Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


als slijpmachine, schuurmachine, borstelmachine enPdf көрінісі
бет12/61
Дата27.03.2017
өлшемі25,06 Mb.
#10407
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   61

als slijpmachine, schuurmachine, borstelmachine en 
doorslijpmachine. Neem alle waarschuwingen, aanwij-
zingen, afbeeldingen en gegevens die u bij het elektri-
sche gereedschap ontvangt in acht. Als u de volgende 
aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een elektrische 
schok, brand en/of ernstig letsel het gevolg zijn.
 Dit elektrische gereedschap is niet geschikt voor po-
lijstwerkzaamheden. Toepassingen waarvoor het elektri-
sche gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren en ver-
wondingen veroorzaken.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 62  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Nederlands | 63
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
 Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de fabrikant 
speciaal voor dit elektrische gereedschap is voorzien 
en geadviseerd. Het feit dat u het toebehoren aan het 
elektrische gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog 
geen veilig gebruik.
 Het toegestane toerental van het inzetgereedschap 
moet minstens even hoog zijn als het maximale toeren-
tal dat op het elektrische gereedschap vermeld staat. 
Toebehoren dat sneller draait dan toegestaan, kan breken 
en wegvliegen.
 De buitendiameter en de dikte van het inzetgereed-
schap moeten overeenkomen met de maatgegevens 
van het elektrische gereedschap. Inzetgereedschappen 
met onjuiste afmetingen kunnen niet voldoende afge-
schermd of gecontroleerd worden.
 Inzetgereedschappen met schroefdraadinzetstuk 
moeten nauwkeurig op de schroefdraad van de uit-
gaande as passen. De gatdiameter van met een flens 
gemonteerde inzetgereedschappen moet passen bij de 
opnamediameter van de flens. Inzetgereedschappen die 
niet nauwkeurig op het elektrische gereedschap bevestigd 
worden, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot 
verlies van de controle leiden.
 Gebruik geen beschadigde inzetgereedschappen. Con-
troleer voor het gebruik altijd inzetgereedschappen 
zoals slijpschijven op afsplinteringen en scheuren, 
steunschijven op scheuren of sterke slijtage en draad-
borstels op losse of gebroken draden. Als het elektri-
sche gereedschap of het inzetgereedschap valt, dient u 
te controleren of het beschadigd is, of gebruik een on-
beschadigd inzetgereedschap. Als u het inzetgereed-
schap hebt gecontroleerd en ingezet, laat u het elektri-
sche gereedschap een minuut lang met het maximale 
toerental lopen. Daarbij dient u en dienen andere per-
sonen uit de buurt van het ronddraaiende inzetgereed-
schap te blijven. Beschadigde inzetgereedschappen bre-
ken meestal gedurende deze testtijd.
 Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Gebruik 
afhankelijk van de toepassing een volledige gezichtsbe-
scherming, oogbescherming of veiligheidsbril. Draag 
voor zover van toepassing een stofmasker, een gehoor-
bescherming, werkhandschoenen of een speciaal 
schort dat kleine slijp- en materiaaldeeltjes tegen-
houdt. Uw ogen moeten worden beschermd tegen wegvlie-
gende deeltjes die bij verschillende toepassingen ontstaan. 
Een stof- of adembeschermingsmasker moet het bij de toe-
passing ontstaande stof filteren. Als u lang wordt blootge-
steld aan luid lawaai, kan uw gehoor worden beschadigd.
 Let erop dat andere personen zich op een veilige af-
stand bevinden van de plaats waar u werkt. Iedereen 
die de werkomgeving betreedt, moet persoonlijke be-
schermende uitrusting dragen. Brokstukken van het 
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen kunnen weg-
vliegen en verwondingen veroorzaken, ook buiten de di-
recte werkomgeving.
 Houd het gereedschap alleen aan de geïsoleerde 
greepvlakken vast als u werkzaamheden uitvoert waar-
bij het inzetgereedschap verborgen stroomleidingen 
of de eigen stroomkabel kan raken. Contact met een on-
der spanning staande leiding kan ook metalen delen van 
het gereedschap onder spanning zetten en tot een elektri-
sche schok leiden.
 Houd de stroomkabel uit de buurt van draaiende inzet-
gereedschappen. Als u de controle over het elektrische 
gereedschap verliest, kan de stroomkabel worden doorge-
sneden of meegenomen en uw hand of arm kan in het rond-
draaiende inzetgereedschap terechtkomen.
 Leg het elektrische gereedschap nooit neer voordat 
het inzetgereedschap volledig tot stilstand is geko-
men. Het draaiende inzetgereedschap kan in contact ko-
men met het oppervlak, waardoor u de controle over het 
elektrische gereedschap kunt verliezen.
 Laat het elektrische gereedschap niet lopen terwijl u 
het draagt. Uw kleding kan door toevallig contact met het 
draaiende inzetgereedschap worden meegenomen en het 
inzetgereedschap kan zich in uw lichaam boren.
 Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van het elek-
trische gereedschap. De motorventilator trekt stof in het 
huis en een sterke ophoping van metaalstof kan elektri-
sche gevaren veroorzaken.
 Gebruik het elektrische gereedschap niet in de buurt 
van brandbare materialen. Vonken kunnen deze materia-
len ontsteken.
 Gebruik geen inzetgereedschappen waarvoor vloeiba-
re koelmiddelen vereist zijn. Het gebruik van water of an-
dere vloeibare koelmiddelen kan tot een elektrische schok 
leiden.
Terugslag en bijbehorende waarschuwingen
 Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg van een vast-
hakend of geblokkeerd draaiend inzetgereedschap, zoals 
een slijpschijf, steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken 
of blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het ronddraai-
ende inzetgereedschap. Daardoor wordt een ongecontro-
leerd elektrisch gereedschap tegen de draairichting van 
het inzetgereedschap versneld op de plaats van de blokke-
ring.
Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk vasthaakt 
of blokkeert, kan de rand van de slijpschijf die in het werk-
stuk invalt, zich vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uit-
breken of een terugslag veroorzaken. De slijpschijf be-
weegt zich vervolgens naar de bediener toe of van de 
bediener weg, afhankelijk van de draairichting van de 
schijf op de plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik of on-
juiste gebruiksomstandigheden van het elektrische gereed-
schap. Terugslag kan worden voorkomen door geschikte 
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven.
 Houd het elektrische gereedschap goed vast en breng 
uw lichaam en uw armen in een positie waarin u de te-
rugslagkrachten kunt opvangen. Gebruik altijd de ex-
tra handgreep, indien aanwezig, om de grootst mogelij-
ke controle te hebben over terugslagkrachten of 
reactiemomenten bij het op toeren komen. De bediener 
kan door geschikte voorzorgsmaatregelen de terugslag- en 
reactiekrachten beheersen.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 63  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

64 | Nederlands 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
 Breng uw hand nooit in de buurt van draaiende inzetge-
reedschappen. Het inzetgereedschap kan bij de terugslag 
over uw hand bewegen.
 Mijd met uw lichaam het gebied waarheen het elektri-
sche gereedschap bij een terugslag wordt bewogen. De 
terugslag drijft het elektrische gereedschap in de richting 
die tegengesteld is aan de beweging van de slijpschijf op 
de plaats van de blokkering.
 Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van hoeken, 
scherpe randen, enz. Voorkom dat inzetgereedschap-
pen van het werkstuk terugspringen en vastklemmen. 
Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er bij hoeken, 
scherpe randen of wanneer het terugspringt toe om zich 
vast te klemmen. Dit veroorzaakt een controleverlies of te-
rugslag.
 Gebruik geen kettingblad of getand zaagblad. Zulke in-
zetgereedschappen veroorzaken vaak een terugslag of het 
verlies van de controle over het elektrische gereedschap.
Bijzondere waarschuwingen voor slijp- en doorslijpwerk-
zaamheden
 Gebruik uitsluitend het voor het elektrische gereed-
schap toegestane slijptoebehoren en de voor dit slijp-
toebehoren voorziene beschermkap. Slijptoebehoren 
dat niet voor het elektrische gereedschap is voorzien, kan 
niet voldoende worden afgeschermd en is niet veilig.
 Gebogen slijpschijven moeten zodanig gemonteerd 
worden dat hun slijpoppervlak niet boven de rand van 
de beschermkap uit steekt. Een onjuist gemonteerde 
slijpschijf die over de rand van de slijpschijf uitsteekt, kan 
onvoldoende afgeschermd worden.
 De beschermkap moet stevig op het elektrische ge-
reedschap zijn aangebracht en voor een maximum aan 
veiligheid zodanig zijn ingesteld dat het kleinst moge-
lijke deel van het slijptoebehoren open naar de bedie-
ner wijst. De beschermkap helpt de bediener te bescher-
men tegen brokstukken en toevallig contact met het 
slijptoebehoren alsmede tegen vonken die de kleding kun-
nen doen ontbranden.
 Slijptoebehoren mag alleen worden gebruikt voor de 
geadviseerde toepassingsmogelijkheden. Bijvoor-
beeld: slijp nooit met het zijvlak van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor materiaalafna-
me met de rand van de schijf. Een zijwaartse 
krachtinwerking op dit slijptoebehoren kan het toebeho-
ren breken.
 Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen in de juiste 
maat en vorm voor de door u gekozen slijpschijf. Ge-
schikte flenzen steunen de slijpschijf en verminderen zo 
het gevaar van een slijpschijfbreuk. Flenzen voor doorslijp-
schijven kunnen verschillen van de flenzen voor andere 
slijpschijven.
 Gebruik geen versleten slijpschijven van grotere elek-
trische gereedschappen. Slijpschijven voor grotere elek-
trische gereedschappen zijn niet geconstrueerd voor de 
hogere toerentallen van kleinere elektrische gereedschap-
pen en kunnen breken.
Overige bijzondere waarschuwingen voor doorslijpwerk-
zaamheden
 Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf en te hoge 
aandrukkracht. Slijp niet overmatig diep. Een overbe-
lasting van de doorslijpschijf vergroot de slijtage en de ge-
voeligheid voor kantelen of blokkeren en daardoor de mo-
gelijkheid van een terugslag of breuk van het 
slijptoebehoren.
 Mijd de omgeving voor en achter de ronddraaiende 
doorslijpschijf. Als u de doorslijpschijf in het werkstuk 
van u weg beweegt, kan in het geval van een terugslag het 
elektrische gereedschap met de draaiende schijf recht-
streeks naar u toe worden geslingerd.
 Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de werkzaam-
heden onderbreekt, schakelt u het elektrische gereed-
schap uit en houdt u het rustig tot de schijf tot stilstand 
is gekomen. Probeer nooit om de nog draaiende door-
slijpschijf uit de groef te trekken. Anders kan een te-
rugslag het gevolg zijn. Stel de oorzaak van het vastklem-
men vast en maak deze ongedaan.
 Schakel het elektrische gereedschap niet opnieuw in 
zolang het zich in het werkstuk bevindt. Laat de door-
slijpschijf eerst het volledige toerental bereiken voor-
dat u het doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders kan 
de schijf vasthaken, uit het werkstuk springen of een terug-
slag veroorzaken.
 Ondersteun platen of grote werkstukken om het risico 
van een terugslag door een ingeklemde doorslijpschijf 
te verminderen. Grote werkstukken kunnen onder hun ei-
gen gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan beide zij-
den worden ondersteund, vlakbij de slijpgroef en aan de 
rand.
 Wees bijzonder voorzichtig bij invallend frezen in be-
staande muren of andere plaatsen zonder voldoende 
zicht. De invallende doorslijpschijf kan bij het doorslijpen 
van gas- of waterleidingen, elektrische leidingen of andere 
objecten een terugslag veroorzaken.
Bijzondere waarschuwingen voor schuurwerkzaamheden
 Gebruik geen schuurbladen met te grote afmetingen, 
maar houd u aan de voorschriften van de fabrikant voor 
de maten van schuurbladen. Schuurbladen die over de 
rand van de steunschijf uitsteken, kunnen verwondingen 
veroorzaken en kunnen tot blokkeren, scheuren van de 
schuurbladen of terugslag leiden.
Bijzondere waarschuwingen voor werkzaamheden met 
draadborstels
 Houd er rekening mee dat de draadborstel ook tijdens 
het normale gebruik draadstukken verliest. Overbelast 
de draden niet door een te hoge aandrukkracht. Weg-
vliegende draadstukken kunnen gemakkelijk door dunne 
kleding en/of de huid dringen.
 Als het gebruik van een beschermkap wordt geadvi-
seerd, dient u te voorkomen dat beschermkap en 
draadborstel elkaar kunnen raken. Vlakstaal- en kom-
staalborstels kunnen door aandrukkracht en centrifugaal-
krachten hun diameter vergroten.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 64  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

 Nederlands | 65
Bosch Power Tools
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Extra waarschuwingen
Draag een veiligheidsbril.
 Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen 
stroom-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf. 
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een 
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding 
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding 
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische 
schok veroorzaken.
 Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet deze in de uit-
stand als de stroomvoorziening wordt onderbroken, 
bijvoorbeeld door stroomuitval of uit het stopcontact 
trekken van de stekker. Daardoor wordt ongecontro-
leerd opnieuw starten voorkomen.
 Raak slijp- en doorslijpschijven niet aan voordat deze 
zijn afgekoeld. De schijven worden tijdens de werkzaam-
heden zeer heet.
 Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een 
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
Product- en vermogensbeschrijving
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en 
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit 
een elektrische schok, brand of ernstig letsel 
tot gevolg hebben.
Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u 
de gebruiksaanwijzing leest.
Gebruik volgens bestemming
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het doorslijpen, 
afbramen en borstelen van metaal en steen zonder gebruik 
van water.
Voor doorslijpwerkzaamheden met gebonden slijpmiddelen 
moet een speciale beschermkap voor doorslijpen worden ge-
bruikt.
Bij doorslijpwerkzaamheden in steen moet voor voldoende 
stofafzuiging worden gezorgd.
Met toegelaten slijpgereedschappen kan het elektrische ge-
reedschap voor schuurwerkzaamheden met schuurpapier 
worden gebruikt.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van 
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
Blokkeerknop uitgaande as
Aan/uit-schakelaar
Extra handgreep (geïsoleerd greepvlak)
Uitgaande as
Beschermkap voor schuren
Vastzetschroef voor beschermkap
Opnameflens met O-ring
Slijpschijf*
Spanmoer
10 Pensleutel voor spanmoer*
11 Snelspanmoer *
12 Hardmetalen komschijf*
13 Beschermkap voor doorslijpen*
14 Doorslijpschijf*
15 Beschermkap voor komsteen*
16 Komsteen*
17 Pensleutel, gebogen, voor komsteen*
18 Handbescherming*
19 Afstandsringen*
20 Rubber steunschijf*
21 Schuurblad*
22 Ronde moer*
23 Komstaalborstel*
24 Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede *
25 Diamantdoorslijpschijf*
26 Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard 
meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-
programma.
Technische gegevens
Haakse slijpmachines
GWS ...
20-230
H
20-230
JH
Productnummer
3 601 ...
... H50 L.. ... H50 M..
Opgenomen vermogen
W
2000
2000
Afgegeven vermogen
W
1250
1250
Nominaal toerental
min
-1
6600
6600
max. slijpschijfdiameter
mm
230
230
Schroefdraad uitgaande as
M 14
M 14
Max. lengte schroefdraad 
uitgaande as
mm
25
25
Nulspanningsbeveiliging


Aanloopstroombegrenzing


De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken-
de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze 
gegevens afwijken.
Alleen voor elektrische gereedschappen zonder aanloopstroombegren-
zing: Inschakeling veroorzaakt een kortdurende spanningsdaling. Bij on-
gunstige voorwaarden van het stroomnet kunnen nadelige gevolgen 
voor andere machines of apparaten optreden. Bij netimpedanties klei-
ner dan 0,25 ohm worden geen storingen verwacht.
OBJ_BUCH-1686-003.book  Page 65  Wednesday, April 23, 2014  3:36 PM

66 | Nederlands 
1 609 92A 0MJ | (23.4.14)
Bosch Power Tools
Informatie over geluid en trillingen
Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.
Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt 
kenmerkend: geluidsdrukniveau 92 dB(A); geluidsvermogen-
niveau 103 dB(A). Onzekerheid K=3 dB.
Draag een gehoorbescherming.
Totale trillingswaarden a
h
 (vectorsom van drie richtingen) en 
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745:
Slijpen aan de oppervlakte (afbramen): a
h
=7,5 m/s
2

K=1,5 m/s
2
,
Schuren met schuurblad: a
h
=4,0 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen 
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter 
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende 
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting 
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het 
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel 
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van 
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder 
„Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de 
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, 
2004/108/EG en 2006/42/EG.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
31.03.2014
Montage
Beschermingsvoorzieningen monteren
 Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische 
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
Opmerking: Na breuk van de slijpschijf tijdens het gebruik of 
bij beschadiging van de opnamevoorzieningen van de be-
schermkap of van het elektrische gereedschap moet het ge-
reedschap zo spoedig mogelijk aan de klantenservice worden 
gestuurd. Zie voor adressen het gedeelte „Klantenservice en 
gebruiksadviezen”.
Beschermkap voor schuren
Plaats de beschermkap 5 op de ashals. Pas de positie van de 
beschermkap 5 aan de eisen van de bewerking aan en ver-
grendel de beschermkap 5 met de vastzetschroef 6.
 Stel de beschermkap 5 zo in dat er geen vonken in de 
richting van de bediener vliegen.
Beschermkap voor doorslijpen
 Gebruik bij doorslijpwerkzaamheden met gebonden 
slijpmiddelen altijd de beschermkap voor doorslijpen 
13.
 Zorg bij doorslijpwerkzaamheden in steen voor een 
voldoende stofafzuiging.
De afzuigkap voor doorslijpen 13 wordt net als de bescherm-
kap voor schuren 5 gemonteerd.
Afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede
De afzuigkap voor doorslijpen met geleidingsslede 24 wordt 
net als de beschermkap voor schuren 5 gemonteerd.
Extra handgreep
 Gebruik het elektrische gereedschap alleen met de ex-
tra handgreep 3.
Schroef de extra handgreep 3 afhankelijk van de werkwijze 
rechts of links op het voorste deel van de machine vast.
Handbescherming
 Monteer voor werkzaamheden met de rubber steun-
schijf 20, komstaalborstel, vlakstaalborstel of lamel-
lenschijf altijd de handbescherming 18.
Bevestig de handbescherming 18 met de extra handgreep 3.
Gewicht volgens 
EPTA-Procedure 01/2003
– met trillingsdempende 
extra handgreep
– met standaard 
extra handgreep
kg
kg
5,2
5,1
5,2
5,1
Isolatieklasse
/
II
/
II

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   61
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет