Алматы экономика және статистика академиясыжүктеу 1.49 Mb.
Pdf просмотр
бет1/11
Дата07.04.2017
өлшемі1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Академияның  оқу-әдістемелік  кеңесінің мәжілісінде  «27»  тамыз  2014  ж  №1 

хаттамада мақұлданған 

Академияның ОӘК кеңесінің төрағасы,  оқу 

және  тәрбие  ісі  жөніндегі  проректоры, 

профессор 

Бекенова Л.М.

 

 

  

 

 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

 

«C# 

тілдерінде программалау»  пәні бойынша 

 

«5В070300 – Ақпараттық жүйелер»  мамандығы үшін 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

Алматы, 2014 ж.  

ББК 32.018.1 УДК 004.43; 519.768; 811.93 

 

 

 

Байсалбаева К.Н. «5В070300 – Ақпараттық жүйелер»  мамандығы үшін 

 «C#


тілдерінде программалау»пәнінің  оқу-әдістемелік кешені- Алматы, АЭСА, 2014  - 92 

бет. 


 

 

  

 

 

«C#

тілдерінде программалау»  пәнінің  

оқу-әдістемелік  кешенін  «5В070300  –  Ақпараттық  жүйелер»    мамандығы 

үшінқұрастырған «Информатика» кафедрасының доценті, п.ғ.к.  Байсалбаева К.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информатика» кафедраның отырысында талқыланып ұсынылған №1  хаттама    «

25» тамыз  2014 ж. 

 

 

 Кафедра меңгерушісі    

п.ғ.к., профессор                                                                            Мадьярова Г.А. 

 

  

 

  

 

 Академияның оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданған  

хаттама №1 «27» тамыз  2014 ж. 

 

 

 

Академияның оқу-әдістемелік 

кеңесінің  төрағасы,    э.ғ.к.,  профессор                                   Бекенова Л.М.   

 

  

Мазмұны 

 

 

 Бет  

 

 Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы 

  

Студенттерге арналған пәннің оқу бағдарламасы (Syllabus)  

12 

 

 Дәрістер кешені 

21 


 

 

Тәжірибелік сабақтарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау 58 

 

 Студенттің оқытушының басшылығымен өздік жұмыстарды  

орындауы бойынша әдістемелік нұсқау  

76 

 

 Студенттің өздік жұмысты орындауы бойынша әдістемелік нұсқау 

78 


 

 

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы  

88 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы экономика және статистика академиясы  

«Информатика» кафедрасы 

 

  

 

  

 

 ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

«C#тілдерінде программалау»  пәні бойынша 

 

« 5В070300 – Ақпараттық жүйелер»  мамандығы үшін 

 

    


 

                 

Оқыту формасы: күндізгі 

  

Барлық кредит саны Курс 


Семестр 


Емтихан (семестр) 

Барлық сағаттар, Соның ішінде: 

135 


Дәрістер (сағат) 

30 


Тәжірибе  (семинар)  сабақтары 

(

сағат) 15 

Зертханалық сабақтар (сағат) 

 

СОӨЖ (сағат) 45 

СӨЖ (сағат) 

45 

 

   

 

Оқытушылар туралы мәліметтер 

Лектор:  ААЭС доценті Байсалбаева К.Н. 

 

«Информатика» кафедрасмы,  №505 кабинет Тел:    

 309-58-15 (110)    

ұялы  тел. 8 7019386613 

E-mail:    

k.bais@mail.ru 

 

Тәж.жұмыс: ААЭС доценті Байсалбаева К.Н.  

«Информатика» кафедрасы,  №505 кабинет 

Тел:    

 309-58-15 (110)    

ұялы  тел. 8 7019386613 

E-mail:    

k.bais@mail.ru 

 

Пәнді оқыту орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкесжүргізіледі.  

 


 

1. 

ТҮСІНДІРМЕЛІК  ЖАЗБА 

 

 «C#тілдерінде программалау» пәні студенттердің ақпараттық ортада көзқарастарын 

қалыптастыру  және  заман  татәжына  сай  ақпараттық  мәдениет  ортасын  игеру  үшін,  

сонымен  қатар,  ақпаратты  өңдеуде,  оны  компьютерлік  ақпарат  технологиясына  салуда,  

оған  сәйкес  техникалық  және  программалық  ортада  кәсіби  маман  ретінде  жұмыс  істей 

білуі  үшін  қажет.  Пән  студенттердің  Builder  C++ортасын  немесе  C#    программалау 

тілдерін игеруіне бағытталған.  1.1

.  Пәннің  сипаттамасы  «C#тілдерінде  программалау»  пәні  техникалық  және 

экономикалық  ғылыми-зерттеу  аймақтарында  кеңінен  қолданылатын  ақпараттық 

технологияларды  үйретеді.  Бұл  пән  мамандыққа  сәйкес  болашақ  маманның  ақпараттық 

технология саласындағы білімдерінің негізі болып табылады.  1.2

.  Пәнді оқыту мақсаты – ақпарат өңдеуге арналған алгоритмдер мен программа-

лау тілдерін пайдалана отырып, оларды техника, технология, экономика және статистика 

салаларында қолдану үшін студенттерді дербес компьютерде жұмыс істеу мен өздерінің 

болашақ  кәсіби  мамандығына  сәйкес  программалар  құруды  оқытып  үйрету;  С# 

программалау  тілінің  негіздерін  –  мәліметтер  типтерін,  операторларын,  функцияларын 

оқып-үйрену,  осы  тілде  программалаудың  практикалық  негіздерін  меңгеру.  Бұл  пәнді 

игеру  нәтижесінде  студенттерде  қазіргі  ақпараттық  мәдениеттің  іргетасы  қалыптас-

тырылып,  программалық  жүйелер  мен  ақпараттық  технологияларды  үйрену  ісін  ком-

пьютер арқылы аспаптық құралдарды пайдалану жолымен меңгеруі қамтамасыз етіледі.   

1.3

. Пәнді оқыту міндеттері. «C#тілдерінде программалау» пәнін оқып үйренгеннен 

кейін, студент осы пәннен алған білімін өндірістегі кәсіби жұмыстарымен байланыстыра 

отырып,  өзіне  қажетті  кез  келген  программа  жасай  білуі  тиіс.  Пәнді  оқытудың  негізгі 

мәселелері: 

а)  Windows  операциялық  жүйесінде  қосымшаларды  жасауда    студенттердің 

алгоритмдік ойлау қабілетін қалыптастыру; 

ә)  студенттерді  Builder  C++және  C#    программалау  тілдерінің  негізгі  сипаттама-

ларымен  таныстырып,  процедураға  негізделген  программалау  тілдерінде  жұмыс  істеу 

негіздерін үйрету; 

б)  тілді  оқу  процесінде  кездесетін  әртүрлі  есептерді  шығара  отырып,  күрделі 

Windows қосымшаларын ісіне дағдыландыру болып табылады.  

Бұл пәнді меңгерген әрбір студент төмендегі жұмыстарды орындай  білуі тиіс: 

C# программалау тілінде  мәліметтер өңдеу, алгоритмдерді талдау тәсілдерін игеру;    әртүрлі  программалар  құра  отырып,  мәліметтерді  сызықтық,  тармақты  және 

қайталау алгоритмдер типіне келтіріп, олардың мүмкіндіктерін толық пайдалану; 

жиымдарды өңдеу, сұрыптау тәсілдерін меңгеру;  студенттердің логикалық ойлау қабілетін дамыту және жалпы ақпараттық мәдениет 

деңгейін көтеру, т.б.  

Сонымен  қатар  студенттер  программалау  арқылы  шешілетін  есептерді  мәселе 

ретінде қоя білуі, олардың алгоритмдерін құра білуі, күрделілік  деңгейлері әртүрлі болып 

келген есептерді программалай білуі қажет. Оқу жоспары бойынша сағаттар көлемі: 

 

   С

ем

естр 

   


К

ред


ит

тер


 сан

ы

   Ж

ал

пы к

өл

емі  

Академиялық сағаттар  саны 

Нәтижелік 

бақылау түрі 

 

Күндізгі бөлім СӨЖ 

   


К

урс


 

Л

екци

ял

ар 

Тәж


. ж

ұм

ыс.

 

 Курс

. ж


ұм

ы

с    

Бар


лы

ғы

 Бар

лы

ғы 

Он

ың іш

ін

де 

С

ОӨЖ 

 135 30 

15 


45 


45 

45 


Емтихан 

 

Ескерту: Бір кредит аптасына бір академиялық сағатқа тең (1 кредит = 1 акад. сағ.); 

СӨЖ  –  студенттің  өзіндік  жұмысы;  СОӨЖ  –  студенттің  оқытушымен  өтетін  өзіндік 

жұмысы. 


1.4. 

Курс пререквизиттері:  .«Информатика», «Математика», «Алгоритмдеу және 

программалау тілдері»  пәндері. 1.5

. Курс постреквизиттері:«Программалау технологиялары, «Ақпараттық жүйелер 

негіздері», «Объектіге бағытталған программалау» 2. ПӘНДІ ОҚЫП ҮЙРЕНУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 

«C#


тілдерінде программалау» пәні лекциядан және тәжірибелік сабақтардан тұрады. 

Салыстырмалы түрдегі тұрақты негізгі теориялық білім (ядро) лекциялық сабақтарда, ал 

кез  келген  маман  білуге  қажет  динамикалық  түрде  өзгеретін  білім  (практикалық 

мәліметтер) тәжірибелік сабақтарда беріледі.Тәжірибелік сабақтарда қағазда шығарылған 

есептер  компьютерде  теріледі  де,  олардың  қателері  анықталып,  орындалады.  Есептің 

жауабы алынып, әрбір студент тәжірибелік жұмысты есеп беру құжаты түрінде рәсімдеп, 

оқытушыға тапсырады. Студент білімін бағалау үшін мұғалім әрбір тәжірибелік жұмыстар 

бойынша сұрақтар қойып, шығарылған есептерінің программалау жолдарын талқылайды.  

Тапсырманы  алған  әрбір  студент  программа  құрастыру  кезінде  кеткен  қателерді 

жөндеп,  компьютер  арқылы  дұрыс  нәтиже  алуы  үшін  алдын  ала  мәліметтерді  сипаттап, 

олардың типін ажыратып, қажетті операторлар тізбегін жаза білуі керек. 

Жұмысты қорғау нәтижесіне қарай студент белгілі бір балл (ұпай) мөлшерін алады. 

Аралық  бағалау  қорытындысы  кезінде  сол  баллдар  жинақталып,  тағы  да  қосымша  тап-

сырмаларды орындау арқылы нәтижелік қорытынды шығарылады. Әрбір студент 15 дәріс 

сабағын тыңдап, 15 тәжірибелік сабақтарды орындап қорғап шығуы тиіс.  

 

3. ПӘНННІҢ МАЗМҰНЫ 

3.1. Дәрістер 

1 модуль. 

Framework.Net – 

программалар құру ортасы

 

1. 


Framework.Net – 

программалар құрудың бірыңғай ортасы.Framework ортасында жұмыс 

істеу негіздері.CLR – тіл программасының жалпы динамикалық атқарылу ортасы. 

2. 


Типтер  жүйесі.  Айнымалылар,  объектілер  және  константалар.  Кластар  менобъектіге 

бағытталған программалау (ОБП). 

3. 

Өрнектер  және  операциялар.  Унарлық  операциялар  приоритеттері.  Арифметикалық операциялар. 

2

модуль.C# тілінің негізгі конструкциялары 

4.  C# 


тілінің  негізгі  конструкциялары.  Блок  және  құрама  оператор.  Меншіктеу  семан-

тикасы.Тармақталу, ауыстыру операторлары. 

5. Программа функциялары. Әдістерді пайдалану. 

6. 


Массивтер. Динамикалық жәнекөпөлшемді массивтер. 

3 модуль. Тілдің символдары мен тіркестері. 

7. 


Символдар мен тіркестер.Char класы. Char[] класы - символдар массиві. 

8. 


С# жүйесінде енгізу-шығару. Байт ағымы. Символдық ағым. 

9. 


Файлмен жұмыс істеу: Directory, Filе кластары. 

10. 


Стандартты интерфейстер. Құрылымдар.  

4 

модуль. Символдар мен жалпы мақсаттағы коллекциялар 

11. 

Символдар.Жалпы мақсаттағы коллекциялар: стекпен кезек. 12. 

Делегаттар.  Делегаттарды  қолдану,  кері  шақыру  (callback).  Делегатты  параметрлер 

тізімі арқылы беру. Операциялар. 

5 

модульWindows-формаларды жасау 

13. Windows-

формаларды жасау. Формалар қасиеттері. Қасиеттер мен элементтер тақтасы. 

14. 

Ішкі формалар жасау. Диалог терезелері. Бас меню жасау.  

15. Формаларда контекстік меню құру, OpenFileDialog жәнеFontDialog типіндегі 

терезелер. Әдебиеттер 

1.

 Павловская Т.А. С # (Си Шарп). Язык программирования на платформе .NET. 

Учебник для вузов. -СПб.: Питер, 2010.  -432 с. 

2.

 

Джейсон Прайс, Майк Гандерлой. Visual C# 2.0 .NET. Полное руководство: Пер.с англ. –К.ВЕК+, СПб.: КОРОНА-ВЕК, М.: Энтроп, 2007. -736 с.  

3.

 Петцольд Ч. Программирование  для MS Win-dows на  C#. В 2-х томах. -М.: 

Издательско-торговый дом”Русская редакция”, 2002. -576 с., -624 с. 

4.

 

Гербердт Шилдт. C#: учебный курс. – СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV2003.- 512 c. 

5.

 http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualCsharp 

6.

 http://www.emanual.ru  

7.

 http://www.rusdoc.ru 

 

4. 

ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРҒА АРНАЛҒАН ТИПТІК  

ТАПСЫРМАЛАР МЕН ЕСЕПТЕР 

1 модуль. 

Бірыңғай типтегі құрылымдық алгоритмдерді программалау

 тәж. жұмыс: Тақырыбы: Сызықтық алгоритмдер, формулалар бойынша есептеу. 

Тапсырма: Берілген формулалар бойынша есептеулерді орындайтын программа жазу. 

Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Ескерту:Тапсырмаларда  формулалар  бойынша  есептеу  кезінде  қажетті  математикалық 

функциялардың C# тілінде жазылуы берілген. Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

 Оператор дегеніміз не?  

2.

 C#  

тілінің алфавитіне қандай символдар кіреді?  

3.

 

Мәндерді енгізу (шығару) үшін қандай функцияларды пайдаланамыз?  4.

 

Бүтін, нақты айнымалыларды сипаттап, оларды енгізетін операторларды жаза білу. 5.

 

Меншіктеу операторы түрлері, оларды жазу және орындау тәсілдері. 

тәж. жұмыс: Тақырыбы: Тармақталу алгоритмдері. Шартты оператор. 

Тапсырма: Берілген тарсырмалар бойынша есептеулерді орындайтын программа жазу. 

Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

 Тармақталу алгоритмдері.  

2.

 Шартты оператор. Шартсыз көшу операторы. 

3.

 Құрама операторларды пайдалану.  

4.

 Логикалық операциялардың жазылуы.  тәж. жұмыс: Тақырыбы:Көп сатылы тармақталу алгоритмдері.Ауыстырғыш оператор. 

Тапсырма: Берілген формулалар бойынша есептеулерді орындайтын программа жазу. 

Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

  

Ауыстыру алгоритмдері.  

2.

 

   Ауыстырғыш оператордың орындалуы .  

3.

 Құрама операторларды пайдалану.  

4.

 Логикалық операциялардың жазылуы.  

4

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Циклдік алгоритмдерді программалау. Цикл операторлары. 

Тапсырма: Берілгентапсырмалар бойынша есептеулерді орындайтын программа жазу. 

Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

  

Арифметикалық циклдер. 

2.

 

   Шарты алдында және соңында берілетін операторлар. 

 

3. 

Шексіз циклдарды жазып пайдалану.  

4.

 

Шексіз қатарлар қосындыларын  анықтау программалары.  2 модуль. 

Бірөлшемді және көпөлшемді жиымдарды өңдеу

 тәж. жұмыс: Тақырыбы:Бір өлшемді массивтермен  жұмыс жасау 

Тапсырма: Берілген тапсырмалар бойынша есептеулерді орындайтын алгоритмдер блок-

схемасы мен программасын жазу. Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

 Массив (жиым) ұғымы. Жиым қосындысын, көбейтіндісін, ең үлкен және ең кіші 

элементін табу.  

2.

 

Көпөлшемді массивтерді өңдеу алгоритмдері. 3.

 

  Жолдар мен бағаналардың орнын ауыстыру, көбейту әрекеттерін программалау. тәж. жұмыс: Тақырыбы:Символдар тіркесімен  жұмыс жасау 

Тапсырма: Берілген тапсырмалар бойынша есептеулерді орындайтынпрограмма жазу. 

Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

 Сөз тіркестері (жолдар) ұғымы. Тіркестерді өңдеу әдістері.  

2.

 Әдістерді, кластарды пайдалану. 

3.

  

Тіркестермен жұмыс істейтін функциялар. 

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Құрылымдармен  жұмыс жасау 

Тапсырма: Берілген тапсырмалар бойынша есептеулерді орындайтынпрограмма жазу. 

Есеп беру:Программа мәтіні мен нәтижесі.  

Тәжірибелік жұмысты қорғау сұрақтары: 

1.

 Құрылымдар ұғымы, олардың құрамы, өңдеу жолдары.  

2.

 Құрылымдарға арналған әдістерді, кластарды пайдалану. 

3.

 Құрылымдарға мысалдар келтіру істейтін функциялар. тәж. жұмыс: Тақырыбы:Кластар мен объектілерді пайдалану тәж. жұмыс: Тақырыбы:Windows формаларын құру жолдары 

10 

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Программаның басты менюін жасау 

11 

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Көп терезелі программалар ұйымдастыру 

12 

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Басқару элементтерін жасау 

13 

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Тұтынушының диалог (сұхбаттасу) терезелерін жасау 

14 

тәж. жұмыс: Тақырыбы:Windows-қосымшаларына басылымдар кірістіру 

Әдебиеттер 

1.

 Шилдт Г. Полный справочник по C#. -М.: Издательский дом “Вильямс”,2004. -752 с.  

2.

 Павловская Т.А. С # (Си Шарп). Язык программирования на платформе .NET. 

Учебник для вузов. –СПб.: Питер, 2010.  -432 с. 

3.

 

Культин Н.Б. C# в задачах и примерах. –СПб.: БХВ-Петербург, 2007. -240 с.  4.

 

http://www.microsoft.com/rus/express/download   5.

 

http://intuit.ru/software/school/cs2kids/examples.zip 6.

 

http://www.vek-publisher.com.ua  7.

 

http://www.emanual.ru  8.

 

http://www.sourcesl.ru  9.

 

 http://www.rusdoc.ru 5. СОӨЖ-ДЕРДІ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН   

ТАПСЫРМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖҮРГІЗУ ТҮРЛЕРІ 

№  


 

СОӨЖ тапсырмалары 

СОӨЖжүргізу 

түрлері 


1.

 

 C# тілінің Visual Studio 2008 ортасындағы жобаларын құру. 

Консолдық жоба құру. 

Үй тапсырмасы 


 

2. 

 

SimpleVariables программалық жобасы Тренинг, пікірталас 

3.

  

Арифметикалық тип ішіндегі түрлендірулер. Сөз тіркестері-

нен құрылған өрнектер мен орындалатын операциялар.  

Презентация 

4.

 

 Statements жобасы. Есептер. 

Электрондық құжат 

5.

 

 Жоба архитектурасы. Алгоритмдер мен есептер. Сандар. 

Жазба жұмысы 

6.

 

 Жиымдарды енгізу-шығару амалдары. 

Тәжірибелік жұмыс 

7.

 

 Мәліметтерді іздеу және сұрыптау есептері. 

Тәжірибелік жұмыс 

8.

 

 Программаның басты менюін жасау 

Презентация 

9.

 

  

Көп терезелі программалар жасау 

Тәжірибелік жұмыс 

10.


 

 

 Тұтынушының диалог (сұхбаттасу) терезелерін жасау 

Тренинг, пікір талас 

11.

 

 Басқару элементтерін жасау 

Электрондыққұжат 

12.

 

  

Мәліметтерді экрандық формада бейнелеу 

Тәжірибелік жұмыс 

13.


 

 

Тізімдерді реттеу және DataSet есептелетін бағаналары Тәжірибелік жұмыс 

14.


 

 

Windows-қосымшаларына басылымдар кірістіру 

Тәжірибелік жұмыс 

15.

 

 Мәліметтер көздерімен тіркестерді біріктіру істерін жүргізу 

жолдары. 

Тәжірибелік жұмыс 

 
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет