Элективті пәндер каталогы. Қостанай: А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016жүктеу 0.72 Mb.
Pdf просмотр
бет1/13
Дата03.03.2017
өлшемі0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 

Қазақстан  Республикасы білім және ғылым министрлігі  

 «А. Байтұрсынов 

атындағы Қостанай 

мемлекеттік 

университеті» РМК 

 

Экономикалық факультеті 

 

       

Бекітемін 

ОӘК төрағасы 

____________А. Абсадыков 

___ _________2016 ж.

 

  

 

  

 

2016-2017 оқу жылына арналған  

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

на 2016-2017 учебный год  

Мамандығы 5В050800-Есеп және аудит 

Специальность 5В050800-Учет и аудит

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Қостанай, 2016 

 

Құрастырушы / Составители: Ладаненко  Е.И.  –  э.ғ.к.,  бухгалтерлік  есеп  және  аудит  кафедрасының  аға 

оқытушы  /  к.э.н.,  старший  преподаватель  кафедры  бухгалтерского  учета  и 

аудита 

 

 Элективті пәндер каталогы.- Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2016.- 

97 б.  


Каталог элективных дисциплин.- Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 

2016.-97 с. 

 

Бұл  каталог  5В050800-Есеп  және  аудит  мамандығына  жасалған  оқу бағдарламаларының  қосымшасы  болып  табылады.  Элективті  пәндер  каталогы 

қысқаша  сипаттамасы,  оқылу  мақсаты,  оқу  мазмұны  және  күтілетін  оқу 

нәтижесі  көрсетілген  таңдау  компонентіне  кіретін  пәндер  тізімін  қамтиды. 

2016-2017 

оқу 

жылындағы кредиттік 

технология 

бойынша 

оқитын 


студенттерге арналған. 

Настоящий  каталог  является  приложением  к  учебным  планам  по 

специальности  5В050800-Учет  и  аудит.  Каталог  элективных  дисциплин 

содержит перечень дисциплин компонента по выбору и их краткое описание с 

указанием  цели  изучения,  содержания  и  ожидаемых  результатов  обучения. 

Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной технологии  в 2016-

2017 уч. году. 

 

 Экономика факультетінің әдістемелік кеңес отырысында қарастырылды, 19.02. 

2016 ж.  № 2 хаттама 

Рассмотрен  на  заседании  Методического  совета  Экономического  факультета,    

протокол от 19.02.2016 г. № 2 

 

 

А.Байтұрсынов  атындағы  ҚМУ-дың  оқу-әдістемелік  кеңес  отырысында бекітілді, 02.03.2016 ж.  № 1 хаттама 

Утвержден 

на 

заседании учебно-методического 

совета 


КГУ 

им. 


А.Байтурсынова, протокол от 02.03.2016 г. № 1 

 

  

 

  

 

                                                  

© А.Байтурсынов атындағы  

                                                                       Қостанай  мемлекеттік университеті

 


 

Мазмұны / Содержание  

Кіріспе / Введение………………………………………………………….. 

4

 

  

1   2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 год.... 

6

 

1.1 2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса…... 6

 

1.2 3 курска арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса…... 9

 

1.3 4 курска арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса…... 12

 

  

2  Білім  беру  бағдарламаларының  және  элективті  пәндердің 

сипаттамасы/  Описание  образовательных  программ  и  элективных 

дисциплин………………………………………………………………….. 

 

 

14 

2.1 «Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп» білім беру 

бағдарламасы / Образовательная программа  «Учет в коммерческо-

производственном 

секторе»………………………………………………... 

 

 14

 

2.2 «Агроөндіріс секторындағы есеп» білім беру бағдарламасы / Образовательная программа  «Учет в агропромышленном  секторе»… 

 

52 

2.3 Жалпы элективті пәндер / Общие элективные дисциплины…..... 

69

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Кіріспе   

Элективті  пәндер  каталогы  оқытудың  кредиттік  жүйесі  бойынша 

құрастырылады.  Элективті  пәндер  каталогы  жүйеленген  таңдау  бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Оқу  жоспарындағы  барлық  пәндер  үш  циклға  біріктірілді:  жалпы  білім 

беру  циклы  (ЖБП),  базалық  пәндер  циклы  (БП),  кәсіптендіру  пәндері  циклы 

(КП).  

Жалпы  білім  беру  пәндер  циклы  маманның  интеллектуалдық,  жеке тұлғалық,  әлеуметтік  тұрғыда  дамуына  мүмкіндік  береді.  Базалық  пәндер 

циклы  болашақ  маманның  мамандығына  сәйкес  фундаменталдық  білімінің 

қалыптасуына  бағытталады.  Кәсіптендіру  пәндері  циклы  кәсіби  қызметтің 

нақты  саласында  қолданылатын  арнайы  білімді,  дағдыны,  құзыреттілікті 

анықтайды.  

Студент  Типтік  оқу  бағдарламасымен    бекітілген  мамандықтардың 

міндетті  компонент  пәндерін  меңгерумен  қатар,  ұсынылып  отырған  таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Таңдау  бойынша  компонент  пәндері  екіге  бөлінеді:  білім  беру 

бағдарламаларына  кіретін  пәндер  және  жалпы  элективті  пәндер.  5В050800–

Есеп және аудит мамандығы бойынша студенттердің таңдауына екі білім беру 

бағдарламасы  ұсынылады:  «Коммерциялық-өндірістік  секторындағы  есеп», 

«Агроөндіріс секторындағы есеп». Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес 

береді.  Студент  эдвайзермен  бірлесе  отырып,  студенттің  жеке  оқу  жоспарын 

құру үшін пәндерге жазылу нысанын толтырады.  

Құрметті  студенттер!  Білім  беру  траекториясының  біртұтастығының 

ойластырылуы  Сіздің  болашақта  маман  ретінде  кәсіби  дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Введение  

При 


кредитной 

технологии 

обучения 

разрабатывается 

каталог 

элективных  дисциплин.  Каталог  элективных  дисциплин  представляет  собой 

систематизированный перечень дисциплин компонента по выбору, и содержит 

краткое их описание. 

Все  дисциплины  учебного  плана  объединены  в  три  цикла:  цикл 

общеобразовательных  дисциплин  (ООД),  цикл  базовых  дисциплин  (БД),  цикл 

профилирующих дисциплин (ПД):  

Цикл 


общеобразовательных 

дисциплин 

предполагает 

подготовку 

интеллектуального,  личностного  и  социально  развитого  специалиста.  Цикл 

базовых  дисциплин  направлен  на  формирование  у  будущего  специалиста 

фундаментальных 

знаний 


по 

соответствующей 

специальности. 

Цикл 


профилирующих  дисциплин  определяет  перечень  специальных  знаний, 

умений,  навыков  и  компетенций  применительно  к  конкретной  сфере 

профессиональной деятельности.  

Наряду 


с 

изучением 

дисциплин 

обязательного 

компонента, 

установленных  Типовым  учебным  планом  специальности,  студент  также 

должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Дисциплины  компонента  по  выбору  делятся  на  два  вида:  дисциплины 

образовательных  программ  и  общие  элективные  дисциплины.  В  рамках 

специальности  5В050800-Учет  и  аудит  студентам  предлагается  на  выбор  две 

образовательные 

программы: 

«Учет 

в 

коммерческо-производственном секторе»,  «Учет  в  агропромышленном    секторе».  Консультации  по  выбору 

элективных  дисциплин  дает  эдвайзер.  Вместе  с  ним  студент  заполняет  форму 

записи  студентов  на  дисциплины  для  составления  ИУП  (индивидуального 

учебного плана). 

Уважаемые  студенты!  Важно  помнить,  что  от  того,  насколько 

продуманной  и  целостной  будет  Ваша  образовательная  траектория,  зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1 2016-2017 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2016-2017 уч. год  

1.1  2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

 

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Кол-во 


кред. 

Кафедра 


 

 

3 семестр  22 

 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент  

ЖБП / ООД 

ShT / IYa 

2102(1) 

Шетел тілі / Иностранный язык 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

Mak 2206  Макроэкономика 

экономика / экономики 

БП / 


БД 

BEN / 


OBU 2207 

Бухгалтерлік есеп негіздері / 

Основы бухгалтерского учета 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

11

 

 БП / 

БД 


ESA/SМЕ 

2211 


Экономикадағы статистикалық 

әдістері/ Статистические методы в 

экономике 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

Men 2212  Менеджмент 

басқару және аскерлік акімшілік / 

управления и 

делового 

администрирования 

Жалпы элективтік пәндер / Общие элективные 

дисциплины 

6

 

 БП / 

БД 


SEN/ONU 

2222 


Салық есебінің негіздері /Основы 

налогового учета 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

KKU/OP


D 2222 

Кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру /Организация 

предпринимательской 

деятельности 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

IASZhU/


OIINS 

2222 


Интегрирланған ақпараттық 

салықтық жүйені ұйымдастыру / 

Организация интегрированной 

информационной налоговой 

системы 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

КК/РР


 

2223 


Кәсіпкерлік кұкық/ 

Предпринимательское право  

азаматтық .........

құкық және 

ұрдіс/ гражданского 

и уголовного

 права 

и процесса БП / 

ОМ 2223 


Офис-менеджмент 

басқару және  

БД аскерлік акімшілік / 

управления и 

делового 

администрирования 

ОҚТ / 

ДВО 


DSh / FK  

2401(3) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

 

 4 семестр 

26 


 

Міндетті  компонент /Обязательный компонент 

9

 

 ЖБП / 

ООД 


ShT / IYa 

2102(2) 


Шетел тілі / Иностранный язык 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

Kar / Fin 

2208 

Қаржы / Финансы қаржы және банк ісі 

/ финансов и 

банковского дела 

KП / 

ПД 


KE / FU  

2301 


(1)

 

Қаржылық есеп 1 / Финансовый учет 1 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерск учет и 

аудит 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 11

 

 БП / 

БД 


KTl

KZ

h / DKYa 

2210 


Қазақ  тілінде іс құжатын жүргізу / 

Делопроизводство на казахском  

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

БП / 


БД 

Mar 2213  Маркетинг 

басқару және аскерлік акімшілік / 

управления и 

делового 

администрирования 

БП / 

БД 


AES/ SES 

2216 


Әлеуметтік-экономикалық 

статистика/ Социально-

экономическая статистика 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

«Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп»  білім 

беру бағдарламасы / Образовательная программа 

«Учет в коммерческо-производственном секторе» 

3

 

 БП / 

БД 


1С:Вuh  

2221 


 

1С: Бухгалтерия  

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

«Агроөндіріс секторондағы есеп»  білім беру 

бағдарламасы / Образовательная программа «Учет в 

агропромышленном  секторе» 

3

 

 БП/БД 

AShK1C:


B

/1C:BSH


2221 


Ауылшаруашылық кәсіпорының 

1С: Бухгалтериясы/ Бухгалтерия  

сельскохозяйственного 

предприятия 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ОҚТ / 


DSh / FK   Дене шынықтыру / Физическая 

дене және спорт  

ДВО 2401(4) 

культура 

дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

ОҚТ / 


ДВО 

 

Оқу практика / Учебная практика 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 


 

1.2  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса  

Цикл 


Код 

Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 


саны / 

Кол-во 


кред. 

Кафедра 


 

 

5 семестр  21

 

 Міндетті  компонент / Обязательный компонент 

2

  

KП / 


ПД 

ВE / 


UU 

3302 


Басқару есеп 1 / Управленческий учет бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Таңдау бойынша компоненті / Компонент по выбору  

16

  

БП / 


БД 

EMR / 


GRE 

3218 


Экономиканы мемлекеттік реттеу / 

Государственное регулирование 

экономики 

басқару және аскерлік акімшілік / 

управления и 

делового 

администрирования 

KП / 

ПД 


KE / FU 

3304 (2) 

Қаржылық есеп 2 / Финансовый учет бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

«Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп»  білім 

беру бағдарламасы / Образовательная программа «Учет 

в коммерческо-производственном секторе» 

6

  

БП / 


БД 

ЕРU / 


ОUР 

3220  


Есеп процессін ұйымдастыру / 

Организация учетного процесса 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 


БД 

SMВЕ


ЕВ/UO

NO 


32

22

 Салықтық міндеттемелер бойынша 

есеп және есеп беру/ Учет и 

отчетность по налоговым 

обязательствам 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

«Агроөндіріс секторондағы есеп»  білім беру 

бағдарламасы / Образовательная программа «Учет в 

агропромышленном  секторе» 

7

 

 БП / 

БД 


МShN / 

OZh 


3220 

 Мал шаруашылығы негездері / 

Основы животноводства 

мал шаруашылығы өнімдерін өндіру 

технология / 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства  

БП / 

БД 


AN/OA 

32

22 

Агрономия негездері / Основы 

агрономии 

Агрономия /агрономии 

БП / 


БД 

AShВЕ / 


ВUSH 

3224 


Ауыл шаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский 

учет в сельском хозяйстве  

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Жалпы элективтік пәндер / Общие элективные 

дисциплины 

4/3


 

 


 

10 


БП / 

БД 


Kon / Соn 

3225


 

Контроллинг 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 


БД 

SEKEТ / 


UАWD 

3226


 

Сыртқы экономикалық қызметтiң 

есеп және талдауы /Учет и анализ 

внешнеэкономической деятельности 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 


БД 

КК / KF 


3227

 

Корпоративтік қаржы / Корпоративные финансы  

қаржы және банк ісі / финансов и 

банковского дела 

БП / 

БД 


BТ / AB 

3228


 

Баланстың талдау / Анализ баланса  

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 


БД 

MT/MA 


3225 

Макроэкономикалық талдау / 

Макроэкономический анализ

 бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 

БД 


KKT/ 

AFD 


3225 

Қаржылық кызметін талдау / 

Анализ финансовой деятельности

 бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ОҚТ / 

ДВО 


DSh / FK  

3401(5) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной 

подготовки 

 

 6 семестр 

24

  

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 

4

 

 БП / 

БД 


KK(O)T / 

PK(R)Ya 


3201 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі / 

Профессиональный казахский 

(русский) язык  

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 


БД 

KBShT / 


POIYa 

3202 


Кәсіби бағытталған шет тілі / 

Профессионально-ориентированный 

иностранный язык 

тілдік даярлау орталығы / центр 

языковой 

подготовки 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

15

 

 БП / 

БД 


В

K

TР/ РКL 3210 

Бесекеге қабілетті тұлга 

психологиясы/ Психология 

конкурентоспособной личности 

психология және педагогика/ 

психологии и 

педагогики 

KП / 


ПД 

BE / UU 


3303 (2) 

Басқару есебі 2 / Управленческий 

учет 2 бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

КП / 


ПД 

ET/EA 


3306 

Экономикалық талдау/ 

Экономический анализ 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 


 

11 


«Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп»   білім 

беру  бағдарламасы  / Образовательная программа 

«Учет в коммерческо-производственном секторе»  

6

  

БП / 


БД 

1С:Вuh  


3223  

 

1С: Бухгалтерия  бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП / 


БД 

KSES


S

UNSP  3221 

Кәсіпкерлік сферасындағы есеп 

және салық салу / Учет и 

налогообложение в сфере 

предпринимательства 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

«Агроөндіріс секторондағы есеп»  білім беру 

бағдарламасы / Образовательная программа «Учет в 

агропромышленном  секторе» 

6

 

 БП/БД 

ASES / 


UNSA

S 32


23

 

Агробизнес субъектілерінің есебі және салық салу / Учет и 

налогообложение субъектов 

агробизнеса 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

БП/БД 


AShK1

C:B/1C


:BSHP 

32

21 

Ауылшаруашылық кәсіпорының 1С: 

Бухгалтериясы/ 1C:Бухгалтерия  

сельскохозяйственного предприятия 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ОҚТ / 


ДВО 

DSh / 


FK  

3401(6) 


Дене шынықтыру / Физическая 

культура 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ОҚТ / 


ДВО 

 

Оқу практика / Учебная практика 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1.3  4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

 


 

12 


Цикл 

Код 


Пән атауы /  

Наименование дисциплины 

Кредит 

саны / 


Кол-во 

кред. 


Кафедра 

 

 7 семестр  

22

  

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

19

 

 «Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп» білім 

беру бағдарламасы / Образовательная программа «Учет в 

коммерческо-производственном секторе» 

12

  

БП / 


БД 

SMВЕ


EB

/UONO 


4224 

Салықтық міндеттемелер 

бойынша есеп және есеп беру/ 

Учет и отчетность по 

налоговым обязательствам 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

КП / 


ПД 

ET/EA 4306 

Экономикалық талдау/ 

Экономический анализ 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

КП / 


ПД 

IA / VA 4307 

Ішкі аудит / Внутренний 

аудит 


бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

KП / 


ПД 

ES

ВЕ/ВUOE 4308 

Экономикалық саласында 

бухгалтерлік есеп/ 

Бухгалтерский учет в 

отраслях экономики 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

Жалпы элективтік пәндер / Общие элективные 

дисциплины 

7

  

KП / 


ПД 

BЕВ / UOB 4309 

Банкроттықтарды есеп және 

баға / Учет и оценка 

банкротств 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

KП / 


ПД 

ASEE / 


OUOA4310 

Агробизнестің саласындағы 

есеп ерекшеліктері / 

Особенности учета в отраслях 

агробизнеса  

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

KП / 


ПД 

BC/BE 4311 

Бухгалтерлік сарап / 

Бухгалтерская экспертиза 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

KП / 


ПД 

КBЕ / ВUS 4310 

Құрылыстағы    бухгалтерлік 

есеп  /  Бухгалтерский  учет  в 

строительстве 

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

KП / 


ПД 

SA / NA 43

12

 

Салык  аудит  /  Налоговый аудит  

  бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ОҚТ / 

ДВО 


DSh / FK  

4401(7) 


Дене шынықтыру / 

Физическая культура 

дене және спорт дайындығы 

орталығы / центр 

физической и 

спортивной  

13 


подготовки 

 

 8 семестр 

7

  

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 

7

 

 ОҚТ / 

ДВО 


 

Өндірістік практика / 

Производственная практика  

бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

ОҚТ / 


ДВО 

 

Диплом алды практика / Преддипломная практика

 бухгалтерлік есеп 

және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

КА/И Қорытынды аттестация / 

Итоговая аттестация 

 бухгалтерлік есеп және аудит / 

бухгалтерского 

учета и аудита 

 


 

14 


2  Білім  беру  бағдарламаларының  және  элективті  пәндердің 

сипаттамасы  /  Описание  образовательных  программ  и  элективных 

дисциплин

 

 2.1  «Коммерциялық-  өндірістік  секторындағы  есеп»    білім  беру 

бағдарламасы  /  Образовательная  программа  «Учет  в  коммерческо-

производственном секторе» 

 

Білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание образовательной программы Оқу  бағдарламасы  түлектердің  теориялық 

білімдерін  алуына  жәрдемдеседі,  сондай-ақ 

түлектер 

тәжірибелік 

қызметте 

алған 


теориялық  білімдерін  кәсіпорындардың  әр 

түрлі 


меншік 

нысанында 

аудиторлық, 

консалтингтік 

фирмаларда, 

тәжірибеде 

қолданады,  талдайды,  бағалайды  және 

ұйым  қызметінің  ақпараттарын  ұсынады, 

коммерциялық 

кәсіпорында 

мамандандырылған  жұмыстарға  арналған 

жаңа 


ілімдермен 

иеленеді. 

Саланың, 

ұйымның  және  фирманың  ұйымдастыру-

құқықтық  формасына  қарамастан,  кәсіби 

қызметтің 

объектілеріне: 

кәсіпорын 

мүліктері,  оның  міндеттемелері,  капитал 

және  оның  құрамының  қозғалысына  әсер 

ететін 

шаруашылық операциялар, 

активтердің  қозғалысы  және  оның  көздерін 

қалыптастыру, 

саланың 


мамандығына 

байланысты 

әр 

түрлі 


экономикалық 

саладағы  ұйымдар  қызметі  жатады.  Кәсіби 

қызмет 

саласы 


болып 

мемлекеттік 

органдар,  барлық  меншік  нысанындағы 

мекемелер 

мен 

ұйымдар, нарықтық 

инфрақұрылым  буынындағы  экономиканы 

мемлекеттік  реттеудің

 

басқару 

органдары 

және  ғылыми-зерттеу  мекемелері  болып 

табылады. 

Образовательная  программа  способствует 

получению 

теоретических 

знаний 


выпускников, 

а 

также применяет 

полученные 

теоретические 

знания 


на 

практике, 

анализируют, 

обобщает, 

оценивает  и  представляет  информацию  о 

деятельности 

организации, 

обладает 

навыками для квалифицированной работы  в 

коммерческих 

предприятиях, 

на 


предприятиях    разных  форм  собственности, 

в аудиторских и консалтинговых фирмах. 

Объектами  профессиональной  деятельности 

являются:  имущество  предприятий,  его 

обязательства,  капитал  и  хозяйственные 

операции,    вызывающие  изменения  в  

составе, размещении  активов  и источников 

его 


формирования, 

деятельность 

организаций различных отраслей экономики 

с учетом специфики отрасли, организации и 

фирмы  независимо  от  их  организационно-

правовой 

формы. 

Сферами 


профессиональной  деятельности  являются 

государственные  органы,  учреждения  и 

организации    всех  форм  собственности,  

органы 


управления 

государственного 

регулирования 

экономики 

в 

звеньях 


рыночной 

инфраструктуры, 

научно-

исследовательские учреждения. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек: 

-  активтерді,  міндеттемелерді,  капиталды, 

шығындар 

мен 


тыбыстарды 

есептеу, 

коммерциялық 

және 


өндірістік 

кәсіпорындардағы  олардың  бағалануының 

принциптері; 

-  салық  салу  және  оның  басқарушылық  пен 

қаржылық шешімдерге әсер етуі 

должны знать:  

-  учет  активов,  обязательств,  капитала, 

расходов  и  доходов,  принципы  их  оценки  в 

коммерческих 

и 

производственных предприятиях; 

-  налогообложение  и  его  влияние  на 

финансовые и управленческие решения 

меңгеруі керек:  

-  шаруашылық  шешімдерді  қабылдау  үшін 

және объектілер жұмысының тимімділігінің 

бағасын  алу  үшін  есептік  және  есепке 

алынатын 

ақпаратты 

аналитикалық 

должны уметь: 

-  аналитически  обрабатывать  учетную  и 

отчетную  информацию  с  целью  принятия 

хозяйственных 

решений 

и 

получения оценки  эффективности  функционирования 

 

15 


талдауды жүргізе алу. 

коммерциялық және 

өндірістік 

кәсіпорындардың 

экономикалық 

қызметтерінің 

тәжірибелік 

сұрақтарын 

маман деңгейінде шешу;  

-коммерциялық келісімдер және қаржылық, 

салықтық  есептемелерді,  сонымен  қатар 

тиісті құжаттарды құра білу қажет 

объектов. 

-  профессионально  решать  практические 

вопросы 


экономической 

деятельности 

коммерческих 

и 

производственных предприятий; 

-    составлять  учредительные  документы, 

коммерческие  договоры  и  финансовую  и 

налоговую отчетность 

дағдысы болуы керек:  

- коммерциялық кәсіпорындардың 

есептемелері  және салық аяларындағы 

бағдарламалармен жұмыс жасау; 

өндірістік-коммерциялық аясындағы 

нормативті-құқықтық  актілермен  жұмыс 

жасау; 

-  есептік  саясатты  жасау  және  МСФО-ға қатысты арнайы есептік саясаттарды ұстану 

должны иметь навыки: 

- работы с программными продуктами  в 

области учета и налогообложения 

коммерческих организаций; 

-  работы  с  нормативно-правовыми  актами  в 

сфере 

производственно-коммерческого сектора; 

-  разработки  учетной  политики  и  выражать 

профессиональное суждение  в соответствии 

с положениями МСФО 

  құзіретті болуы керек: 

- қолданылатын  мемлекеттік заңдарда және 

оларда болған өзгерістерде;  

-  елдің  мемлекеттік  экономикалық  және 

әлеуметтік саясатта; 

- кәсіби этикада; 

- экономика саласындағы бухгалтерлік есеп 

ерекшелігі; 

-  ұйымдардағы  аудитті  және  бақылауды 

ұйымдастыру. 

 

должны быть компетентными: действующего 

законодательства 

государства  и  происшедших  изменений  в 

них; государственной экономической 

и 

социальной политики страны; - профессиональной этики; 

особенностей бухгалтерского 

учета 


отраслей экономики; 

-  организации  аудита  и 

контроля  в 

организациях. 

 

 

  

16 


Базалық пәндер / Базовые дисциплины

 

Дінтану  және дінтанудің қаупсыздығының негізі/ Религиоведение и основы религиозной безопасности / Religion studies and ,asics of religion safety 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге  діни,  тарихи-әлеуметтік,  саяси-

экономикалық  құбылыстарды  дұрыс  түсіндіріп, 

адамзат  баласының  сана-сезіміне  сәйкес  келетін 

іс-әрекет жасауды  уағыздау.  Қоғамда  діндердің 

айрықша 

орны 


бар 

екенін 


түсіндіру. 

Өркениеттік  сана,  адам  болмысы,  дін,  елдік 

сана мәселелерін талқыға салу. 

 

 Религиоведческая 

подготовка 

студента, 

профилактика 

религиозного 

экстремизма, 

формирование 

у 

студентов стойкого 

иммунитета  к  деструктивным  религиозным 

течениям  и  сектам,  а  также  выработка  у 

студентов научного и критического подхода к 

анализу  общественных  явлений,  природе 

возникновения религиозных течений и групп. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

білуі керек:  діннің мәнін әлеуметтік құбылыс 

ретінде түсіну;  діннің негізгі 

классификациясын; діннің құрылысын; діни 

қауіпсіздікті әлемдік діндердің 

ерекшеліктерін; әлемдік діндердің және 

дәстүрлі емес діндердің негізгі 

ерекшеліктерін;  әлемдік діндердің 

Қазақстандағы орны.  

должны знать: сущность религии как 

социального явления, её структуру и 

функции; мировые религии и их особенности, 

основные типы религий; содержание и 

понятие деструктивности нетрадиционных 

культов; современные угрозы религиозного 

характера.  

меңгеруі керек: объективті түрде әртүрлі діни 

феномендерді  қарастыру;  Қазақстандағы  діни 

жағдайы туралы хабардар болу 

должны уметь: объективно рассматривать 

различные религиозные феномены; 

ориентироваться в религиозной ситуации в 

Казахстане 

игеруі  тиіс:    әртүрлі  діндердің  аят-хадис 

негіздердің  сыни  талдауы;  діни  сипаттағы 

қауіп-қатердің жіктеулерін анықтау 

должны владеть:-критическим анализом 

основ вероучения различных религий; 

определения и классификации угроз 

религиозного характера 

құзыретті болуы тиіс: негізгі әлемдік діндер 

және  дәстүрлі  емес  ағымдар  саласында;  діни 

қауіпсіздік саласында 

быть  компетентными:  в  сфере  основных 

мировых религий и нетрадиционных течений; 

в области религиозной безопасности 

Пререквизеттері / Пререквизиты 

Қазақстан трихының  

История Казахстана 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Дін  –  әлеуметтік  құбылыс.  Әлемдік  діндер, 

адамзат 


тарихындағы 

ролі. 


Ұлыттық 

қауіпсіздік  мемлекеттің  негізгі  қызметі.  Діни 

қауіпсіздік  институты  ұлыттық  қауіпсіздік 

негізі. 


Қазіргі 

заманның 

дәстүрлі 

емес 


табынушылықтары. 

Тоталитарлық, 

харизматикалық  секталар  діни  тұтастығымызға 

қауіп. 


 

Религия  как  социальное  явление.  Мировые 

религии  и  их  роль  в  истории  человечества. 

Национальная  безопасность  как  основная 

функция  государства.  Институт  религиозной 

безопасности 

как 

составная 


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет