А қазақ тобы 1 а қазақ тобы Оқушылардың есіне!жүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
Дата21.02.2017
өлшемі0.64 Mb.

А - қазақ тобы 

 

 

А 

қазақ тобы 

Оқушылардың есіне! 

1.

 

Бұл кітапшада 60 сұрақ бар.                                                                                  

Жауабы үшін 100 минут беріледі. 

 

2. 

4 қате жауап бір дұрыс жауапты жояды.                            

Сол үшін жауабын тура білмеген 

сұрағыңызға жауап бермеңіз.  

 

3.

 

Әр бір сұрақтың тек бір дұрыс жауабы бар. 

Бес жауаптың біреуінен артық белгілемеңіз. 

 

 4.

 

Есеп шығару үшін тек қана кітапшаның бос 

жерлерін қолданыңыз, басқа нәрсе қолдануға 

болмайды. 

 

5.

 

Уақытыңызды үнемдеу үшін білген 

сұрақтарыңызға жауап беріп, жауабын 

білмеген немесе уақытыңызды алатын 

сұрақтарды соңына қалдырыңыз. 

 

 6.

 

Жауаптарыңызды жұмсақ қарандашпен 

немесе қара қаламмен домалақтың сыртына 

шығармай бояңыз. 

 

7.

 

Кітапшаның вариантын жауап қағазына 

белгілеуді ұмытпаңыз. 

 

Іске сәт! 

К сведению Учеников! 

 

1.

 

Всего в книжке-вопроснике 60 вопросов.                                                                                  

Для ответа на них представляется 100 минут.  

 

2. 

4 неверных ответа уничтожает один 

правитьный. В связи с чем не отвечайте на 

вопросы в точности ответа которых вы не 

уверены.                   .  

 

3. 

Каждый вопрос имеет только один 

правильный ответ, поэтому не закрашивайте 

несколько кружочков. 

 

4.

 

Запрещается пользоваться черновиком.                         

Для решения могут использоваться места                                               

в книжке-вопроснике. 

 

5.

 

Не теряйте времени над незнакомыми 

вопросами, требующих много времени. 

Переходите к следующим вопросам,                                                                   

а на них ответите в оставшиеся время. 

 

 6.

 

Отвечая на вопросы, закрашивайте кружок 

мягким простым карандашом или черной 

пастой не выходя за его границы.  

 

7.

 

Не забудьте в листе отметить свой вариантЖелаем удачи! 

А - қазақ тобы 

 

 

Математика – логика 

1.  Үш  дос  –  Асқар,  Арман  және  Руслан  бір  сыныпта 

оқиды.  Олардың  біреуі  үйден  мектепке  автобуспен, 

біреуі  трамваймен,  ал  біреуі  троллейбуспен  барады. 

Бір  күні  сабақтан  кейін  Асқар  ӛз  досын  автобус 

тұрағына  дейін  шығарып  салайн  деді.  Олардың 

қасынан  ӛтіп  бара  жатқан  троллейбустың  терезесінен 

үшінші досы: «Арман, сен дәптерін мектепте ұмытып 

кеттін!»  –  деп    ақайлады.  Мектептен  үйге  кім  немен 

барады? 


      Друзья  Аскар,  Арман  и  Руслан  учатся  в  одном 

классе.  Один  из  них  ездит  домой  из  школы  на 

автобусе,  другой  –  на  трмвае,  а  третий  –  на 

троллейбусе.  Однажды  после  уроков  Аскар  пошел 

проводить своего друга до остановки автобуса. Когда 

мимо них проходил троллейбус, третий друг крикнул 

из окна: «Арман, ты забыл в школе тетрадку!» Кто на 

чем ездит домой?    

A)  Асқар  –  троллейбус,  Арман  –  автобус,  Руслан  – 

трамвай. 

B)  Асқар  –  автобус,  Арман  –  трамвай,  Руслан  – 

троллейбус. 

C)  Асқар  –  трамвай,  Арман  –  автобус,  Руслан  – 

троллейбус. 

D)  Асқар  –  трамвай,  Арман  –  троллейбус,  Руслан  – 

автобус. 

E)  Асқар  –  автобус,  Арман  –  троллейбус,  Руслан  – 

трамвай. 

 

2. Үш батырлардың біреуі Шамал ханды жекпе-жекте ӛлтірген. Бұны естіген Абылай хан үш батырды ӛзіне 

шақырып: «Шамал ханды кім ӛлтірді?» – деп сұрады. 

Оған батырлар былай жауап берді: 

    Қабанбай  батыр:  «Шамал  ханды  Наурызбай  батыр 

ӛлтірді». 

    Наурызбай  батыр:  «Шамал  ханды  Бӛгенбай  батыр 

ӛлтірді». 

    Бӛгенбай батыр: «Шамал ханды мен ӛлтірдім». 

Олардың  біреуі  шындықты  айтты,  ал  қалған  екеуі 

шындықты жасырды. Шамал ханды кім ӛлтірді? 

       До Абылай хана дошла молва, что кто-то из троих 

батыров  убил  Шамал  хана.  Тогда  Абылай  хан 

приказал всем троим явится ко двору и молвили они: 

      Кабанбай  батыр:  «Шамал  хана  убил  Наурызбай 

батыр». 

      Наурызбай  батыр:  «Шамал  хана  убил  Богенбай 

батыр». 

      Богенбай батыр: «Я убил Шамал хана». 

При  этом  известно,  что  один  из  них  сказал  правду,  а 

двое слукавили. Кто убил Шамал хана? 

A) Қабанбай батыр 

B) Наурызбай батыр 

C) Бӛгенбай батыр 

D) Ешкім / Никто                                 

E) Мағлұмат жеткіліксіз / Недостаточно информации 

 

3.  Екі  оқушының  туған  күні  мен  айы  бірдей  болуы үшін мектепте кем дегенде неше оқушы болу керек?  

     


    При  каком  наименьшем  количестве  учеников 

школы  среди  них  найдутся  двое,  у  которых  день  и 

месяц рождения совпадают? 

 

A) 12 B) 30 

C) 367 


D) 450 

E) 1000 


 

 


А - қазақ тобы 

 

 4.  Бір  мемлекетте  40  қала  бар.  Әр  қаладан  9  жол 

шығады.  Барлық  қалалар  бір  бірімен  байланысады. 

Барлығы қанша жол бар? 

     В  государстве  40 городов,  и  из  каждого  выходит  9 

дорог.  Если  все  города  соединены  между  собой,  то 

сколько дорог в государстве? 

A) 180 


B) 200 

C) 240 


D) 320 

E) 360 


 

5. Суретте 10 бӛлмелі үйдің жобасы салынған. Барлық 

есіктен  бір  реттен  қана  ӛту  үшін  нешінші  бӛлмеден 

бастау керек?  

    На рисунке план дома из 10 комнат. Нужно пройти 

через все двери по одному разу. С какой комнаты надо 

начинать движение?   

 

A) 1 B) 6 немесе 7 / 6 или 7 

C) 4 


D) 3 

E) 8 немесе 10 / 8 или 10 

 

 

6. Дамир тирге әкесімен бірге барды. Шарт мынандай болды: Дамир 5 рет атады, және де әр тигізген оқ үшін 

тағыда  2  рет  атуға  мүмкіндік  алады.  Барлығы  Дамир 

25 рет атты. Ол қанша рет  дәл тигізді?   

    Дамир  пошел  с  папой  в  тир.  Уговор  был  такой: 

Дамир  делает  5  выстрелов  и  за  каждое  попадание 

получает  право  еще  на  2  выстрела.  Всего  Дамир 

выстрелил 25 раз. Сколько раз он попал?  

A) 9 


B) 10 

C) 11 


D) 12 

E) 13 


  

7.  Тауға  шығатын  6  жол  бар.  Саяхатшы  тауға  неше 

тәсілмен  шығып  түсе  алады?  (Тауға  шығатын  және 

түсетін жолдары әр түрлі болу кркек). 

    На  вершину  горы  ведут  6  дорог.  Сколькими 

способами  турист  может  подняться  на  гору  и 

спуститься  с  нее?  (Спуск  и  подъем  происходит  по 

разным путям). 

A) 6 

B) 11 


C) 25  

D) 30 


E) 36 

     


 

 

  

 


А - қазақ тобы 

 

 8.  Сыныпта  25  оқушы  бар.  Олардың  15-і  математика 

үйірмесіне  қатысады,  8-і  биология  үйірмесіне 

қатысады, 

ал оқушы ешқандай 

үйірмеге 

қатыспайды. 

Математика 

және 

биология үйірмелерінің екеуіне де қатысатын неше оқушы бар? 

    В  классе  25  учеников.  Из  них  15  занимаются  в 

математическом  кружке,  8  –  в  биологическом  и  5 

ребят  не  посещают  эти  кружки.  Сколько  биологов 

увлекаются математикой?  

A) 1 


B) 2 

C) 3 


D) 4 

E) 5 


 

9.  Бірінші  ай  завод  жоспардың  10%  орындады,  ал 

екінші  ай  жоспардың 

 

    бӛлігін  орындады.  Заводқа 

жоспардың қай бӛлігін орындауға қалды? 

     В  первый  месяц  завод  выполнил  10%  плана,  а  во 

второй  месяц 

 

  

  плана.  Какую  часть  плана  заводу осталось выполнить? 

A) 6/25 


B) 31/50 

C) 3/25 


D) 19/50 

E) 3/5 


  

 

  

 

10. Есептеңіз:      Вычислите: 

       


 

     


 

 

      

       


   

A) 3,3        

B) 3/20      

C) 3/10 


D) 4/7 

E) 1 


 

11. Есептеңіз: 

     Вычислите: 

 

  

   


 

 

        A) 1 

B) 1/13 


C) 7/5 

D) 65/7 


E) 1/7 

 

12. Ақтӛбе мен Орал қалаларының арақашықтығы 450 км.  Осы  екі  қаланың  арақашықтығы  масштабы  1:7 

500 000 картада неше сантиметр болады? 

      Расстояние  между  городами  Актобе  и  Уральск 

равно  450  км.  Сколько  сантиметров  между  этими 

городами на карте, масштаб которой 1:7 500 000 ? 

A) 2 


B) 4 

C) 6 


D) 8 

E) 10 


А - қазақ тобы 

 

 13.  Тӛменде  берілген  сандардың  қайсысы  9-ға 

қалдықсыз бӛлінеді? 

      Какое  из  ниже  указанных  чисел  делиться  на  9  без 

остатков? 

A) 131484 

B) 251189 

C) 230411 

D) 140486 

E) 310590 

 

14. Бӛлшекті қысқартыңыз:       Сократите дробь: 

    


   

 

A) 87/21 B) 53/11 

C) 78/18 

D) 59/13 

E) 63/19 

 

15.  57634*  саны  3-ке  және  2-ге  бӛлінуі  үшін жұлдызшаның орнына қандай цифр қою керек?  

      Какую  цифру  надо  поставить  в  запись  57634* 

вместо звѐздочки, чтобы полученное число делилось и 

на 3, и на 2? 

A) 0          

B) 3        

C) 4 

D) 5 


E) 8 

16. 


х-тің  қандай  мәні  тӛмендегі  теңсіздікті 

қанағаттандырады? 

     Какое  значение  х  удовлетворяет  ниже  указанное 

неравенство? 

 

  

       

   


  

A) 1/4 


B) 1/16 

C) 1/32 


D) 5/64 

E) 5/128 

 

17.  Моторлы  қайық  ӛзенде  ағыспен  жүзіп,  А пунктінен В пунктіне 2 сағатта барады, ал қайтарда 3 

сағат  жолда  болады.  Моторлы  қайықтың  ағыспен 

жүзгендегі 

жылдамдығы 

30 

км/сағ. 


Ағыс 

жылдамдығын табыңдар.  

     Плывя  по  течению  моторная  лодка  проплывает 

дистанцию  от  пункта  А  до  пункта  В  за  2  часа,  а 

обратно  за  3  часа.  Скорость  моторной  лодки  по 

течению 30 км/ч. Найдите скорость течения.   

A) 3 км/сағ 

B) 4 км/сағ 

C) 5 км/сағ 

D) 6 км/сағ 

E) 7 км/сағ 

 

  

 

  

А - қазақ тобы 

 

 18.  Суретте  О  нүктесі  екі  шеңбердің  центрі,  AB  =  14 

cм, СD = 3 см. Дӛңгелектің боялған бӛлігінің ауданын 

табыңдар. 

      Точка  О  центр  обеих  окружностей.  Дано  AB  =  14 

cм,  СD  =  3  см.  Найдите  площадь  закрашенной  части 

фигуры. 

 

A) 17   

B) 16


   

C) 33


   

D) 42


   

E) 49


   

 

19. Теңдеуді шешіңдер:       Решите уравнение: 

                   

A) 12 

B) 13 


C) 14 

D) 15 


E) 16 

 

  

20. Теңдеуді шешіңдер: 

      Решите уравнение: 

|      |     

A) *

 + 


B) *

  + 


C) *

 + 


D) *

     + 


E) *

  + 


 

21. Теңсіздікті шешіңдер: 

      Решите неравенство: 

      


 

     


     

 

      

 

 A) 

       


B) 

       


C) 

      


D) 

      


E) 

      


 

22. Теңдеулер жүйесін шешіңдер: 

      Решите систему уравнений: 

{

                       

A) 


              

B) 


               

C) 


              

D) 


               

E) 


               

А - қазақ тобы 

 

 23. a-ны табыңдар: 

      Найдите а: 

 

    

   


 

   


 

 

    A) 1              

B) 2              

C) 3           

D) 4            

E) 5 

 

24.  ABCD  шаршының  қабырғасы  4  см.  AE  =  EB,                                              BF = FC берілген. EBFD тӛртбұрышының ауданының 

табыңдар. 

      ABCD квадрат со стораной 4 см. Дано AE = EB, BF 

= FC. Найдите площадь четырехугольника EBFD.  

 

A) 6             B) 4            

C) 3             

D) 8             

E) 4,5 


 

 

 25.  Саудагер  сиырды  7  долларға  сатып  алып,  8 

долларға  сатып  жіберді.  Кейін  қайтадан  9  долларға 

сатып  алып,  10  долларға  сатып  жіберді.  Ол  қанша 

доллар пайда тапты? 

       Торговец купил корову за 7 долларов, продал ее за 

8,  потом  вновь  купил  ту  же  корову  за  9  долларов  и 

опять продал за 10. Какую прибыль он получил? 

A) 0 доллар                      

B) 1 доллар 

                      

C) 2 доллар 

 

 D) 3 доллар 

 

 E) 4 доллар 

 

26. Есептеңіз:      Вычислите:                 11 + 12 + … + 70 = ? 

A) 2400 


B) 2410 

C) 2420 


D) 2430 

E) 2440 


27.  Бӛлмеде  қызыл  және  кӛк  түсті  85  шар  бар.  1)  кем 

дегенде  бір  шар  қызыл  2)  кез-келген  екі  шардың  кем 

дегенде  біреуі  кӛк  болатыны  белгілі.  Бӛлмеде  қанша 

қызыл шар бар? 

      В комнате 

находятся  85 воздушных  шаров  — 

красных  и синих.  Известно,  что:  1) по крайней  мере 

один  из шаров  красный;  2) из каждой  произвольно 

выбранной  пары  шаров  по крайней  мере  один  синий. 

Сколько в комнате красных шаров? 

A) 1      

B) 2 


C) 42 

D) 43 


E) 84 

 

 А - қазақ тобы 

 

 28. Тӛменде берілген фигураның ауданың табыңдар: 

    Найдите  площадь  фигуры  с  указанными  длинами 

сторон: 


 

A) 20     

B) 21          

C) 22   


D) 23           

E) 24 


 

29.  Ӛзгеше фигураны табыңыз. 

      Найдите фигуру отличающуюся от других. 

 

 30.  Тӛмендегі  сандар  белгілі  бір  ережеге  сәйкес 

қойылған.  Сұрақ  белгісінің  орнына  жауаптардан 

қайсысы сәйкес келеді? 

 

       Данные числа написаны в определѐнном порядке. Какой ответ подходит в место вопросительного знака

 

A) 28 B) 32 

C) 44 


D) 46 

E) 88 


31.  Тӛмендегі  сандар  белгілі  бір  ережеге  сәйкес 

қойылған.  Сұрақ  белгісінің  орнына  жауаптардан 

қайсысы сәйкес келеді? 

 

       Данные числа написаны в определѐнном порядке. Какой ответ подходит в место вопросительного знака? 

 

A) 3 B) 4 

C) 5 


D) 8 

E) 9 


 

32.  Тӛмендегі  сандар  белгілі  бір  ережеге  сәйкес 

қойылған.  Сұрақ  белгісінің  орнына  жауаптардан 

қайсысы сәйкес келеді? 

 

       Данные числа написаны в определѐнном порядке. Какой ответ подходит в место вопросительного знака? 

 

 A) 28 

B) 42 


C) 23 

D) 17 


E) 26 

А - қазақ тобы 

 

 33. 


 

 

34.  (   )          

(   )         

(    )        

A) 4 


B) 5 

C) 6 


D) 7 

E) 8 


 

35.  


                   

         

A) 13 

B) 12 


C) 10 

D) 9 


E) 7 

 

36.  Сұрақ  белгінің  орнында  қандай  фигуралар  болу керек? 

      Какие 

фигуры 

должны 


быть 

на 


месте 

вопросительного знака?  

 

 

 A) 3 шаршы және 1 шеңбер / 3 квадрата и 1 

окружность 

B) 2 шаршы және 2 шеңбер / 2 квадрата и 2 

окружность 

C) 3 үшбұрыш және 2 шеңбер / 3 треугольника и 2 

окружности 

D) 1 үшбұрыш және 2 шеңбер / 1 треугольник и 2 

окружности 

E) 1 шаршы және 2 үшбұрыш / 1 квадрат и 2 

треугольника 

37. Тӛмендегі сандар тізбегі белгілі бір ережеге сәйкес 

қойылған.  Сұрақ  белгісінің  орнына  жауаптардан 

қайсысы сәйкес келеді? 

 

     Данный  ряд  чисел  написан  в  определѐнном порядке. 

Какой 


ответ 

подходит 

в 

место 


вопросительного знака? 

 

1          6          21          66          ?  

A) 122                                 

B) 153                         

C) 198                    

D) 201                              

E) 210 


А - қазақ тобы 

 

 10 

38.  Әке  мен  баланың  жастарының  қосындысы  38-ге, 

бала 

мен 


атаның 

жастарының 

қосындысы                                    

64-ке,  ал  әке  мен  атаның  жастарының қосындысы  84-

ке тең. Әке, бала және ата неше жаста? 

 

      Отцу и сыну вместе 38 лет, сыну и дедушке вместе 64 года, а отцу и дедушке вместе 84 года. Сколько лет 

отцу, сыну и дедушке в отдельности? 

A) әке – 30, бала – 8, ата – 56 / отцу – 30, сыну – 8, 

деду – 56 

B) әке – 30, бала – 8, ата – 54 / отцу – 30, сыну – 8, 

деду – 54 

C) әке – 29, бала – 9, ата – 55 / отцу – 29, сыну – 9, 

деду – 55  

D) әке – 29, бала – 9, ата – 56 / отцу – 29, сыну – 9, 

деду – 56  

E) әке – 31, бала – 7, ата – 57 / отцу – 31, сыну – 7, 

деду – 57 

 

39. Үшбұрыштың қабырғалар ұзындығы бүтін сандар. Бір  қабырғасы  5-ке,  ал  екіншісі  1-ге  тең.  Үшінші 

қабырғаның ұзындығы нешеге тең? 

        У  треугольника,  длины  сторон  которого  целые 

числа, 


длина 

одной 


стороны 

равна 


5, 

а                                                 

другой – 1. Чему равна длина третьей стороны? 

 

A) 2                             B) 3                         

C) 4                    

D) 5                              

E) 6 


40.  200  қарбыздың  16-сы  піспеген  болып  шықты. 

Піспеген  қарбыздар  барлық  қарбыздардың  неше 

пайызын құрайды? 

  

      Из  200  арбузов  16  оказались  незрелыми. Сколько процентов всех арбузов составили незрелые арбузы? 

 

A) 4% B) 8% 

C) 16% 


D) 20% 

E) 100% 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 А - қазақ тобы 

 

 11 

Қазақ тілі (қазақ тобы) 

41.  «Жазылады  бірақ  оқылмайды»  анықтамасы  қай 

әріпке қатысты? 

 

A) а B) п 

C) и 


D) ь 

E) л 


 

42.  Жақтың  кең  ашылуы  арқылы  жасалатын 

дауыстының түрін табыңыз. 

 

A) қысаң  B) ашық  

C) жуан  

D) жіңішке  

E) еріндік 

 

43.  «Кӛтере  алмайтын  шоқпарды  беліңе  байлама» мәтелінің синонимін табыңыз. 

 

A) Кӛтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама. B) Кӛрпеңе қарай кӛсіл. 

C) Әлін білмеген әлек. 

D) Еріншектің ертеңі бітпес. 

E) Адамның кӛкірегін кӛтергені – ақылының 

жоқтығы. 

 

  

 

44.  Ӛзі  жалғанған  заттың  екеу  немесе  одан  артық екенін білдіретін қосымшаны табыңыз. 

 

A) тәуелдік жалғау B) септік жалғау 

C) жіктік жалғау 

D) жұрнақ 

E) кӛптік жалғау 

 

45.  Қай  септіктің  жалғауы  басқа  септік  жалғаулары бағынатын буын үндестігі заңдылығына бағынбайды? 

 

A) барыс септігі B) кӛмектес септігі 

C) табыс септігі 

D) ілік септігі 

E) жатыс септігі 

 

 

46.  Екі  заттың  сын-сипатын  салыстыратын  жұрнақты табыңыз. 

 

A) -ырақ B) -ғалы 

C) -ғанша 

D) -айын 

E) -майынша 

 

47. Қай қатарға жататын атаулар кӛзбен кӛріп, қолмен ұстауға келмейді? 

 

A) жалқы есім B) дерексіз зат есім 

C) сапалық сын есім 

D) сабақты етістік 

E) белгісіздік есімдігі 

 

 


А - қазақ тобы 

 

 12 

48. Қай сӛйлем сӛйлеп тұрған уақытқа дейін әрдайым 

болып тұрған іс-әрекетті білдіріп тұр? 

 

A) Біз жазда ӛзенге шомылуға баратынбыз. B) Мен сабаққа дайындалдым. 

C) Олар ертең балық аулауға бармақшы. 

D) Ол үйде жалғыз отыр. 

Е) Ол ертең келеді. 

 

49.  Жетіге  дейін  ғана  саналатын  сан  есім  түрін табыңыз. 

 

A) Топтау B) Бӛлшектік 

C) Жинақтық  

D) Реттік 

E) Есептік 

 

 

50.  Болжалдық  сан  есім  жасайтын,  бӛлек  жазылатын сӛздерді табыңыз. 

 

A) үшін, сайын B) арқылы, сияқты 

C) бірге, қатар 

D) әрі, бері 

E) таман, жуық  

 

 

51.  Ӛзі  жалғанған  етістіккке  шақтық  мағына  беретін қосымшаны табыңыз. 

 

A) -дыр B) -ар 

C) -ғыз 


D) -ыра 

E) -дас 


 

 

52. Қай қосымшалар жалғанған етістік жіктелмейді?  

A) -а, -бақ 

B) -ып, -с 

C) -мақ, -са 

D) -ған, -ды 

E) -гелі, -у 

 

53.  Біреудің  бір  нәрсені  жасағысы  келетінін  қай жұрнақ білдіреді? 

 

A) -са B) -ыс 

C) -сын 


D) -с 

E) -ғы 


 

54. Дыбыстарға еліктеуден туындаған сӛзді табыңыз. 

 

A) ауыс-түйіс B) сарт-сұрт 

C) былқ-сылқ 

D) жып-жылтыр 

E) тым-тырыс 

 

55. Адамның кӛңіл-күйін білдіретін сӛзді табыңыз.  

A) Соғұрлым 

B) Аласапыран 

C) Қап 


D) Қорыта айтқанда 

E) Бұдан былай 

 

 

56. Қай жұрнақ іс-қимылды жүзеге асырмайды?  

A) -ған 


B) -ғалы 

C) -ар 


D) -ып 

E) -ма 


 

57. Мал шаруашылығына қатысты сӛзді табыңыз. 

 

A) шӛре-шӛре B) пай-пай 

C) күле-күле 

D) тәйт 

E) япыр-ай 

 

 

  

А - қазақ тобы 

 

 13 

58. Жалқы есімді табыңыз. 

 

A) Кәсіпорын B) Кӛрші-қолаң 

C) Қара торы 

D) Педколледж 

E) БҰҰ 


 

 

  

 

  

 

  

 

59. Қимыл мағынасын білдіретін сӛздерді табыңыз.  

A) болат, талап 

B) бақыт, шабыт 

келер шақ      

C) әулие, әнбие 

D) тазала, тоқы 

E) жомарт, береген 

 

 60.  Дәл  сӛйлеп  тұрған  кездегі  іс-әрекетті  білдіретін 

етістіктің шағын табыңыз. 

 

A) Ауыспалы осы шақ B) Жедел ӛткен шақ 

C) Бұрынғы ӛткен шақ 

D) Нақ осы шақ 

E) Мақсатты  

 

Каталог: media
media -> «Қазақстан ғылымының дамуы мен келешегі жастар көзімен»
media -> Аралық ғылыми­практикалық конференция II том
media -> Болат Боранбай Қазақ тіл білімінің Қалыптасуы мен дамуы
media -> Әож 930 (574) Қолжазба құқығында
media -> Қазақ хандығының құрылуы және Керей мен Жәнібек cұлтандар Хандықтың құрылуы
media -> ТӨленова зирабүбі Маймаққызы, Қр бғМ ҒК
media -> С. Мәжитов Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Пікір жазған К. Л. Есмағамбетов
media -> Бүкілресейлік Құрылтай жиналысына қазақ сайлаушыларынан аманат (1917 ж.) Серікбаев Е. Қ. М. Х. Дулати атындағы ТарМУ, т.ғ. к.,доцент
media -> АҚТӨбе облысының тыл еңбекшілері ұлы отан соғысы жылдарында
media -> Ұлы отан соғысы жылдарындағы мұнайлы өҢір а. Ж. ƏБденов


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет