Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


πριονόδισκος βυθιστεί στο επεξεργαζόμενο κομμάτιPdf көрінісі
бет22/57
Дата27.03.2017
өлшемі9,58 Mb.
#10406
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   57

πριονόδισκος βυθιστεί στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Σε 
όλες τις άλλες εργασίες πριονίσματος πρέπει να εργάζεται 
αυτόματα ο κάτω προφυλακτήρας.
 Μην ακουμπήσετε το πριόνι επάνω στον πάγκο εργασίας 
ή στο δάπεδο όταν ο κάτω προφυλακτήρας δεν καλύπτει 
τον πριονόδισκο. Ένα ακάλυπτος πριονόδισκος που συνεχί-
ζει να κινείται (ιχνηλατεί) σπρώχνει το πριόνι με φορά αντί-
θετη της φοράς κοπής πριονίζοντας ό, τι συναντήσει στο 
δρόμο του. Γι’ αυτό να δίνετε προσοχή στο χρόνο ιχνηλασίας 
του πριονιού.
Συμπληρωματικές προειδοποιητικές υποδείξεις
 Μη βάζετε τα χέρια σας στην έξοδο των ροκανιδιών/γρε-
ζιών. Μπορεί να σας τραυματίσουν τα περιστρεφόμενα 
εξαρτήματα.
 Μην εργάζεσθε κρατώντας το πριόνι πάνω από το κεφά-
λι σας. Έτσι δεν μπορείτε να ελέγξετε ικανοποιητικά το ηλε-
κτρικό εργαλείο.
 Χρησιμοποιείτε κατάλληλες ανιχνευτικές συσκευές για 
να εντοπίσετε τυχόν μη ορατές τροφοδοτικές γραμμές ή 
συμβουλευτείτε την τοπική επιχείρηση παροχής ενέρ-
γειας. Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει 
σε πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Τυχόν βλάβη ενός αγωγού 
αερίου (γκαζιού) μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το τρύπημα 
ενός υδροσωλήνα προκαλεί υλικές ζημιές.
 Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σα σταθερό. 
Δεν προορίζεται για σταθερή χρήση.
 Μη χρησιμοποιείτε πριονόδισκους από χάλυβα HSS. Τέ-
τοιοι πριονόδισκοι μπορεί να σπάσουν εύκολα.
 Μην κόβετε σιδηρούχα μέταλλα. Τυχόν καυτά γρέζια μπο-
ρεί να αναφλέξουν την αναρρόφηση σκόνης.
 Όταν εργάζεσθε να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο κα-
λά και με τα δυο σας χέρια και να φροντίζετε για την 
ασφαλή θέση του σώματός σας. Το ηλεκτρικό εργαλείο 
οδηγείται ασφαλέστερα όταν το κρατάτε και με τα δυο σας 
χέρια.
 Ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο. Ένα υπό κατερ-
γασία τεμάχιο συγκρατιέται ασφαλέστερα με μια διάταξη σύ-
σφιγξης ή με μια μέγγενη παρά με το χέρι σας.
 Πριν αποθέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο περιμένετε πρώ-
τα να σταματήσει εντελώς να κινείται. Το τοποθετημένο 
εξάρτημα μπορεί να σφηνώσει και να οδηγήσει στην απώ-
λεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.
 Μην ανοίγετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυ-
κλώματος.
Να προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές 
θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλια-
κή ακτινοβολία, φωτιά, νερό και υγρασία. Υπάρ-
χει κίνδυνος έκρηξης.
 Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της 
μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την 
μπαταρία. Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκε-
φτείτε ένα γιατρό αν αισθανθείτε ενοχλήσεις. Οι ανα-
θυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.
 Να χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε συνδυασμό με 
το ηλεκτρικό εργαλείο σας από την Bosch. Μόνο έτσι 
προστατεύεται η μπαταρία από μια τυχόν επικίνδυνη υπερ-
φόρτιση.
 H μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά από αιχμηρά αντι-
κείμενα, όπως π. χ. καρφί ή κατσαβίδι ή από εξωτερική 
άσκηση δύναμης. Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό 
βραχυκύκλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση 
καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.
Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύ-
ος του
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και 
τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των 
υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί 
να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά 
ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.
Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση 
της συσκευής κι αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάζετε τις οδη-
γίες χειρισμού.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 92  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Ελληνικά | 93
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό
Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για τη διεξαγωγή, επάνω σε 
σταθερή επιφάνεια, ίσιων και υπό γωνία επιμηκών και εγκάρσι-
ων κοπών σε ξύλο.
Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται 
στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφι-
κών.
Αποκλεισμός αθέλητης ζεύξης για διακόπτη ON/OFF
Διακόπτης ON/OFF
Μπαταρία*
Προφυλακτήρας
Μοχλός ρύθμισης για προφυλακτήρα
Πέλμα
Παλινδρομικός προφυλακτήρας
Οδηγός παραλλήλων
Σημάδι κοπής 0°
10 Σημάδι κοπής 45°
11 Βίδα με μοχλό για προεπιλογή γωνίας φαλτσοτομής
12 Βίδα με μοχλό για οδηγό παραλλήλων
13 Κλίμακα για τη γωνία φαλτσοτομής
14 Πλήκτρο μανδάλωσης άξονα
15 Πρόσθετη λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)
16 Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου
17 Λαβή (μονωμένη επιφάνεια πιασίματος)
18 Άξονας δισκοπρίονου
19 Φλάντζα υποδοχής
20 Πριονόδισκος*
21 Φλάντζα σύσφιξης
22 Βίδα σύσφιξης με ροδέλα
23 Σημάδια επάνω στον προφυλακτήρα
24 Πλήκτρο απομανδάλωσης μπαταρίας
25 Βίδα στερέωσης για προσάρτημα αναρρόφησης
26 Προσάρτημα αναρρόφησης
27 Σωλήνας αναρρόφησης*
28 Κλίμακα βάθους κοπής
29 Μοχλός σύσφιξης για προεπιλογή βάθους κοπής
30 Ζεύγος νταβιδιών*
31 Πλήκτρο για ένδειξη της κατάστασης φόρτισης*
32 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης*
33 Ράγα οδήγησης*
34 Εξάρτημα σύνδεσης*
*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται 
στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοί-
τα το πρόγραμμα εξαρτημάτων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις
Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 60745-2-5.
Η χαρακτηριστική στάθμη εκπομπής θορύβων του μηχανήματος 
εκτιμήθηκε σύμφωνα με την καμπύλη Α και ανέρχεται σε: Στάθ-
μη ακουστικής πίεσης 95 dB(A). Στάθμη ακουστικής ισχύος 
106 dB(A). Ανασφάλεια μέτρησης K=3,0 dB.
Φοράτε ωτασπίδες!
Οι συνολικές τιμές κραδασμών a
h
 (άθροισμα ανυσμάτων τριών 
κατευθύνσεων) και η ανασφάλεια Κ εξακριβωθήκαν σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 60745-2-5:
Κοπή ξύλου: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ’ αυτές τις οδηγίες έχει 
μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη 
στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύ-
γκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλλη-
λη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους 
κραδασμούς.
Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βα-
σικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως 
που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμο-
γές, με διαφορετικά ή αποκλίνοντα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή 
συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει και 
αυτή. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από 
Φορητό δισκοπρίονο
GKS 18 V-LI
Αριθμός ευρετηρίου
3 601 F6H 0..
Ονομαστική τάση
V=
18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο
min
-1
3900
μέγιστο βάθος κοπής
– υπό  γωνία  0°
– υπό  γωνία  45°
mm
mm
51
40
Μανδάλωση άξονα

Διαστάσεις πέλματος
mm
146 x 272
μέγιστη διάμετρος πριονόδισκου
mm
165
ελάχιστη διάμετρος πριονόδισκου
mm
160
μέγιστο πάχος στελέχους δίσκου
mm
1,7
μέγιστο πάχος δοντιών/βήματος 
οδόντωσης
mm
2,6
ελάχιστο πάχος δοντιών/βήματος 
οδόντωσης
mm
2,0
Τρύπα υποδοχής
mm
20
Βάρος σύμφωνα με 
EPTA-Procedure 01/2003
kg
3,9/4,1*
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος
– κατά τη φόρτιση
– κατά τη λειτουργία
**
 και κατά την 
αποθήκευση
°C
°C
0...+45
–20...+50
Συνιστούμενες μπαταρίες
GBA 18 V ...
Συνιστούμενοι φορτιστές
AL 18..
GAL 3680
* εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται
** Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 93  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

94 | Ελληνικά 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του 
χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.
Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς 
θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη 
διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή 
λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιεί-
ται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από 
τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού 
διαστήματος που εργάζεσθε.
Γι’ αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, πρέπει να καθο-
ρίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία 
του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και 
των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των 
χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.
Δήλωση συμβατότητας
Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που 
περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» αντιστοιχεί σε όλες 
τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2011/65/ΕΕ, έως 
19 Απριλίου 2016: 2004/108/ΕΚ, από 20 Απριλίου 2016: 
2014/30/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των αλλα-
γών τους και ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Τεχνικός φάκελος (2006/42/EΚ) από:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Συναρμολόγηση
Φόρτιση μπαταρίας
 Να χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρο-
νται στη σελίδα εξαρτημάτων. Μόνο αυτοί οι φορτιστές εί-
ναι εναρμονισμένοι με την μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-
Ionen) που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρικό σας εργαλείο.
Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για 
να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της μπαταρίας πρέπει να την 
φορτίσετε στο φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη 
φορά.
Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή. 
Η διακοπή της φόρτισης δεν βλάπτει την μπαταρία.
Η μπαταρία ιόντων λιθίου προστατεύεται από μια ολοκληρωτική 
εκφόρτιση από τη διάταξη «Electronic Cell Protection (ECP)». 
Όταν αδειάσει η μπαταρία το ηλεκτρικό εργαλείο αποζευγνύε-
ται από μια προστατευτική διάταξη: Το εργαλείο δεν κινείται 
πλέον.
 Μετά την αυτόματη απόζευξη του ηλεκτρικού εργαλείου 
μη συνεχίσετε να πατάτε το διακόπτη ON/OFF. Η μπατα-
ρία μπορεί να υποστεί ζημιά ή βλάβη.
Δώστε προσοχή στις υποδείξεις απόσυρσης.
Αφαίρεση μπαταρίας
Η μπαταρία 3 διαθέτει δυο βαθμίδες ασφαλείας, οι οποίες 
εμποδίζουν την πτώση της μπαταρίας όταν πατηθεί κατά λάθος 
το πλήκτρο απομανδάλωσης 24. Όταν η μπαταρία είναι τοποθε-
τημένη μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο παραμένει στη σωστή θέ-
ση χάρη στην πίεση ενός ελατηρίου.
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 3 πατήστε το πλήκτρο απομαν-
δάλωσης 24 και αφαιρέστε την μπαταρία από το πίσω μέρος του 
ηλεκτρικού εργαλείου. Μην εφαρμόσετε βία.
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας 
(βλέπε εικόνα F)
Οι τρεις πράσινες φωτοδίοδοι της ένδειξης κατάστασης φόρτι-
σης της μπαταρίας 32 δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της 
μπαταρίας 3. Για λόγους ασφαλείας η εξακρίβωση της κατάστα-
σης φόρτισης είναι εφικτή μόνο όταν το ηλεκτρικό εργαλείο δεν 
βρίσκεται σε λειτουργία.
Πατήστε το πλήκτρο 31 για να εμφανιστεί η κατάσταση φόρτι-
σης. Αυτό είναι εφικτό ακόμη και όταν έχει αφαιρεθεί η μπατα-
ρία 3.
Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου 31 δεν ανάψει καμιά φωτο-
δίοδος, τότε η μπαταρία έχει χαλάσει και πρέπει να αντικαταστα-
θεί.
Τοποθέτηση/Αλλαγή πριονόδισκου
 Βγάλτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν δι-
εξάγετε κάποια εργασία σ’ αυτό.
 Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν συναρμολογείτε 
τον πριονόδισκο. Κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση 
επαφής με τον πριονόδισκο.
 Χρησιμοποιείτε μόνο πριονόδισκους που διαθέτουν τα 
χαρακτηριστικά που αναφέρονται σ’ αυτές τις οδηγίες 
χειρισμού.
 Μην τοποθετήσετε ποτέ δίσκους λείανσης.
Επιλογή πριονόδισκου
Στο τέλος αυτών των οδηγιών θα βρείτε μια επισκόπηση των 
προτεινόμενων πριονόδισκων.
Αποσυναρμολόγηση του πριονόδισκου (βλέπε εικόνα A)
Σας συμβουλεύουμε, για να αλλάξετε το εργαλείο ακουμπήστε 
το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στη μετωπική πλευρά του περι-
βλήματος του κινητήρα.
– Πατήστε το πλήκτρο μανδάλωσης άξονα 14 και κρατήστε το 
πατημένο.
 Το πάτημα του πλήκτρου μανδάλωσης άξονα 14 επιτρέ-
πεται μόνο όταν ο άξονας του δισκοπρίονου είναι ακίνη-
τος. Διαφορετικά το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να υποστεί 
βλάβη.
– Ξεβιδώστε με το κλειδί τύπου Άλεν 16 τη βίδα σύσφιξης 22 
γυρίζοντάς την με φορά 
.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Φωτοδίοδος
Χωρητικότητα
Διαρκές φως 3 x Πράσινο
≥2/3
Διαρκές φως 2 x Πράσινο
≥1/3
Διαρκές φως 1 x Πράσινο
<1/3
Αναβοσβήνον φως 1 x Πράσινο
Εφεδρεία
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 94  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Ελληνικά | 95
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
– Οδηγήστε τον παλινδρομικό προφυλακτήρα 7 προς τα πίσω 
και συγκρατήστε τον σ’ αυτήν τη θέση.
– Αφαιρέστε τη φλάντζα σύσφιξης 21 και τον πριονόδισκο 20 
από τον άξονα του δισκοπρίονου 18.
Συναρμολόγηση του πριονόδισκου (βλέπε εικόνα A)
Σας συμβουλεύουμε, για να αλλάξετε το εργαλείο ακουμπήστε 
το ηλεκτρικό εργαλείο επάνω στη μετωπική πλευρά του περι-
βλήματος του κινητήρα.
– Καθαρίστε τον πριονόδισκο 20 και όλα τα υπό συναρμολό-
γηση εξαρτήματα σύσφιξης.
– Οδηγήστε τον παλινδρομικό προφυλακτήρα 7 προς τα πίσω 
και συγκρατήστε τον σ’ αυτήν τη θέση.
– Τοποθετήστε τον πριονόδισκο 20 στη φλάντζα υποδοχής 
19. Πρέπει να ταυτίζονται η διεύθυνση κοπής των δοντιών 
(φορά του βέλους επάνω στον πριονόδισκο) και το βέλος έν-
δειξης φοράς περιστροφής επάνω στον παλινδρομικό προ-
φυλακτήρα 7.
– Τοποθετήστε τη φλάντζα σύσφιξης 21 και βιδώστε τη βίδα 
σύσφιξης 22 γυρίζοντάς την με φορά 
. Δώστε προσοχή 
στη σωστή τοποθέτηση της φλάντζας υποδοχής 19 και της 
φλάντζας σύσφιξης 21.
– Πατήστε το πλήκτρο μανδάλωσης άξονα 14 και κρατήστε το 
πατημένο.
– Σφίξτε με το κλειδί τύπου Άλεν 16 τη βίδα σύσφιξης 22 με 
φορά 
. Η ροπή στρέψης πρέπει να ανέρχεται σε 6–9 Nm, 
δηλαδή σφίξιμο με το χέρι και επί πλέον ¼ στροφής ή 3 υπο-
διαιρέσεις του σημαδέματος 23 επάνω στον προφυλακτήρα 
4.
Αναρρόφηση σκόνης/ροκανιδιών
 Βγάλτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν δι-
εξάγετε κάποια εργασία σ’ αυτό.
 Η σκόνη από ορισμένα υλικά. π.χ. από μολυβδούχες μπογι-
ές, από μερικά είδη ξύλου, από ορυκτά υλικά και από μέταλ-
λα μπορεί να είναι ανθυγιεινή. Η επαφή με τη σκόνη ή/και η 
εισπνοή της μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις 
ή/και ασθένειες των αναπνευστικών οδών του χρήστη ή τυ-
χόν παρευρισκομένων ατόμων.
Ορισμένα είδη σκόνης, π.χ. σκόνη από ξύλο βελανιδιάς ή 
οξιάς θεωρούνται σαν καρκινογόνα, ιδιαίτερα σε συνδυα-
σμό με διάφορα συμπληρωματικά υλικά που χρησιμοποιού-
νται στην κατεργασία ξύλων (ενώσεις χρωμίου, ξυλοπροστα-
τευτικά μέσα). Η κατεργασία αμιαντούχων υλικών επιτρέπε-
ται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.
– Για την επιτυχία άριστης αναρρόφησης σκόνης να χρησι-
μοποιείτε, σε συνδυασμό με τούτο το εργαλείο, τον απορ-
ροφητήρα σκόνης GAS 25/GAS 50/GAS 50 M για ξυλό-
σκονη ή τον GAS 50 MS για ξυλόσκονη ή/και μεταλλική 
σκόνη.
– Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασίας.
– Σας συμβουλεύουμε να φοράτε μάσκες αναπνευστικής 
προστασίας με φίλτρο κατηγορίας P2.
Να τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα διάφο-
ρα υπό κατεργασία υλικά.
Συναρμολόγηση του προσαρτήματος αναρρόφησης 
(βλέπε εικόνα B)
Στερεώστε το προσάρτημα αναρρόφησης 26 με τη βίδα στερέ-
ωσης 25 στο πέλμα 6.
Στο προσάρτημα αναρρόφησης 26 μπορεί να συνδεθεί ένας 
σωλήνας αναρρόφησης με διάμετρο 35 mm.
 Το προσάρτημα αναρρόφησης δεν επιτρέπεται να συν-
δεθεί χωρίς εξωτερική αναρρόφηση. Διαφορετικά μπορεί 
να βουλώσει το κανάλι αναρρόφησης.
 Δεν επιτρέπεται η σύνδεση σάκου σκόνης στο προσάρ-
τημα αναρρόφησης. Διαφορετικά μπορεί να βουλώσει το 
σύστημα αναρρόφησης.
Για να εξασφαλιστεί η άριστη αναρρόφηση πρέπει το προσάρτη-
μα αναρρόφησης 26 να καθαρίζεται τακτικά.
Εξωτερική αναρρόφηση
Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης 27 σ’ έναν απορροφητήρα 
σκόνης (ειδικό εξάρτημα). Μια επισκόπηση σχετικά με τη σύν-
δεση σε διάφορους απορροφητήρες σκόνης θα βρείτε στο τέ-
λος αυτών των οδηγιών.
Ο απορροφητήρας σκόνης πρέπει να είναι κατάλληλος για το 
εκάστοτε υπό κατεργασία υλικό.
Για την αναρρόφηση ιδιαίτερα ανθυγιεινής, καρκινογόνου ή ξη-
ρής σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείτε ειδικούς απορροφητήρες 
σκόνης.
Λειτουργία
Τρόποι λειτουργίας
 Βγάλτε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν δι-
εξάγετε κάποια εργασία σ’ αυτό.
Ρύθμιση βάθους κοπής (βλέπε εικόνα C)
 Προσαρμόστε το βάθος κοπής στο πάχος του υπό κατερ-
γασία τεμαχίου. Κάτω από το υπό κατεργασία τεμάχιο θα 
πρέπει να φαίνεται λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι.
Λύστε το μοχλό σύσφιξης 29. Για τη διεξαγωγή κοπών μικρού 
βάθους τραβήξτε το πριόνι μακριά από το πέλμα 6, για τη διεξα-
γωγή κοπών μεγάλου βάθους να πατήστε το πριόνι με φορά 
προς το πέλμα 6. Να ρυθμίζετε την επιθυμητή τιμή στην κλίμακα 
βάθους κοπής. Σφίξτε πάλι το μοχλό σύσφιξης 29.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δύναμη σύσφιξης του μοχλού σύσφι-
ξης 29. Γι’ αυτό ξεβιδώστε το μοχλό σύσφιξης 29 και ξαναβιδώ-
στε τον μετατοπισμένο τουλάχιστο κατά 30° με φορά αντίθετη 
της ωρολογιακής.
Ρύθμιση της γωνίας φαλτσοτομής
Σας συμβουλεύουμε να ακουμπήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο 
επάνω στη μετωπική πλευρά του προφυλακτήρα 4.
Λύστε τη βίδα με μοχλό 11. Σπρώξτε το πριόνι προς τα πλάγια. 
Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή στην κλίμακα 13. Βιδώστε πάλι κα-
λά τη βίδα με μοχλό 11.
Υπόδειξη: Στις φαλτσοτομές το βάθος κοπής είναι μικρότερο 
από την τιμή που δείχνεται στην κλίμακα βάθους κοπής 28.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 95  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

96 | Ελληνικά 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Σημάδια κοπής
Το σημάδι κοπής 0° 9 δείχνει τη θέση του πριονόδισκου κατά τη 
διεξαγωγή ορθογώνιας κοπής. Το σημάδι κοπής 45° 10 δείχνει 
τη θέση του πριονόδισκου κατά τη διεξαγωγή κοπής 45°.
Για τη διεξαγωγή μιας ακριβούς κοπής οδηγήστε το δισκοπρίονο 
στο υπό κατεργασία τεμάχιο όπως φαίνεται στην εικόνα. Καλό 
θα ήταν όμως, να διεξάγετε προηγουμένως μια δοκιμαστική κο-
πή.
Εκκίνηση
Τοποθέτηση της μπαταρίας
 Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες ιόντων λιθί-
ου της Bosch με τάση ίδια μ’ αυτήν που αναφέρεται επά-
νω στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού σας ερ-
γαλείου. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμούς και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Τοποθετήστε τη φορτωμένη μπαταρία 3 από μπροστά μέσα στο 
πέλμα του ηλεκτρικού εργαλείου. Πατήστε την μπαταρία τέρμα 
μέσα στο πέλμα, μέχρι να πάψει να φαίνεται η κόκκινη λωρίδα 
και να μανδαλώσει ασφαλώς η μπαταρία.
Θέση σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας
Για να θέσετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο πατήστε 
πρώτα τον αποκλεισμό αθέλητης ζεύξης 1 και ακολούθως πα-
τήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ON/OFF 2.
Για να θέσετε εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό εργαλείο αφή-
στε ελεύθερο το διακόπτη ON/OFF 2.
Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο διακόπτης 
ON/OFF 2 πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να μη μανδαλώνεται, 
αλλά να κρατιέται συνεχώς πατημένος.
Να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία μόνο όταν πρό-
κειται να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι εξοικονομείτε ενέργεια.
Άμεσο φρένο
Ένα ενσωματωμένο άμεσο φρένο μειώνει το χρόνο που ο πριο-
νόδισκος συνεχίζει να κινείται μετά τη θέση του ηλεκτρικού ερ-
γαλείοτυ εκτός λειτουργίας.
Προστασία από ολοκληρωτική εκφόρτιση
Η μπαταρία ιόντων λιθίου προστατεύεται από μια ολοκληρωτική 
εκφόρτιση από τη διάταξη «Electronic Cell Protection (ECP)». 
Όταν αδειάσει η μπαταρία το ηλεκτρικό εργαλείο αποζευγνύε-
ται από μια προστατευτική διάταξη: Το εργαλείο δεν κινείται 
πλέον.
Υποδείξεις εργασίας
Προστατεύετε τους πριονόδισκους από προσκρούσεις και χτυ-
πήματα.
Να οδηγείτε το ηλεκτρικό εργαλείο ομοιόμορφα και με ελαφριά 
προώθηση προς την κατεύθυνση κοπής. Πολύ ισχυρή προώθη-
ση ελαττώνει τη διάρκεια ζωής των εργαλείων και μπορεί να 
βλάψει το ηλεκτρικό εργαλείο.
Η ισχύς πριονίσματος και η ποιότητα κοπής εξαρτώνται κυρίως 
από την κατάσταση και τη μορφή της οδόντωσης του πριονόδι-
σκου. Γι’ αυτό να χρησιμοποιείτε πάντοτε κοφτερούς και για το 
εκάστοτε υλικό κατάλληλους πριονόδισκους.
Πριόνισμα ξύλων
Η σωστή επιλογή του πριονόδισκου εξαρτάται από το είδος από 
το είδος και την ποιότητα του ξύλου καθώς και αν πρόκειται για 
διαμήκεις ή εγκάρσιες τομές.
Κατά τη διαμήκη κοπή πεύκων δημιουργούνται μακριά πλανίδια 
με μορφή ελατηρίου.
Η σκόνη από ξύλο βελανιδιάς και οξιάς είναι ιδιαίτερα ανθυγιει-
νή, γι’ αυτό να εργάζεσθε πάντοτε με αναρρόφηση σκόνης.
Πριόνισμα με οδηγό παραλλήλων (βλέπε εικόνα D)
Ο οδηγός παραλλήλων 8 επιτρέπει τη διεξαγωγή ακριβών κο-
πών κατά μήκος της ακμής του υπό κατεργασία τεμαχίου ή, ανά-
λογα, την κοπή ισομηκών λωρίδων.
Πριόνισμα με συμπληρωματικό οδηγό (βλέπε εικόνα E)
Για την κατεργασία μεγάλων τεμαχίων ή για την κοπή λείων ακ-
μών μπορείτε να συναρμολογήσετε στο υπό κατεργασία τεμάχιο 
μια σανίδα ή ένα λεπτό καδρόνι σαν συμπληρωματικό οδηγό για 
να οδηγείτε το δισκοπρίονο με το πέλμα κατά μήκος του συ-
μπληρωματικού οδηγού.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   57
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет