1. Электрлік кедергі қалай сипатталады?Дата13.06.2022
өлшемі42.28 Kb.
#36771

1. Электрлік кедергі қалай сипатталады?
1) U
2) R
3) I
4) E
5) G

2. Кедергілері R1 = 5 Ом, R2 = 10 Ом екі резистор тізбектей жалғанған. Осы резисторлардағы кернеулердің қатынасы неге тең?


1) 0,5.
2) 1.
3) 0,1.
4) 2.
5) 10

3. Электр тогының қуаты қандай формуламен анықталады?


1) I = U/ R
2) A=U I t
3) P=U I
4) A=F S
5) P= A /q

4. Параллель қосылған тізбектің қай шамасы тұрақты болады?


1) U
2) R
3) I
4) g
5) E

5. Көрсетілген сұлбаның кедергілері R1 = R2= 4 Ом, R3=R4=2 Ом болғандағы жалпы кедергіні анықта:


1) 12 Ом
2) 6 Ом
3) 3 Ом
4) 8 Ом
5) 9 Ом

6. Айнымалы ЭҚК-ң шамасы мен бағыты бойынша толық бір өзгеріс жасауға кететін уақыты қалай аталады?


1) циклдік жиілік
2) жиілік
3) период
4) фаза
5) уақыт

7. Жиілікті қандай әріппен белгілейді?


1) W
2) f
3) φ
4) T
5) t

8. Айнымалы токтағы электрлік шамалардың лездік мәндері қалай белгіленеді?


1) Im, Um, Em
2) I, U, E
3) i, u, e
4) I, u, e
5) I, U, e

9. Егер ток көзімен f = 50Гц жиілікпен қосылса катушканың индуктивтік кедергісі Xl =150 Ом болғандағы оның индуктивтілігін анықта:


1) 1.5Гн
2) 47.7Гн
3) 0.477Гн
4) 0.0477Гн
5) 47.7Гн

10. Сыйымдылық кедергісі қалай белгіленеді?


1) R
2) r
3) Xι
4) Xc
5) ρ

11. Электр энергиясының жылу энергиясына айналуын сипаттайтын параметрі қандай?


1) сыйымдылық
2) индуктивтік
3) актив
4) реактивті
5) өзгізгіштік

12. Электр қабылдағыштардың бірінші фазасының аяғын екіншісінің басымен, екінші фазаның аяғын үшіншісінің басымен және үшінші фазаның аяғын біріншісінің басымен жалғауды қалай атайды?


1) жұлдызшалап
2) тізбектей
3) параллель
4) үшбұрыштап
5) аралас
13. Егер вольтметр 380В кернеуді көрсетсе, бір фазалы тізбектің кедергісі 19Ом, тізбектегі амперметр токтың қандай шамасын көрсетеді?
1) 34.6А
2) 20А
3) 60А
4) 30А
5) 22.4А

14. Жұлдызшалап қосылған үш фазалы жүйенің фазалық кернеуі 127В болса, желілік сымдарының арасындағы кернеуі қаншаға тең?


1) 200В
2) 380В
3) 320В
4) 127В
5) 220В

15. Келтірілген теңдіктердің қайсысы суретке сәйкес келеді?


1) I1-I2+I3 –I4=0
2) I1+I2-I3-I4=0
3) I1+I2-I3+I4=0
4) I3+I4-I1+I2=0
5) I1+I2+I3+I4=0

16. Асинхронды қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффиценті қалай анықталады?


1) P=U I
2) ∆P=∆P1э+∆P1м+∆P2э+∆P2м+∆Pмех
3) η = 1- ∑∆P / P1
4) ∆ Pэ
5) ∆ Pм

17. Шаманың өлшенген мәні мен шын мәнінің арасындағы айырым аспаптың қандай қателігін көрсетеді?


1) келтірілген қателік
2) абсолют қателік
3) дәлдік класы
4) өлшеу қателігі
5) аспаптың қателігі

18. Ток күшін өлшейтін аспап қалай аталады?


1) амперметр
2) вольтметр
3) омметр
4) ваттметр
5) частотомер

19. Кернеуді өлшейтін аспап қалай белгіленеді?


1) А
2) V
3) Ω
4) W
5) Hz

20. - шартты белгімен қандай жүйедегі аспап белгіленеді?


1) магнитоэлектрлік


2) индукциялық
3) термоэлектрлік
4) электромагниттік
5) электродинамикалық

21. Толық тізбек үшін Ом заңының формуласын көрсет:


1) I=R/U
2) I=Е/(R+r)
3) I=jS
4) I=U/R
5) I=r+R

22. Ротордың айналым саны статордағы айналдырушы магнит өрісінің айналым санына тең болса, бұл электр машинасы қалай аталады?


1) тұрақты тоқ
2) асинхронды
3) синхронды
4) генратор
5) қозғалтқыш

23. Егер кірістегі бірінші реттік кернеу шығыстағы екінші реттік кернеуден аз болса, онда трансформатордың қандай түрі болады?


1) бір фазалы
2) үш фазалы
3) төмендеткіш
4) жоғарлатқыш
5) кернеу өлшеуіш

24. Тізбек ұштарындағы кернеу 12 В, оның кедергісі 5 Ом болғандағы ток күші қандай болады?


1) 2,4 А
2) 60 А
3) 24 А
4) 0,4 А
5) 0,24 А

25. ЭҚК-ң өлшем бірлігі қандай?


1) А
2) В
3) Ом
4) См
5) Кл

26. Берілген графиктердің қайсысы тұрақты токтың графигі екенін көрсет:


27. Айнымалы ток кезіндегі R , Xl Xc кедергілерін параллель жалғағанда ток күші қандай формуламен анықталады?


1) I=U/R
2) I=U/Z
3) I=U/Z1
4) I=U/Z2
5) I=√Iа²+Iр²

28. Шамасы мен бағыты бойынша периодты өзгеретін ток қалай аталады?


1) айнымалы тоқ
2) тұрақты тоқ
3) бір фазалы тоқ
4) үш фазалы тоқ
5) көп фазалы тоқ

29. Генератордың қозғалатын бөлігі қалай аталады?


1) статор
2) өзек
3) ротор
4) катушка
5) электромагнит

30. Айнымалы тоқтың толық қуаты қалай белгіленеді?


1) P
2) Q
3) N
4) S
5) A

31. Үш фазалы тізбектің электр қабылдағыш симметриялы болғандағы реактивті қуаты неге тең?


1) P=3UфIфcosφ
2) Sa=UaIa
3) Q=√3UфIф sinφ
4) Sa=√Pa²+Qa²
5) S=3Uф Iф

32. Жеке фазадағы актив қуат қалай анықталады?


1) Sa=UaIa
2) Qa=UaIa sinφ
3) Pa=UaIa cosφ
4) P=Pa+Pв+Pc
5) Q=Qa+Qв+Qc

33. Үш немесе оданда көп тармақтардың бірігу нүктесі қалай аталады?


1) тармақ
2) өнбой
3) түйін
4) сұлба
5) бөлік

34. Электр тоғының жұмысы қандай формуламен анықталады?


1) I=U/R
2) A=U I t
3) P=UI
4) A=F S
5) A=U t

35. Электр қабылдағыштардың фазаларының аяқтарының нольдік нүктеде бірігіп жалғануы қалай аталады?


1) жұлдызшалап
2) тізбектей
3) аралас
4) үшбұрыштап
5) параллель

36. Егер кірістегі орамның кернеуі шығыстағы орамның кернеуінен көп болса, онда трансформатор қалай аталады?


1) бір фазалы
2) үш фазалы
3) төмендеткіш
4) жоғарлатқыш
5) өлшеуіш

37. Тізбекке f= 50 Гц жиілікпен қосылған сыйымдылығы 4 мкф болатын конденстордың сыйымдылық кедергісі қандай?


1) 397.7 Ом
2) 796 Ом
3) 12.7 Ом
4) 0.796 Ом
5) 0.8 Ом

38. Электр өткізгіштік қандай әріппен белгіленеді?


1) U
2) R
3) I
4) g
5) E

39. Жұлдызшалап қосылған үш фазалы жүйенің желілік сымдарының арасындағы кернеу 220В, фазалық кернеу қаншаға тең?


1) 127В
2) 380В
3) 320В
4) 220В
5) 200В

40. Егер кедергілер R1= 4 Ом, R2 =2 Ом, R3=3 Ом болса, көрсетілген сұлба бойынша жалпы кедергіні көрсет:


1) 1,1 0м
2) 0,9 0м
3) 2,7 0м
4) 9 0м
5) 0,3 0м

41. Трансформатор құрылысы неден тұрады?


1) статордан, ротордан
2) жүктемеден, диодтан
3) өзектен, орамдардан
4) тиристордан, конденсатордан
5) конденсатордан, катушкадан

42. Ω –шартты белгісімен көрсетілген аспап қай шаманы өлшейді?


1) ток күші
2) кернеу
3) кедергі
4) қуат
5) жиілік

43. Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды?


1) асинхронды машинасында
2) синхронды машинасында
3) айнымалы ток машинасында
4) тұрақты тоқ машинасында
5) үш фазалы ток машинасында

44. Тізбектің I=0 күйіндегі режимі қандай?


1) қысқа тұйықталу
2) номинал
3) номинал емес
4) бос жүріс
5) үйлесімді

45. Егер желілік сымдағы амперметр 20 А ток көрсетсе, үшбұрыштап жалғағанда бір фазадағы амперметр қандай ток көсетеді?


1) 11,55 А
2) 34,6 А
3) 6,66 А
4) 12 А
5) 31,5 А

46. Жұлдызша қосылған үш фазалы жүйенің фазалық кернеуі қалай белгіленеді?


1) Uо
2) Uc
3) Uф
4) U
5) U1

47. Келтірілген теңдіктердің қайсысы суретке сәйкес?


1) I1+I2+I3-I4+I5-I6=0
2) I3+I2-I1-I4-I6-I5=0
3) I2+I3-I5-I1+I4+I6=0
4) I1+I2+I3-I4-I5-I6=0
5) I1+I2+I3+I4+I5+I6=0

48. R1=R5=3 Ом; R2=R3=R4=30 Ом. Қайсы кедергі эквиволентті?


1) 16 Ом.
2) 96 Ом.
3) 90 Ом.
4) 0,36 Ом.
5) 36 Ом.

49. Тізбектеп жалғауда қандай шама тұрақты болады?


1) U
2) R
3) I
4) g
5) E

50. Егер кедергілері R1= 2 Ом, R2 =4 Ом, R3=3 Ом болса, параллель жалғанғандағы тізбектің жалпы кедергісін анықта:


1) 1,1 0м
2) 0,3 0м
3) 2,7 0м
4) 9 0м
5) 0,9 0м

51. Аспаптың бетіндегі Б-әрпі нені білдіреді?


1) Дәлдік класы
2) Шығарылған уақыты
3) пайдалану группасы
4) токтың түрі
5) өлшенетін шама

52. Магнитоэлектрлік аспаптың құрылысы неден тұрады?


1) Катушка тыныштандырғыш, өсь, серіппе, корректор, стрелка, тұрақты магнит
2) Стрелка, қозғалмалы катушка, қозғалмайтын катушка, ось, камера, тыныштандырғыш, тіл, ось, серіппе, корректор
3) Ось, өткізгіш, есептеуіш механизм, тежегіш магнит, алюминий диск
4) Магнитопровод, стрелка, стрелка ұстағыш, серіппе, полюс ұштары, рама, болат цилиндр
5) Амперметр, шунт

53. Амперметр 5 А тоқ күшін өлшей алса, 30 А тоқ күшін өлшегендегі аспаптың кедергісі 0,15 Ом. Шунттың кедергісі қанша?


1) 0,15 Ом
2) 0,25 Ом
3) 0,03 Ом
4) 0,9 Ом
5) 0,75 Ом

54. Өлшеуіш механизмнің обмоткасына тізбектеп жалғанатын көп Омды кедергі қалай аталады?


1) Актив
2) Шунт
3) Сыйымдылық
4) Қосымша
5) Индуктивтік

55. Айнымалы тоқтың әсерлік мәні қалай белгіленеді?


1) i
2) Im
3) Io
4) I
5) Iд

56. Айнымалы ЭКҚ-ң бір секундтағы толық өзгеріс саны қалай аталады?


1) Циклдық жиілік
2) Жиілік
3) Период
4) Фаза
5) Уақыт

57. Периодты қандай әріппен белгілейді?


1) W
2) F
3) T
4) φ
5) t

58. Индуктивтік кедергі қалай анықталады?


1) R
2) r
3) Xl
4) Xc
5) Z

59. Ток күші 4 А болғанда кедергісі 2 Ом тізбектің бөлігінің қысқыштарындағы кернеуі қандай?


1) 2В
2) 0,5 В
3) 8 В
4) 1 В
5) 8 кВ

60. Электр өткізгіштіктің өлшем бірлігі қандай?


1) А
2) В
3) Ом
4) См
5) Кл

61. Берілген тоқтың қайсысы айнымалы тоқтың графигі?


62. Айнымалы ток кезінде R, Xl , XC кедергілерді тізбектей жалғағанда ток күші қандай формуламен анықталады?


1) I=U/R
2) I=R/U
3) I=U/Z
4) I=U/Z2
5) I=√I²а+I²р

63. Амплитудамен жиіліктері бірдей бірінен-бірі фаза бойынша 120 ығысқан ток тізбегі қалай аталады?


1) Айнымалы ток тізбегі
2) тұрақтыток тізбегі
3) бір фазалы тізбек
4) үш фазалы тізбек
5) көп фазалы тізбек

64. Көрсетілген сұлбаның кедергілері R=R=8 Ом, R=R=4 Ом болғандағы жалпы кедергіні анықта:


1) 12 Ом
2) 6 Ом
3) 3 Ом
4) 8 Ом
5) 9 Ом
65. Генератордың қозғалмайтын бөлігі қалай аталады?
1) статор
2) өзек
3) ротор
4) катушка
5) электромагнит

66. Айнымалы токтың реактивті қуаты қалай белгіленеді?


1) N
2) P
3) S
4) Q
5) А

67. Жеке фазадағы реактивті қуат қалай анықталады?


1) Sа=UаIа
2) Qа=Uа Iа sin φа
3) Pа=Uа Iа cos φа
4) P=Pа+Pв+Pс
5) Q=Qа+Qв+Qс

68. Тізбектің ток жүретін тұйықталған бөлігі қалай аталады?


1) Схема
2) Тармақ
3) Өнбой
4) Түйін
5) Элемент

69. Үш фазалы тізбектің симметриялы болғандағы толық қуаты неге тең?


1) P=3UфIфcosφ
2) Sа=Uа•Iа
3) Q=3UфIф
4) S=3UфIф
5) S=√P²+Q²

70. Электр зарядының өлшем бірлігі қандай?


1) А
2) В
3) Ом
4) См
5) Кл

71. Ток күшін өлшейтін аспап қалай аталады?


1) амперметр
2) вольтметр
3) омметр
4) ваттметр
5) частотамер

72. Қуатты өлшейтін аспап қалай белгіленеді?


1) А
2) V
3) Ω
4) W
5) Hz

73. шартты белгімен қандай жүйедегі аспап белгіленеді?


1) магнитоэлектрлік


2) индукциялық
3) термоэлектрлік
4) электромагниттік
5) электродинамикалық

74. Электрлік кедергінің өлшем бірлігі қандай?


1) А
2) В
3) Ом
4) См
5) Кл

75. Аспаптың бетіндегі 1,5 саны нені білдіреді?


1) Дәлдік класы
2) Шығарылған уақыты
3) пайдалану группасы
4) тоқтың түрі
5) өлшенетін шама

76. Аспаптың бетіндегі Б- әрпі нені білдіреді?


1) Дәлдік класы
2) Шығарылған уақыты
3) пайдалану группасы
4) тоқтың түрі
5) өлшенетін шама

77. Үш фазалы тізбектегі фазалардың бастарының арасындағы кернеу қалай аталады?


1) түзетілген кернеу
2) желілік кернеу
3) фазалық кернеу
4) кірістегі кернеу
5) шығыстағы кернеу

78. Егер электр қондырғыларының кернеуі мен тоғы құжаттарында көрсетілген сан мәндеріне сәйкес келсе, ол қандай жұмыс режимімен жұмыс жасайды?


1) қысқа тұйықталу
2) бос жүріс
3) номинал
4) үйлесімді
5) өтпелі

79. Электр тоғы дегеніміз не?


1) зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы
2) бөлшектер ағыны
3) бөлшектердің қозғалысы
4) заряд қозғалысы
5) дененің қозғалысы

80. Генератор қандай аспап?


1) механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын
2) механикалық энергияны күшейтетін
3) электр энергиясын күшейтетін
4) энергияны уақытша көбейтетін
5) электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіретін

81. Электр тізбегінің шартты белгілер арқылы келтірілген графикалық кескіні қалай аталады?


1) тармақ
2) өнбой
3) түйін
4) сұлба
5) бөлік

82. Обмоткалардың типіне қарай асинхронды машиналар қалай бөлінеді?


1) қысқа тұйықталған және фазалы роторлы
2) бір фазалы және үш фазалы,
3) бір фазалы және көп фазалы
4) генератор және қозғалтқыш
5) тұрақты және анымалы

83. Трансформатор дегеніміз қандай ұғымды білдіреді?


1) сәйкестендіру
2) түрлендіру
3) жеткізу
4) өндіру
5) қысқарту

84. Өлшеуіш механизмнің обмоткасына тізбектеп жалғанатын көп омды кедергі қалай аталады?


1) Актив кедергі
2) Қосымша кедергі
3) Сыйымдылық кедергі
4) Шунт кедергі
5) Индуктивті кедергі

85. Кирхгофтың бірінші заңы қалай айтылады?


1) Электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең.
2) Тізбектің тоқ жүретін тұйықталған бөлігі
3) түйінге қарай бағытталған тоқ оң таңбамен алынады
4) түйіннен шыққан тоқ теріс таңбамен алынады
5) Тұйықталған тізбектің өнбойындағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеудің кемуінің алгебралық қосындысына тең.

86. Қозғалтқыш қандай аспап?


1) механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын
2) механикалық энергияны күшейтетін
3) электр энергиясын күшейтетін
4) энергияны уақытша көбейтетін
5) электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіретін

87. Кирхгофтың екінші заңы қалай айтылады?


1) Электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең.
2) Тізбектің тоқ жүретін тұйықталған бөлігі
3) түйінге қарай бағытталған тоқ оң таңбамен алынады
4) түйіннен шыққан тоқ теріс таңбамен алынады
5) Тұйықталған тізбектің өнбойындағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеудің кемуінің алгебралық қосындысына тең.

88. Кедергілері 30 Ом және 20 Ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісі:


1) 50 Ом
2) 24 Ом
3) 20 Ом
4) 12 Ом
5) 16 Ом

89. Ток күшінің формуласын анықта?


1) I=Δq/Δt
2) U = I R
3) I=кU
4) I=q/
5) I=qS

90. Қуаты 22 В, кернеуі 2 В шамның ток күші:


1) 4 А
2) 7 А
3) 24 А
4) 6 А
5) 11 А

91. Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 100 В, ток күші 1 А болса, оның актив кедергісі:


1) 45 Ом
2) 38 Ом
3) 63 Ом
4) 100 Ом
5) 50 Ом

92. Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсет:


1) Q=I2RΔt
2) Q=IR2Δt
3) Q=IΔt/R2
4) Q=I*R
5) Q=I2/R

93.Қайсы өрнек Кирхгофтың бірінші заңы болып табылады?


1) I = U/R.
2) ∑Еn=∑(IR)n
3) Q=IΔt/R2
4) ∑Ιn=0
5) Q=I2/R

94. Параллель қосылған тізбектің кедергісі 12 Ом, кернеуі 120 В, 2 минут ішінде осы өткізгіште өндірілген тоқтын жұмысы:


1) 144 Дж
2) 144000 Дж
3) 14400 Дж
4) 14.4 Дж
5) 140 Дж

95. Ассинхронды қозғалтқыш негізгі неше бөліктен тұрады?


1) 3
2) 5
3) 2
4) 4
5) 1

96. Ом заңының формуласын көрсет:


1) I = U/R.
2) q =I•t
3) Q=IΔt/R2
4) Р = U•I
5) А=U•I•t.

97. Өткізгіштегі ток күшінің шамасы 4 А-ге тең. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 3 с уақыт аралығында қанша заряд өтеді?


1) 20 Кл
2) 30 Кл
3) 15 Кл
4) 12 Кл
5) 10 Кл

98. Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласын көрсет:


1) I=R/U
2) I=U(R+r)
3) I=jS
4) I=U/R
5) I=r+R

99. Өткізгіштің көлденен қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде қандай ∆q заряд өтетінін көрсететін физикалық шама:


1) Кернеу
2) Қуат
3) Ток күші
4) Электр энергия
5) Потенциал

100. Электр тоғы дегеніміз:


1) электр өрісінің екі нүктесінің арасындағы кернеу
2) зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы
3) Өткізгіштің электрлік зарядты жинақтау қабілетін сипаттайтын шама
4) Электр өрісін сипаттайтын шама
5) элктр өрісі тарапынан әскр ететін күш.

Жауаптары:


1. 2

2.1

3. 3

4. 1

5. 3

6. 3

7. 2

8. 3

9. 3

10. 4

11. 3

12. 4

13. 1

14. 5

15. 1

16. 3

17. 2

18. 1

19. 2

20. 4

21. 2

22. 3

23. 4

24. 1

25. 2

26. 2

27. 5

28. 1

29. 3

30. 4

31. 3

32. 3

33. 3

34. 2

35. 1

36. 3

37. 2

38. 4

39. 1

40. 2

41. 3

42. 3

43. 4

44. 4

45. 1

46. 3

47. 1

48. 1

49. 3

50. 5

51. 3

52. 1

53. 3

54. 4

55. 4

56. 2

57. 3

58. 3

59. 3

60. 4

61. 4

62. 3

63. 4

64. 2

65. 1

66. 4

67. 2

68. 3

69. 5

70. 5

71. 1

72. 1

73. 1

74. 3

75. 1

76. 3

77. 3

78. 3

79. 1

80. 1

81. 4

82. 1

83. 2

84. 2

85. 1

86. 5

87. 5

88. 4

89. 1

90. 1

91. 4

92. 1

93. 4

94. 2

95. 3

96. 1

97. 4

98. 4

99. 3

100.2

1.Электр тоғы дегеніміз не?


1) зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы


2) бөлшектер ағыны


3) бөлшектердің қозғалысы


4) заряд қозғалысы


5) дененің қозғалысы


Электр энергиясының көзі.....
1) механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады

2) механикалық энергияны күшейтеді


3) электр энергиясын күшейтеді


4) энергияны уақытша көбейтеді


5) электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіреді


3.Электрлік кедергі мен өткізгіштік қалай белгіленеді?

1) U, E

2) R, g

3) I, R

4) E, g

5) g, I
Кедергілері R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом екі резистор тізбектей жалғанған. Осы резисторлардағы кернеулердің қатынасы неге тең


1) 2

2) 1

3) 0,1

4) 0,5

5) 10
Период пен сыйымдылық кедергісін қандай әріппен белгілейді?
1) W, R

2) T, Xc

3) φ , Xι

4) f , T

5) ρ, t
6. Үш немесе оданда көп тармақтардың бірігу нүктесі қалай аталады?
1) тармақ
2) өнбой
3) түйін
4) сұлба
5) бөлік

7.Айнымалы электр қозғаушы күштің, кернеудің және тоқ күшінің максимал мәндері қалай белгіленеді?


1) Em, Um, Im


2) I,U,E

3) e,i,u,

4) I,u,e

5) I,U,e
8.Генератордың қозғалмалы бөлігі қалай аталады?

1) статор


2) өзек

3) ротор

4) катушка


5) электромагнит


9.Активті, реактивті және толық қуаты қалай белгіленеді?

1) P,Q,S

2) Q,A,E

3) N,I,U

4) S,A,E

5) A,I,U
10.Активті, реактивті және толық қуаттардың өлшем бірліктері қандай?


1) В, Вт,


2) ВА, Вт,Дж


3) Вт, В, А


4) Вт,ВАр, ВА


5) Вт, ВА


11.Үш фазалы тізбектің электр қабылдағыш симметриялы болғандағы активті қуаты неге тең?

1) P=√3UфIфcosφ


2) Sa=UaIa


3) Q=3UфIф sinφ


4) Sa=√Pa²+Qa²


5) S=3Uф Iф


12.Жұлдызша қосылған үш фазалы жүйенің фазалық кернеуі мен тоғы қалай белгіленеді?

1)Uо I0

2)Uc, Iф

3)Uф, Iф

4)U,Iж

5)U1,Iж


I5


13.Электр қозғаушы күш қандай әріппен көрсетілген?

1)U

2)R

3)I

4) g

5)E
R1 = R5 = 3 Ом; R2 = R3 = R4 = 30 Ом. Эквивалентті кедергі қайсы?


1) 16 Ом.

2) 96 Ом.


3) 90 Ом.


4) 0,36 Ом.


5) 36 Ом.


15.Электр тоғының жұмысы қандай формуламен анықталады?

1)I=U/R

2)P=UI

3)A=FS

4)A=U t

5)A=U I t


16.Айнымалы ЭКҚ-ң бір секундтағы толық өзгеріс саны қалай аталады?

1)Циклдық жиілік


2) Жиілік


3)Период

4)Фаза

5)Уақыт
17.Индуктивтік, сыйымдылық кедергі қалай белгіленеді?


1)R,T

2)r,F

3)Xl,Xc

4)Xc,T

5)Z, Xl
18.Тоқ күшін өлшейтін аспап қалай аталады?


1)амперметр


2)вольтметр


3)омметр

4)ваттметр

5)частотамер


Электрлік өткізгіштіктің өлшем бірлігі қандай?
1) А

2) В

3) Ом

4) См

5) Кл
20. Өлшеуіш механизмнің обмоткасына тізбектеп жалғанатын көп Омды кедергі қалай аталады?
1) Актив
2) Шунт
3) Сыйымдылық
4) Қосымша
5) Индуктивтік

21.Аспаптың бетіндегі Б- әрпі нені білдіреді?


1)Дәлдік класы


2)Шығарылған уақыты


3)пайдалану группасы


4)тоқтың түрі


5)өлшенетін шама


22.Кирхгофтың бірінші заңы қалай айтылады?

1) Электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең.


2) Тізбектің тоқ жүретін тұйықталған бөлігі


3) түйінге қарай бағытталған тоқ оң таңбамен алынады


4) түйіннен шыққан тоқ теріс таңбамен алынады


5) Тұйықталған тізбектің өнбойындағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеудің


кемуінің алгебралық қосындысына тең.


23.Электр қабылдағыштарда энергияның қандай түрленуі болады?

1) механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын


2) механикалық энергияны күшейтетін


3) электр энергиясын күшейтетін


4) энергияны уақытша көбейтетін


5) электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіретін


Кирхгофтың екінші заңы қалай айтылады?
1) Электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нольге тең.

2) Тізбектің тоқ жүретін тұйықталған бөлігі


3) түйінге қарай бағытталған тоқ оң таңбамен алынады


4) түйіннен шыққан тоқ теріс таңбамен алынады


5) Тұйықталған тізбектің өнбойындағы ЭҚК-тердің алгебралық қосындысы кернеудің кемуінің алгебралық қосындысына тең.


25.Өткізгіштің электрлік зарядын жинақтау қабілетін сипаттайтын шама

1) потенциал


2) қуат

3) жұмыс

4) заряд

5) Сыйымдылық
26.Магнит индукция қалай белгіленеді

1)А

2)В

3)Ф

4)F

5)H
27.Магнит индукцияның өлшем бірлігі


1)А

2)Вб

3)Тл

4)Н

5)Дж
28.Магнит өрісінің кернеулігі


1)А

2)В

3)Ф

4)F

5) H
29.Магниттік кернеу формуласы


1)Η=В/µ

2)В=µΗ

3)Ф=ВS

4)F=∑(Hℓ)

5)U=Hℓ
30.Магнит ағыны формуласы


1)Η=В/µ

2)В=µµΗ

3)Ф=ВS

4)F=∑(Hℓ)

5)U=Hℓ
31.Магниттік кедергісі


1)Η

2)В

3)Ф

4)Rм

5)Uм
32.Магнит тізбегі үшін Ом заңы:


1) I=R/U

2) I=U(R+r)

3) Ф=Uм/Rм


4) I=U/R

5) I=r+R
33.Магнит тізбегі үшін Кирхгофтың бірінші заңы:

1) I=R/U

2) ∑Ф=0

3) Ф=Uм/Rм


4) I=U/R

5) I=r+R
34.Магнит ағынының өлшем бірлігі

1)А

2)Вб

3)Тл

4)Н

5)Дж
35.Магнит тізбегі үшін Кирхгофтың екінші заңы:


1) Тармақталу нүктесіндегі магнит ағындарының қосындысы нолге тең.


2)магниттік кернеудің алгебралық қосындысы магниттік қозғаушы күштердің алгебралық қосындысына тең.


3) магниттік кернеудің магниттік кедергіге қатынасына тең


4) ортаның қасиеттеріне тәуелді болмайтын күштік сипаттама тең


5) магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшеккеәсер ететін күшке тең


36.Магнит тізбегі үшін Кирхгофтың бірінші заңы:

1) Тармақталу нүктесіндегі магнит ағындарының қосындысы нолге тең.


2) магниттік кернеудің алгебралық қосындысы магниттік қозғаушы күштердің алгебралық қосындысына тең.


3) магниттік кернеудің магниттік кедергіге қатынасына тең


4) ортаның қасиеттеріне тәуелді болмайтын күштік сипаттама тең


5) магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшеккеәсер ететін күшке тең


37.Магнит тізбегі үшін Ом заңы:

1) Тармақталу нүктесіндегі магнит ағындарының қосындысы нолге тең.


2) магниттік кернеудің алгебралық қосындысы магниттік қозғаушы күштердің алгебралық қосындысына тең.


3) магниттік кернеудің магниттік кедергіге қатынасына тең


4) ортаның қасиеттеріне тәуелді болмайтын күштік сипаттама тең


5) магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшеккеәсер ететін күшке тең


38.Айнымалы ЭҚК-ң шамасы мен бағыты бойынша толық бір өзгеріс жасауға кететін уақыты

1) циклдік жиілік


2) жиілік


3) период


4) фаза

5) уақыт
39.Айнымалы токтағы электрлік шамалардың әсер етуші мәндері

1) Im,Um, Em


2) I,U,E

3) i,u,e

4) I,u,e

5) I,U,e
40. Ротордың айналым саны статордағы айналдырушы магнит өрісінің айналым санына тең болса, бұл электр машинасы қалай аталады?
1) тұрақты тоқ
2) асинхронды
3) синхронды
4) генратор
5) қозғалтқыш

41.Электр қабылдағыштардың бірінші фазасының аяғын екіншісінің басымен, екінші фазаның аяғын үшіншісінің басымен және үшінші фазаның аяғын біріншісінің басымен жалғау


1)жұлдызшалап


2)тізбектей


3)параллель


4)үшбұрыштап


5)аралас
42.Жұлдызшалап қосылған үш фазалы жүйенің фазалық кернеу 127В болса, желілік сымдарының арасындағы кернеу неге тең?


1) 220В


2) 380В


3) 320В


4) 127В


5) 200В
43.Кирхофтың бірінші заңы бойынша суретке сәйкес келтірілген теңдіктің қайсы дұрыс:


1) I1-I2+I3–I4=0 I1


2)I1+I2-I3-I4=0 I4


3)I1+I2-I3+I4=0


4)I3+I4-I1+I2=0 I2


5)I1+I2+I3+I4=0


I3 44.Айнымалы тоқ кезіндегі R ,Xl Xc кедергілерін параллель жалғағанда ток күші формуласы


1) I=U/R

2) I=U/Z

3) I=U/Z1


4) I=U/Z2


5) I=√Iа²+Iр²


45.Шамасы мен бағыты бойынша периодты өзгеретін тоқ қалай аталады?

1) тұрақты тоқ


2) бір фазалы тоқ


3) үш фазалы тоқ


4) айнымалы тоқ


5) көп фазалы тоқ


46.Үшбұрыштап қосылған үш фазалы жүйенің желілік сымдарының арасындағы кернеу 220В, фазалық кернеу

1) 127В

2) 380В

3) 320В

4) 220В

5) 200В
47.Айнымалы тоқтың лездік мәні қайсы:


1)i

2)Im

3)Io

4)I

5)Iд
Амплитудамен жиіліктері бірдей бірінен бірі фаза бойынша 120 ығысқан тоқ тізбегі


1) Айнымалы тоқ тізбегі

2) тұрақты тоқ тізбегі


3) бір фазалы тізбек


4) үш фазалы тізбек


5) көп фазалы тізбек


49.Үш фазалы тізбектегі сәйкес фазалардың бастарының арасындағы кернеу

1) түзетілген кернеу


2) желілік кернеу


3) фазалық кернеу


4) кірістегі кернеу


5) шығыстағы кернеу


50.Ток күшінің формуласы

1) I=Δq/Δt


2) U =I R


3) I=кU

4) I=q/

5) I=qS
51.Айнымалы ток тізбегінің кернеуі 100В, ток күші 1А болса, оның актив кедергісі:


1) 45 Ом

2) 38 Ом

3) 63 Ом

4)100 Ом

5) 50 Ом
52.Тізбек бөлігі үшін Ом заңының формуласы


1) I = U/R.


2) q =I·t


3) Q=IΔt/R2


4) Р = U·I


5) А=U·I·t.


53.Өткізгіштегі ток күшінің шамасы 4 А-ге тең. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 3 с уақыт аралығында өтетін заряд шамасы:

1) 20 Кл

2) 30 Кл

3) 15 Кл

4)12 Кл

5) 10 Кл
Өлшеуіш механизмнің обмоткасына параллель жалғанатын кедергі қалай аталады?


1) Актив
2) Шунт
3) Сыйымдылық
4) Қосымша
5) Индуктивтік

Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды?


1) асинхронды машинасында
2) синхронды машинасында
3) айнымалы ток машинасында
4) тұрақты тоқ машинасында
5) үш фазалы ток машинасында

Тізбектің I=0 күйіндегі режимі қандай?


1) қысқа тұйықталу
2) номинал
3) номинал емес
4) бос жүріс
5) үйлесімді

57.Егер электр қондырғыларының кернеуі мен тоғы құжаттарында көрсетілген сан мәндеріне сәйкес келсе, ол қандай жұмыс режимімен жұмыс жасайды?


1) қысқа тұйықталу


2) бос жүріс


3) номинал


4) үйлесімді


5) өтпелі


58.Ω -шартты белгімен қандай жүйедегі аспап белгіленеді?

1) магнитоэлектрлік


2) индукциялық


3) термоэлектрлік


4) электромагниттік


5) электродинамикалық


59.Аспаптың бетіндегі 1,5 саны нені білдіреді?


1) Дәлдік класы


2) Шығарылған уақыты


3) пайдалану группасы


4) тоқтың түрі


5) өлшенетін шама


Кернеуді өлшейтін аспап қалай белгіленеді?
1) А
2) V
3) Ω
4) W
5) Hz

Амперметр 5 А тоқ күшін өлшей алса, 30 А тоқ күшін өлшегендегі аспаптың кедергісі 0,15 Ом. Шунттың кедергісі қанша?


1) 0,15 Ом
2) 0,25 Ом
3) 0,03 Ом
4) 0,9 Ом
5) 0,75 Ом

Тоқтың жиілгі 2000Гц. Осы айнымалы тоқтың периодын анықтаңыз


1) 0,15с
2) 0,0005с
3) 0,0003с
4) 0,5с
5) 2000с
Актив кедергісі 56Ом айнымалы тоқ тізбегіне кернеуінің максимал мәні 310,2В генератор жалғанған. Актив кедергі пайдаланатын қуаттың орташа мәні неге тең
1) 220Вт
2) 880Вт
3) 1100 Вт

4) 4Вт
5) 100Вт


64.Үш фазалы тізбектегі желілік сымдардың арасындағы кернеу қалай аталады?

1) түзетілген кернеу


2) желілік кернеу


3) фазалық кернеу


4) кірістегі кернеу


5) шығыстағы кернеу


65.Электр тізбегінің электр тогының өтуіне қарсы әсерін сипаттайтын шама

1) U

2) R

3) I

4) E

5) G
Кедергіге кері шама


1) U

2) R

3) I

4) g

5) E
67.Әрқайсысының сыйымдылығы 2 мкФ конденсаторлардың екеуі параллель, үшіншісі оларға тізбектей жалғанған. Конденсаторлардың жалпы сыйымдылығы

1) 6 мкФ

2) 5 мкФ

3) 4/3 мкФ


4) 3/4 мкФ


5) 3 мкФ
Генератор қандай аспап?


1) механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын
2) механикалық энергияны күшейтетін
3) электр энергиясын күшейтетін
4) энергияны уақытша көбейтетін
5) электр энергиясын механикалық энергиясына түрлендіретін

Катушканың актив кедергісі 5Ом, ал оның толық кедергісі 30Ом. Фазалық ығысу бұрышы неге тең


1) 75˚

2) 45˚

3) 57˚

4) 30˚

5) 60˚
Айнымалы тоқ тізбегіне ндуктивтік кедергісі 30Ом және актив кедергісі 40Ом атушка жалғанған. Катушканың қысқыштарындағы кернеу 120В.Тізбектің толық кедергісімен тоқ күші неге тең?
1) 50; 2,4
2) 50; 4
3) 70; 50

4) 2,4; 70


5) 70; 12
71.Фазалық кернеу

1) Uо
2) Uc


3) Uф
4) Iф
5) Pa
Диод – бұл шала өткізгіш құрал құрамы
1) Бірp-n ауысу және сыртқы тізбек үшін үш кіріс
2) Бір p-n ауысу және сыртқы тізбек үшін екі кіріс
3) Екі p-n ауысу және сыртқы тізбек үшін үш кіріс
4) Екі p-n ауысу және сыртқы тізбек үшін екі кіріс
5) Екі p-n ауысу және сыртқы тізбек үшін екі не одан көп кіріс

p-nауысу және сыртқы тізбек үшін екі кірісі бар шала өткізгішті құрал


1) Диод
2) Триод
3) Биод
4) Транзистор
5) Тиристор

74. Тоқты басқару мен сигналдарды күшейту үшін арналған жартылай өткізгіш құрал


1) Диод
2) Тиристор
3) Симистор
4) Транзистор
5) Стабилитрон

75.Жартылай өткізгішке жататын химиялық элементтер


1) магний, калий.


2) германий, кремний


3) алюминий,сурьма


4) мышьяк, калий.


5) магний, кремний


Егер ток көзімен f = 50Гц жиілікпен қосылса катушканың индуктивтік кедергісі Xl =150 Ом болғандағы оның индуктивтілігін анықта:
1) 1.5Гн
2) 47.7Гн
3) 0.477Гн
4)0.0477Гн
5) 47.7Гн

77.Егер кірістегі бірінші реттік кернеу шығыстағы екінші реттік кернеуден аз болса, онда трансформатордың қандай түрі болады?


1) бір фазалы
2) үш фазалы
3) төмендеткіш
4) жоғарлатқыш
5) кернеу өлшеуіш
Кернеуді тұрақтандыру үшін қолданылатын диодтың түрі
1) импульстік

2) туннельдік


3) түзеткіштік


4) стабилитрон


5) варикап


79. Айнымалы тоқтарды тұрақты тоққа түрлендіру үшін қолданылатын диодтың түрі
1) импульстік

2) туннельдік


3) түзеткіштік


4) стабилитрон


5) варикап


Үш немесе одан да көп p-n ауысуынан тұратын және ашық тоқ өткізбейтін жабық екі күйі бар шала өткізгіш
1) бір фазалы бір жарты периодты

2) тиристорлар


3) интегралдық микросхема


4) үш фазалы көпірлі түзеткіш


5) бір фазалы екі жарты периодты


Диод -
1) екі электродты лампы

2) үш электродты лампы


3) триод

4) көп электродты

5) тиристор


Тринистор неше бөліктен тұрады
1) 3

2) 5

3) 2

4) 1

5) 4
Айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіретін құрылғы
1) күшейткіш

2) түзеткіш


3)тронзистор


4) логикалық элементтер


5) тұрақтандырғыштар


Түзеткіштің қандай түрінде жүктемемен бір диод тізбектей жалғанған
1) бір фазалы бір жарты периодты

2) бір фазалы екі жарты периодты


3) үш фазалы бейтарап нүктелі


4) үш фазалы көпірлі


5) бір фазалы көпірлі


Көпірлі тізбектің иіндерін құрайтын төрт диодтан тұратын түзеткіш
1) Бір фазалы бір жарты периодты

2) Бір фазалы екі жарты периодты


3) үш фазалы бейтарап нүктелі


4) үш фазалы көпірлі


5) бір фазалы көпірлі


Үш-үштен анодтары өзара және катодтары өзара түйінделген алты диодтан тұратын түзеткіш
1) Бір фазалы бір жарты периодты

2) Бір фазалы екі жарты периодты


3) үш фазалы бейтарап нүктелі


4) үш фазалы көпірлі


5) бір фазалы көпірлі


Анодтары желінің фазаларымен қосылатын , ал катодтары өзара тұйықталған үш диодтан тұратын түзеткіш
1) Бір фазалы бір жарты периодты

2) Бір фазалы екі жарты периодты


3) үш фазалы бейтарап нүктелі


4) үш фазалы көпірлі


5) бір фазалы көпірлі


88.Бірнеше ұсақ электронды элементтерден тұратын және белгілі бір жұмысты атқаратын электрондық нәрсе

1) логикалық элемент


2) тиристор


3) интегралдық микросхема


4) түзеткіш


5)күшейіткіш


Жасалу технологиясына қарай интегралдық микросхемалар
1) электронды, шала өткізгішті.

2) шала өткізгішті,электронды.


3) гибридті, шала өткізгішті


4) шала өткізгішті


5) электронды


Катодтан, анодтан, тордан тұратын электрондық лампы
1) пентод

2) диод

3) тетрод

4) триод

5) электрод
Вольт-амперлік сипаттама қандай шамалардың арасындағы байланыс графигі
1) U,R

2) I,R

3) U,I

4) U,t

5) R,t
Түзетілген кернеуінің шамасы реттелмейтін түзеткіш
1) басқарылмалы

2) көпірлі


3) периодты


4) басқарылмайтын


5) фазалы


Сыртқы фотоэффектілі аспап
1) фоторезистор, фотоэлемент

2) фотоэлемент, фотоэлектрондық көбейткіш


3) фотодиод, фототранзистор


4) Сәуледиодтар мен оптрондар


5) фоторезистор, оптрондар


Импульсті құрылғыларды ата
1) Мультивибратор, диод

2) Резистор, транзистор


3) Тиристор, логикалық элемент


4) Тригер, мультивибратор


5) транзистор, мультивибратор


ЖӘНЕ элементі орындайтын логикалық амал
1) С=A+B

2) С=A•B

3) A=0 және B=0 болса С=1

4) A=B

5) В=0 және А=1 болса С=1
Кедергісі жарықталынуға тәуелді жартылай өткізгішті құрал
1) фоторезистор

2) фотоэлемент


3) фототранзистор


4) фотодиод,


5) фотоэлектрондық көбейткіш


Бір фазалы бір жарты периодты түзеткіштің түзетілген кернеуі
1) Uт=1,17U

2) Uт=0,9U


3) Uт=0,45U


4) Uт=2,34U


5) Uт=3U
Кедергісі механикалық деформациясына байланысты өзгеріп отыратын жартылай өткізгіштен жасалатын резистор


1) фоторезистор

2) варистор


3) терморезистор


4) тензорезистор


5) варикап


99.Диод қандай әріппен белгіленеді

1) VD

2) QS

3) VN

4) VS

5) VQ
100.Диодта неше электрод бар


1) 2

2) 4

3) 5

4) 3

5) 1
Жауаптары:


1. 1

2. 1

3. 2

4. 4

5. 2

6. 3

7. 1

8. 3

9. 1

10. 4

11. 1

12. 3

13. 5

14. 1

15. 5

16. 2

17. 3

18. 1

19. 4

20. 3
21. 1


22. 5

23. 5

24. 5

25. 5

26. 2

27. 3

28. 5

29. 5

30. 3

31. 4

32. 3

33. 2

34. 2

35. 2

36. 1

37. 3

38. 3

39. 2

40. 3

41. 4

42. 1

43. 1

44. 5

45. 4

46. 4

47. 1

48. 4

49. 2

50. 1

51. 4

52. 1

53. 4

54. 2

55. 4

56. 4

57. 3

58. 1

59. 1

60. 2
61. 3


62. 2

63. 2

64. 2

65. 2

66. 4

67. 3

68. 1

69. 1

70. 1

71. 3

72. 2

73. 1

74. 4

75. 2

76. 3

77. 4

78. 4

79. 3

80. 2

81. 1

82. 1

83. 2

84. 1

85. 2

86. 3

87. 3

88. 3

89. 3

90. 4

91. 3

92. 4

93. 2

94. 4

95. 2

96. 4

97. 3

98. 4

99. 1

100.1

Электронды шам
A. Диэлектрик арқылы бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйе
B. Конденсатор пластиналарының арасындағы ең үлкен шама
+C. Әр түрлі электрлік шамаларды түрлендіруді орындайтын электронды электровакуумды құрал
D. Радиоэлектоникада кеңінен тарағна элемент
E. Тоқты өткізбейтін құрал

Күшейткіштер


A. электр толқындарын түрлендіруге және оларды күшейтуге арналған жартылай өткізгізгішті кристал негізінде жасалған электронды құрал.
B. бір зат молекуласымен келі бір зат молекуласы бір біріне ену құбылысы.
+C. қорек көзінен жүктемеге жүретін энергия ағын бақылайтын электронды электровакумды құрылғы.
D. арнайы техниқалық құралдар мен физикалық шамалардың, мәндерін сынақ түрінде табу процессін айтамыз.
E. екі тұрақты күйі бар, басқарушы қуатты әсер ету арқылы бір тұрақты күйден басқа күйге өтуін айтамыз.

Автогенератор


A. радиотолқындарды таратқанда қызмет ететін, жартылай металдан көбінесе мыстан жасалынатын дөңгелек немесе төртбұрышты құбыр.
B. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.
+C. тербелістерді қоздыратын электр тізбегін атаймыз.
D. өлшеуіш механизмге жалғанатын дәл көрсеткішті кедергі шамасын көрсететін механизмді атаймыз.
E. оптикалық сәулелену энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғыларды атаймыз.

Жартылай өткізгіштер


A. электр тогын жақсы өткізетін, электр өткізгіштігі жоғары заттар
B. электр тогын өткiзбейтiн денелердi айтады
C. кернеуді өлшейді
D. ток күшін өлшейді
+E. өзінің электрлік қасиеті жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің (мысалы, германий, кремний) арасынан орын алатын элементтер

Диодтың структуралық схемасын


A. hello_html_614c2ac2.png
B. hello_html_m18de8176.png
C. hello_html_390c9e82.png
D. hello_html_67d51cfc.png
E. hello_html_m5d1ace68.png
Қай құрылғының схемасы hello_html_aa47161.png

+A. кедергі


B. диод
C. транзистор
D. стабилитрон
E. тиристор

Қай құрылғының схемасы hello_html_m7c3f10b7.png


+A. резистор


B. диод
C. транзистор
D. стабилитрон
E. тиристор

Диэлектриктер


A. токты тек бір бағытта өткізеді
B. электр тогын жақсы өткізетін, электр өткізгіштігі жоғары заттар
+C. электр тогын өткiзбейтiн денелердi айтады
D. ток күшін өлшейді
E. кернеуді өлшейді

Өткізгіштер


A. токты тек бір бағытта өткізеді
+B. электр тогын жақсы өткізетін, электр өткізгіштігі жоғары заттар
C. өзінің электрлік қасиеті жағынан өткізгіштер мен диэлектриктердің арасынан орын алатын элементтер.
D. поляризацияға қабілеттілігі негізгі электрлік қасиеті болып табылатын, металлдар
E. ток күшін өлшейді

Иондық құралдар


A. теріс таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек
B. тоқ күшін өлшейтін құрал
C. кернеуді өлшейтін құрал
D. тоқты бір бағытта өткізетін құрал
+E. газразрядтық аспаптар, электр вакуум аспаптары

Трасформатор


A. hello_html_aa47161.png
B. hello_html_m7c3f10b7.png
+C. hello_html_m73c7d1eb.png
D. hello_html_3a23c6ae.png
E. hello_html_6008ef5a.png

Электроника?


A. техниканы және электр энергиясын түрлендіру үшін күшті жартылай өткізгіш құралдарды қолдануға байланысты артып келеді.
+B. ақпаратты жинау және түрлендіру, автоматты және автоматтандырылған басқару, энергияны шығару мен түрлендіру аясында әртүрлі мәселелерді шешудегі ең тиімді құрал болып табылады.
C. қолдану аясы үнемі кеңеюде. Шын мәнінде әрбір күрделі техникалық жүйе электрондық құрылғымен жабдықталады
D. электрониканың рөлі ақпараттық сигналдарды өңдеу үшін микропроцессорлық техниканы және электр энергиясын түрлендіру үшін күшті жартылай өткізгіш құралдарды қолдануға байланысты артып келеді.
E. Өнеркәсіптік cаласы

Фотоэлектрондық құралдар


A. Электр тербелістерін күшейтуге, оларды тудыруға және түрлендіруге арналып жартылай өткізгіш кристалл негізінде жасалған электрондық құрал
B. Адам еңбегінің құралы немесе өнеркөсіптік кәсіпорын жағдайындағы жұмысқа арналған машинаның атқарушы механизмі.
+C. Оптикалық ауқымдағы электромагниттік сәулеленудің энергиясын электр энергиясына түрлендіретін немесе көрінбейтін (мысалы, инфрақызыл) сәулелердегі кескіндерді көрінетін кескіндерге түрлендіретін электровакуумдық немесе шалаөткізгіш аспаптар
D. Көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштің монокристалды негізінде жасалған шалаөткізгіштік аспап
E. Қозғамалы түйіспені механикалық жылжыту арқылы кедергіні белгілі шектерде өзгертуге болатын резистор.

Электрондық кілттер


A. hello_html_6e514eaa.png
B. hello_html_m7c3f10b7.png
+C. hello_html_m45d8fa9.png
D. hello_html_aa47161.png
E. hello_html_6c4991d9.png

Кинескоп
A. телехабар бағдарламаларындағы бейне мен дыбыстық сүйемелдеу


B. сымсыз байланыстың бір түрі, сигнал таратушы ретінде әуе толқындары пайдаланады
+C. телевизиялық қабылдағыш түтік, телевизиялық кескін көрсетуге арналған электронды-сәулелік түтік
D. екі электродты, электр тогының бағытына байланысты әр-түрлі өтімділігі бар электронды аспап
E. электр тербелістерін күшейтуге, оларды тудыруға және түрлендіруге арналып

Электронды шам


A. Диэлектрик арқылы бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйе
B. Конденсатор пластиналарының арасындағы ең үлкен шама
+C. Әр түрлі электрлік шамаларды түрлендіруді орындайтын электронды электровакуумды құрал
D. Радиоэлектоникада кеңінен тарағна элемент
E. Тоқты өткізбейтін құрал
Конденсатор
+A. Диэлектрик арқылы бөлінген екі өткізгіштен тұратын жүйе
B. Сымның спираль тәрізді оралған түрі
C. Тұрақты токты кідіртетін жүйе
D. Тоқты бір бағытта өткізетін құрал
E. Тоқ күшін өлшейтін жүйе

Регистрлер деген не?


A. Тоқты бір бағытта өткізетін құрал
B. Электр тізбегінің әртүрлі тармақтарындағы ток күшін, не кернеуді шектеу немесе реттеу үшін қолданылатын
C. Көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштің монокристалды негізінде жасалған шалаөткізгіштік аспап
D. Сымның спираль тәрізді оралған түрі
+E. Жазуға, сақтауға және ақпараттың ығысуына арналған

Иондық құралдар


A. теріс таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек
B. тоқ күшін өлшейтін құрал
C. кернеуді өлшейтін құрал
D. тоқты бір бағытта өткізетін құрал
+E. газразрядтық аспаптар, электр вакуум аспаптары

Кемтік
A. атом


B. теріс таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек.
C. оң таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек
+D. бос орынды көрсететін квазибөлшек
E. токты өткізеді

Электрон
A. атом


+B. теріс таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек.
C. оң таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек
D. бос орынды көрсететін квазибөлшек
E. токты өткізеді

Электрондық кілттер


A. hello_html_6e514eaa.png
B. hello_html_m7c3f10b7.png
+C. hello_html_m45d8fa9.png
D. hello_html_aa47161.png
E. hello_html_6c4991d9.png

Стабилитрондар


A. hello_html_2f3e0903.png
+B. hello_html_26018f7d.png
C. hello_html_3ad45345.png
D. hello_html_5f394b37.png
E. hello_html_m6565fdbc.png

Амперметр


+A. hello_html_1c91a57.png
B. hello_html_3ad45345.png
C. hello_html_m6e49114c.png
D. hello_html_m45d8fa9.png
E. hello_html_aa47161.png

Вольтметр


A. hello_html_1c91a57.png
B. hello_html_3ad45345.png
+C. hello_html_m6e49114c.png
D. hello_html_m45d8fa9.png
E. hello_html_aa47161.png

Катушка
+A. hello_html_33001209.png


B. hello_html_m472c9ffb.png
C. hello_html_aa47161.png
D. hello_html_m45d8fa9.png
E. hello_html_6c4991d9.png

Транзистор


A. hello_html_aa47161.png
B. hello_html_m7c3f10b7.png
C. hello_html_m73c7d1eb.png
+D. hello_html_3a23c6ae.png
E. hello_html_m45d8fa9.png

Диодтың екі электроды қалай аталады


+A. анод, катод
B. протон, электрон
C. катод, протон
D. нейтрон, электрон
E. анод, протон

Диод дегеніміз не?


A. оң зарядталған бөлшектер.
+B. токты бір бақытта ғана өткізетін құралғы.
C. протон массасының аз ғана артық, электрлік бейтарап тін.
D. теріс зардталған бөлшектер.
E. протон массасының аз ғана артық, электрлік бейтарап тін.

Жартылай өткізгіш дегеніміз не?


A. арнайы техниқалық құралдар мен физикалық шамалардың, мәндерін сынақ түрінде табу процессін айтамыз.
B. екі тұрақты күйі бар, басқарушы қуатты әсер ету арқылы бір тұрақты күйден басқа күйге өтуін айтамыз.
C. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.
+D.ол қазіргі кезде барлық технология жартылай өткізгіштен тұрады. Ол мына заттарға тәуелді болады жарыққа, температураға, жиілікке.
E. қорек көзінен жүктемеге жүретін энергия ағын бақылайтын электронды электровакумды құрылғы.

Күшейткіш дегеніміз не?


A. электр толқындарын түрлендіруге және оларды күшейтуге арналған жартылай өткізгізгішті кристал негізінде жасалған электронды құрал.
B. бір зат молекуласымен келі бір зат молекуласы бір біріне ену құбылысы.
+C. қорек көзінен жүктемеге жүретін энергия ағын бақылайтын электронды электровакумды құрылғы.
D. арнайы техниқалық құралдар мен физикалық шамалардың, мәндерін сынақ түрінде табу процессін айтамыз.
E. екі тұрақты күйі бар, басқарушы қуатты әсер ету арқылы бір тұрақты күйден басқа күйге өтуін айтамыз.

Транзистор дегеніміз не?


A. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.
B. екі тұрақты күйі бар, басқарушы қуатты әсер ету арқылы бір тұрақты күйден басқа күйге өтуін айтамыз.
+C. электр толқындарын түрлендүруге және оларды күшейтуге арналған жартылай өткізгізгішті кристал негізінде жасалған электронды құрал.
D. қандайда бір стацианар шаманың белгілі бір уақытта белгілі бір заңдылықпен озгеруі.
E. арнайы техниқалық құралдар мен физикалық шамалардың,мәндерін сынақ түрінде табу процессін айтамыз.

Тиристор дегеніміз не?


A. бір зат молекуласымен келі бір зат молекуласы бір біріне ену құбылысы.
B. арнайы техниқалық құралдар мен физикалық шамалардың,мәндерін сынақ түрінде табу процессін айтамыз.
C. электр толқындарын түрлендүруге және оларды күшейтуге арналған жартылай өткізгізгішті кристал негізінде жасалған электронды құрал.
D. екі тұрақты күйі бар, басқарушы қуатты әсер ету арқылы бір тұрақты күйден басқа күйге өтуін айтамыз.
+E. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.

Диффузия дегеніміз не?


+A. бір зат молекуласымен келі бір зат молекуласы бір біріне ену құбылысы.
B. қандайда бір стацианар шаманың белгілі бір уақытта белгілі бір заңдылықпен озгеруі.
C. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.
D. арнайы техниқалық құралдар мен физикалық шамалардың,мәндерін сынақ түрінде табу процессін айтамыз.
E. электр толқындарын түрлендүруге және оларды күшейтуге арналған жартылай өткізгізгішті кристал негізінде жасалған электронды құрал.

Толқын өткізгіш дегеніміз не?


A. тербелістерді қоздыратын электр тізбегін атаймыз.
B. оптикалық сәулелену энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғыларды атаймыз.
C. бір зат молекуласымен келі бір зат молекуласы бір біріне ену құбылысы.
+D. радиотолқындарды таратқанда қызмет ететін, жартылай металдан көбінесе мыстан жасалынатын дөңгелек немесе төртбұрышты құбыр.
E. екі тұрақты күйі бар, басқарушы қуатты әсер ету арқылы бір тұрақты күйден басқа күйге өтуін айтамыз.

Автогенератор дегеніміз не?


A. радиотолқындарды таратқанда қызмет ететін, жартылай металдан көбінесе мыстан жасалынатын дөңгелек немесе төртбұрышты құбыр.
B. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.
+C. тербелістерді қоздыратын электр тізбегін атаймыз.
D. өлшеуіш механизмге жалғанатын дәл көрсеткішті кедергі шамасын көрсететін механизмді атаймыз.
E. оптикалық сәулелену энергиясын электр энергиясына айналдыратын құрылғыларды атаймыз.

Шунт дегеніміз не?


A. электр толқындарын түрлендүруге және оларды күшейтуге арналған жартылай өткізгізгішті кристал негізінде жасалған электронды құрал.
B. бір зат молекуласымен келі бір зат молекуласы бір біріне ену құбылысы.
C. радиотолқындарды таратқанда қызмет ететін, жартылай металдан көбінесе мыстан жасалынатын дөңгелек немесе төртбұрышты құбыр.
+D. өлшеуіш механизмге жалғанатын дәл көрсеткішті кедергі шамасын көрсететін механизмді атаймыз.
E. көп қабатты құрылымды шалаөткізгіштік аспап оның 3 немесе оданда көп электрон-кемтітік ауысуы бар.

Диэлектриктер деген не?


A. Тоқты өткізеберетін заттар
B. Тоқты тұрлендіретін заттар
C. Кулоннын бірінщі заңы
D. сымсыз байланыстын бір түрі
+E. Тоқты мұлдем өткізбейтін заттар

Фоторезистор деген не?


+A. жарыққа ұшыраған кезде қарсылықтың мөлшерін өзгертетін жартылай өткізгіш құрылғы
B. Берілген хабарды тасымалдайтын физикалық процес
C. Хабардын бір түрі
D. тоқты түдыратын құрал
E. Электрлік телбелістерді тудыратын құрал

Лазер деген не?


A. Кулоннын бірінщі заңы
+B. Сәулелену энергиясын жарық энергиясына түрлендіреді
C. Тоқты мұлдем өткізбейтін заттар
D. Хабардын бір түрі
E. кернеуді тудыратын құрал

Өткізгіштер деген не ?


A. Тоқты тудыратын заттар
B. Ом-ның бірінші заңы
+C. Тоқты өткізеберетін заттар
D. тоқты тек бір бағытпен өткізетін құрал
E. хабар және телехабар тербелістерін қабылдайтын құрал

Диодтын неше электроны бар?


A. 3
B. 4
C. 1
+D. 2
E. 8

Тразистордың неше түрі бар?


A. 3
B. 4
C. 10
D. 8
+E. 2

Темистор дегеніміз не?


A. Диод.
B. Датчик.
C. Күшейткіш.
D. Фоторезистор
+E. температура датчитері.

Атом дегеніміз не?


A. валенттік электрондар.
+B. бүтіндей алғанда зарядсыз, бейтарап бөлшек.
C. Протон.
D. оң таңбалы заряды бар элементарлы бөлшек.
E. Электрондар.

Электроника?


A. техниканы және электр энергиясын түрлендіру үшін күшті жартылай өткізгіш құралдарды қолдануға байланысты артып келеді.
+B. ақпаратты жинау және түрлендіру, автоматты және автоматтандырылған басқару, энергияны шығару мен түрлендіру аясында әртүрлі мәселелерді шешудегі ең тиімді құрал болып табылады.
C. қолдану аясы үнемі кеңеюде. Шын мәнінде әрбір күрделі техникалық жүйе электрондық құрылғымен жабдықталады
D. электрониканың рөлі ақпараттық сигналдарды өңдеу үшін микропроцессорлық техниканы және электр энергиясын түрлендіру үшін күшті жартылай өткізгіш құралдарды қолдануға байланысты артып келеді.
E. Өнеркәсіптік cаласы

Конденсатор


A. hello_html_33001209.png
+B. hello_html_m472c9ffb.png
C. hello_html_aa47161.png
D. hello_html_m45d8fa9.png
E. hello_html_6c4991d9.png

ЭҚК
+A. hello_html_78d08d96.png


B. hello_html_m45d8fa9.png
C. hello_html_6c4991d9.png
D. hello_html_3a23c6ae.png
E. hello_html_m7c3f10b7.png
Бір фазалы синусоидалы тогы i(t)=2sin(628t+pi/4) A тең, ал бұрыштық жиілігі нені құрайды:628рад/с
Үш фазалы жүйелер көмегімен өндірілетін электротехникалық жабдықтар:электр қозғалтқыштары,трансформаторлар,генераторлар
Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і: 4В
Электролит арқылы 0,5А ток күші өткенде,20 минут ішінде катодта 236 мг мыс жиналды. Мыстың электрохимиялық эквиваленті:0,394
Кедергісі 60 Ом тең резистор бойымен 0,15А ток өтеді. Резистордағы кернеудің түсуі: 9
Электр тізбегі бөлігінде бес кедергі тізбектей қосылған әрбір кедергі 5 Ом. Жалпы кедергісін анықта:25
Электр өрісінің кернеулігі ұғымының анықтамасы: Материяның бір түрі,оның басты қасиеті заряядталған денеге күшпен әсер жасай алады
Электр заряды ұғымын анықтайтын тұжырым: Денелердің өзара электрлік әсер қабілетін сипаттайтын физикалық шама.
Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды:тұрақты тоқ машинасында.
Механикалық энергияны электрлік энергияға түрлендіретін электрлік машиналар:Электрлік генераторлар
Автоматикалық құрылғыларда телемеханикада байланыста өлшеуіш техникада кеңінен қолданылатын магниттер:Айнымалы магниттер
Екі немесе бірнеше трансформаторлардың параллель жұмысы дегеніміз: Біріншіреттік және екіншіреттік жақтағы ормалардың парллель қосқандағы жұмысы
Жұмысы қатты денеде электр тогының өтуіне негізделетін құрал аталады:Жартылай өткізгіштігі
Жасалу технологиясына қарай интегралдық микросхемалар:гибридті,шала өткізгішті
Электроника – аспаптырдың функционалдауын, физикалық негіздерді зерттеу мен айналысатын ғылым мен техниканың саласы, оның жұмысы электрлік тоғының қайда өтуінде негізделеді
Молекулярлы физикада айтылатын кезкелген ортада
* «Электр тогының» анықтамасына қай түсінік жатады?
. зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы;
Магнит өрісінің күш сызықтары деп:
әр нүктесіне жүргізілген жанамалары өрістің сол нүктесіндегі
индукциясы векторымен бағыттас болатындай етіп жүргізлген сызықтарды
айтады;
Кедергісі 60 Ом тең резистор бойымен 0,15 А ток өтеді. Резистордағы
кернеудің түсуі:
. 9
Контурда контурдағы токтың өзгерісі тудырған ЭҚК -тің пайда болу құбылысын ата.
өздік индукция
Электр тiзбегi бөлiгiнде бес кедергi тiзбектей қосылған, әрбiр кедергi 5 Ом. Жалпы кедергісін анықта:
25
Ток күші 2А тең контурда 8 Вб магнит ағыны бар. Контурдың
индуктивтілігі:
e. 4 Гн;
Индуктивтілігі 2 Гн катушкадан 4 А ток өтеді. Катушка ішіндегі магнит
ағыныны:
e. 8 Вб;
Электротехника тест

Қандай өрісті электростатикалық деп атайды: электр тогы жоқ болған кездегі зарядталған өріс атайды


Жұмысы қатты денеде электр тогының өтуіне негізделген құрал аталады: жартылай өткізгішті
Берілген тұжырымдардың қайсысы тұрақты ток кезінде тармақтардың тізбектей қосылуына сәйкес келмейді: тізбек учаскелеріндегі кернеудің қатынасы тізбектің осы учаскелеріндегі кедергілердің қатынасына тең
«Электр заряды» ұғымын анықтайтын тұжырым: денелердің өзара электрлік әсер қабілетін сипаттайтын физикалық шама
Индукцияның кернеулікке тәуелділігі: магниттік өріс
Жекелеген телімдері ферромагниттік материалдардан жасалған. Оларда магнит ағына тұйықталатын құрылғыны ата: диэлектрлік өріс
Сигналды күшейтуге арналған өндіргіш генератор режимде жұмыс жасайтын электрлік машина: электрмашиналық күшейткіш
Механикалық энергияны электрлік энергияға түрлендіретін электрлік машиналар: электрлік генераторлар
Автоматикалық құрылғыларда, телемеханикада, байланыста, өлшеуіш техникада кеңінен қолданылатын магниттер: магниттік қанығу
Кирхгофтың 1 ережесіне сәйкес келетін тұжырымдама: тармақталған электр тізбегінің кез-келген түйініндегі ток күшінің алгебралық қосындысы нольге тең
Трансформатор шығындары нәтижесінде анықталатын параметр: номинальді қуат
Үш фазалы жүйелер көмегімен өндірілетін электротехникалық жабдықтар: электр қозғалтқыштары, генераторлар, трансформаторлар т.б.
Элементтің кернеуінің тогынан тәуелділігін не деп атайды: ватт-амперлік сипаттама
Реттеуші сым резисторды не деп атаймыз: реостат
Қандай электр өрісін біртекті дейді: барлық нүктелердегі кернеулігі шамасы бойынша және бағыты бойынша бірдей болады
Электротехника
1.Жұмысы қатты денеде электр тоғының өтуіне негізделетін құрал аталады:Элетрлі
2.Автоматикалық құрылғыларда, телемеханикада, байланыста, өлшеуіш техникада кеңінен қолданылатын магниттер: айнымалы магниттер
3.Электр тізбегі бөлігінде бес кедергі тізбектей қосылған, әрбір кедергі 5 Ом. Жалпы кедергісін анықта: 25+-
4.Ток көзінің ЭҚК 12В, ішкі кедергісі 1Ом. Ток күші 2А-ге тең болуы .шін тізбектің сыртқы бөлігінің кедергісі нешеге тең болуы қажет? 5Ом
5.Нүктелік зарядтардың біреуінің зарядын 4 есе арттырғанда олардың арасындағы өзара әсерлесу күші бұрынғыдай болып қалса, онда ара қашықтық.... 2 есе артады
6.Индуктивтілігі L катушка синусоидалы кернеу көзіне қосылған. Қуат көзінің жиілігі 3 есе ұлғайған жағдайда, катушкадағы ток қалай өзгереді? Екі есе азаяды
6.Ток күші 2А тең контурда 8 Вб магнит ағыны бар. Контурдың индуктивтілігі:
7.Күш сызықтарының суреті арқылы мынаны білуге болады: өріс кернеулігінің бағыты мен шамасын
8.Ток жоқ кезінде қысқыштарында кернеуі бар элемент ......... элемент, ал ток жоқ кезінде кернеуі де жоқ элемент........ элемент деп аталады: активті, пассивті
9.ЭҚК 15В батареяның 6Ом сыртқы кедергіге тұйықталуы кезіндегі тізбектің тоқ күші 2А тең. 10.Батареяның қысқаша тұйықталуы кезіндегі ток күші; 2,5 Ом
11.Жасалу технологиясына қарай интегралдық микросхемалар: шала өткізгішті, электронды
12.Сигналды күшейтуге арналған өндіргіш генератор режимде жұмыс жасайтынэлектрлік машина:
13.Трансформатордың қуаттылығы жоғары болған сайын, бос жүріс жұмыс шығынының қандай шамасы соұүрлым аз болады? Қуат
14.Электр заряды ұғымын анықтайтын тұжырым: Денелердiң өзара электрлiк әсер қабілетiн сипаттайтын физикалық шама.
15.Болат брусоктың магнит индукциясы 12,5 Тл тең. Осы брусокта ток күші тудырған магнит өрiсінің кернеулiгi 120 А/м тең . Болаттың салыстырмалы магнит өтiмдiлiгi қандай? 83000
16.Элетр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды? тұрақты тоқ машинасында
17.Тұрақты жылдамдықпен қозғалатын электрон біртекті электр өрісіне, оның күш сызықтарының бағытына қарсы еніп қозғалады. Элетронның қозғалыс сипаттамасының өзгерісі: Жылдамды,ы артады
18.Анодтары желінің фазаларыменқосылатын, ал катодтары өзара тұйықталған үш диодтан тұратын түзеткіш: үш фазалы бейтарап нүктелі
19.Электр өрісінің кернеулігі ұғымының анықтамасы:
20.Электрлік жүктеме деп
37. 21.Бесенді кедергісі R = 40 Ом және индуктивті кедергісі XL = 30 Ом ие индуктивті шарғы қосылған айнымалы ток электр тізбегін есептеңіз. Индуктивті қысқыштардағы кернеу 120В. 50,2,4
1) тізбектің толық кедергісін; 2) индуктивті шарғыдағы ток кҥшін; 3) қуат коэффициентін; 4) ток және кернеу фазасының ауысымының бҧрышын; 5) толық, белсенді және реактивті қуатты аңықтаңыз. Шешімі: 1. Тізбектің толық кедергісін Z = √ R 2 + XL = √ 402 + 302 = 50 Ом. 2. Ток кҥші І =U/ Z= 120/ 50=2,4 А 3. Қуат коэффициенті cos φ = R/ Z=40/ 50= 0,8. Егер cos φ = 0,8, онда фазасының ауысымының бҧрышы φ = 360 4. Толық қуат S = UI = 2,4· 120 = 288 В· А. 5. Белсенді қуат P = S cos φ = UI cos φ = 2,4· 120· 0,8 = 230,4 Вт. 6. Реактивті қуат Q = S sin φ = UI sin φ = 2,4 · 120·0,6 = 172,8 вар.
22.Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 0,5 с ішінде 3 Вб –ге 1 Вб-ге дейін біркелкі кемиді.Осы контурдың индукциялық ЭҚК-і:4
23. Ауыспалы ток тізбегіндегі тізбекті тҥрде белсенді кедергі R = 3 Ом, индуктивтілік L = 0.005 Гц және сыйымдылық C = 63.5 мкФ сериясы біріктіріледі. Тізбекке қосылған генератор ауыспалы кернеу резонанстық жиілігі f = 285 Гц ауыспалы кернеу U = 2,5 В шығарады. Индуктивті және сыйымдылық кедергіні, тізбектегі толық кедергіні, тізбекте ӛтетін токты, сыйымдылық пен индуктивтіліктегі кернеуді анықтау керек
Индуктивті кедергі: XL = ɷ L = 2nfL = 2 • 3,14- 285 • 0,005 = 8,9 Ом.
Сыйымдылық кедергі: Хс= 1/ ɷС=1000 000/2•3,14•285•63,5=8,9 м.
Индуктивті кедергі сыйымдылық кедергісіне тең, сондықтан тізбекте кернеу резонансы туады. Кернеу резонансындағы тізбектің толық кедергісі Z = √ R 2 + (XL - Xc) 2 =√ 32+(8,9-8,9) 2 = 3 Ом. Тізбектегі ток кҥші І = U / R= 2,5 / 3= 0,83А.
Индуктивтіліктегі кернеу UL = IXL = 0,83 • 8,9 = 7,4 В.
Сыйымдылықтағы кернеу UC = IXC = 0,83 • 8,9 = 7,4 В.
Қандай электр өрісін біртекті дейді: өрістің барлық нүктелеріндегі кернеулігінің шамасы бірдей
2. Екі тоқ көздерінде бірдей ЭҚК жане тоқтар бар, бірақ ішкі кедергілері әр түрлі. Қай ток көзінде ПӘК жоғары:
3. Тогы бар сақиналы орауыш: резистор
4. Сигналды күшейтуге арналған өндіргіш генератор режимде жұмыс жасайтын электрлік машина: электромашиналық күшейткіш
5. Қандай өрісті электростатикалық деп атайды: электр тогы жоқ болган кездегі зарядталған өріс
6. Электроника-аспаптардың функционалдануын, физикалық негіздерді зерттеу мен айналысатын ғылым мен техниканың саласы, оның жұмысы эдектрлік тоғының қайда өтуіне негізделген: қатты дене, сұйықтық, вакуум, газда
7. Электр машиналарының қайсысында айналып тұратын бөлігін якорь деп атайды: тұрақты ток машинасы
8. Берілген тұжырымдардың қайсысы тұрақты ток көзінде тармақтардың тізбектей қосылуына сәйкес келмейді: тізбек учаскелеріндегі кернеудің қатынасы тізбектің осы учаскелеріндегі кедергілердің қатынасына тең
9. Контурда контурдағы токтың өзгерісі тудырған ЭҚК- тің пайда болу құбылысын ата: өздік индукция
Жекелеген телімдері ферромагниттік материалдардан жасалған. Оларда магнит ағыны тұйықталатын құрылғыны ата: магнит өрісі

Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет