Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-Pdf көрінісі
бет15/57
Дата27.03.2017
өлшемі9,58 Mb.
#10406
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   57

res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
 Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et 
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der 
skal udføres. Med det passende el-værktøj arbejder man 
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
 Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt. Et 
el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal 
repareres.
 Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, 
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
 Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med 
maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, 
benytte maskinen. El-værktøj er farligt, hvis det benyttes 
af ukyndige personer.
 El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få 
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i 
brug. Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktø-
jer.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 62  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Dansk | 63
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
 Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det 
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el-værktøjet til 
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Omhyggelig omgang med og brug af akku-værktøj
 Oplad kun akku’er i ladeaggregater, der er anbefalet af 
fabrikanten. Et ladeaggregat, der er egnet til en bestemt 
type batterier, må ikke benyttes med andre batterier – 
brandfare.
 Brug kun de akku’er, der er beregnet til el-værktøjet. 
Brug af andre akku’er øger risikoen for personskader og er 
forbundet med brandfare.
 Ikke benyttede akku’er må ikke komme i berøring med 
kontorclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre 
små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontak-
terne. En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger ri-
sikoen for personskader i form af forbrændinger.
 Hvis akku’en anvendes forkert, kan der slippe væske 
ud af akku’en. Undgå at komme i kontakt med denne 
væske. Hvis det alligevel skulle ske, skylles med vand. 
Søg læge, hvis væsken kommer i øjnene. Akku-væske 
kan give hudirritation eller forbrændinger.
Service
 Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede 
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele. 
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsforskrifter for rundsave
Savning
 FARE: Hold fingrene væk fra saveområdet og savklin-
gen. Hold på ekstragrebet eller motorhuset med den 
anden hånd. Holdes saven med begge hænder, kan disse 
ikke kvæstes af savklingen.
 Stik ikke fingrene ind under emnet. Beskyttelsesskær-
men kan ikke beskytte dig mod savklingen under emnet.
 Tilpas snitdybden i forhold til emnets tykkelse. Mindre 
end en hel tandhøjde skal kunne ses under emnet.
 Hold aldrig det emne, der skal saves i, i hånden eller 
hen over benet. Sikre emnet på en stabil holder. Det er 
vigtigt at fastgøre emnet godt for at minimere fare for 
kropskontakt, klemning af savkling eller tab af kontrol.
 Hold altid elværktøjet i de isolerede gribeflader, når du 
udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme 
skjulte strømledninger. Ved berøring med spændingsfø-
rende ledninger bliver også elværktøjets metaldele spæn-
dingsførende, hvilket kan føre til stød.
 Anvend altid et anslag eller en lige kantføring til læng-
deskæring. Dette forbedrer snitnøjagtigheden og reduce-
rer muligheden for, at savklingen sætter sig i klemme.
 Brug altid savklinger i den rigtige størrelse og med pas-
sende holderform (f.eks. rombisk eller rund). Savklin-
ger, der ikke passer til savens monteringsdele, gør, at du 
mister kontrollen over maskinen.
 Anvend aldrig beskadigede eller forkerte savklinge-
spændeskiver eller -skruer. Savklinge-spændeskiverne 
og -skruerne er konstrueret specielt til din sav for at sikre 
optimal ydelse og driftssikkerhed.
 Tilbageslag – Årsager og tilsvarende sikkerhedsin-
strukser 
– et tilbageslag er den pludselig reaktion som følge af en 
fastsiddende, fastklemmende eller forkert indstillet sav-
klinge, der medfører, at en ukontrolleret sav løfter sig og 
bevæger sig ud hen imod betjeningspersonen;
– hvis savklingen sætter sig fast eller kommer i klemme i 
den lukkende savspalte, blokerer den, og motorkraften 
slår saven tilbage hen imod betjeningspersonen;
– drejes savklingen i savsnittet eller indstilles den forkert 
der, kan tænderne i den bageste kant på savklingen sætte 
sig fast i emnets overflade, hvorved savklingen bevæger 
sig ud af savspalten, og saven springer tilbage hen imod 
betjeningspersonen.
Et tilbageslag er en følge af en forkert eller fejlagtig brug af 
saven. Det kan forhindres ved at træffe egnede sikker-
hedsforanstaltninger, der beskrives i det følgende.
 Hold saven fast med begge hænder og hold dine arme i 
en position, hvor du kan modstå tilbageslagskræfter-
ne. Sørg altid for at stå på siden af savklingen, savklin-
gen må aldrig befinde sig i en linje med din krop. Ved et 
tilbageslag kan saven springe tilbage, dog kan betjenings-
personen beherske tilbageslagskræfterne, hvis egnede 
foranstaltninger er truffet.
 Sidder savklingen i klemme eller afbryder du arbejdet, 
slukkes saven og saven holdes roligt i emnet, til sav-
klingen er stoppet. Forsøg aldrig at fjerne saven fra 
emnet eller at trække den tilbage, så længe savklingen 
bevæger sig, ellers kan der opstå et tilbageslag.  Lokali-
sér og afhjælp årsagen til, at savklingen sidder i klemme.
 Ønsker du at starte en sav, der sidder i emnet, centre-
res savklingen i savspalten, hvorefter det kontrolleres
at savtænderne ikke sidder fast i emnet. Sidder savklin-
gen i klemme, kan den bevæge sig ud af emnet eller føre til 
et tilbageslag, hvis saven startes igen.
 Understøt store plader for at reducere risikoen for et 
tilbageslag som følge af en fastsiddende savklinge. 
Store plader kan bøje sig under deres egen vægt. Plader 
skal støttes på begge sider, både i nærheden af savspalten 
og ved kanten.
 Anvend ikke uskarpe eller beskadigede savklinger. 
Savklinger med uskarpe eller forkert indstillede tænder fø-
rer til øget friktion, fastklemning af savklingen og tilbage-
slag, fordi savspalten er for smal.
 Spænd snitdybde- og snitvinkelindstillingerne, før sa-
vearbejdet påbegyndes. Ændrer indstillingerne sig under 
savearbejdet, kan savklingen sætte sig i klemme, hvilket 
kan føre til et tilbageslag.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 63  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

64 | Dansk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Vær særlig forsigtig, når der saves i bestående vægge 
eller andre områder, hvor man ikke har direkte indblik. 
Den neddykkende savklinge kan blokere i forbindelse med 
savning i skjulte genstande, hvilket kan føre til et tilbage-
slag.
Funktion af den nederste beskyttelsesskærm
 Kontrollér altid før brug, at den nederste beskyttelses-
skærm lukker korrekt. Anvend ikke saven, hvis den ne-
derste beskyttelsesskærm ikke kan bevæges frit og 
den ikke lukker med det samme. Klem eller bind aldrig 
den nederste beskyttelsesskærm fast i åben position. 
Falder saven utilsigtet ned på jorden, kan den nederste be-
skyttelsesskærm deformeres. Åben beskyttelsesskærmen 
med tilbagetræksarmen og sørg for at sikre, at den bevæ-
ger sig frit og at hverken savklingen eller andre dele berø-
res, uafhængigt af snitvinklerne.
 Kontrollér fjederfunktionen for den nederste beskyt-
telsesskærm. Sørg for at få saven vedligeholdt før 
brug, hvis den nederste beskyttelsesskærm og fjede-
ren ikke fungerer korrekt. Beskadigede dele, klæbrige 
aflejringer eller ophobede spåner er med til, at den neder-
ste beskyttelsesskærm arbejder forsinket.
 Åbn kun den nederste beskyttelsesskærm i særlige si-
tuationer som f.eks. „dyk- og vinkelsnit“. Åbn den ne-
derste beskyttelsesskærm med tilbagetræknings-
håndtaget, og slip det, så snart savklingen er dykket 
ned i emnet. Ved alle andre saveopgaver skal den neder-
ste beskyttelsesskærm fungere automatisk.
 Saven må kun lægges fra på værktøjsbænken eller gul-
vet, hvis den nederste beskyttelsesskærm dækker 
over savklingen. En ubeskyttet, efterløbende savklinge 
bevæger saven mod snitretningen og saver i alt, hvad der 
kommer i nærheden af saven. Overhold savens efterløbs-
tid.
Ekstra advarselshenvisinnger
 Stik ikke fingrene ind i spånudkastningsåbningen. Du 
kan blive kvæstet af roterende dele.
 Arbejd ikke med saven over hovedhøjde. Da du i denne 
position ikke har nogen tilstrækkelig kontrol over el-værk-
tøjet.
 Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til 
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale 
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan 
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Beskadigelse af en vandled-
ning kan føre til materiel skade.
 Anvend ikke el-værktøjet stationært. Det er ikke bereg-
net til drift med savebord.
 Anvend ikke savklinger af HSS-stål. Sådanne savklinger 
kan let brække.
 Sav ikke i jernmetaller. Glødende spåner kan antænde 
støvopsugning.
 Hold altid maskinen fast med begge hænder og sørg for 
at stå sikkert under arbejdet. El-værktøjet føres sikkert 
med to hænder.
 Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skruestik end med hånden.
 El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le. Indsatsværktøjet kan sætte sig i klemme, hvilket kan 
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
 Åben ikke akkuen. Fare for kortslutning.
Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod va-
rige solstråler, brand, vand og fugtighed). Fare 
for eksplosion.
 Beskadiges akkuen eller bruges den forkert, kan der si-
ve dampe ud. Tilfør frisk luft og søg læge, hvis du føler 
dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.
 Anvend kun akkuen i forbindelse med dit Bosch el-
værktøj. Kun på denne måde beskyttes akkuen mod farlig 
overbelastning.
 Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som 
f.eks. nåle eller skruetrækkere eller ekstern kraftpå-
virkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen 
kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.
Beskrivelse af produkt og ydelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. I tilfælde af manglende overholdelse af 
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er 
der risiko for elektrisk stød, brand og/eller al-
vorlige kvæstelser.
Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og 
lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvej-
ledningen.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til - på et fast underlag - at udføre 
længde- og tværsnit med lige snitforløb og geringssnit i træ.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til 
illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiden.
Kontaktspærre til start-stop-kontakt
Start-stop-kontakt
Akku*
Beskyttelsesskærm
Indstillingsarm til pendulbeskyttelseskappe
Grundplade
Pendulbeskyttelsesskærm
Parallelanslag
Snitmarkering 0°
10 Snitmarkering 45°
11 Vingeskrue til indstilling af geringsvinkel
12 Vingeskrue til parallelanslag
13 Skala geringsvinkel
14 Spindel-låsetaste
15 Ekstrahåndtag (isoleret gribeflade)
16 Unbraconøglen
17 Håndgreb (isoleret gribeflade)
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 64  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Dansk | 65
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
18 Savespindel
19 Holdeflange
20 Rundsavklinge*
21 Spændeflange
22 Spændeskrue med skive
23 Markeringer på beskyttelsesskærm
24 Akku-udløserknap
25 Fastgørelsesskrue til opsugningsadapter
26 Opsugningsadapter
27 Opsugningsslange*
28 Snitdybdeskala
29 Spændegreb til indstilling af snitdybde
30 Skruetvingepar*
31 Taste til ladetilstandsindikator*
32 Akku-ladetilstandsindikator*
33 Styreskinne*
34 Forbindelsesstykke*
*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er 
ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vo-
res tilbehørsprogram.
Tekniske data
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-2-5.
Værktøjets A-vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksniveau 
95 dB(A); lydeffektniveau 106 dB(A). Usikkerhed 
K=3,0 dB.
Brug høreværn!
Samlede vibrationsværdier a
h
 (vektorsum for tre retninger) 
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-5:
savning i træ: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i 
EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det 
er også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau repræsenterer de væsentlige 
anvendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes 
til andre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende 
indsatsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig forøgelse 
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der 
også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller 
godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele 
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af 
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, 
organisation af arbejdsforløb.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet 
under „Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF, 
fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhøren-
de ændringer samt følgende standarder: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montering
Opladning af akku
 Brug kun de ladeaggregater, der findes på tilbehørssi-
den. Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den 
Li-ion-akku, der bruges på dit el-værktøj.
Håndrundsav
GKS 18 V-LI
Typenummer
3 601 F6H 0..
Nominel spænding
V=
18
Omdrejningstal, ubelastet
min
-1
3900
max. snitdybde
– ved geringsvinkel 0°
– ved geringsvinkel 45°
mm
mm
51
40
Spindellås

Mål grundplade
mm
146 x 272
max. savklingediameter
mm
165
min. savklingediameter
mm
160
max. savklingetykkelse
mm
1,7
max. tandbredde/tandvinkel
mm
2,6
min. tandbredde/tandvinkel
mm
2,0
Holdeboring
mm
20
Vægt svarer til EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Tilladt omgivelsestemperatur
– ved  opladning
– ved  drift
**
 og opbevaring
°C
°C
0...+45
–20...+50
Anbefalede batterier
GBA 18 V ...
Anbefalede ladere
AL 18..
GAL 3680
* afhængigt af den anvendte akku
** begrænset effekt ved temperaturer <0 °C
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 65  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

66 | Dansk 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Bemærk: Akkuen er til dels oplades ved udleveringen. For at 
sikre at akkuen fungerer 100 % oplades akkuen helt før første 
ibrugtagning.
Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden for-
kortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akkuen.
Li-ion-akkuen er beskyttet mod afladning med „Electronic Cell 
Protection (ECP)“. Er akkuen afladet, slukkes el-værktøjet 
med en beskyttelseskontakt: Indsatsværktøjet bevæger sig 
ikke mere.
 Tryk ikke videre på start-stop-kontakten efter automa-
tisk slukning af el-værktøjet. Akkuen kan blive beskadi-
get.
Læs og overhold henvisningerne mhr. bortskaffelse.
Akku tages ud
Akkuen 3 har to låsetrin, der forhindrer, at akkuen falder ud, 
hvis man skulle komme til at trykke på akku-udløserknappen 
24 ved et tilfælde. Så længe akkuen sidder i el-værktøjet, hol-
des den i position af en fjeder.
Akkuen tages ud 3 ved at trykke på udløsertasten 24 og træk-
ke akkuen bagud ud af el-værktøjet. Undgå brug af vold.
Akku-ladetilstandsindikator (se Fig. F)
De tre grønne LED-lamper på akku-ladetilstandsindikatoren 
32 viser akkuens ladetilstand 3. Af sikkerhedstekniske grun-
de kan ladetilstanden kun kontrolleres, når el-værktøjet står 
stille.
Tryk på tasten 31 for at få vist ladetilstanden. Dette er også 
muligt, når akkuen er taget af 3.
Lyser der ikke nogen LED, når der trykkes på tasten 31, er ak-
kuen defekt og skal skiftes.
Isætning/udskiftning af rundsavklinge
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der udføres arbejde 
på det.
 Brug beskyttelseshandsker, når savklingen monteres. 
Berøring med savklingen er forbundet med kvæstelsesfa-
re.
 Benyt kun savklinger, der lever op til de tekniske data i 
denne betjeningsvejledning.
 Anvend under ingen omstændigheder slibeskiver som 
indsatsværktøj.
Savklinge vælges
En oversigt over anbefalede savklinger findes bag i denne vej-
ledning.
Savklinge demonteres (se Fig. A)
El-værktøjet skal helst lægges fra på motorhusets frontside, 
når værktøj skal skiftes.
– Tryk tasten til spindellåsen 14 og hold den trykket ned.
 Betjen kun spindellåsetasten 14, når savspindlen står 
stille. Ellers kan el-værktøjet blive beskadiget.
– Drej  spændeskruen  22 ud i drejeretningen 
 med unbra-
konøglen 16.
– Sving pendulbeskyttelsesskærmen 7 tilbage og hold fast i 
den.
– Fjern spændeflangen 21 og savklingen 20 fra savspindlen 
18.
Savklinge monteres (se Fig. A)
El-værktøjet skal helst lægges fra på motorhusets frontside, 
når værktøj skal skiftes.
– Rengør savklingen 20 og alle spændedele, der skal monte-
res.
– Sving pendulbeskyttelsesskærmen 7 tilbage og hold fast i 
den.
– Anbring savklingen 20 på holdeflangen 19. Tændernes 
skæreretning (pilretning på savklingen) og drejeret-
ningspilen på beskyttelsesskærmen 7 skal stemme over-
ens.
– Sæt  spændeflangen  21 på og skru spændeskruen 22 i i 
drejeretningen 
. Kontrollér, at holdeflange 19 og spæn-
deflange 21 er monteret rigtigt.
– Tryk tasten til spindellåsen 14 og hold den trykket ned.
– Spænd med unbraconøglen 16 spændeskruen 22 fast i 
drejeretning 
. Fastspændingsmomentet skal være 
6–9 Nm, det svarer til håndfast plus ¼ omdrejning eller 
3 delstreger på markeringen 23 på beskyttelsesskærmen 
4.
Støv-/spånudsugning
 Tag akkuen ud af el-værktøjet, før der udføres arbejde 
på det.
 Støv fra materialer som f.eks. blyholdig maling, nogle træ-
sorter, mineraler og metal kan være sundhedsfarlige. Be-
røring eller indånding af støv kan føre til allergiske reaktio-
ner og/eller åndedrætssygdomme hos brugeren eller 
personer, der opholder sig i nærheden af arbejdspladsen.
Bestemt støv som f.eks. ege- eller bøgestøv gælder som 
kræftfremkaldende, især i forbindelse med ekstra stoffer 
til træbehandling (chromat, træbeskyttelsesmiddel). As-
bestholdigt materiale må kun bearbejdes af fagfolk.
– For at opnå en høj støvopsugningsgrad bør man anven-
de støvsugeren GAS 25/GAS 50/GAS 50 M til træ eller 
GAS 50 MS til træ og/eller mineralstøv sammen med 
dette el-værktøj.
– Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
– Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gælder i dit land vedr. de materia-
ler, der skal bearbejdes.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   57
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет