Қар жамылып ана құм, мына құм да, Іші толған сайлардың, жырының даPdf просмотр
бет1/5
Дата31.03.2017
өлшемі6 Mb.
  1   2   3   4   5

Қар жамылып ана құм, мына құм да,

Іші толған сайлардың, жырының да.

Бірде ысқырып,

Бірде ұлып,

Үріп бірде,

Қорқыныш жүр қоянның құлағында.

Ұшырардай долы жел қыстақты үрлеп,

Екілене соғады қыстап, тілдеп.

Ат жалына жармасып,

Түйелердің

Шудасынан болады ұстап мінбек.

Орғып өткен оппа қып оңын, солын,

Мінсіз етіп жонады қардың жонын.

Арасынан өте алмай

Ышқынып ол 

Сабалайды қойлардың қалың тонын.

Жолыққанды итеріп өңменінен,

Қағып,


Аппақ төсейді төрге кілем.

Тынышталса,

Іздері тіршіліктің

Сыр шертеді сол кілем өрнегінен!

қ

ыс көзі 


               қырауда

Серікбай  ОСПАНОВ

Қыдырбек 

 

ҚИЫСХАНҰЛЫҚостанай  қалалық 

құрылыс бөлімі облыс ор-

талығындағы  Гашек  кө-

шесінің Волынов көшесіне 

дейінгі  аумақ  аралығын-

да кәріз құбырын жаңар-

ту  кезінде  шала-шарпы 

істелген жұмысты толық 

орындалды деген жалған 

құжат  қабылдаған.  Атап 

айтқанда,  құрылыс  жұ-

мыстары  түгелімен  жа-

салмаса  да,  мемлекеттік 

актіге бөлім басшысының 

міндетін атқарушы Ж.На-

метов қол қойып жібереді. 

Бастапқыда осы жұмысты 

мойнына  алған  мердігер 

компания  құрылысты 

өткен  жылдың  тамыз 

айында  аяқтауға  тиісті 

екен.  Алайда  қазан  ай-

ында  жөндеу-жаңартуды 

бітірмеген  серіктестікке 

қаржы төленіп те қояды. 

Бұндай  шикілікті  қала-

лық  прокуратура  әшке-

релеген. 

Енді  былықтың  беті 

ашылып,  оған  тікелей 

жауапты құрылыс бөлімін 

басқарып отырған Ж.На-

метов  ҚР  Мемлекеттік 

қызмет істері және сыбай-

лас  жемқорлыққа  қарсы 

іс-қимыл агенттігінің Қос-

танай  облысы  бойынша 

департаментінің Тәртіптік 

кеңесіне шақырылып, жа-

саған  ісіне  жауап  берді. 

Айтуынша,  олқылықтар-

дың  барлығы  желтоқсан 

айында  жойылып,  қара-

жат түгел игеріліпті. Де-

генмен  тәртіптік  кеңес 

мүшелері  бөлім  басшы-

сынан неліктен мемлекет 

ақшасын  заңсыз  игеріп 

алып,  содан  кейін  ғана 

жұмысты  орындадыңыз-

дар деп сұрады. 

– Біздің бөлімде жұмыс 

шаш  етектен,  ал  маман-

дар  тапшы.  Кейде  түн 

ортасына  дейін  отыруға 

тура  келеді.  Сол  себепті 

көбі  қағазбастылыққа 

шыдамай, өз еркімен жұ-

мыстан  кетіп  жатады. 

Ал  мен  салғырттық  жа-

сағаным үшін өз кінәмді 

мойындаймын. Оны әдейі 

істеген жоқпын. Құжатқа 

мерзімінен бұрын қол қой-

ылса да, жұмыстар кейін 

толық атқарылып, қаржы 

да  игерілді.  Мемлекет-

ке  шығын  келген  жоқ. 

Күні  кеше  мемлекеттік 

сәулет-құрылыс  бақылау 

департаменті комиссиясы 

мемлекеттік  актіге  қол 

қойып, бізге жіберді. Ал 

біз ол құжатты прокура-

тураға  жолдадық, 

–  деді 


Ж.Наметов.

ТӘРТІПТІК КЕҢЕСТЕ

Құжат мінсіз болса – басшыға абырой

2-бет


25 ақпан 2015 ж.   

 

 

 

сәрсенбі

 

    

№23 (18232)

2

25 аќпан 2015 жыл

Ќ±жат мінсіз болса –

басшыѓа абырой

 Ал Ќостанай ауданы-

ныњ Садчиков орта мек-

тебі ѓимаратына ж‰р-

гізілген жμндеуге жарияланѓан

мемлекеттік сатып алу байќауы

зањсыз деп танылып отыр.

Тєртіптік кењесте сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы зањнаманы

б±зды деген Ќостанай аудандыќ

білім бμлімі басшысы Н.Бике-

нов пен аталѓан мекеменіњ бас

есепшісі Р.Ж±машеваѓа ќатыс-

ты іс талќыѓа салынды.

Белгілі болѓандай, былтыр

Садчиков ауылындаѓы білім ор-

дасына к‰рделі жμндеу ‰шін

аудандыќ білім бμлімі электрон-Виктор Ионенко –

Мењдіќара ауданыныњ єкімі

бет баќтырѓан жоќ. Айтуынша,

8 мыњ шаршы метр аумаќтыњ

ќ±рылыс ж±мыстарын екі жа-

рым айда аяќтапты. Осы уаќыт

аралыѓында оќушыларды мєде-

ниет ‰йіне кμшіруге тура келген.

Істі талќылаѓан тєртіптік ке-

њес м‰шелері лауазымды т±лѓа-

ныњ єрекетінде сыбайлас жем-

ќорлыќ белгілерініњ барын

аныќтап, Н.Бикеновті ќызметі-

нен босату туралы ±сыныс жа-

сады. Ал аталѓан мекеменіњ бас

есепшісі Р.Ж±машеваѓа ќатыс-

ты іс ќаралып, жасаѓан єре-

кетініњ дењгейі сарапталып,

тиісті ±сыныстар ќабылданбаќ.

Ана мен бала μлімініњ єрбір дерегі тμтенше

жаѓдай ретінде ќарастырылуы тиіс. Бейсенбі к‰ні

облыстыќ прокуратурада μткен ќоѓамдыќ кењес-

те облыс прокуроры М.Ќайбжанов аќ халатты-

ларѓа осылай деді. Аймаќ прокурорыныњ б±лай

деуі бекер емес. Ќазір μњірімізде 15-17 жас ара-

лыѓындаѓы ќыздардыњ ж‰кті болып ќалуы жиіле-

ген. Мєселен, осындай жаѓымсыз оќиѓаныњ 2013

жылы 228 дерегі тіркелсе, 2014 жылы ол 322-ге

жетіпті. Таѓы бір алањдатарлыќ жаѓдай, жыныс-

тыќ жолмен ж±ѓатын ауру белгілері 12 жасμспі-

рімнен аныќталѓан.

– Дєрігерлердіњ ењбегін жоѓары баѓалаймыз.

Алайда, емделушілердіњ μліміне єкеп соќќан са-

пасыз медициналыќ кμмек кμрсету фактілері бізді

алањдатады. Мєселен, 2014 жылдыњ 6 наурызы

к‰ні Мењдіќара орталыќ аудандыќ ауруханасы ќыз-

меткерлері азаматша С.Сатаеваѓа уаќытынан

б±рын туѓан нєрестесініњ денесін ќорапќа орап,

"μлді" деп жерлеуге берген. Алайда, бір саѓаттан

кейін бала дыбыс шыѓарып, тірі екені белгілі бол-

ѓан. Оны шаќалаќтыњ єкесі байќапты. Сєби облыс-

тыќ балалар ауруханасына жеткізілгенімен, ол 3

тєуліктен кейін шетінеп кетті. Осы факті бойынша

аудандыќ прокуратура ќылмыстыќ іс ќозѓады. Біраќ

екі тараптыњ μзара келісімге келуіне орай ќылмыс-

тыќ іс тоќтатылды. Сонымен ќатар, прокурорлыќ

тексеру кезінде дєрігерлердіњ кінєсінен 54 балаѓа

екпе салынбаѓаны аныќталды. Осындай жаѓдай-

лар прокурорлардыњ араласуынан кейін ѓана

белгілі болды, – деді облыстыќ прокуратураныњ

1-ші басќарма бастыѓы Асќар Сыздыќов.

А.Сыздыќов сондай-аќ, дєрігерлердіњ дертті дер

кезінде аныќтамауы салдарынан  емделушілердіњ

203-і ќатерлі ісіктен кμз ж±мѓанын, оныњ 98-і єйел-

1-бет

дер екенін айтты. Басќарма бастыѓы б±дан бμлек,

ата-аналардыњ да салѓырттыѓы туралы мєлімет-

тер келтірді. Айтуынша, кейбір ата-ана μз міндетін

мейлінше атќара алмайды. Бір ѓана мысал, Ќоста-

най ќаласында ж‰ктіліктіњ 8 айлыѓында болѓан ке-

ліншек жања жылдыќ мереке кезінде тєулігіне бір

шμлмек араќќа дейін ішіп ж‰рген. Соныњ салда-

рынан былтырѓы жылдыњ 10 ќањтары к‰ні нєресте

жатырда шетінейді. Ал, №17 мектептіњ 7 сыныбын-

да оќитын 14 жасар кμкμрім ќыз бала бір жыл бойы

20 жасар ер адаммен бірге т±рып келгені бер жаѓы,

аяѓы ауырлап, аќыры т‰сік жасатуѓа тура келіпті.

Ќоѓамдыќ кењесте медицина саласындаѓы ма-

ман тапшылыѓы да сμз болды. Ќазір Ќостанай об-

лысы бойынша 64 гинеколог пен педиатр тапшы.

Сондай-аќ, денсаулыќ саќтау басќармасыныњ бас-

шысы ана мен бала μлімін азайтуѓа баѓытталѓан

ж±мысты к‰шейтіп жатќанын жеткізді. Ќазіргі уаќыт-

та ана мен бала денсаулыѓын ќорѓау саласында

шетелдік мамандармен тєжірибе ж‰ргізіліп жатыр.

Ана мен бала μліміне

не себеп?

ПРОКУРОРЛЫЌ ЌАДАЃАЛАУ

Ш±ѓа

      ЌОЊЌАБАЙ

ды мемлекеттік сатып алу бай-

ќауын жариялайды. Алѓашќы

жолы бірнеше мердігер ќ±ры-

лыс ж±мыстарын ж‰ргізуге

μтініш білдірген екен, ол зањсыз

деп саналѓан. Екінші мєрте бір

ѓана мердігердіњ ќ±жаты тиісті

талаптарѓа сай деп танылады.

Алайда, Мемлекеттік ќызмет

істері жєне сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы іс-ќимыл агент-

тігініњ облыстыќ департаменті

ќызметкерлері б±л байќаудыњ

зањѓа ќайшы μткендігін айтып

берді.


Дегенмен білім бμлімініњ же-

текшісі μзін кінєлі емеспін деп,Ш±ѓа

      ЌОЊЌАБАЙ

 

Д‰йсенбіде облысєкімі Н±ралы Садуаќасов

мењдіќаралыќтарѓа жања

єкімді таныстырды. Ал

осыѓан дейін Мењдіќара

ауданын басќарѓан

Серікжан Жаќаев μз

еркімен ж±мысынан

босатылды.

– Ќазір єрбір аудан μз эко-

номикасын ныѓайтуы ќажет.

¤йткені облыс экономикасы

оѓан ќа-расты аудандардыњ эко-

номикасымен тыѓыз байланыс-

ты. Виктор Ионенко – білікті, сау-

атты басшы, – деді халыќќа та-

ныстыру кезінде Н±ралы Садуа-

Жања таѓайындаулар

"Казагроинновация" АЌ басќармасы тμра-

ѓасыныњ б±йрыѓымен "ТХ Заречное" ЖШС ди-

ректоры болып Владимир Леонидович Чер-

ненко таѓайындалды.

Владимир Черненко  1955 жылы Украина-

ныњ Кироградское облысыныњ Маловисковск

ауданыныњ Хмелевское ауылында туѓан. Жо-

ѓары білімді, "ѓалым-агроном". Ењбек жолын

агрономдыќтан бастаѓан ол басшылыќ лауа-

зымдарда да ќызмет атќарды.

2002-2014 жылдар аралыѓында "Заречное

ТШ" ЖШС директорыныњ орынбасары, "Аќ-Ќ±дыќ" ЖШС директо-

ры болѓан.

"Ерен ењбегі ‰шін" медалімен марапатталѓан.

* * *

Ќостанай облысы єкімініњ μкімімен облыс

єкімдігі жерлерініњ пайдаланылуына жєне

ќорѓалуына баќылау басќармасыныњ басшы-

сы болып Теміржан Тμлебай±лы Тμлебаев

таѓайындалды.

Теміржан Тμлебай±лы 1952 жылы Аќмола

облысыныњ Жаќсы ауданыныњ "Есіл" совхо-

зында туѓан.

Жоѓары білімді, 1976 жылы Целиноград

ауылшарушалыќ институтыныњ Ќостанай-

даѓы филиалын "ѓалым-агроном" мамандыѓы

бойынша бітірген. 2002 жылы – Ќостанай

єлеуметтік академиясында "зањгер" мамандыѓы, 2005 жылы Ќос-

танай инженерлік-техникалыќ университетінде "инженер-технолог"

мамандыѓы бойынша білім алѓан. Ауылшарушылыќ ѓылымдары-

ныњ кандидаты.

Ењбек жолын ауылшарушылыќ саласында бастаѓан Теміржан

Тμлебай±лы б‰гінгі к‰нге дейін єр т‰рлі ќызметтерде табысты ќыз-

мет атќарып келді.

"Ќ±рмет" орденімен,  медальдармен марапатталѓан.

* * *

"Ауылшарушылыѓын ќаржылай ќолдау

ќоры" АЌ басќармасы тμраѓасыныњ б±йры-

ѓымен "Ауылшарушылыѓын ќаржылай ќолдау

ќоры" АЌ Ќостанайдаѓы филиалыныњ дирек-

торы болып Марат Хамит±лы Салыќбаев та-

ѓайындалды.

Марат Хамит±лы 1968 жылы Ќостанай об-

лысы Жітіќара ауданыныњ Жітіќара совхо-

зында туѓан.

1992 жылы Ќостанай ауылшарушылыќ ин-

ститутында "зоотехник" мамандыѓын алѓан.

2002 жылы Заманауи гуманитарлыќ институтын тємамдап, "зањ-

гер" мамандыѓын иеленген.

Ењбек жолын 1989 жылы бμлімше бригадирінен бастаѓан Ма-

рат Салыќбаев мемлекеттік ќызметтіњ барлыќ сатыларынан μткен.

Сонымен ќатар жетекшілік, басшылыќ лауазымдарда ќызмет атќ-

арды.


2006-2014 жылдар аралыѓында Ќостанай ќаласыныњ "Отан"

ЖШС директоры, "Гранд KZ" ЖШС директоры болѓан.* * *

"Казводхоз" республикалыќ мемлекеттік

кєсіпорны Бас директорыныњ б±йрыѓымен

Ќайрат Кєкімжан±лы Карбозов "Казводхоз"

РМК Ќостанайдаѓы филиалыныњ директоры

лауазымына таѓайындалды.

Ќайрат Кєкімжан±лы 1968 жылы Ќостанай

облысы Жанкелдин ауданыныњ Кμкалат

ауылында туѓан.

Білімі – жоѓары. 1993 жылы Ќазаќ ауыл-

шаруашылыќ институтын бітіріп, "ѓалым-аг-

роном" мамандыѓыныњ иесі атанѓан.  2007

жылы М.Дулатов атындаѓы Ќостанай инженерлік-экономикалыќ

университетінен "экономика" мамандыѓын, 2009 жылы Мєскеу эко-

номика, статистика жєне аќпарат мемлекеттік университетінен "зањ-

гер" мамандыѓын игеріп шыќќан.

Ењбек жолын 1993 жылы шаруа ќожалыѓыныњ агрономы лауа-

зымынан бастаѓан. Кейін ауылшаруашылыќ кєсіпорны директо-

ры, ќала єкімініњ орынбасары жєне басќа да жетекші лауазым-

дарда болѓан.

ласын дамыту ќажет. Єрине,

м±ныњ бєрі аудан басшысына

байланысты, – деді.

Аудан активіне жања басшы-

ны таныстырѓан облыс єкімі

μњірде бірінші кезекте шешілу-

ге тиісті міндеттер мен Елбасы-

ныњ тапсырмаларына тоќта-

лып, ауданныњ жања єкіміне

алда т±рѓан ауќымды ж±-мыс-

тарды ерекше атап кμрсетті.

Сонымен бірге, ол  аудан ак-

тиві алдында жања єкімге сенім

білдіріп, белсенді ж±мыс істеу-

ге шаќырды.

¤з кезегінде ауданныњ жања

єкімі В.Ионенко μзіне кμрсеткен

зор сенімдері ‰шін облыс єкіміне

алѓысын білдіріп, осы сенімнен

шыѓуѓа бар к‰ш-жігерін аямай-

тындыѓын жеткізді.

ќасов.  – Сіздер тек ауылшаруа-

шылыѓы секторын ѓана емес,

ќайта μњдеу кєсіпорындарын

μркендетуге к‰ш салыњыздар.

Сонымен ќатар мал шаруашы-

лыѓымен ќоса ветеринария са-

Мањызды шара

 Жаќында ЌР Мемлекеттік

ќызмет істері жєне сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл

агенттігініњ Ќостанай облысы

бойынша департаментініњ

тєртіптік кењес хатшылыѓыныњ

мењгерушісі Асхат Іскендіров пен

Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы

оќыту бμлімініњ ќызметкерлері

А.Байт±рсынов атындаѓы Ќоста-

най мемлекеттік университетініњ

экономика жєне менеджмент

кафедрасыныњ студенттеріне

"Мемлекеттіњ сыбайлас жемќор-

лыќќа ќарсы саясатына жастар-

дыњ кμзќарасы" таќырыбында

кездесу μткізді.

Кездесуде жањадан ќ±рылѓан

мемлекеттік орган – Агенттіктіњ

негізгі міндеті мен баѓыты тура-

лы жєне сыбайлас жемќорлыќ-

сыз – еліміздіњ жања форматтаѓы

даму векторын айќындауѓа не-

гізделген ќ±жаты болѓан

Еліміздіњ Президенті Н±рс±лтан

Назарбаев бекіткен Ќазаќстан

Республикасыныњ 2015-2025

жылдарѓа арналѓан сыбайлас

жемќорлыќќа ќарсы стратегиясы

т‰сіндірілді.

Сонымен бірге кездесуде сту-

денттер мемлекеттіміздіњ сыбай-

лас жемќорлыќќа ќарсы

ж‰ргізіліп жатќан саясаты бойын-

ша ой-пікірлерімен бμлісіп,

ќызыќтырѓан с±раќтарын ќойды.


3

25 ақпан 2015 жыл

Айбек 

   КӘДІРҰЛЫ

 «Мықты бизнес – қуатты 

мемлекет»  жобасы 

шеңберінде Федоров 

ауданында «Қазақстанда 

жасалған» атты акция өтті. 

«Нұр Отан» партиясының ау-

дандық  филиалы  ұйымдастыр­

ған бұл шара  отандық өнім өн-

дірушілерді  қолдауға  арналды.

Нұротандықтар   сауда нүктелерін 

аралап,  жергілікті  кәсіпкерлер 

өндірген тауарлармен танысты. 

Партия мүшелері алдымен Федо-

ровтағы зығыр майын шығаратын 

зауытқа барды. 

Жалпы,  аудан  ауылшаруа­

шылық тауар өндірушілері зығыр­

ды  2009  жылдан  бастап  өсіре 

бастады. Ал одан сұйық май өн-

діретін зауыт 2012 жылдан бері 

жұмыс  істейді.  «Жаркөл­007» 

ЖШС директоры Владимир За-

веруха «Қазақстанда жасалған» 

акциясы отандық нарықта зығыр 

майына  деген  сұранысты  арт-

тырады деген сенімде. «Зығыр 

майы өте пайдалы 

болғанымен, еліміз-

де оған сұраныс аз. 

Сондықтан,    мына 

акция  біз  сияқты 

кәсіпкерлердің биз-

несін жандандыруға 

өз  септігін  тигізері 

даусыз.  Бүгінде 

біздің    өнімдеріміз 

Қытай,  Ауғанстан 

тәрізді  бірнеше 

шет мемлекеттерге 

экспортталады»,  

–  дейді  кәсіпорын 

басшысы. 

Дүкен  сөре-

лерінде  жергілікті 

өнімдер толып тұр.

– Мен  тек қана өзімізде шыға-

рылған азық­түлікті  тұтынамын. 

Олар  экологиялық жағынан таза. 

Сондықтан, үнемі отандық тауар-

ларды сатып алуға тырысамын.

Сапасы жаман емес,  –  дейді Фе-

доров кентінің тұрғыны Татьяна 

Фаст.

Айтпақшы, дүкен сөрелерінде самсап тұрған тауарлардың тұсы-

на «Қазақстанда жасалған» деген 

тақтайша ілініпті.

– Өз тауарларына сараптама 

жүргізген  кәсіпкерлермен  сөй-

лестік. Олардың өздері сөрелер-

дегі тауарлардың 50%­ы отандық 

өнімдер. Сондықтан, барша тұты-

нушыларды  тек  елімізде  шыға-

рылған  өнімдерді  сатып  алуға 

шақырамыз, – дейді «Нұр Отан» 

партиясы  Федоров  аудандық 

филиалының жетекшісі Евгения 

Жданова.


Жалпы, Федоровта 2 диірмен, 

3 май шығаратын зауыт, 2 сүт­та-

уарлы  фермасы  және  шұжық 

өндіретін бірнеше цех жұ-

мыс істейді. «Жұрттың көбі 

жергілікті өнімдерді сатып 

алуға  құштар.  Біз  ең  ал-

дымен халықтың сұраны-

сын өтейміз. Олардың нені 

көбірек тұтынатындығына 

мән береміз. Негізі, біздің 

сауда  орындарындағы 

тауарлардың 90%­ы отан-

дық  өнімдер.  Мәселен, 

шұжықтар  Ресейден  де 

әкелінеді. Бірақ, ел өз өнім-

дерімізге ғана мойын бұра-

ды. Өйткені, онда еш қоспа 

жоқ.Сапасы жоғары. «Баян 

сұлудың»  кәмпиттері  де 

өтімді», – дейді дүкен иесі 

Юрий Муковин.СУРЕТТЕРДЕ: Отандық өнім-

дерге сұраныс артып келеді.

ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН

Өнім – өзіміздікі

Өнеркәсіп. 2015 жылғы қаңтар-

да облыс кәсіпорындары қолданыс­

тағы бағаларда 35,0 млрд. теңгенің 

өнімдерін  өндірді  (2014  жылғы 

қаңтар  –  37,9  млрд.  теңге).  2015 

жылғы қаңтарда нақты көлем ин-

дексі 2014 жылғы қаңтармен салыс­

тырғанда 97,2% құрады.

Көлемнің өсімі электрмен жаб-

дықтау, газ, бу беру және ауа бап-

тауда 3,9%, сумен жабдықтау; кәріз 

жүйесі,  қалдықтардың  жиналуын 

және таратылуын бақылауда – 1,5%, 

өңдеу өнеркәсібінде – 1,3%, қамта-

масыз етілді. Өндірістің төмендеуі 

кен өндіру өнеркәсібі және карьер-

лерді қазуда 8,8% байқалды.

Ауыл  шаруашылығы.  2015 

жылғы  қаңтардағы  ауыл  шаруа­

шылығы  өнімдерінің  (қызмет-

терінің)  жалпы  шығарылымы  5,9 

млрд. теңге (ағымдағы бағаларда) 

болды немесе 2014 жылғы қаңтарға 

107,8%, одан мал шаруашылығы – 

5,9 млрд. теңге (107,8%). Мал мен 

құстың барлық түрлерінің етін өн-

діру тірі салмақта 9,3 мың тоннаны 

құрады  (2014  жылғы  қаңтарға  – 

104,3%), сиыр сүті – 17,6 мың тонна 

(106,0%), тауық жұмыртқасы – 37,9 

млн. дана (152,8%).Инвестициялар. Негізгі капи-

талға салынған инвестициялар баға-

лау есебімен 2015 жылғы қаңтарда 

5,8 млрд. теңгені немесе 2014 жылғы 

қаңтарға 64,6% құрады.

Құрылыс  мердігерлерінің 

келісім­шарттары  бойынша  баға-

лау  есебімен  орындалған  жұмыс 

пен қыз меттер көлемі 2015 жылғы 

қаңтарда 1,7 млрд. теңгені немесе 

2014 жылғы қаңтарға 87,3% құрады.

Қаржыландырудың барлық көз-

дері есебінен жалпы алаңы 33015 

шаршы метр болатын тұрғын үйлер 

пайдалануға  берілді  немесе  2014 

жылғы қаңтарға – 174,3%.Сауда.  2015  жылғы  қаңтарда 

бөлшек  сауда  көлемі  14,4  млрд. 

теңгені құрады немесе 2014 жылғы 

қаңтар деңгейіне 101,1%.Көлік. 2015 жылғы қаңтардағы 

автомобиль  көлігімен  тасымал-

данған жүктің көлемі 19,9 млн. тон-

наны  құрады  немесе  2014  жылғы 

қаңтар  деңгейіне  100,8%.  2015 

жылғы қаңтардағы жүк айналымы 

803,2  млн.  ткм  құрады,  бұл  2014 

жылғы қаңтардан 2,7% артық.

Автожол  көлігімен  146,9  млн. 

жолаушы тасымалданды немесе 2014 

жылғы қаңтар деңгейіне 102,9%.

Бағалар.  Инфляцияның  жал-

пы  деңгейін  сипаттайтын  тұтыну 

бағаларының индексі 2015 жылғы 

қаңтарда  2014  жылғы  желтоқсан-

мен салыстырғанда 100,8% құрады, 

оның ішінде азық­түлік тауарлары-

на – 101,2%, азық­түлік емес тауар-

ларға – 100,3%, ақылы қызметтерге 

– 100,9%.

Тұрмыс  деңгейі.  Ең  төменгі 

күнкөріс деңгейінің шамасы 2015 

жылғы қаңтарда 17930 теңгені құра-

ды, республика бойынша – 19059 

теңге.

Облыс кәсіпорындарындағы бір қызметкердің орташа айлық атаулы 

жалақысы 2014 жылғы желтоқсанда 

111871 теңгені құрады немесе 2013 

жылғы сәйкес айға 113,2%. Инфля-

цияға түзетуді ескере отырып, нақты 

жалақы индексі көрсетілген кезеңде 

105,7% құрады.

Еңбек  нарығы.  Облыс  кәсіп­

орындарындағы  жалдамалы  қыз-

меткерлер саны 2014 жылғы жел-

тоқсанда  204,2  мың  адам  болды 

немесе  2013  жылғы  желтоқсанға 

98,4% құрады.

2015 жылғы 1 ақпанға жұмыспен 

қамтудың  уәкілетті  органдарында 

экономикалық  тұрғыдан  белсенді 

халық санында тіркелген жұмыссыз­

дардың үлесі облыс бойынша 0,3%, 

республика бойынша – 0,5%.СТАТИСТИКАҒА ЖҮГІНСЕК

2015 жылғы қаңтардағы Қостанай облысының негізгі әлеуметтік 

-экономикалық индикаторлары: Салыстырмалы мониторинг

Заманауи құрылғылар сатып алды

Қостанай  қ. Биыл облыстық онкологиялық диспансер өз 

қаржысына жіңішке ішек проблемаларын анықтауға мүмкін-

дік беретін арнайы видеоколоноскоп аппаратын сатып алды. 

Мұндай аппарат еліміз бойынша үшеу ғана көрінеді. Сондай-ақ, 

денсау лық сақтау мекемесі сараптамалық класты ультрадыбыс-

тық зерттеу аппараты мен компьютерлік томографияға да қол 

жеткізіпті. Қазіргі таңда жаңа заманауи құрылғыларды меңге-

ретін мамандар оқытылып жатыр. Мақсат – мал шаруашылығын дамыту

Алтынсарин. Өткен жылы ауданда мал шаруашылығын өр-

кендету мақсатында бюджеттен 65 млн. 825 мың теңге субсидия 

бөлінген. Сондай-ақ, «Сыбаға», «Алтын асық» бағдарламалары 

бо йынша 353 ірі қара мен 297 қой сатып алынған. Ал, «Құлан» 

бағдарламасы бойынша 17 жылқы сатып алуға құжат мақұлданға-

нымен, есепті жылдың аяқталуына байланысты қаржыландыру 

тоқтатылған. Дегенмен, ауданда мал санын көбейту жұмыс тары 

биыл да жалғасын таппақ.Аға ұрпаққа арналған акция

Сарыкөл. Ұлы Жеңістің жетпіс жылдығы қарсаңында  Крылов 

ауылында тағылымды шара өткізілді. Әсіресе, мектеп оқушылары 

аға ұрпаққа құрмет көрсету мақсатында «Ардагер жанымызда 

тұрады», «Жақыныңа жәрдемдес», «Естелік» және  «70 игілікті 

іс»  тәрізді акцияларға  қатысып, ардагерлерге қол ұшын созу-

дан жалыққан емес. Бұл бастамаларына ауыл тұрғындары дән 

риза. Крылов орта мектебі директоры тәрбие-ісінің орынбасары 

 Е.Шинкарованың айтуынша, мектеп оқушылары аталмыш акция-

ларды дәстүрге айналдырмақ.  


Каталог: wp-content -> pdf -> 2015
2015 -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
2015 -> №117 (18326) 14 ќазан 2015 ж сєрсенбі
2015 -> Ќалалыќ балалар шыѓармашылыѓы ‰йіне жиналѓан м‰мкіндігі шектеулі жандардыњ санында шек болмады. Бєрі де кезінде
2015 -> 5 маусым 2015 ж жұма
2015 -> 26 маусым 2015 ж жұма
2015 -> №96 (18305) 28 тамыз 2015 ж ж±ма конституцияѓА – 20 жыл
2015 -> Сәлім меңдібай құрметті оқырман! Сіздің қолыңыз­ дағы Қостанай облыстық «Қостанай таңы»
2015 -> №149 (18358) 25 желтоќсан 2015 ж ж±ма
2015 -> 8 қыркүйек 2015 ж сейсенбі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет