Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kkPdf көрінісі
бет18/57
Дата27.03.2017
өлшемі9,58 Mb.
#10406
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57

Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU 
måste obrukbara elverktyg och enligt euro-
peiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller 
förbrukade batterier separat omhändertas 
och på miljövänligt sätt lämnas in för återvin-
ning.
Sekundär-/primärbatterier:
Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet 
”Transport”, sida 75.
Ändringar förbehålles.
Norsk
Sikkerhetsinformasjon
Generelle advarsler for elektroverktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
 Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder 
uten lys kan føre til ulykker.
 Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte 
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, 
gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
 Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du 
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
 Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst 
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede 
elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på 
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 75  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

76 | Norsk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som 
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved 
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
 Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for 
elektriske støt.
 Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære 
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av 
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
 Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du 
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs 
bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for 
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
 Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i 
fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk 
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
 Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig 
frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk 
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
 Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer 
risikoen for skader.
 Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss 
deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det 
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer 
elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
 Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på 
elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner 
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
 Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
 Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger 
seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme 
inn i deler som beveger seg.
 Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, må du forvisse deg om at disse er tilkoblet og 
brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer 
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
 Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som 
er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektområdet.
 Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter. Et 
elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig 
og må repareres.
 Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, 
skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse 
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktøy-
et.
 Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest 
disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
 Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
troller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og 
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, 
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. 
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken 
til mange uhell.
 Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte 
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte 
fast og er lettere å føre.
 Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til 
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og 
arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre 
formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.
Omhyggelig bruk og håndtering av batteridrevne verktøy
 Lad batteriet kun opp i ladeapparater som er anbefalt 
av produsenten. Det oppstår brannfare hvis et ladeappa-
rat som er egnet til en bestemt type batterier, brukes med 
andre batterier.
 Bruk derfor kun riktig type batterier for elektroverk-
tøyene. Bruk av andre batterier kan medføre skader og 
brannfare.
 Hold batteriet som ikke er i bruk unna binders, mynter, 
nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjen-
stander, som kan lage en forbindelse mellom kontakte-
ne. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til 
forbrenninger eller brann.
 Ved gal bruk kan det lekke væske ut av batteriet. Unngå 
kontakt med denne væsken. Ved tilfeldig kontakt må 
det skylles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, 
må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner 
ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenninger.
Service
 Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. 
Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for sirkelsager
Saging
 FARE: Pass på at hendene ikke kommer inn i sagområ-
det og opp i sagbladet. Hold ekstrahåndtaket eller mot-
orhuset fast med den andre hånden. Når begge hendene 
holder sagen, kan sagbladet ikke skade hendene.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 76  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Norsk | 77
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Ikke grip under arbeidsstykket. Vernedekselet kan ikke 
beskytte deg mot sagbladet under arbeidsstykket.
 Tilpass skjæredybden til tykkelsen på arbeidsstykket. 
Det skal være mindre enn en full tannhøyde synlig under ar-
beidsstykket.
 Hold aldri arbeidsstykket som skal sages fast med hån-
den eller over benet. Du må sikre arbeidsstykket på et 
stabilt feste. Det er viktig å feste arbeidsstykket godt for å 
minimere faren ved kroppskontakt, fastklemming av sag-
bladet eller hvis du mister kontrollen.
 Hold elektroverktøyet bare på de isolerte gripeflatene, 
hvis du utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe 
på skjulte strømledninger. Kontakt med en strømførende 
ledning setter også metalldelene under spenning og fører 
til elektrisk støt.
 Ved langsskjæring må du alltid bruke et anlegg eller en 
rett kantføring. Dette forbedrer skjærenøyaktigheten og 
reduserer muligheten til at sagbladet klemmer.
 Bruk alltid sagblad med rett størrelse og med passende 
festehull (f. eks. firkantet eller rundt). Sagblad som ikke 
passer sammen med sagens montasjedeler, går urundt og 
fører til tap av kontrollen.
 Bruk aldri skadede eller gale sagblad-underlagsskiver 
eller -skruer. Sagblad-underlagsskivene og -skruene ble 
spesielt konstruert for denne sagen, slik at det oppnås en 
optimal ytelse og driftssikkerhet.
 Tilbakeslag – Årsaker og tilsvarende sikkerhetstiltak 
– Et tilbakeslag er en plutselig reaksjon fra et sagblad som 
har hengt seg opp, klemt seg fast eller er galt innrettet, og 
som fører til at en ukontrollert sag løftes opp og beveger 
seg ut av arbeidsstykket og i retning av brukeren;
– hvis et sagblad henger seg opp eller klemmer seg fast i 
en sagespalte som lukkes, blokkerer sagen og motorkraf-
ten slår sagen tilbake i retning av brukeren;
– hvis et sagblad dreies galt eller rettes galt opp i sagsnit-
tet, kan tennene til bakre sagbladkant kile seg fast i overfla-
ten til arbeidsstykket, slik at sagbladet beveger seg ut av sa-
gespalten og sagen springer tilbake i retning av brukeren.
Tilbakeslag er resultatet av gal eller feilaktig bruk av sagen. 
Det kan unngås ved å følge egnede sikkerhetstiltak som be-
skrevet nedenstående.
 Hold sagen godt fast og plasser armene dine i en stilling 
som kan ta imot tilbakeslagskrefter. Opphold deg alltid 
på siden av et sagblad, la aldri sagbladet være i en linje 
med kroppen din. Ved et tilbakeslag kan sagen rykke bak-
over, men brukeren kan beherske tilbakeslagskreftene, 
hvis det ble utført egnede sikkerhetstiltak.
 Hvis sagbladet blokkerer eller du avbryter arbeidet, 
slår du av sagen og holder den rolig i arbeidsstykket til 
sagbladet er stanset helt. Forsøk aldri å fjerne sagen 
fra et arbeidsstykke eller trekke den bakover så lenge 
sagbladet beveger seg eller det kan oppstå et tilbake-
slag. Finn og fjern årsaken til blokkeringen av sagbladet.
 Hvis du vil starte en sag som står fast i arbeidsstykket 
igjen, sentrerer du sagbladet i sagespalten og kontrol-
lerer om sagtennene ikke har kilt seg fast i arbeidsstyk-
ket. Hvis sagbladet klemmer seg fast, kan det bevege seg 
ut av arbeidsstykket eller forårsake et tilbakeslag når sa-
gen starter igjen.
 Støtt store plater for å redusere risikoen for tilbake-
slag fra et fastklemt sagblad. Store plater kan bøyes av 
sin egen vekt. Platene må støttes på begge sider, både i 
nærheten av sagespalten og på kanten.
 Bruk ikke butte eller skadede sagblad. I en for smal sa-
gespalte forårsaker sagblad med butte eller galt opprette-
de tenner stor friksjon, fastklemming av sagbladet eller til-
bakeslag.
 Trekk fast skjæredybde- og skjærevinkelinnstillingene 
før sagingen. Hvis innstillingene forandrer seg i løpet av 
sagingen, kan sagbladet klemmes fast og det kan oppstå et 
tilbakeslag.
 Vær spesielt forsiktig ved saging i vegger eller andre 
uoversiktelige områder. Det innstikkende sagbladet kan 
blokkere ved saging i skjulte objekter og forårsake et tilba-
keslag.
Funksjoner for nedre vernedeksel
 Før hver bruk må du kontrollere om det nedre verne-
dekselet stenger helt. Ikke bruk sagen hvis det nedre 
vernedekselet ikke kan beveges fritt og ikke stenger 
straks. Klem og bind nedre vernedeksel aldri fast i åp-
net posisjon. Hvis sagen skulle falle ned på bakken ved en 
feiltagelse, kan det nedre vernedekselet bøyes. Åpne ver-
nedekselet med tilbaketrekkingsarmen og pass på at det 
kan beveges fritt og ikke berører verken sagblad eller an-
dre deler i alle skjærevinkler og -dybder.
 Kontroller fjærens funksjon for nedre vernedeksel. La 
sagen gjennomgå service før bruk, hvis nedre verne-
deksel og fjær ikke virker feilfritt. Skadede deler, klebri-
ge avleiringer eller sponhauger medfører at nedre verne-
deksel reagerer forsinket.
 Det nedre vernedekselet må bare åpnes for hånd i for-
bindelse med spesielle snitt som «dykk- og vinkel-
snitt». Åpne nedre vernedeksel med bakoverspaken, 
og slipp den straks sagbladet trenger inn i arbeidsstyk-
ket. Til alt annet sagearbeid skal nedre vernedeksel funge-
re automatisk.
 Legg ikke sagen på arbeidsbenken eller gulvet uten at 
nedre vernedeksel dekker over sagbladet. Et ubeskyt-
tet sagblad som fortsatt roterer, beveger sagen i motsatt 
retning av skjæreretningen og sager alt som er i veien. Ta 
hensyn til tiden sagen fortsatt roterer etter at den er slått 
av.
Ekstra advarsler
 Ikke grip inn i sponutkastet med hendene. Du kan ska-
des av de roterende delene.
 Arbeid ikke over hodet med sagen. Slik har du ikke til-
strekkelig kontroll over elektroverktøyet.
 Bruk egnede detektorer til å finne skjulte strøm-/gass-/ 
vannledninger, eller spør hos det lokale el-/gass-/vann-
verket. Kontakt med elektriske ledninger kan medføre 
brann og elektrisk støt. Skader på en gassledning kan føre 
til eksplosjon. Hull i en vannledning forårsaker materielle 
skader.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 77  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

78 | Norsk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Ikke bruk elektroverktøyet stasjonært. Det er ikke be-
regnet til bruk med sagbord.
 Ikke bruk sagblad av HSS-stål. Slike sagblad kan lett 
brekke.
 Ikke sag jernmetaller. Glødende spon kan antenne 
støvavsuget.
 Hold elektroverktøyet fast med begge hender under ar-
beidet og sørg for å stå stødig. Elektroverktøyet føres 
sikrere med to hender.
 Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast 
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere 
enn med hånden.
 Vent til elektroverktøyet er stanset helt før du legger 
det ned. Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du 
mister kontrollen over elektroverktøyet.
 Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.
Beskytt batteriet mot varme, f. eks. også mot 
permanent solinnvirkning, ild, vann og fuktig-
het. Det er fare for eksplosjoner.
 Ved skader og usakkyndig bruk av batteriet kan det 
slippe ut damp. Tilfør frisk luft og gå til lege hvis det 
oppstår helseproblemer. Dampene kan irritere ånde-
drettsorganene.
 Bruk batteriet kun i kombinasjon med Bosch el-verk-
tøyet. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelast-
ning.
 Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spi-
ker eller skrutrekker eller på grunn av påvirkning fra 
ytre krefter. Resultat kan bli intern kortslutning, og det 
kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, 
eksplodere eller bli overopphetet.
Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisninge-
ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og 
nedenstående anvisninger kan medføre elek-
triske støt, brann og/eller alvorlige skader.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.
Formålsmessig bruk
Elektroverktøyet er bestemt for å utføre langsgående og tverr-
gående snitt med rett snitt og gjæringssnitt i tre ved fast un-
derlag.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for 
bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssiden.
Innkoblingssperre for på-/av-bryter
På-/av-bryter
Batteri*
Vernedeksel
Justeringsspak for vernedeksel
Grunnplate
Vernedeksel
Parallellanlegg
Snittmarkering 0°
10 Snittmarkering 45°
11 Vingeskrue for gjæringsvinkelforvalg
12 Vingeskrue for parallellanlegg
13 Skala gjæringsvinkel
14 Spindel-låsetast
15 Ekstrahåndtak (isolert grepflate)
16 Umbrakonøkkel
17 Håndtak (isolert grepflate)
18 Sagspindel
19 Festeflens
20 Sirkelsagblad*
21 Spennflens
22 Spennskrue med skive
23 Markeringer på vernedekselet
24 Batteri-låsetast
25 Festeskrue for avsugadapter
26 Avsugadapter
27 Avsugslange*
28 Skjæredybdeskala
29 Spennarm for skjæredybdeforvalg
30 Skrutvingepar*
31 Tast for ladetilstandsindikator*
32 Batteri-ladeindikator*
33 Føringsskinne*
34 Forbindelsesstykke*
*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveran-
sen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.
Tekniske data
Håndsirkelsag 
GKS 18 V-LI
Produktnummer
3 601 F6H 0..
Nominell spenning
V=
18
Tomgangsturtall
min
-1
3900
max. skjæredybde
– ved gjæringsvinkel 0°
– ved gjæringsvinkel 45°
mm
mm
51
40
Spindellås

Mål grunnplate 
mm
146 x 272
max. sagbladdiameter
mm
165
min. sagbladdiameter
mm
160
max. stambladtykkelse
mm
1,7
max. tanntykkelse/-vikking
mm
2,6
min. tanntykkelse/-vikking
mm
2,0
Festeboring
mm
20
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
* avhengig av benyttet batteri
** Redusert ytelse ved temperatur <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 78  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Norsk | 79
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 60745-2-5.
Maskinens typiske A-bedømte støynivå er: Lydtrykknivå 
95 dB(A); lydeffektnivå 106 dB(A). Usikkerhet K=3,0 dB.
Bruk hørselvern!
Totale vibrasjonsverdier a
h
 (vektorsum fra tre retninger) og 
usikkerhet K beregnet iht. EN 60745-2-5:
Saging av tre: a

=3 m/s
2
, K =1,5 m/s
2
.
Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt 
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan 
brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. 
Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.
Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige 
anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet 
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller 
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette 
kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det 
også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, 
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot 
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av 
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Samsvarserklæring
Vi erklærer under eneansvar at produktet som er beskrevet 
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU, 
til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016: 
2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og følgende 
standarder: EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montering
Opplading av batteriet
 Bruk kun ladeapparatene som er angitt på tilbehørssi-
den. Kun disse ladeapparatene er tilpasset til Litium-ion-
batteriet som er innebygget i elektroverktøyet.
Merk: Batteriet leveres delvis oppladet. For å sikre full effekt 
fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet 
før førstegangs bruk.
Litium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at leveti-
den forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladin-
gen.
Litium-ion-batteriet er beskyttet av «Electronic Cell Protecti-
on (ECP)» mot total utlading. Når batteriet er utladet, kobles 
elektroverktøyet ut med en beskyttelseskobling: Innsatsverk-
tøyet beveger seg ikke lenger.
 Trykk etter automatisk utkobling av elektroverktøyet 
ikke videre på på-/av-bryteren. Batteriet kan ta skade.
Følg informasjonene om kassering.
Fjerning av batteriet
Batteriet 3 har to låsetrinn som skal hindre at batteriet faller 
ut ved utilsiktet trykking av batteri-opplåsingstasten 24. Så 
lenge batteriet er satt inn i el-verktøyet, holdes det i posisjon 
av en fjær.
Til fjerning av batteriet 3 trykker du opplåsingstasten 24 og 
trekker batteriet bakover ut av elektroverktøyet. Ikke bruk 

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   57
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет