис.2). 

 

2968,8713,7

2255,1

2921,2

721,4

2199,8

2915

717,6

2197,4

2643,1

688,7

1954,3

2320

639,1

1680,9

2226,6

639,3

1587,2

0%

20%40%

60%


80%

100%


2005

2006


2007

2008


2009

2010


Всего

Твердые вещества

Газообразные и жидкие вещества

 

Источник информации: АС РК Рис. 2. Динамика выбросов вредных веществ от стационарных источников загрязнения в атмосферу, тыс. т. 

 Науки о Земле 

 

№5 2014 Вестник КазНТУ            

14

В  составе  1587,2  тыс.  т  газообразных  и  жидких  выбросов  45,6  %  приходится  на  сернистый ангидрид, 25,3 % - на окись углерода, 13,6 % - на окислы азота, 8,3 % - на углеводороды (без ЛОС), 

3,1 % - летучие органические вещества (Рис.3)[3]. 

 

сернистый ангидрид 

окислы азота 

окись углерода 

углеводороды 

(без ЛОС) 

ЛОС 


сернистый ангидрид

окислы азота

окись углерода

углеводороды (без ЛОС)

ЛОС

45,6 %

13,6 %

25,3 %

8,3 % 3,1 %

 

Источник информации: АС РК Рис. 3. Состав газообразных жидких выбросов 

 

По  результатам  мониторинга  [4]  за  состоянием  загрязнения  воздушного  бассейна  в  городах Республики Казахстан за 2013 год наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдался в г. Алматы 

(ИЗА


= 11,5) (табл.1) и г. Кызылорде ( 11,4). К загрязненным городам республики с высоким уровнем 

загрязнения  воздуха  (ИЗА

5

  ≥  7)  были  отнесены  4  города  (  Шымкент,  Усть-Каменогорск,  Тараз, Караганда) и с ИЗА

5

 ≥ 5 Риддер.  Для    г.    Алматы    основными    загрязнителями    атмосферного    воздуха    выступают    диоксид  

азота  (NO2),  диоксид  серы  (SO2),  оксид  углерода  (CO)  и  взвешенные  вещества,  именно  они  в  

основном  и  определяют  экологический  риск  загрязнения  атмосферы  и  негативно  влияют  на  

здоровье  человека (табл.1). 

Суммарный    годовой    объем    эмиссий    загрязняющих    веществ    в    атмосферный    воздух    от  

стационарных    и    передвижных   источников    выделения,   расположенных  на    территории  города,  

составил  в  2012  году  более  230  тысяч  тонн. Из них около  45  тысяч  тонн  приходится  на  долю  

стационарных  источников:  предприятий  и  организаций  города,  индивидуального  жилого  сектора  

и  ТЭЦ-2  [5].  

  

Таблица 1. Загрязнение воздушного бассейна Алматы за 2013 год  

ИЗА 


Город, 

населенн


ый 

пункт 


Название 

примесей, 

превышающих 

ПДК 


Средняя 

концентрация, 

Максимальная 

концентрация, 

Повторяемость 

концентраций 

примесей 

выше ПДК, 

в % 

 

мг/м3 Кратность 

превышени

я ПДК 

мг/м3 


Кратность 

превышен


ия ПДК 

11,5 


 

Алматы 


 

Взвешенные 

0,1147 

0,7646 


0,6 Оксид 

углерода 

2,5526 

0,8509 


27 

5,4 


7,9 

Диоксид азота 

0,1361 

3,4031 


0,8 

9,4118 


75,6 

Фенол 


0,0013 

0,4185 


0,012 

1,2 


0,1 

Формальдегид 

0,0097 

3,2324 


0,034 

0,9714 


 

Источник информации: РГП «Казгидромет» 

 

Влияние  состояния  воздушной  среды  на  здоровье  населения.  О  наличии  зависимости  между 

качеством атмосферного воздуха и заболеваемостью населения в Казахстане свидетельствуют также 

результаты    исследований  [6].    Где  показано,  что  чем  хуже  качество  атмосферного  воздуха,  тем 

больше  количество  обращения  населения  с  болезнями  органов  дыхания.  Уровень  загрязнения 

атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА

5

), который 
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   82
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет