Дипломды алды іс-тәжірибе бойынша есеп (іс-тәжірибе түрі)бет1/2
Дата22.05.2023
өлшемі108,9 Kb.
#95847
түріДиплом
  1   2

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ғылым ЖәНЕ жоғары білім МИНИСТРЛІГІ

Д. СЕРИКБАЕВ ат. ШЫҒЫС-ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Дипломды алды іс-тәжірибе бойынша


ЕСЕП

(іс-тәжірибе түрі)


6В06101-«Ақпараттық жүйелер» күндізгі оқу бағдарламасының


4 курс студенті

(стуент аты-жөні)


Іс-тәжірибе өту орны:

ТОО “Soft alliance”

(Мекеме, ұйым атауы)

Іс-тәжірибе өту мерзімі: «16» наурыз 2023ж. - «19» сәуір 2023ж.

Мекемеде іс-тәжірибе жетекшісі:

Батуев С.Ю.


(Аты-жөні) (Қолы)


Қорытынды баға: _____________

Өскемен қ. , 2023
Мазмұны
Кіріспе
1 Денсаулық сақтау орталығының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін әзірлеу.
2. «1С:Медицина» ақпараттық жүйесін орнату.
3. Қорытынды
4. Мінездеме
5. Қолданылған әдебиеттер тізіміKIРІСПЕ

Дипломдық тәжірибе негізгі оқу үдерістерінің маңызды компенеттерінің бірі болып табылады. Ол оқу процесінде сіңірлген білімді жинақтап, жүйелейді және теориялық әдістен эмпирикалық әдіске көшудің басты қадамы.


Өз бетінше ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау дағдыларын дамытудағы дипломдық тәжірибенің өзектілігі болып табылады. Тиісінше, дипломды қорғау алдындағы тәжірибе – бұл соңғы біліктілік жұмысын жазу. Мақсатқа жету үшін алға қойылған міндетті орындау қажет:
- мамандық бойынша алған білімдерін кеңейту, жүйелеу;
- ғылыми зерттеулер жүргізудің жұмыс жоспары мен бағдарламасын әзірлеу;
- мәліметтерді жинау және талдау.Дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және сипаттау бойынша диплом алдындағы практика және тағылымдама циклін аяқтайды, тапсыру процесінде студенттер:
- ақпараттық технологияларды қолдануды, аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің құрамы мен функционалдығын үйрену;
- ақпараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің арнайы құралдарын меңгеру;
- жүйелік, желілік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді өз бетінше әзірлеу дағдылары;
- ақпаратты және функционалдық талдауды бағалаумен пәндік саланы таңдау және есептеу, бастапқы құжаттарды жинау;
- мектеп бітіру шеңберінде оны шешу үшін мәселені ресімдеу немесе шешу;
- есептің қойылуын куәландыру және дипломдық жобаның (жұмыс) тақырыбын тұжырымдау;
- тақырып бойынша жұмысты орындау үшін кәсіпорыннан бұйрық хат ресімдеу.
Бакалавриат тәжірибесінің мақсаты мен міндеттері:
- жинақталғанбастапқыматериалдызерттеужәнеталдау;
- комиссияныңескертулерінесәйкесоныңтолықтығы мен өзектілігінбағалауға;
- базалықкәсіпорынданақтынемесежетіспейтінмәліметтердіжинау;
- дипломдықжұмыс (жоба) шеңберіндешешілетінмәселеніңқойылуыннақтылау.
Басты мақсат-денсаулық сақтау орнына арналған ақпараттық жүйенін моделін жасау.+
Бұл тәжірибе оқу қызметінің қорытынды кезеңі болып табылады және әдістемелік ғылыми мәселелер саласындағы жалпы кәсіби шешімдерді кеңінен шоғырландыруға мүмкіндік береді.
Негізгі міндет – өзекті мәселені, жеке мамандықты іздеуде тәжірибе жинақтау.
Тағылымдамадан өту орны: Soft Alliance – 2004 жылы құрылған әлемдік деңгейдегі жүйелік интегратор және шешім жеткізушісі.
Ол бизнестің тиімді жұмыс істеуіне және ерекше қызмет көрсетуге көмектесуге ынталы жоғары өнімді ұйым.
Қазіргі уақытта оның Өскемендегі болімінде 15-ке жуық қызметкерлері бар. Штаб квартирасы Өскемен қаласы, Антон Чехов көшесі, 70 мекенжайында орналасқан. Серіктестік басшысы – Батуев Станислав Юрьевич. Жалпы гигиеналық талаптармен, кәсіпорында, жұмыс орнында, тұрмыстық құрал-жабдықтармен жұмыс істегенде қауіпсіздік шараларының өндірісімен танысқаннан кейін, директор алға қойған мақсаттармен, деректі тәжірибемен танысу. Мен қызметкерлердің құқықтары мен міндеттерін зерттеуді шештім. Оның қызметін реттеуге жауапты құқықтары мен міндеттерін зерттегеннен кейін. Ендігі мақсат тәжірибелік тапсырманы жетекшімен келісіп, мақсат қойып, практикалық тапсырма беру болды.
Ұйым директоры келесіміндеттердіқойды:
- ақпараттықтехнологияларды, аппараттықжәнебағдарламалыққамтамасызетудіңқұрамы мен функционалдықмақсатынзерделеу;
- ақпараттықжәнебағдарламалыққамтамасызетудіәзірлеудіңмамандандырылғанаспаптыққұралдарынигеру;
- жүйелік, желілікжәнеқолданбалыбағдарламалыққамтамасызетудіөзбетіншеәзірлеудағдыларынигеру;
- ақпараттықжәнефункционалдықталдаутұрғысынанпәндіксаланытаңдаужәнезерттеу, құжаттар-дереккөздердіжинау;
- дипломдықжобалаушеңберіндемәселенінемесетапсырманыкейінненшешуүшінрәсімдеу;

1 Денсаулық сақтау орталығының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін әзірлеу.


Жаңа ақпараттық технологияларды медицинаға еңгізу денсаулық сақтау ұйымындағы информатизация деп аталады. Денсаулық сақтау жүйесінің негізгі информатизациясы - ақпараттық жүйе болып табылады. Сол себепті денсаулық ұйымының әртүрлі бағытына байланысты медициналық ақпараттақ жүйелері де жіктелінеді. МАЖ құру мақсаты: Бірдей ақпараттық кеңістікті құру; Медициналық көмек сапасын басқару және мониторинг; Экономикалық аспектілердің медициналық көмек көрсетудегі анализдері; Науқастардың қаралу және емделу кезеңдерінің қысқартылуы; МАЖ енгізу барлық денсаулық сақтау жүйесіне қатысушылар үшін оң нәтижеге ие.
Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандырудың принциптері:
◦ 1) басқарудың барлық деңгейлеріндегі əкімшілік процестерді стандарттау мен ресмилендіру,
денсаулық сақтауды басқарудың бірыңғай саясатын əзірлеу мен іске асыру;
◦ 2) денсаулық сақтау жəне ақпараттандыру саласындағы халықаралық стандарттарды кеңінен
пайдалану;
◦ 3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қолжетімділігі шектелген электрондық
ақпараттық ресурстарды қоспағанда, денсаулық сақтау органдары мен ұйымдарының қызметі
туралы ақпаратты қамтитын электрондық ақпараттық ресурстарға еркін қолжетімділікті
қамтамасыз ету;
◦ 4) жариялы таратылуының міндетті сипаты белгіленген электрондық ақпараттық ресурстарды
берудің уақтылығы, оның объективтілігі, толықтығы жəне дəйектілігі;
◦ 5) денсаулық сақтаудың ақпараттық ресурстары деректерінің сақталуы мен құпиялылығын
қамтамасыз ету;
◦ 6) əрбір пациент туралы ақпараттық ресурстарды персоналдауды жəне пациенттің персоналдық
ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету;
◦ 7) медициналық ақпараттың пациентпен ілесе жүруін қамтамасыз ету принциптеріне негізделеді
2. «1С:Медицина» ақпараттық жүйесін орнату.
Мен ен басты мақсатыма көштім, «Тонус» оңалту орталығы үшін 1С бағдарламасын орнатуға көштім.
Қолданбалы шешім "1С:Медицина" рольдік қағидат бойынша деректерге қол жеткізуді бөле отырып, медициналық ұйымның бірыңғай ақпараттық кеңістігін құруға мүмкіндік береді. Бір ақпараттық базада бірнеше медициналық ұйымдар бойынша есеп жүргізу мүмкіндігі бар.

Бағдарлама бір пациентке бірнеше медициналық карталарды жүргізуге мүмкіндік береді-амбулаториялық карта, стоматологиялық карта және т.б. әрбір медицина қызметкері үшін оның қандай картаға қол жеткізе алатыны көрсетіледі. Бағдарламада көрсетілетін медициналық көмектің көлеміне шектеу қоюға мүмкіндік беретін квоталаудың икемді тетіктері бар. Медициналық персоналдың қызметін есепке алу медициналық қызметтер бойынша жүргізіледі.


Пациенттерді алдын ала жазуды тіркеуді де, дәрігерлер де қайталама қабылдауларды, консультацияларды, зерттеулерді, манипуляцияларды тағайындау кезінде жүзеге асыра алады. Жедел жоспарлауды жүзеге асыру үшін дәрігерлік медицина персоналы мен кабинеттеріне жұмыс кестесі, нормалар беріледі.


Содан кейін қолданбалы бағдарламаларды әзірлеу және оларға қызмет көрсету технологияларын енгізуді зерттей бастадым: қолданылатын операциялық жүйе, ДҚБЖ, бағдарламалау тілдері. Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, конфигурациялау және пайдалану, өндірісте құрылымдық бөлімді пайдалану бойынша техникалық құжаттамамен таныстым. Ең алдымен, «1С:Медицина» ақпараттық жүйесі іске қосылады. Ішкі құжат айналымы негізінен анықталған жүйенің тасымалдаушылары арқылы жүргізіледі. Персоналды есепке алу, бухгалтерлік есеп, кәсіпорын қоймаларындағы тауарлы-материалдық қорларды есепке алу, жұмысшылардың еңбекақысын есептеу және т.б.- «1С:Медицина» ақпараттық жүйесі арқылы анықталатын міндеттер.
Бас кеңседе Интернетке кірумү мкіндігі бар. Салық және бизнес кәсіпорындарымен электрондыққұжат айналымы үшін қызметшінің Интернет желісінеқолжеткізу.
Комбинация компьютерлік технологияның жағдайы үшін байқалады. Ескірген жабдықтар үнемі жаңартылып отырады, сондықтан кәсіпорынның негізгі кәсіпорнында IntelPentiumDualCPUE2200 2,20 ГГц процессоры негізіндегі заманауи өндірістік компьютерлер орнатылған. ЖЖҚ – 2 ГБ, қатты диск – 160 ГБ.
Компьютерлер жергілікт іжеліге медиа арқылы қосылды, бірақ кейінWi-Fi сымсыз технологиясы енгізілді. Енді негізгі кеңседегі барлық компьютерлер сымсыз жергілікті желіге қосылған.
Компанияда қолданылатын негізгі бағдарламалық өнімдер: Microsoft корпорациясының WindowsXPSP3 операциялық жүйесі, Dr.Webантивирустық бағдарламасы, MS Office кеңсе пакеті, 1С:Кәсіпорын ақпараттық жүйесі.
1С орнату үшін жүйелік талаптар:

 • MS Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003 (MS Windows XP/7 Business/Server 2003 ұсынылады);

 • Intel Pentium IV процессоры 2,8 ГГц немесе одан жоғары;

 • ЖЖҚ 256 МБ немесе одан көп (1 ГБ ұсынылады);

 • қатты диск (орнату кезінде шамамен 220 МБ пайдаланылады);

Компьютер, 1С конфигурациясын әзірлеу үшін есептеу

 • операциялық жүйе: MS Windows 2000/XP/Server 2003;

 • CD оқу құрылғысы;

 • USB порты;

 • SVGA көрінісі.

Компьютерлік сервер 1С:Медицина

 • Операциялық жүйе: MS Windows 2003/XP/Server 2008;

 • Intel Pentium IV 2,8 ГГц немесе одан жоғары процессор (Intel Pentium IV жоғары/Xeon 3,6 ГГц ұсынылады, ең жақсы масштабтауға арналған екі немесе оданда көп процессорлар ұсынылады);

 • ЖЖҚ 512 МБ немесе одан көп (ұсынылған 1024 МБ);

 • USB порты;

 • CD-диск


Ақпараттық-техникалық бөлімнің жұмысын реттейтін құжаттар: • Еңбек кодексі және лауазымдық нұсқаулықтар.

 • Кәсіпкерлік ережелер бөлімшенің жұмыс істеушегін де реттейді:

 • Жалпы ұйымның қызметкерлеріне ұжымдық шарт, ішкі еңбек тәртібі бөлімі, компьютермен жұмыс істеу үшін еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтар бағынады.

 • Тапсырмаларды орындауды ұйымдастыру келесідей: әрбір жобаға жауапты адам бекітілген, тапсырма маңызды және жүзеге асыру бюджеті.

 • Құжаттаманы жүргізу ережелері құжаттаманы қамтамасыз ету және жүргізу үшін корпоративтік нысанға бағынады.

Ақпарат пен құжаттаманы- сақтау ережелері мыналарға мүмкіндік береді: кез келген ақпаратты қағаз және цифрлық тасымалдаушылар мен алмасу кезінде, сондай-ақ ішкі желіні анықтау арқылы табуға болады.
Лауазымдық нұсқаулықтардағы құпиялылық ережелері.

 • Ақпараттық технологиялар бөлімінің жұмысы үшін келесі құжаттар қажет:

 • жұмысқаөтінімдер мен шарттар (бөлімшелерденжәнемамандардан);

 • директордыңнұсқауы;

 • ұйымқызметкерлерініңмәліметтері мен құжаттары.Ақпараттық ішкі жүйе кәсіпорындардың қызметкерлері туралы ақпаратты жинауды, сақтауды, тіркеуді және беруді талап етеді. Шағын жүйе персоналды есепке алу процестерін автоматтандыруы керек, осылайша көлікті кқауіпсіздікке және операциялар бойынша аналитикалық ақпаратқа жылдам қол жеткізуге тиіс.
Әзірленетін бағдарламалық қамтамасыз – етукелесідей болуы керек:
- пайдаланушығаыңғайлы интерфейс;
- тапсырыстардытіркеу;
- күшінеенгенбұйрықтардысақтау;
- кәсіпорынқызметкерлері, жұмысқаүміткерлертуралыанықтамалықақпарат;
- қызметкерлертуралымәліметтердісақтау;
- тапсырысүлгілері;
- қажеттіесептер.
Мақсатқажетуүшінмәселенішешуқажет:
- Пәндікаумақтыталдау, осы мәселебойыншаәдебиеттердіоқу;
- ақпараттықішкіжүйелердіңплатформасын, әзірлеуқұралдарынтаңдаубойыншажобалықшешімдердінегіздеу;
- ақпараттықішкіжүйеніңинфологиялық, даталогиялықжәнереляциялықмодельдерінәзірлеу;
- Деректердіенгізу, ұсыну, ұсынужәнеөңдеуформаларынәзірлеу
- кәсіпорындажаңаішкіжүйелердіашудыңтиімділігіннегіздеу.

Жеке тұлғалар (пациенттер) туралы ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету:


◦ 1. Денсаулық сақтаудың жеке тұлғалар (пациенттер) туралы персоналдық деректерді қамтитын электрондық ақпараттық ресурстары алынуы, өңделуі мен пайдаланылуы. Оларды жинау мақсатымен шектелетін құпия электрондық ақпараттық ресурстар санатына жатады.
◦2. Электрондық ақпараттық ресурстарды қалыптастыру үшін жеке тұлғалардың (пациенттердің) денсаулық жағдайы туралы мәлімет беру жеке тұлғаның (пациенттің) келісімімен жүзеге асырылады.
◦ 3. Персоналдық медициналық деректердіқамтитынэлектрондықақпараттық
ресурстардыалғанақпараттықжүйелердіңменшікиелерінемесеиеленушілері
олардыжарияетуденқорғау (құпиялылықтысақтау) жөніндешараларқабылдауға
міндетті. Мұндайміндетперсоналдықмедициналықдеректердіқамтитынэлектрондық
ақпараттықресурстаралынғанкезденбастаполардыжойыпжібергенге не
дерексіздендіргенгедейіннемесе осы деректерөзінетиесіліадамнанолардыжария
етугекелісімалынғанғадейінсақталады.
◦ 4. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралыперсоналдықмедициналықдеректердіқамтитын
электрондықақпараттықресурстардымүліктікжәне (немесе) моральдықзиянкелтіру,
ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындакепілдікберілгенқұқықтар мен
бостандықтардыіскеасырудышектеумақсатындапайдалануғажолберілмейді.
◦ 5. Жеке тұлғалар (пациенттер) туралыперсоналдықмедициналықдеректердіқамтитын
электрондықақпараттықресурстарғамедициналықперсоналдыңқолжетімділігіжеке
тұлғаға (пациентке) медициналықкөмеккөрсетумақсатыменғанашектелугетиіс.
◦ ЭЫҰД елдеріменсалыстырған ҚР денсаулықсақтаужүйесінің
ақпараттандырылуы
◦ Денсаулықсақтаудыңәлемдік даму беталысы IT-технологиялардыңдамуымен
тығызбайланысты. ЭЫҰД елдеріндедәрігер мен пациент арасындағыөзара
қарым-қатынастыайтарлықтайжеңілдетугемүмкіндікберетінжаңа
коммуникативтіктехнологиялардыендірудіңбелсендіүдерісіжүріпжатыр. Смартмедицинаныдамыту сала дамуыныңбастытрендінеайналыпотыр. Қазақстанда,
салағазаманауиақпараттықтехнологиялардыенгізусаласындағыедәуір
ілгерілеуге, бірқатарпорталдаржасауға, компьютерліктехникаменқамтамасыз
етудіжақсартуғақарамастан, әзірленгенжәнеенгізілген веб-қосымшалар тек
денсаулықсақтаужүйесінқаржыландыру мен басқарудыңжекелеген
мәселелеріншешугеғанабағытталған.
Ақпараттықбазаменжұмысістеуүшінбастапқытолтырудыжүргізуқажет. Алдыменжұмысжүргізілетінұйымдыақпараттықбазағақосу керек.
Ол үшін "теңшеу" қойындысында "ұйымтуралымәліметтер" тармағынаөту керек.
"жаңаұйымқұру" - "ұйымтуралымәліметтер" элементі. Жаңа дәрігерді қосу үшін "дәрігер" қойындысында "дәрігер" тармағын таңдап, "Жасау" түймесін басыңыз "дәрігерді қосу" бетбелгісі пайда болған терезеде өрістерді толтыру қажет, сонымен қатар барлық қойындылардағы өрісті толтыру қажеттілігіне назар аударған жөн. Толтыру аяқталғаннан кейін жазу және жабу батырмасын басу керек. Оңалту орталығының қызметін жүзеге асыру үшін қажетті материалдар туралы ақпарат енгізуге кірісеміз. Ол үшін "номенклатура және калькуляция" қойындысында "материалдарды еңгізу"тармағын таңдау керек."Номенклатура және калькуляция" бетбелгісі сонымен қатар осы қойындыда материалдарды дәрігерлер арасында жылжытуға және материалдарды есептен шығаруға болады, бұл функция "материалдарды жылжыту" және "Материалдарды есептен шығару" батырмаларының арқасында жүзеге асырылады . Жоғарыда сипатталған тармақтарды толтырғаннан кейін сіз пациенттерді қабылдауға жаза бастай аласыз, бұл манипуляция "жұмыс үстелі"қойындысында жүзеге асырылады. Бұл қойындыда біз көре аламыз ыңғайлы күнтізбе онда жазылған науқастар көрсетіледі. "номенклатура және калькуляция" бетбелгісі пациентті жазу үшін " жұмыс үстелі "қойындысында" қабылдауға жазылу "батырмасын басу керек, "жұмыс үстелі" қойындысы пайда болған терезеде біз өтініш берген күнді, дәрігерді, пациентті және уақытты таңдаймыз, содан кейін "сырғыту және жабу" батырмасын басамыз , "кездесуге жазылу" элементі пациент жазылғаннан кейін пациентті қабылдауға көшуге болады. Бұл манипуляцияны екі батырмамен бастауға болады, біріншісі "жұмыс үстелі" қойындысында, екіншісі "дәрігер"қойындысында, екі жағдайда да" науқасты қабылдау " атауы. Біздің жағдайда біз "жұмыс үстелі" қойындысындағы батырманы қолданамыз, оған өтіп, "науқасты қабылдау" батырмасын басамыз, "жұмыс үстелі" қойындысы пайда болған терезеде пациентті таңдап, Қабылдау күнін және басқа ақпаратты толтырыңыз, содан кейін басқа деректерді толтырыңыз. Сондай-ақ, "сыртқы тексеру", "шағымдар ауру диагнозы", "карта", "тексеру", "жоспарлар" және "есептеу" қойындыларындағы өрістерді толтыру керек ,"пациентті қабылдау" элементі сондай-ақ, осы терезеде медициналық картаны және емдеу ақысын төлеу үшін чекті басып шығаруға болады, бұл функция "Карта" және "Чек"батырмаларымен жүзеге асырылады. Науқасты қабылдау туралы деректерді сақтау үшін "сырғыту және жабу" батырмасын басу керек. Емдеу ақысын төлегеннен кейін бұл ақпарат конфигурацияда көрсетілуі керек, мұны "дәрігер" депозитіндегі "төлемді Тіркеу" батырмасын басу арқылы жасауға болады, "науқасты қабылдау" элементі пайда болған терезеде "төлемді тіркеу" батырмасы бар өрістерді толтырып, "сырғыту және жабу" батырмасын басамыз төлемді тіркеу жоғарыда аталған барлық әрекеттерді орындау стоматологиялық клиникада пациенттерді жазуды және қабылдауды автоматтандыруға мүмкіндік береді, бірақ ұйымның жұмысында статистиканы жүргізу және есептерді түсіру мүмкіндігі маңызды. Конфигурациядағы негізгі есептердің бірі - "клиенттің егжей-тегжейлі есебі", ол емделген пациенттер туралы ақпаратты және орындалған қызметтерге ақы төлеуді көрсетуге мүмкіндік береді. Оны қалыптастыру үшін "дәрігер" қойындысында "клиенттер туралы егжей-тегжейлі есеп" батырмасын басу керек, есептер құрылған есепте біз ұйымның бүкіл жұмыс кезеңінде орындалған барлық әрекеттерді көре аламыз,клиенттер туралы егжей-тегжейлі есеп қорытынды қорытынды біліктілік жұмысының нәтижесінде "1С: Кәсіпорын" платформасында "Тонус" конфигурациясы жасалды 8.3. Конфигурация Тапсырыс берушінің барлық талаптары мен тілектеріне сәйкес келеді және мынадай функционалдық мүмкіндіктерге ие: дәрігерлер жұмысының электрондық кестесін жүргізу, қабылдауға жазылу, қабылдау бөлімшесінің жұмысы; 2 Қызмет көрсетілетін халықты есепке алу; пациенттердің өтініштерін дербестендірілген есепке алу деген мән жайларды есепке алу жөн. Осымен мен «Тонус» оңалту орталығына толықтай 1С бағдарламасын орнатуды аяқтадым.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет