Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


Πριόνισμα με ράγα οδήγησης (βλέπε εικόνα G)Pdf көрінісі
бет23/57
Дата27.03.2017
өлшемі9,58 Mb.
#10406
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   57

Πριόνισμα με ράγα οδήγησης (βλέπε εικόνα G)
Με τη βοήθεια της ράγας οδήγησης 33 μπορείτε να διεξάγετε 
ευθείες κοπές.
Υπόδειξη: Να χρησιμοποιείτε τη ράγα οδήγησης 33 μόνο για 
ορθογώνιες κοπές. Κατά τη διεξαγωγή φαλτσοτομών υπάρχει 
κίνδυνος να χαλάσετε τη ράγα οδήγησης 33.
Η αντιολισθητική επίστρωση εμποδίζει το γλίστρημα της ράγας 
οδήγησης και προστατεύει την επιφάνεια του υπό κατεργασία 
τεμαχίου. Η επίστρωση της ράγας οδήγησης επιτρέπει την ομα-
λή οδήγηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Τοποθετήστε το δισκοπρίονο κατευθείαν επάνω στη ράγα οδή-
γησης 33. Στερεώστε τη ράγα οδήγησης 33 επάνω στο υπό κα-
τεργασία τεμάχιο με κατάλληλες διατάξεις, π. χ. με νταβίδια, κα-
τά τέτοιο τρόπο, ώστε το στενό σκέλος της ράγας οδήγησης 33 
να δείχνει προς τον πριονόδισκο.
Η ράγα οδήγησης 33 δεν επιτρέπεται να προεξέχει προς 
την υπό κοπή πλευρά του υπό κατεργασία τεμαχίου.
Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία και οδηγείτε το 
ομοιόμορφα και με ελαφριά προώθηση προς την κατεύθυνση 
κοπής.
Με το εξάρτημα σύνδεσης 34 μπορείτε να συνδέσετε μαζί δυο 
ράγες οδήγησης. Η σύσφιξη διεξάγεται με τις βίδες που υπάρ-
χουν στο εξάρτημα σύνδεσης.
Υποδείξεις για τον άριστο χειρισμό της μπαταρίας
Να προστατεύετε την μπαταρία από υγρασία και νερό.
Να αποθηκεύετε την μπαταρία μόνο μέσα σε μια περιοχή θερ-
μοκρασίας από –20 °C έως 50 °C. Το καλοκαίρι να μην αφήνε-
τε για παράδειγμα την μπαταρία μέσα στο αυτοκίνητο.
45°


45°
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 96  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Ελληνικά | 97
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Να καθαρίζετε κάπου-κάπου τις σχισμές αερισμού της μπαταρί-
ας με ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό πινέλο.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση 
σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατα-
σταθεί.
Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης.
Συντήρηση και Service
Συντήρηση και καθαρισμός
 Αφαιρείτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν 
από οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το ηλεκτρικό εργα-
λείο (π.χ. συντήρηση, αλλαγή εργαλείου κτλ.) καθώς 
και κατά την μεταφορά του και τη διαφύλαξη/την 
αποθήκευσή του. Σε περίπτωση αθέλητης ενεργοποίησης 
του διακόπτη ON/OFF υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
 Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τις σχισμές αερι-
σμού καθαρές για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και 
ασφαλώς.
Ο παλινδρομικός προφυλακτήρας πρέπει να μπορεί να κινείται 
πάντοτε ελεύθερα και να κλείνει αυτόματα. Γι’ αυτό να διατη-
ρείτε καθαρό τον τομέα εργασίας γύρω από τον παλινδρομικό 
προφυλακτήρα. Να απομακρύνετε τυχόν σκόνες ή/και ροκανί-
δια με πεπιεσμένο αέρα ή μ’ ένα πινέλο.
Πριονόδισκοι χωρίς επίστρωση μπορούν να προστατευτούν από 
την οξείδωση μ’ ένα λεπτό στρώμα λαδιού χωρίς οξέα. Πριν το 
πριόνισμα πρέπει, όμως, να απομακρύνετε το λάδι για να μη λε-
ρωθεί το ξύλο.
Τυχόν κατάλοιπα ρητίνης ή/και κόλλας επάνω στον πριονόδισκο 
επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα κοπής. Γι’ αυτό να καθαρίζετε 
τους πριονόδισκους αμέσως μετά τη χρήση τους.
Service και παροχή συμβουλών χρήσης 
Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγ-
γέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το 
10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα 
κατασκευαστή.
Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή 
και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα 
ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως 
στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα-
κτικά τους.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Τηλ.: 210 5701258
Φαξ: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Τηλ.: 210 5701380
Φαξ: 210 5701607
Μεταφορά
Οι περιεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου υπόκεινται στις απαι-
τήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να με-
ταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.
Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αε-
ροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διά-
φορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. 
Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του υπό αποστολή τεμαχί-
ου, να ζητηθεί οπωσδήποτε και η συμβουλή ενός ειδικού για 
επικίνδυνα αγαθά.
Να αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περίβλημα είναι 
άθικτο. Να κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και 
να συσκευάζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να 
μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία.
Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο 
αυστηρές εθνικές διατάξεις.
Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα 
και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τις μπαταρίες στα απορ-
ρίμματα του σπιτιού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 
2012/19/EE τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία 
και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 
2006/66/EΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες 
μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να 
συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν 
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:
Li-Ion:
Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στις 
υποδείξεις στο κεφάλαιο «Μεταφορά», 
σελίδα 97.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 97  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

98 | Türkçe 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine 
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya 
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak 
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “Elektrikli El Aleti” 
kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile) 
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı ol-
mayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
 Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın. Çalıştığınız 
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
 Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya toz-
ların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışma-
yın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına 
neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
 Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını 
uzakta tutun. Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü 
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
 Elektrikli el aletinin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi 
hiçbir zaman değiştirmeyin. Koruyucu topraklanmış 
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın. 
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
 Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının. Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
 Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın. Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma 
tehlikesini artırır.
 Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın, 
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi 
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
 Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka 
açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kulla-
nın. Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun 
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
 Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması 
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın. Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
 Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el 
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün. 
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün 
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti 
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lük kullanın. Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun 
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu 
kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
 Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan 
emin olun. Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde 
dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
 Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini 
veya anahtarları aletten çıkarın. Aletin dönen parçaları 
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
 Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman 
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha 
iyi kontrol edebilirsiniz.
 Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi 
aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Bol giysiler, 
uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından 
tutulabilir.
 Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun. Toz emme donanımının kullanımı tozdan 
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı
 Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın. Uygun performanslı elektrikli el 
aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
 Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın. Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
 Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin. 
Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
 Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların 
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin 
aletle çalışmasına izin vermeyin. Deneyimsiz kişiler tara-
fından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.
 Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın. Elektrikli 
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parça-
ların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını 
UYARI
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 98  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Türkçe | 99
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin 
kötü bakımından kaynaklanır.
 Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun. Özenle bakımı 
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı 
sağlarlar.
 Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu 
özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın. 
Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Akülü aletlerin özenli bakımı ve kullanımı
 Aküyü sadece üreticinin tavsiye ettiği şarj cihazı ile 
şarj edin. Bir akünün şarjına uygun olarak üretilmiş şarj ci-
hazı başka bir akünün şarjı için kullanılırsa yangın tehlikesi 
ortaya çıkar.
 Sadece ilgili elektrikli el aleti için öngörülen aküleri kul-
lanın. Başka akülerin kullanımı yaralanmalara ve yangınla-
ra neden olabilir.
 Kullanılmayan aküyü büro ataçları, madeni bozuk para-
lar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya metal nesnelerden 
uzak tutun. Bunlar köprüleme yaparak kontaklara ne-
den olabilir. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yan-
malara veya yangınlara neden olabilir.
 Yanlış kullanım durumunda aküden sıvı dışarı sızabilir. 
Bu sıvı ile temasa gelmeyin. Yanlışlıkla temasa gelirse-
niz su ile iyice yıkayın. Eğer sıvı gözlerinize gelecek 
olursa hemen bir hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvı-
sı cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
Servis
 Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal 
yedek parça kullanma koşulu ile onartın. Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Daire testereler için güvenlik talimatı
Kesme yöntemi
 TEHLİKE: Ellerinizi kesme yapılan yere ve testere bıça-
ğına yaklaştırmayın. İkinci elinizle ek tutamağı veya 
motor gövdesini tutun. İki elinizle testereyi tuttuğunuzda 
ellerinizin testere bıçağı tarafından yaralanma tehlikesini 
önlersiniz.
 İş parçasını alttan tutmayın. Koruyucu kapak sizi iş par-
çasının altında koruyamaz.
 Kesme derinliğini iş parçası kalınlığına uyarlayın. İş 
parçası altında tam bir diş boyundan daha kısa bir kısım gö-
rülmelidir.
 Kesilecek iş parçasını hiçbir zaman elinizde veya baca-
ğınızın üzerinde tutmayın. İş parçasını sağlam bir terti-
batla emniyete alın. Testerenin bedeninizle temasa gel-
mesinin, testere bıçağının sıkışmasının veya aletin kontro-
lünün kaybedilmesinin önüne geçmek için iş parçasının iyi 
bir biçimde tespit edilmesi önemlidir.
 Ucun görünmeyen elektrik kablolarına temas etme ola-
sılığının bulunduğu işleri yaparken elektrikli el aletini 
sadece izolasyonlu tutamak yüzeylerinden tutun. Geri-
lim ileten kablolarla temas elektrikli el aletinin metal parça-
larını da elektrik akımına maruz bırakabilir ve elektrik çarp-
masına neden olabilir.
 Uzunlamasına kesme yaparken daima bir dayamak ve-
ya düz kenar kılavuzu kullanın. Bu yolla kesme hassaslı-
ğını artırır, testere bıçağının sıkışma olasılığını azaltırsınız.
 Daima doğru büyüklükte ve uygun giriş deliği olan tes-
tere bıçaklarını kullanın (örneğin eşkenar dikdörtgen 
biçimli veya yuvarlak). Testerenin montaj parçalarına uy-
mayan testere bıçakları balanssız dönerler ve aletin kon-
trolünün kaybedilmesine neden olabilirler.
 Hiçbir zaman hasarlı veya yanlış testere bıçağı besleme 
diski veya vidası kullanmayın. Testere bıçağı besleme 
diskleri ve vidaları optimum performans ve işletim güvenli-
ği sağlamak üzere testereniz için özel olarak tasarlanmıştır.
 Geri tepme – Nedenleri ve ilgili güvenlik talimatı 
– Bir geri tepme, takılan, sıkışan veya yanlış doğrultulan 
testere bıçağının ani reaksiyonu olup, testerenin kontrol 
dışında yukarı kalkmasına ve kullanıcı yönünde hareket et-
mesine neden olur;
– Testere bıçağı kesme yarığı içinde takılacak veya sıkışa-
cak olursa bloke olur ve motor kuvveti testereyi kullanıcıya 
doğru geri iter;
– Testere bıçağı kesme hattında döner veya yanlış doğrul-
tulursa, testere bıçağının arka kenarındaki dişler iş parçası-
nın üst yüzeyine takılabilir ve bunun sonucunda testere bı-
çağı kesme yarığından dışarı çıkabilir ve testere kullanıcı 
yönünde geri hareket edebilir.
Geri tepme testerenin yanlış veya hatalı kullanımından kay-
naklanır. Geri tepme kuvvetleri aşağıda belirtilen güvenlik 
önlemlerinin alınmasıyla önlenebilir.
 Testereyi iki elinizle sıkıca tutun ve kollarınızı geri tep-
me kuvvetlerini karşılayabilecek bir konuma getirin. 
Daima testere bıçağının yan tarafında durun, hiçbir za-
man bedeninizi testere bıçağı ile aynı doğrultuya getir-
meyin. Geri tepme olduğunda testere geriye doğru savru-
labilir, ancak kullanıcı uygun önlemlerle geri tepme kuvvet-
lerini karşılayabilir.
 Testere bıçağı sıkıştığında veya işe ara verdiğinizde 
testereyi kapatın ve testere bıçağı tam olarak durunca-
ya kadar iş parçası içinde tutun. Testere bıçağı hareket 
ettiği sürece hiçbir zaman testereyi iş parçasından çı-
karmayı veya geri çekmeyi denemeyin, aksi takdirde 
geri tepme kuvveti oluşabilir. Testere bıçağının sıkışma 
nedenini tespit edin ve bu nedeni ortadan kaldırın.
 İş parçası içindeki testereyi tekrar çalıştırmak isterse-
niz önce testere bıçağını kesme aralığında merkezleyin 
ve testere bıçağı dişlerinin iş parçasına takılı olup ol-
madığını kontrol edin. Testere bıçağı sıkıştığında testere-
yi tekrar çalıştıracak olursanız testere bıçağı iş parçasından 
çıkabilir veya bir geri tepme oluşabilir.
 Testere bıçağının sıkışmasından kaynaklanacak geri 
tepmeleri önlemek için büyük levhaları destekleyin. 
Büyük levhalar kendi ağırlıkları ile bükülebilir. Levhalar 
hem kesme yeri yakınından hem de kenardan olmak üzere 
iki taraftan da desteklenmelidir.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 99  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

100 | Türkçe 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
 Körelmiş veya hasar görmüş testere bıçaklarını kullan-
mayın. Kör veya yanlış doğrultulmuş dişlere sahip testere 
bıçakları dar kesme aralıklarında yüksek sürtünmeye ne-
den olurlar, sıkışırlar ve geri tepme kuvvetlerinin oluşması-
na neden olabilirler.
 Kesme işlemine başlamadan önce kesme derinliği ve 
kesme açısı ayar tertibatlarını sıkın. Kesme sırasında 
ayarlar değişecek olursa testere bıçağı sıkışabilir ve geri 
tepme kuvvetleri oluşabilir.
 Özellikle mevcut duvarlarda ve diğer görünmeyen yer-
lerde kesme yaparken dikkatli olun. Malzeme içine giren 
testere bıçağı görünmeyen nesneler içinde bloke olabilir ve 
geri tepme kuvvetlerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
Alt koruyucu kapağın fonksiyonu
 Her kullanımdan önce alt koruyucu kapağın kusursuz 
biçimde kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Alt koru-
yucu kapak serbest olarak hareket etmiyorsa veya he-
men kapanmıyorsa testereyi kullanmayın. Alt koruyu-
cu kapağı hiçbir zaman açık durumda sıkıştırmayın ve-
ya bağlamayın. Testere istenmeden yere düşecek olursa 
alt koruyucu kapak bükülebilir. Koruyucu kapağı geri çek-
me kolu ile açın ve serbest olarak hereket edip etemdiğini, 
bütün kesme derinlikleri ile kesme açılarında testere bıça-
ğına veya başka parçalara temas edip etmediğini kontrol 
edin.
 Alt koruyucu kapak yayının fonksiyonunu kontrol edin. 
Alt koruyucu kapak ve yay kusursuz olarak çalışmıyor-
sa testereyi bakıma gönderin. Hasarlı parçalar, talaşların 
yapışkan birikimi koruyucu kapağın çalışmasını engelleye-
bilir.
 Alt koruyucu kapağı örneğin sadece “malzeme içine 
dalma ve köşeli kesme” işleri gibi özel kesme işlerinde 
elle açın. Alt koruyucu kapağı geri çekme kolu ile açın 
ve testere bıçağı malzeme içinde dalınca kolu bırakın. 
Diğer bütün kesme işlerinde alt koruyucu kapak otomatik 
çalışmalıdır.
 Alt koruyucu kapak testere bıçağını kapatmadan teste-
reyi tezgaha veya yere bırakmayın. Kapatılmamış ve ser-
bet dönüş halindeki testere bıçağı kesme yönünün tersine 
doğru hareket eder ve önüne gelen her şeyi keser. Bu ne-
denle testerenin serbest dönüş süresine dikkat edin.
Ek uyarılar
 Talaş atma yerini ellerinizle tutmayın. Dönen parçalar 
tarafından yaralanabilirsiniz.
 Testereyi başınız üzerinde tutarak çalışmayın. Baş üs-
tünde elektrikli el aletini yeterli ölçüde kontrol edemezsi-
niz.
 Görünmeyen şebeke hatlarını belirlemek için uygun ta-
rama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketinden 
yardım alın. Elektrik kablolarıyla kontak yangına veya elek-
trik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusunun hasara 
uğraması patlamalara neden olabilir. Su borularına giriş 
maddi zarara yol açabilir.
 Elektrikli el aletini sabit olarak kullanmayın. Bu alet kes-
me masasında kullanılmaya uygun değildir.
 HSS-Çelikten yapılma testere bıçakları kullanmayın. 
Bu testere bıçakları çabuk kırılır.
 Demir içerikli metalleri kesmeyin. Akkor halindeki talaş-
lar toz emme sisteminde tutuşmaya neden olabilir.
 Çalışırken elektrikli el aletini iki elinizle sıkıca tutun ve 
duruş pozisyonunuzun güvenli olmasına dikkat edin. 
Elektrikli el aleti iki elle daha güvenli kullanılır.
 İş parçasını emniyete alın. Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
 Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam 
olarak durmasını bekleyin. Alete takılan uç sıkışabilir ve 
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
 Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.
Aküyü aşırı ölçüde ısınmaya karşı; örneğin sü-
rekli güneş ışınına karşı ve ayrıca, ateşe, suya 
ve neme karşı koruyun. Patlama tehlikesi vardır.
 Hasar gördüklerinde veya usulüne uygun kullanılma-

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   57
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет