Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


stande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fraPdf көрінісі
бет14/61
Дата27.03.2017
өлшемі25,06 Mb.
#10407
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   61

stande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra 
dele, der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe 
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
 Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et 
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der 
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man 
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et 
el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal 
repareres.
 Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, 
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med 
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, 
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes 
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få 
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i 
brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktø-
jer.
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det 
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til 
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede 
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele. 
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til vinkelslibere
Fælles sikkerhedsinstrukser til slibning, sandpapirslib-
ning, arbejde med trådbørster og skærearbejde
 Dette el-værktøj kan anvendes som sliber, sandpa-
pirsliber, trådbørste og skæremaskine. Læs og over-
hold alle advarsler, instrukser, illustrationer og data
som du modtager i forbindelse med el-værktøjet. Over-
holder du ikke følgende instrukser, kan du få elektrisk 
stød, der kan opstå brand og/eller du kan blive kvæstet al-
vorligt.
 Dette el-værktøj er ikke egnet til polering. Anvendelse 
af el-værktøjet til formål, det ikke er beregnet til, er forbun-
det med fare og kvæstelsr.
 Anvend kun tilbehør, hvis det er beregnet til dette 
el-værktøj og anbefalet af fabrikanten. En mulig fastgø-
relse af tilbehøret til el-værktøjet sikrer ikke en sikker an-
vendelse.
 Den tilladte hastighed for indsatsværktøjet skal være 
mindst lige så høj som den max. hastighed, der er angi-
vet på el-værktøjet. Tilbehør, der drejer hurtigere end til-
ladt, kan blive ødelagt eller flyve omkring.
 Indsatsværktøjets udvendige diameter og tykkelse 
skal svare til målene på dit el-værktøj. Forkert målt ind-
satsværktøj kan ikke afskærmes eller kontrolleres tilstræk-
keligt.
 Indsatsværktøj med gevindindsats skal passe nøjagtigt 
på slibespindlens gevind. Ved indsatsværktøj, der 
monteres med en flange, skal indsatsværktøjets hul-
diameter passe til flangens holdediameter. Indsats-
værktøj, der ikke fastgøres nøjagtigt på el-værktøjer, dre-
jer ujævnt, vibrerer meget stærkt og kan medføre, at man 
taber kontrollen.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 71  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

72 | Dansk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Brug ikke el-værktøjet, hvis det er beskadiget. Kontrol-
lér altid før brug indsatsværktøj som f.eks. slibeskiver 
for afsplintninger og revner, slibebagskiver for revner, 
slid eller stærkt slid, trådbørster for løse eller brækkede 
tråde. Tabes el-værktøjet eller indsatsværktøjet på jor-
den, skal du kontrollere, om det er beskadiget; anvend 
evt. et ubeskadiget indsatsværktøj. Når indsatsværktø-
jet er kontrolleret og indsat, skal du holde dig selv og 
personer, der befinder sig i nærheden, uden for det ni-
veau, hvor indsastværktøjet roterer, og lade el-værktø-
jet køre i et minut ved højeste hastighed. Beskadiget ind-
satsværktøj brækker for det meste i denne testtid.
 Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug helmaske til 
ansigtet, øjenværn eller beskyttelsesbriller, afhængigt 
af det udførte arbejde. Brug afhængigt af arbejdets art 
støvmaske, høreværn, beskyttelseshandsker eller spe-
cialforklæde, der beskytter dig mod små slibe- og ma-
terialepartikler. Øjnene skal beskyttes mod fremmede 
genstande, der flyver rundt i luften og som opstår i forbin-
delse med forskelligt arbejde. Støv- eller åndedrætsmaske 
skal filtrere det støv, der opstår under arbejdet. Udsættes 
du for høj støj i længere tid, kan du lide høretab.
 Sørg for tilstrækkelig afstand til andre personer under 
arbejdet. Enhver, der betræder arbejdsområdet, skal 
bruge personligt beskyttelsesudstyr. Brudstykker fra 
emnet eller brækket indsatsværktøj kan flyve væk og føre 
til kvæstelser også uden for det direkte arbejdsområde.
 Hold altid maskinen i de isolerede gribeflader, når du 
udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bø-
jede strømledninger eller maskinens eget kabel. Kon-
takt med en spændingsførende ledning kan også sætte ma-
skinens metaldele under spænding, hvilket kan føre til 
elektrisk stød.
 Hold netkablet væk fra roterende indsatsværktøj. Ta-
ber du kontrollen over el-værktøjet, kan netkablet skæres 
over eller rammes, og din hånd eller din arm kan trækkes 
ind i det roterende indsatsværktøj.
 Læg aldrig el-værktøjet til side, før indsatsværktøjet 
står helt stille. Det roterende indsatsværktøj kan komme i 
kontakt med fralægningsfladen, hvorved du kan tabe kon-
trollen over el-værktøjet.
 Lad ikke el-værktøjet køre, mens det bæres. Dit tøj kan 
blive fanget ved en tilfældig kontakt med det roterende 
indsatsværktøj, hvorved indsatsværktøjet kan bore sig ind 
i din krop.
 Rengør ventilationsåbningerne på dit el-værktøj med 
regelmæssige mellemrum. Motorhuset trækker støv ind i 
huset, og store mængder metalstøv kan være farligt rent 
elektrisk.
 Brug ikke el-værktøjet i nærheden af brændbare mate-
rialer. Gnister kan sætte ild i materialer.
 Brug ikke indsatsværktøj, der transporterer flydende 
kølemiddel. Brug af vand eller andre flydende kølemidler 
kan føre til elektrisk stød.
Tilbageslag og tilsvarende advarsler
 Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et ro-
terende indsatsværktøj (slibemaskine, slibebagskive, 
trådbørste osv.) har sat sig fast eller blokerer. Fastsættel-
se eller blokering fører til et pludseligt stop af det roteren-
de indsatsværktøj. Derved accelereres et ukontrolleret 
el-værktøj mod indsatsværktøjets omdrejningsretning på 
blokeringsstedet.
Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer i et emne, kan 
kanten på slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive sid-
dende, hvorved slibeskiven brækker af eller fører til et til-
bageslag. Slibeskiven bevæger sig så hen imod eller væk 
fra betjeningspersonen, afhængigt af skivens drejeretning 
på blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver også brække.
Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehæftet brug af 
el-værktøjet. Det kan forhindres ved at træffe egnede sik-
kerhedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende.
 Hold godt fast i el-værktøjet og sørg for at både krop og 
arme befinder sig i en position, der kan klare tilbage-
slagskræfterne. Anvend altid ekstrahåndtaget, hvis et 
sådant findes, for at have så meget kontrol som muligt 
over tilbageslagskræfterne eller reaktionsmomenter-
ne, når maskinen kører op i hastighed. Betjeningsperso-
nen kan beherske tilbageslags- og reaktionskræfterne med 
egnede sikkerhedsforanstaltninger.
 Sørg for at din hånd aldrig kommer i nærheden af det 
roterende indsatsværktøj. Indsatsværktøjet kan bevæge 
sig hen over din hånd i forbindelse med et tilbageslag.
 Undgå at din krop befinder sig i det område, hvor 
el-værktøjet bevæger sig i forbindelse med et tilbage-
slag. Tilbageslaget driver el-værktøjet i modsat retning af 
slibeskivens bevægelse på blokeringsstedet.
 Arbejd særlig forsigtig i områder som f.eks. hjørner, 
skarpe kanter osv. Det skal forhindres, at indsatsværk-
tøjet slår tilbage fra emnet og sætter sig fast. Det rote-
rende indsatsværktøj har tendens til at sætte sig fast, når 
det anvendes i hjørner, skarpe kanter, eller hvis det sprin-
ger tilbage. Dette medfører, at man taber kontrollen eller 
tilbageslag.
 Brug ikke kædesavklinger eller tandede savklinger. Så-
dant indsatsværktøj fører hyppigt til tilbageslag, eller at 
man mister kontrollen over el-værktøjet.
Særlige sikkerhedsinstrukser til slibe- og skærearbejde
 Brug udelukkende slibeskiver/slibestifter, der er god-
kendt til dit el-værktøj, og den beskyttelseskappe, der 
er beregnet til disse slibeskiver/slibestifter. Slibeski-
ver/slibestifter, der ikke er beregnet til el-værktøjet, kan 
ikke beskyttes tilstrækkeligt og er usikre.
 Krøppede slibeskiver skal monteres, så deres slibefla-
de ikke rager ud over niveauet på beskyttelseshættens 
kant. En forkert monteret slibeskive, der rager ud over ni-
veauet på beskyttelseshættens kant, kan ikke afskærmees 
tilstrækkeligt.
 Beskyttelseskappen skal være anbragt sikkert på 
el-værktøjet og være indstillet på en sådan måde, at 
der opnås maks. sikkerhed, dvs. at den mindste del af 
slibeskiven peger åbent hen imod betjeningspersonen. 
Beskyttelseskappen er med til at beskytte betjeningsper-
sonen mod brudstykker, tilfældig kontakt med slibeski-
ven/slibestiften samt gnister, der kan sætte ild i tøjet.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 72  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Dansk | 73
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Slibeskiver/slibestifter må kun anvendes til de anbefa-
lede formål. F.eks.: Slib aldrig med sidefladen på en 
skæreskive. Skæreskiver er bestemt til materialeafslib-
ning med kanten på skiven. Udsættes disse slibeskiver/sli-
bestifter for sidevendt kraftpåvirkning, kan de ødelægges.
 Anvend altid ubeskadigede spændeflanger i den rigti-
ge størrelse og form, der passer til den valgte slibeski-
ve. Egnede flanger støtter slibeskiven og forringer således 
faren for brud på slibeskiven. Flanger til skæreskiver kan 
være forskellige fra flanger til andre slibeskiver.
 Brug ikke slidte slibeskiver, der passer til større 
el-værktøj. Slibeskiver til større el-værktøj kan brække, 
da de ikke er egnet til de højere omdrejningstal, som småt 
el-værktøj arbejder med.
Yderligere særlige sikkerhedsinstrukser til skærearbejde
 Undgå at skæreskiven blokerer eller får for højt mod-
tryk. Foretag ikke meget dybe snit. Overbelastes skære-
skiven, øges skivens belastning og der er større tendens til, 
at skiven kan sætte sig i klemme eller blokere, hvilket igen 
kan føre til tilbageslag eller brud på slibeskiven/slibestiften.
 Undgå området for og bag ved den roterende skæreski-
ve. Bevæger du skæreskiven i emnet væk fra Dig selv, kan 
el-værktøjets roterende skive slynges direkte ind mod Dig 
i tilfælde af et tilbageslag.
 Sidder skæreskiven i klemme eller afbryder du arbej-
det, slukkes el-værktøjet og maskinen holdes roligt, til 
skiven er stoppet. Forsøg aldrig at trække skæreskiven 
ud af snittet, mens den roterer, da dette kan føre til et 
tilbageslag. Lokalisér og afhjælp fejlen.
 Tænd ikke for el-værktøjet, så længe det befinder sig i 
emnet. Sørg for at skæreskiven når op på sit fulde om-
drejningstal, før du forsigtigt fortsætter snittet. Ellers 
kan skiven sætte sig i klemme, springe ud af emnet eller 
forårsage et tilbageslag.
 Understøt plader eller store emner for at reducere risi-
koen for et tilbageslag som følge af en fastklemt skæ-
reskive. Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. 
Emnet skal støttes på begge sider, både i nærheden af 
skæresnittet og ved kanten.
 Vær særlig forsigtig ved „lommesnit“ i bestående væg-
ge eller andre områder, man ikke kan ses ind i. Den ned-
dykkende skæreskive kan forårsage et tilbageslag, når der 
skæres i gas- eller vandledninger, elektriske ledninger eller 
andre genstande.
Særlige sikkerhedsinstrukser til sandpapirslibning
 Anvend ikke overdimensioneret slibepapir, men læs og 
overhold fabrikantens forskrifter mht. slibepapirets 
størrelse. Slibepapirer, der rager ud over slibebagskiven, 
kan føre til kvæstelser eller blokering eller iturivning af sli-
bepapirerne eller til tilbageslag.
Særlige sikkerhedsinstrukser i forbindelse med arbejde 
med trådbørster
 Vær opmærksom på, at trådbørsten også taber tråd-
stykker under almindelig brug. Overbelast ikke tråde-
ne med et for stort tryk. Vækflyvende trådstykker kan 
meget hurtigt trænge ind under tyndt tøj og/eller huden.
 Anbefales det at bruge en beskyttelseskappe, skal du 
forhindre, at beskyttelseskappe og trådbørste kan be-
røre hinanden. Tallerken- og kopbørster kan øge deres 
diameter med tryk og centrifugalkraft.
Ekstra advarselshenvisinnger
Brug sikkerhedsbriller.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til 
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale 
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan 
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til 
materiel skade eller elektrisk stød.
 Åben for start-stop-kontakten og stil den på stop, når 
strømforsyningen afbrydes (f. eks. som følge af strøm-
svigt eller hvis netstikket trækkes ud). Derved forhin-
dres en ukontrolleret genstart.
 Tag ikke fat i slibe- og skæreskiver, før de er afkølet. 
Skiverne bliver meget varme under arbejdet.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af 
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er 
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og 
lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvej-
ledningen.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at skære i, skrubbe og børste me-
tal- og stenmaterialer uden brug af vand.
Til skæring i bundede slibemidler bruges en speciel beskyttel-
seskappe til skæring.
Sørg for tilstrækkelig støvopsugning, når der skæres i sten.
Med tilladte slibeværktøjer kan el-værktøjet bruges til egnet 
sandpapirslibning.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til 
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
Spindel-låsetaste
Start-stop-kontakt
Ekstrahåndtag (isoleret gribeflade)
Slibespindel
Beskyttelseskappe til slibning
Stilleskrue til beskyttelseskappe
Holdeflange med O-ring
Slibeskive*
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 73  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

74 | Dansk 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Spændemøtrik
10 Tapnøgle til spændemøtrik*
11 Lynspændemøtrik *
12 Hårdmetal-kopskive*
13 Beskyttelseskappe til skæring*
14 Skæreskive*
15 Beskyttelsesskærm til kopsten*
16 Kopsten*
17 Tapnøgle til kopsten*
18 Håndbeskyttelse*
19 Afstandsskiver*
20 Gummibagskive*
21 Slibeblad*
22 Rundmøtrik*
23 Kopbørste*
24 Opsugningskappe til skæring med føringsslæder*
25 Diamant-skæreskive*
26 Håndgreb (isoleret gribeflade)
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er 
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Måleværdier for støj beregnet iht. EN 60745.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau 
92 dB(A); lydeffektniveau 103 dB(A). Usikkerhed K=3 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier a
h
 (vektorsum for tre retninger) 
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745:
Overfladeslibning (skrubning): a
h
=7,5 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
,
slibning med slibeblad: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i 
EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det 
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige 
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes 
til andre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende 
indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse 
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der 
også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller 
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele 
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, 
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er 
beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med 
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745 
iht. bestemmelserne i direktiverne 2011/65/EU, 
2004/108/EF, 2006/42/EF.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montering
Montering af beskyttelsesanordninger
 Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbej-
de på el-værktøjet.
Vinkelsliber
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Typenummer
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Nominel optagen effekt
W
2000
2000
Afgiven effekt
W
1250
1250
Nominelt omdrejningstal
min
-1
6600
6600
Max. slibeskivediameter
mm
230
230
Slibespindelgevind
M 14
M 14
Max. gevindlængde for 
slibespindlen
mm
25
25
Elektrisk beskyttelse mod 
genindkobling


Startstømsbegrænsning


Vægt svarer til 
EPTA-Procedure 01/2003
– med vibrationsdæmpende 
ekstrahåndtag
– med standard-ekstrahånd-
tag
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Beskyttelsesklasse
/
II
/
II
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angi-
velser kan variere ved afvigende spændinger og i landespecifikke udfø-
relser.
Kun til el-værktøj uden startstrømsbegrænsning: Indkoblingsstrømstø-
det kan forårsage kortfristede spændingsfald. Under ugunstige netbe-
tingelser i tyndtbefolket område kan andre apparater blive påvirket her-
af. Hvis strømtilførslens systemimpedans er mindre end 0,25 Ohm, er 
det usandsynligt, at der opstår ulemper.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 74  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Dansk | 75
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bemærk: Opstår brud på slibeskiven under arbejdet eller be-
skadiges holdeanordningerne på beskyttelsesskærm/på el-
værktøjet, skal el-værktøjet omgående sendes til et autorise-
ret værksted, adresser se afsnit „Kundeservice og brugerråd-
givning“.
Beskyttelseskappe til slibning
Sæt beskyttelseskappen 5 på spindelhalsen. Tilpas beskyt-
telseskappens position 5 i forhold til arbejdets krav og fastlås 
beskyttelseskappen 5 med stilleskruen 6.
 Indstil beskyttelseskappen 5 på en sådan måde, at bru-
geren ikke udsættes for gnistregn.
Beskyttelseskappe til skæring
 Brug altid beskyttelseskappen, når der skal skæres i 
bundede slibemidler 13.
 Sørg for tilstrækkelig støvopsugning, når der skæres i 
sten.
Beskyttelseskappen til skæring 13 monteres lige som beskyt-
telseskappen til slibning 5.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   61
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет