Емтихан сұрақтары Python тілінің қарапайым элементтері. Пайдаланылатын символдар. Тілдің қарапайым объектілерібет1/7
Дата04.04.2023
өлшемі0.5 Mb.
#79060
  1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Алгоритм ответ
Дәріс 10, 1 СӨЖ НАРМЕТОВА МУХЛИСА, НАРМЕТОВА МУХЛИСА УШИНСКИЙ, Ақпараттық логистика

Емтихан сұрақтары

-- Python тілінің қарапайым элементтері. Пайдаланылатын символдар. Тілдің қарапайым объектілері


Python тілінде мәтінді жолдар мен символдар даранемесеқостырнақшалар арқылы жазылады. Өрнек амалдардыңқайретпенорындалатынын көрсетеді. Ал сандарды шығару үшін, print()функциясында тырнақшаларды қолданбай, сандардытеруқажет.Мысалы, print(120) командасын терсек, экранға 120 санышығарылады.Одан басқа, print() функциясы арқылы арифметикалық операциялардыжүзеге асыруға боладыӨрнек айнымалы мен тұрақтышамалардан,жақшалар мен амалдардан құралады. Мысалы, (а + b +5) *с. Сандысанға бөлгенде бөліндінің бүтін бөлігі (//) мен қалдығынесептейтін(%)амалдар.

Python тілінде графикалық режимде жұмыс істеу. Графикалық режимнің атқаратын қызметі

Python тіліндегі мәліметтер типтері. Бүтін сан түріндегі мәліметтерді сипаттау.


Python-да деректердің бірнеше типі бар. Біз әртипті бөлекқарастырамыз. Бірақ, көп жағдайда бір түрмен жұмыс істеужеткіліксіз,себебі күрделі жобаларда деректердің бір түрінен басқаларынаауысуқажеттілігі пайда болады. Ең алдымен, сандарды қарастырайық. Python-да сандардың екі типі бар: “Integer” – бүтін сан, және “Float” –бөлшександар (нүктемен жазылады). Бүтін сандар арқылы, мысалыадамсанынбелгілеуге болады, ал бөлшек сандар арқылы, салмақтыбелгілеугеболады. Бүтін сандарға мысалдар келтірсек: adam=150, num=1,population = 2000000. Бөлшек сандарға мысалдар келтірсек: massa=50.5, float_num = 1.5, gpa = 4.9 Келесі тип – мәтінді жолдар. Python-дадара немесе қос тырнақшаға алынған кез-келген мәтінүзіндісі мәтіндіжол болып табылады. Мәтінді жолдар әріптерден, символдардан,цифрлардан, бос орындардан, нүкте және үтір белгілерінентұраалады.Мәтінді жолдарға мысалдар келтірсек: a = Python қарапайымтіл!”,string = ‘String’, letters = ‘abc’, nums = ‘123’, symbol =‘a’. Осындайайнымалыларды құрғанда, мәтінді жолдарды әрқашантырнақшаларғаалуға ұмытпаңыз!

  • Графикалық режим орнату, одан шығару, мәтін жазу, сызық салу функциялары

Print және input функциялары. Жазылу форматы. Формат тіркестері
Мәліметтерді енгізу және шығаруды ұйымдастыру. Мәліметтердішығару. Python тіліндегі бірінші бағдарлама. Input енгізу операторы. Python тілінің шығару функциялары Программалауда мәліметтердіенгізу мен шығару маңызды әрекеттер болып табылады. Егерпрограммаға ешқандай мәліметтер енгізілмесе, программатолыққандыжұмыс істей алмайды. Ал мәліметтерді шығару – программаныңжұмыснәтижесін көруге мүмкіндік береді. Программаға мәліметтерфайлдан,клавиатурадан, желіден немесе басқа программаныңшығарунәтижелерінен енгізілуі мүмкін. Программадағымәліметтерді шығарупроцесі де әртүрлі болуы мүмкін: файлға шығару, қағазғашығару,мониторға шығару. Программаның орындалу нәтижесі көбінесемонитор экранына шығарылады. Программаныашықжүйеретіндеқарастыруға болады және программа ақпарат алмасу негізіндежұмысістейді. Егер табиғатта үнемі зат пен энергияның алмасуыөтетінболса,ал программада – мәліметтер мен ақпарат алмасу процесі өтеді. Егерпрограммадағы операторлар бірінен кейін бірі орындалатынболса,мұндай программаның құрылымы сызықтық болып табыладыжәнеолсызықтық алгоритмдерді программалауға жатады. Pythonтіліндемәліметтерді шығару print() функциясының көмегіменжүзегеасырылады. Бұл функция жақшаға алынған мәндерді экранғашығаруқызметін атқарады. Бұл функцияның қызметі басқа программалау тілдеріндегі енгізуоператорларының қызметіне ұқсас. Python тілінде мәліметтердіклавиатурадан енгізу input() функциясы арқылыжүзегеасырылады.Функция орындалғанда программадағы басқару пайдаланушығаберіледі, пайдаланушы клавиатурадан мән енгізіп, Enter клавишынбасқаннан кейін input() функциясы енгізілген мәнді қабылдап,программаға береді және ары қарай программа орындалуынжалғастырады. Бұл функцияны интерактивті режимде депайдалануғаболады. Іnput() функциясын қолданып енгізген дерек жолдық типкежатады. Жолды тізімге түрлендіру үшін split () әдісін қолданамыз. Тізімдегілер- дің арасында символ болса, оны split () әдісіндегі жақшаныңішіндекөр-сету керек. Деректерді енгізу типтерін жазу үлгісі a=int(input())-бүтін сандарды енгізу b=float(input())-нақты сандарды енгізу Программа пайдаланушыдан әртүрлі ақпаратты сұрай алады. Пайдаланушы пернетақта арқылы ақпаратты енгізеді, программабұлақпаратты шығару кезінде қолдана алады. Программаға ақпарат енгізу үшін, input() функциясықолданылады. Осыфункция белгілі бір айнымалының ішінде болуықажет.Мысалы,name=input("Atyn kim?"). Яғни бұл жағдайда, программа сіздентырнақшадағы сөздермен ақпарат сұрайды. рrint() функциясы деректерді экран бетіне шығарадынемесефайлғажол ретінде жазады. Әрине, функция жұмысын қолданылумақсатынақарай өзгертуімізге болады. Print() функциясының толық синтаксисі рrint ('Басуға арналған жол', sep = ' ', end= '\n')
•'Басуға арналған жол' – экранға шығарылатын жол.
•sep = ' ' айнымалылардың арасын ажырататын символдыкөрсетеді,үнсіз келісім бойынша бос орынмен ажыратылады.
•end='\n' – жолды қандай символмен аяқтау керектігін көрсетеді. Егер print() функциясы end='\n' әдісімен аяқталса, жолкелесі қатарғаөтумен аяқталады. . рrint() функциясын программада қолданудың бірнешемысалынқарастырайық. Бір қарағанда айырмашылықтары жоқ. 2-мысалмен 3-мысалдағы программа кодтарына назар аударайық. Олардыңайырмашылықтары – тек баспаға берудегі end='\n' әдісініңжазылуында.Кодтарды орындау нәтижесінде 2-мысалда баспаға берілгендеректербір қатарға, ал 3-мысалда жеке-жеке қатарда орындалған. Баспағаберудегі назар аударатын тұстарының бірі – осы.
Python тілінде кездейсоқ сандарды пайдалану. Функциялар. Тақырыптық файл.
Функциялар дегеніміз – программаның қайталаныпқолданылатынбөліктері. Олар командалардың белгілі бір бөліктеріне ат беругежәнеодан кейін сол атымен осы блоктарды көрсетілгенатыменжәнепрограмманың кез келген жерінен шексіз қайталапіскеқосуүшінкерек. Оны функцияны шақыру деп атайды. Кірістірілгенфункцияларғаlen және range мысал ретінде келтіруге болады. Кез келгенқарапайымемес программа үшін (кез келген программалау тілінде) асамаңыздықұрылым блогы болып табылады. Функцияны резервтелгенdefсөзіанықтайды. Осы сөзден кейін функцияның аты көрсетіледі, оданкейінжай жақша ішінде айнымалылардың атын көрсетуге боладыжәнежолдың соңына қос нүкте қойылады. Бұдан кейін функциянықұрайтын командалар блогы бірнеше шегініспен оңға жылжытылыпжазылады.Функцияны сипаттау үшін def түйінді (кілттік)сөзіқолданылады:
Python тілінің шығу тарихы. Python тіліндегі программаның жалпы құрамы және құрылымы
Python – жоғары деңгейлі және әмбебап бағдарламалаутілі болыптабылады. Ол қарапайым және қуатты объектілі-бағытталғанбағдарламалау тіліPython бағдарламалау тілі 1980жылыойластырылған және оны құру Нидерландыда математикажәнеинформатика орталығында Гидо ван Россумның көмегімен1989жылдың желтоқсанынан басталды. Python қазіргі уақыттабелсендітүрде жетілдірілуде. Оның жаңа нұсқалары жиі шығады. Ресмисайтыhttp://python.org. Python бағдарламалау тілінің артықшылықтары:
• Python тілі интернетте тегін таратылады;
• Кітапханасы өте бай, мүмкіндіктері мол;
• Web қосымшаларын жасайды;
• Мәліметтер базасымен жақсы жұмыс істей алады;
• Үстелдегі дербес компьютерлерде жеңіл программаланады;
• Мәліметтерді талдау ісінде де қолданылады;
• Бейнелер мен суреттерді жақсы өңдейді;
• Объектіге бағытталған программалауды сүйемелдейді;
• Интерактивті түрде жұмыс істеуге де ыңғайлы болып табылады.
Оның ерекше айырмашылығы-командаларды блогқа топтастыруүшінPython кілт сөздерді немесе басқа таңбалардыемес, шегіністердіқолданады.Python-ның басқа программалау тілдеріненайырмашылығы:белгілі бір құрылым жоқ, яғни программалық кодты жазу кезінде айнымалылардынемесе константтарды сипаттаудың белгілі бір ережелерінсақтау,операторларды жазу ережелерін сақтау қажет емес. Тіпті (.py)форматында сақталған бос файл орындалады және пайдаланушықатетуралы хабарлама алмайды.
Графикалық режимде жұмыс жасау. Тұйық сызықтар салу
Python тіліндегі негізгі операторлар. Меншіктеу операторы. Типтерді түрлендіру
Тұтынушы функциясын пайдалану. Функцияны сипаттау, жазылу түрі
Функциядан мән қайтару
• Өзін шақырған программаға мән қайтаратын функциядаreturnнұсқауы жазылады.
• Оның жазылу форматы: def функция_аты(): оператор оператор return өрнек
• Функция ішіндегі return операторы былай жазылады: return өрнек
• Мұндағы өрнек кез келген мән беретін айнымалынемесеформула–математикалық өрнек түрінде бола береді. def main () : first_friends = int(input('Сіздің көрші достарыңыз қанша: ')) second_friends = int(input("Мектепте қанша досыңыз бар: ")) total = sum(first_friends, second_friends) print('Сіздің барлығы ', total, 'досыңыз бар.') def sum(num1, num2): return num1 + num2 main () Нәтижесі: Сіздің ауладағы достарыңыз қанша: 2 Мектепте қанша досыңыз бар: 3 Сіздің барлығы 5 досыңыз бар. Стандартты функцияларды пайдалану
• Python тілінде көптеген стандартты математикалықфункцияларкітапханасы бар. Бұл кітапханалық функцияларкеңіненпайдаланылады, сіздер қолданып келген print, input жәнеrangeдеосытопқа жатады. • Кейбір функциялар Python интерпретаторына енгізілген. Олар(print,input, range) бірден шақырылып қолданыла береді. Алқалғандарымодульдер деп аталатын файлдарда сақталады. модульдеркереккезінде шақырылады. Мысалы, барлық математикалық функциялар бірмодульде,файлдармен жұмыс істейтіндері – басқа модульде, т.с.с. сақталады.
• Ондай функцияларды шақыру үшін программа алдындаimportнұсқауын жазамыз да модуль атын көрсетеміз. Мысалы, стандарттыматематикалық функциялар math модулінде сақталады. Оныпайдалану үшін программа алдына мынадай нұсқау жазылады: import math
Құрылымдарды пайдалану. Құрылымдық типтерді сипаттау. Құрылымдармен жұмыс істеу ерекшеліктері
  1   2   3   4   5   6   7
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет