Uk Оригінальна інструкція з експлуатації kk


kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinouPdf көрінісі
бет29/57
Дата27.03.2017
өлшемі9,58 Mb.
#10406
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   57
kvapalina. Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. 
Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa 
dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, 
po výplachu očí vyhľadajte aj lekára. Unikajúca kvapa-
lina z akumulátora môže mať za následok podráždenie po-
kožky alebo popáleniny.
Servisné práce
 Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifi-
kovanému personálu, ktorý používa originálne náhrad-
né súčiastky. Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia 
zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre kotúčové píly
Pílenie
 NEBEZPEČENSTVO: Nedávajte ruky do pracovného 
priestoru píly ani k pílovému listu. Druhou rukou držte 
prídavnú rukoväť náradia alebo teleso motora. Keď dr-
žíte elektrickú pílu oboma rukami, pílový list Vám ich nemô-
že poraniť.
 Nesiahajte pod obrobok. Ochranný kryt Vás pod obrob-
kom nemôže ochraňovať pred pílovým listom.
 Hrúbku rezu prispôsobte hrúbke obrobka. Pod obrob-
kom by malo byť vidieť menej pílového listu ako plnú výšku 
zuba píly.
 Nikdy nedržte pri rezaní obrobok v ruke ani ho nepridr-
žiavajte nad nohou. Zabezpečte obrobok na nejakom 
stabilnom podklade, stabilným upevnením. Je dôležité, 
aby bol obrobok dobre upevnený a aby sa na minimum 
zmenšilo nebezpečenstvo kontaktu s telom, zablokovania 
pílového listu alebo možnosť straty kontroly nad náradím.
 Pokiaľ vykonávate práce, pri ktorých môže nasadzova-
cí nástroj zasiahnuť skryté elektrické vedenia, držte 
elektrické náradie len za izolované plochy rukoväti. Pri 
kontakte s elektrickým vedením pod napätím sa môžu pod 
napätím ocitnúť aj kovové diely elektrického náradia, čo 
môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
 Pri pozdĺžnom rezaní vždy používajte doraz, alebo veď-
te náradie pozdĺž rovnej hrany. To zlepšuje presnosť rezu 
a znižuje možnosť zablokovania pílového listu.
 Používajte vždy pílové listy správnej veľkosti a s vhod-
ným upínacím otvorom (napr. kosoštvorcovým alebo 
okrúhlym). Pílové listy, ktoré sa nehodia k montážnym sú-
čiastkam píly, nebežia celkom rotačne a spôsobia stratu 
kontroly obsluhy nad náradím.
 Nikdy nepoužívajte poškodené alebo nesprávne pod-
ložky alebo upevňovacie skrutky pílových listov. Pod-
ložky a upevňovacie skrutky pílových listov boli skonštru-
ované špeciálne pre Vašu pílu, aby dosahovala optimálny 
výkon a mala optimálnu bezpečnosť prevádzky.
 Spätný ráz – príčiny a zodpovedajúce bezpečnostné 
opatrenia 
– spätný ráz (spätný úder) je náhlou reakciou zablokova-
ného, vzpriečeného alebo nesprávne nastaveného pílové-
ho kotúča (listu), čo má za následok nekontrolované zdvi-
hnutie píly a jej pohyb od obrobku smerom k obsluhujúcej 
osobe;
– keď sa pílový kotúč zasekne alebo vzprieči v uzavierajú-
cej sa štrbine rezu, zablokuje sa a sila motora vyhodí pílu 
dozadu smerom na obsluhujúcu osobu;
– keď je pílový kotúč v reze natočený alebo je nesprávne 
nastavený, môžu sa zuby zadnej hrany pílového listu za-
hryznúť do povrchovej plochy obrobku, čím sa pílový list 
vysunie z rezacej štrbiny a poskočí smerom k obsluhujúcej 
osobe.
Spätný ráz je následkom nesprávneho alebo chybného po-
užívania píly. Možno mu zabrániť pomocou vhodných pre-
ventívnych opatrení, ktoré popisujeme v nasledujúcom 
texte.
 Držte pílu dobre oboma rukami a majte predlaktia v ta-
kej polohe, v ktorej budete vedieť prípadnú silu spätné-
ho nárazu zvládnuť. Vždy stojte v bočnej polohe k rovi-
ne pílového listu, nikdy nedávajte pílový list do jednej 
línie so svojím telom. V prípade spätného rázu môže píla 
skočiť smerom dozadu, avšak obsluhujúca osoba môže sily 
spätného rázu pomocou vhodných opatrení zvládnuť.
 Ak sa pílový list zablokuje, alebo ak prerušíte prácu s 
náradím, pílu vypnite a obrobok pokojne držte dovte-
dy, kým sa rezací kotúč úplne zastaví. Nikdy sa nepokú-
šajte vyberať pílu z obrobku alebo ju ťahať smerom do-
zadu, kým sa pílový list pohybuje, pretože v takom prí-
pade by mohol vzniknúť spätný ráz. Zistite príčinu zablo-
kovania pílového listu a odstráňte ju.
 Keď chcete znova spustiť pílu, ktorá je v obrobku, vy-
centrujte pílový list v štrbine rezu a skontrolujte, či nie 
sú zuby píly zaseknuté v materiáli obrobku. Keď je pílo-
vý list zablokovaný, nedá sa v obrobku pohnúť, alebo môže 
spôsobiť spätný ráz, ak by sa píla znova spustila.
 Veľké platne pri pílení podoprite, aby ste znížili riziko 
spätného rázu zablokovaním pílového listu. Veľké plat-
ne sa môžu následkom vlastnej hmotnosti prehnúť. Platne 
treba podpierať na oboch stranách, aj v blízkosti štrbiny re-
zu a rovnako aj na hrane.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 122  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensky | 123
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
 Nepožívajte tupé ani poškodené pílové listy. Pílové listy 
s otupenými zubami alebo s nesprávne nastavenými zuba-
mi vytvárajú príliš úzku štrbinu rezu a tým spôsobujú zvýše-
né trenie, blokovanie pílového listu alebo vyvolanie spät-
ného rázu.
 Pred pílením dobre utiahnite nastavenia hĺbky rezu a 
uhla rezu. Keby sa počas pílenia nastavenie zmenilo, mo-
hol by sa pílový list zablokovať a spôsobiť spätný ráz nára-
dia.
 Mimoriadne opatrný treba byť pri rezaní do existujúch 
(neznámych) stien alebo do iných neprehľadných 
miest. Zapichovaný pílový list môžu pri pílení zablokovať 
rôzne skryté objekty, čo môže spôsobiť spätný ráz.
Funkcia dolného ochranného krytu
 Pred každým použitím náradia skontrolujte, či sa 
ochranný kryt bezchybne uzatvára. Nikdy nepoužívajte 
pílu v takom prípade, keď sa dolný ochranný kryt nedá 
voľne pohybovať a keď sa okamžite automaticky ne-
zatvára. Nikdy nezablokujte ani nepriväzujte dolný 
ochranný kryt v otvorenej polohe. Ak vám píla náhodou 
neúmyselne spadla na zem, mohol sa dolný ochranný kryt 
skriviť. Pomocou vratnej páčky otvorte ochranný kryt a za-
bezpečte, aby sa voľne pohyboval a pri žiadnom z nastavi-
teľných uhlov rezu a žiadnej z nastaviteľných hĺbok rezu sa 
nedotýkal ani pílového listu ani ostatných súčiastok nára-
dia.
 Skontrolujte činnosť pružiny dolného ochranného kry-
tu. Ak dolný ochranný kryt a pružina nepracujú bez-
chybne, dajte vykonať na náradí pred jeho použitím 
opravu. Poškodené súčiastky, lepkavé usadeniny alebo 
nakopenia triesok spôsobujú, že dolný ochranný kryt pra-
cuje spomalene.
 Dolný ochranný kryt otvorte rukou len pri mimoriad-
nych rezoch, ako sú „rezy so zanorením a rezy do uhla“. 
Dolný ochranný kryt otvorte vratnou pákou a nechajte 
ho otvorený dovtedy, kým sa pílový kotúč vnorí do ob-
robku. Pri ostatnom rezaní musí dolný ochranný kryt fun-
govať automaticky.
 Nikdy neklaďte pílu na pracovný stôl ani na podlahu 
bez toho, aby bol pílový list krytý dolným ochranným 
krytom. Nechránený dobiehajúci pílový list spôsobí pohyb 
píly proti smeru rezu a reže všetko, čo mu stojí v ceste. Pa-
mätajte na to, že pílový list istú dobu dobieha.
Ďalšie výstražné upozornenia
 Nesiahajte rukami do otvoru na vyhadzovanie triesok. 
Rotujúce súčiastky by Vás mohli poraniť.
 Nepracujte pílou nad hlavou. V takom prípade by ste ne-
mali nad ručným elektrickým náradím dostatočnú kontro-
lu.
 Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých 
elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali, 
alebo sa obráťte na miestne energetické podniky. Kon-
takt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť po-
žiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poš-
kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecnú 
škodu.
 Nepoužívajte ručnú kotúčovú pílu ako stacionárne ná-
radie. Nie je konštruovaná na používanie s rezacím stolom.
 Nepoužívajte pílové listy z rýchloreznej ocele HSS. Ta-
kéto pílové listy sa môžu ľahko zlomiť.
 Nerežte týmto náradím železné kovy. Žeravé triesky by 
mohli zapáliť odsávacie zariadenie.
 Pri práci držte ručné elektrické náradie pevne oboma 
rukami a zabezpečte si stabilný postoj. Pomocou dvoch 
rúk sa ručné elektrické náradie ovláda bezpečnejšie.
 Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý pomocou upína-
cieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok 
pridržiavaný rukou.
 Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického ná-
radia, až potom ho odložte. Pracovný nástroj sa môže za-
seknúť a môže zapríčiniť stratu kontroly nad ručným elek-
trickým náradím.
 Akumulátor neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skrato-
vania.
Chráňte akumulátor pred horúčavou, napr. aj 
pred trvalým slnečným žiarením, pred ohňom, 
vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbu-
chu.
 Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborné-
ho používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé 
výpary. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prí-
pade nevoľnosti vyhľadajte lekársku pomoc. Tieto vý-
pary môžu podráždiť dýchacie cesty.
 Používajte tento akumulátor iba spolu s Vaším ručným 
elektrickým náradím Bosch. Len takto bude akumulátor 
chránený pred nebezpečným preťažením.
 Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutko-
vače, alebo pôsobením vonkajšej sily môže dôjsť 
k poškodeniu akumulátora. Vo vnútri môže dôjsť k skratu 
a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, 
môže vybuchnúť alebo sa prehriať.
Popis produktu a výkonu
Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia 
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodr-
žiavania Výstražných upozornení a pokynov 
uvedených v nasledujúcom texte môže mať za 
následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť 
požiar a/alebo ťažké poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a 
nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod 
na používanie.
Používanie podľa určenia
Toto ručné elektrické náradie je určené pri použití pevnej pod-
ložky na vykonávanie pozdĺžnych a priečnych rezov do dreva 
s rovným priebehom rezu a so šikmým rezom.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobra-
zenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu 
na používanie.
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 123  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

124 | Slovensky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Blokovanie zapínania pre vypínač
Vypínač
Akumulátor*
Ochranný kryt
Páčka na nastavenie výkyvného ochranného krytu
Základná doska
Výkyvný ochranný kryt
Paralelný doraz (zarážka rovnobežnosti)
Značka rezu 0°
10 Značka rezu 45°
11 Krídlová skrutka pre predvoľbu uhla zošikmenia
12 Krídlová skrutka pre paralelný doraz
13 Stupnica uhla zošikmenia
14 Aretačné tlačidlo vretena
15 Prídavná rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
16 Kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom
17 Rukoväť (izolovaná plocha rukoväte)
18 Vreteno píly
19 Upínacia príruba
20 Pílový kotúč*
21 Upínacia príruba
22 Upevňovacia skrutka s podložkou
23 Značky na ochrannom kryte
24 Tlačidlo uvoľnenia aretácie akumulátora
25 Upevňovacia skrutka pre odsávací adaptér
26 Odsávací adaptér
27 Odsávacia hadica*
28 Stupnica hĺbky rezu
29 Upínacia páka na nastavenie hĺbky rezu
30 Pár zvierok*
31 Tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia akumulátora*
32 Indikácia stavu nabitia akumulátora*
33 Vodiaca lišta*
34 Spojovací prvok*
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základ-
nej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom 
programe príslušenstva.
Technické údaje
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60745-2-5.
Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia je typicky: 
Akustický tlak 95 dB(A); Hodnota hladiny akustického tlaku 
106 dB(A). Nepresnosť merania K=3,0 dB.
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií a
h
 (suma vektorov troch smerov) a 
nepresnosť merania K zisťované podľa normy EN 60745-2-5:
Rezanie dreva: a
h
=3 m/s
2
, K=1,5 m/s
2
.
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná 
podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 
a možno ju používať na vzájomné porovnávanie elektronára-
dia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa-
nia tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude 
elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušen-
stvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, mo-
že sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie 
vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časové-
ho úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých 
je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie sí-
ce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redu-
kovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťa-
ženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, 
ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia 
a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachova-
nia teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.
Vyhlásenie o konformite
Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný 
v časti „Technické údaje“ spĺňa všetky príslušné ustanovenia 
smerníc 2011/65/EÚ, do 19. apríla 2016: 2004/108/ES, 
od 20. apríla 2016: 2014/30/EÚ, 2006/42/ES vrátane ich 
zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 60745-1, 
EN 60745-2-5.
Ručná kotúčová píla
GKS 18 V-LI
Vecné číslo
3 601 F6H 0..
Menovité napätie
V=
18
Počet voľnobežných obrátok
min
-1
3900
max. hĺbka rezu
– pri  uhle  zošikmenia  0°
– pri  uhle  zošikmenia  45°
mm
mm
51
40
Aretácia vretena

Rozmery základnej dosky
mm
146 x 272
max. priemer pílového kotúča
mm
165
* v závislosti od použitého akumulátora
** obmedzený výkon pri teplote <0 °C
min. priemer pílového kotúča
mm
160
max. hrúbka základného telesa 
pílového listu
mm
1,7
max. hrúbka zuba/rozvod zubov
mm
2,6
min. hrúbka zuba/rozvod zubov
mm
2,0
Upínací otvor
mm
20
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 
01/2003
kg
3,9/4,1*
Povolená teplota okolia
– pri  nabíjaní
– pri  prevádzke
**
  a pri  skladovaní
°C
°C
0...+45
–20...+50
Odporúčané akumulátory
GBA 18 V ...
Odporúčané nabíjačky
AL 18..
GAL 3680
Ručná kotúčová píla
GKS 18 V-LI
* v závislosti od použitého akumulátora
** obmedzený výkon pri teplote <0 °C
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 124  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

 Slovensky | 125
Bosch Power Tools
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) 
sa nachádza u:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 03.02.2015
Montáž
Nabíjanie akumulátorov
 Používajte len tie nabíjačky, ktoré sú uvedené na stra-
ne príslušenstva. Len tieto nabíjačky sú konštruované na 
spoľahlivé nabíjanie lítiovo-iónových akumulátorov Vášho 
ručného elektrického náradia.
Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitom 
stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým 
použitím akumulátor v nabíjačke úplne nabite.
Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez to-
ho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabí-
jania takýto akumulátor nepoškodzuje.
Lítiovo-iónový akumulátor je chránený proti hlbokému vybitiu 
pomocou elektronickej ochrany článku „Electronic Cell Pro-
tection (ECP)“. Keď je akumulátor vybitý, elektrické náradie 
sa pomocou ochranného obvodu vypne: Pracovný nástroj sa 
už nepohybuje.
 Po automatickom vypnutí ručného elektrického nára-
dia už viac vypínač nestláčajte. Akumulátor by sa mohol 
poškodiť.
Dodržiavajte pokyny na likvidáciu.
Demontáž akumulátora
Použitý akumulátor 3 je vybavený dvoma blokovacími stupňa-
mi, ktoré majú zabrániť tomu, aby pri náhodnom neúmysel-
nom stlačení uvoľňovacieho tlačidla akumulátora 24 akumu-
látor vypadol. Kým sa akumulátor nachádza v ručnom elektric-
kom náradí, je pridržiavaný v správnej polohe pomocou pruži-
ny.
Ak potrebujete akumulátor 3 vybrať, stlačte uvoľňovacie tla-
čidlo 24 a vytiahnite akumulátor z ručného elektrického nára-
dia smerom dozadu. Nepoužívajte pritom nadmiernu silu.
Indikácia stavu nabitia akumulátora (pozri obrázok F)
Tri zelené diódy LED indikácie stavu nabitia akumulátora 32 
indikujú stav nabitia akumulátora 3. Z bezpečnostných dôvo-
dov sa môže urobiť kontrola stavu nabitia akumulátora len vo 
vypnutom stave ručného elektrického náradia.
Stlačte tlačidlo 31, ak chcete vyvolať na displej stav nabitia 
akumulátora. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor 3 vy-
bratý z náradia.
Ak sa po stlačení tlačidla 31 nerosvieti žiadna dióda LED, je 
akumulátor pokazený a treba ho vymeniť.
Montáž/výmena pílového kotúča
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí z 
neho vyberte akumulátor.
 Pri montáži pílového kotúča používajte ochranné pra-
covné rukavice. Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí ne-
bezpečenstvo poranenia.
 Používajte len také pílové listy, ktoré zodpovedajú 
technickým údajom uvedeným v tomto Návode na pou-
žívanie.
 V žiadnom prípade nepoužívajte ako pracovný nástroj 
brúsne kotúče.
Výber pílového listu
Prehľad odporúčaných pílových listov nájdete na konci tohto 
Návodu na používanie.
Demontáž pílového listu (pozri obrázok A)
Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné elek-
trické náradie na čelnú stranu telesa motora.
– Stlačte tlačidlo aretácie vretena 14 a podržte ho stlačené.
 Tlačidlo aretácie vretena 14 stláčajte len vtedy, keď sa 
vreteno píly nepohybuje. Inak by sa mohlo ručné elektric-
ké náradie poškodiť.
– Pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom 16 vy-
skrutkujte upevňovaciu skrutku 22 v smere otáčania 
.
– Vyklopte výkyvný ochranný kryt 7 a pridržte ho v tejto po-
lohe.
– Demontujte upínaciu prírubu 21 a pílový list 20 z vretena 
píly 18.
Montáž pílového listu (pozri obrázok A)
Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné elek-
trické náradie na čelnú stranu telesa motora.
– Vyčistite pílový list 20 aj všetky súčiastky, ktoré budete 
montovať.
– Vyklopte výkyvný ochranný kryt 7 a pridržte ho v tejto po-
lohe.
– Nasaďte pílový list 20 na upínaciu prírubu 19. Smer rezu 
zubov (smer šípky na pílovom liste) a šípka smeru otáčania 
na výkyvnom ochrannom kryte 7 musia navzájom súhlasiť.
– Založte upínaciu prírubu 21 a zaskrutkujte upevňovaciu 
skrutku 22 v smere otáčania 
. Dajte pozor na správnu 
montážnu polohu unášača 19 a upínacej príruby 21.
– Stlačte tlačidlo aretácie vretena 14 a podržte ho stlačené.
– Pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom 16 
upínaciu skrutku 22 zaskrutkujte a utiahnite v smere otáča-
nia 
. Uťahovací moment má byť 6–9 Nm, čo zodpovedá 
utiahnutiu rukou plus ¼ obrátky alebo 3 dieliky značky 23 
na ochrannom kryte 4.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
LED
Kapacita
Trvalé svetlo 3 x zelená LED
≥2/3
Trvalé svetlo 2 x zelená LED
≥1/3
Trvalé svetlo 1 x zelená LED
<1/3
Blikajúce svetlo 1 x zelená LED
Rezerva
OBJ_BUCH-755-005.book  Page 125  Tuesday, February 3, 2015  11:32 AM

126 | Slovensky 
1 609 92A 14R | (3.2.15)
Bosch Power Tools
Odsávanie prachu a triesok
 Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí z 
neho vyberte akumulátor.
 Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujú-
cich olovo, z niektorých druhov tvrdého dreva, minerálov a 
kovov môže byť zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto pra-
chom alebo jeho vdychovanie môže vyvolávať alergické re-
akcie a/alebo spôsobiť ochorenie dýchacích ciest pracov-
níka, prípadne osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti praco-
viska.
Určité druhy prachu, napr. prach z dubového alebo z buko-
vého dreva, sa považujú za rakovinotvorné, a to predovšet-
kým spolu s ďalšími materiálmi, ktoré sa používajú pri spra-
covávaní dreva (chromitan, chemické prostriedky na 
ochranu dreva). Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú 
opracovávať len špeciálne vyškolení pracovníci.
– Aby ste dosiahli vysoký stupeň účinnosti odsávania pra-
chu, používajte pri obrábaní dreva vysávač GAS 25/ 
GAS 50/GAS 50 M alebo pri obrábaní dreva a/alebo na 
odsávanie minerálneho prachu vysávač GAS 50 MS 
spolu s týmto ručným elektrickým náradím.
– Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
– Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s 
filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa konkrét-
neho obrábaného materiálu.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   57
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет