Ik 1101. Қазақстан тарихы – 3 кредит Пререквизиттер: Et 1201жүктеу 469.65 Kb.
Pdf просмотр
бет1/10
Дата03.03.2017
өлшемі469.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1

IK 1101. Қазақстан тарихы – 3 кредит

Пререквизиттер: Et 1201

Қазақстан  тарихына  кіріспе.  Қазақстан

ежелгі  дәуірде  Қазақстанның  ежелгі  тарихы.

Палеолит (ежелгі тас ғасыры), мезолит (орта

тас ғасыры), неолит (жаңа тас ғасыры). Қола

дәуірі.  Ерте  мемлекеттік  құрылымдар.

Сақтар,  Үйсіндер  мен  қаңлылар.  Ғұндар.

Қазақстан  орта  ғасырларда.  Ерте  орта  ғасыр

мемлекеттері  (VI–Xғғ).  Түрік  қағанаты.

Түргештер.  Оғыздар.  Қимақтар.  VI–Xғғ.

Қазақстанның  экономикалық,  мәдени  өмірі.

Тәуелсіз  Қазақстан.  Қазақстан  тәуелсіздік

жолында. 

Қазақстанның 

тәуелсіздігін

жария-лау. 

Тәуелсіз 

мемлекеттер

достастығының  құрылуы  (ТМД).  Қазақстан

республикасы-ның  мемлекеттік  құрылысы.

Экономикалық  дамуы.  Қоғамдық  –  саяси

дамуы. Рухани даму. ҚР сыртқы саясаты.I

K

1 1 0 1 .

Истор

ия 

Казахстана 

– кредита

Пререквизиты:  Et 1201

Введение 

в 

«Историю Казахстана».

Казах-стан в эпоху древности. Древнейшая

история 

Казахстана. 

Палеолит

(древнека-менный 

век), 

Мезолит


(среднекаменный) 

век, 


Неолит

(новокаменный)  век.  Эпоха  бронзы.

Ранние  государственные  образо-вания.

Саки. Усуни и кангуи. Гунны. Казахстан в

средние 

века. 


Государства 

раннего


Средневековья. 

Тюркский 

каганат.

Тюргеши. 

Крлуки. 

Огузи. 


Кимеки.

Эконо-мическая  и  культурная  жизнь

Казахстана 

VI–X 


вв. 

Государства

развитого  средне-вековья.  Независимый

Казахстан. 

Казах-стан, 

на 


пути 

к

независимости. Провоз-глашение

независимости 

Казахстана.

Эко-номическое 

развитие.

Общественно-поли-тическое 

развитие.

Духовное развития. Внешняя политика РК.IK  1101.  History  of  Kazakhstan  –  3

credits

Prerequisites: Et 1201

Introduction  in

«Istoriyu  Казахстана»

Казахстан  in  the  epoch  of  antiquity.Most

ancient  history  of  Kazakhstan.  Paleolith

(drevnekamennyy 

age), 

Mezolit


(sredne-kamennyy)  of  eyelids,  Neolith

(novo-kamennyy)  of  eyelids.  Epoch  of

bronze.  Early  state  educations.  Saki.  Usuni

and  kangui.  Huns.  Kazakhstan  in  Middle

Ag-es.States  of  early  dark  ages.  Tyurkskiy

kaganat. Tyurgeshi. Kаrluki. Oguzi. Kimeki.

Economic and cultural life of Kazakhstan of

6–10  вв.  states  of  the  developed  dark  ages.

Independent  Kazakhstan.  Kazakhstan,  on  a

way  to  independence.  Proclamation  of

in-dependence  of  Kazakhstan.  Economic

development. 

Social 

and 


political

de-velopment.Iya 1103.  Шет тілі – 2 кредит

Оқытылатын  шет  тілінің  фонетикалық,IYa  1103.    Иностранный  язык  –    2

кредита

IYa1103. Foreign language – 2 credits

Phonetic, 

orthographic, 

lexical 


and

050506 – Экономика

050506 – Экономика

050506 – Economics

2

орфо-графиялық, 

лексикалық,

грамматикалық  нормалары.  Фонетика:  шет

тілінің  айтылуы,  ырғақтық  интонациялық

ерекшеліктері, 

ды-быстық 

жүйенің


рецепциясы 

мен 


репро-дукциясы.

Орфография: 

тілдің 

дыбыстық-әріптікжүйесі,  негізгі  орфографиялық  жүйе-лер.

Лексика: сөзжасам модельдері; көлемі негізгі

тілдің  2500  бірлігін  құрайтын  лексика-лық

минимум,  сонымен  қатар  мамандықтың

профиліне 

сай 


терминдер; 

қолданыс


кеңіс-тігіне сай лексиканың дифференциясы.

Фонетические, 

орфографические,

лекси-ческие  и  грамматические  нормы

изучаемо-го 

иностранного 

языка.

Фонетика: про-износительные 

и

ритмико-интонационные особенности

иностранного 

языка, 

рецеп-ция и

репродукция  звуковой  системы  речи.

Орфография: 

звукобуквенная 

система

языка, 


основные 

орфографические

прави-ла.  Лексика:  словообразовательные

моде-ли: лексический минимум обьемом в

2500  единиц  базового  языка,  а  так  же

терминов,  соответствующих  профилю

специальнос-ти;  диференцияция  лексики

по сферам применения.

gramma-tical  norms  of  the  studied  foreign

language.  Phonetics:  proiznositel'nye  and

ритмико-intonations  features  of  foreign

language,  reception  and  reproduction  of  the

sound  system  of  speech.  Orthography:

zvukobukvennaya system of language, basic

orthographic  rules.  Vocabulary:  models  of

word-formations:  lexical  a  minimum  of

ob'emom in 2500 units of host language, and

similarly terms, proper the type of speciality;

diferentsiyatsiya vocabulary on purviews.

K(R)Ya 1104.  Қазақ  (орыс) тілі  – 3

кредит

Жалпы  қолданыстағы  сөздер  мен  сөз

тіркес-терінің 

лексикалық 

минимумын

кеңейту.  Тілдегі  қолданыс  деңгейіне  қарай

грамма-тикалық 

формалар 

мен

құрылымдарды  меңгерту.  Сөйлеудің  түрін:әңгімелесу,  суреттеу,  хабарлауды  құрастыру.

Грамма-тикалық 

формалар 

мен


құрылымдарды  сөйлеу  процесінде  дұрыс

қолдану.  Белгілі  мәтіндерді  қайта  өңдеу.

Тілдік қызметтің әр түрінде (сөйлеу, тыңдау,

оқу,  жазу.)  қиын  емес  прагматикалық

мәтіндерді, 

әлеуметтік-тұрмыстық 

және

кәсіби  саладағы  өзекті  тақырыптардағысұхбаттар  мен  монолог-тарды  ауызша  және

K(R)Ya  1104.  Казахский    язык  –  3

кредита

Расширение 

лексического 

минимума


обще-употребительных 

слов 


и

словосочетаний, 

овладения

грамматическими 

формами 

и

конструкциями на уровне их употребленияв  речи.  Овладение  лексическим  и

терминоло-гическим 

минимумом 

по

специальности.  Построение  различныхтипов  речевой  деятельности:  беседа,

описание, 

информиро-вание.

Грамматические  формы  и  конструк-ции  в

комунекативном 

и 

функциональныхаспектах.  Профессиональнй  казахский

(русс-кий) 

язык. 

Развитие


научно-профессиональ-ной речи: активное,

K(R)Ya  1104. Kazakhstan  (Russian)

language – 3 credits

Expansion  of  lexical  a  minimum  of  current

words  and  combinations  of  words,  capture

grammatical  forms  and  constructions  at  the

level of their use in speech. Capture a lexical

and  terminology  minimum  on  speciality.

Construction  of  different  types  of  vocal

activity: 

conversation, 

description,

informing. 

Grammatical 

forms 

and


constructions  are  in  komunekativnom  and

functional  aspects.  Professional'ny  kazakh

(ruskiy) 

yazykrazvitie 

of

scientifically-professional  speech:  active,ge-neralized, ob'emnoe forming of skills and

abilities in area of scientifically-professional

speech.


3

жазбаша түрде өңдеу.

обобщенное, 

обьемное 

формирование

навыков 


и 

умений 


в 

области


научно-профес-сиональной речи.

K(R)Ya 1104.  Орыс тілі  – 3 кредит

«Орыс  тілі»  пәні  екі  семестр  бойы

инже-нерлік 

білімі 


бар 

бакалаврлар

дайындауға  арналған.  I  семестрде  сөйлеудің

қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени салалары

және  қазіргі  орыс  тілінің  функционалдық

стилдері  қарастырылады.  Курс  құрамына

кіретін лек-сикалық және тілдік материалдар

(мәтін  мен  сөйлем  деңгейіндегі)  тілді

оқытудың 

екі 


басты

принципі–коммуникациялық  пен  жүйе-лікке

сүйенеді. 

Лексикалық 

материалдар

тақы-рыптық принциппен құрастырылған.K(R)Ya 1104. Русский  язык – 3 кредита

Дисциплина 

«Русский 

язык»


предназначена  для  подготовки  бакалавров

с 

инженерным образованием. 

Курс


изучается  в  течение  двух  семестров.  В  I

семестре 

рассматриваются

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е ,

социально-куль-турные 

сферы


коммуникации  и  функцио-нальные  стили

современного русского языка. В структуру

курса  включены:  лексический  и  языковой

материал 

(на 

уровне 


текста 

и

предложения),  что  удовлетворяет  двумглавным  принципам  обучения  языку:

ком-муникативности 

и 

системности.Лексический  материал  организован  по

тематическому принципу.K(R)Ya  1104. Russian  language  –  3

credits

The  subject  "the  Russian  language"  is

intended  for  preparation  of  bachelors  with

engineering education. The subject is studied

for 2 semesters. In the first semester political

social  and  cultural  spheres  of  the

communications  and  functional  styles  of

modern  Russian  language  are  considered.

The    course    includes    lexical  and  language

material  (  text  and  sentence  levels)  which

meets the requirements of  2 main  principles

of  the    language  teaching:  communication

and systems.

InF 1105. Информатика – 3 кредит

Пререквизиттер:  ME 1202

Информатика  пәні,  объектісі  және  құрамдас

бөліктері.  Ақпаратты  көрсету  формалары.

Сан  жүйелері.  Сандарды  аудару  әдістері;

екілік  арифметика:  дескретизация  ұғымы,

белгіленген 

және 

жылжымалы үтірлі

сан-дармен  арифметикалық  операцияларды

орындау,  тілдер  үшін  объектілер  және

процестерді кескіндеу тәсілі. Қазіргі заманғы

есептеу 

техникасының 

құрылысы.

Ақпарат-ты  компьютерде  беру.  БульдікInF 1105. Информатика – 3 кредита

Пререквизиты:   ME 1202

Предмет,  обьекты  и  составные  части

инфор-матики. 

Формы 


представления

информации.  Системы  счисления,  методы

перевода  чисел,  форматы  представления

чисел  с  плавающей  запятой;  двоичная

арифметика. 

Понятие 


дискретизации,

выполнение  арифметичес-ких  операций  с

числами  с  фиксированной  современной

вычислительной  техникой.  Представление

информаций в компьютере. Булева алгебра

InF 1105.  Informatics - 3 credits

Prerequisites:  ME 1202

Object,  ob'ekty  and  component  parts  of

informatics.  Forms  of  presentation  of

information.  Number  system,  method  of

translation 

of 


numbers, 

formats 


of

presentation  of  numbers  with  a  floating

comma;  binary  arithmetic.  Concept  of

diskretizatsii, imple-menttation of arithmetic

operations  with  numbers  from  the  fixed

modern computing engineering. Presentation

of informatsiy is in a computer. Algebra and


4

алгебра  және  компьютердің  логикалық

схемасы.  Ақпарат-ты  қорғау  негіздері.

Ақпараттық 

қауіпсіздік 

және 


оның

құрамалары. 

Ақпараттық 

процес-терге

заңсыз 

енуден 


қорғау. 

Ұйымдастыру

шаралары, 

ақпаратты 

қорғаудың

инженер-лік-техникалық  және  де  басқаша

әдістері.  Локальдық  компьютерлік  желідегі

ақпарат-ты қорғау, антивирустық қорғану.

и  логические  схемы  на  компьютере.

Логические схемы и логичес-кие машины.

Элементы  организаций  основ-ных  блоков

компьютера.  Архитектурная  организация

процессора.  Основы  защиты  информаций.

Информационная  безопас-ность  и  её

составляющие.  Организационные  меры,

инженерно-технические  и  иные  методы

защиты 

информаций в 

локальных

компьютерных 

сетях, 


антивирусная

защита.


logical  charts  is  boole  on  a  computer.

Logical  charts  and  logical  machines.

Elements of organizations of basic blocks of

computer.  Architectural  organization  of

processor.  Bases  of  defence  of  informatsiy.

Informative  safety  and  its  constituents.

Organizational 

measures,

inzhenerno-tekh-nicheskie 

and 


other

methods  of  defence  of  informatsiy  in  local

komp'yuternykh 

networks, 

anti-virus

defence.


Eco 1106.  Экология – 1 кредит

Пререквизиттер:  InF 1105,  ME 1202

Экология  ұғымы,  экологияның  ғылым

ретінде 

қалыптасуы 

мен 

дамуы.


Экологияның  мақсаты,  міндеттері,  зерттеу

әдістері.  Қазіргі  экономика-лық  және  саяси

мәселелерді  шешудегі  экологияның  орны

және атқаратын ролі. Табиғи ресурстар және

табиғатты  ұтымды  пайдалану.  Табиғатты

қорғау  мен  қазіргі  заманның  экологиялық

проблеммалары. 

Эко-логиялық 

даму

проблемалары.Экологиялық мониторинг

және 


қоршаған 

ортаны 


қорғауды

ұйым-дастырудың 

негізгі 

жолдары.


Табиғатты  қорғау  саласындағы  халықаралық

ынтымақтастық,  Адамзаттың  биологиялық,

мәдени және әлеуметтік мұрасы.

Eco 1106. Экология – 1 кредит

Пререквизиты:   InF 1105, ME 1202

Понятие экологии, становление и развитие

экологии  как  науки.  Цель,  задачи,  методы

изучения экологии. Место и роль экологии

в  решении  современных  экономических  и

политических 

проблем. 

Аутэкология:

эко-логические факторы, зоны оптимума и

минимума.  Демэкология:  характеристики

по-пуляции,  флуктуации  и  регуляция

числен-ности популяции. Охрана природы

и  эко-логические  проблемы.  Основные

подходы  к  организации  экологического

мониторинга 

и 

контроля состояния

окружающей 

среды. 

Международноесотрудничество    в  области  охраны

природы.  Биологическое,  культурное  и

социальное 

наследие 

человечества.

Основы экского права.Eco 1106. Ecology  – 1 credits

Prerequisites: InF 1105, ME 1202

Concept  of  ecology,  becoming  and

develop-ment  of  ecology  as  sciences.

Purpose, tasks, methods of study of ecology.

A place and role of ecology is in the decision

of  modern  ekonomikcheskikh  and  political

problems.  Autekologiya:  ecological  factors,

areas 


of 

optimum 


and 

minimum.


Demekologiya:  descriptions  of  populyatsii,

fluctuations  and  adjusting  of  quantity  of

populyatsii.  Conservancy  and  ecological

problems.  Basic  conformities  to  the  law  of

social 

policy. 


International 

economic


relations  and  basic  forms  of  their  display.

The  modern  world:  the  contradictions  and

trends of its development. World politics and

an international relations.Et 1201. Экономикалық теория – 2 кредит

Пререквизиттер: IK 1101

Et  1201.  Экономическая  теория  –2

кредита

Et 1201. Economic theory  – 2 credits

Prerequisites: IK 1101

5

Қоғам  дамуында  экономикалық  теорияның

орны  мен  рөлі.  Экономикалық  теорияның

негізгі мәселелері. Экономикалық үрдістерді

оқу  әдістері,  ерекшеліктері.  Экономикалық

даму  заңдары  мен  категориялары  және

негізгі 

түсініктемелері. 

Экономикалық

даму-дың  негізгі  моделі,  экономикалық

дамудағы  тауарлық-қаржылық  қатынастар

және  нарық  рөлі  мен  мәні.  Экономикалық

өсудегі қамта-масыз етудегі ақша несие және

қаржылық  саясатының  рөлі.  Әлеуметтік

саясаттың негізгі заңдылықтары.

Пререквизиты:   IK 1101

Место  и  роль  экономической  теории  и

развитии  общества.  Основные  проблемы

экономического 

развития. 

Основные


по-нятия, 

категории 

и 

законы


экономического  развития,  специфические

методы 


изучения 

экономических

процессов. 

Основные 

мо-дели

экономического  развтия,  роль  и  значениятоварно-денежных  отношений  и  рынка  в

экономическом 

развитии. 

Роль


денежно-кредитной 

и 

финансовойполити-ки  в  обеспечений  экономического

роста. 


Основные 

закономерности

социальной  по-литики.  Международные

экономические  отношения  и  основные

формы их проявления.

Place  and  role  of  economic  theory  and

development  of  society.  Basic  problems  of

economic  development.  Basic  concepts,

ktegorii and laws of economic development,

specific  methods  of  study  of  economic

processes.  Basic  models  of  economic

razvtiya,  role  and  values  of  relations  of

commodity-monies  and  market  in  economic

development. Role of monetary and financial

policy in providing of the economy growing.

Basic  conformities  to  the  law  of  social

policy. International economic relations  and

basic forms of their display.ME 1202.  Экономикадағы математика 

– 3 кредит

Пререквизиттер: IYa 1103, InF 1105

Сызықты 


алгебра 

және 


аналитикалық

геометрия  элементтері.  Матрица  және

анық-тауыштар.  Сызықты  теңдеулер  мен

тең-сіздіктер 

системасы. 

Матрицалық

анализдегі  векторлы  алгебра  элементтері.

Анализге  кіріспе.  Шек  және  үздіксіздік.  Бір

және 

көп 


айнымалы 

функциялардың

дифференциялды 

есептеулері. 

Туынды.

Функция 


дифференциялы. 

Туындының

қолданылуы.  Функция-ның  интегралдық

есептеулері.  Анықталмаған  және  анықталған

интеграл.  Дифференциал-дық  теңдеулер.

Қатарлар. 

Ықтималдар 

теориясы 

мен

ME 1202. Математика в экономике

– 3 кредита

Пререквизиты: Iya 1103, InF 1105

Элементы 

линейной 

алгебры 


и

анали-тической  геометрии.  Матрицы  и

опре-делители.  Системы  уравнений  и

нера-венств.  Элементы  векторной  алгебры

матричного  анализа.  Введение  в  анализ.

Пределы 


и 

непрерывность.

Диффере-нциальное  исчисление  функции

одной и многих переменных. Производная.

Диф-ференциял  функции.  Приложение

произ-водной.  Интегральное  исчисление

функ-ции. 

Неопределенный 

и

определенный интеграл.

Дифференциальные 

уравнения. 

Ряды.


ME 1202.  Mathematics in Economics

– 3 credits

Prerequisites: IYa 1103, InF 1105

Elements  of  linear  algebra  and  analytical

geometry.  Matrices  and  determinants.

Systems  of  equalizations  and  inequalities.

Elements  of  vectorial  algebra  of  matrix

analysis. Introduction to the analysis. Limits

and  continuity.  Differential  calculation  of

one 


function 

and 


many 

variables.

Proyz-vodnaya.  Differentsiyal  of  function.

Prlo-zhenie 

proyzvodnoy. 

Integral


calculation of function. Indefinite and certain

integral.  Differential  equalizations.  Rows.

Basic  elements  of  theory  of  chances  and

mathematical statistics.6

математикалық статистиканың негізгі.

Основные  элементы  теории  веро-ятностей

и математической статистики.FISK Дене шынықтыру   2 кредит

Пререквизиттер: ECO 1106

Дене 


тәрбиесі 

қоғамдық 

әлеуметтік

құбы-лыс;  дене  тәрбиесі  мен  спорттың

физикалық қызметі; дене тәрбиесінің жүйесі;

қозғалу  белсенділігі  мен  қызмет  жасау

қабілетінің  режимі;  дене  тәрбиесі  және

спортқа  дайындаудың  негізі;  жұмыстан  тыс

кездегі  өндірістік  дене  тәрбиесінің  түрлері

мен 


әдістері; 

болашақ 


мамандықтың

ерекшелік-терін 

ескере 

отырып, 


дене

тәрбиесінен 

өндірістік 

практиканы

ұйымдастыру. Валео-логия туралы түсінік.

FISK  Физическая культура  – 2 кредита

Пререквизиты: ECO 1106

Физическая  культура  как  социальное

явление  в  общества;  социальные  функции

физической  культуры  и  спорта;  системы

физического 

воспитания; 

режим

двига-тельной активности 

и

работоспособности;  основы  физической  испортивной под-готовки; формы и методы

производ-ственной физической культуры с

учетом  особенностей  будущей  профессии.

Поня-тие  валеологии.  История  развития

валеологии.

FISK Physical culture – 2 credit

Prerequisites:  ECO 1106

Physical culture as the social phenomenon in

societies(communities);  social  functions  of

physical  culture  and  sports.;  systems  of

physical  education;  a  mode  of  impellent

activity and serviceability; bases of physical

and  sports  preparation;  the  forms  and

methods  of  industrial  physical  culture  in

view of features of the future trade. Concept

валеологии.  A  history  of  development

валеологии.  Physical  culture  as  the  social

phenomenon in societies (communities).Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет